MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 375         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 2 mai 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

97. – Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

435. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

98. – Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea si gestionarea fluxurilor migratorii în scop lucrativ, semnat la Roma la 12 octombrie 2005

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea si gestionarea fluxurilor migratorii în scop lucrativ

 

436. – Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea si gestionarea fluxurilor migratorii în scop lucrativ, semnat la Roma la 12 octombrie 2005

 

100. – Lege privind efectuarea anchetei structurale în agricultură în anul 2006

 

438. – Decret pentru promulgarea Legii privind efectuarea anchetei structurale în agricultură în anul 2006

 

103. – Lege pentru ratificarea Protocolului nr. 12 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000

 

Protocolul nr. 12 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale

 

441. – Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului nr. 12 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

32. – Ordonantă de urgentă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

272. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea continutului minim al protocolului de transmitere, fără plată, a infrastructurii de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Administratiei ori în administrarea sau în folosinta societătilor comerciale, statiunilor si institutelor de cercetare si productie agricolă, unitătilor de învătământ agricol, situată pe teritoriul organizatiei, în proprietatea acelei organizatii si a continutului minim al protocolului de transmitere a infrastructurii de îmbunătătiri funciare din domeniul public al statului, alta decât cea de irigatii, cu exceptia celei principale sau a celei de prim ordin, situată pe teritoriul unei organizatii, ori de transmitere a infrastructurii de îmbunătătiri funciare din domeniul public al statului din cadrul unei părti autonome functional dintr-o amenajare sau a unei întregi amenajări de îmbunătătiri funciare aflate în proprietatea publică a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, situată pe teritoriul unei federatii, în folosinta gratuită a acelei organizatii sau federatii

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 41 din 14 iulie 2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 28 iulie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. La capitolul I sectiunea 1, articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – (1) Contributia prevăzută la art. 1 este datorată de contribuabilii producători de zahăr din sfeclă de zahăr si de contribuabilii producători de izoglucoză, operatorii economici, persoane fizice sau juridice, pentru productia realizată în cadrul cotelor repartizate acestora.

(2) Repartizarea cotelor de productie de zahăr si izoglucoză, pentru fiecare producător, si calcularea cuantumului contributiei în raport cu aceste cote se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, în functie de decizia Comisiei Europene privind cotele de productie de zahăr si izoglucoză alocate României.

(3) Calculul, colectarea si controlul contributiilor prevăzute la art. 1 se realizează de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale prin Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură si prin structurile sale teritoriale.

(4) Pentru administrarea de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, a contributiilor prevăzute la art. 1 se aplică în mod corespunzător procedurile în materie de administrare a creantelor fiscale.

(5) În aplicarea prezentei sectiuni se vor elabora instructiuni aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului finantelor publice.“

2. La capitolul I sectiunea a 2-a, alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – (1) Sumele plătite la scadente de către Ministerul Finantelor Publice, în calitate de garant sau împrumutat, în contul beneficiarilor de credite interne ori externe garantate de stat sau de credite externe contractate de stat si subîmprumutate ca urmare a lipsei disponibilitătilor financiare ale acestora, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri, precum si comisioanele datorate si neachitate la fondul de risc de către acestia, dobânzile si penalitătile de întârziere aferente acestora se recuperează de către organele fiscale în a căror rază teritorială îsi au domiciliul fiscal beneficiarii, în baza înscrisurilor întocmite de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin care se individualizează sumele de recuperat si care constituie titluri executorii. În cazul în care instantele judecătoresti s-au pronuntat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătoresti care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.“

3. La capitolul II sectiunea a 3-a articolul III punctul 1, articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – (1) În vederea privatizării Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic «Sidex» – S.A. Galati, denumită în continuare societate, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, denumită în continuare APAPS, transferă către investitorul strategic dreptul de proprietate asupra întregului pachet de actiuni detinut de stat la societate, în conditiile prezentei ordonante de urgentă si ale prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Conform strategiei de privatizare a societătii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2000, APAPS oferă la privatizare investitorului strategic actiunile nourezultate din orice conversie în actiuni a creantelor detinute asupra societătii.“

4. La capitolul II sectiunea a 3-a articolul III punctul 2, alineatul (3) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“(3) Pentru ratele de capital, inclusiv dobânzile si comisioanele plătite de Ministerul Finantelor Publice în cadrul creditelor externe contractate cu garantia statului de către societate, aceasta va plăti Ministerului Finantelor Publice, începând cu data de 1 ianuarie 2005, o dobândă anuală de 7,24%, plus o marjă de 1% aplicată la aceste sume.“

5. La capitolul II sectiunea a 3-a articolul III punctul 3, alineatul (4) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“(4) În cazul în care societatea nu respectă oricare dintre termenele de plată prevăzute în acordurile de esalonare încheiate, aceasta este obligată la plata accesoriilor, de la data scadentei până la plata integrală a debitului, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.“

6. La capitolul II sectiunea a 3-a articolul III, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:

“4. Alineatele (1) si (2) ale articolului 11 se abrogă.“

7. Capitolul II se completează cu o nouă sectiune, sectiunea a 41-a, cu următorul cuprins:

“SECTIUNEA a 41-a

Modificarea Legii datoriei publice nr. 313/2004

Art. IV1. – Legea datoriei publice nr. 313/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004, se modifică după cum urmează:

Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

«Art. 17. – (1) După efectuarea de către Ministerul Finantelor Publice a plătii sau a plătilor generate de executia garantiei de stat sau de acordurile de împrumut subsidiar, respectiv de acordurile de împrumut subsidiar si de garantie, beneficiarul împrumutului garantat sau subîmprumutului are obligatia să restituie Ministerului Finantelor Publice echivalentul cheltuielilor efectuate de acesta, în conformitate cu prevederile conventiei de garantare, ale acordului de împrumut subsidiar, respectiv ale acordului de împrumut subsidiar si de garantie, încheiate între beneficiarul împrumutului si Ministerul Finantelor Publice.»“

8. La capitolul II sectiunea a 5-a articolul V punctul 1, articolul 2861 va avea următorul cuprins:

“Art.2861. – (1) Orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate detine, singură ori împreună cu persoanele cu care actionează în mod concertat, actiuni emise de către societătile de investitii financiare rezultate din transformarea fondurilor proprietătii private, dar nu mai mult de 1% din capitalul social al societătilor de investitii financiare.

