MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 382         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 4 mai 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

558. – Hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele pentru protectia mediului, scutite de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adăugată, achizitionate în cadrul Proiectului “Prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, componenta 2 – Monitorizarea poluării aerului“, în baza Acorduluicadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2003 si la Paris la 25 august 2003, ratificat prin Legea nr. 68/2004

 

576. – Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

189. – Ordin al presedintelui Agentiei pentru Strategii Guvernamentale pentru aprobarea Programului “Grupul de facilitatori de comunicare publică“

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

74. – Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 10 aprilie 2006, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune

 

75. – Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 10 aprilie 2006, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea, directă sau indirectă, a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele pentru protectia mediului, scutite de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adăugată, achizitionate în cadrul Proiectului “Prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, componenta 2 – Monitorizarea poluării aerului“, în baza Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2003 si la Paris la 25 august 2003, ratificat prin Legea nr. 68/2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 7 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/1994, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 142 lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Lista cuprinzând echipamentele pentru protectia mediului, scutite de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adăugată, achizitionate în cadrul Proiectului “Prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, componenta 2 – Monitorizarea poluării aerului“, în baza Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2003 si la Paris la 25 august 2003, ratificat prin Legea nr. 68/2004, în valoare de 60.956.258,85 lei (RON), din care TVA 9.732.511,92 lei (RON), respectiv 51.223.746,93 lei (RON) fără TVA, echivalentul a 14.032.749,89 euro, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. – (1) Autoritatea vamală va aplica scutirea de taxe vamale si de taxa pe valoarea adăugată numai pe baza avizului eliberat de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor. Avizul trebuie să confirme utilizarea exclusivă în scopul protectiei mediului a echipamentelor importate.

(2) Modelul avizului este prevăzut în anexa nr. 2. Art. 3. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 26 aprilie 2006.

Nr. 558.

 

ANEXA Nr. 11)

 

LISTA

cuprinzând echipamentele pentru protectia mediului, scutite de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adăugată, achizitionate în cadrul Proiectului “Prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, componenta 2 – Monitorizarea poluării aerului“

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

AVIZ

nr. ............. din ...........................

pentru scutirea de taxe vamale la import a echipamentelor utilizate exclusiv pentru protectia mediului, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/1993, cu modificările ulterioare

 

Exemplar destinat*): ...............................................................................................................................................

1. Denumirea agentului economic beneficiar al importului .........................................................................................

..............................................................................................................................................................................

(denumirea, sediul, telefon/fax, numărul de înregistrare, functia, numele, semnătura, stampila)

2. Denumirea agentului economic care efectuează importul .....................................................................................

..............................................................................................................................................................................

(denumirea, sediul, telefon/fax, numărul de înregistrare, functia, numele, semnătura, stampila)

3. Autoritatea centrală care coordonează activitatea agentului economic beneficiar al importului ..................................

...............................................................................................................................................................................

(numărul de înregistrare, functia, numele, semnătura, stampila)

4. Agentia pentru Protectia Mediului ........................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

(numărul de înregistrare, functia, numele, semnătura, stampila)

5. Codul tarifar si denumirea echipamentelor importate si utilizate exclusiv pentru protectia mediului: codul ...........,

denumirea ......................., codul ...................., denumirea ..........................., codul ................., denumirea ............................

6. Detalii privind echipamentele importate si activitătile pe care le vor deservi etc. .....................................................

..............................................................................................................................................................................

7. Documentele care se anexează (în copie) ..............................................................................................................

(acordul/autorizatia de mediu etc.)

8. Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor .............................................................................................................

(functia, numele, semnătura si stampila)


*) Pe fiecare dintre cele 5 exemplare ale avizului se va inscriptiona câte unul dintre următoarele texte: biroului vamal, emitentului, Agentiei pentru Protectia Mediului, beneficiarului, agentului care efectuează importul.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 55.000 USD, pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate, copilului Păcurar Silviu Răzvan, în vârstă de 14 ani, domiciliat în municipiul Brasov, Aleea Constructorilor nr. 14, bl. 13, ap. 412, judetul Brasov.

(2) Ajutorul se acordă în lei si se suportă din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin Directia de Muncă, Solidaritate Socială si Familie a Judetului Brasov, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(3) Suma aprobată pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate va fi transferată de Directia de Muncă, Solidaritate Socială si Familie a Judetului Brasov către Directia de Sănătate Publică a Judetului Brasov, la solicitarea acesteia.

Art. 2. – Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate revin Ministerului Sănătătii, prin Directia de Sănătate Publică a Judetului Brasov, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 3 mai 2006.

Nr. 576.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENTIA PENTRU STRATEGII GUVERNAMENTALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Programului “Grupul de facilitatori de comunicare publică“

 

În baza prevederilor art. 2 lit. b) din Legea voluntariatului nr. 195/2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 406/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Strategii Guvernamentale,

presedintele Agentiei pentru Strategii Guvernamentale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă organizarea programului de voluntariat în domeniul comunicării publice, prin recrutarea de facilitatori de comunicare publică voluntari si încheierea contractului de voluntariat, de către Agentia pentru Strategii Guvernamentale.

Art. 2. – (1) Recrutarea facilitatorilor de comunicare publică voluntari, organizati în Grupul de facilitatori de comunicare publică, denumit în continuare Grupul, pe baza consimtământului liber exprimat, se face în baza cererii de înscriere însotite de:

a) curriculum vitae al persoanei fizice;

b) copie a cărtii de identitate (pentru confirmarea vârstei minime de 18 ani);

c) o recomandare, în scris, din partea unei persoane care nu este rudă de gradul I cu voluntarul;

d) declaratie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

(2) Informarea publică privind recrutarea facilitatorilor de comunicare publică voluntari se realizează prin:

a) distribuirea de fluturasi în campusurile studentesti si la casele de pensionari, precum si la asociatiile de proprietari;

b) postarea pe site-ul Agentiei pentru Strategii Guvernamentale (www.publicinfo.ro) a unui anunt privind constituirea Grupului;

c) contactarea, prin adrese oficiale, a organizatiilor studentesti din centrele universitare, inclusiv universitătile particulare.

