MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 397         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 9 mai 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

548. – Hotărâre privind aprobarea Planului de actiune în anul 2006 pentru implementarea Strategiei nationale privind migratia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

279. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind revizuirea volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006, pe categorii de resurse si pe destinatii, si repartizarea acestuia pe judete, pentru pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si juridice de drept privat si pentru vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

 

331. – Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România si Ministerul Mediului din Spania privind cooperarea în domeniul protectiei mediului si gospodăririi apelor, semnat la Madrid la 30 noiembrie 2005

 

Memorandum de întelegere între Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România si Ministerul Mediului din Spania privind cooperarea în domeniul protectiei mediului si gospodăririi apelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de actiune în anul 2006 pentru implementarea Strategiei nationale privind migratia

 

Având în vedere prevederile art. 6 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.708/2004 pentru aprobarea componentelor si a structurii Mecanismului de cooperare interinstitutională, precum si a Planului de actiune pentru o perioadă de 12 luni pentru implementarea Strategiei nationale privind migratia,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă Planul de actiune în anul 2006 pentru implementarea Strategiei nationale privind migratia, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale

si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul sănătătii,

Vlad Anton Iliescu,

secretar de stat

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe

Vlădescu

 

Bucuresti, 26 aprilie 2006.

Nr. 548.

  

ANEXĂ

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

 

 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind revizuirea volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006, pe categorii de resurse si pe destinatii, si repartizarea acestuia pe judete, pentru pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si juridice de drept privat si pentru vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

 

În temeiul art. 1 alin. (2) si (3) si al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 789/2005 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2006,

văzând Referatul de aprobare al Directiei de management forestier nr. 169.604 din 4 aprilie 2006,

în baza prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se revizuieste volumul maxim de masă lemnoasă pe picior, prevăzut la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 789/2005 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2006, stabilindu-se cantitătile pe următoarele categorii de resurse:

a) 11,1 milioane m3 din păduri aflate în proprietatea publică a statului;

b) 2,7 milioane m3 din păduri proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale;

c) 2,1 milioane m3 din păduri proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat;

d) 1,9 milioane m3 din păduri proprietate privată a persoanelor fizice;

e) 0,7 milioane m3 din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national.

Art. 2. – Se revizuieste volumul de masă lemnoasă prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 789/2005, stabilindu-se cantitătile pe următoarele destinatii:

a) 6,1 milioane m3 din volumul de masă lemnoasă provenind din resursele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) sunt destinati spre vânzare pe picior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind vânzarea masei lemnoase destinate operatorilor economici. Din acest volum, 0,06 milioane m3 sunt destinati onorării contractelor încheiate de Regia Natională a Pădurilor Romsilva cu agentii economici care construiesc drumuri forestiere în bazine forestiere inaccesibile în contrapartidă cu masă lemnoasă pe picior, în derulare;

b) 2,5 milioane m3 din volumul de masă lemnoasă provenind din resursele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) sunt destinati pentru prestări de servicii operatorilor economici atestati în activitatea de exploatare forestieră, pe bază de licitatii sau de negociere directă;

c) 2,0 milioane m3 din volumul de masă lemnoasă provenind din resursele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) sunt destinati aprovizionării populatiei din mediul rural;

d) 0,5 milioane m3 sunt destinati nevoilor proprii ale administratorului pădurilor proprietate publică a statului.

Art. 3. – Se revizuieste repartizarea pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, conform anexei nr. 1.

Art. 4. – Se revizuieste repartizarea pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006 din pădurile proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat, conform anexei nr. 2.

Art. 5. – Se revizuieste repartizarea pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006 din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice, conform anexei nr. 3.

Art. 6. – Se revizuieste repartizarea pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006 din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national, conform anexei nr. 4.