(2) Exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru actiunile detinute de actionarii care depăsesc limitele prevăzute la alin. (1).

(3) Persoanele mentionate la alin. (1) au obligatia ca la atingerea pragului de 1% să informeze în maximum 3 zile lucrătoare societatea de investitii financiare, C.N.V.M. si piata reglementată pe care sunt tranzactionate respectivele actiuni.

(4) În termen de 3 luni de la data depăsirii limitei de 1% din capitalul social al societătilor de investitii financiare, actionarii aflati în această situatie sunt obligati să vândă actiunile care depăsesc limita de detinere.

(5) C.N.V.M. va emite reglementări pentru aplicarea prezentului articol.“

9. La capitolul II sectiunea a 5-a, punctul 2 al articolului V devine articolul 2862.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 25 aprilie 2006.

Nr. 97.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 aprilie 2006.

Nr. 435.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea si gestionarea fluxurilor migratorii în scop lucrativ, semnat la Roma la 12 octombrie 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea si gestionarea fluxurilor migratorii în scop lucrativ, semnat la Roma la 12 octombrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 25 aprilie 2006.

Nr. 98.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea si gestionarea fluxurilor migratorii în scop lucrativ

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Italiene, denumite în continuare părti contractante,

subliniind importanta relatiilor de prietenie si cooperare dintre cele două state,

în scopul consolidării raporturilor de cooperare deja existente între părtile contractante si pentru promovarea uneigestionări coordonate si eficiente a fluxurilor de lucrători între cele două state, inclusiv în vederea prevenirii imigratiei ilegale,

au convenit asupra celor ce urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

În scopul prezentului acord, autoritătile competente sunt:

– pentru Guvernul României, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

– pentru Guvernul Republicii Italiene, Ministerul Muncii si Politicilor Sociale.

 

ARTICOLUL 2

 

Autoritătile competente vor colabora pentru reglementarea fluxurilor de lucrători angajati pe perioadă nedeterminată si determinată, inclusiv de lucrători sezonieri, între cele două state. Prin intermediul propriilor organisme competente, acestea vor facilita accesul pe piata muncii al cetătenilor statului celeilalte părti contractante, tinând cont de conditiile de pe piata natională a muncii si în conformitate cu legislatia în vigoare în domeniul accesului pe piata muncii al cetătenilor străini.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile contractante vor face în mod periodic schimb de informatii cu privire la disponibilitatea de fortă de muncă din statul de origine, ofertele de locuri de muncă în statul primitor, precum si domeniile profesionale solicitate pe respectivele piete ale muncii.

 

ARTICOLUL 4

 

Autoritătile competente se angajează să colaboreze în vederea facilitării întâlnirii cererii si ofertei de muncă, prin modalitătile care vor fi stabilite în protocolul de aplicare prevăzut la art. 10 al prezentului acord, precum si a schimbului de experientă si de bune practici dintre organismele competente în materie.

 

ARTICOLUL 5

 

1. Părtile contractante, conform propriei legislatii nationale, vor facilita participarea la cursuri de formare profesională si de limbă a potentialilor candidati, în vederea accesului pe piata muncii.

2. Modalitătile de aprobare si de realizare a programelor de formare vor fi stabilite prin protocolul de aplicare prevăzut la art. 10 din prezentul acord.

 

ARTICOLUL 6

 

1. Intrarea, sederea si activitatea de muncă a lucrătorului migrant se vor efectua în conformitate cu legislatia în vigoare în statul primitor.

2. Părtile contractante se angajează să ia, în conformitate cu propria legislatie, toate măsurile necesare pentru a se asigura că lucrătorii nu prezintă elemente care să prejudicieze siguranta si ordinea publică a statului primitor.

3. Salarizarea lucrătorului migrant, precum si conditiile de muncă din contractul individual de muncă vor fi cele prevăzute în contractele colective de referintă sau, în lipsa acestora, de legislatia în vigoare pentru lucrătorii, cetăteni ai statului primitor, având aceeasi calificare profesională.

 

ARTICOLUL 7

 

Lucrătorii migranti, care au intrat si se află în statul primitor în scop lucrativ, îsi pot transfera câstigurile lor în statul de origine în conformitate cu legislatia în vigoare în statul primitor.

 

ARTICOLUL 8

 

Cetătenii celor două state care exercită o activitate în scop lucrativ în celălalt stat se bucură de aceleasi drepturi si de aceeasi protectie de care se bucură lucrătorii statului primitor, în ceea ce priveste conditiile de muncă, salarizarea, protectia socială si drepturile fundamentale ale lucrătorilor, în conformitate cu legislatia în vigoare a statului primitor.

 

ARTICOLUL 9

 

Autoritătile competente se vor consulta periodic cu privire la:

• urmărirea aplicării prezentului acord si propunerea oricărei măsuri care poate asigura buna sa derulare;

• efectuarea unei evaluări periodice a prezentului acord;

• solutionarea dificultătilor de ordin practic care pot împiedica aplicarea prezentului acord;

• propuneri în vederea modificării prezentului acord.

 

ARTICOLUL 10

 

Modalitătile de aplicare a prezentului acord vor fi stabilite într-un protocol de aplicare.

 

ARTICOLUL 11

 

Părtile contractante pot să modifice, de comun acord, prezentul acord prin protocoale aditionale care vor fi parte integrantă a prezentului acord. Protocoalele aditionale vor intra în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută la art. 13 din prezentul acord.

 

ARTICOLUL 12

 

Părtile contractante se angajează să mediatizeze într-o măsură cât mai extinsă continutul prezentului acord.

 

ARTICOLUL 13

 

1. Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată, în afară de cazul în care una dintre părtile contractante notifică celeilalte părti contractante, pe cale diplomatică, denuntarea acestuia. Denuntarea îsi produce efecte la 60 de zile de la data notificării.

2. Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni care urmează datei primirii ultimei notificări prin care părtile contractante îsi comunică, pe cale diplomatică, îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

Drept care, subsemnatii reprezentanti, pe deplin autorizati de către guvernele lor, au semnat prezentul acord.