Art. 3. – (1) Structura Grupului va fi formată din cel putin 10 voluntari pe fiecare judet, la care se vor adăuga voluntari din Bucuresti.

(2) Activitatea Grupului este coordonată si supravegheată de către un îndrumător numit de presedintele Agentiei pentru Strategii Guvernamentale.

Art. 4. – (1) Activitatea facilitatorilor de comunicare publică voluntari constă în sprijinirea activitătilor de comunicare publică.

(2) Principalele atributii ale facilitatorilor de comunicare publică voluntari sunt:

a) participarea la actiuni de distribuire de materiale informative, în cadrul unor campanii de informare publică organizate de Agentia pentru Strategii Guvernamentale;

b) organizarea de actiuni de informare publică legate de procesul de integrare europeană;

c) participarea la actiunile Agentiei pentru Strategii Guvernamentale privind optimizarea implementării reglementărilor referitoare la accesul la informatiile de interes public si transparenta decizională în administratia publică;

d) participarea la studii si cercetări organizate sau efectuate de Agentia pentru Strategii Guvernamentale cu privire la impactul si oportunitatea unor politici publice si programe guvernamentale.

Art. 5. – Pentru asigurarea unei legături rapide cu facilitatorii de comunicare publică voluntari se vor stabili următoarele mijloace de comunicare: Internet/e-mail, listă de discutii, telefonie fixă si mobilă, fax (unde există posibilitatea).

Art. 6. – (1) Activitatea desfăsurată de facilitatorul de comunicare publică voluntar se realizează în baza unui contract de voluntariat, încheiat în două exemplare, dintre care unul se păstrează în mod obligatoriu în evidenta Agentiei pentru Strategii Guvernamentale.

(2) Contractul de voluntariat va cuprinde drepturile si obligatiile voluntarului, conditiile de reziliere sau încetare de drept a contractului.

(3) Prin contract se vor stabili zona geografică de activitate si domeniul pentru care este abilitat să îsi desfăsoare activitatea facilitatorul de comunicare publică voluntar.

(4) Modelul contractului de voluntariat este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 7. – (1) Legitimarea facilitatorului de comunicare publică voluntar se va face cu certificatul nominal eliberat de Agentia pentru Strategii Guvernamentale.

(2) Modelul certificatului nominal care atestă calitatea de facilitator de comunicare publică voluntar este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 8. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei pentru Strategii Guvernamentale,

Alfred Bulai

 

Bucuresti, 27 aprilie 2006.

Nr. 189.

 

ANEXA Nr. 1

 

AGENTIA PENTRU STRATEGII GUVERNAMENTALE

 

CONTRACT DE VOLUNTARIAT

Nr. ...................

 

Între Agentia pentru Strategii Guvernamentale, cu sediul în Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, reprezentată prin domnul/doamna ......................, în calitate de beneficiar al voluntariatului, si domnul/doamna ................., fiul/fiica lui ........... si al/a ..............., născut/născută în anul .........., luna ................, ziua .........., în comuna/orasul ..............., judetul ...................., domiciliat/domiciliată în str. ....................... nr. ......, bl. ......,

sc. ......, et. ......, ap. ........, localitatea ...................., judetul ............., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria ........ nr. .........., eliberat/eliberată de ............... la data de .............., cod numeric personal ........................, absolvent/absolventă al/a .................................., de profesie .................., cu o vechime de ..........ani, în calitate de voluntar facilitator de comunicare publică,

se încheie prezentul contract de voluntariat.

I. Durata contractului de voluntariat

Contractul se încheie pe durata ..................., urmând ca voluntarul facilitator de comunicare publică să înceapă activitatea la data de ................. .

II. Domeniul de activitate si zona geografică de desfăsurare a activitătii

1. Voluntarul facilitator de comunicare publică ................. este abilitat să sustină si să participe în mod direct la programele de comunicare publică ale Agentiei pentru Strategii Guvernamentale, potrivit instructiunilor communicate de reprezentantii acesteia.

2. Zona geografică de activitate a voluntarului facilitator de comunicare publică .................. este ................ (unitatea administrativ-teritorială pentru care este considerat responsabil voluntarul facilitator de comunicare publică).

III. Drepturile voluntarului facilitator de comunicare publică

1. Să participe activ la implementarea si derularea programelor de comunicare ale Agentiei pentru Strategii Guvernamentale, conform prevederilor prezentului contract.

2. Să desfăsoare activităti în concordantă cu pregătirea sa profesională.

3. Să beneficieze de titluri onorifice, decoratii si premii, în conditiile legii.

4. Să participe la actiuni de distribuire de materiale informative, în cadrul unor campanii de informare publică organizate de Agentia pentru Strategii Guvernamentale.

5. Să participe la organizarea actiunilor de informare publică legate de procesul de integrare europeană.

6. Să participe la actiunile Agentiei pentru Strategii Guvernamentale privind optimizarea implementării reglementărilor referitoare la accesul la informatiile de interes public si transparenta decizională în administratia publică.

7. Să participe la studii si cercetări organizate sau efectuate de Agentia pentru Strategii Guvernamentale cu privire la impactul si oportunitatea unor politici publice.

IV. Obligatiile voluntarului facilitator de comunicare publică

1. Să îndeplinească sarcinile primite din partea beneficiarului voluntariatului.

2. Să păstreze confidentialitatea informatiilor la care are acces în cadrul activitătii de voluntariat, conform legii.

3. Să participe la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de beneficiarul voluntariatului.

4. Să ocrotească bunurile pe care le foloseste în cadrul activitătii de voluntariat.

5. Să depună rapoarte cu privire la activitatea sa de voluntar, periodic sau ori de câte ori este solicitat de beneficiarul voluntariatului.

V. Obligatiile generale ale beneficiarului voluntariatului

1. Să asigure desfăsurarea activitătii voluntarului facilitator de comunicare publică, în conditiile legale de protectie a muncii, în functie de natura si caracteristicile activitătii respective.

2. Să elibereze certificatul nominal care să ateste calitatea de voluntar facilitator de comunicare publică.

3. Durata timpului de lucru, stabilită în conditiile legii, pentru activitatea voluntarului facilitator de comunicare publică va fi de asa natură încât să nu afecteze sănătatea si resursele psihofizice ale acestuia.

