MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 568         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 30 iunie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 544 din 28 iunie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2006 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

52. – Ordonantă de urgentă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006

 

53. – Ordonantă de urgentă privind aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în orasele mici si mijlocii din România (SAMTID) – B, semnat la Bucuresti la 29 mai 2006

 

Contract de finantare între România si Banca Europeană de Investitii pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în orasele mici si mijlocii din România (SAMTID) – B

 

812. – Hotărâre privind autorizarea Ministerului Administratiei si Internelor pentru încheierea unor contracte de achizitii publice de produse si servicii si a Ministerului Finantelor Publice de a contracta credite externe pentru realizarea unor programe de achizitii

 

828. – Hotărâre privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însământate în toamna anului 2005 si în primăvara anului 2006, ca urmare a fenomenelor meteorologice din perioada aprilie–mai 2006, înregistrate în unele zone geografice, precum si stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire

 

829. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Mures

 

830. – Hotărâre privind suplimentarea bugetelor unor ordonatori principali de credite din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finantarea achizitiei unor bunuri, servicii si active nefinanciare necesare îndeplinirii misiunilor specifice cu ocazia manifestărilor care se vor desfăsura în cadrul Anului Francofoniei în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

6. – Decizia presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Bengesti

 

7. – Decizia presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de explorare a granodioritului din perimetrul Valea Ieselnita

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 544

din 28 iunie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2006 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Gabriela Dragomirescu – magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2006 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, exceptie ridicată direct de Avocatul Poporului, în temeiul art. 146 lit. d) teza a doua din Constitutie.

La apelul nominal răspunde, pentru Guvernul României, Ministerul Finantelor Publice, prin domnul consilier juridic Mihnea Trofimescu, în baza delegatiei depuse la dosar, constatându-se lipsa autorului exceptiei.

Reprezentantul Guvernului solicită Curtii acordarea unui nou termen de judecată în vederea formulării unui punct de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată, în conditiile prevăzute de Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale.

Depune note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune acordării termenului solicitat.

Curtea, deliberând, respinge cererea formulată, întrucât lipsa punctelor de vedere ale autoritătilor prevăzute de Legea nr. 47/1992, care nu sunt obligatorii pentru judecători, nu împiedică Curtea să solutioneze exceptia ridicată, iar reprezentantul Guvernului a depus note scrise la dosar.

Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul reprezentantului Guvernului, care mentionează că sustine pozitia exprimată în notele scrise depuse la dosar.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât apreciază că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2006 nu încalcă dispozitiile din Constitutie invocate de autorul acesteia.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Cu Adresa nr. 6.516 din 26 iunie 2006, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2006 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 19 iunie 2006. Exceptia a fost ridicată în temeiul art. 146 lit. d) teza a doua din Constitutie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că ordonanta de urgentă criticată a fost adoptată cu încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 115, referitoare la “Delegarea legislativă“, cu mentionarea expresă a alin. (4), (5) si (6). Se mai sustine că natura juridică a Curtii de Conturi este de institutie fundamentală a statului, iar această ordonantă de urgentă îi afectează regimul juridic, ceea ce contravine art. 73 alin. (3) lit. l) din Constitutie, potrivit căruia organizarea si functionarea Curtii de Conturi se reglementează prin lege organică. Autorul exceptiei invocă, de asemenea, si încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (4) care consacră principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat, în cadrul democratiei constitutionale, si ale alin. (5) privind obligativitatea respectării Constitutiei si a legilor tării, ale art. 61 alin. (1) potrivit căruia “Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român si unica autoritate legiuitoare a tării“, precum si ale art. 140 intitulat “Curtea de Conturi“.

CURTEA,

examinând sesizarea Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public si notele scrise depuse la dosar de Ministerul Finantelor Publice, în calitate de reprezentant al Guvernului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 32 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2006 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 19 iunie 2006.

Autorul exceptiei consideră că ordonanta criticată încalcă, în ordinea invocării lor, dispozitiile constitutionale ale art. 115 alin. (4), (5) si (6), art. 73 alin. (3) lit. l), art. 1 alin. (4) si (5), art. 61 alin. (1) si ale art. 140 – “Curtea de Conturi“. Aceste texte din Constitutie prevăd:

– Art. 115 alin. (4), (5) si (6): “(4) Guvernul poate adopta ordonante de urgentă numai în situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligatia de a motiva urgenta în cuprinsul acestora.

