MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 569         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 30 iunie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

3. – Decizie privind convocarea Camerei Deputatilor în sesiune extraordinară

 

DECRETE

 

882. – Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

883. – Decret privind conferirea unor decoratii de război

 

884. – Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

885. – Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

886. – Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

54. – Ordonantă de urgentă privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 

852. – Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum si a modului de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

82. – Decizie pentru eliberarea domnului Ionel Mantog din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Comertului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

681/243. – Ordin  al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputatilor în sesiune extraordinară

 

În temeiul dispozitiilor art. 66 alin. (3) din Constitutia României, republicată, precum si al art. 84 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputatilor se convoacă în sesiune extraordinară începând cu data de 3 iulie 2006, ora 14,00, până în data de 7 iulie 2006, pentru dezbaterea si adoptarea proiectelor de legi prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

 

Bucuresti, 29 iunie 2006.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

 

PROIECTUL

ordinii de zi a Camerei Deputatilor pentru sesiunea extraordinară din perioada 3–7 iulie 2006

 

1. Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială

Prioritate UE

2. Proiectul de lege pentru acceptarea de către România a Conventiei internationale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferintei Generale a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiintă si Cultură la Paris la 19 octombrie 2005

Prioritate UE

3. Legea pentru modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti

Prioritate UE

4. Proiectul de lege privind statutul minoritătilor nationale din România

Prioritate legislativă

5. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind regimul juridic al mormintelor militare române aflate pe teritoriul Federatiei Ruse si al mormintelor militare ruse aflate pe teritoriul României, semnat la Bucuresti la 8 noiembrie 2005

6. Proiectul de lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană

7. Proiectul de lege privind protectia fondului cinegetic si a vânătorii

Prioritate UE

8. Proiectul de lege privind securitatea si sănătatea în muncă

Prioritate UE

9. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Prioritate UE

10. Proiectul de lege privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

Prioritate UE

11. Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 318/2003

Prioritate UE

12. Proiectul de lege privind detasarea salariatilor în cadrul prestării de servicii transnationale

Prioritate UE

13. Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Prioritate UE

14. Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si bărbati

Prioritate UE

15. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

Prioritate UE

16. Proiectul de lege privind regimul acordării finantărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitătii românilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, precum si a modului de repartizare si de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate

17. Proiectul de lege pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ – S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare – Sucursala “ROMAG–TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

18. Proiectul de lege pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free

19. Proiectul de lege privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

20. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

21. Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare

22. Propunerea legislativă privind modificarea si completarea Legii nr. 462/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice

23. Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

24. Proiectul de lege privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice

25. Proiectul de lege privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române – S.A.

26. Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii patronatelor nr. 356/200127. Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

28. Proiectul de lege privind instituirea unor măsuri financiare pentru finantarea unor cheltuieli de asistentă socială

29. Proiectul de lege pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania

30. Proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului culturii si cultelor, în semn de înaltă apreciere pentru remarcabilele interpretări artistice sustinute pe cele mai importante scene din tară si din străinătate, pentru energia si abnegatia de care a dat dovadă în promovarea scolii interpretative românesti,

Presedintele României decretează:

Articol unic. – Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria B “Muzică“, doamnei Lili Dusescu, Confederatia Elvetiană.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 28 iunie 2006.

Nr. 882.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii de război

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. A si B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

pentru înaltă competentă profesională, curaj, spirit de sacrificiu, dăruire si initiativă în îndeplinirea misiunilor încredintate în teatrele de operatiuni militare din Irak si Afganistan,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. – Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Comandor, pentru militari, cu însemn de război:

– domnului locotenent-colonel Bălan D. Stefan, Ministerul Apărării Nationale;

– domnului locotenent-colonel Popescu T. Leonida, Ministerul Apărării Nationale;

– domnului locotenent-colonel Vreme C. Vasile, Ministerul Apărării Nationale;

– domnului maior Mihalcea A. Iulian, Ministerul Apărării Nationale;

– domnului maior Ticulescu I. Ionică-Cătălin, Ministerul Apărării Nationale.

Art. 2. – Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Ofiter, pentru militari, cu însemn de război, domnului căpitan Gherghe I. Gheorghe, Ministerul Apărării Nationale.

Art. 3. – Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, pentru militari, cu însemn de război, domnului locotenent Dobrin N. Sorin, Ministerul Apărării Nationale.

Art. 4. – Se conferă Medalia Bărbătie si Credintă clasa a II-a, pentru militari, cu însemn de război, domnului plutonier-major Manole L. Marinel, Ministerul Apărării Nationale.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia

României, republicată, contrasemnăm acest

decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 28 iunie 2006.

Nr. 883.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 371 din data de 1 iunie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Rosca Eugen, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2006.

Nr. 884.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 411 din data de 7 iunie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Varady Elena, judecător la Judecătoria Sighetu Marmatiei, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2006.

Nr. 885.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 411 din data de 7 iunie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Popescu-Elizeu Adriana Livia, judecător la Curtea de Apel Bucuresti, se eliberează din functie, ca urmare a pensionării, la data de 1 septembrie 2006.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2006.

Nr. 886.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 

Având în vedere necesitatea si urgenta compatibilizării depline a legislatiei nationale în domeniul concesiunilor cu reglementările si practica comunitară, recomandarea Comisiei Europene de abrogare totală si expresă a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările si completările ulterioare, odată cu intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, precum si prevederile art. 136 alin. (4) din Constitutia României, republicată, se impune adoptarea prezentei ordonante de urgentă care reglementează regimul concesiunilor de bunuri proprietate publică si care trebuie să intre în vigoare începând cu data de 30 iunie 2006,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Prezenta ordonantă de urgentă reglementează regimul juridic al contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

(2) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică, denumit în continuare contract de concesiune, este acel contract încheiat în formă scrisă prin care o autoritate publică, denumită concedent, transmite, pe o perioadă determinată, unei persoane, denumite concesionar, care actionează pe riscul si răspunderea sa, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun proprietate publică în schimbul unei redevente.

Art. 2. – (1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă nu se aplică contractelor reglementate de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii.

(2) În cazul unui contract a cărui atribuire intră sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 pentru a cărui executare este necesară exploatarea unui bun proprietate publică, dreptul de exploatare a respectivului bun se transmite în cadrul si potrivit procedurii aplicate pentru atribuirea contractului în cauză.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2) autoritatea contractantă încheie un singur contract guvernat de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006.

Art. 3. – Fac obiectul contractului de concesiune bunurile care sunt proprietate publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, potrivit Constitutiei si reglementărilor legale privind proprietatea publică.

Art. 4. – (1) Redeventa obtinută prin concesionare se face venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz.

(2) Modul de calcul si de plată a redeventei se stabileste de către ministerele de resort sau de alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale ori de către autoritătile administratiei publice locale.

Art. 5. – Au calitatea de concedent, în numele statului, judetului, orasului sau comunei:

a) ministerele sau alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, pentru bunurile proprietate publică a statului;

b) consiliile judetene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau institutiile publice de interes local, pentru bunurile proprietate publică a judetului, orasului sau comunei.

