MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 378         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 3 mai 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

462. – Hotărâre pentru aprobarea programului “Termoficare 2006–2009 calitate si eficientă“ si înfiintarea Unitătii de management al proiectului

 

482. – Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Zagreb la 23 decembrie 2005 si la Bucuresti la 17 ianuarie 2006, la Acordul de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială – faza a II-a) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

 

495. – Hotărâre privind declansarea procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării “Sporire capacitate circulatie pe DN 1 Ploiesti – Câmpina km 66+500 – km 88+515“ din cadrul obiectivului de investitie “Sporire capacitate circulatie pe DN 1 Ploiesti – Câmpina km 66+500 – km 88+515 – Sistematizarea circulatiei rutiere în zona intersectiei între DN 1 si DN 1B“

 

496. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Galati si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati, judetul Galati

 

520. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor

 

521. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Justitiei, pentru Administratia Natională a Penitenciarelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea programului “Termoficare 2006–2009 calitate si eficientă“ si înfiintarea Unitătii de management al proiectului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă programul “Termoficare 2006–2009 calitate si eficientă“, având ca scop eficientizarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. – (1) Se înfiintează Unitatea de management al proiectului pentru implementarea si monitorizarea programului “Termoficare 2006–2009 calitate si eficientă“, denumită în continuare UMP – Termoficare 2006–2009 calitate si eficientă.

(2) UMP – Termoficare 2006–2009 calitate si eficientă se constituie în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si îsi desfăsoară activitatea sub coordonarea executivă a secretarului de stat pentru comunităti locale.

(3) Se aprobă structura de organizare a UMP – Termoficare 2006–2009 calitate si eficientă prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Numărul de personal prevăzut în anexa nr. 2 se asigură în limita numărului de posturi aprobat Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2006.

(5) Regulamentul de functionare al UMP – Termoficare 2006–2009 calitate si eficientă si numirea directorului său se fac cu avizul ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniul economic si se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 3. – (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2006, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, cu suma de 1.802,6 mii lei (RON), pentru finantarea cheltuielilor UMP – Termoficare 2006–2009 calitate si eficientă, potrivit prevederilor anexei nr. 3.

(2) Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2006 si în volumul si structura bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2006.

Art. 4. – (1) Programul “Termoficare 2006–2009 calitate si eficientă“ va fi condus de o comisie interministerială de coordonare, constituită conform Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, în coordonarea Consiliului interministerial pentru probleme economice, politici fiscale si comerciale, piata internă, competitivitate, mediul de afaceri.

(2) Ministrul de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniul economic va conduce Comisia interministerială de coordonare a programului “Termoficare 2006–2009 calitate si eficientă“, având functia de presedinte al acesteia.

Art. 5. – (1) Regulamentul privind implementarea programului se elaborează de UMP – Termoficare 2006–2009 calitate si eficientă, se avizează de Comisia interministerială de coordonare a programului “Termoficare 2006–2009 calitate si eficientă“ si se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(2) Proiectul Regulamentului privind implementarea programului “Termoficare 2006–2009 calitate si eficientă“ se notifică Consiliului Concurentei înainte de aprobarea acestuia prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

În vederea asigurării compatibilitătii măsurilor de natura ajutorului de stat cu mediul concurential normal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată, si cu regulamentele si instructiunile emise în aplicarea acesteia, Regulamentul va contine criteriile de eligibilitate prevăzute în legislatia secundară privind ajutorul de stat.

Art. 6. – Comisia interministerială de coordonare a programului “Termoficare 2006–2009 calitate si eficientă“ va fi formată dintr-un presedinte si 6 membri, câte un membru cu functie de secretar de stat din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, Cancelariei Primului-Ministru, stabiliti prin ordin al ministrului, respectiv prin ordin al sefului Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 7. – (1) Ministerul Economiei si Comertului va prezenta spre aprobare în Guvern, până la data de 30 iunie 2006, actele normative de transfer către unitătile administrativ-teritoriale al acelor centrale electrice de termoficare care produc prioritar energie termică pentru sistemul centralizat de producere si distributie de energie termică si care nu afectează stabilitatea si functionarea în conditii de sigurantă a sistemului electroenergetic national.

(2) În cazul în care există acorduri de împrumut ai căror beneficiari finali sunt centralele prevăzute la alin. (1), transferul către unitătile teritoriale se va realiza după obtinerea avizului finantatorului.

Art. 8. – Anexele nr. 1–3 fac parte din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul de stat pentru coordonarea activitătilor

din domeniul economic,

Gheorghe Pogea

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 5 aprilie 2006.