(5) Ordonanta de urgentă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgentă la Camera competentă să fie sesizată si după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronuntă asupra ordonantei, aceasta este considerată adoptată si se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgentă. Ordonanta de urgentă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu

majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1).

(6) Ordonantele de urgentă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constitutionale, nu pot afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertătile si îndatoririle prevăzute de Constitutie, drepturile electorale si nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.“;

– Art. 73 alin. (3) lit. l): “(3) Prin lege organică se reglementează: [...]; l) organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instantelor judecătoresti, a Ministerului Public si a Curtii de Conturi;“;

– Art. 1 alin. (4) si (5): “(4) Statul se organizează potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor – legislativă, executivă si judecătorească – în cadrul democratiei constitutionale.

(5) În România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.“;

– Art. 61 alin. (1): “Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român si unica autoritate legiuitoare a tării.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2006 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi este neconstitutională în sensul celor ce se vor arăta în continuare.

Potrivit art. 140 alin. (1) din Constitutie, Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare si de întrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. Acelasi articol al Constitutiei reglementează relatiile dintre Curtea de Conturi si Parlament, numirea si revocarea membrilor institutiei, durata mandatului si statutul acestora.

Prin rolul său, Curtea de Conturi face parte din institutiile fundamentale ale statului, activitatea sa fiind indispensabilă asigurării suportului financiar al functionării tuturor organelor statului. Natura Curtii de Conturi de institutie fundamentală a statului este deopotrivă subliniată de statutul constitutional al acesteia, ca si de faptul că organizarea si functionarea sa, adică regimul său juridic, se reglementează, potrivit art. 73 alin. (3) lit. l) din Constitutie, prin lege organică.

Luând în considerare aceste elemente definitorii, Curtea Constitutională constată că reglementarea organizării si functionării Curtii de Conturi prin ordonantă de urgentă a Guvernului contravine prevederilor art. 115 alin. (6) din Constitutie, conform cărora ordonantele de urgentă “nu pot afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului“.

Pentru aceleasi considerente, Curtea Constitutională constată că adoptarea ordonantei de urgentă analizate încalcă si dispozitiile art. 61 alin. (1) din Constitutia României, conform cărora “Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român si unică autoritate legiuitoare a tării“, prevederile art. 73 alin. (3) lit. l), precum si principiul separatiei puterilor consacrat prin art. 1 alin. (4) din Constitutie. În acest sens, Curtea Constitutională retine că reglementarea pe calea ordonantelor si a ordonantelor de urgentă constituie, asa cum se prevede expres în art. 115 din Constitutie, o atributie exercitată de Guvern în temeiul delegării legislative, iar depăsirea limitelor acestei delegări, stabilite prin însusi textul Constitutiei, reprezintă o imixtiune nepermisă în competenta legislativă a Parlamentului, altfel spus, o violare a principiului separatiei puterilor în stat.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d), al art. 31 alin. (4) si al art. 32 si 33 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului, în temeiul art. 146 lit. d) teza a doua din Constitutie, si constată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2006 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 19 iunie 2006, este neconstitutională.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 iunie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006

 

Având în vedere:

a) aprobarea unor memorandumuri prin care s-au stabilit priorităti ale anului 2006 în diferite domenii, care necesită alocarea unor fonduri suplimentare unor institutii publice si îndeosebi pentru cheltuielile de capital;

b) impactul financiar al adoptării unor acte normative cu implicatii asupra cheltuielilor bugetare stabilite pentru anul 2006;

c) importanta deosebită si urgenta finantării unor proiecte de investitii cu impact economic si social major în domeniul infrastructurii, învătământului, sănătătii, mediului;

d) executia bugetară pe primele 5 luni ale anului 2006 în conditiile legislatiei în vigoare pentru anul curent;

e) prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercitiului bugetar prin legi de rectificare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Bugetul de stat pe anul 2006, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.151 si nr. 1.151 bis din 19 decembrie 2005, modificat si completat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 si 375 bis din 2 mai 2006, se modifică si se completează potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 2. – (1) Sinteza modificărilor bugetului de stat pe anul 2006, detaliată, la venituri, pe capitole, subcapitole si paragrafe, iar la cheltuieli, pe părti, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Sinteza modificărilor cheltuielilor bugetare pe anul 2006, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Bugetele ordonatorilor principali de credite si anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3.