Art. 6. – Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau persoană juridică, română ori străină.

Art. 7. – (1) Contractul de concesiune se încheie în conformitate cu legea română, indiferent de nationalitatea sau de cetătenia concesionarului, pentru o durată care nu va putea depăsi 49 de ani, începând de la data semnării lui.

(2) Durata concesiunii se stabileste de către concedent pe baza studiului de oportunitate.

(3) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa initială, prin simplul acord de vointă al părtilor.

Art. 8. – Subconcesionarea este interzisă, cu exceptia situatiilor expres prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL II

Procedura administrativă de initiere a concesionării

 

Art. 9. – (1) Concesionarea are loc la initiativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri însusite de acesta.

(2) Propunerea de concesionare prevăzută la alin. (1) trebuie să fie fundamentată din punct de vedere economic, financiar, social si de mediu.

Art. 10. – (1) Initiativa concesionării trebuie să aibă la bază efectuarea unui studiu de oportunitate, care să cuprindă, în principal, următoarele elemente:

a) descrierea si identificarea bunului care urmează să fie concesionat;

b) motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu, care justifică realizarea concesiunii;

c) nivelul minim al redeventei;

d) procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune si justificarea alegerii procedurii;

e) durata estimată a concesiunii;

f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare;

g) avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale si al Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului national de apărare, după caz;

h) avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, în cazul în care obiectul concesiunii îl constituie bunuri situate în interiorul unei arii naturale protejate, respectiv al autoritătii teritoriale pentru protectia mediului competente, în cazul în care aria naturală protejată nu are structură de administrare/custode.

(2) Concedentul este obligat ca, într-un termen de 30 de zile de la însusirea propunerii de concesionare formulate de orice persoană interesată, să procedeze la întocmirea studiului de oportunitate.

(3) În cazurile în care autoritatea publică nu detine capacitatea organizatorică si tehnică pentru elaborarea studiului de oportunitate prevăzut la alin. (1), aceasta poate apela la serviciile unor consultanti de specialitate.

(4) Contractarea serviciilor prevăzute la alin. (3) se face cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, ale Legii concurentei nr. 21/1996, republicată, si ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 11. – În măsura în care, după întocmirea studiului de oportunitate, se constată că exploatarea bunului ce va face obiectul concesionării implică în mod necesar si executarea unor lucrări si/sau prestarea unor servicii, concedentul are obligatia ca, în functie de scopul urmărit si de activitătile desfăsurate, să califice natura contractului potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006. În acest scop, concedentul poate solicita punctul de vedere al Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.

Art. 12. – (1) Studiul de oportunitate se aprobă de către concedent.

(2) Concesionarea se aprobă, pe baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. (1), prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor locale, judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz.

(3) În baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. (1) concedentul elaborează caietul de sarcini al concesiunii.

(4) Principalele elemente ale caietului de sarcini se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

 

CAPITOLUL III

Atribuirea contractului de concesiune

 

SECTIUNEA 1

Principii si reguli generale pentru atribuirea contractului de concesiune

 

Art. 13. – Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune sunt:

a) transparenta – punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune;

b) tratamentul egal – aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune;

c) proportionalitatea – presupune că orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară si corespunzătoare naturii contractului;

d) nediscriminarea – aplicarea de către autoritatea publică a acelorasi reguli, indiferent de nationalitatea participantilor la procedura de atribuire a contractului de concesiune, cu respectarea conditiilor prevăzute în acordurile si conventiile la care România este parte;

e) libera concurentă – asigurarea de către autoritatea publică a conditiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni concesionar în conditiile legii, ale conventiilor si acordurilor internationale la care România este parte.

Art. 14. – Procedurile de atribuire a contractului de concesiune sunt următoarele:

a) licitatia – procedura la care orice persoană fizică sau juridică interesată are dreptul de a depune ofertă;

b) negocierea directă – procedura prin care concedentul negociază clauzele contractuale, inclusiv redeventa, cu unul sau mai multi participanti la procedura de atribuire a contractului de concesiune.

Art. 15. – Concedentul are obligatia de a atribui contractul de concesiune, de regulă, prin aplicarea procedurii licitatiei.

Art. 16. – Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei ordonante de urgentă, concedentul are obligatia de a asigura protejarea acelor informatii care îi sunt comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidential, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea informatiilor în cauză ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuală.

Art. 17. – (1) Concedentul are obligatia de a preciza în cadrul documentatiei de atribuire orice cerintă, criteriu, regulă si alte informatii necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă si explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.

(2) Informatiile pe care trebuie să le contină documentatia de atribuire sunt prevăzute în normele metodologice la prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 18. – Concedentul are dreptul de a impune în cadrul documentatiei de atribuire, în măsura în care acestea sunt compatibile cu obiectul contractului, conditii speciale de îndeplinire a contractului prin care se urmăreste obtinerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protectia mediului si promovarea dezvoltării durabile.

Art. 19. – Orice persoană interesată are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune.

Art. 20. – (1) Concedentul are obligatia să asigure obtinerea documentatiei de atribuire de către orice persoană interesată, care înaintează o solicitare în acest sens.

(2) Concedentul are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalităti de obtinere a documentatiei de atribuire de către persoanele interesate:

a) asigurarea accesului direct, nerestrictionat si deplin, prin mijloace electronice, la continutul documentatiei de atribuire;

b) punerea la dispozitie oricărei persoane interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din documentatia de atribuire, pe suport hârtie si/sau pe suport magnetic.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b) concedentul are dreptul de a stabili un pret pentru obtinerea documentatiei de atribuire, cu conditia ca acest pret să nu depăsească costul multiplicării documentatiei, la care se poate adăuga, dacă este cazul, costul transmiterii acesteia.

 

SECTIUNEA a 2-a

Licitatia

 

Art. 21. – (1) În cazul procedurii de licitatie concedentul are obligatia să publice în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulatie natională si într-unul de circulatie locală anuntul de licitatie.

(2) Informatiile pe care trebuie să le contină anuntul de licitatie sunt prevăzute în normele metodologice la prezenta ordonantă de urgentă.

(3) Anuntul de licitatie se trimite spre publicare cu cel putin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Art. 22. – (1) Orice persoană interesată are dreptul de a solicita si de a obtine documentatia de atribuire.

(2) În cazul prevăzut la art. 20 alin. (2) lit. b) concedentul are obligatia de a pune documentatia de atribuire la dispozitia persoanei interesate cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăsească 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia.

(3) Persoana interesată are obligatia de a depune diligentele necesare, astfel încât respectarea de către concedent a perioadei prevăzute la alin. (2) să nu conducă la situatia în care documentatia de atribuire să fie pusă la dispozitia sa cu mai putin de 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Art. 23. – (1) Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentatia de atribuire.

(2) Concedentul are obligatia de a răspunde, în mod clar, complet si fără ambiguităti, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăsească 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

(3) Concedentul are obligatia de a transmite răspunsurile însotite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obtinut, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, documentatia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

Art. 24. – (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 23 alin. (2), concedentul are obligatia de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel putin 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

(2) În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel concedentul în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), acesta din urmă are totusi obligatia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea si transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Art. 25. – (1) Procedura de licitatie se poate desfăsura numai dacă în urma publicării anuntului de licitatie au fost depuse cel putin 3 oferte valabile.