Art. 7. – Anexele nr. 1–4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. – (1) Repartizarea pe detinători a volumelor maxime de masă lemnoasă pe picior prevăzute în anexele nr. 1–4 se aprobă de structurile silvice teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pe baza fundamentării realizate prin analiza si prelucrarea datelor din amenajamentele silvice, studiile sumare de amenajare si studiile de transformare a păsunilor împădurite, aprobate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, sau pe baza hotărârilor Conferintei a II-a de amenajare, pentru amenajamentele silvice neavizate, prin aplicarea următoarelor procente:

a) 87% din posibilitatea anuală stabilită prin amenajamentele silvice avizate sau pe baza hotărârilor Conferintei a II-a de amenajare, pentru amenajamentele silvice neavizate, cu conditia ca perioada de timp trecută de la organizarea Conferintei a II-a de amenajare să nu fie mai mare de un an;

b) 77% din volumul de recoltat stabilit prin studiile sumare de amenajare aprobate conform legii, diferentiat pe produse principale, inclusiv tăieri de conservare – 71% si pe produse secundare – 100%, urmărindu-se evitarea alăturării parchetelor în cazul aplicării tratamentelor;

c) 77% din volumul anual de recoltat stabilit prin studiile de transformare aprobate.

(2) Este interzisă alocarea cotei de tăiere de către inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare pe baza altor informatii decât cele care au servit la fundamentarea volumelor de material lemnos prezentate în anexele nr. 1–4, cu exceptia situatiilor care determină recoltarea produselor accidentale apărute după data intrării în vigoare a prezentului ordin si numai după realizarea precomptărilor impuse de normele tehnice silvice.

(3) Repartizarea pe detinători a volumelor de masă lemnoasă pe picior prevăzute în anexa nr. 3 se face de către inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare, numai cu avizul secretarului de stat pentru păduri din Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, emis în baza fundamentării transmise de acestea.

Art. 9. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.198/2005 privind aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.019 din 17 noiembrie 2005.

Art. 10. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 21 aprilie 2006.

Nr. 279.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România si Ministerul Mediului din Spania privind cooperarea în domeniul protectiei mediului si gospodăririi apelor, semnat la Madrid la 30 noiembrie 2005

 

Având în vedere dispozitiile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

în baza art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite prezentul ordin.

 

Art. 1. – Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România si Ministerul Mediului din Spania privind cooperarea în domeniul protectiei mediului si gospodăririi apelor, semnat la Madrid la 30 noiembrie 2005.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 5 aprilie 2006.

Nr. 331.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

Între Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România si Ministerul Mediului din Spania

privind cooperarea în domeniul protectiei mediului si gospodăririi apelor

 

Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România si Ministerul Mediului din Spania, denumite în continuare semnatari,

recunoscând că multe probleme de mediu sunt de natură transfrontalieră si necesită cooperare internatională si că o cooperare între autoritătile nationale de mediu poate fi un avantaj reciproc la nivel national, regional si global, confirmând semnificatia abordării dezvoltării durabile atât pentru protectia si îmbunătătirea calitătii mediului, cât si pentru sănătatea si bunăstarea generatiilor prezente si viitoare si împărtăsind angajamentele de a implementa principiile prevăzute în Agenda 21,

dorind să întărească cooperarea în cadrul procesului “Mediu pentru Europa“ si al conventiilor internationale specifice semnate de ambii semnatari, inclusiv al rezultatelor conferintelor ministeriale paneuropene pe probleme de mediu (Dobris 1991, Lucerna 1993, Sofia 1995, Aarhus 1998, Kiev 2003),

respectând legislatia natională, politicile si strategiile nationale în domeniul protectiei mediului si recunoscând normele legilor internationale, în particular Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră (Espoo, 1991) si Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apă si a lacurilor transfrontieră (Helsinki, 1992),

recunoscând faptul că sprijinirea si conservarea mostenirii naturale a Europei este responsabilitatea tuturor statelor europene,

admitând importanta protectiei mediului în procesul de aderare a României la Uniunea Europeană si având convingerea că Spania îi poate oferi sprijinul pe sectoare specifice în timpul acestui proces,

au decis după cum urmează:

1. Semnatarii vor promova cooperarea bilaterală în domeniul protectiei mediului si gospodăririi apelor pe baza egalitătii, reciprocitătii si beneficiului reciproc. Această cooperare bilaterală va completa si în nici un caz nu va dubla eforturile comune făcute în cadrul organismelor multilaterale din care ambii semnatari fac parte.