 

CAPITOLUL II

Structura si regimul veniturilor bugetare

 

Art. 3. – La veniturile bugetului de stat pe anul 2006 se aprobă următoarele influente:

 

– milioane lei –

VENITURI – TOTAL             

741,9

din care:

 

Venituri curente                       

741,9

din acestea:

 

Venituri fiscale:                        

594,9

din care:

 

Impozit pe venit, profit si câstiguri din capital de la persoane juridice

600,0

din care:

 

– impozit pe profit                    

600,0

Impozit pe venit, profit si câstiguri de la persoane fizice

36,0

din care:          

 

– impozit pe venit                                 

200,0

– cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)

-164,0

Impozite si taxe pe bunuri si servicii

-291,1

din care:

 

– sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (se scad)

-291,1

Impozit pe comertul exterior si tranzactiile internationale

250,0

Contributii de asigurări                         

45,0

Venituri nefiscale                                  

102,0

 

CAPITOLUL III

Regimul si destinatiile cheltuielilor bugetare

 

Art. 4. – În structură economică influentele privind cheltuielile bugetului de stat pe anul 2006 se prezintă astfel:

 

 

– milioane lei –

CHELTUIELI – TOTAL                     

5.209,8

din care:

 

1. Cheltuieli curente                             

4.036,9

Cheltuieli de personal                           

638,4

Bunuri si servicii                                   

521,7

Dobânzi                                   

7,0

Subventii                                             

441,7

Fonduri de rezervă                               

157,1

Transferuri între unităti ale administratiei publice            

912,6

Alte transferuri                                     

585,7

Asistentă socială                                  

569,7

Alte cheltuieli                                       

203,0

2. Cheltuieli de capital                          

1.139,9

3. Rambursări de credite                      

33,0

 

Art. 5. – (1) Cheltuielile pentru servicii publice generale, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2006, se majorează cu suma de 535,0 milioane lei, din care: 137,7 milioane lei la cheltuieli de personal, 80,5 milioane lei la bunuri si servicii, 0,4 milioane lei la dobânzi, 157,1 milioane lei la fonduri de rezervă, 121,0 milioane lei la alte cheltuieli, 40,8 milioane lei la cheltuieli de capital, si se diminuează cu suma de 2,5 milioane lei la transferuri între unităti ale administratiei publice.

(2) Cheltuielile pentru servicii publice generale pe capitole de cheltuieli se majorează cu suma de 162,2 milioane lei la autorităti publice si actiuni externe, cu suma de 2,8 milioane lei la cercetare fundamentală si cercetare-dezvoltare si cu suma de 370,0 milioane lei la alte servicii publice generale.

Art. 6. – (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2006, se majorează cu suma de 611,8 milioane lei, din care: 377,4 milioane lei la cheltuieli de personal, 117,2 milioane lei la bunuri si servicii, 0,4 milioane lei la dobânzi, 21,0 milioane lei la transferuri între unităti ale administratiei publice, 0,1 milioane lei la alte cheltuieli si 141,6 milioane lei la cheltuieli de capital, si se diminuează cu 45,9 milioane lei la alte transferuri.

(2) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională pe capitole de cheltuieli se majorează cu suma de 136,7 milioane lei la apărare natională si cu suma de 475,1 milioane lei la ordine publică si sigurantă natională.

Art. 7. – (1) Cheltuielile social-culturale, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2006, se majorează cu suma de 2.099,2 milioane lei, din care: 32,9 milioane lei la cheltuieli de personal, 293,9 milioane lei la bunuri si servicii, 269,7 milioane lei la transferuri între unităti ale administratiei publice, 6,6 milioane lei la alte transferuri, 569,8 milioane lei la asistentă socială, 27,0 milioane lei la alte cheltuieli, 899,3 milioane lei la cheltuieli de capital.