4. Să organizeze periodic cursuri de instruire pentru voluntari facilitatori de comunicare publică.

5. Să evalueze periodic activitatea voluntarului facilitator de comunicare publică si, în functie de evenimentele deosebite semnalate de acesta, să îi atribuie titluri onorifice, decoratii si premii, în conditiile legii, cu ocazia unor evenimente deosebite legate de derularea programelor de comunicare publică ale Agentiei pentru Strategii Guvernamentale.

VI. Alte obligatii

1. Voluntarul facilitator de comunicare publică se obligă fată de Agentia pentru Strategii Guvernamentale să presteze activitatea fără a obtine o contraprestatie materială.

2. Voluntarul facilitator de comunicare publică se obligă să respecte legile în vigoare si să nu abuzeze în nici un fel de asocierea sa cu Agentia pentru Strategii Guvernamentale. Orice folosire abuzivă a calitătii de voluntar va atrage automat anularea de drept a contractului de voluntariat.

VII. Dispozitii finale

1. În executarea prezentului contract de voluntariat, voluntarul facilitator de comunicare publică se subordonează conducerii Agentiei pentru Strategii Guvernamentale.

2. Executarea obligatiilor contractuale ce revin voluntarului facilitator de comunicare publică nu se poate face prin reprezentare.

3. Răspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă regulilor prevăzute de Codul civil.

4. Contractul de voluntariat este valabil numai pentru activitătile din domeniul comunicării publice.

5. Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de vointa părtilor, o situatie de natură să îngreuneze executarea obligatiilor ce revin voluntarului facilitator de comunicare publică, contractul va fi renegociat, iar dacă situatia face imposibilă executarea în continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept.

6. Modificarea contractului de voluntariat se poate face la cererea scrisă a uneia dintre părti, formulată în termen de 15 zile de la data la care a intervenit situatia prevăzută la pct. 5.

7. Denuntarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc din initiativa voluntarului facilitator de comunicare publică sau a beneficiarului voluntariatului, cu un preaviz de 15 zile, fără obligatia prezentării motivelor.

8. Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat sunt de competenta instantelor judecătoresti, dacă părtile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabilă.

 

Încheiat astăzi, ....................., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 

Agentia pentru Strategii Guvernamentale

.....................................................................

Voluntar facilitator de comunicare publică,

....................................................................

 

ANEXA Nr. 2

 

AGENTIA PENTRU STRATEGII GUVERNAMENTALE

 

CERTIFICAT NOMINAL DE VOLUNTAR

(Model)

 

Nr. .........

Loc foto

 

Domnul/doamna ..................., conform contractului de voluntariat nr. ............ din ..........., încheiat cu Agentia pentru Strategii Guvernamentale, posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria ..... nr. .........., în calitate de facilitator de comunicare publică, este abilitat de Agentia pentru Strategii Guvernamentale să .................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................... .

 

Semnătura voluntarului,

..........................................

 

Agentia pentru Strategii Guvernamentale

......................................................................

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 10 aprilie 2006, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (8) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a Deciziei primului-ministru nr. 31/2006 pentru numirea doamnei Rodica Pârvu în functia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală din 10 aprilie 2006, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune.

Art. 2. – Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 12 aprilie 2006.

Nr. 74.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

COMPLETUL DE ARBITRAJ

 

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ

din 10 aprilie 2006

 

Completul de arbitraj constituit din:

Baias Flavius – arbitru

Iordănescu Cristian – arbitru

Gheorghiu Gheorghe – arbitru

Ticlea Alexandru – arbitru

Vrânceanu Nicoleta – arbitru

Pe rol se află solutionarea cererii de arbitraj (înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 533 din 24 ianuarie 2006) având drept obiect stabilirea formei finale a metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial de către organismele de radiodifuziune, formulată de Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), cu sediul în str. Jules Michelet nr. 15–17, et. 2, ap. 11, sectorul 1, Bucuresti, legal reprezentat de domnul Stefan Gheorghiu, în calitate de director general, si Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în str. Nicolae Racotă nr. 16–18, et. 4, ap. 9, sectorul 1, Bucuresti, legal reprezentată de doamna Ioana Fesnic, presedinte, în contradictoriu cu Societatea Română de Radiodifuziune (SRR), cu sediul în str. General Berthelot nr. 60–64, sectorul 1, Bucuresti, legal reprezentată de doamna Maria Toghina, presedinte-director general, Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), cu sediul în Intrarea Victor Eftimiu

nr. 5–7, et. 9, ap. 58, sectorul 1, Bucuresti, legal reprezentată de domnul George Chirită, director executiv, si Radio XXI, cu sediul în Calea Victoriei nr. 224, bl. D5, et. 9, sectorul 1, Bucuresti, legal reprezentată de domnul Alexandru Macovei, director executiv.

Desi ARCA si Radio XXI au fost convocate pentru a participa la tragerea la sorti a arbitrilor prin adresele Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 533 din 3 februarie 2006 si nr. 533 din 7 februarie 2006, precum si pentru a participa la dezbaterile prezentului arbitraj prin adresele Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 1.261 din 16 februarie 2006 si nr. 1.498 din 23 februarie 2006, acestea nu s-au prezentat la nici o întâlnire la care au fost convocate si nici nu au achitat partea din onorariu ce li se cuvenea, fiind decăzute din dreptul de a propune probe si de a formula concluzii scrise pe durata arbitrajului, în conformitate cu prevederile art. 1312 alin. (6) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Arbitrajul s-a desfăsurat la sediul Universitătii Ecologice din Str. Franceză nr. 22, sectorul 3, Bucuresti, în zilele de 27 februarie, 6, 21 si 24 martie 2006, părtile fiind reprezentate de către:

– CREDIDAM, prin avocat Liliana Savu, Ana-Maria Gagiu si director general Stefan Gheorghiu;

– UPFR, prin avocat Andreea Sîrbu si consilier juridic Mădălina Zaharia;

– SRR, prin consilier juridic Adriana Dolea si referent George Raduta.

