MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 408         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 11 mai 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

110. – Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România

 

462. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România

 

115. – Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

615. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

631. – Decret privind înaintarea în gradul următor a unui general în retragere din Ministerul Apărării Nationale

 

632. – Decret privind înaintarea în gradul următor a unui general în retragere din Ministerul Apărării Nationale

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

85. – Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 13 aprilie 2006, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

 

86. – Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 13 aprilie 2006 privind stabilirea modalitătii de repartizare între organismele de gestiune colectivă beneficiare a remuneratiei compensatorii pentru copia privată colectată de către organismele colectori unici

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 7 din 20 ianuarie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.16 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 31 ianuarie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

,,ORDONANTĂ

pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România“

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Se aprobă Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă.“

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – (1) În aplicarea prevederilor Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va emite, prin ordin al ministrului, în termen de 120 de zile de la publicare, Norme uniforme privind transporturile pe căile ferate, denumite în continuare Norme uniforme, aplicabile administratorului si gestionarilor infrastructurii feroviare, operatorilor si beneficiarilor de transport feroviar.

(2) Fiecare operator de transport feroviar poate emite reglementări proprii, cu respectarea prevederilor Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România si a Normelor uniforme.“

4. Titlul anexei va avea următorul cuprins:

,,REGULAMENT

privind transportul pe căile ferate din România“

5. În anexă, articolul 1 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 1

Obiectul si sfera de aplicare

(1) Prezentul regulament are ca obiect stabilirea normelor cu privire la drepturile, obligatiile si răspunderile administratorului si gestionarilor infrastructurii feroviare, ale operatorilor de transport feroviar si ale beneficiarilor transporturilor efectuate pe căile ferate din România.

(2) Prezentul regulament se aplică expeditiilor, transporturilor publice de călători, de mărfuri si alte bunuri pe căile ferate din România, precum si activitătilor accesorii acestora.

(3) Prezentul regulament se aplică, după caz, si transporturilor pe căile ferate din România, efectuate în interes propriu, precum si activitătilor accesorii acestora.

(4) Transporturile publice feroviare se execută pe bază de contract de transport.

(5) În traficul intern, contractul de transport se încheie si se execută în conformitate cu prevederile prezentului regulament si ale altor reglementări în vigoare.

(6) În traficul international, contractul de transport se încheie si se execută si în conformitate cu acordurile si conventiile internationale la care România este parte.

(7) Efectuarea unui transport militar se desfăsoară pe baza unei conventii care va fi încheiată între operatorul de transport feroviar si autoritatea respectivă din domeniul apărării nationale.

(8) Dacă siguranta natională, siguranta circulatiei feroviare si interesul public o cer, administratorul/gestionarii infrastructurii feroviare si/sau operatorul de transport feroviar, conform dispozitiilor autoritătilor competente, potrivit legii, pot decide ca:

a) traficul si/sau serviciul să fie suspendate pe anumite rute, total sau partial;

b) unele expeditii să fie excluse de la transport sau primite numai în anumite conditii, prestabilite;

c) anumite expeditii să se bucure de prioritate;

d) transporturile militare să fie executate neîntrerupt în caz de necesitate.

(9) Măsurile prevăzute la alin. (8) trebuie aduse la cunostintă celor interesati sau făcute publice, în prealabil, după caz.“

6. În anexă, articolul 3 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 3

Răspunderea administratorului/gestionarilor infrastructurii feroviare si a operatorilor de transport feroviar pentru agentii lor

(1) Operatorii de transport feroviar si administratorul/gestionarii infrastructurii feroviare sunt răspunzători de încălcările prevederilor regulamentare sau contractuale ori de abuzurile comise de agentii aflati în serviciul acestora, precum si de către alte persoane care au atributii, din dispozitia lor, în executarea transportului.

(2) În cazul în care agentii aflati în serviciul operatorilor de transport feroviar, al administratorului/gestionarilor infrastructurii feroviare prestează servicii pentru efectuarea transporturilor publice de călători, de mărfuri si alte bunuri, precum si servicii conexe si adiacente acestora, pentru care nu sunt împuterniciti de operatorii de transport feroviar sau de administratorul/gestionarii infrastructurii feroviare, se consideră că acestia lucrează în contul si pe răspunderea persoanei interesate pentru care fac aceste servicii.

(3) Operatorul de transport feroviar nu răspunde de bagajele încredintate în statii si trenuri unor persoane care nu fac parte din categoria celor prevăzute la alin. (1).“

7. În anexă, articolul 4 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 4

Tarife de transport

(1) Stabilirea sau modificarea tarifelor de transport feroviar de călători se face conform reglementărilor legale în vigoare.

(2) Tarifele de transport feroviar de marfă se formează liber pe piată.

(3) Tarifele de transport feroviar intră în vigoare după publicare si/sau, în cazul tarifelor de transport feroviar de călători, după afisare la casele de bilete si la celelalte puncte unde se vând legitimatii de călătorie.

(4) Pretul prestatiei de transport se stabileste conform tarifelor operatorilor de transport feroviar în vigoare în momentul încheierii contractului de transport.

(5) Tarifele de transport feroviar se publică. Tarifele de transport feroviar de călători sunt aduse la cunostintă publică prin afisare în locurile unde se vând legitimatii de călătorie si pot fi aduse la cunostintă si prin mijloace de informare în masă. Conditiile de publicare se vor stabili prin Normele uniforme.

(6) Operatorii de transport feroviar pot acorda facilităti sau reduceri tarifare pe baza prevederilor unor acte normative numai dacă autoritatea, agentul, respectiv persoana juridică ce a solicitat facilitatea sau reducerea asigură compensările aferente.

(7) În scopuri comerciale, pe baza unor conventii încheiate între operatorii de transport feroviar si clienti, se pot acorda reduceri tarifare sau se pot practica alte tarife decât cele publicate, cu exceptia transportului feroviar de călători. Publicarea acestora nu este obligatorie.

(8) Operatorii de transport feroviar de marfă sunt în drept să perceapă si alte sume, neprevăzute în tarife, ca urmare a unor costuri suplimentare care cad în sarcina clientilor. Aceste sume se înscriu distinct pe documentul de transport si trebuie justificate cu acte doveditoare.

(9) Tarifele, normele si instructiunile de serviciu nu pot deroga de la prevederile prezentului regulament.

(10) Operatorii de transport feroviar de călători sunt în drept să perceapă si alte sume, calculate pe bază de deviz, pentru prestatii la cererea clientului. Aceste sume se încasează pe bază de factură sau de alte documente financiare în uz.“

8. În anexă, articolul 5 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 5

Cursul de schimb al monedelor

Pentru încasarea, conform legii, în altă monedă decât cea în care sunt exprimate tarifele, operatorii de transport feroviar trebuie să facă publice cursul de schimb la care efectuează convertirea sumelor si acceptarea la plată a monedelor străine.“

9. În anexă, articolul 6 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 6

Sesizări

(1) Fiecare operator feroviar de călători va stabili modul în care se primesc sesizările publicului călător si va afisa aceste reguli în loc vizibil, în fiecare statie de cale ferată în care îsi desfăsoară activitatea.

(2) Operatorii de transport feroviar de călători vor răspunde în scris la orice sesizare adresată în scris, în termen de maximum 30 de zile.“

10. În anexă, articolul 8 va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 8

Conditiile de acceptare la transport

Operatorul de transport feroviar efectuează transporturile de călători conform prezentului regulament, atât timp cât:

a) transportul este posibil cu agentii si mijloacele de transport disponibile, care permit satisfacerea solicitărilor de transport;

b) transportul nu este împiedicat de împrejurări pe care operatorul de transport feroviar nu le poate evita si a căror înlăturare nu depinde de el.“

11. În anexă, articolul 9 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 9

Admiterea la transport. Persoane excluse de la transport. Admiterea conditionată

(1) Sunt admisi la transport călătorii care posedă legitimatii de călătorie valabile la trenul, ruta si clasa alese pentru călătorie.

(2) Sunt exclusi de la transport călătorii care nu respectă prezentul regulament si dispozitiile operatorului de transport feroviar, făcute publice.

(3) În tren si în statie nu se admit sau pot fi evacuate:

a) persoanele care, prin comportare, perturbă ordinea publică, contravin normelor de conduită publică si bunelor moravuri ori care produc vătămări materialului rulant apartinând operatorului de transport feroviar sau care nu respectă prevederile prezentului regulament. Aceste persoane nu au dreptul nici la restituirea contravalorii călătoriei;

b) persoanele care, din cauză de boală, pun în pericol sănătatea celorlalti călători, în afară de cazul în care călătoresc cu plata rezervării întregului compartiment.

Persoanele care s-au îmbolnăvit pe parcurs si care necesită interventii de urgentă trebuie să fie transportate până la prima statie, unde li se acordă îngrijirile necesare.

Acestor persoane li se restituie diferenta dintre tarifele plătite si cele aferente pentru parcursul efectuat, pentru legitimatia de călătorie, în conditiile prevăzute la art. 21;

c) persoanele care insultă sau agresează agentii operatorului de transport feroviar sau ai administratorului/

gestionarului infrastructurii feroviare aflati în timpul serviciului.

(4) Transportul bolnavilor contagiosi se reglementează prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului sănătătii.“

12. În anexă, articolul 10 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 10

Mersul trenurilor de călători si suspendarea circulatiei trenurilor

(1) Călătorii sunt transportati cu trenuri prevăzute în Mersul trenurilor de călători, publicat si afisat în statii, si cu trenuri suplimentare. La solicitare, călătorii pot fi transportati cu trenuri sau vagoane special comandate, cu achitarea tarifelor aferente cererii.

(2) Operatorul de transport feroviar si/sau administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, după caz, trebuie să aducă la cunostintă publicului suspendarea sau anularea unor trenuri ori a circulatiei trenurilor, prin mass-media si afisare în statii.

(3) Întârzierea trenurilor se aduce de îndată la cunostintă publicului de către administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, prin afisare în statii si/sau prin instalatiile de avizare, precum si prin informarea verbală a călătorilor de către agenti, după caz.

(4) Conditiile în care se pot efectua călătoriile si serviciile oferite călătorilor sunt prevăzute în Mersul trenurilor de călători si, după caz, în Normele uniforme sau în reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar.

(5) Când, din cauza întârzierii trenului, călătorul nu prinde trenul de legătură prevăzut pentru continuarea  călătoriei, pentru care posedă legitimatie de călătorie, operatorul de transport feroviar este obligat să îl transporte cu bagajele sale, fără a percepe noi tarife, cu primul tren de acelasi rang sau de rang inferior, pe aceeasi rută sau pe altă rută, astfel încât acesta să ajungă la destinatie cu întârzierea cea mai mică, cu respectarea prevederilor Normelor uniforme sau ale reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar.

(6) În cazul suspendării circulatiei unui tren, dacă acest fapt nu a fost făcut cunoscut înainte de plecarea din statia de pornire, iar călătorul nu doreste să continue călătoria cu alte trenuri sau pe alte rute, operatorul de transport feroviar este obligat să îl aducă înapoi la statia de plecare, cu primul tren în circulatie, fără plată, restituindu-i-se tarifele plătite pentru transportul neefectuat.

(7) Dacă întreruperea sau suspendarea circulatiei unui tren a fost anuntată în ziua anterioară plecării din statia de pornire, călătorii vor plăti tarifele aferente rutei ocolitoare.

(8) În cazul în care circulatia trenurilor de călători se întrerupe ca urmare a stării necorespunzătoare a infrastructurii feroviare, administratorul/gestionarii infrastructurii feroviare vor organiza, în conditiile tehnice existente, un serviciu de transport pentru călători si bagaje cu alte vehicule, pe cheltuiala lor, până la destinatie sau până la primul punct de legătură pentru continuarea călătoriei cu trenul. După constatarea cauzei care a condus la întreruperea circulatiei, administratorul/

gestionarii infrastructurii feroviare îsi vor recupera cheltuielile cu transportul călătorilor si al bagajelor acestora de la cei responsabili de deteriorarea infrastructurii.

(9) Călătorul poate amâna călătoria dacă prezintă legitimatia pentru viza de amânare în termenul prevăzut în Normele uniforme. Dacă se utilizează un tren sau servicii cu tarife mai mari, călătorul va plăti diferenta de tarif.