(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli se majorează cu suma de 1.240,1 milioane lei la învătământ, cu suma de 156,6 milioane lei la sănătate, cu suma de 129,2 milioane lei la cultură, recreere si religie si cu suma de 573,3 milioane lei la asigurări si asistentă socială.

(3) În bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, la capitolul “Învătământ“, sunt prevăzute sume pentru: dotarea bibliotecilor scolare cu cărti; dotarea laboratoarelor logopedice si psihopedagogice cu materiale specifice acestor activităti; dotarea laboratoarelor scolare de fizică, chimie si biologie cu materiale cu caracter functional; dotarea unitătilor de învătământ preuniversitar cu echipamente si material sportiv; asigurarea utilitătilor scolare din mediul rural si granturi pentru educatie.

Art. 8. – (1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publică, locuinte, mediu si ape, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2006, se majorează cu suma de 362,7 milioane lei, din care: 6,0 milioane lei la cheltuieli de personal, cu suma de 8,0 milioane lei la bunuri si servicii, 0,4 milioane lei la dobânzi, 42,0 milioane lei la transferuri între unităti ale administratiei publice, 47,0 milioane lei la alte transferuri, 241,9 milioane lei la cheltuieli de capital si 17,4 milioane lei la rambursări de credite externe.

(2) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publică, locuinte, mediu si ape, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 370,7 milioane lei la locuinte, servicii si dezvoltare publică si se diminuează cu suma de 8,0 milioane lei la protectia mediului.

Art. 9. – (1) Cheltuielile pentru actiuni economice, care se finantează din bugetul de stat pe anul 2006, se majorează cu suma de 1.601,1 milioane lei, din care: 84,5 milioane lei la cheltuieli de personal, 22,0 milioane lei la bunuri si servicii, 5,8 milioane lei la dobânzi, 441,8 milioane lei la subventii, 582,4 milioane lei la transferuri între unităti ale administratiei publice, 578,0 milioane lei la alte transferuri, 54,8 milioane lei la alte cheltuieli, 11,8 milioane lei la rambursări de credite externe, 3,8 milioane lei la rambursări de credite interne, si se diminuează cu suma de 183,8 milioane lei la cheltuieli de capital.

(2) Cheltuielile pentru actiuni economice, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 50,0 milioane lei la actiuni generale economice, comerciale si de muncă, cu suma de 24,8 milioane lei la combustibili si energie, cu suma de 118,1 milioane lei la industria extractivă, cu suma de 500,1 milioane lei la agricultură, silvicultură, piscicultură si vânătoare, cu suma de 837,0 milioane lei la transporturi, cu suma de 1,2 milioane lei la comunicatii, cu suma de 5,1 milioane lei la cercetare si dezvoltare în domeniul economic si cu suma de 64,8 milioane lei la alte actiuni economice.

Art. 10. – Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006 se majorează cu suma de 157,1 milioane lei.

 

CAPITOLUL IV

Deficitul bugetar, datoria publică si împrumutul guvernamental

 

Art. 11. – Deficitul bugetului de stat pe anul 2006 se stabileste în sumă de 7.047,3 milioane lei.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii referitoare la bugetele locale

 

Art. 12. – (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe anul 2006, pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, aferente finantării cheltuielilor de personal din institutiile de învătământ preuniversitar de stat, se majorează cu 142,1 milioane lei, potrivit anexei nr. 4.

(2) Din sumele alocate potrivit alin. (1) se vor suporta diferentele salariale rezultate din aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2006 cu privire la plata diferentelor salariale din perioada octombrie 2001– septembrie 2004 pentru personalul didactic din învătământul de stat, aprobată prin Legea nr. 219/2006.

(3) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la alin. (1), destinate finantării cheltuielilor de personal din institutiile de învătământ preuniversitar de stat, pe comune, orase, municipii si sectoarele municipiului Bucuresti, după caz, se face de către consiliul judetean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotărâre, după consultarea primarilor si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor publice si a inspectoratului scolar judetean sau al municipiului Bucuresti.

Art. 13. – (1) Din taxa pe valoarea adăugată se alocă sume defalcate pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural în valoare de 150,0 milioane lei, care se vor repartiza pe judete si proiecte eligibile prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural.