La termenul din 24 martie 2006, părtile au formulat concluzii asupra fondului cauzei, iar completul de arbitraj a amânat pronuntarea pentru data de 30 martie 2006.

Completul de arbitraj, având nevoie de timp spre a delibera, a amânat pronuntarea pentru astăzi, 10 aprilie 2006, când, în temeiul art. 1312 alin. (3) – (9) din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, analizând actele si lucrările dosarului cauzei, a pronuntat la sediul Universitătii Ecologice din Str. Franceză nr. 22, sectorul 3, Bucuresti, cu unanimitate de voturi, prezenta hotărâre.

COMPLETUL DE ARBITRAJ

În urma analizării litigiului si a probatiunii administrate, constată următoarele:

În conformitate cu dispozitiile art. 1231 alin. (1) lit. f) si ale art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) a emis Decizia nr. 216/2005 privind constituirea unor comisii de negociere, ce prevede în art. 5 constituirea comisiei de negociere a metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial de către organismele de radiodifuziune.

Negocierea s-a desfăsurat între CREDIDAM si UPFR, în calitate de organisme de gestiune colectivă, pe de o parte, si SRR, ARCA si Radio XXI, în calitate de utilizatori, pe de altă parte, părtile convenind cea mai mare parte a metodologiei, rămânând nesolutionate aspectele privind cuantumul remuneratiei ce trebuie plătită de către organismele de radiodifuziune pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial.

În vederea solutionării divergentei, prin cererea înregistrată la ORDA sub nr. 533 din 24 ianuarie 2006, petentele CREDIDAM si UPFR au solicitat initierea procedurii de arbitraj cu privire la stabilirea formei finale a metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial de către organismele de radiodifuziune, solicitând arbitrilor să se pronunte asupra aspectelor mentionate anterior.

În drept, cererea a fost motivată în baza art. 1312 alin. 4 si următoarele din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

În vederea constituirii completului de arbitraj, la 9 februarie 2006, în prezenta reprezentantilor ORDA, CREDIDAM, UPFR si SRR, s-a procedat la tragerea la sorti a arbitrilor din lista stabilită prin anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.287/2002 privind numirea membrilor corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA).

La data de 20 februarie 2006, părtile si arbitrii au fost convocati la sediul Universitătii Ecologice din Str. Franceză nr. 22, sectorul 3, Bucuresti, unde s-a stabilit completul de arbitraj, onorariul, primul termen si locul arbitrajului, procedându-se la informarea părtilor cu privire la aceste aspecte.

Prin cererea de arbitraj formulată, CREDIDAM si UPFR solicită următoarele:

1. obligarea SRR la plata remuneratiei (procent sau sumă forfetară) datorate artistilor interpreti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, în una dintre următoarele trei variante:

a) 3% pentru anul 2006, 3,4% pentru anul 2007 si 3,8% pentru anul 2008 si următorii din totalul veniturilor brute pe lună, obtinute de SRR din activitatea de radiodifuzare (abonament, publicitate si bartere);

b) 4,5% pentru anul 2006, 5% pentru anul 2007 si 6% pentru anul 2008 din veniturile ponderate obtinute de SRR din activitatea de radiodifuzare (abonament, publicitate si bartere);

c) suma forfetară de 5.000.000 lei (RON)/an pentru fiecare dintre petenti, ce se va împărti în cote egale;

2. obligarea organismelor de radio la plata remuneratiei (procent) datorate artistilor interpreti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, după cum urmează:

– 3% pentru anul 2006, 3,4% pentru anul 2007 si 3,8% pentru anul 2008 si următorii din total venituri brute pe lună, obtinute din activitatea de radiodifuzare (abonament, publicitate si bartere).

În întâmpinarea depusă de SRR se afirmă că, urmare modificării Legii nr. 8/1996 prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005, s-au eliminat limitele procentuale pe care părtile le puteau solicita, însă această modificare a legii nu schimbă situatia de fapt pe care părtile au negociat-o în urmă cu mai putin de un an prin Metodologia privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organisme de radiodifuziune si de televiziune, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 6 mai 2005, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 104/2005, nefiind justificată cresterea procentului de la 2,1% (convenit în metodologia

mentionată anterior) la 4,5%, iar în sume absolute o crestere de la 900.000 lei (RON)/2005 la 5.000.000 lei (RON)/2006, apreciind în final ca fiind corectă propunerea sa de plată a unei remuneratii de 2% din veniturile SRR, corespunzătoare ponderii utilizării repertoriilor celor două organisme de gestiune colectivă în activitatea de radiodifuzare.

În dovedirea afirmatiilor părtile au depus înscrisuri, iar la solicitarea arbitrilor părtile au efectuat un punctaj comun. În urma analizării probatiunii, completul de arbitraj constată că SRR a declarat în timpul negocierilor o pondere a utilizării repertoriului celor două organisme de gestiune colectivă de 30%, pentru ca în întâmpinare să mentioneze un procent de 42%, iar în punctajul comun un procent de 43,54%.

Din datele Consiliului National al Audiovizualului rezultă că ponderea utilizării repertoriului celor două organisme de gestiune colectivă este de 46,13%.

Completul de arbitraj retine recunoasterea de către SRR a utilizării repertoriului la nivelul de 43,54%, context în care, fată de dispozitiile art. 1311 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, ce obligă la negocierea metodologiilor, fără a se tine seama de criteriile prevăzute de alin. (1) lit. c) si e), îrepertoriile fiind considerate repertorii extinse“ si având în vedere solicitarea SRR de acordare a unui procent de 2% din veniturile ponderate obtinute de SRR din activitatea de radiodifuzare, se justifică majorarea acestui procent proportional cu cresterea ponderii, ajungându-se efectiv la un procent de 2,94%.