Nr. 462.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

 

ANEXA Nr. 3

 

CHELTUIELI NECESARE

înfiintării si functionării U.M.P. – “Termoficare 2006–2009 calitate si eficientă“ în anul 2006

 

– mii lei (RON) –

Nr.

crt.

Denumirea indicatorului

2006

1.

Cheltuieli de capital

468,0

2.

Cheltuieli de personal

729,6

3.

Bunuri si servicii

605,0

4.

Cheltuieli totale

1.802,6

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Zagreb la 23 decembrie 2005 si la Bucuresti la 17 ianuarie 2006, la Acordul de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială – faza a II-a) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 46/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială – faza a II-a) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002, aprobată prin Legea nr. 418/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Zagreb la 23 decembrie 2005 si la Bucuresti la 17 ianuarie 2006, la Acordul de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială – faza a II-a) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 46/2002, aprobată prin Legea nr. 418/2002.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Lucian Leustean,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 aprilie 2006.

Nr. 482.

 

Banca Mondială

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

Biroul Regional pentru Europa Centrală si de Sud

Croatia, Zagreb

 

23 decembrie 2005

 

Excelentei sale

Sebastian Vlădescu

Ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru,

 

România: Proiectul privind fondul de dezvoltare socială – faza a II-a (Împrumut Nr. 4645 RO)

Amendament la Acordul de împrumut

 

Ne referim la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) pentru proiectul la care s-a făcut referire mai sus, din data de 16 ianuarie 2002, după cum a fost amendat (acordul), si la scrisoarea domnului Claudiu Doltu, secretar de stat în cadrul Ministerului Finantelor Publice, din data de 16 decembrie 2005, prin care se solicită anumite amendamente la acordul mentionat. Suntem de acord cu solicitarea dumneavoastră si prin prezenta amendăm acordul după cum urmează:

1. Sumele împrumutului prevăzute în tabelul de la paragraful 1 al anexei nr. 1 la acord sunt realocate după cum urmează: 20.000 dolari S.U.A. de la categoria 3(b) si 60.000 dolari S.U.A. de la categoria 4(b) la categoria 3(a).

2. Procentul din cheltuieli care va fi finantat pentru categoria 3(a), prevăzut în tabelul de la paragraful 1 al anexei nr. 1 la acord, se modifică după cum urmează:

“55% până la 31 decembrie 2005 si 75% după aceea“.

Ca urmare, tabelul prevăzut la paragraful 1 al anexei nr. 1 la acord se modifică si va avea cuprinsul prezentat în anexa la această scrisoare.

Vă rugăm să confirmati acordul dumneavoastră privind cele de mai sus în numele României, prin semnarea, datarea si returnarea către noi a unuia dintre exemplarele acestei scrisori. Acest amendament va deveni efectiv după primirea unui exemplar contrasemnat al acestei scrisori.

 

Cu stimă,

Anand Seth,

director

Europa Centrală si de Sud

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

De acord

România:

Prin: Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

ministrul finantelor publice

 

17 ianuarie 2006

 

ANEXĂ

 

Categoria

Suma alocată din împrumut

(exprimată în echivalent

dolari S.U.A.)

% din cheltuieli

care va fi finantat

(1) Granturi pentru subproiecte

18.880.000

84%

(2) Bunuri

110.000

100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli locale (costuri franco-uzină) si 84% din cheltuieli locale pentru alte articole procurate pe plan local

(3) Servicii de consultantă

 

 

a) pentru partea A.2 a Proiectului

570.000

55% până la 31 decembrie 2005 si 75% după aceea

b) pentru părtile B.1, C.1 si C.2 ale Proiectului

235.000

84%

(4) Pregătire

 

 

a) pentru partea A.2 a Proiectului

118.000

84%

b) pentru partea B.2 a Proiectului

40.000

84%

c) pentru partea C.1 a Proiectului

47.000

100% din cheltuieli externe si 84% din cheltuieli locale

TOTAL:

20.000.000

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării “Sporire capacitate circulatie pe DN 1 Ploiesti – Câmpina km 66+500 – km 88+515“ din cadrul obiectivului de investitie “Sporire capacitate circulatie pe DN 1 Ploiesti – Câmpina km 66+500 – km 88+515 – Sistematizarea circulatiei rutiere în zona intersectiei între DN 1 si DN 1B“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national “Sporire capacitate circulatie pe DN 1 Ploiesti – Câmpina km 66+500 – km 88+515“ din cadrul obiectivului de investitie “Sporire capacitate circulatie pe DN 1 Ploiesti – Câmpina km 66+500 – km 88+515 – Sistematizarea circulatiei rutiere în zona intersectiei între DN 1 si DN 1B“, potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. – (1) Se aprobă declansarea procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată, situat pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Caracteristicile imobilului supus exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. – (1) Se aprobă suma globală estimată de 2.863,15 lei (RON), ca justă despăgubire pentru imobilul situat pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1.