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe anul 2006, pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice, prevăzute la art. 13 lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, se diminuează cu 1,0 milioane lei.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii referitoare la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

 

Art. 14. – Anexa nr. 6 privind bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2006 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2006 nr. 32/2006cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 5 la prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 15. – Alineatul (4) al articolului 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe anul 2006, suma de 89,55 milioane lei se va utiliza pentru achizitionarea de vagoane noi tip AVA 200 CFR.“

Art. 16. – După alineatul (10) al articolului 10 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu următorul cuprins:

“(101) În suma de 389,7 milioane lei este cuprinsă si suma cu care Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători «CFR Călători» – S.A. achită Companiei Nationale de Căi Ferate «CFR» – S.A. tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice, care, la rândul său, îsi achită obligatiile către bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru exercitiul financiar al anului 2006, inclusiv accesoriile acestora.“

Art. 17. – Alineatul (3) al articolului 26 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 se completează si va avea următorul cuprins:

“(3) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finantelor Publice pentru despăgubiri civile, cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale, precum si pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, se asigură, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, respectiv a Cancelariei Primului-Ministru, fondurile necesare în vederea suportării despăgubirilor, cheltuielilor judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în care Guvernul României este parte si, respectiv, aplicării Legii nr. 9/1998, republicată. Pe măsura necesitătilor de finantare, se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetele celor trei ordonatori principali de credite în scopul asigurării creditelor bugetare în limita cărora vor fi efectuate plătile.“

Art. 18. – (1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, pentru perioada rămasă până la finele anului 2006, institutiilor publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, li se interzice achizitionarea de autoturisme si mobilier.

(2) Face exceptie de la prevederile alin. (1) achizitionarea de autoturisme si mobilier pentru:

a) institutiile publice nou-înfiintate prin lege, numai dacă acestea nu provin din restructurarea altor institutii publice, deja existente;

b) activitătile specifice desfăsurate de ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, care, potrivit art. 5 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

c) proiectele finantate din împrumuturi externe si/sau fonduri nerambursabile;

d) dotarea cu obiecte de inventar de natura mobilierului scolar a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat;

e) dotarea cu mobilier a căminelor si cantinelor pentru elevii din unitătile de învătământ preuniversitar de stat;

f) dotarea cu mobilier a spatiilor de învătământ, precum si a căminelor si cantinelor institutiilor de învătământ superior, din venituri proprii;

g) crese si grădinite;

h) obiectivele de investitii cu punere în functiune în anul 2006, cu conditia ca în devizul general al lucrării să fi fost prevăzută, ca primă dotare, achizitionarea de autoturisme si/sau de mobilier;

i) autoritătile si institutiile publice, numai pentru mobilierul necesar pentru personalul angajat în scopul îndeplinirii sarcinilor asumate în vederea integrării în Uniunea Europeană;

j) achizitiile de autoturisme si mobilier din fonduri provenind din donatii si sponsorizări;

k) achizitionarea de autoturisme în regim de leasing financiar, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2006.

(3) Achizitiile publice de mobilier si autoturisme aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data initierii procedurilor respective, numai în conditiile în care autoritatea contractantă a transmis deja până la acea dată comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de achizitie publică.

(4) În cazuri temeinic justificate, altele decât cele prevăzute la alin. (2), la solicitarea ordonatorului principal de credite, ministrul finantelor publice poate aproba achizitii de mobilier necesar desfăsurării în bune conditii a activitătii autoritătilor sau institutiilor publice, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2006.

Art. 19. – Anexele nr. 1–5*) fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 iunie 2006.

Nr. 52.


*) Anexele nr. 1–5 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona si de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în orasele mici si mijlocii din România (SAMTID) – B, semnat la Bucuresti la 29 mai 2006

 

În vederea asigurării surselor complementare necesare finantării Programului de dezvoltare a infrastructurii în orasele mici si mijlocii din România (SAMTID) – B si neafectării utilizării la timp a fondurilor nerambursabile, PHARE 2003, puse la dispozitie Ministerului Integrării Europene pentru acest program,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. – Se aprobă Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în orasele mici si mijlocii din România (SAMTID) – B, semnat la Bucuresti la 29 mai 2006, în valoare de 29,453 milioane euro, denumit în continuare Contract de finantare.