Semnat la Roma la 12 octombrie 2005, în două exemplare originale, în limbile română si italiană, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Gheorghe Barbu

Pentru Guvernul Republicii Italiene,

Roberto Maroni

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea si gestionarea fluxurilor migratorii în scop lucrativ, semnat la Roma la 12 octombrie 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea si gestionarea fluxurilor migratorii în scop lucrativ, semnat la Roma la 12 octombrie 2005, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 aprilie 2006.

Nr. 436.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind efectuarea anchetei structurale în agricultură în anul 2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare asigurarea cadrului legal necesar efectuării în anul 2006 a anchetei structurale în agricultură, având ca an de referintă anul 2005.

(2) Scopul acestei cercetări statistice de interes national este de a asigura date statistice, în concordantă cu acquis-ul statistic comunitar, pentru fundamentarea politicilor nationale în domeniul agricol si aderarea la Uniunea Europeană, referitoare la utilizarea terenurilor si a mijloacelor de productie agricolă, precum si la efectivele de animale.

(3) În anul 2006, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se efectuează în teren, pe întreg teritoriul României, ancheta structurală în agricultură, cercetare statistică selectivă, bazată pe un esantion reprezentativ format din 10% din numărul exploatatiilor agricole individuale si cu personalitate juridică, înregistrate la Recensământul general agricol efectuat în anul 2002.

Art. 2. – Unitatea de observare, în acceptiunea anchetei structurale în agricultură, este exploatatia agricolă, definită ca unitate economică de productie care, în urma activitătii desfăsurate, obtine produse agricole prin exploatarea pământului si/sau prin cresterea animalelor, păsărilor si albinelor. Colectivitatea cercetată este formată atât din exploatatii agricole individuale, cât si din unităti cu personalitate juridică.

Art. 3. – Programul de înregistrare a anchetei structurale în agricultură, denumită în continuare A.S.A., are ca obiectiv asigurarea informatiilor privind principalele caracteristici ale exploatatiilor agricole: statutul juridic, modul de detinere si utilizare a terenurilor pe forme de administrare, suprafetele cultivate, plantatiile vitipomicole, îngrăsămintele si irigatiile, efectivele de animale, masinile si echipamentele agricole, constructiile agricole, personalul care a lucrat în agricultură si munca prestată de acesta, activitătile neagricole desfăsurate în unitătile cercetate, agricultura ecologică si dezvoltarea rurală. Concretizarea acestui program se asigură prin chestionarele de înregistrare.

Art. 4. – (1) Organizarea si efectuarea A.S.A. se realizează sub coordonarea si conducerea unei comisii interministeriale, denumită în continuare comisie, cu sediul la Institutul National de Statistică, formată din reprezentanti ai Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti“, ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, ai Ministerului Administratiei si Internelor si ai Institutului National de Statistică, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Nominalizarea membrilor comisiei se face de către conducătorul fiecărei institutii.

(3) În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Institutul National de Statistică răspunde de programul general de organizare a A.S.A. si de programul si metodologia de înregistrare, de prelucrare a datelor si publicare a rezultatelor.

(4) Comisia răspunde în fata Guvernului pentru efectuarea în bune conditii a întregii actiuni, având următoarele atributii principale:

a) stabileste măsurile necesare pentru buna desfăsurare a activitătilor de colectare a datelor;

b) monitorizează activitatea de colectare a datelor;

c) stabileste structura informatiilor si termenele la care sunt date publicitătii rezultatele.

Art. 5. – (1) La nivel teritorial, sarcinile de realizare a lucrărilor revin Institutului National de Statistică prin directiile regionale si judetene de statistică.

(2) Prefectii si autoritătile administratiei publice locale din localitătile selectate sprijină buna desfăsurare a pregătirii, organizării si efectuării A.S.A., potrivit actiunilor stabilite de comisie.

Art. 6. – Pentru organizarea si desfăsurarea A.S.A., consumul de carburanti pentru Institutul National de Statistică si unitătile sale teritoriale se suplimentează cu 50% fată de normativele în vigoare, până la data de 31 iulie 2006, cu încadrarea în bugetul aprobat.

Art. 7. – (1) Pentru realizarea la nivel judetean a lucrărilor premergătoare de identificare si delimitare sectorială a zonelor de cercetare statistică, recrutarea si instruirea personalului care desfăsoară A.S.A., culegerea datelor în teren si prelucrarea acestora, Institutul National de Statistică va utiliza în anul 2006 un număr suplimentar de personal fată de cel aprobat prin bugetul alocat în anul 2006.

(2) Pentru colectarea datelor se utilizează agenti statistici în conditiile art. 11 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Agentii statistici vor fi selectati din rândul specialistilor agricoli si al specialistilor în economie. Ca agenti statistici vor fi utilizati si responsabilii teritoriali ai Retelei de Informatii Contabile Agricole (R.I.C.A.).

Art. 8. – Fondurile pentru cheltuielile de personal, cheltuielile materiale si serviciile necesare pregătirii, organizării, prelucrării datelor si publicării rezultatelor A.S.A. se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 25 aprilie 2006.

Nr. 100.

 

ANEXĂ

 

COMISIA INTERMINISTERIALĂ

pentru ancheta structurală în agricultură

 

Presedinte – presedintele Institutului National de Statistică

Vicepresedinti: – secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

– secretar de stat la Ministerul Administratiei si Internelor;

– vicepresedinte la Institutul National de Statistică;

Secretar – secretar general la Institutul National de Statistică;

Membri: – director general la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

– director general la Institutul National de Statistică;

– director general la Ministerul Administratiei si Internelor;

– director la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

– director la Institutul National de Statistică;

– secretar general la Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti“.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind efectuarea anchetei structurale în agricultură în anul 2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind efectuarea anchetei structurale în agricultură în anul 2006 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 aprilie 2006.

Nr. 438.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului nr. 12 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se ratifică Protocolul nr. 12 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994, adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000 si semnat de România la 4 noiembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 25 aprilie 2006.

Nr. 103.

 

PROTOCOLUL Nr. 12*)

la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale

Roma, 4 noiembrie 2000

 


*) Traducere.