(2) În cazul în care în urma publicării anuntului de licitatie nu au fost depuse cel putin 3 oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura si să organizeze o nouă licitatie.

 

SECTIUNEA a 3-a

Negocierea directă

 

Art. 26. – Concedentul are dreptul de a aplica procedura de negociere directă numai în situatia în care, după repetarea procedurii de licitatie conform prevederilor art. 25 alin. (2), nu au fost depuse cel putin 3 oferte valabile.

Art. 27. – (1) În cazul procedurii negocierii directe se aplică corespunzător prevederile art. 21 alin. (1).

(2) Informatiile pe care trebuie să le contină anuntul negocierii directe sunt prevăzute în normele metodologice la prezenta ordonantă de urgentă.

(3) Anuntul negocierii directe se trimite spre publicare cu cel putin 10 zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Art. 28. – (1) Orice persoană interesată are dreptul de a solicita si de a obtine documentatia de atribuire.

(2) În cazul prevăzut la art. 20 alin. (2) lit. b) concedentul are obligatia de a pune documentatia de atribuire la dispozitia persoanei interesate, într-o perioadă care nu trebuie să depăsească două zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia.

(3) Persoana interesată are obligatia de a depune diligentele necesare astfel încât respectarea de către concedent a perioadei prevăzute la alin. (2) să nu conducă la situatia în care documentatia de atribuire să fie pusă la dispozitia sa cu mai putin de două zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Art. 29. – (1) Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentatia de atribuire.

(2) Concedentul are obligatia de a răspunde, în mod clar, complet si fără ambiguităti, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăsească două zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

(3) Concedentul are obligatia de a transmite răspunsurile însotite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obtinut, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, documentatia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

Art. 30. – (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 29 alin. (2), concedentul are obligatia de a transmite răspunsul la orice solicitare de clarificare cu cel putin două zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

(2) În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel concedentul în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), acesta din urmă are totusi obligatia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea si transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Art. 31. – Concedentul derulează negocieri cu fiecare ofertant care a depus o ofertă valabilă.

 

SECTIUNEA a 4-a

Reguli privind oferta

 

Art. 32. – (1) Ofertantul are obligatia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire.

(2) Ofertantul are obligatia de a depune oferta în conformitate cu prevederile normelor metodologice la prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 33. – Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de concedent.

Art. 34. – (1) Persoana interesată are obligatia de a depune oferta la adresa si până la data limită pentru depunere, stabilite în anuntul procedurii.

(2) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forta majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

(3) Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

(4) Continutul ofertelor trebuie să rămână confidential până la data stabilită pentru deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunostintă de continutul respectivelor oferte numai după această dată.

 

SECTIUNEA a 5-a

Determinarea ofertei câstigătoare

 

Art. 35. – Evaluarea ofertelor depuse se realizează potrivit normelor metodologice la prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 36. – (1) Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redeventei.

(2) Concedentul poate tine seama si de alte criterii precum:

a) capacitatea economico-financiară a ofertantilor;

b) protectia mediului înconjurător;

c) conditii specifice impuse de natura bunului concesionat.

Art. 37. – Concedentul are obligatia de a stabili oferta câstigătoare pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizate în documentatia de atribuire.

Art. 38. – (1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, concedentul are dreptul de a solicita clarificări si, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanti pentru demonstrarea conformitătii ofertei cu cerintele solicitate.

(2) Concedentul nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să determine aparitia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant.

Art. 39. – Concedentul are obligatia de încheia contractul de concesiune cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câstigătoare.

Art. 40. – Concedentul are obligatia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunt de atribuire a contractului de concesiune, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea oricăreia dintre procedurile de atribuire a contractului de concesiune prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 41. – (1) Concendentul are obligatia de a informa ofertantii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de concesiune, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.

(2) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (1) concedentul are obligatia de a informa ofertantul/ofertantii câstigător/câstigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.

(3) În cadrul comunicării prevăzute la alin. (1) concedentul are obligatia de a informa ofertantii care au fost respinsi sau a căror ofertă nu a fost declarată câstigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.

Art. 42. – Concedentul poate să încheie contractul de concesiune numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la art. 41 alin. (1).

 

SECTIUNEA a 6-a

Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune

 

Art. 43. – (1) Prin exceptie de la prevederile art. 39, concedentul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de concesiune, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire si, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri:

a) se întrunesc conditiile prevăzute la art. 25 alin. (2);

b) se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului.

(2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. b), procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele conditii:

a) în cadrul documentatiei de atribuire si/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 13;

b) concedentul se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 13.

Art. 44. – Încălcarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă privind atribuirea contractului de concesiune poate atrage anularea procedurii, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 45. – Concedentul are obligatia de a comunica, în scris, tuturor participantilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea ofertelor, cât si motivul concret care a determinat decizia de anulare.

 

SECTIUNEA a 7-a

Reguli privind conflictul de interese

 

Art. 46. – (1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire concedentul are obligatia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situatiile de natură să determine aparitia unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sanctionează potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 47. – Persoana care a participat la întocmirea documentatiei de atribuire are dreptul de a fi ofertant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentatiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenta.

Art. 48. – Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Art. 49. – Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

a) sot/sotie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică;

b) sot/sotie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administratie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanti, persoane juridice;

c) persoane care detin părti sociale, părti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti sau persoane care fac parte din consiliul de administratie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanti;

d) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

 

CAPITOLUL IV

Contractul de concesiune

 

Art. 50. – (1) Neîncheierea contractului de concesiune într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 42 poate atrage plata daunelor-interese de către partea în culpă.

(2) Refuzul ofertantului declarat câstigător de a încheia contractul de concesiune poate atrage după sine plata daunelor-interese.

Art. 51. – (1) Contractul de concesiune cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini si clauzele convenite de părtile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini, fără a contraveni obiectivelor concesiunii prevăzute în caietul de sarcini.

(2) Continutul contractului de concesiune este prezentat, cu titlu orientativ, în cadrul normelor metodologice la prezenta ordonantă de urgentă.

(3) Contractul de concesiune trebuie să contină interdictia pentru concesionar de a subconcesiona, în tot sau în parte, unei alte persoane obiectul concesiunii, cu exceptia cazurilor în care subconcesionarea este permisă, potrivit prezentei ordonante de urgentă.

(4) Contractul de concesiune va cuprinde si clauze contractuale referitoare la împărtirea responsabilitătilor de mediu între concedent si concesionar.

Art. 52. – În contractul de concesiune trebuie precizate în mod distinct categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii, respectiv:

a) bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii;

b) bunurile proprii care la încetarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au apartinut concesionarului si au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii.

Art. 53. – (1) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive exceptionale legate de interesul national sau local, după caz.

(2) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire.

(3) În caz de dezacord între concedent si concesionar cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanta judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate în niciun caz să permită concesionarului să nu Îsi execute obligatiile contractuale.