Fată de împrejurarea că în anul 2004 s-a prevăzut achitarea de către SRR a sumei de 3.735.004 lei (RON) celor două organisme de gestiune colectivă, ceea ce reprezintă 2,1% din veniturile ponderate ale SRR, prin aplicarea procentului de 2,94% la acea sumă rezultă pentru anul 2006 o sumă forfetară de 5.215.005 lei (RON), ceea ce înseamnă mai mult decât au solicitat organismele de gestiune colectivă CREDIDAM si UPFR în cererea formulată. Completul de arbitraj constată că organismele de gestiune colectivă si SRR au agreat si ipoteza legală a unei remuneratii forfetare, având în vedere facilitătile generate de o asemenea modalitate de plată, însă au rămas în divergentă cu privire la cuantum.

Pentru avantajele ce le conferă ambelor părti plata unei sume forfetare, completul de arbitraj apreciază ca fiind legală si oportună obligarea SRR la o remuneratie forfetară pentru anul 2006 de 5.000.000 lei (RON)/an, urmând ca pentru anii 2007 si 2008 suma să fie actualizată cu indicele de inflatie.

Avantajele conferite se referă la certitudinea obligatiilor pecuniare si usurinta realizării lor, concomitent cu costurile reduse de monitorizare, dar si de dreptul utilizatorului SRR de a folosi neîngrădit repertoriul celor două organisme de gestiune colectivă, fără vreo plată suplimentară ori invocarea unor exceptii de la gestiunea colectivă obligatorie.

În ceea ce priveste celelalte organisme de radiodifuziune, completul de arbitraj constată că acestea nu au înteles să dea curs arbitrajului, neparticipând la arbitraj si necontestând propunerile organismelor de gestiune colectivă, context în care, pentru o solutie în echitate, având în vedere că ponderea utilizării repertoriului este foarte mare, apreciază acordarea unor procente din totalul veniturilor brute lunare obtinute din activitatea de radiodifuzare, respectiv 2% pentru anul 2006, 2,2% pentru anul 2007 si 2,4% pentru anul 2008.

*

* *

Fată de considerentele arătate, completul de arbitraj stabileste ca în metodologie să se prevadă următoarele:

“SRR are obligatia să plătească organismelor de gestiune colectivă CREDIDAM si UPFR o remuneratie reprezentând drepturi conexe patrimoniale pentru utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau ale reproducerilor acestora, în sumă forfetară de 5.000.000 lei (RON) pentru anul 2006, respectiv 2.500.000 lei (RON) pentru fiecare categorie de beneficiari, respectiv artistii interpreti sau executanti si producătorii de fonograme.

Pentru anii 2007 si 2008, SRR are obligatia de a plăti aceeasi sumă, indexată cu indicele de inflatie.

Alte organisme comerciale de radiodifuziune au obligatia să plătească trimestrial organismelor de gestiune colectivă desemnate de ORDA drept colectori pentru artistii interpreti sau executanti si producătorii de fonograme o remuneratie reprezentând drepturi conexe patrimoniale pentru utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, într-un procent din totalul veniturilor brute lunare obtinute din activitatea de radiodifuzare, respectiv:

a) 2% pentru anul 2006;

b) 2,2% pentru anul 2007;

c) 2,4% pentru anul 2008.“

Referitor la folosirea teatrului radiofonic, completul de arbitraj consideră că nu este investit cu folosirea acestui tip de opere, întrucât această problemă nu a fost supusă procedurii de negociere, fiind exprimată în fază ulterioară a arbitrajului, ceea ce constituie un fine de neprimire, părtile având obligatia de a negocia în prealabil.

Completul de arbitraj, având în vedere cele convenite de părti, precum si decizia privind cuantumul remuneratiilor stabilite prin prezenta hotărâre, finalizează metodologia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

COMPLETUL DE ARBITRAJ

HOTĂRĂSTE:

Forma finală a metodologiei supuse arbitrajului este următoarea:

 

METODOLOGIE

privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune

 

1. Pentru utilizarea directă sau indirectă a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare, organismele de radiodifuziune au obligatia să plătească o remuneratie unică echitabilă organismelor de gestiune colectivă ale artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme.

2. Utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, aduse anterior la cunostintă publică si ale căror drepturi conexe patrimoniale se află în termenele de protectie prevăzute de lege, de către organismele de radiodifuziune, se face în baza prevederilor art. 98 alin. (1) lit. g), art. 105 alin. (1) lit. f), art. 1065 si ale art. 1121 din Legea nr. 8/1996, cu modificări si completări.

3. În cazul utilizării fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora în spoturi publicitare, în spoturi de promovare a unui post de radio, în generice de emisiuni sau în rubrici proprii ale acestora, producătorul spoturilor, respectiv realizatorul emisiunii sau al rubricii proprii, are obligatia de a obtine acordul expres al producătorului de fonograme, care va fi comunicat în cel mult două zile de la solicitare.

4. SRR are obligatia să plătească trimestrial organismelor de gestiune colectivă desemnate de ORDA drept colectori pentru artistii interpreti sau executanti si producătorii de fonograme o remuneratie reprezentând drepturi conexe patrimoniale pentru utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, în sumă forfetară de 5.000.000 lei (RON) pentru anul 2006, respectiv 2.500.000 lei (RON) pentru fiecare categorie de beneficiari, respectiv artistii interpreti sau executanti si producătorii de fonograme.

5. Pentru anii 2007 si 2008, SRR are obligatia de a plăti aceeasi sumă, indexată cu indicele de inflatie.

6. Utilizatorii, alte organisme comerciale de radiodifuziune decât SRR, au obligatia să plătească trimestrial organismelor de gestiune colectivă desemnate de ORDA drept colectori pentru artistii interpreti sau executanti si producătorii de fonograme o remuneratie reprezentând drepturi conexe patrimoniale pentru utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, într-un procent din totalul veniturilor brute lunare obtinute din activitatea de radiodifuzare (publicitate si barter), respectiv:

a) 2% pentru anul 2006;

b) 2,2% pentru anul 2007;

c) 2,4% pentru anul 2008.

7. Din totalul veniturilor brute lunare obtinute din activitatea de radiodifuzare se scade TVA si alocatia bugetară, dacă este cazul. În lipsa acestor încasări, baza de calcul o constituie cheltuielile ocazionate de utilizare.