 

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului protocol,

luând în considerare principiul fundamental în virtutea căruia toate persoanele sunt egale în fata legii si au dreptul la o protectie egală din partea legii,

hotărâte să ia noi măsuri pentru promovarea egalitătii tuturor persoanelor din garantarea colectivă a unei interziceri generale a discriminării, prin intermediul Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumită în continuare Conventia),

reafirmând că principiul nediscriminării nu împiedică statele părti să ia măsuri pentru promovarea unei egalităti depline si efective, cu conditia existentei unei justificări obiective si rezonabile a acestor măsuri,

au convenit asupra celor ce urmează:

 

ARTICOLUL 1

Interzicerea generală a discriminării

 

1. Exercitarea oricărui drept prevăzut de lege trebuie să fie asigurată fără nici o discriminare bazată, în special, pe sex, pe rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine natională sau socială, apartenentă la o minoritate natională, avere, nastere sau oricare altă situatie.

2. Nimeni nu va fi discriminat de o autoritate publică pe baza oricăruia dintre motivele mentionate la paragraful 1.

 

ARTICOLUL 2

Aplicarea teritorială

 

1. Orice stat poate, la data semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare sau aprobare, să indice teritoriul ori teritoriile cărora li se va aplica prezentul protocol.

2. Orice stat poate, la orice dată ulterioară, printr-o declaratie adresată secretarului general al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentului protocol asupra oricărui alt teritoriu indicat în declaratie. Protocolul va intra în vigoare, în ceea ce priveste acest teritoriu, în prima zi a lunii care urmează după expirarea perioadei de 3 luni de la data primirii declaratiei de către secretarul general.

3. Orice declaratie făcută în temeiul celor două paragrafe precedente poate fi retrasă sau modificată, în ceea ce priveste orice teritoriu indicat în declaratie, printr-o notificare adresată secretarului general. Retragerea sau modificarea oricărei declaratii va produce efecte în prima zi a lunii care urmează după expirarea perioadei de 3 luni de la data primirii acestei notificări de către secretarul general.

4. O declaratie făcută conform prezentului articol va fi considerată ca fiind făcută conform paragrafului 1 al art. 56 din Conventie.

5. Orice stat care a făcut o declaratie conform paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate ulterior, în orice moment, să declare, referitor la unul sau mai multe dintre teritoriile vizate în declaratie, că acceptă competenta Curtii de a primi cererile persoanelor fizice, organizatiilor neguvernamentale sau grupurilor de particulari, în conformitate cu art. 34 din Conventie, referitoare la art. 1 din prezentul protocol.

 

ARTICOLUL 3

Raportarea la Conventie

 

Statele părti consideră art. 1 si 2 ale prezentului protocol ca articole aditionale la Conventie si toate dispozitiile Conventiei vor fi aplicate în mod corespunzător.

 

ARTICOLUL 4

Semnarea si ratificarea

 

Prezentul protocol va fi deschis spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei care au semnat Conventia.

El va fi supus ratificării, acceptării sau aprobării. Un stat membru al Consiliului Europei nu poate ratifica, accepta sau aproba prezentul protocol fără a ratifica în prealabil sau simultan Conventia. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

 

ARTICOLUL 5

Intrarea în vigoare

 

1. Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează după expirarea perioadei de 3 luni de la data la care 10 state membre ale Consiliului Europei îsi vor fi exprimat consimtământul de a fi legate prin prezentul protocol, conform prevederilor art. 4.

2. Pentru orice stat membru care îsi va exprima ulterior consimtământul de a fi legat prin prezentul protocol, acesta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează după expirarea perioadei de 3 luni de la data depunerii instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare.

 

ARTICOLUL 6

Functiile depozitarului

 

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului:

a) orice semnare;

b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare;

c) orice dată de intrare în vigoare a prezentului protocol, conform art. 2 si 5;

d) orice alt act, notificare sau comunicare având o legătură cu prezentul protocol.

Încheiat la Roma la 4 noiembrie 2000, în limbile franceză si engleză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar, care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite câte o copie certificată fiecăruia dintre statele membre ale Consiliului Europei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului nr. 12 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului nr. 12 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 aprilie 2006.

Nr. 441.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006

 

Având în vedere:

– adoptarea unor acte normative după publicarea Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 si a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005, cu implicatii asupra veniturilor si cheltuielilor bugetare stabilite pentru anul 2006;

– aprobarea unor memorandumuri referitoare la alocarea unor fonduri suplimentare unor institutii publice si îndeosebi pentru cheltuielile de capital;

– executia bugetară pe primele 3 luni ale anului 2006 în conditiile legislatiei în vigoare pentru anul curent;

– prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercitiului bugetar prin legi de rectificare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Bugetul de stat pe anul 2006, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.151 si nr. 1.151 bis din 19 decembrie 2005, se modifică si se completează potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 2. – (1) Sinteza modificărilor bugetului de stat pe anul 2006, detaliată, la venituri, pe capitole, subcapitole si paragrafe, iar la cheltuieli, pe părti, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Sinteza modificărilor cheltuielilor bugetare pe anul 2006, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Bugetele ordonatorilor principali de credite si anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

 

CAPITOLUL II

Structura si regimul veniturilor bugetare

 

Art. 3. – La veniturile bugetului de stat pe anul 2006 se aprobă următoarele influente: – milioane lei –

VENITURI – TOTAL 944,4

din care:

Venituri curente 832,4

din acestea:

Venituri fiscale: 724,5

din care:

Impozit pe venit, profit si câstiguri din capital de la persoane juridice 185,3

din care:

– impozit pe profit 239,0

Impozit pe venit, profit si câstiguri de la persoane fizice 80,4

din care:

– impozit pe venit 446,3

– cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) –365,9

Impozite si taxe pe proprietate –466,3

din care:

– impozit pe terenul din extravilan –466,3

Impozite si taxe pe bunuri si servicii 471,1

din care:

– taxa pe valoarea adăugată 880,0

– sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (se scad) –200,0

– accize –227,2

Impozit pe comertul exterior si tranzactiile internationale 454,0

Contributii de asigurări 10,0

Venituri nefiscale 97,9

Venituri din capital 112,0


*) Anexa nr. 3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

CAPITOLUL III

Regimul si destinatiile cheltuielilor bugetare

 

Art. 4. – În structură economică influentele privind cheltuielile bugetului de stat pe anul 2006 se prezintă astfel:

 

– milioane lei –

CHELTUIELI – TOTAL

2.419,5

 

din care:

 

1.

Cheltuieli curente

1.239,2

 

Cheltuieli de personal

29,2

 

Bunuri si servicii

69,0

 

Dobânzi

2,6

 

Subventii

8,2

 

Fonduri de rezervă

250,0

 

Transferuri între unităti ale administratiei publice

104,3

 

Alte transferuri

454,8

 

Asistentă socială

318,8

 

Alte cheltuieli

2,3

2.