Art. 54. – (1) Raporturile contractuale dintre concedent si concesionar se bazează pe principiul echilibrului financiar al concesiunii între drepturile care îi sunt acordate concesionarului si obligatiile care îi sunt impuse.

(2) Concesionarul nu va fi obligat să suporte cresterea sarcinilor legate de executia obligatiilor sale, în cazul în care această crestere rezultă în urma:

a) unei măsuri dispuse de o autoritate publică;

b) unui caz de fortă majoră sau unui caz fortuit.

Art. 55. – (1) Concesionarul îsi execută obligatiile potrivit termenilor si conditiilor prevăzute în contractul de concesiune si în acord cu prevederile legale specifice bunului concesionat.

(2) Concedentul are dreptul să verifice în perioada derulării contractului de concesiune modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către concesionar.

Art. 56. – (1) Concesionarul are obligatia ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune să depună, cu titlu de garantie, o sumă fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligatiei de plată către concedent, stabilită de acesta si datorată pentru primul an de exploatare.

(2) Din această sumă sunt retinute, dacă este cazul, penalitătile si alte sume datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune.

(3) Concesionarul poate constitui drept garantie si titluri de credit, asupra cărora se va institui garantie reală mobiliară, cu acordul concedentului.

Art. 57. – (1) Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în următoarele situatii:

a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;

b) în cazul în care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanta de judecată;

c) în cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

d) în cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

e) la disparitia, dintr-o cauză de fortă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilitătii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fără plata unei despăgubiri.

(2) La încetarea contractului de concesiune concesionarul este obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul concesionat.

Art. 58. – (1) Contractul de concesiune va fi încheiat în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(2) În cazul în care concesionarul este de o altă nationalitate sau cetătenie decât cea română si dacă părtile consideră necesar, contractul de concesiune se va putea încheia în patru exemplare, două în limba română si două într-o altă limbă aleasă de ele.

(3) În situatia prevăzută la alin. (2) fiecare parte va avea câte un exemplar în limba română si un exemplar în limba străină în care a fost redactat contractul.

(4) În caz de litigiu, exemplarele în limba română ale contractului prevalează.

Art. 59. – (1) Prin exceptie de la prevederile art. 14, bunurile proprietate publică pot fi concesionate prin atribuire directă companiilor nationale, societătilor nationale sau societătilor comerciale aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea entitătilor prevăzute la art. 5, care au fost înfiintate prin reorganizarea regiilor autonome si care au ca obiect principal de activitate gestionarea, întretinerea, repararea si dezvoltarea respectivelor bunuri, dar numai până la finalizarea privatizării acestora.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) nu este necesară întocmirea studiului de oportunitate.

(3) Concesionarea prevăzută la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor locale, judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz.

(4) În măsura în care se constată că exploatarea bunului ce face obiectul concesiunii prevăzute la alin. (1) implică în mod necesar si executarea unor lucrări si/sau prestarea unor servicii, concesionarul bunului are obligatia de a încheia contracte pe care, în functie de scopul urmărit si de activitătile desfăsurate, să le califice conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006.

(5) Prin exceptie de la prevederile art. 5 si 8, companiile nationale, societătile nationale sau societătile comerciale prevăzute la alin. (1) pot subconcesiona bunurile proprietate publică care le-au fost concesionate potrivit alin. (1).

(6) Studiul de oportunitate al subconcesionării se aprobă de către persoanele care, potrivit art. 5, au calitatea de concedent în contractul de concesiune.

(7) Subconcesionarea prevăzută la alin. (5) se aprobă, pe baza studiului de oportunitate, prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor locale, judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz.

(8) Prin hotărârea de aprobare a concesionării prevăzută la alin. (3) poate fi aprobată si subconcesionarea prevăzută la alin. (5).

(9) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (6)–(8), regimul juridic al subconcesionării prevăzute la alin. (5) este cel instituit de prezenta ordonantă de urgentă pentru concesionare.

(10) Redeventa obtinută prin subconcesionare se face venit la bugetul companiilor nationale, societătilor nationale sau societătilor comerciale care au subconcesionat bunurile apartinând proprietătii publice.

(11) Sumele reprezentând redeventa prevăzută la alin. (10) sunt utilizate numai pentru întretinerea, repararea, reabilitarea, modernizarea si/sau dezvoltarea bunurilor proprietate publică care au făcut obiectul concesionării si nu pot fi recuperate prin amortizare conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL V

Dosarul concesiunii

 

Art. 60. – Concedentul are obligatia de a întocmi dosarul concesiunii pentru fiecare contract atribuit.

Art. 61. – Dosarul concesiunii se păstrează de către concedent atât timp cât contractul de concesiune produce efecte juridice, dar nu mai putin de 5 ani de la data încheierii contractului respectiv.

Art. 62. – Dosarul concesiunii trebuie să cuprindă cel putin următoarele elemente:

a) studiul de oportunitate al concesiunii;

b) hotărârea de aprobare a concesiunii si, după caz, hotărârea de aprobare a subconcesiunii;

c) anunturile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă referitoare la procedura de atribuire a contractului de concesiune si dovada transmiterii acestora spre publicare;

d) documentatia de atribuire;

e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitatia deschisă;

f) denumirea/numele ofertantului/ofertantilor a cărui/a căror ofertă/oferte a/au fost declarată/declarate câstigătoare si motivele care au stat la baza acestei decizii;

g) justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire, dacă este cazul;

h) contractul de concesiune semnat.

Art. 63. – (1) Dosarul concesiunii are caracter de document public.

(2) Accesul persoanelor la aceste informatii se realizează cu respectarea termenelor si procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decât în măsura în care aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii privind exercitarea controlului si solutionarea litigiilor privind concesionarea

 

Art. 64. – Orice persoană care consideră că un contract a fost calificat drept contract de concesiune de bunuri proprietate publică, cu nerespectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, poate solicita punctul de vedere al Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.

Art. 65. – Ministerele de resort si Ministerul Finantelor Publice, prin structurile cu atributii specifice de control, realizează verificarea concesiunilor de bunuri proprietate publică de interes national, iar Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti realizează verificarea concesiunilor de bunuri proprietate publică de interes local, urmărind în special respectarea dispozitiilor referitoare la:

a) aplicarea hotărârii de concesionare;

b) publicitatea;

c) documentatia de atribuire;

d) aplicarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune;

e) dosarul concesiunii;

f) îndeplinirea obligatiilor contractuale de către concedent si concesionar.

Art. 66. – (1) Solutionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea si încetarea contractului de concesiune, precum si a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

(2) Actiunea în justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdictie se află sediul concedentului.

(3) Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios administrativ a curtii de apel, conform prevederilor legale.