(10) Călătorul poate renunta la călătorie dacă prezintă legitimatia pentru viza de neutilizare în termenul prevăzut în Normele uniforme.

(11) Prin aceste dispozitii nu se prelungeste durata legitimatiilor de călătorie al căror timp de întrebuintare este determinat prin Normele uniforme.“

13. În anexă, articolul 11 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 11

Legitimatiile de călătorie si durata valabilitătii lor

(1) Orice legitimatie de călătorie trebuie să contină mentiunile prevăzute în Normele uniforme.

(2) Legitimatiile de călătorie se obtin de la statii, agentii, de la agenti autorizati, de la agentii operatorilor de transport din trenuri sau prin mijloace electronice, în conditiile stabilite de operatorul de transport feroviar.

(3) Tarifele pentru legitimatiile de călătorie obtinute de la agentii operatorilor de transport din trenuri pot fi mai mari decât cele de la casele de bilete din statii, în conditiile stabilite de operatorul de transport feroviar.

(4) Călătorul trebuie să verifice pe loc, la primirea legitimatiei de călătorie, dacă aceasta corespunde cererii sale.

(5) Revânzarea legitimatiilor de călătorie de către persoane neautorizate nu este permisă. Legitimatiile de călătorie găsite în aceste cazuri vor fi anulate, iar călătorii vor fi considerati fără legitimatie de călătorie si tratati corespunzător. Persoanele neautorizate care revând legitimatii de călătorie vor fi tratate drept contraveniente.

(6) Cedarea legitimatiilor de călătorie nominale sau cu tarife reduse altor persoane care nu au dreptul la acestea este interzisă. Persoanele care cedează legitimatiile de călătorie sunt considerate contraveniente. Legitimatiile găsite în această situatie sunt retinute de personalul de tren, iar călătorii în cauză vor fi considerati fără legitimatie de călătorie si tratati corespunzător.

(7) Operatorul de transport feroviar va face publice normele de utilizare si duratele de valabilitate a legitimatiilor de călătorie.“

14. În anexă, articolul 12 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 12

Ocuparea si rezervarea locurilor

(1) Călătorul poate ocupa loc în tren, respectând dreptul la clasă si serviciile asigurate prin legitimatia sa de călătorie.

(2) La trenurile cu regim de rezervare a locurilor, călătorul poate ocupa numai locurile înscrise în legitimatia de călătorie.

(3) Modalitătile de rezervare a locurilor în trenuri sunt reglementate de operatorul de transport feroviar si aduse la cunostintă publicului călător prin Mersul trenurilor de călători.

(4) În conditiile stabilite prin Normele uniforme sau prin reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar, călătorul poate să utilizeze un loc la o clasă superioară, servicii superioare ori un tren de categorie superioară celor indicate pe legitimatia de călătorie sau poate cere să i se modifice itinerarul, cu achitarea diferentelor tarifare.

(5) Călătorul care nu poate obtine loc si nu consimte să călătorească în picioare are dreptul să ceară restituirea contravalorii legitimatiei de călătorie pentru parcursul neefectuat, amânarea călătoriei sau să plătească diferenta pentru călătoria la o clasă superioară, conform prevederilor Normelor uniforme ori ale reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar.

(6) În cazul în care călătorul nu poate ocupa locul rezervat potrivit legitimatiei de călătorie, agentul operatorului de transport feroviar este obligat să îi asigure alt loc, în limita locurilor disponibile din tren, conform prevederilor Normelor uniforme sau reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar. În cazul în care nu i se poate asigura loc, se va restitui tariful tichetului de rezervare. Cererea de restituire a tarifului se adresează operatorului de transport feroviar, care suportă si cheltuielile de transmitere a acestuia prin postă.

(7) La trenurile fără regim de rezervare, în conditiile Normelor uniforme sau ale reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar, se pot rezerva compartimente întregi.“

15. În anexă, articolul 13 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 13

Reduceri din tarifele de călători

(1) Copiii până la vârsta de 5 ani împliniti, pentru care nu se cere un loc separat, se transportă gratuit, fără legitimatie de călătorie.

(2) Copiii până la vârsta de 10 ani împliniti plătesc 50% din tariful de transport si din suplimentul de tren, având drept la loc separat. La trenurile cu locuri rezervate plătesc si tariful integral al tichetului.

(3) Operatorul de transport feroviar poate acorda reduceri comerciale, reglementate prin tarife si aduse la cunostintă publicului călător prin publicare, conform art. 4 alin. (5).

(4) Nici o reducere acordată de operatorul de transport feroviar nu se mai poate aplica legitimatiilor de călătorie care se bucură deja de o reducere din tariful întreg.

(5) Călătorii care beneficiază de reduceri trebuie să prezinte, la cererea agentului operatorului de transport feroviar, dovada că pot beneficia de reducerile respective.

Călătorii care nu fac dovada că pot beneficia de reducerile respective vor fi considerati contravenienti si vor fi sanctionati în conformitate cu prevederile legale.“

16. În anexă, articolul 14 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 14

Dreptul la transport

(1) Călătorul trebuie să posede o legitimatie de călătorie valabilă la data, trenul, clasa si serviciul utilizate, obtinută conform reglementărilor în vigoare. Celor care contravin acestei prevederi operatorul de transport feroviar nu le recunoaste nici un drept si nu răspunde de eventualele daune suferite de acestia.

(2) Călătorul este obligat să păstreze legitimatia de călătorie asupra sa în tot timpul călătoriei si să o prezinte pentru verificare, la cerere, agentului operatorului de transport feroviar împuternicit în acest scop.

(3) Legitimatiile de călătorie care prezintă modificări necertificate, conform prevederilor Normelor uniforme sau ale reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar, nu sunt valabile si sunt retrase de agentii operatorului de transport feroviar.

(4) Călătorul care nu prezintă în tren o legitimatie de călătorie valabilă este obligat să plătească tariful de taxare în tren. În cazul în care refuză plata tarifului de taxare în tren, este considerat contravenient si tratat potrivit legii.

(5) Călătorii contravenienti care nu pot fi legitimati pentru întocmirea procesului-verbal de contraventie se predau organelor de ordine publică în prima statie de pe traseu unde acestea există, pentru identificare si sanctionare.

(6) Verificarea legitimatiilor de călătorie în tren, în timpul stationării în statii, se reglementează prin reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar.“

17. În anexă, articolul 15 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 15

Întreruperea călătoriei

(1) Legitimatia de călătorie dă dreptul, de regulă, la o singură întrerupere a călătoriei, care trebuie să se încadreze în minimum 24 de ore de la plecarea trenului cu care a sosit călătorul sau de la plecarea primului tren de legătură de acelasi rang. Exceptiile sunt prevăzute în reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar.

(2) Conditiile în care se acordă întreruperea călătoriei sunt stabilite prin reglementări proprii ale operatorilor de transport feroviar.“

18. În anexă, articolul 16 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 16

Reguli pentru călători

(1) În incinta statiilor, agentiilor si în trenuri trebuie respectate prevederile prezentului regulament.

(2) Sunt interzise si constituie contraventii, în măsura în care nu constituie infractiuni, următoarele fapte:

a) călătoria pe acoperisul vagoanelor, pe scări, pe tampoane, între vagoane si în alte locuri care nu sunt destinate călătorilor;

b) urcarea si călătoria în trenuri de marfă, de lucru, de interventie, în vagoane cu afectare anumită afisată pe ele, în vagoane de bagaje, de mesagerie, de coletărie, postale si în cabina locomotivei, automotorului sau a ramei electrice;

c) fumatul în vagoane, săli de asteptare, holuri, cu exceptia locurilor unde fumatul este permis si acest lucru este afisat;

d) urcarea sau coborârea din trenuri în miscare, aplecarea în afară sau rezemarea de usi, respectiv deschiderea usilor în timpul mersului trenului;

e) aruncarea obiectelor pe ferestrele sau usile vagoanelor;

f) urcarea sau coborârea bagajelor si a persoanelor pe ferestrele vagoanelor;

g) deteriorarea vagoanelor, clădirilor sau a instalatiilor prin distrugere sau sustragerea pieselor ori dotărilor din inventarul acestora;

h) neeliberarea locului ocupat în vagon, care nu corespunde cu cel prevăzut în legitimatia de călătorie, la solicitarea celui îndreptătit;

i) exercitarea comertului în trenuri sau în statii de cale ferată fără autorizatie eliberată de operatorul de transport feroviar sau de administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, după caz;

j) lipirea de afise în trenuri sau în statii fără acordul scris al operatorului de transport feroviar sau al administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, după caz;

k) traversarea liniilor prin alte locuri decât cele special amenajate pentru călători;

l) intrarea sau stationarea în incinta unitătilor, acolo unde accesul publicului este interzis prin afise sau pictograme corespunzătoare;

m) practicarea cersetoriei sau practicarea jocurilor de noroc în trenuri sau în statii de cale ferată;

n) tulburarea linistii călătorilor prin producerea de zgomote;

o) provocarea de scandal în trenuri sau în incinta statiilor de cale ferată;

p) stationarea în vagonul-restaurant după ora de închidere a acestuia;

r) actionarea semnalului de alarmă sau a frânei de mână pentru motive nejustificate;

s) murdărirea vehiculelor si a spatiilor afectate publicului, inclusiv a celor dintre linii, inscriptionarea neautorizată a peretilor vagoanelor sau ai clădirilor statiilor de cale ferată, dezlipirea fără drept a afiselor;

s) transportul în vagoanele de călători al obiectelor sau al substantelor inflamabile, explozibile, radioactive, otrăvitoare si rău mirositoare, care, potrivit legii si reglementărilor operatorului de transport feroviar, nu sunt permise la transport;

t) prejudicierea intereselor celorlalti călători, împiedicarea liberei circulatii a acestora, încălcarea normelor de protectie a mediului si a normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

(3) Călătorilor care contravin prevederilor alin. (2) operatorul de transport feroviar sau administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare nu le recunoaste nici un drept, de nici o natură, si nu răspunde de nici o daună pe care, eventual, ar suferi-o.

(4) Călătorul care prin faptele sale a adus prejudicii de orice fel operatorului de transport feroviar sau administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare este obligat la plata despăgubirilor corespunzătoare.

(5) Constatarea abaterilor de la regulile de călătorie se face de către agentii împuterniciti de operatorul de transport feroviar sau de către administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare ori de către organele de ordine publică, după caz, si se sanctionează conform legii.“

19. În anexă, articolul 17 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 17

Bagaje de mână

(1) Călătorul poate să ia cu el în vagoanele de călători, în mod gratuit, bagaje de mână. Bagajele de mână trebuie să fie usor de manipulat si bine ambalate, astfel încât să nu fie posibilă scurgerea continutului, avarierea sau murdărirea vagoanelor ori incomodarea celorlalti călători.

(2) Fiecare călător dispune pentru bagajele sale de mână doar de spatiul situat deasupra locului pe care îl ocupă sau de un spatiu echivalent în boxa pentru bagaje a vagoanelor. Masa totală a bagajelor de mână admisă pentru fiecare loc ocupat este de 30 kg.

(3) În vagoanele de călători nu pot fi introduse ca bagaje:

a) materiile si obiectele excluse de la transportul de bagaje;

b) obiectele de natură să stânjenească sau să incomodeze călătorii ori să cauzeze o pagubă călătorilor, operatorului de transport feroviar sau administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară;

c) obiectele interzise prin actele normative ale autoritătilor administrative;

d) vietătile, potrivit art. 18.

(4) Operatorul de transport feroviar are dreptul să se asigure pentru motive întemeiate, în prezenta călătorului, de natura obiectelor introduse în vagoanele de călători sau în spatiile acestuia. Aceasta nu dă dreptul operatorului de transport feroviar să perchezitioneze bagajele călătorului, decât cu acordul acestuia din urmă. Dacă nu este posibil să se identifice persoana detinătoare a obiectelor supuse verificării, operatorul de transport feroviar efectuează verificarea în prezenta organelor de ordine publică.

(5) Supravegherea obiectelor pe care călătorul le ia cu el în vagon revine acestuia.

(6) Călătorul este răspunzător de orice pagubă cauzată de obiectele si vietătile pe care le ia cu el în vagon.