Art. 2. – (1) Finantarea Programului SAMTID – B se va asigura din împrumutul Băncii Europene de Investitii, din fonduri PHARE si din bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare alocate la pozitia “Fondul national de preaderare“.

Sumele necesare achitării impozitelor, taxelor plătibile în România si a oricăror alte costuri aferente Programului SAMTID – B se vor asigura din sume alocate din bugetele locale ale localitătilor din judetele Arad, Maramures, Mures, Harghita, Prahova si Suceava, prevăzute în anexa A1 la Contractul de finantare.

(2) Societătile comerciale pe actiuni din judetele Arad, Maramures, Mures, Harghita, Prahova si Suceava, prestatoare de servicii publice, precizate în Contractul de finantare, vor încheia contracte de delegare a gestiunii activitătii de alimentare cu apă cu localitătile prevăzute la alin. (1).

(3) Ministerul Finantelor Publice va încheia acorduri de împrumut subsidiar cu Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Integrării Europene si cu localitătile prevăzute la alin. (1), reprezentate de presedintii consiliilor judetene ale judetelor Arad, Maramures, Mures, Prahova si Suceava în baza împuternicirilor acordate de autoritătile administratiei publice locale ale localitătilor respective, în care vor fi stipulate drepturile si obligatiile părtilor, inclusiv crearea fondului de întretinere, înlocuire si dezvoltare – Fondul IID, precum si sursele de finantare ale Programului SAMTID – B.

(4) Ministerul Administratiei si Internelor este unitatea de coordonare desemnată a Programului SAMTID – B si, în această calitate, este responsabil cu urmărirea implementării acestuia si cu efectuarea raportărilor potrivit prevederilor Contractului de finantare.

(5) Ministerul Integrării Europene este responsabil cu asigurarea managementului finantării Programului SAMTID – B din toate sursele legal constituite, prevăzute la alin. (1), inclusiv cu urmărirea, raportarea si efectuarea tragerilor aferente împrumutului Băncii Europene de Investitii, potrivit prevederilor Contractului de finantare.

Art. 3. – (1) Plata serviciului datoriei publice externe, respectiv rate de capital, dobânzi si orice alte costuri, va fi asigurată anual din bugetele locale ale localitătilor prevăzute la art. 2 alin. (1), din sume prevăzute anual cu această destinatie în bugetele locale si din Fondul IID prevăzut la art. 2 alin. (3).

(2) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările si completările ulterioare, sumele constituite potrivit alin. (1) se colectează într-un cont distinct deschis pe seama fiecărui consiliu judetean al judetelor prevăzute la art. 2 alin. (3), acesta având obligatia ca la scadentă să le vireze Ministerului Finantelor Publice la termenele si în conditiile stipulate în acordurile de împrumut subsidiar încheiate de Ministerul Finantelor Publice cu localitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) si reprezentate de presedintii consiliilor judetene, împuterniciti în acest sens de localitătile respective.

Art. 4. – Pentru scopurile Programului SAMTID – B, Ministerul Integrării Europene poate efectua, din sumele si în limita împrumutului, si plăti în valută aferente contractelor atribuite persoanelor juridice române, precum si contractelor individuale de consultantă atribuite persoanelor fizice române.

Art. 5. – (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finantelor Publice, de comun acord cu Banca Europeană de Investitii, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu conditiile concrete de derulare a Contractului de finantare, amendamente la continutul acestuia, care privesc modificări în descrierea tehnică, modificări de termene, precum si orice alte modificări care nu sunt de natură să majoreze obligatiile financiare ale României fată de Banca Europeană de Investitii sau să determine noi conditionări economice fată de cele convenite initial între părti.

(2) Amendamentele la Contractul de finantare convenite cu Banca Europeană de Investitii, potrivit alin (1), se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul integrării europene,

Stefan-Francisc Csutak,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 iunie 2006.

Nr. 53.

 

Fi Nr.