 

CAPITOLUL VII

Sanctiuni

 

Art. 67. – Constituie contraventii la dispozitiile prezentei ordonante de urgentă:

a) nerespectarea termenului prevăzut la art. 10 alin. (2);

b) atribuirea contractului de concesiune prin aplicarea altor proceduri decât cele prevăzute la art. 14;

c) încălcarea prevederilor art. 16;

d) încălcarea prevederilor art. 20 alin. (1);

e) nerespectarea termenelor prevăzute la art. 21 alin. (3), art. 27 alin. (3), art. 40 si 42;

f) aplicarea procedurii de negociere directă în alte cazuri decât cele prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă;

g) încălcarea prevederilor art. 36 alin. (1);

h) încălcarea prevederilor art. 39;

i) încălcarea prevederilor art. 41;

j) încălcarea prevederilor art. 45;

k) încălcarea prevederilor art. 56;

l) încălcarea prevederilor art. 59 alin. (11);

m) încălcarea prevederilor art. 60 si 61.

Art. 68. – (1) Pentru săvârsirea contraventiilor prevăzute la art. 67 se aplică o amendă de la 5.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON).

(2) Amenzile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cât si persoanelor juridice.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoane împuternicite de structurile cu atributii de control.

Art. 69. – Prevederile art. 67 si 68 referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 70. – Contractele de concesiune încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă rămân supuse reglementărilor în vigoare la data încheierii lor.

Art. 71. – Contractele de concesiune a terenurilor de orice natură vor fi înregistrate de către concesionar în registrele de publicitate imobiliară sau în Cartea funciară.

Art. 72. – În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Justitiei vor elabora si vor propune spre adoptare Guvernului norme metodologice.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 iunie 2006.

Nr. 54.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum si a modului de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 6 alin. (1), al art. 12 si 17 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pietei laptelui de vacă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 72/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă Metodologia de acordare a cotei individuale de lapte, precum si modul de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Ministrul integrării europene,

Stefan-Francisc Csutak,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 iunie 2006.

Nr. 852.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA

de acordare a cotei individuale de lapte, precum si modul de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte

 

CAPITOLUL I

Metodologia acordării cotelor de lapte

 

Art. 1. – Începând cu data de 1 aprilie 2007, comercializarea laptelui, respectiv livrarea laptelui sau vânzarea directă a laptelui si a produselor lactate, se face numai de către detinătorii de cotă, în limita cantitătilor de referintă disponibile.

Art. 2. – (1) Cotele individuale de lapte se acordă pentru livrări si/sau vânzări directe, pe baza unei solicitări scrise a producătorilor, către autoritatea competentă Departamentul de Administrare a Cotei de Lapte, denumit în continuare DACL, prin emiterea unei decizii si înscrierea în registrul detinătorilor de cotă, denumit în continuare Registrul cotelor.

(2) Cota individuală de lapte pentru livrări reprezintă cantitatea fizică de lapte si continutul procentual de grăsime de referintă, iar cota pentru vânzări directe, cantitatea fizică de lapte, alocată fiecărui producător.

(3) Producătorii care au produs lapte de vacă în perioada 1 aprilie 2005 – 31 martie 2006, în baza cantitătilor comercializate în această perioadă, pot solicita obtinerea unei cote individuale de lapte de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri si până la data de 31 octombrie 2006.

(4) Odată cu solicitarea cotei individuale de lapte, producătorii fac dovada comercializării cantitătii de lapte livrate pentru obtinerea cotei pentru livrări, iar pentru obtinerea cotei de vânzări directe fac dovada numărului de vaci detinute.

(5) În cazul vânzărilor directe, pentru vacile aflate în controlul oficial al performantelor se ia în considerare productia înregistrată la ultima lactatie încheiată, iar pentru vacile care nu se află în controlul oficial al performantelor se aplică nivelul productiei medii pe cap de animal, obtinută la nivel national. La acordarea cotei individuale de lapte pentru vânzări directe se diminuează cantitatea pe exploatatie cu consumul mediu anual de 300 kg pe membru de familie din exploatatie si cu consumul de 400 kg pe cap de vitel obtinut în exploatatie.

(6) Acordarea si diminuarea sub orice formă a unei cote individuale de lapte se fac numai prin decizie a DACL, care înscrie producătorul si cotele detinute de acesta în Registrul cotelor.

(7) Exploatatia agricolă a producătorului de lapte trebuie să fie înscrisă în Registrul national al exploatatiilor – RNE, conform legislatiei în vigoare.

(8) Producătorii care, în perioada 1 aprilie 2006–31 martie 2007, au încetat activitatea de productie nu beneficiază de cote individuale de lapte, cu exceptia situatiilor de fortă majoră care vor fi aduse la cunostintă DACL până la data de 1 aprilie 2007.

(9) DACL înfiintează un registru special de monitorizare a investitiilor, denumit Registrul investitiilor.

(10) Producătorii care îsi extind capacitatea exploatatiei sau care realizează noi exploatatii de vaci de lapte după data de 31 martie 2006, ce vor fi finalizate si populate în perioada rămasă până la 1 aprilie 2007, pot beneficia de cote individuale de lapte, dacă se înregistrează la DACL în Registrul investitiilor până la data de 31 octombrie 2006 si depun solicitările după finalizarea investitiilor si popularea exploatatiilor.

(11) În cazul în care solicitările depăsesc cantitatea cotei nationale de lapte, producătorilor prevăzuti la alin. (3) si (10) li se acordă cotele individuale de lapte cu o diminuare procentuală din cantitatea disponibilă la nivel national.

(12) DACL transmite decizia de aprobare sau de respingere a cererii privind acordarea cotelor individuale de lapte producătorilor prevăzuti la alin. (3) până la data de 31 ianuarie 2007, iar celor prevăzuti la alin. (10), până la data de 1 mai 2007.

(13) Producătorii pot depune contestatie la filialele regionale ale DACL în termen de 15 zile de la data primirii deciziei prevăzute la alin. (12), iar răspunsul se comunică producătorilor în termen de 30 de zile de la data depunerii contestatiei.

(14) Formularul-tip al cererii, procedura de acordare a cotelor si de înscriere în Registrul cotelor se elaborează de către DACL si se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale până la data de 1 iulie 2006.

Art. 3. – Producătorilor care îsi extind exploatatia si noilor producători, prevăzuti la art. 2 alin. (10), li se acordă cotele individuale de lapte, dacă îndeplinesc următoarele conditii cumulative:

a) limita minimă a cotei solicitate este de 10.000 kg;

b) cantitatea solicitată împreună cu cota acordată anterior nu este mai mică de 35.000 kg si mai mare de 2.000.000 kg;

c) solicitantul prezintă dovada înscrierii la cumpărător cu cantitatea cotei de lapte pentru livrări;

d) solicitantul prezintă dovada receptiei finale a constructiei si/sau a populării cu efectivul de juninci si/sau de vaci. Solicitarea nu poate depăsi capacitatea exploatatiei cu care s-a înscris în Registrul investitiilor.

Art. 4. – (1) Pentru a beneficia de acordarea cotei individuale de lapte, producătorii prevăzuti la art. 2 alin. (10) justifică solicitarea cantitătii de lapte prin:

a) certificatul de origine si valoare productivă a animalelor; sau

b) adeverintă care să ateste cantitatea de lapte livrată la cumpărător în perioada 1 aprilie 2006 – 31 martie 2007.