(7) Aceste dispozitii nu influentează răspunderea pe care o poate avea operatorul de transport feroviar, potrivit art. 22.

(8) Bagajele de mână care depăsesc conditiile impuse prin alin. (2) se tratează conform reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar.

(9) Reglementările privind bagajele uitate în tren vor fi cuprinse în Normele uniforme, precum si în reglementările proprii ale operatorului de transport feroviar, care vor fi aduse la cunostintă călătorilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.“

20. În anexă, articolul 18 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 18

Transportul vietătilor în vagoanele de călători

(1) Animalele, păsările, reptilele, pestii si insectele vii nu pot fi transportate, de regulă, în vagoanele de călători.

(2) Exceptiile de la prevederile alin. (1) se stabilesc prin Normele uniforme.“

21. În anexă, articolul 19 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 19

Alte forme de contractare a transporturilor de călători

(1) Operatorul de transport feroviar poate face servicii de transport combinat si/sau multimodal.

(2) Normele uniforme reglementează modul de executare a acestor servicii.“

22. În anexă, articolul 20 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 20

Informarea călătorilor. Mersul trenurilor de călători

(1) Administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare va afisa la loc vizibil în statii Mersul trenurilor de călători. Administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare va anunta pentru călători, prin statiile de amplificare, sosirea, stationarea si plecarea trenurilor din statie. Operatorul de transport feroviar va afisa la loc vizibil tarifele de transport pentru călători.

(2) În statiile de călători trebuie să existe ghiseu de informatii, panouri de informatii care afisează compunerea trenurilor, principalele legături între trenuri si alte informatii utile călătorilor. Statiile cu ghiseu de informatii se stabilesc de operatorul de transport feroviar sau de administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, după caz.

(3) Trenurile care circulă cu ordin special, care se pun sau se retrag din circulatie în conditiile stabilite de operatorul de transport feroviar se afisează în spatiul rezervat Mersului trenurilor de călători.

(4) În statiile în care fluxul de călători este mare trebuie să existe cel putin un ghiseu special de eliberare a legitimatiilor de călătorie pentru: femeile gravide, femeile cu copii în brate, persoanele care din motive de sănătate nu pot astepta la rând pentru eliberarea legitimatiei, călătorii al căror tren pleacă în mai putin de 20 de minute. Operatorul de transport feroviar va aduce la cunostintă călătorilor, prin mijloace specifice de informare, existenta acestor ghisee speciale.“

23. În anexă, articolul 21 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 21

Restituirea contravalorii încasate a transportului neefectuat integral sau partial

Restituirea contravalorii încasate a transportului neefectuat integral sau partial se face conform prevederilor Normelor uniforme si reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar.“

24. În anexă, articolul 22 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 22

Baza răspunderii

(1) Operatorul de transport feroviar răspunde de paguba care rezultă din decesul, rănirea sau orice altă vătămare a sănătătii călătorului, provocate printr-un accident în legătură cu exploatarea feroviară, produs în timpul cât călătorul se află în trenuri sau în spatii aferente operatorului, respectiv când intră sau iese din acestea.

(2) Operatorul de transport feroviar este de asemenea răspunzător de paguba care rezultă din pierderea totală sau partială ori din avarierea obiectelor pe care călătorul, victimă a unui astfel de accident, le avea asupra sa.

(3) Operatorul de transport feroviar este scutit de această răspundere:

a) dacă accidentul a fost provocat de împrejurări străine de exploatarea feroviară, pe care operatorul de transport feroviar, cu toate diligentele cerute de particularitătile cazului respectiv, nu le putea evita si ale căror consecinte nu le putea preveni;

b) total sau partial, în măsura în care accidentul este imputabil călătorului;

c) dacă accidentul se datorează comportamentului unui tert pe care operatorul de transport feroviar, cu toate diligentele cerute de particularitătile cazului respectiv, nu îl putea evita si ale cărui consecinte nu le putea preveni.

(4) Regulamentul nu înlătură răspunderea pe care o poate avea operatorul de transport feroviar pentru cazurile neprevăzute la alin. (1).“

25. În anexă, articolul 23 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 23

Daune-interese în caz de deces al călătorului

(1) În cazul decesului călătorului, în conditiile alin. (1) al art. 22, daunele-interese cuprind:

a) cheltuielile rezultate în urma decesului, în special cele pentru transportul cadavrului, pentru înmormântare sau pentru incinerare;

b) dacă decesul nu s-a produs imediat, daunele-interese sunt cele prevăzute la art. 24.

(2) Dacă în urma decesului rămân lipsite de sustinător persoane fată de care călătorul avea sau are în viitor obligatia de întretinere în virtutea legii, aceste persoane au dreptul să primească o indemnizatie sau o rentă, după caz, pentru această pierdere.

(3) Actiunea în daune-interese a persoanelor pe care călătorul le întretinea fără a fi obligat prin lege se exercită în conditiile legii.“

26. În anexă, articolul 24 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 24

Daune-interese în caz de rănire a călătorului

În caz de rănire sau de orice vătămare a călătorului, daunele-interese cuprind:

a) cheltuielile necesare pentru tratament si pentru transport;

b) repararea prejudiciului cauzat prin incapacitatea de muncă totală sau partială.“

27. În anexă, articolul 25 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 25

Repararea altor prejudicii

Operatorul de transport feroviar va plăti daune-interese si pentru alte prejudicii decât cele prevăzute la art. 23 si 24, potrivit prevederilor legale referitoare la răspunderea civilă.“

28. În anexă, articolul 26 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 26

Forma si limitarea daunelor-interese în caz de deces sau de rănire a călătorului

(1) Daunele-interese prevăzute la alin. (2) al art. 23 trebuie acordate sub formă de sumă globală, în cazul indemnizatiei.

(2) Alocarea unei rente în cazul prevăzut la alin. (2) al art. 23 se poate acorda, la cerere, în conditiile legii.

(3) Totalul daunelor-interese care urmează a fi acordate potrivit alin. (1) se stabileste în conformitate cu prevederile legale. În aplicarea prezentului regulament se fixează pentru fiecare călător o limită maximă în lei a echivalentului de 75.000 euro în sumă globală sau sub formă de rentă anuală corespunzătoare acestei sume globale.“

29. În anexă, articolul 27 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 27

Interzicerea de a limita răspunderea

Dispozitiile tarifare si cele ale întelegerilor speciale încheiate între operatorul de transport feroviar si călător, care urmăresc să scutească dinainte, total sau partial, operatorul de răspunderea sa ori care au ca efect să răstoarne sarcina probei ce revine operatorului sau care stabilesc limite mai mici decât cele stabilite la alin. (2) al art. 26, sunt nule de drept. Această nulitate nu o atrage si pe cea a contractului de transport.“

30. În anexă, articolul 28 va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 28

Transporturile mixte

(1) Când trenurile sau vagoanele de călători execută manevra de îmbarcare, debarcare sau pozitionare pe feribotul sub pavilion român, dispozitiile referitoare la răspunderea operatorului de transport feroviar, în caz de deces sau de rănire a călătorului, sunt aplicabile pagubelor prevăzute la alin. (1) al art. 22, cauzate de un accident în legătură cu exploatarea feroviară, survenit în timp ce călătorul se afla în trenurile sau în vagoanele de călători mentionate ori în timpul în care intră sau iese din acestea.

(2) Dacă operatorul de transport feroviar utilizează sau dispune utilizarea în executarea procesului de transport si a altor mijloace de transport decât cele feroviare, acesta răspunde potrivit reglementărilor aplicabile acelui mijloc de transport.“

31. În anexă, articolul 29 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 29

Reclamatii administrative

(1) În cazurile în care se aplică prezentul regulament, actiunea privind răspunderea, cu orice titlu ar fi, se poate întemeia si pe dispozitiile dreptului comun.

(2) Reclamatiile administrative rezultate din contractul de transport sunt obligatorii si trebuie adresate în scris operatorului de transport feroviar în termen de 3 luni de la termenele prevăzute la alin. (3)–(5) ale art. 33, în afara cazurilor prevăzute la alin. (1) al art. 33.

(3) Dreptul de a reclama apartine persoanei care are dreptul de a actiona operatorul de transport feroviar, conform art. 30.

(4) În cazul restituirilor sau despăgubirilor privind transportul feroviar de călători, cel îndreptătit anexează la reclamatie legitimatiile de călătorie, în copii. În caz de aprobare a reclamatiei, documentele se vor preda în original operatorului de transport feroviar, la lichidarea drepturilor, înainte de efectuarea plătilor.

(5) Reclamatiile trebuie să fie motivate.“

32. În anexă, articolul 30 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 30

Persoanele care pot exercita dreptul de actiune împotriva operatorului de transport feroviar

(1) Actiunea juridică împotriva operatorului de transport feroviar apartine persoanei care posedă legitimatia de călătorie, asimilată contractului de transport.

(2) În caz de rănire, actiunea juridică apartine persoanei rănite, iar în caz de deces prin accident, mostenitorilor ei legali.

(3) Solicitarea de restituire a unei sume plătite în virtutea contractului de transport apartine aceluia care a efectuat această plată.“

33. În anexă, articolul 31 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 31

Operatorii de transport feroviar care pot fi actionati în instantă

Actiunea judecătorească pentru restituirea unei sume plătite în temeiul contractului de transport poate fi exercitată împotriva operatorului de transport feroviar de călători care a încasat această sumă sau împotriva celui în folosul căruia a fost încasată.“

34. În anexă, articolul 32 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 32

Stingerea actiunii izvorâte din răspunderea operatorului de transport feroviar de călători în caz de deces si de rănire a călătorilor

(1) Orice actiune întemeiată pe răspunderea operatorului de transport feroviar de călători în caz de deces sau de rănire a călătorului este stinsă dacă cel îndreptătit nu semnalează în scris pretentiile, în termen de 3 ani de la momentul luării la cunostintă despre producerea accidentului.

(2) Totusi, dreptul la actiune nu se stinge dacă:

a) accidentul nu a fost semnalat sau a fost semnalat cu întârziere de către operatorul de transport feroviar, ca urmare a unor împrejurări care nu sunt imputabile celui îndreptătit;

b) cel îndreptătit dovedeste că accidentul a avut drept cauză o culpă a operatorului de transport feroviar.“

35. În anexă, articolul 33 va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 33

Prescriptia dreptului la actiune privind transportul feroviar de călători

(1) Actiunile pentru daune-interese, întemeiate pe răspunderea operatorului de transport feroviar de călători în caz de deces si de rănire a călătorilor, se prescriu:

a) pentru călători, în termen de 3 ani socotiti din ziua următoare celei în care s-a produs accidentul;

b) pentru celelalte persoane îndreptătite, în termen de 3 ani socotiti din ziua următoare celei în care s-a produs decesul călătorului.

(2) Celelalte actiuni care izvorăsc din contractul de transport sunt prescrise după trecerea unui an.

(3) Prescriptia prevăzută la alin. (2) curge pentru actiunea:

a) privind plata sau restituirea tarifului de transport, a tarifelor accesorii ori a tarifelor suplimentare sau privind rectificarea în caz de aplicare incorectă a unui tarif ori de greseală de calcul sau de încasare, din ziua plătii ori, dacă nu s-a făcut plata, din ziua în care plata ar trebui să fie făcută;

b) privind plata unui supliment de tarif reclamat de organele vamale sau de alte organe abilitate prin lege, din ziua cererii acestora;

c) în toate celelalte cazuri privind transportul călătorilor, din ziua expirării valabilitătii legitimatiei de călătorie.

(4) Ziua indicată ca punct de începere a prescriptiei nu este niciodată cuprinsă în termen.

(5) În caz de reclamatie adresată operatorului de transport feroviar, în conformitate cu art. 29, însotită de documentele justificative necesare, prescriptia se suspendă până la rezolvarea reclamatiei sau până la expirarea termenului de 30 de zile în care ar fi fost obligat să o rezolve:

a) în ziua în care operatorul de transport feroviar respinge în scris reclamatia, acesta îi restituie documentele. În caz de acceptare partială a reclamatiei, prescriptia reîncepe să curgă pentru partea de reclamatie care rămâne în litigiu;

b) dovada primirii reclamatiei sau a răspunsului, precum si a restituirii documentelor revine în sarcina părtii care invocă acest fapt;

c) după încetarea suspendării, prescriptia îsi reia cursul, socotindu-se si timpul curs înainte de suspendare;

d) prescriptia nu se va împlini totusi înainte de expirarea unui termen de 6 luni, socotit de la încetarea cauzei de suspendare.