Serapis nr. 2002–0292

 

Program de dezvoltare a infrastructurii în orasele mici si mijlocii din România

(SAMTID) – B

 

Contract de finantare între România si Banca Europeană de Investitii*)

 

Bucuresti, 29 mai 2006

 


*) Textul contractului de finantare reprezintă traducerea oficială autorizată din limba engleză si este reprodus în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind autorizarea Ministerului Administratiei si Internelor pentru încheierea unor contracte de achizitii publice de produse si servicii si a Ministerului Finantelor Publice de a contracta credite externe pentru realizarea unor programe de achizitii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se autorizează Ministerul Administratiei si Internelor să organizeze procedurile de achizitie în scopul atribuirii prin procedură concurentială a contractelor de achizitii publice de produse si servicii necesare realizării mobilitătii aeriene a acestei institutii.

(2) Procedurile de achizitie si încheierea contractelor se realizează cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice de produse si servicii care implică apărarea natională, ordinea publică, siguranta si securitatea natională.

(3) Valoarea contractelor prevăzute la alin. (1) este de până la 247.000.000 euro, exclusiv taxe, comisioane si speze aferente.

Art. 2. – Agentia de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială va desemna reprezentanti în comisiile de evaluare a ofertelor si de negociere a contractelor prevăzute la art. 1.

Art. 3. – Livrările de produse si servicii, care fac obiectul contractelor prevăzute la art. 1, vor fi incluse în programele anuale de achizitii publice ale Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 4. – (1) Contractele prevăzute la art. 1 vor fi finantate în conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare, prin credite externe.

(2) Cheltuielile aferente achizitiilor prevăzute la art. 1 se vor asigura din sumele alocate cu această destinatie de la bugetul de stat, prin bugetele anuale ale Ministerului Administratiei si Internelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 iunie 2006.

Nr. 812.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însământate în toamna anului 2005 si în primăvara anului 2006, ca urmare a fenomenelor meteorologice din perioada aprilie–mai 2006, înregistrate în unele zone geografice, precum si stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 14 din Legea nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură, cu modificările ulterioare, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se declară stare de calamitate naturală în agricultură în zonele în care culturile însământate în toamna anului 2005 si în primăvara anului 2006 au fost afectate total de inundatiile rezultate din revărsarea Dunării din perioada aprilie–mai 2006, fenomene naturale care sunt prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură, cu modificările ulterioare.

(2) Declararea zonelor afectate de calamităti naturale se stabileste în baza informatiilor privind aria de răspândire a fenomenelor naturale, transmise de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor.

(3) Zonele declarate calamitate natural si ale căror culturi agricole au fost afectate total de factori naturali sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Culturile agricole afectate total, pentru care se acordă despăgubiri, si sumele maxime ce se acordă ca despăgubire pe unitatea de suprafată sunt:

a) grâu de toamnă si primăvară, secară si triticale – 470 lei (RON)/ha;

b) orz, orzoaică de toamnă si primăvară – 430 lei (RON)/ha;

c) rapită de toamnă si primăvară – 470 lei (RON)/ha;

d) porumb boabe – 500 lei (RON)/ha;

e) floarea-soarelui – 450 lei (RON)/ha;

f) soia – 550 lei (RON)/ha;

g) sfeclă de zahăr – 750 lei (RON)/ha;

h) legume – 1.960 lei (RON)/ha;

i) plante furajere – 560 lei (RON)/ha.

(2) Nivelul maxim al despăgubirilor prevăzute la alin. (1) reprezintă 70% din cheltuielile efectuate până la data producerii fenomenului.

(3) Pentru pierderile de animale, păsări, familii de albine si pesti, despăgubirile acordate în baza prezentei hotărâri reprezintă 80% din valoarea de asigurare diminuată cu valoarea subproduselor rezultate, care pot fi valorificate potrivit prevederilor legale.

Art. 3.– Procedura de calcul si de acordare a despăgubirilor aferente calamitătilor naturale în agricultură, declarate prin prezenta hotărâre, este prevăzută de Legea nr. 381/2002, cu modificările ulterioare, precum si de Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 419/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură.