Cheltuieli de capital

1.185,1

3.

Rambursări de credite

–4,8

 

Art. 5. – (1) Cheltuielile pentru servicii publice generale, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2006, se majorează cu suma de 273,7 milioane lei, din care: 12,3 milioane lei la cheltuieli de personal, 9,3 milioane lei la bunuri si servicii, 250,0 milioane lei la fonduri de rezervă, 1,6 milioane lei la alte cheltuieli, 1,2 milioane lei la cheltuieli de capital, si se diminuează cu suma de 0,7 milioane lei la alte transferuri.

(2) Cheltuielile pentru servicii publice generale, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 23,0 milioane lei la autorităti publice si actiuni externe si cu suma de 250,7 milioane lei la alte servicii publice generale.

Art. 6. – (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2006, se majorează cu suma de 372,0 milioane lei, din care: 15,2 milioane lei la cheltuieli de personal, 51,0 milioane lei la bunuri si servicii, 2,7 milioane lei la dobânzi, 17,8 milioane lei la transferuri între unităti ale administratiei publice, 3,9 milioane lei la asistentă socială, 0,9 milioane lei la alte cheltuieli si 285,0 milioane lei la cheltuieli de capital, si se diminuează cu suma de 4,5 milioane lei la rambursări de credite.

(2) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 125,5 milioane lei la apărare natională si cu suma de 246,5 milioane lei la ordine publică si sigurantă natională.

Art. 7. – (1) Cheltuielile social-culturale, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2006, se majorează cu suma de 708,9 milioane lei, din care: 1,5 milioane lei la cheltuieli de personal, 0,6 milioane lei la bunuri si servicii, 44,2 milioane lei la transferuri între unităti ale administratiei publice, 314,9 milioane lei la asistentă socială, 351,5 milioane lei la cheltuieli de capital, si se diminuează cu suma de 0,1 milioane lei la dobânzi, cu suma de 3,3 milioane lei la alte transferuri, cu suma de 0,2 milioane lei la alte cheltuieli si cu suma de 0,2 milioane lei la rambursări de credite.

(2) Cheltuielile social-culturale, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 358,3 milioane lei la învătământ, cu suma de 16,1 milioane lei la sănătate si cu suma de 337,5 milioane lei la asigurări si asistentă socială si se diminuează cu suma de 3,0 milioane lei la cultură, recreere si religie.

Art. 8. – (1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publică, locuinte, mediu si ape, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2006, se majorează cu suma de 377,0 milioane lei, din care: 0,1 milioane lei la cheltuieli de personal, 5,2 milioane lei la subventii, 40,0 milioane lei la transferuri între unităti ale administratiei publice, 331,8 milioane lei la cheltuieli de capital, si se diminuează cu suma de 0,1 milioane lei la bunuri si servicii.

(2) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publică, locuinte, mediu si ape, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 241,2 milioane lei la locuinte, servicii si dezvoltare publică si cu suma de 135,8 milioane lei la protectia mediului.

Art. 9. – (1) Cheltuielile pentru actiuni economice, care se finantează din bugetul de stat pe anul 2006, se majorează cu suma de 688,0 milioane lei, din care: 0,1 milioane lei la cheltuieli de personal, 8,2 milioane lei la bunuri si servicii, 3,0 milioane lei la subventii, 2,2 milioane lei la transferuri între unităti ale administratiei publice, 458,9 milioane lei la alte transferuri si 215,6 milioane lei la cheltuieli de capital.

(2) Cheltuielile pentru actiuni economice, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 73,9 milioane lei la actiuni generale economice, comerciale si de muncă, cu suma de 103,2 milioane lei la combustibili si energie, cu suma de 3,5 milioane lei la industria extractivă, prelucrătoare si constructii, cu suma de 496,0 milioane lei la transporturi si cu suma de 11,4 milioane lei la alte actiuni economice.

(3) Din bugetul Ministerului Integrării Europene, de la capitolul “Actiuni generale economice, comerciale si de muncă“, titlul “Alte transferuri“, suma de 71 milioane lei se alocă pentru pregătirea proiectelor publice finantabile din fonduri structurale în cadrul Programului operational regional 2007–2013.

(4) Din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, suma de 54,2 milioane lei se va utiliza pentru achizitionarea de vagoane noi tip AVA 200 CFR.

Art. 10. – Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006 se majorează cu suma de 250,0 milioane lei.

 

CAPITOLUL IV

Deficitul bugetar, datoria publică si împrumutul guvernamental

 

Art. 11. – Deficitul bugetului de stat pe anul 2006 se stabileste în sumă de 2.579,4 milioane lei.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii referitoare la bugetele locale

 

Art. 12. – (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe anul 2006, pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si municipiului Bucuresti, aferente finantării cheltuielilor de personal din institutiile de învătământ special, se majorează cu 18,8 milioane lei, potrivit anexei nr. 4.

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe anul 2006, pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, aferente finantării cheltuielilor de personal din institutiile de învătământ preuniversitar de stat, se majorează cu 181,2 milioane lei, potrivit anexei nr. 5.

(3) Din sumele alocate potrivit alin. (1) si (2) se vor suporta diferentele salariale rezultate din aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2006 cu privire la plata diferentelor salariale din perioada octombrie 2001 – septembrie 2004 pentru personalul didactic din învătământul de stat.

(4) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată de la alin. (2), destinate finantării cheltuielilor de personal din institutiile de învătământ preuniversitar de stat, pe comune, orase, municipii si sectoarele municipiului Bucuresti, după caz, se face de către consiliul judetean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotărâre, după consultarea primarilor si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor publice si a inspectoratului scolar judetean sau al municipiului Bucuresti.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii referitoare la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

 

Art. 13. – Anexa nr. 12 privind bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2006 la Legea nr. 379/2005 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 6 la prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 14. – Alineatele (7) si (9) ale articolului 8 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(7) În bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, pentru finantarea actiunilor aferente programului prioritar «Sibiu, capitala culturală a Europei 2007», este cuprinsă suma de 15 milioane lei, din care: 12 milioane lei la titlul «Bunuri si servicii» si 3 milioane lei la titlul «Active nefinanciare».