8. Utilizatorii au obligatia să transmită organismelor de gestiune colectivă ale artistilor interpreti si producătorilor de fonograme, până la data de 25 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, un raport care va cuprinde:

a) lista completă, în format electronic, a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora radiodifuzate, conform modelului de playlist din tabelul de mai jos. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor încasate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor conexe prevăzute în prezenta metodologie;

 

Nr.

crt.

Data

difuzării

Minute

Secunde

Titlu

piesă

Autor

muzică

Artist

Orchestră/

Formatie/

Grup

Nr.

artisti

Album

Nr.

catalog

Producător

Tara

Anul

înreg.

F/V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

b) baza de calcul a sumelor virate.

9. Raportul va fi transmis în format electronic si va fi însotit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura acestuia si stampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informatiilor ce sunt continute în raport.

10. Remuneratia se plăteste trimestrial, până la data de 26 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată.

11. La solicitarea scrisă a organismelor de gestiune colectivă, după efectuarea plătilor, utilizatorul are obligatia de a comunica acestora copii certificate pe propria răspundere de reprezentantul legal de pe documentele cuprinzând informatiile pe baza cărora s-a determinat baza de calcul. Utilizatorul, care a primit din partea organismelor de gestiune colectivă o asemenea cerere, va avea un termen de maximum 15 zile calendaristice pentru pregătirea documentatiei solicitate.

12. Organismele de gestiune colectivă au dreptul să ceară un audit extern pentru examinarea corectitudinii calculării remuneratiei, de către un auditor agreat de toate părtile.

13. Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează penalizări de 0,1% aferente sumelor neachitate la termen, pe zi de întârziere.

14. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismele de gestiune colectivă sau utilizatorii vor putea solicita initierea unei noi proceduri de negociere si înainte de împlinirea termenului de 3 ani.

Pronuntată astăzi, 10 aprilie 2006, la sediul Universitătii Ecologice din Str. Franceză nr. 22, sectorul 3, Bucuresti. Executorie de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Cu apel în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Completul de arbitraj:

Baias Flavius

Gheorghiu Gheorghe

Iordănescu Cristian

fiiclea Alexandru

Vrânceanu Nicoleta

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 10 aprilie 2006, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea, directă sau indirectă, a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (8) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a Deciziei primului-ministru nr. 31/2006 pentru numirea doamnei Rodica Pârvu în functia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea deciziei:

Art. 1. – Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală din 10 aprilie 2006 având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea, directă sau indirectă, a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune.

Art. 2. – Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 12 aprilie 2006.

Nr. 75.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

COMPLETUL DE ARBITRAJ

 

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ

din 10 aprilie 2006

 

Completul arbitral constituit din:

Dragomir Toma – arbitru

Dutescu Georgeta Felicia – arbitru

Iordănescu Cristian – arbitru

Ticlea Alexandru – arbitru

Vasiliu Adrian – arbitru

Pe rol se află solutionarea cererii de arbitraj (înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 534 din 24 ianuarie 2006) având drept obiect stabilirea formei finale a metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial de către organismele de televiziune, formulată de Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), cu sediul în str. Jules Michelet nr. 15–17, et. 2, ap. 11, sectorul 1, Bucuresti, legal reprezentat de domnul Stefan Gheorghiu, în calitate de director general, si Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în str. Nicolae Racotă nr. 16–18, et. 4, ap. 9, sectorul 1, Bucuresti, legal reprezentată de doamna Ioana Fesnic, în calitate de presedinte, în contradictoriu cu Societatea Română de Televiziune (SRTV), cu sediul în Calea Dorobantilor nr. 191, sectorul 1, Bucuresti, legal reprezentată de domnul Tudor Giurgiu, în calitate de presedinte-director general, si Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), cu sediul în intrarea Victor Eftimiu nr. 5–7, et. 9, ap. 58, sectorul 1, Bucuresti, legal reprezentată de domnul George Chirită, în calitate de director executiv.

Desi ARCA a fost convocată pentru a participa la tragerea la sorti a arbitrilor prin adresele Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 534 din 3 februarie 2006 si nr. 534 din 7 februarie 2006, precum si pentru a participa la dezbaterile prezentului arbitraj prin adresele Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 1.259 din 16 februarie 2006 si nr. 1.500 din 23 februarie 2006, această asociatie nu s-a prezentat la nici o întâlnire la care a fost convocată si nici nu a achitat partea din onorariu ce i se cuvenea, fiind decăzută din dreptul de a propune probe si de a formula concluzii scrise pe durata arbitrajului, în conformitate cu prevederile art. 1312 alin. (6) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

Arbitrajul s-a desfăsurat la sediul Universitătii Ecologice din Str. Franceză nr. 22, sectorul 3, Bucuresti, în zilele de 24 februarie, 6 si 16 martie 2006, părtile fiind reprezentate de către:

– CREDIDAM, prin avocat Liliana Savu, Ana-Maria Gagiu si director general Stefan Gheorghiu;

– UPFR, prin avocat Andreea Sîrbu si consilier juridic Mădălina Zaharia;

– SRTV, prin consilierii juridici Monica Purcaru si Remus Codreanu.

La termenul din 16 martie 2006, părtile au formulat concluzii asupra fondului cauzei, iar completul de arbitraj a amânat pronuntarea pentru data de 23 martie 2006. În data de 23 martie 2006, arbitrii au amânat pronuntarea pentru data de 10 aprilie 2006.

Completul de arbitraj, având nevoie de timp spre a delibera, a amânat pronuntarea pentru astăzi, 10 aprilie 2006, când, în temeiul art. 1312 alin. (3)–(9) din Legea nr. 8/1996, modificată si completată, analizând actele si lucrările dosarului cauzei, a pronuntat la sediul Baroului Bucuresti din str. Dr. Râureanu nr. 3, sectorul 5, Bucuresti, cu unanimitate de voturi, prezenta hotărâre.

COMPLETUL DE ARBITRAJ

Asupra procedurii de arbitraj de fată constată următoarele:

1. Prin cererea înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturi de Autor (ORDA) sub nr. 534 din 24 ianuarie 2006, petentele CREDIDAM si UPFR au solicitat initierea procedurii de arbitraj cu privire la stabilirea formei finale a metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial de către organismele de televiziune.