(2) În cazul în care producătorii prevăzuti la art. 2 alin. (10) nu pot face dovada cu unul dintre documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b), se aplică nivelul productiei medii pe cap de animal obtinute la nivel national.

Art. 5. – (1) Producătorii care livrează lapte si/sau vând direct lapte si produse lactate consumatorilor, cărora DACL le acordă cotă individuală de lapte, trebuie să tină evidenta efectivului vacilor de lapte si a productiilor într-un document, denumit Caietul fermierului, al cărui model este elaborat de DACL.

(2) Caietul fermierului trebuie păstrat minimum 3 ani de la sfârsitul anului de cotă pentru care a fost întocmit si include informatii zilnice referitoare la:

A. efectivul de vaci de lapte;

B. cantitatea de lapte în kg:

a) produsă în exploatatia agricolă;

b) total consumată în exploatatia agricolă (lapte si produse lactate exprimate în echivalent lapte):

– folosită în hrana viteilor;

– folosită în hrana altor animale;

– autoconsum pentru membrii familiei;

c) livrată cumpărătorilor cu procentul de grăsime aferent;

d) vândută direct:

– micilor consumatori (vecini, piete agroalimentare, abonati), în cantităti mai mici de 1.500 kg anual;

– marilor consumatori (magazine de desfacere, spitale, unităti de învătământ si alti consumatori cu personalitate juridică), în cantităti mai mari de 1.500 kg anual.

(3) Producătorul tine evidenta cotelor de lapte acordate si a modificărilor survenite pe parcursul anului de cotă.

(4) Producătorul evidentiază consumurile specifice de realizare a produselor lactate pentru vânzări directe, pentru a fi luate în calcul în situatia în care acestea sunt diferite de cele prevăzute de reglementările europene.

Art. 6. – (1) La sfârsitul anului de cotă, producătorii care detin cotă individuală de lapte pentru vânzări directe sunt obligati să transmită, înainte de data de 15 mai, la filiala regională a DACL informatiile privind efectivul de vaci, productia de lapte, cantitatea si forma de consum în gospodărie, cantitatea de lapte si produse vândute direct, consumurile specifice.

(2) În vederea verificării si evaluării de către reprezentantii DACL, detinătorii de cotă individuală de lapte pentru livrări au obligatia de a păstra cel putin 3 ani de la sfârsitul anului de cotă informatiile transmise lunar de către cumpărători, prevăzute la art. 10 pct. 3 din Conditiile de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.388/2005 privind stabilirea Conditiilor de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă si a formularului de cerere pentru aprobarea si înscrierea acestora în Registrul cumpărătorilor.

 

CAPITOLUL II

Rezerva natională de lapte

 

Art. 7. – (1) Rezerva natională a cotei de lapte, denumită în continuare rezerva natională, reprezintă cantitatea nealocată din cota natională de lapte necesară restructurării sectorului de productie al laptelui de vacă, care se stabileste prin hotărâre a Guvernului.

(2) Rezerva natională poate fi utilizată pentru următoarele scopuri:

a) cresterea cotei individuale de lapte ca urmare a cresterii productiei producătorilor;

b) acordarea unei cote individuale de lapte pentru livrări producătorilor care încep activitatea de crestere a vacilor de lapte si de obtinere a productiei de lapte, ulterior acordării cotelor individuale de lapte pentru perioada de referintă;

c) cresterea cantitătilor cotelor individuale de lapte în cazul admiterii plângerilor împotriva deciziilor de acordare a acestora;

d) asigurarea nedepăsirii cotei nationale de lapte.

(3) Cantitătilor de lapte din rezerva natională nu li se stabileste un continut procentual de grăsime de referintă.

(4) Cantitătile de lapte care se acordă din rezerva natională se aprobă o dată pe an, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, la solicitarea DACL, care justifică necesitatea alocării, pe baza unor calcule si proceduri elaborate de acesta până la data de 30 septembrie 2006.

Art. 8. – Un procent de 2% din rezerva natională este destinat asigurării împotriva depăsirii potentiale a cotei nationale de lapte.

Art. 9. – (1) Cantitătile din rezerva natională se acordă la solicitarea noilor producători, precum si a celor care îsi extind capacitatea de productie.

(2) Acordarea cotelor individuale de lapte din rezerva natională se face în functie de cantitătile disponibile, pentru solicitantii care îndeplinesc următoarele conditii:

a) au calitatea de producători, asa cum sunt definiti în anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pietei laptelui de vacă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 72/2006;

b) nu au mai beneficiat de acordare de cotă individuală de lapte din rezerva natională;

c) detin atestat al pregătirii profesionale corespunzătoare activitătii de crestere a vacilor pentru productia de lapte;

d) se angajează să respecte codul bunelor practici de crestere a vacilor de lapte.

Art. 10. – (1) Formularul-tip al cererii privind acordarea cotei individuale de lapte din rezerva natională se elaborează de DACL si se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale până la data de 30 septembrie 2006.

(2) DACL, la propunerea filialei regionale pe teritoriul căreia se află solicitantul, emite producătorului o decizie de aprobare sau de respingere a cererii privind acordarea cotei individuale de lapte din rezerva natională.

(3) Producătorii pot depune contestatie la filialele regionale ale DACL în termen de 15 zile de la data primirii deciziei prevăzute la alin. (2), iar răspunsul se comunică producătorilor în termen de 30 de zile de la data depunerii contestatiei.

(4) Cota individuală de lapte provenită din rezerva natională poate fi transmisă altui producător după o perioadă minimă de 2 ani.

Art. 11. – Procedura pentru acordarea cantitătilor de lapte din rezerva natională se stabileste de DACL si se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, având în vedere stadiul restructurării sectorului în diferite regiuni ale tării, nivelul productiei de lapte si cantitatea rezervei nationale.

Art. 12. – Rezerva natională se constituie prin reducerea uniformă a cotelor individuale care se acordă producătorilor, prin preluarea cantitătilor prevăzute la art. 13 alin. (4), art. 15 alin. (1) si art. 18, după caz, mentinându-se destinatia initială de livrări sau vânzări directe.

 

CAPITOLUL III

Inactivitatea

 

Art. 13. – (1) În cazul producătorului care, în timpul anului de cotă, nu a comercializat cel putin 70% din cota sa individuală de lapte acordată, aceasta se diminuează cu cantitatea neutilizată, conform procedurii elaborate de DACL, pe baza declaratiei producătorului, cu exceptia situatiei în care cantitatea în cauză este neutilizată datorită unor cauze de fortă majoră sau situatii temeinic justificate, care afectează temporar capacitatea de productie a producătorului si sunt acceptate de DACL.

(2) În cazul producătorului care, în timpul anului de cotă, nu a comercializat nicio cantitate de lapte si/sau produse lactate pentru care a detinut cotă individuală de lapte, cu exceptia situatiei în care cantitatea în cauză este neutilizată datorită unor cauze de fortă majoră care afectează temporar capacitatea de productie a producătorului, DACL retrage această cotă individuală de lapte în baza declaratiei producătorului.