.........................................................................................

(9) Din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, de la capitolul «Asigurări si asistentă socială», se finantează cheltuielile aferente gratuitătilor si reducerilor la transportul pe calea ferată, cu metroul, auto si naval, de care beneficiază, în conditiile legii, persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin:

a) Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare;

b) Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

c) Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările ulterioare;

d) Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, republicată;

e) Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.“

Art. 15. – Alineatul (3) al articolului 10 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Cheltuielile destinate activitătilor de sustinere si promovare a exportului, a mediului de afaceri românesc si a tranzactiilor internationale cuprinse în bugetul de stat în sumă de 334,9 milioane lei se vor utiliza conform prevederilor Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României – EXIMBANK – S.A., republicată, cu modificările si completările ulterioare.“

Art. 16. – După intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă, se repartizează si creditele bugetare retinute conform art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

Art. 17. – Anexele nr. 1–6*) fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 aprilie 2006.

Nr. 32.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea continutului minim al protocolului de transmitere, fără plată, a infrastructurii de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Administratiei ori în administrarea sau în folosinta societătilor comerciale, statiunilor si institutelor de cercetare si productie agricolă, unitătilor de învătământ agricol, situată pe teritoriul organizatiei, în proprietatea acelei oganizatii si a continutului minim al protocolului de transmitere a infrastructurii de îmbunătătiri funciare din domeniul public al statului, alta decât cea de irigatii, cu exceptia celei principale sau a celei de prim ordin, situată pe teritoriul unei organizatii, ori de transmitere a infrastructurii de îmbunătătiri funciare din domeniul public al statului din cadrul unei părti autonome functional dintr-o amenajare sau a unei întregi amenajări de îmbunătătiri funciare aflate în proprietatea publică a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, situată pe teritoriul unei federatii, în folosinta gratuită a acelei organizatii sau federatii

 

Având în vedere prevederile art. 73 alin. (2) si ale art. 75 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005,

văzând Referatul de aprobare nr. 103.656 din 24 martie 2006 al Directiei consolidarea proprietătii, reforma structurilor de exploatare si conservarea solurilor privind aprobarea continutului minim al protocolului de transmitere, fără plată, a infrastructurii de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Administratiei ori în administrarea sau în folosinta societătilor comerciale, statiunilor si institutelor de cercetare si productie agricolă, unitătilor de învătământ agricol, situată pe teritoriul organizatiei, în proprietatea acelei organizatii si a continutului minim al protocolului de transmitere a infrastructurii de îmbunătătiri funciare din domeniul public al statului, alta decât cea de irigatii, cu exceptia celei principale sau a celei de prim ordin, situată pe teritoriul unei organizatii, ori de transmitere a infrastructurii de îmbunătătiri funciare din domeniul public al statului din cadrul unei părti autonome functional dintr-o amenajare sau a unei întregi amenajări de îmbunătătiri funciare aflate în proprietatea publică a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, situată pe teritoriul unei federatii, în folosinta gratuită a acelei organizatii sau federatii, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aprobă continutul minim al protocolului de transmitere, fără plată, a infrastructurii de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Administratiei ori în administrarea sau în folosinta societătilor comerciale, statiunilor si institutelor de cercetare si productie agricolă, unitătilor de învătământ agricol, situată pe teritoriul organizatiei, în proprietatea acelei oganizatii, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă continutul minim al protocolului de transmitere a infrastructurii de îmbunătătiri funciare din domeniul public al statului, alta decât cea de irigatii, cu exceptia celei principale sau a celei de prim ordin, situată pe teritoriul unei organizatii, sau de transmitere a infrastructurii de îmbunătătiri funciare din domeniul public al statului din cadrul unei părti autonome functional dintr-o amenajare sau a unei întregi amenajări de îmbunătătiri funciare aflate în proprietatea publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, situată pe teritoriul unei federatii, în folosinta gratuită a acelei organizatii sau federatii, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare, societătile comerciale, statiunile si institutele de cercetare si productie agricolă, unitătile de învătământ agricol, precum si celelalte institutii publice care detin în administrare sau în folosintă infrastructură de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului public sau privat al statului, situată pe teritoriul unei organizatii de îmbunătătiri funciare sau al unei federatii de organizatii de îmbunătătiri funciare, organizatiile de îmbunătătiri funciare, federatiile de organizatii de îmbunătătiri funciare si directiile implicate din Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 361/2005 pentru aprobarea continutului minim al Protocolului de transmitere fără plată a dreptului de proprietate asupra infrastructurii de irigatii apartinând domeniului privat al statului în proprietatea organizatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii, situată pe teritoriul organizatiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 13 iunie 2005, se abrogă.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 aprilie 2006.

Nr. 272.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROTOCOL*)

de transmitere, fără plată, a infrastructurii de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului privat al statului, în proprietatea Organizatiei de îmbunătătiri funciare ........................................., judetul ..........................., situată pe teritoriul acestei organizatii, încheiat la data de ........................

 

1. Preambul

În temeiul prevederilor:

– art. 26 alin. (1) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare;

– art. 73 din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005;

– art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

având în vedere Hotărârea Adunării constitutive/generale a Organizatiei ............................. nr. .................. din data de ........................ si Decizia consiliului de administratie/organului ierarhic superior al predătorului ................................ al ..................... nr. .......... din data de ..................................................,

se încheie prezentul protocol de transmitere a dreptului de proprietate asupra infrastructurii de ...................................... din domeniul privat al statului, în conditiile de mai jos.

2. Părtile

Acordul de transmitere a proprietătii se realizează între:

– Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare/societatea comercială/statiunea/institutul de cercetare si productie agricolă/unitatea de învătământ agricol/institutia publică ....................................., cu sediul în ......................., judetul ......................., reprezentată prin domnul/doamna ..............................., având functia de ........................................................................................... (director general, director, administrator, presedinte), si domnul/doamna ........................................., având functia de ........................................................................................................... (director economic, director financiar, contabil-sef), nr. de înregistrare fiscală ..........................................................., având contul deschis la .................................................................. (trezoreria, banca),

în calitate de predător, si

– Organizatia ......................................................, cu sediul în ...................................., judetul ............................., nr. de înregistrare în Registrul national al organizatiilor de îmbunătătiri funciare ................................, reprezentată prin domnul/doamna ......................................................., având functia de ...................................................., si domnul/doamna ........................................... (presedinte, director), având functia de contabil, nr. de înregistrare fiscală .................................................................................................., având contul deschis la ........................................................................................................... (trezoreria ................., banca .................),

în calitate de primitor.