În drept, cererea a fost motivată în baza art. 1312 alin. (4) si următoarele din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

În vederea constituirii completului de arbitraj, la 9 februarie 2006, în prezenta reprezentantilor ORDA, CREDIDAM, UPFR si SRTV, s-a procedat la tragerea la sorti a arbitrilor din lista stabilită prin anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.287/2002 privind numirea membrilor corpului de arbitri de pe lângă ORDA.

La data de 20 februarie 2006, părtile si arbitrii au fost convocati la sediul ORDA, unde s-au stabilit completul de arbitraj, onorariul, primul termen si locul arbitrajului, procedându-se la informarea părtilor cu privire la aceste aspecte.

Fată de toate acestea, completul de arbitraj a constatat că lucrează în compunere legală si că este competent să solutioneze cererea de arbitraj.

2. Completul arbitral urmează să decidă prin prezenta hotărâre numai asupra acelor aspecte care au constituit obiectul negocierii dintre părti si nu au putut fi convenite de părti în cursul negocierii desfăsurate.

Completul constată că părtile nu au putut ajunge la un acord asupra:

– remuneratiei ce trebuie plătită de către organismele de televiziune pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial;

– formei în care remuneratia va fi stabilită, adică procent aplicat la o bază de calcul sau sumă forfetară;

– în cazul în care remuneratia este stabilită ca procent, baza de calcul la care acesta se va aplica;

– încadrării dreptului la remuneratie echitabilă recunoscut artistilor interpreti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora la gestiunea colectivă obligatorie sau facultativă.

Prin cererea de arbitraj formulată, CREDIDAM si UPFR solicită următoarele:

1. Obligarea SRTV la plata remuneratiei (procent sau sumă forfetară) datorată artistilor interpreti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora în una din următoarele trei variante:

a) 2,5% pentru anul 2006, 2,7% pentru anul 2007 si 2,9% pentru anul 2008 din total venituri brute pe lună, obtinute de SRTV din activitatea de radiodifuzare (abonament, publicitate si bartere);

b) 5% pentru anul 2006, 5,4% pentru anul 2007 si 5,8% pentru anul 2008 din veniturile ponderate obtinute de SRTV din activitatea de radiodifuzare (abonament, publicitate si bartere);

c) suma forfetară de 4.000.000 lei (RON)/an pentru fiecare dintre petenti, ce se va împărti în cote egale.

2. Obligarea organismelor de televiziune la plata remuneratiei (procent) datorată artistilor interpreti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, după cum urmează:

– 2,5% pentru anul 2006, 2,7% pentru anul 2007 si 2,9% pentru anul 2008 din total venituri brute pe lună, obtinute din activitatea de radiodifuzare.

CREDIDAM si UPFR, în cererea de arbitraj formulată, arată faptul că dreptul la remuneratie echitabilă recunoscut artistilor interpreti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora constituie obiectul gestiunii colective obligatorii, în conformitate cu prevederile art. 1231 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

În întâmpinarea formulată, SRTV solicită stabilirea remuneratiei ca procent de 0,5% din acele venituri (taxa de abonament, venituri din publicitate si din sponsorizări) obtinute de SRTV din activitatea de radiodifuzare care sunt corespunzătoare utilizării repertoriului protejat de fonograme publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora al organismelor de gestiune colectivă CREDIDAM si UPFR.

Astfel, SRTV solicită un procent total de 1%, împărtit în părti egale pentru cele două organisme de gestiune colectivă (0,5% pentru CREDIDAM si 0,5% pentru UPFR).

De asemenea, SRTV apreciază că dreptul la remuneratie echitabilă recunoscut artistilor interpreti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora constituie obiectul gestiunii colective facultative, în conformitate cu prevederile art. 1232 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

SRTV nu este de acord cu definitia “fonogramei de comert“ propusă de CREDIDAM si UPFR, solicitând stabilirea definitiei acesteia asa cum aceasta a fost formulată în propunerea de metodologie a SRTV.

3. Completul arbitral, trecând la analizarea aspectelor supuse arbitrajului, constată următoarele:

În privinta definitiei “fonogramei publicate în scop comercial“, completul arbitral, având în vedere procesul-verbal din data de 6 decembrie 2005 încheiat între părti cu ocazia negocierilor desfăsurate si prin care reprezentantul SRTV este de acord cu definitia “fonogramei publicate în scop comercial“ asa cum aceasta a fost propusă de CREDIDAM si UPFR, constată că nu are a se pronunta asupra acestui aspect, deoarece există o întelegere a părtilor în acest sens.

În privinta încadrării dreptului la remuneratie echitabilă recunoscut artistilor interpreti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora la gestiunea colectivă obligatorie sau facultativă, completul arbitral, luând în considerare prevederile art. 1231 alin. (1) lit. f), coroborat cu art. 1065 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, faptul că legislatia internă si cea internatională reglementează această remuneratie ca fiind unică si echitabilă, adică neputând fi divizată si gestionată în mod individual de către titularul de drepturi, precum si faptul că este datorată de către utilizatorii care folosesc asemenea fonograme pentru radiodifuzare sau orice altă comunicare către public, apreciază că remuneratia echitabilă recunoscută artistilor interpreti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora face obiectul gestiunii colective obligatorii. În acest sens, completul a avut în vedere si punctul de vedere ORDA exprimat prin adresa nr. 2.187 din 16 martie 2006.

Cu privire la stabilirea remuneratiei datorate de SRTV, completul de arbitraj constată că plata unei sume forfetare este avantajoasă pentru ambele părti. O asemenea modalitate de plată este usor de verificat, de urmărit, de pus în executare si nu necesită costuri suplimentare. În plus, creează pentru SRTV posibilitatea de a utiliza nelimitat repertoriul celor două organisme de gestiune colectivă.

Completul apreciază că plata unei sume de 4.000.000 lei (RON) pe anul 2006, actualizată pentru următorii ani (2007 si 2008) cu indicele de inflatie, este justă si echitabilă. Această sumă forfetară se va împărti în mod egal între cele două categorii de beneficiari, reprezentati de : CREDIDAM si UPFR.