(6) Reclamatiile ulterioare având acelasi obiect nu suspendă prescriptia.

(7) Dacă un termen trebuie să ia sfârsit într-o sâmbătă ori duminică sau într-o zi de sărbătoare legală, expirarea lui se prelungeste până la prima zi lucrătoare care urmează.“

36. În anexă, articolul 34 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 34

Conditiile de acceptare la transport

(1) Operatorul de transport feroviar poate accepta la transport orice mărfuri al căror transport nu este interzis prin dispozitii legale.

(2) Mărfurile pentru care sunt stabilite conditii speciale prin dispozitii legale pot fi transportate în conditiile prevăzute de aceste dispozitii.

(3) Mărfurile periculoase sunt admise la transport în conditiile Regulamentului privind transportul international feroviar al mărfurilor periculoase (RID)–Apendice C la Conventia privind transporturile internationale feroviare (COTIF).“

37. În anexă, articolul 35 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 35

Comandarea transporturilor

(1) Transportul va fi solicitat prin comandă scrisă, adresată operatorului de transport feroviar, conform reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar.

(2) Comanda trebuie să contină cel putin următoarele indicatii: statia de expediere, statia de destinatie, felul mărfii, cantitatea, data si locul unde are loc încărcarea, tipul mijloacelor de transport, rechizitele de încărcare necesare.

(3) Locul unde se depune comanda si conditiile de depunere si executare a acesteia se stabilesc de către operatorii de transport feroviar prin reglementări proprii.

(4) Acceptarea comenzii de către operatorul de transport feroviar se confirmă prin semnătură si stampilă sau prin mijloace electronice.

(5) Prin conventii încheiate cu clientii, operatorii de transport feroviar pot stabili conditii specifice privind comandarea transporturilor.“

38. În anexă, articolul 36 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 36

Predarea la transport, încărcarea si descărcarea mărfurilor

(1) Prin expeditie se întelege marfa încărcată în mijlocul de transport, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, însotită de scrisoarea de trăsură. Expeditie este si vehiculul feroviar care circulă pe roti proprii, însotit de scrisoare de trăsură.

(2) Predarea-primirea expeditiilor se va efectua în cadrul programului de lucru al operatorului de transport feroviar, în locul si în conditiile stabilite prin comandă sau prin conventii încheiate între operatorii de transport feroviar si clienti.

(3) Expeditorul răspunde de exactitatea si identitatea mărfurilor ce se expediază în raport cu datele înscrise în actele de livrare si în scrisoarea de trăsură, precum si de integritatea mărfurilor încărcate de el în mijloacele de transport.

(4) Expeditorul si operatorul de transport feroviar convin cine execută încărcarea si descărcarea mărfii. În lipsa unei conventii, încărcarea si descărcarea revin operatorului de transport feroviar pentru colete, în timp ce pentru vagoane complete si unităti de transport intermodal încărcarea îi incumbă expeditorului si descărcarea, destinatarului.

(5) Cu exceptia cazului în care încărcarea se face de către operatorul de transport feroviar, expeditorul mărfii răspunde de toate consecintele unei încărcări defectuoase a mijloacelor de transport si trebuie să repare prejudiciul suferit din această cauză, chiar dacă încărcarea s-a făcut de altă persoană în numele expeditorului.

(6) Încărcarea vagoanelor de marfă, dimensiunile încărcăturii, modul de încărcare si stivuire a încărcăturii, asigurarea încărcăturilor si transporturile exceptionale se efectuează conform prevederilor Acordului asupra schimbului si utilizării vagoanelor de marfă între întreprinderile feroviare (RIV) – anexa nr. II «Încărcarea vagoanelor de marfă (prescriptii de încărcare)».

(7) Transportul mărfurilor perisabile si al vietătilor se face în conformitate cu prevederile legilor speciale în vigoare. Conditiile speciale si tehnologia de transport pe calea ferată sunt cele stabilite prin Normele uniforme.

(8) Expeditiile transportate în conditii speciale se pot tarifa după tarife speciale.

(9) Vagoanele, unitătile de transport intermodal si rechizitele de încărcare care apartin operatorului de transport feroviar ce se pun la dispozitia expeditorului pentru încărcare trebuie să fie în bună stare, curate si corespunzătoare cu natura mărfii ce urmează a fi încărcată.

(10) Expeditorul trebuie să verifice dacă mijloacele de transport si rechizitele de încărcare puse la dispozitia sa corespund transportului în bune conditii.

(11) Dacă expeditorul încarcă mijlocul de transport sau foloseste rechizitele de încărcare fără obiectiuni, operează prezumtia că acestea au fost corespunzătoare. Expeditorul răspunde de consecintele utilizării unor mijloace de transport nepotrivite cu felul mărfii si cu modul de prezentare a acesteia, chiar după predarea acestora către operatorul de transport feroviar.

(12) Operatorul de transport feroviar îi avizează pe expeditori sau destinatari despre punerea la dispozitie a mijloacelor de transport pentru încărcare, respectiv descărcare. Modul si conditiile de avizare se stabilesc de către operatorul de transport feroviar prin reglementări proprii. Operatorul de transport feroviar nu este obligat să obtină de la clienti o confirmare a avizării punerii mijloacelor de transport la dispozitie, cu exceptia cazurilor în care a convenit contrariul.

(13) Mijloacele de transport încărcate trebuie să fie predate de expeditor operatorului de transport feroviar cu usile, clapele sau gurile de golire închise, părtile mobile si rechizitele montate.

(14) În cazurile si conditiile prevăzute în Normele uniforme, operatorul de transport feroviar se Ongrijeste de dezinfectarea, dezinsectia, curătarea si spălarea vagoanelor care apartin acestuia, pe cheltuiala clientului.

(15) Transbordarea/transvazarea mărfurilor între vagoane de ecartament diferit ori în cazul defectării vagoanelor sau în orice altă împrejurare impusă de conditiile de exploatare se execută de către operatorul de transport feroviar ori agenti autorizati, în baza unei conventii încheiate cu operatorul de transport feroviar. Transbordarea/transvazarea mărfurilor care necesită mijloace sau conditii speciale ori care prezintă un pericol deosebit pentru cei care le manipulează se efectuează, la cererea operatorului de transport feroviar, de către expeditor, destinatar sau de către agenti autorizati.

(16) În cazul în care operatiile de încărcare, descărcare sau transbordare/transvazare a mărfurilor se efectuează de către expeditor, destinatar ori de către agenti autorizati, acestia răspund pentru degradarea mărfurilor, a mijloacelor de transport, a rechizitelor sau a instalatiilor operatorilor de transport feroviar produse din culpa lor, precum si pentru pierderea părtilor mobile datorită nemontării lor după încărcare, descărcare sau transbordare/transvazare.“

39. În anexă, articolul 37 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 37

Încheierea contractului de transport

(1) Contractul de transport reprezintă întelegerea dintre operatorul de transport feroviar si client, prin care primul se angajează să transporte marfa, cu titlu oneros, la locul de destinatie si să o predea destinatarului.

(2) Contractul de transport se consideră încheiat dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) operatorul de transport feroviar a primit marfa încărcată în mijlocul de transport, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, sau în vehiculul feroviar care circulă pe roti proprii, după caz, însotit de scrisoarea de trăsură completată de expeditor în rubricile care îi sunt rezervate si semnată de către acesta;

b) operatorul de transport feroviar a aplicat stampila cu data pe toate exemplarele scrisorii de trăsură; data imprimată prin alte mijloace tehnice echivalează cu stampila operatorului de transport feroviar.

(3) Inexactitătile din scrisoarea de trăsură sau pierderea acesteia nu afectează existenta si nici valabilitatea contractului de transport, care rămâne supus dispozitiilor prezentului regulament.“

40. În anexă, articolul 38 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 38

Scrisoarea de trăsură

(1) Pentru expeditiile de vagoane, unităti de transport intermodal si coletărie, documentul de transport este scrisoarea de trăsură.

(2) Modelele scrisorii de trăsură si modul de completare a acestora se stabilesc prin Normele uniforme.

(3) Scrisoarea de trăsură trebuie să cuprindă următoarele mentiuni obligatorii:

a) data întocmirii;

b) numele si adresa expeditorului; ca expeditor trebuie să fie înscrisă o singură persoană fizică sau juridică;

c) denumirea statiilor de expeditie si destinatie, conform nomenclatorului statiilor de cale ferată;

d) numele si adresa destinatarului; se admite numele unei singure persoane fizice sau juridice;

e) numărul si seria sigiliilor aplicate;

f) denumirea mărfii si a modului de ambalare, iar pentru mărfurile periculoase, denumirea prevăzută de RID – Apendice C la COTIF;

g) enumerarea detaliată a anexelor la scrisoarea de trăsură, necesare formalitătilor administrative în parcurs;

h) numărul mijlocului de transport si, după caz, si al unitătii de transport intermodal;

i) masa brută a mărfii si alte elemente de calcul care să permită determinarea cantitătii de marfă a expeditiei exprimată sub alte forme;

j) mentiunea privind modul de plată;

k) indicatia că transportul este supus, în pofida oricărei clauze contrarii, prezentului regulament;

l) numele si adresa operatorului de transport feroviar care a încheiat contractul de transport.

(4) Nu este permisă utilizarea altui document de transport decât scrisoarea de trăsură.

(5) Pentru fiecare expeditie trebuie întocmită o singură scrisoare de trăsură. Dacă nu există o conventie contrară între expeditor si operatorul de transport feroviar, una si aceeasi scrisoare de trăsură se referă numai la încărcătura unui singur vagon, a unei unităti de transport intermodal sau a unei expeditii de coletărie.

(6) Totusi, cu o singură scrisoare de trăsură pot fi predate la transport:

a) obiecte indivizibile si de dimensiuni exceptionale, a căror încărcare necesită mai mult de un vagon;

b) mărfuri încărcate în mai multe vagoane, dacă dispozitiile speciale ale traficului si ale tarifelor permit aceasta pentru întregul parcurs. În acest caz grupul de vagoane constituie o expeditie distinctă. Dispozitiile ulterioare date de expeditor nu trebuie să aibă ca efect despărtirea vagoanelor predate la transport cu o singură scrisoare de trăsură.

(7) Nu pot fi predate la transport cu o singură scrisoare de trăsură:

a) mărfurile care, datorită naturii lor, nu pot fi încărcate în comun cu alte mărfuri în acelasi vagon;

b) mărfurile admise la transport în anumite conditii, când încărcarea lor în comun cu alte mărfuri este interzisă prin RID – Apendice C la COTIF;

c) mărfurile a căror încărcare în comun ar contraveni normelor legale în vigoare;

d) mărfurile a căror încărcare este efectuată de operatorul de transport feroviar cu cele a căror încărcare este în sarcina expeditorului.

(8) Pentru expeditiile care circulă de pe linii cu ecartament normal pe linii cu ecartament îngust si invers, numărul scrisorilor de trăsură este cel determinat de numărul vagoanelor de ecartament normal.

(9) Modul de lucru si răspunderile în cazul utilizării scrisorii de trăsură electronice se stabilesc prin Normele uniforme.“

41. În anexă, articolul 39 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 39

Răspunderea pentru mentiunile din scrisoarea de trăsură

(1) Expeditorul răspunde pentru toate cheltuielile si pagubele suportate de operatorul de transport feroviar pentru următoarele cauze:

a) înscrierea de către expeditor în scrisoarea de trăsură a unor mentiuni incorecte, inexacte, incomplete sau înscrise în altă parte decât în locul rezervat fiecăreia dintre ele;

b) omiterea de către expeditor a unor mentiuni prevăzute de RID – Apendice C la COTIF.