(3) Producătorul căruia i s-a retras cota individuală de lapte ca urmare a inactivitătii beneficiază de restituirea partială sau totală a cotei individuale de lapte acordate initial, dacă până la sfârsitul celui de-al doilea an de la declararea inactivitătii reîncepe activitatea si solicită restituirea acesteia.

(4) Cotele individuale de lapte retrase în conditiile alin. (1) si (2) alimentează rezerva natională.

(5) Retragerea cantitătilor de lapte prevăzute la alin. (1) si (2) se stabileste prin decizie a DACL si se comunică producătorilor. Producătorii pot depune contestatie la filialele regionale ale DACL în termen de 15 zile de la data primirii deciziei, iar răspunsul se comunică în termen de 30 de zile de la data depunerii contestatiei.

 

CAPITOLUL IV

Transferurile

 

Art. 14. – (1) Cota individuală de lapte neutilizată poate fi transferată între producători, partial sau în totalitate, temporar pentru anul de cotă în curs sau permanent, printr-un document semnat si însusit de acestia, prezentat la DACL în vederea emiterii deciziilor privind cota individuală de lapte pentru fiecare producător.

(2) Transferul cotei individuale de lapte se poate solicita începând cu data de 1 aprilie a primului an de cotă până la sfârsitul lunii ianuarie a fiecărui an de cotă.

(3) Transferurile se efectuează la solicitarea detinătorilor de cotă individuală de lapte, conform procedurilor elaborate până la data de 30 septembrie 2006 de către DACL.

(4) Transferurile pot avea loc numai între producătorii care posedă exploatatii agricole situate pe teritoriul aceleiasi filiale regionale a DACL.

(5) Formularul-tip al cererii privind transferul cotelor individuale de lapte se elaborează de DACL si se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale până la data de 30 septembrie 2006.

(6) Formularul-tip al cererii privind transferul cotelor individuale de lapte împreună cu documentele de transfer se transmit la filiala regională a DACL, de care apartin producătorii si cumpărătorii, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării acestuia.

Art. 15. – (1) În cazul transferului permanent, după finalizarea documentelor, 2% din cantitatea cotei individuale de lapte transferată, prevăzută în contract, revine la rezerva natională.

(2) Data finală de aprobare a transferurilor permanente ale cotelor individuale de lapte este sfârsitul lunii februarie a fiecărui an de cotă.

Art. 16. – (1) Transferul temporar se aprobă de DACL pentru partea din cota individuală de lapte neutilizată de producătorul căruia i-a fost acordată.

(2) Transferul temporar al cotei individuale de lapte pentru livrări se poate realiza doar între producătorii care livrează la acelasi cumpărător.

(3) Transferul temporar al cotei individuale este permis pentru o cantitate minimă de 500 kg, dar care să nu depăsească 50% din cota individuală acordată, cu exceptia cazurilor de fortă majoră, când este permis transferul integral al cotei.

Art. 17. – (1) Pe baza datelor cuprinse în formularul-tip pentru transferuri, reprezentantul filialei regionale a DACL înscrie cotele individuale de lapte disponibile pentru fiecare producător în Registrul cotelor.

(2) DACL transmite producătorilor si cumpărătorului de lapte, în termen de 10 zile de la data finalizării documentelor, informatiile privind cantitatea transferată temporar sau permanent.

Art. 18. – În cazul decesului detinătorului de cotă individuală de lapte, cota se poate transmite mostenitorilor, la cererea acestora, cu conditia îndeplinirii conditiilor prevăzute în prezenta hotărâre, sau revine la rezerva natională.

 

CAPITOLUL V

Conversia cotei

 

Art. 19. – (1) Cota individuală de lapte poate fi supusă conversiei partiale sau totale, temporar ori permanent, de la livrări către cumpărători la vânzări directe către consumatori sau de la vânzări directe către consumatori la livrări către cumpărători, la solicitarea producătorului, care dovedeste necesitatea conversiei si existenta beneficiarilor.

(2) Conversiile temporare ale cotelor individuale de lapte se realizează în timpul anului de cotă. Conversia se aplică pentru o cantitate disponibilă din momentul solicitării până la sfârsitul anului de cotă. Termenul final de depunere a solicitărilor este sfârsitul lunii februarie.

(3) Conversiile permanente ale cotelor individuale de lapte se realizează în timpul anului de cotă. Conversia permanentă se aplică pentru o cantitate disponibilă din momentul solicitării până la sfârsitul anului de cotă si se aplică si pentru anii următori de cotă. Solicitările se depun până la data de 15 decembrie.

(4) Formularul-tip al cererii privind conversia cotelor individuale de lapte se elaborează de DACL si se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale până la data de 30 septembrie 2006.

Art. 20. – (1) Conversia cotei individuale de lapte pentru vânzări directe în cotă individuală de lapte pentru livrări se aprobă de DACL, prin emiterea unei decizii pentru cantitatea de lapte solicitată justificat, al cărei continut procentual de grăsime de referintă se stabileste la 3,8%, pentru producătorul care detine numai cotă pentru vânzări directe.

(2) În cazul producătorului care detine atât cotă individuală de lapte pentru vânzări directe, cât si pentru livrări, continutul procentual de grăsime de referintă al cantitătii de lapte destinate livrărilor, ca rezultat al conversiei, rămâne neschimbat dacă livrările anterioare conversiei nu depăsesc procentul de 3,8%.

(3) Pentru obtinerea unui continut procentual de grăsime de referintă mai mare de 3,8%, producătorul trebuie să mentioneze în formularul de solicitare continutul procentual de grăsime de referintă al cotei individuale de lapte pentru livrări anterioare si să prezinte o confirmare din partea cumpărătorului privind continutul procentual mediu de grăsime al laptelui livrat, pe o perioadă de până la 12 luni, anterioară depunerii cererii.

Art. 21. – Solicitările pentru conversii se înregistrează la filiala regională a DACL pe teritoriul căreia se află exploatatia agricolă, pe baza procedurii elaborate de DACL si aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale până la data de 30 septembrie 2006.

 

CAPITOLUL VI

Realocarea cotelor

 

Art. 22. – La sfârsitul anului de cotă producătorii care au depăsit cotele individuale de lapte pentru livrări sau vânzări directe pot beneficia de recalcularea depăsirilor, prin realocarea unor cantităti disponibile de la rezerva natională si a cantitătilor neutilizate din cotele individuale.

Art. 23. – Realocarea se realizează la nivel national de către DACL, pe baza unui coeficient de realocare, calculat separat pentru cota de lapte pentru livrări si pentru cota de lapte pentru vânzări directe, pe baza procedurii elaborate de DACL si aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale până la data de 30 septembrie 2006. Coeficientul de realocare reprezintă raportul sumei cotelor individuale neutilizate din cota natională si a rezervei nationale la suma depăsirilor cotelor individuale.

Art. 24. – Realocarea cantitătilor se aplică numai producătorilor care au detinut cote individuale de lapte în anul de cotă la care se face referire.