Cât priveste celelalte organisme de televiziune, se constată că acestea nu au înteles să participe la acest arbitraj si nu au combătut propunerile organismelor de gestiune colectivă. Pentru o solutie echitabilă, având în vedere si ponderea utilizării repertoriului, completul de arbitraj stabileste ca remuneratia să reprezinte un procent de 2,5% din veniturile brute obtinute din activitatea de radiodifuzare, pentru anii 2006, 2007 si 2008.

De la această regulă sunt exceptate organismele de televiziune, care potrivit specificului serviciului de programe utilizează, direct sau indirect, într-o proportie minimă fonogramele publicate în scop comercial sau reproducerile acestora (de exemplu servicii de programe sportive, informative etc.). Pentru acestea, se stabileste ca remuneratia să reprezinte un procent de 0,75% din veniturile brute obtinute din activitatea de radiodifuzare, pentru anii 2006, 2007 si 2008.

PENTRU ACESTE MOTIVE

COMPLETUL DE ARBITRAJ

HOTĂRĂSTE:

Forma finală a metodologiei supuse arbitrajului este următoarea:

 

METODOLOGIE

privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea, directă sau indirectă, a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune

 

1. Pentru utilizarea directă sau indirectă a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare, organismele de televiziune au obligatia să plătească o remuneratie unică echitabilă organismelor de gestiune colectivă ale artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme.

2. Utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, aduse anterior la cunostinta publică si ale căror drepturi conexe patrimoniale se află în termenele de protectie prevăzute de lege, de către organismele de televiziune, se face în baza prevederilor art. 98 alin. (1) lit. g), art. 105 alin. (1) lit. f), art. 1065 si ale art. 1121 din Legea nr. 8/1996, modificată si completată.

3. În cazul utilizării fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora în spoturi publicitare, în spoturi de promovare a unui post de televiziune, în generice de emisiuni sau rubrici proprii ale acestora, producătorul spoturilor, respectiv realizatorul emisiunii sau al rubricii proprii, are obligatia de a obtine acordul expres al producătorului de fonograme, care va fi comunicat în cel mult două zile de la solicitare.

4. Societatea Română de Televiziune are obligatia să plătească trimestrial organismelor de gestiune colectivă desemnate de ORDA drept colectori pentru artistii interpreti sau executanti si producătorii de fonograme o remuneratie reprezentând drepturi conexe patrimoniale pentru utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, în sumă forfetară de 4.000.000 lei (RON) pentru anul 2006, respectiv 2.000.000 lei (RON) pentru fiecare categorie de beneficiari, respectiv artistii interpreti sau executanti si producătorii de fonograme.

5. Pentru anii 2007 si 2008, Societatea Română de Televiziune are obligatia de a plăti aceeasi sumă, indexată cu indicele de inflatie.

6. Utilizatorii, alte organisme comerciale de televiziune decât Societatea Română de Televiziune, au obligatia să plătească trimestrial organismelor de gestiune colectivă desemnate de ORDA drept colectori pentru artistii interpreti sau executanti si producătorii de fonograme o remuneratie reprezentând drepturi conexe patrimoniale pentru utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, într-un procent de 2,5% din totalul veniturilor obtinute din activitatea de radiodifuzare (publicitate si barter), începând cu anul 2006.

7. Prin exceptie, organismele de televiziune care, potrivit specificului serviciului de programe, utilizează, direct sau indirect, într-o proportie minimă fonogramele publicate în scop comercial sau reproducerile acestora (de exemplu, servicii de programe sportive, informative etc.) vor plăti o remuneratie ce reprezintă un procent de 0,75% din veniturile obtinute din activitatea de radiodifuzare, începând cu anul 2006.

8. Baza de calcul este constituită din totalitatea veniturilor brute lunare obtinute de fiecare dintre utilizatori din activitatea de radiodifuzare, din care se scade TVA si alocatia bugetară, dacă este cazul. În lipsa acestor venituri, baza de calcul o constituie cheltuielile ocazionate de utilizare.

9. Remuneratia se plăteste trimestrial până la data de 26 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată.

10. La solicitarea scrisă a organismelor de gestiune colectivă, după efectuarea plătilor, utilizatorul are obligatia de a comunica acestora copii certificate pe propria răspundere de reprezentantul legal de pe documentele cuprinzând informatiile pe baza cărora s-a determinat baza de calcul. Utilizatorul, care a primit din partea organismelor de gestiune colectivă o asemenea cerere, va avea un termen de maximum 15 zile calendaristice pentru pregătirea documentatiei solicitate.

Organismele de gestiune colectivă au dreptul să ceară un audit extern pentru examinarea corectitudinii calculării remuneratiei, de către un auditor agreat de toate părtile.

11. Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează dobânda legală de la data scadentei.

12. Utilizatorii au obligatia să transmită organismelor de gestiune colectivă ale artistilor interpreti si producătorilor de fonograme, până la data de 25 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, un raport care va cuprinde:

a) lista completă, în format electronic, a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora radiodifuzate, conform modelului de playlist din tabelul de mai jos. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor încasate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor conexe prevăzute în prezenta metodologie;

 

Nr.

crt.

Data

difuzării

Minute

Secunde

Titlu

piesă

Autor

muzică

Artist

Orchestră/

Formatie/

Grup

Nr.

artisti

Album

Nr.

catalog

Producător

Tara

Anul

înreg.

F/V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

b) baza de calcul a sumelor virate.

Raportul va fi transmis în format electronic si va fi însotit de o adresă de înaintare în scris purtând numele reprezentantului legal, semnătura si stampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informatiilor ce sunt continute în raport.

13. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismele de gestiune colectivă sau utilizatorii vor putea solicita initierea unei noi proceduri de negociere.

*

* *

Pronuntată astăzi, 10 aprilie 2006, la sediul Baroului Bucuresti din str. Dr. Râureanu nr. 3, sectorul 5, Bucuresti.

Executorie de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Cu apel în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Completul de arbitraj:

Dragomir Toma

Dutescu Georgeta Felicia

Iordănescu Cristian

Ticlea Alexandru

Vasiliu Adrian