(2) Pentru expeditiile încărcate de expeditor, mentiunile din scrisoarea de trăsură referitoare la masa mărfii sau la numărul coletelor nu fac dovada împotriva operatorului de transport feroviar decât în conditiile prezentului regulament.“

42. În anexă, articolul 40 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 40

Plata prestatiei de transport

(1) Tarifele de transport, tarifele accesorii, tarifele vamale, tarifele suplimentare si alte tarife survenite din momentul încheierii contractului de transport pentru prestatia de transport sunt plătite de către expeditor, dacă nu există o conventie contrară între expeditor si operatorul de transport feroviar.

(2) Atunci când pe baza unei conventii între expeditor si operatorul de transport feroviar tarifele sunt puse în sarcina destinatarului si când destinatarul nu a ridicat scrisoarea de trăsură si nici nu a modificat contractul de transport, expeditorul rămâne obligat la plata tarifelor.

(3) Dacă pretul de transport nu poate fi stabilit exact în momentul predării mărfii la transport, operatorul de transport feroviar are dreptul să pretindă drept garantie depunerea unei sume reprezentând aproximativ aceste cheltuieli. Decontarea cu expeditorul se face după eliberarea expeditiei în statia de destinatie.

(4) Plata către operatorul de transport feroviar se face, după caz:

a) cu ocazia încheierii contractului de transport;

b) la eliberarea expeditiei;

c) periodic, prin facturare, atunci când există o conventie în acest sens.

(5) În cazul întârzierii plătii prestatiei de transport, operatorul de transport feroviar este în drept:

a) să perceapă majorări de întârziere, conform tarifelor proprii sau conventiilor încheiate;

b) să refuze transporturile.

(6) Expeditorul sau destinatarul este obligat să plătească operatorului de transport feroviar sumele plătite de acesta din culpa expeditorului sau destinatarului, reprezentând amenzi aplicate de autoritatea vamală sau de alte autorităti administrative.“

43. În anexă, articolul 42 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 42

Ramburse si deburse

(1) Expeditorul poate încărca expeditia sa cu un ramburs până la o valoare egală cu valoarea mărfii.

(2) Valoarea rambursului trebuie pusă la dispozitie expeditorului în termen de 30 de zile de la achitarea lui de către destinatar.

(3) Dacă marfa a fost eliberată destinatarului fără să se fi încasat în prealabil rambursul, operatorul de transport feroviar este obligat să plătească expeditorului valoarea pagubei până la maximum suma rambursului, păstrându-si dreptul de actiune contra destinatarului.

(4) Debursele se efectuează pentru executarea unor operatiuni legate de marfa transportată.

(5) Transporturile încărcate cu ramburse si deburse sunt supuse perceperii unor tarife.

(6) Rambursele si debursele se admit în conformitate cu prevederile Normelor uniforme.“

44. În anexă, articolul 43 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 43

Starea, ambalarea si marcarea mărfii

(1) Când natura mărfii, conform reglementărilor în vigoare, cere ca aceasta să fie ambalată, expeditorul trebuie să o protejeze astfel încât să fie ferită de pierderea totală sau partială, precum si de avarii în timpul transportului si să nu poată pricinui pagube persoanelor, mediului, instalatiilor căii ferate ori celorlalte mărfuri.

Expeditorul trebuie să folosească ambalajele care corespund standardelor ori altor norme tehnice sau legale în vigoare.

(2) Când marfa prezentată la transport sau ambalajul acesteia prezintă semne vizibile de deteriorare sau degradare, operatorul de transport feroviar poate pretinde expeditorului să ia asupra sa răspunderea, făcând mentiuni în acest sens în scrisoarea de trăsură.

(3) Ambalajul se consideră suficient în cazul în care se apreciază că acesta protejează marfa, de la predarea ei la transport până la eliberarea ei destinatarului, de riscurile inerente la transport si de consecintele acestora.

(4) Dacă, tinând seama de dispozitiile alineatelor precedente, se apreciază că ambalarea este necesară, operatorul de transport feroviar poate să refuze expeditia chiar si atunci când expeditorul recunoaste, sub semnătură în scrisoarea de trăsură, lipsa, insuficienta sau defectuozitatea ambalajului.

(5) Expeditorul este răspunzător de consecintele lipsei, insuficientei sau defectuozitătii ambalajului, conform mentiunilor din scrisoarea de trăsură, inclusiv de viciile ascunse ale ambalajului. Expeditorul este obligat să repare paguba suferită de operatorul de transport feroviar din această cauză.

(6) Mărfurile care prin natura lor nu au nevoie de ambalaj se primesc la transport neambalate. Operatorul de transport feroviar poate să pretindă ca aceste mărfuri neambalate să fie prezentate la transport în unităti de manipulare mai mari, respectiv legături, pachete, palete, containere, o anumită masă pe colet si alte modalităti care facilitează operatiile de manipulare.

(7) La expeditiile de vagoane complet acoperite sau de unităti de transport intermodal, expeditorul trebuie să introducă în interiorul acestora datele de identificare a expeditiei, care să corespundă cu cele din scrisoarea de trăsură.

(8) La expeditiile de coletărie, expeditorul este obligat să aplice pe fiecare colet etichete de identificare sau inscriptii exterioare distincte, care nu se pot sterge, fixate rezistent, care să nu permită confuzii si să corespundă datelor din scrisoarea de trăsură. Fiecare colet va avea înscris cât mai vizibil un număr de ordine, masa netă si brută.

(9) La expeditiile de vagoane sau unităti de transport intermodal, expeditorul este obligat să aplice pe ambele părti ale acestora, în locurile special stabilite, etichete care să permită identificarea transportului. Operatorul de transport feroviar poate pretinde folosirea unor etichete tipizate, conform Normelor uniforme.

(10) Dacă la transportul unor mărfuri sunt necesare măsuri speciale de manipulare, depozitare si precautie, în functie de natura lor, expeditorul trebuie să aplice etichete sugestive care să indice modul de manipulare si depozitare a mărfurilor. Operatorul de transport feroviar poate pretinde folosirea unor etichete tipizate.

(11) Coletele, paletele, unitătile de transport intermodal si vagoanele cu etichete sau inscriptii vechi neîndepărtate nu se primesc la transport.

(12) Mărfurile ce se transportă în vrac în vagoane descoperite trebuie astfel însemnate sau marcate de expeditor încât sustragerea din continut să nu fie posibilă fără urme vizibile.

(13) Expeditorul este obligat să se conformeze prescriptiilor vamale sau ale altor autorităti administrative privitoare la ambalaj si la acoperirea cu prelate a mărfurilor.“

45. În anexă, articolul 44 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 44

Aplicarea sigiliilor

(1) Expeditorul trebuie să aplice sigilii proprii la toate sistemele de închidere-deschidere care permit accesul în interiorul vagoanelor acoperite, al unitătilor de transport intermodal, al boxpaletelor cu capac, al mijloacelor acoperite cu prelate si al altor dispozitive ce se sigilează, încărcate de acesta. Pentru expeditiile însotite nu este obligatorie sigilarea.

(2) Sigiliile trebuie astfel confectionate si aplicate încât să nu permită înlocuirea sau violarea lor fără urme vizibile.

(3) Operatorul de transport feroviar aplică sigiliile sale ori de câte ori consideră că este în interesul său să execute sigilarea.

(4) Operatorul de transport feroviar acceptă numai sigiliile aplicate de expeditor care au fost omologate de Autoritatea Feroviară Română – AFER.

(5) Operatorul de transport feroviar poate să refuze la transport expeditiile ale căror sigilii aplicate de expeditor sau de alte organe abilitate prin lege sunt deteriorate sau incorect aplicate.

(6) Operatorul de transport feroviar poate admite folosirea de către expeditor a unor încuietori speciale, omologate de AFER.“

46. În anexă, articolul 45 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 45

Dreptul operatorului de transport feroviar de a efectua verificări

(1) Operatorul de transport feroviar are dreptul să verifice, în orice moment al derulării contractului de transport, dacă au fost respectate conditiile de transport si dacă expeditia corespunde cu mentiunile înscrise în scrisoarea de trăsură de către expeditor. Atunci când verificarea se referă la continutul expeditiei, aceasta se face, pe cât posibil, în prezenta celui în drept. În cazul în care acest lucru nu este posibil, verificarea se face în prezenta organelor de politie sau a unui specialist autorizat ori a doi martori care nu sunt salariati ai operatorului de transport feroviar.

(2) Dacă expeditia nu corespunde cu mentiunile făcute în scrisoarea de trăsură sau dacă prevederile referitoare la transportul de mărfuri admise în anumite conditii nu au fost respectate, rezultatul verificării trebuie mentionat pe fila scrisorii de trăsură care însoteste marfa si pe duplicatul scrisorii de trăsură, dacă aceasta se mai află în posesia operatorului de transport feroviar. În acest caz, cheltuielile ocazionate de verificare grevează marfa, dacă acestea nu au fost plătite imediat.

(3) În cazul în care se constată la colete, la mijlocul de transport, la sigilii, la semnele de marcaj sau la mărfuri urme de violare, pierderi, scurgeri, alterări, avarieri, substituiri, diluări, diferente de masă peste tolerantele legale, se verifică continutul expeditiei. Expeditorul sau destinatarul trebuie să fie invitat la verificarea continutului expeditiei, astfel cum aceasta are loc în statia de expediere, în parcurs sau în statia de destinatie. Dacă cel invitat nu se prezintă, verificarea se face de către operatorul de transport feroviar în prezenta organelor de politie sau a unui specialist autorizat ori a doi martori care nu sunt salariati ai operatorului de transport feroviar.

Rezultatul verificării se consemnează într-un proces-verbal de constatare. Cheltuielile făcute cu verificarea se suportă, după caz, de expeditor sau destinatar, în afară de cazul în care verificarea se face din culpa operatorului de transport feroviar.

(4) Când în urma verificării se constată o altă masă, o altfel de marfă sau elemente care modifică pretul prestatiei de transport, operatorul de transport feroviar are dreptul să recalculeze tarifele si să perceapă diferentele.

(5) Masa constatată de către operatorul de transport feroviar rămâne determinantă pentru calcularea pretului prestatiei de transport.

(6) Când, cu ocazia verificărilor, se constată pagube, se precizează toate elementele necesare calculului despăgubirilor.“

47. În anexă, articolul 46 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 46

Supraîncărcături

(1) Se consideră supraîncărcătură cantitatea de marfă care depăseste limita de încărcare admisă în functie de caracteristicile constructive ale vagonului, respectiv de sarcina admisă pe osie ori pe metru liniar de vagon. Se consideră de asemenea supraîncărcătură depăsirea limitei de încărcare a unitătilor de transport intermodal, a paletelor care apartin operatorului de transport feroviar sau a celor apartinând clientilor pe care le manipulează operatorul de transport feroviar.

(2) Supraîncărcătura constatată în statia de expediere trebuie să fie descărcată de expeditor.

(3) Supraîncărcătura constatată în parcurs se descarcă de expeditor sau de operatorul de transport feroviar, pe cheltuiala expeditorului. Supraîncărcătura descărcată se pune la dispozitia expeditorului.

(4) Dacă cel îndreptătit dispune ca supraîncărcătura să fie expediată la statia de destinatie a încărcăturii principale, la o altă statie de destinatie sau să fie înapoiată la statia de expediere, aceasta se tratează ca o expeditie distinctă.“

48. În anexă, articolul 47 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 47

Tarife suplimentare

(1) Operatorul de transport feroviar poate percepe tarife suplimentare pentru diverse actiuni sau inactiuni ale expeditorului ori destinatarului, după caz, cum ar fi:

a) declararea incorectă, inexactă sau incompletă a mărfurilor acceptate la transport;

b) depăsirea limitei de încărcare, când mijlocul de transport a fost încărcat de expeditor;

c) necurătarea mijloacelor de transport după descărcare sau nemontarea părtilor mobile ale acestora la locul lor ori neînlăturarea etichetelor si sigiliilor;

d) falsa declarare a masei mărfurilor;

e) alte cauze prevăzute în tariful operatorului de transport feroviar.

(2) Nu se percep tarife suplimentare în cazul în care supraîncărcarea a intervenit în parcurs din cauza influentelor atmosferice, dacă se dovedeste că încărcătura nu depăsea limita de încărcare în momentul predării la transport.“

49. În anexă, articolul 48 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 48

Documente pentru formalitătile administrative

(1) Expeditorul trebuie să anexeze la scrisoarea de trăsură documentele necesare pentru îndeplinirea formalitătilor vamale, fiscale, de politie, sanitar-veterinare, fitosanitare sau reglementate de alte autorităti administrative, care trebuie îndeplinite înainte de eliberarea mărfii. Aceste documente trebuie să se refere numai la mărfurile care fac obiectul aceleiasi scrisori de trăsură, dacă normele autoritătilor administrative nu dispun altfel.