3. Obiectul

Prin prezentul protocol se transmite la cerere, fără plată, în conditiile legii, dreptul de proprietate asupra infrastructurii de ................., constituită din mijloacele fixe si obiectele de inventar înscrise în anexele nr. .................. la prezentul protocol, care deserveste întregul teritoriu al primitorului, din domeniul privat al statului în proprietatea organizatiei, reprezentati prin predător, respectiv prin primitor.

4. Teritoriul organizatiei

Primitorul îsi desfăsoară activitatea de îmbunătătiri funciare pe teritoriul declarat, în suprafată brută totală de ............ ha, din care suprafata netă este de ............... ha, situat în amenajarea ..........................., de pe raza localitătilor .................................., judetul ........................., în zona, respectiv ploturile ............................, în cazul infrastructurii de irigatii, având următoarele vecinătăti:

la nord .............................................................................;

la sud ..............................................................................;

la est .............................................................................;

la vest ............................................................................ .

5. Documentele însotitoare

Predarea-primirea se face pe baza următoarelor documente anexate:

– inventarul fizic si valoric, înregistrat în contabilitate, al infrastructurii de îmbunătătiri funciare din amenajarea interioară de irigatii/amenajarea de desecare si drenaj/lucrările de apărare împotriva inundatiilor/lucrările de combatere a eroziunii solului, împreună cu obiectele de inventar din dotarea infrastructurii preluate si, după caz, a instalatiilor si echipamentelor aferente care se predau în termen de .............. zile de la data semnării protocolului;

– inventarul infrastructurii de ........................, care se preia de primitor ................................. după executarea de către predător a lucrărilor de reparatii necesare unei functionări normale;

– regulamentul de exploatare si întretinere a infrastructurii amenajărilor de ..................., situate pe teritoriul primitorului;

– lista planurilor cu caracteristicile tehnice ale infrastructurii preluate.

Infrastructura de ............................, care necesită lucrări de reparatii la data semnării protocolului se preia de primitor de la predător pe bază de proces-verbal de predare-primire după receptia lucrărilor de reparatii.

6. Obligatiile părtilor

Potrivit prezentului protocol, părtilor le revin următoarele obligatii:

a) pentru predător:

– să predea bunurile al căror drept de proprietate se transmite prin prezentul protocol, potrivit prevederilor acestui protocol si anexelor;

– să mentină în stare de functiune infrastructura de îmbunătătiri funciare aflată în administrarea sau folosinta acestuia, astfel încât să nu împiedice în nici un fel utilizarea de către primitor a infrastructurii transmise prin prezentul protocol;

– să repare, pe cheltuiala proprie, infrastructura defectă prevăzută în anexa nr. ......................... si să o predea primitorului la termenele stabilite;

b) pentru primitor:

– să preia, să gestioneze, să întretină, să repare si să exploateze în interesul public al tuturor beneficiarilor detinători de terenuri situate pe teritoriul acestuia infrastructura de îmbunătătiri funciare preluată conform anexelor nr. ..............................;

– să mentină infrastructura preluată în stare de functiune, potrivit prevederilor normelor tehnice si regulamentului de exploatare si întretinere din anexa nr. ...........................;

– să exploateze infrastructura preluată, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si de protectie a muncii, a normelor tehnice si a regulamentului de exploatare si întretinere din anexa nr. ...........................;

– să pună la dispozitie predătorului datele necesare întocmirii balantei de apă;

– să permită montarea echipamentelor de măsurare a debitelor si a volumelor de apă si citirea acestora pentru stabilirea volumelor de apă preluate.

7. Înregistrarea financiar-contabilă a patrimoniului predat-preluat

În baza prezentului protocol valoarea domeniului privat al statului aflat în administrarea sau folosinta predătorului se diminuează cu valoarea totală înscrisă în inventarele valorice întocmite conform prezentului protocol, cu aceeasi valoare urmând să se majoreze patrimoniul primitorului.

8. Dispozitii finale

Conditiile predării-primirii infrastructurii de îmbunătătiri funciare care face obiectul prezentului protocol se pot modifica numai prin acordul scris al ambelor părti.

Forta majoră apără partea care o invocă, în conditiile legii.

Documentele însotitoare prevăzute la pct. 5 si anexele fac parte integrantă din prezentul protocol.

Prezentul protocol s-a întocmit în 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru predător, unul pentru primitor si unul pentru Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, si intră în vigoare la data aprobării lui, potrivit legii.

 

Predător,**)

...............................

Primitor,**)

...........................

 

NOTĂ:

Evidenta transmiterii infrastructurii de îmbunătătiri funciare, în conformitate cu prevederile prezentului protocol, va fi asigurată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Oficiul de reglementare a organizatiilor de îmbunătătiri funciare, precum si de fiecare entitate predătoare si primitoare.


*) Continutul minim al protocolului nu este limitativ, acesta urmând să fie adaptat în functie de conditiile concrete ale predării-primirii infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate pe teritoriul organizatiei de îmbunătătiri funciare primitoare.

**) Protocolul va fi semnat si stampilat de reprezentantii legali ai celui care predă si de reprezentatii legali ai celui care primeste.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROTOCOL*)

de transmitere a infrastructurii de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului public al statului în folosinta gratuită a Organizatiei de îmbunătătiri funciare ........................... / Federatiei de organizatii de îmbunătătiri funciare ........................, judetul ......................., situată pe teritoriul acestei organizatii / federatii, încheiat la data de .................................

 

1. Preambul

În temeiul prevederilor:

– art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare;

– art. 73 alin. (1) si ale art. 75 alin. (1) si (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005;

– art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

având în vedere Hotărârea adunării constitutive/generale a Organizatiei ...................................................................... / Consiliului de administratie al Federatiei ..................................... nr. ...................... din data de ....................... si Decizia consiliului de administratie/organului ierarhic superior al predătorului ............................. al ........................ nr. ............. din data de ................,

se încheie prezentul protocol de transmitere a dreptului de folosintă gratuită asupra infrastructurii de ......... din domeniul public al statului, în conditiile de mai jos.