2. Memorandumul de întelegere are următoarele domenii de cooperare:

a) în domeniul protectiei mediului:

– armonizarea politicilor de mediu din România cu standardele si politicile Uniunii Europene;

– reducerea, controlul si monitoringul poluării aerului datorită producerii energiei si datorită industriei;

– managementul deseurilor solide;

– managementul chimicalelor periculoase;

– conservarea diversitătii biologice, managementul ariilor naturale protejate;

– evaluarea impactului asupra mediului si participarea publicului;

– realizarea cadrului institutional pentru implementarea si intrarea în vigoare a legislatiei de mediu;

– utilizarea instrumentelor economice pentru implementarea obiectivelor strategiei pentru protectia mediului la nivel national, regional si local;

b) în domeniul gospodăririi apelor:

– implementarea Directivei 2000/60/EC a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a cadrului de actiune pentru Comunitate în domeniul politicii privind apele

(Directiva–cadru privind apa);

– managementul integrat al zonei coastiere;

– schimb de experientă în domeniul apelor transfrontieră;

– consultarea publicului;

c) cresterea capacitătii în absorbirea fondurilor europene.

3. Semnatarii vor coopera în următoarele forme în domeniile prevăzute la pct. 2:

– organizarea de seminarii, workshopuri, conferinte si expozitii;

– training si schimb de personal;

– schimb de informatii stiintifice si tehnice;

– proiecte care implică factorii interesati din ambele tări;

– orice alte forme de cooperare considerate necesare de ambii semnatari.

4. Semnatarii vor stabili un grup de lucru comun pentru protectia mediului în scopul promovării cooperării pe baza prezentului memorandum de întelegere si vor evalua sistematic rezultatele acestuia. Programe de lucru bianuale vor fi întocmite si vor contine actiuni stabilite pe baza prezentului memorandum de întelegere.

5. Întâlnirile dintre reprezentantii grupului de lucru comun pentru protectia mediului pentru implementarea programului bianual mentionat anterior vor fi organizate anual. Acest forum poate discuta, de asemenea, probleme de mediu si din afara programului de lucru care pot fi de interes comun pentru semnatari.

6. Întâlnirile vor fi organizate alternativ în România si în Spania si fiecare minister îsi va plăti propriile cheltuieli.

7. Semnatarii, actionând în cadrul competentelor lor si în conformitate cu legislatiile lor nationale, vor ajuta la stabilirea relatiilor directe între terti factori interesati, în cadrul domeniilor de cooperare stabilite.

8. Coordonarea generală a prezentului memorandum de întelegere va fi în responsabilitatea Directiei integrare europeană, politici comunitare si cooperare internatională din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor din România si a Secretariatului tehnic general din cadrul Ministerului Mediului din Spania.

9. Semnatarii vor nominaliza persoane de contact în domeniul protectiei mediului si gospodăririi apelor în scopul implementării prezentului memorandum de întelegere.

10. Prezentul memorandum de întelegere va intra în vigoare la data semnării si va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 5 ani, dacă nici unul dintre semnatari nu va notifica celuilalt intentia de încetare. Prezentul memorandum de întelegere va înceta să se aplice la 6 luni după primirea de către semnatari a notificării scrise asupra intentiei de încetare. Încetarea memorandumului de întelegere nu va avea efect asupra proiectelor deja initiate de fiecare dintre semnatari înaintea notificării amintite anterior.

11. Prezentul memorandum de întelegere poate fi amendat ori reînnoit prin consens reciproc scris al semnatarilor.

12. Prezentul memorandum de întelegere nu ridică obligatii internationale legale si nu este guvernat de legislatia internatională.

Semnat la Madrid la 30 noiembrie 2005, în două exemplare originale în limbile engleză, spaniolă si română, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergentă în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor din România,

Sulfina Barbu,

ministrul mediului si gospodăririi apelor

Pentru Ministerul Mediului din Spania,

Cristina Nabona Ruiz,

ministrul mediului