(2) Dacă expeditorul asistă el însusi la îndeplinirea formalitătilor cerute de organele vamale sau de alte autorităti administrative ori este reprezentat printr-un mandatar, este de ajuns ca aceste documente să fie prezentate cu ocazia îndeplinirii formalitătilor mentionate. În acest caz expeditorul va înscrie în rubrica corespunzătoare din scrisoarea de trăsură cine si unde îndeplineste formalitătile.

(3) Operatorul de transport feroviar nu este obligat să verifice dacă documentele prezentate sunt suficiente si exacte, cu exceptia cazurilor prevăzute în reglementările în vigoare.

(4) Expeditorul răspunde fată de operatorul de transport feroviar pentru orice pagube care rezultă din lipsa, insuficienta sau inexactitatea acestor documente si pentru neefectuarea mentiunilor în scrisoarea de trăsură, în afară de cazul în care operatorul de transport feroviar este în culpă.

(5) Operatorul de transport feroviar este răspunzător pentru consecintele pierderii sau utilizării incorecte a documentelor mentionate în scrisoarea de trăsură si care o însotesc sau care îi sunt înmânate, cu exceptia cazului când pierderea sau paguba ocazionată de utilizarea incorectă a documentelor a fost cauzată de împrejurări pe care operatorul de transport feroviar nu putea să le evite si ale căror consecinte nu le putea preîntâmpina.“

50. În anexă, articolul 49 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 49

Îndeplinirea formalitătilor administrative

(1) În cursul transportului, formalitătile cerute de organele vamale sau de alte organe abilitate prin lege se îndeplinesc de operatorul de transport feroviar fără garantarea plătii taxelor vamale. Operatorul de transport

feroviar poate să încredinteze această sarcină unui mandatar.

(2) În îndeplinirea acestor formalităti operatorul de transport feroviar răspunde de culpa sa sau a mandatarului său. Totusi, eventuala despăgubire nu poate să o depăsească pe cea prevăzută în caz de pierdere a mărfii.

(3) Expeditorul, printr-o mentiune făcută în scrisoarea de trăsură, sau destinatarul, în cazul în care are dreptul să modifice contractul de transport, poate cere:

a) să asiste el însusi la aceste formalităti sau să fie reprezentat de un mandatar;

b) să îndeplinească el însusi aceste formalităti sau să fie îndeplinite de un mandatar;

c) să plătească taxele vamale, alte tarife si cheltuieli, când asistă, el însusi sau mandatarul său, la formalităti ori le îndeplineste, în conditiile legii. Nici expeditorul si nici destinatarul, care au dreptul la dispozitie, nici mandatarul lor nu pot lua în primire marfa decât în conditiile legii.

(4) Dacă pentru îndeplinirea formalitătilor cerute de autoritătile vamale sau de alte autorităti administrative expeditorul a desemnat un loc în care prescriptiile în vigoare nu permit să fie îndeplinite sau dacă a indicat pentru aceste formalităti orice alt mod de a proceda care nu poate fi executat, operatorul de transport feroviar procedează în modul pe care îl consideră cel mai favorabil intereselor persoanei în drept si comunică expeditorului măsurile luate.

(5) Dacă, în termenul fixat la art. 59, în statia de destinatie cel în drept nu a îndeplinit formalitătile vamale si nu a ridicat scrisoarea de trăsură, expeditia se consideră împiedicată la eliberare, procedându-se conform prezentului regulament.

(6) Expeditiile sosite în statia de destinatie nevămuite se avizează către destinatar si stau la dispozitia lui în conditiile art. 51, până ce acesta obtine liberul de vamă, conform legii. Pentru executarea în statia de destinatie a altor formalităti administrative se procedează similar.

(7) Destinatarul poartă răspunderea integrală pentru prejudiciile produse operatorului de transport feroviar ca urmare a neîndeplinirii obligatiilor care îi revin conform reglementărilor vamale.“

51. În anexă, articolul 50 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 50

Termenul de executare a contractului de transport

(1) Expeditorul si operatorul de transport feroviar convin asupra termenului de executare a contractului de transport.

În lipsa unei conventii se aplică prevederile de mai jos.

Termenul de executare a contractului de transport începe să curgă de la ora 00,00 a zilei următoare celei de primire a mărfii la transport si însumează:

a) termenul de expediere, care este de 24 de ore;

b) termenul de transport pentru fiecare fractiune indivizibilă de 400 km, care este de 48 de ore;

c) termenul suplimentar de 24 de ore care se aplică, o singură dată, pentru trecerea de pe liniile principale pe liniile secundare sau înguste si invers; liniile principale se publică de către operatorul de transport feroviar;

d) alte termene suplimentare, stabilite prin Normele uniforme.

(2) Distantele se raportează la itinerarul convenit, iar în lipsa acestuia, la itinerarul cel mai scurt posibil.

(3) Termenul de executare a contractului de transport se prelungeste, cu exceptia cazurilor imputabile operatorului de transport feroviar, cu durata stationării necesare pentru:

a) verificarea expeditiei;

b) îndeplinirea formalitătilor cerute de organele vamale sau de alte autorităti administrative;

c) modificarea contractului de transport;

d) tratamente speciale ce trebuie acordate mărfii;

e) transbordarea sau refacerea unei încărcături efectuate defectuos de către expeditor;

f) continuarea transportului pe mare, pe căi navigabile interioare sau cu mijloace rutiere, dacă nu există legătură feroviară;

g) pentru alte cazuri prevăzute în Normele uniforme;

h) orice întrerupere a traficului care împiedică în mod temporar începerea sau continuarea transportului, cum ar fi: calamităti naturale, evenimente de cale ferată, incendii, greve si alte situatii exceptionale. Cauza si durata acestor prelungiri trebuie să fie mentionate de operatorul de transport feroviar în scrisoarea de trăsură. Dacă este cazul, ele pot fi dovedite si prin alte mijloace.

(4) Termenul de executare a contractului de transport se suspendă sâmbăta, duminica si în zilele de sărbători legale, atunci când operatorul de transport feroviar nu lucrează în aceste zile, dacă acest fapt a fost făcut public si dacă nu a fost prevăzut altfel în contractul de transport.

(5) Când termenul de executare a contractului de transport ia sfârsit după ora de terminare a programului de lucru al operatorului de transport feroviar din statia de destinatie, expirarea acestui termen se amână până la trecerea a două ore de la ora când se reîncepe programul de lucru si dacă nu a fost prevăzut altfel în contractul de transport.

(6) În cadrul termenului de executare a contractului de transport, expeditia trebuie să sosească în statia de destinatie si să fie avizată destinatarului. Pentru expeditiile care nu pot ajunge în statia de destinatie, deoarece liniile de descărcare ale destinatarului sunt inaccesibile din culpa sa, termenul de executare a contractului de transport se încheie odată cu avizarea destinatarului asupra opririi din această cauză a transportului în parcurs. În acest caz mijloacele de transport stau la dispozitia clientilor în conditiile art. 51. Durata stationării trebuie să fie mentionată de operatorul de transport feroviar în scrisoarea de trăsură.

Dacă este cazul, aceasta poate fi dovedită prin alte mijloace.

(7) Pentru expeditiile de coletărie, mărfuri perisabile si vietăti, precum si pentru alte tipuri de expeditii, prin Normele uniforme se pot stabili si alte termene de executare a contractului de transport.“

52. În anexă, articolul 51 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 51

Tarife de utilizare a mijloacelor de transport aflate la dispozitia clientului

(1) Pe durata cât mijloacele de transport si rechizitele stau la dispozitia clientului pentru încărcare, descărcare, transbordare, aranjarea încărcăturii, pentru dispunerea măsurilor privind împiedicarea la transport, împiedicarea la eliberare, executarea dispozitiilor ulterioare, executarea operatiilor administrative, vămuire, operatorul de transport feroviar are dreptul să perceapă tarife de utilizare.

(2) Pentru mijloacele de transport si rechizitele de încărcare apartinând operatorilor de transport feroviar străini se pot percepe tarife de utilizare, tinând seama de chiriile stabilite în traficul international.

(3) Modul si conditiile de aplicare si percepere a tarifelor de utilizare se stabilesc de către operatorul de transport feroviar.

(4) Dacă nu există o conventie contrară, tarifele de utilizare se plătesc de expeditor sau destinatar astfel cum mijloacele de transport au stat la dispozitia acestora.

(5) Evidenta mijloacelor de transport puse la dispozitie clientilor în vederea calculării tarifului de utilizare se tine de către operatorul de transport feroviar.“

53. În anexă, articolul 52 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 52

Eliberarea expeditiei

(1) Prin eliberarea expeditiei la destinatie se întelege îndeplinirea cumulativă a următoarelor:

a) predarea mărfii încărcate în mijlocul de transport, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, sau a vehiculului feroviar care circulă pe roti proprii;

b) plata creantelor ce decurg din contractul de transport;

c) remiterea scrisorii de trăsură destinatarului.

(2) Eliberarea expeditiei la destinatie se face pe baza semnăturii de primire a destinatarului.

(3) Sunt asimilate eliberării expeditiei la destinatie, când sunt efectuate conform normelor legale:

a) predarea mărfii către autoritătile vamale sau fiscale, în antrepozitele lor, când acestea nu se găsesc sub paza operatorului de transport feroviar;

b) antrepozitarea la operatorul de transport feroviar a mărfii sau depozitarea sa la expeditionari, comisionari ori într-un antrepozit public.

(4) Prin conventii operatorul de transport feroviar stabileste împreună cu destinatarul locul si conditiile de predare-primire a expeditiei.

(5) După sosirea în statia de destinatie, destinatarul poate cere operatorului de transport feroviar să-i remită scrisoarea de trăsură si să îi elibereze expeditia. Dacă este constatată pierderea mărfii sau dacă marfa nu a sosit la expirarea termenului de executare a contractului de transport, destinatarul poate să îsi valorifice în nume propriu, fată de operatorul de transport feroviar, drepturile care derivă din prevederile contractului de transport.

(6) Destinatarul trebuie să descarce complet mijloacele de transport, să le curete de orice resturi care provin de la marfa descărcată, să îndepărteze sigiliile si etichetele vechi, să închidă usile si clapele, să monteze părtile mobile ale vagoanelor înainte de a le preda operatorului de transport feroviar. Operatorul de transport feroviar poate face aceste operatii pe cheltuiala destinatarului.

(7) Dacă o parte din mărfurile mentionate în scrisoarea de trăsură lipseste sau sunt mărfurile avariate la eliberare, totalul sumelor care rezultă din scrisoarea de trăsură trebuie să fie plătit. Destinatarul are dreptul de a reclama restituirea tarifelor pentru mărfurile nelivrate.

(8) Operatorul de transport feroviar are asupra mărfurilor transportate drepturile unui creditor gajist pentru totalitatea creantelor ce i se cuvin din executarea transportului respectiv, precum si pentru creante provenite din transporturi anterioare. Aceste drepturi subzistă atât timp cât marfa se găseste în posesia operatorului de transport feroviar sau a unei terte persoane care o detine în numele său.“

54. În anexă, articolul 53 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 53

Constatarea pierderii sau a avarierii mărfii

(1) Când o pierdere partială sau o avariere este descoperită ori presupusă de operatorul de transport feroviar sau când ea este sustinută cu probe de către cel îndreptătit, care o invocă, trebuie să se întocmească fără întârziere si, dacă este posibil, în prezenta celui îndreptătit un proces-verbal prin care se constată starea mărfii, masa si, pe cât posibil, mărimea pagubei, cauza acesteia si momentul când s-a produs. O copie a acestui procesverbal trebuie să fie înmânată gratuit celui îndreptătit.

(2) Când cel îndreptătit nu acceptă constatările din procesul-verbal, acesta poate cere ca starea si masa mărfii, precum si cauza si valoarea pagubei să fie constatate de un expert sau de un specialist numit de părti ori de un expert desemnat pe cale judecătorească.