(2) Suma globală prevăzută la alin. (1) va fi finantată din veniturile proprii ale Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A., conform Hotărârii Consiliului de administratie nr. 1 din 30 ianuarie 2006.

Art. 4. – Planul cu amplasamentul lucrării si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Prahova si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de despăgubire. Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat si într-un ziar local.

Art. 5. – Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, cu respectarea reglementărilor în vigoare si fără a afecta dispozitiile prezentei hotărâri.

Art. 6. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul finantelor publice,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 aprilie 2006.

Nr. 495.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

 

ANEXA Nr. 2

 

CARACTERISTICILE IMOBILULUI PROPRIETATE PRIVATĂ

situat pe amplasamentul lucrării “Sistematizarea circulatiei rutiere în zona intersectiei între DN 1 si DN 1B“ Comuna Păulesti

 

Nr.

crt.

Judetul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr.

cadastral

Suprafata terenului

Suprafata

constructiilor

Numele proprietarului,

conform documentatiilor

tehnico-cadastrale

Suprafata

rezultată

din acte

– m2 –

Suprafata ce

urmează a fi

expropriată

– m2 –

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Prahova

Păulesti

1.263

15.000

153,690

Rozini Constantin

Rozini Dumitru

Rozini Ana

Pârvan Maria

Rozini Elisabeta

Manole Rodica

TOTAL: 153,690

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Galati si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati, judetul Galati

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Galati si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati, judetul Galati.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 aprilie 2006.

Nr. 496.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Galati si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati, judetul Galati

 

Locul unde este

situat imobilul care

se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite

imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Numărul

de inventar

atribuit de M.F.P.

Municipiul Galati,

judetul Galati

Statul Român,

Ministerul Administratiei si Internelor

Municipiul Galati,

Consiliul Local al Municipiului Galati

Teren arabil;

Suprafata = 2,50 ha;

Amplasament: T. 46/1;

Parcelele: 189/2, 182;

Nr. cadastru: 48–73

102.655

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea imobilului, compus din teren si constructii în curs de executie, situat în orasul Pantelimon, Bd. Biruintei nr. 84, judetul Ilfov, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, operându-se modificările corespunzătoare în evidentele celor două unităti.

Art. 3. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.407/2002 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru Parchetul National Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 14 decembrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 aprilie 2006.

Nr. 520.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publică a statului, situat în orasul Pantelimon, Bd. Biruintei nr. 84, judetul Ilfov, care se transmite din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului rotocolului de Stat“ în administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor

 

Locul unde sunt situate

constructiile si terenul

care se transmit

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Regiei Autonome “Administratia

Patrimoniului Protocolului de Stat“,

care alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Pantelimon,

Bd. Biruintei nr. 84,

judetul Ilfov

Regia Autonomă

“Administratia Patrimoniului

de Stat“

Administratia Natională a

Penitenciarelor

Imobil 961 (partial)

Cod 8.29.09

Nr. M.F. 145.257

Protocolului Nr. M.F. 145.258

Suprafata construită = 2.686 m2

Suprafata desfăsurată = 5.064 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 21.982,9 m2, din care:

alei asfaltate = 680 m2;

Suprafata platformelor betonate = 1.811,5 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Justitiei, pentru Administratia Natională a Penitenciarelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea imobilului aflat în domeniul public al statului, situat în comuna Sânmartin, satul Cihei, judetul Bihor, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Justitiei, pentru Administratia Natională a Penitenciarelor.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 aprilie 2006.

Nr. 521.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Justitiei, pentru Administratia Natională a Penitenciarelor

 

Locul unde este

situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Satul Cihei,

comuna Sânmartin,

judetul Bihor

Statul român,

Ministerul Apărării Nationale

Statul român,

Ministerul Justitiei,

pentru Administratia Natională a

Penitenciarelor

Cod 8.29.09

Nr. M.F. 106.661

– imobil 2.952

– suprafata construită = 1.072,45 m2

– suprafata desfăsurată = 1.126,05 m2

– suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 240.000 m2