Art. 4. – (1) Fondurile necesare despăgubirii producătorilor agricoli potrivit prezentei hotărâri, în sumă de 5,5 milioane lei (RON), se asigură astfel:

a) 1,5 milioane lei (RON) din prevederile bugetare aprobate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2006;

b) 4 milioane lei (RON) prin suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2006, din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultură si vânătoare“, titlul IX “Alte cheltuieli“, articolul 59.09 “Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităti naturale în agricultură“.

(2) Pentru asigurarea fondurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) se suplimentează Fondul de interventie la dispozitia Guvernului cu suma de 4 milioane lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

Art. 5. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2006.

Art. 6. – Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare în conformitate cu prevederile legale a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7. – Termenul limită pentru depunerea documentatiei în vederea acordării de despăgubiri producătorilor agricoli ale căror culturi au fost afectate total în perioada aprilie–mai 2006 este de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 iunie 2006.

Nr. 828.

 

ANEXĂ

 

ZONELE

declarate calamitate natural si ale căror culturi agricole au fost afectate total de factori naturali

 

I. Muntenia–Dobrogea–Oltenia

Judetele: Brăila, Călărasi, Constanta, Dolj, Giurgiu, Ialomita, Mehedinti, Olt, Teleorman, Tulcea

II. Moldova

Judetul: Galati

III. Banat-Crisana

Judetul: Caras-Severin

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006 cu suma de 1.000 mii lei (RON) pentru judetul Mures, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al comunei Pănet pentru realizarea obiectivului de investitii “Sediu administrativ“ al autoritătilor administratiei publice locale.

Art. 2. – Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 iunie 2006.

Nr. 829.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetelor unor ordonatori principali de credite din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finantarea achizitiei unor bunuri, servicii si active nefinanciare necesare îndeplinirii misiunilor specifice cu ocazia manifestărilor care se vor desfăsura în cadrul Anului Francofoniei în România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se suplimentează bugetul Serviciului de Telecomunicatii Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, la capitolul 61.01 “Ordine publică si sigurantă natională“, cu suma de 1.750 mii lei (RON), din care la titlul 20 “Bunuri si servicii“, cu suma de 352 mii lei (RON), iar la titlul 71 “Cheltuieli de capital – active nefinanciare“, cu suma de 1.398 mii lei (RON).

Art. 2. – Se suplimentează bugetul Serviciului de Protectie si Pază din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, la capitolul 61.01 “Ordine publică si sigurantă natională“, cu suma de 1.756 mii lei (RON), din care la titlul 20 “Bunuri si servicii”, cu suma de 465 mii lei (RON), iar la titlul 71 “Cheltuieli de capital – active nefinanciare“, cu suma de 1.291 mii lei (RON).

Art. 3. – Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate pentru finantarea achizitiei de bunuri, servicii si alte active nefinanciare, în conditiile legii, necesare îndeplinirii misiunilor ce le revin Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Serviciului de Protectie si Pază cu ocazia manifestărilor si actiunilor organizate în cadrul Anului Francofoniei în România.

Art. 4. – Categoriile de bunuri, servicii si alte active nefinanciare ce vor fi achizitionate se stabilesc prin ordin al conducătorului institutiei si vor fi incluse în programul anual de achizitii.

Art. 5. – Cu sumele rămase neutilizate se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, până la data de 10 decembrie 2006.

Art. 6. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetelor pe anul 2006 ale institutiilor mentionate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Marcel Opris

Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Lucian-Silvian Pahontu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 iunie 2006.

Nr. 830.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Bengesti

 

Având în vedere:

– art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare,

– Referatul Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 302.931 din 21 iunie 2006,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. – Concesiunea minieră de exploatare din perimetrul Bengesti, convenită prin licenta de concesiune încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială CIPROM – S.A. Ploiesti, în calitate de concesionar, încetează.

Art. 2. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Buliga

 

Bucuresti, 19 iunie 2006.

Nr. 6.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de explorare a granodioritului din perimetrul Valea Ieselnita

 

Având în vedere:

– art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare,

– Referatul Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 302.930 din 21 iunie 2006,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. – Concesiunea minieră de explorare din perimetrul Valea Ieselnita, convenită prin licenta de concesiune încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială FRANZ BAU – S.R.L. Timisoara, în calitate de concesionar, încetează.

Art. 2. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Buliga

 

Bucuresti, 19 iunie 2006.

Nr. 7.