(3) Cel îndreptătit poate, fără să facă nici o dovadă, să considere marfa ca pierdută când expeditia nu a fost eliberată destinatarului sau nu a fost pusă la dispozitia sa în 30 de zile care urmează termenului de executare a contractului de transport.

(4) Pierderile totale descoperite sau invocate se cercetează de operatorul de transport feroviar, rezultatul investigatiilor comunicându-se celor interesati.

(5) Dacă cel îndreptătit a primit plata despăgubirii pentru marfa pierdută, acesta poate să ceară să fie avizat imediat în cazul în care marfa este găsită, dar nu mai târziu de 12 luni de la data primirii despăgubirii.

(6) În termen de 30 de zile de la primirea avizului de găsire a mărfii, cel îndreptătit poate să ceară ca marfa să îi fie livrată, fără cheltuieli, fie în statia de expediere, fie în statia de destinatie prevăzută în scrisoarea de trăsură, în schimbul restituirii despăgubirii pe care a primit-o si sub rezerva acordării tuturor drepturilor care decurg din eliberarea cu întârziere a mărfii.

(7) Când termenele prevăzute la alin. (3), (5) si (6) nu sunt respectate, operatorul de transport feroviar poate dispune de marfă fie prin utilizarea în interes propriu, fie prin valorificare conform prevederilor legale.

(8) Sumele obtinute din valorificarea mărfurilor conform alin. (7) se fac venit al operatorului de transport feroviar.“

55. În anexă, articolul 54 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 54

Rectificarea încasărilor

(1) În caz de aplicare gresită a unui tarif sau de greseală de calcul la încasarea tarifelor, ceea ce nu s-a încasat trebuie plătit si ceea ce s-a încasat în plus trebuie restituit.

(2) Suma neîncasată se plăteste către operatorul de transport feroviar de către cel care are obligatia de plată, conform contractului de transport.

(3) Pentru sumele datorate în temeiul prezentului articol curg majorări de întârziere a plătii din ziua punerii în întârziere pentru plată sau din ziua reclamatiei ori, dacă nu a avut loc nici punerea în întârziere sau nu există reclamatie, din ziua chemării în judecată. Sumele încasate în minus din culpa salariatilor operatorilor de transport feroviar se vor achita de clientul care a efectuat plata initial, fără dobândă. Dacă cel îndreptătit nu prezintă operatorului de transport feroviar documentele justificative necesare pentru tratarea definitivă a reclamatiei, într-un termen acceptabil care i s-a fixat, dobânzile nu curg de la expirarea termenului fixat si până la prezentarea efectivă a documentelor.“

56. În anexă, articolul 55 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 55

Modificarea contractului de transport de către expeditor

(1) Expeditorul poate să modifice contractul de transport prin dispozitii ulterioare, indicând:

a) retragerea mărfii la statia de expediere;

b) oprirea mărfii în parcurs;

c) amânarea eliberării mărfii;

d) eliberarea mărfii unei alte persoane decât destinatarului înscris în scrisoarea de trăsură;

e) eliberarea mărfii la o altă statie decât statia de destinatie înscrisă în scrisoarea de trăsură;

f) înapoierea mărfii la statia de expediere.

(2) Operatorul de transport feroviar poate extinde dreptul expeditorului privind modificarea contractului de transport cu următoarele:

a) stabilirea unui ramburs;

b) majorarea, micsorarea sau anularea unui ramburs;

c) preluarea în sarcina sa a tarifelor unei expeditii nefrancate sau majorarea celor luate în sarcina sa.

(3) În nici un caz dispozitiile expeditorului nu trebuie să aibă ca efect divizarea expeditiei.

(4) Aceste dispozitii trebuie să fie date printr-o declaratie în forma prevăzută de Normele uniforme.

Mentiunile din declaratie trebuie efectuate si semnate de expeditor pe duplicatul scrisorii de trăsură ce trebuie prezentat operatorului de transport feroviar. Orice dispozitie dată într-o altă formă decât cea prevăzută este nulă.

(5) Când operatorul de transport feroviar dă curs dispozitiilor expeditorului fără să ceară prezentarea duplicatului, este răspunzător fată de client pentru paguba care ar rezulta din această cauză. Eventuala despăgubire nu trebuie să depăsească despăgubirea prevăzută în caz de pierdere a mărfii.

(6) Dreptul expeditorului de a modifica contractul de transport, chiar dacă este în posesia duplicatului scrisorii de trăsură, se stinge în cazul în care expeditia a fost eliberată destinatarului sau destinatarul si-a valorificat drepturile prevăzute la alin. (7) al art. 52.“

57. În anexă, articolul 56 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 56

Modificarea contractului de transport de către destinatar

(1) Când expeditorul nu a luat în sarcina sa tarifele aferente transportului si nu a făcut în scrisoarea de trăsură mentiunea “destinatar neautorizat să dea dispozitii ulterioare“, destinatarul poate, prin dispozitii ulterioare, să modifice contractul de transport, indicând:

a) oprirea mărfii în parcurs;

b) amânarea eliberării mărfii;

c) eliberarea mărfii în statia de destinatie unei alte persoane decât destinatarul înscris în scrisoarea de trăsură;

d) modul de îndeplinire a formalitătilor vamale sau ale altor autorităti administrative.

(2) Aceste dispozitii trebuie să fie date printr-o declaratie în forma prevăzută de Normele uniforme.

Mentiunile din declaratie trebuie efectuate si semnate de destinatar pe duplicatul scrisorii de trăsură ce trebuie prezentat operatorului de transport feroviar. Orice dispozitie dată într-o altă formă decât cea prevăzută este nulă.

Dreptul destinatarului de a modifica contractul de transport se stinge în cazul în care:

a) a ridicat scrisoarea de trăsură;

b) a acceptat marfa;

c) si-a valorificat drepturile în conformitate cu alin. (5) al art. 52;

d) a indicat o persoană si aceasta a ridicat scrisoarea de trăsură sau si-a valorificat dreptul, în conformitate cu prevederile alin. (5) al art. 52.

(3) Dacă destinatarul a dispus ca marfa să fie eliberată unei alte persoane, aceasta nu este autorizată să modifice contractul de transport.“

58. În anexă, articolul 57 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 57

Executarea dispozitiilor ulterioare

(1) Operatorul de transport feroviar nu poate refuza executarea dispozitiilor ulterioare date de expeditor sau destinatar, nici nu poate întârzia executarea lor, în afară de cazurile în care:

a) executarea nu mai este posibilă în momentul în care dispozitiile sosesc la statia care trebuie să le execute;

b) executarea este de natură a perturba serviciul programat al exploatării;

c) executarea este contrară actelor normative în vigoare;

d) valoarea mărfii, când este vorba de o schimbare a statiei de destinatie, nu acoperă, după aprecierea operatorului de transport feroviar, tarifele care vor greva marfa la sosirea la noua destinatie, cu exceptia cazului în care aceste tarife se plătesc sau plata lor se garantează imediat;

e) plata prestatiei de transport se face printr-un tert si acesta nu si-a dat acceptul în scris.

(2) Cel care a dat dispozitii este înstiintat cât mai curând posibil despre piedicile care se opun executării lor. Când operatorul de transport feroviar nu este în măsură să prevadă aceste piedici, cel care a dat dispozitiile suportă toate consecintele care rezultă din începerea executării lor.

(3) Tarifele si cheltuielile care se ivesc din executarea unei dispozitii, cu exceptia celor care rezultă din culpa operatorului de transport feroviar, trebuie să fie plătite de expeditor sau de destinatar, în conformitate cu mentiunea de francare.

(4) Operatorul de transport feroviar este răspunzător, în cazul când este vinovat, de consecintele neexecutării sau executării inexacte a unei dispozitii. Eventuala despăgubire nu trebuie să fie niciodată mai mare decât cea prevăzută în caz de pierdere a mărfii.

(5) Tarifele de transport se calculează pe distantele parcurse efectiv, ca urmare a executării dispozitiei ulterioare. Tarifele aplicabile sunt cele în vigoare pe fiecare dintre aceste parcursuri. Dispozitiile de mai sus sunt aplicabile prin analogie tarifelor accesorii si altor cheltuieli, care survin ca urmare a executării dispozitiei ulterioare.“

59. În anexă, articolul 58 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 58

Împiedicarea la transport

(1) Constituie împiedicare la transport faptul că începerea sau continuarea transportului este împiedicată ori nu mai este posibilă pe itinerarul prevăzut. Pot constitui împiedicări la transport calamitătile naturale, cum ar fi: inundatii, înzăpeziri si alte fenomene naturale, care pot opri continuarea transportului, perturbări în serviciu, cum ar fi: deraieri, accidente si alte evenimente asemănătoare din cauza cărora transportul se opreste în parcurs, sechestrarea mărfii, lipsa documentelor însotitoare pentru îndeplinirea formalitătilor vamale sau administrative, grevele si alte cazuri similare.

(2) În caz de împiedicare la transport, operatorul de transport feroviar poate hotărî:

a) să transporte din oficiu marfa, modificând itinerarul, caz în care nu percepe tarife suplimentare de la expeditor pentru modificarea itinerarului;

b) să ceară instructiuni de la expeditor, comunicându-I informatiile utile de care dispune, pentru ca acesta să decidă.

(3) În afară de cazul în care operatorul de transport feroviar este în culpă, el poate să perceapă tariful de transport aplicabil pe itinerarul parcurs efectiv si poate modifica termenul de executare a contractului de transport corespunzător acestui itinerar pentru situatiile prevăzute la alin. (2) lit. b).

(4) În cazul în care continuarea transportului nu este posibilă, operatorul de transport feroviar cere instructiuni de la expeditor.

(5) Dacă instructiunile primite modifică destinatarul sau statia de destinatie ori sunt date statiei unde se găseste marfa, expeditorul trebuie să le înscrie pe duplicatul scrisorii de trăsură si să prezinte acest duplicat operatorului de transport feroviar.

(6) Când operatorul de transport feroviar dă curs instructiunilor primite fără a pretinde prezentarea duplicatului scrisorii de trăsură, este răspunzător pentru paguba care rezultă din această cauză. Eventuala despăgubire nu trebuie să o depăsească niciodată pe cea prevăzută pentru pierderea mărfii.

(7) Dacă expeditorul, înstiintat de o împiedicare la transport, nu dă în termen de 72 de ore instructiuni executabile, operatorul de transport feroviar procedează potrivit prevederilor art. 59.

(8) Când împiedicarea la transport încetează înaintea sosirii instructiunilor, marfa este îndrumată la destinatia sa, fără a astepta instructiunile, expeditorul fiind înstiintat despre aceasta în cel mai scurt timp posibil.

(9) Când împiedicarea la transport intervine după ce destinatarul a modificat contractul de transport, operatorul de transport feroviar trebuie să înstiinteze despre aceasta destinatarul. Dispozitiile de la articolele anterioare se aplică în mod corespunzător.

(10) În afară de cazul în care operatorul de transport feroviar este vinovat, el poate, în caz de împiedicare la transport, să perceapă tariful de utilizare a mijlocului de transport.“

60. În anexă, articolul 59 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 59

Împiedicarea la eliberare

(1) Se consideră împiedicare la eliberare dacă, în termen de 120 de ore de la ora avizării, destinatarul refuză primirea expeditiei, nu poate fi găsit, nu ridică scrisoarea de trăsură sau expeditia nu poate fi eliberată din alte cauze, cum ar fi: sechestru, hotărâri judecătoresti, marfă grevată de un ramburs neadmis sau alte situatii similare.

(2) După curgerea termenului prevăzut la alin. (7) al art. 58 împiedicarea la transport va fi tratată conform prevederilor prezentului articol.

(3) În caz de împiedicare la eliberare, operatorul de transport feroviar trebuie să îl înstiinteze pe expeditor fără întârziere, pentru a-i cere instructiuni.

(4) Când împiedicarea la eliberare încetează înainte de sosirea instructiunilor expeditorului la statia de destinatie, expeditia se eliberează destinatarului. Expeditorul trebuie să fie înstiintat despre aceasta fără întârziere.

(5) În cazul în care destinatarul refuză marfa, expeditorul are dreptul să dea instructiuni, chiar dacă nu poate prezenta duplicatul scrisorii de trăsură.