2. Părtile

Acordul de transmitere a folosintei gratuite se realizează între:

– Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare/societatea comercială/statiunea/institutul de cercetare si productie agricolă/unitatea de învătământ agricol/institutia publică ............................................, cu sediul în ............................, judetul .............., reprezentată prin domnul/doamna .........................., având functia de .......................................................................(director general, director, administrator, presedinte),si domnul/doamna ........................................, având functia de .............................................................................................................. (director economic, director financiar, contabil-sef), nr. de înregistrare fiscală ........................................., având contul deschis la .............................................................................. (trezoreria, banca),

în calitate de predător, si

– Organizatia/Federatia ...................................................................., cu sediul în ..........................................................., judetul ........................, nr. de înregistrare în Registrul national al organizatiilor de îmbunătătiri funciare ..........................................., reprezentată prin domnul/doamna ................................, având functia de ................................................................ (presedinte, director), si domnul/doamna ...................................................., având functia de contabil, nr. de înregistrare fiscală ........................................, având contul deschis la ...........................................................(trezoreria, banca),

în calitate de primitor.

3. Obiectul

Prin prezentul protocol se transmite pentru o perioadă de ......... ani, la cerere, în conditiile legii, dreptul de folosintă gratuită asupra infrastructurii de ............, constituită din mijloacele fixe si obiectele de inventar înscrise în anexele nr. ........., care deserveste întregul teritoriu al primitorului, din domeniul public al statului în folosinta gratuită a organizatiei/federatiei, reprezentată prin predător, respectiv prin primitor.

În cazul amenajărilor de irigatii, când infrastructura de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului privat al statului situată pe teritoriul unei federatii nu a fost preluată în proprietate de o organizatie, aceasta se transmite în folosinta federatiei până la constituirea unei organizatii de îmbunătătiri funciare căreia i se va transmite proprietatea asupra acesteia de către reprezentantul statului.

4. Teritoriul organizatiei/federatiei

Primitorul îsi desfăsoară activitatea de îmbunătătiri funciare pe teritoriul declarat, în suprafată brută totală de ............ ha, din care suprafata netă este de .................. ha, situat în amenajarea ..................., de pe raza localitătilor ......................................, judetul .................., în zona, respectiv ploturile ............................., în cazul infrastructurii de irigatii, având următoarele vecinătăti:

– la nord .......................................................................;

– la sud .........................................................................;

– la est ..........................................................................;

– la vest ....................................................................... .

5. Documentele însotitoare

Predarea-primirea se face pe baza următoarelor documente anexate:

– inventarul fizic si valoric, înregistrat în contabilitate, al infrastructurii de îmbunătătiri funciare din amenajarea de irigatii/amenajarea de desecare si drenaj/lucrările de apărare împotriva inundatiilor/lucrările de combatere a eroziunii solului, împreună cu obiectele de inventar din dotarea infrastructurii preluate si, după caz, a instalatiilor si echipamentelor aferente, care se predau în termen de ...... zile de la data semnării protocolului;

– inventarul infrastructurii de ....................., care se preia de primitor ........................... după executarea de către predător a lucrărilor de reparatii necesare unei functionări normale;

– regulamentul de exploatare si întretinere a infrastructurii amenajărilor de .........................................., situate pe teritoriul primitorului;

– lista planurilor cu caracteristicile tehnice ale infrastructurii preluate.

Infrastructura de ........................, care necesită lucrări de reparatii, la data semnării protocolului, se preia de primitor de la predător pe bază de proces-verbal de predare-primire după receptia lucrărilor de reparatii.

6. Obligatiile părtilor

Potrivit prezentului protocol, părtilor le revin următoarele obligatii:

a) pentru predător:

– să predea bunurile al căror drept de folosintă gratuită se transmite prin prezentul protocol, potrivit prevederilor acestuia si anexelor;

– să mentină în stare de functiune infrastructura de îmbunătătiri funciare aflată în administrarea sau în folosinta acestuia, astfel încât să nu împiedice în nici un fel utilizarea de către primitor a infrastructurii transmise prin prezentul protocol;

– să repare pe cheltuiala proprie infrastructura defectă prevăzută în anexa nr. ...... si să o predea primitorului la termenele stabilite;

b) pentru primitor:

– să preia, să gestioneze, să întretină, să repare si să exploateze în interesul public al tuturor beneficiarilor detinători de terenuri situate pe teritoriul acestuia infrastructura de îmbunătătiri funciare preluată conform anexelor nr. ......;

– să mentină infrastructura preluată în stare de functiune, potrivit prevederilor normelor tehnice si regulamentului de exploatare si întretinere din anexa nr. ...............................;

– să exploateze infrastructura preluată, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si de protectie a muncii, normelor tehnice si regulamentului de exploatare si întretinere din anexa nr. ........................................;

– să pună la dispozitie predătorului datele necesare întocmirii balantei de apă sau altor situatii statistice necesare bunei functionări a amenajării;

– să permită montarea echipamentelor de măsurare a debitelor si a volumelor de apă si citirea acestora pentru stabilirea volumelor de apă preluate, în cazul infrastructurii de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului privat al statului din amenajările de irigatii.

7. Dispozitii finale

Conditiile predării-primirii infrastructurii de îmbunătătiri funciare care face obiectul prezentului protocol se pot modifica numai prin acordul scris al ambelor părti.

Forta majoră apără de răspundere partea care o invocă în conditiile legii.

Documentele însotitoare prevăzute la pct. 5 si anexele fac parte integrantă din prezentul protocol.

Prezentul protocol s-a întocmit în 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru predător, unul pentru primitor si unul pentru Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, si intră în vigoare la data aprobării lui, potrivit legii.

 

Predător,**)

...............................

Primitor,**)

...........................


*) Continutul minim al protocolului nu este limitativ, acesta urmând să fie adaptat în functie de conditiile concrete ale predării-primirii infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate pe teritoriul organizatiei/federatiei de îmbunătătiri funciare primitoare.

**) Protocolul va fi semnat si stampilat de reprezentantii legali ai celui care predă si de reprezentantii legali ai celui care primeste.

 

NOTĂ:

Evidenta transmiterii infrastructurii de îmbunătătiri funciare, în conformitate cu prevederile prezentului protocol, va fi asigurată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Oficiul de reglementare a organizatiilor de îmbunătătiri funciare, precum si de fiecare entitate predătoare si primitoare.