 

CAPITOLUL VII

Taxa pentru depăsirea cotei de lapte

 

Art. 25. – (1) Odată cu solicitarea cotei individuale de lapte, producătorul care detine cotă individuală de lapte pentru livrări si comercializează în timpul unui an de cotă o cantitate mai mare decât cota individuală de lapte disponibilă îsi asumă responsabilitatea plătii contributiei la taxa prevăzută la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 72/2006, din momentul depăsirii cotei individuale.

(2) Producătorul care livrează cumpărătorilor o cantitate de lapte mai mare decât cota individuală de lapte disponibilă este obligat să plătească taxa de depăsire pentru cantitatea de lapte livrată peste cotă, taxă a cărei valoare totală reprezintă cantitatea de lapte recalculată în functie de continutul procentual de grăsime de referintă individual, multiplicată cu valoarea unitară a taxei stabilite de Comisia Europeană.

(3) Cuantumul pentru plata taxei se calculează de unitatea cumpărătoare si se percepe producătorului din valoarea laptelui livrat, începând cu data depăsirii cotei individuale de lapte acordate.

(4) Unitatea cumpărătoare trebuie să depună sumele pentru plata taxei într-un cont bancar distinct al Agentiei de Plăti si Interventie în Agricultură până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost colectate aceste sume.

(5) Sumele colectate pentru plata taxei, în situatia în care cota natională de lapte nu este depăsită, se returnează producătorilor plătitori, conform legislatiei în vigoare.

(6) Producătorul care comercializează o cantitate de lapte peste cota individuală de lapte pentru vânzări directe detinută, precum si cel care nu detine cotă individuală de lapte plătesc taxa pentru cantitatea de lapte comercializată.

(7) Valoarea taxei pentru producătorul care nu detine cotă de lapte se calculează prin estimarea laptelui comercializat pe baza cantitătilor prevăzute la art. 2 alin. (5).

Art. 26. – (1) În situatia în care, la sfârsitul anului de cotă, după recalculare, rezultă depăsirea cotei nationale de lapte, producătorii care au depăsit cota individuală de lapte pentru livrări si/sau vânzări directe sunt obligati să plătească o taxă stabilită anual de Comisia Europeană.

(2) Taxa prevăzută la alin. (1) se plăteste în moneda natională.

(3) Pentru anul de cotă 2007–2008 taxa este de 27,83 euro/100 kg lapte.

(4) Procedura de calculare a taxelor se elaborează de DACL si se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale până la data de 30 septembrie 2006.

(5) Cantitătile de lapte si de produse lactate, care sunt distruse conform prevederilor legislatiei sanitare veterinare, nu se consideră livrări sau vânzări directe.

(6) Cantitătile de lapte care sunt tratate sau prelucrate în regim de prestare de servicii se consideră livrări.

Art. 27. – (1) Taxa pentru depăsirea cotei nationale de lapte pentru livrări si vânzări directe se repartizează în întregime între producătorii care au contribuit la aceasta prin depăsirea cotelor individuale de lapte pentru livrări si/sau vânzări directe si reprezintă contributia producătorilor la taxă. Contributia producătorilor se calculează pentru fiecare producător separat pentru livrări si vânzări directe si se plăteste înainte de data de 1 septembrie a anului următor de cotă.

(2) Cumpărătorul este responsabil cu calcularea si colectarea contributiei de la producători în scopul achitării taxei pentru depăsirea cotei individuale de lapte pentru livrări, pe care o virează Agentiei de Plăti si Interventie în Agricultură.

(3) Contributia pentru depăsirea cotei individuale de lapte pentru vânzări directe, calculată de DACL, se virează de către producători direct Agentiei de Plăti si Interventie în Agricultură.

 

CAPITOLUL VIII

Sanctiuni

 

Art. 28. – Următoarele fapte constituie contraventii:

a) exercitarea activitătii de comerciant de către cumpărătorul de lapte crud fără să fie aprobat si înscris în Registrul cumpărătorilor, conform legislatiei în vigoare;

b) refuzul cumpărătorilor de a primi în control reprezentantii DACL sau nepunerea la dispozitie acestora a documentelor necesare efectuării controlului;

c) refuzul producătorilor de a primi în control reprezentantii DACL sau nepunerea la dispozitie acestora a documentelor necesare efectuării controlului;

d) neinformarea în scris de către cumpărător a DACL privind intentia întreruperii activitătii, conform legislatiei în vigoare;

e) neinformarea DACL privind schimbarea datelor de identificare a cumpărătorului, conform legislatiei în vigoare;

f) neefectuarea monitorizării producătorilor de către cumpărătorii de lapte, conform legislatiei în vigoare;

g) netransmiterea în termen a informatiilor prevăzute în legislatia în vigoare, de cumpărători si producători către filialele regionale ale DACL;

h) neutilizarea unui sistem de evidentă de către cumpărători, care să cuprindă balanta intrărilor si iesirilor pentru cantitătile de lapte si grăsime, conform legislatiei în vigoare;

i) transmiterea de către cumpărător la DACL a unor informatii eronate privind cantitătile de lapte si grăsime livrate de producători;

j) transmiterea de către producătorul cu cotă individuală de lapte pentru vânzări directe la DACL a unor informatii eronate privind cantitătile de lapte;

k) cumpărarea laptelui de către un cumpărător de lapte de la un producător care nu detine cotă individuală de lapte;

l) livrarea de lapte către un cumpărător neaprobat;

m) livrarea/vânzarea de lapte de către un producător care nu detine cotă individuală de lapte;

n) nepăstrarea de către cumpărator/producător a documentelor prevăzute la art. 5 alin. (2) si/sau la art. 6 alin. (2) cel putin 3 ani de la finele anului de cotă;

o) neutilizarea de către producători a sistemului de evidentă “Caietul fermierului“ privind efectivele de vaci si cantitătile de lapte produse si comercializate.

Art. 29. – Contraventiile prevăzute la art. 28 se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, fapta prevăzută la lit. g) si o);

b) cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei, fapta prevăzută la lit. c), d), e), l) si m);

c) cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, fapta prevăzută la lit. f), k) si n);

d) cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei, fapta prevăzută la lit. b), h), i) si j);

e) cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, fapta prevăzută la lit. a).

Art. 30. – (1) Sanctiunile prevăzute la art. 29 se aplică si persoanelor juridice.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoane împuternicite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 29, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesulverbal.

Art. 31. – Dispozitiile referitoare la contraventii se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 32. – Formularele-tip, procedurile, măsurile legate de administrarea cotei de lapte si metodologia de calculare a taxei se elaborează de DACL si se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 33. – Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale este organismul abilitat pentru comunicarea informatiilor referitoare la administrarea cotei de lapte si notificarea la Comisia Europeană a măsurilor adoptate pentru punerea în aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.788/2003 si a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 595/2004 în termenele stabilite.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Ionel Mantog din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Comertului

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ionel Mantog se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Comertului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 29 iunie 2006.

Nr. 82.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 681 din 13 iunie 2006

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 243 din 2 iunie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul prevederilor:

– art. 217 din titlul VIII “Asigurări sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii;

– Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 706/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexele nr. 1–39*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

De la această dată îsi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 si 134 bis din 14 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu


*) Anexele nr. 1–39 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.