(6) Expeditorul poate, de asemenea, să ceară, printr-o mentiune în scrisoarea de trăsură, ca marfa să îi fie înapoiată din oficiu, dacă se iveste o împiedicare la eliberare. În afară de acest caz, este necesar consimtământul său scris.

(7) Dacă marfa a fost împiedicată la eliberare si a fost vândută în conformitate cu prevederile legale, atunci suma obtinută după scăderea pretului de transport care grevează marfa si a cheltuielilor ocazionate de valorificare trebuie să fie tinută la dispozitia expeditorului. Dacă suma este mai mică decât aceasta, expeditorul trebuie să plătească diferenta.

(8) Dacă împiedicarea la eliberare se iveste după ce destinatarul a modificat contractul de transport, operatorul de transport feroviar trebuie să înstiinteze destinatarul despre această împiedicare.

(9) În nici un caz marfa nu se va înapoia expeditorului fără consimtământul său scris.“

61. În anexă, articolul 60 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 60

Responsabilităti

(1) Operatorul de transport feroviar este răspunzător pentru paguba care rezultă din pierderea totală sau partială si din avarierea mărfii survenită din momentul încheierii contractului de transport si până la eliberarea expeditiei, precum si pentru paguba care rezultă din depăsirea termenului de executare a contractului de transport.

(2) Când operatorul de transport feroviar a cântărit mărfurile, el răspunde de cantitatea constatată pe cântarul său, în limita tolerantelor stabilite la art. 61 alin. (3) lit. b).

(3) Operatorul de transport feroviar are dreptul să facă dovada că în realitate a primit mai putin de la expeditor sau că marfa sosită la destinatie corespunde cu masa netă ori cu specificatiile din actele de livrare sau din scrisoarea de trăsură.

(4) Operatorul de transport feroviar nu răspunde pentru lipsurile cantitative, până la proba contrară, dacă mijlocul de transport închis a ajuns la destinatie fără urme de violare, sustragere, scurgere, avariere si cu sigiliile intacte, iar mărfurile încărcate în mijlocul de transport deschis, cu semnele sau marcajele intacte.“

62. În anexă, articolul 61 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 61

Întinderea răspunderii

(1) Sarcina probei că avarierea mărfii s-a produs în timpul transportului si din culpa operatorului de transport feroviar revine celui care reclamă.

(2) În cazul în care însă coletul sau mijlocul de transport a fost violat pe parcurs sau poartă urme de violare ori marcajele de pe mărfurile transportate într-un mijloc de transport deschis poartă, de asemenea, urme de violare, se presupune, până la proba contrară, că mărfurile au fost avariate din culpa operatorului de transport feroviar.

(3) Operatorul de transport feroviar este scutit de răspunderea prevăzută la art. 60 alin. (1) dacă:

a) pierderea, avarierea sau depăsirea termenului contractului de transport a avut drept cauză o culpă a clientului, o dispozitie a acestuia care nu a rezultat dintr-o culpă a operatorului de transport feroviar, un viciu propriu al mărfii, cum ar fi: deteriorare anterioară, pierdere de masă sau de calitate si altele similare sau alte împrejurări care nu pot fi puse în culpa operatorului de transport feroviar;

b) se constată diferentă între cântarul folosit la primirea mărfurilor spre transport si cel folosit la eliberarea către destinatar, atunci când lipsa este evident nereală, se datorează expeditorului sau se încadrează în toleranta de +/-2%.

(4) Operatorul de transport feroviar este scutit de răspunderea prevăzută la art. 60 alin. (1) si în cazul în care pierderea, avarierea mărfii sau depăsirea termenului contractului de transport este provocată din vina clientului, în următoarele cazuri:

a) cauzele naturale inerente transportului în vehicule deschise, fie si acoperite cu prelate, potrivit dispozitiilor aplicabile sau întelegerilor încheiate între expeditor si operatorul de transport feroviar si mentionate în scrisoarea de trăsură;

b) lipsa sau ambalajul necorespunzător pentru mărfurile care, prin natura lor, sunt expuse la pierderi din masă sau la avarii, dacă nu sunt ambalate ori sunt necorespunzător ambalate;

c) operatiile de încărcare, transbordare/transvazare sau de descărcare executate de expeditor ori de destinatar;

d) îndeplinirea de către expeditor, destinatar, comisionar vamal sau de către alt mandatar a formalitătilor cerute de organele vamale ori de alte autorităti administrative;

e) din cauze inerente Onsesi naturii mărfii, la pierderea totală sau partială si la avariere, îndeosebi prin spargere, ruginire, deteriorare interioară si spontană, uscare, împrăstiere, scăderea naturală a masei;

f) declararea incorectă, inexactă sau incompletă a mărfurilor excluse de la transport ori admise în anumite conditii sau nerespectarea de către expeditor a măsurilor stabilite pentru mărfurile admise în anumite conditii;

g) transportul care, potrivit dispozitiilor aplicabile sau întelegerilor încheiate între expeditor si operatorul de transport feroviar si mentionate în scrisoarea de trăsură, trebuie să fie efectuat cu însotitor, dacă pierderea sau avarierea rezultă dintr-un risc pe care însotirea avea drept scop să îl evite;

h) transportul de animale sau de păsări vii.

(5) Operatorul de transport feroviar are aceeasi răspundere ca pentru vehicule deschise fără prelată si atunci când se transportă în astfel de vehicule mărfuri care, conform dispozitiilor aplicabile, nu se transportă în vehicule deschise.

(6) Dovada că pierderea, scăderea din masă, avarierea sau depăsirea termenului de executare a contractului de transport se datorează cauzelor prevăzute la alin. (4) cade în sarcina operatorului de transport feroviar.

(7) Clientul păstrează dreptul de a face dovada că paguba, în întregime sau în parte, nu a avut drept cauză unul dintre riscurile prevăzute la alin. (4).

(8) Pentru mărfurile care, datorită naturii lor, suferă în mod obisnuit o pierdere din masă în timpul transportului, operatorul de transport feroviar nu răspunde, oricare ar fi parcursul efectuat, decât de acea parte din lipsă care depăseste tolerantele prevăzute mai jos:

a) 2% din masă pentru mărfurile lichide sau predate la transport în stare umedă;

b) 1% din masă pentru mărfurile uscate.

(9) Limitarea răspunderii prevăzute la alin. (8) nu poate fi invocată dacă se face dovada, după împrejurările de fapt, că pierderea nu rezultă din cauzele care justifică toleranta.

(10) În cazul când se transportă mai multe colete cu o singură scrisoare de trăsură, pierderea din masă în timpul transportului se calculează pentru fiecare colet, dacă masa acestuia, la predare, a fost indicată separat în scrisoarea de trăsură sau dacă poate fi constatată în alt mod.

(11) În caz de pierdere totală a mărfii, la calcularea despăgubirii nu se face nici o scădere pentru pierderea din masă în timpul transportului.“

63. În anexă, articolul 62 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 62

Răspunderea în caz de reexpediere si prezumtia de pierdere a mărfii

(1) Prin reexpediere se întelege operatiunea prin care, printr-o cerere scrisă, destinatarul solicită, după eliberarea expeditiei, încheierea unui nou contract de transport care are ca obiect aceeasi expeditie si în care el devine expeditor.

(2) Termenul si conditiile reexpedierii sunt stabilite de operatorul de transport feroviar.

(3) Marfa ce face obiectul expeditiei rămâne încărcată în acelasi vagon, cu aceleasi marcaje de sigurantă si sigilii.

(4) Când un transport predat în conformitate cu prezentul regulament a făcut obiectul unei reexpedieri supuse acelorasi reguli si când o pierdere partială sau o avariere este constatată după această reexpediere, există prezumtia că ea s-a produs în cursul executării ultimului contract de transport, dacă transportul a rămas în paza operatorului de transport feroviar si a fost reexpediat în aceeasi stare în care a sosit la statia de reexpediere.

(5) Clientul poate, fără a avea de făcut alte dovezi, să considere marfa ca fiind pierdută când ea nu a fost eliberată destinatarului sau ca fiind tinută la dispozitia sa, în cele 30 de zile care urmează după împlinirea termenelor contractului de transport.

(6) Clientul, primind plata despăgubirii pentru marfa pierdută, poate cere în scris să fie înstiintat fără întârziere în cazul în care marfa este găsită în curs de un an de la plata despăgubirii. În cazul cererii, operatorul de transport feroviar eliberează o dovadă scrisă.

(7) În termen de 30 de zile de la primirea înstiintării clientul poate pretinde să-i fie eliberată, la una dintre statiile din parcurs, marfa pierdută. În acest caz el trebuie să plătească tarifele aferente transportului de la statia de expediere si până la cea unde are loc eliberarea si să restituie despăgubirea primită, din care se vor scădea tarifele care au fost cuprinse în această despăgubire. Cu toate acestea, el păstrează drepturile sale la despăgubire, pentru depăsirea termenelor contractului de transport prevăzute la art. 63.

(8) În lipsa fie a cererii prevăzute la alin. (6), fie a instructiunilor date în termenul prevăzut la alin. (7) sau dacă marfa este regăsită după mai mult de un an de la data despăgubirii, operatorul de transport feroviar va dispune de marfă fie prin utilizarea în interesul propriu, fie prin valorificare, conform dispozitiilor legale.“

64. În anexă, articolul 63 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 63

Despăgubiri

(1) Operatorul de transport feroviar este obligat să plătească despăgubiri pentru pierderea totală sau partială, avarierea mărfii sau depăsirea termenului de executare a contractului de transport. Când se încasează tarife necuvenite, operatorul de transport feroviar este obligat să le restituie.

(2) În caz de pierdere totală sau partială a mărfii, operatorul de transport feroviar trebuie să plătească, excluzând alte daune-interese, o despăgubire calculată după factură sau după pretul curent al mărfii, iar în lipsa acestora, după pretul mărfurilor de aceeasi natură si calitate, la locul si data la care marfa a fost primită la transport. Despăgubirea nu poate depăsi valoarea pe kilogram brut de marfă lipsă, stabilită prin Normele uniforme. În afară de aceasta, operatorul de transport feroviar trebuie să restituie tariful de transport, taxele vamale si celelalte sume plătite de client cu ocazia transportului mărfii pierdute.

(3) De asemenea, operatorul de transport feroviar trebuie să plătească o despăgubire echivalentă cu avarierea mărfii, fără alte daune-interese. Suma se calculează aplicând la valoarea mărfii stabilite potrivit alin. (2) procentul de avariere constatat. Despăgubirea nu poate depăsi:

a) dacă marfa este integral avariată, suma la care s-ar fi ajuns în caz de pierdere totală;

b) dacă numai o parte din marfă este avariată, suma la care s-ar fi ajuns în caz de pierdere a părtii avariate.

Operatorul de transport feroviar trebuie să restituie, în plus, în proportia determinată de procentul de avariere, tarifele prevăzute la alin. (2).

(4) În caz de depăsire a termenului de executare a contractului de transport, operatorul de transport feroviar este obligat să plătească 2% din tariful de transport pentru fiecare zi de întârziere, fără ca suma totală să poată depăsi jumătate din tariful de transport. Dacă se face dovada că a rezultat un prejudiciu din cauza întârzierii, se va plăti pentru acesta o despăgubire ce nu poate depăsi tariful de transport. Despăgubirile pentru depăsirea termenului de executare a contractului de transport nu se pot cumula cu cele care trebuie plătite în caz de pierdere totală sau partială a mărfurilor. În caz de pierdere partială, ele se vor plăti, dacă este cazul, numai pentru marfa nepierdută. Despăgubirile pentru depăsirea termenului de executare a contractului de transport, în caz de avariere, se cumulează, dacă este cazul, cu despăgubirea prevăzută la alin. (3). Numai depăsirea termenului total de executare a contractului de transport dă dreptul la despăgubire.

Operatorul de transport feroviar poate să stabilească cu clientii săi, prin conventii, alte modalităti de despăgubire pentru depăsirea termenului de executare a contractului de transport.

(5) Operatorul de transport feroviar este supus decăderii din dreptul de a invoca limitele de responsabilitate prevăzute în prezentul articol, dacă s-a dovedit că prejudiciul a rezultat dintr-un fapt comis de acesta cu intentia de a provoca un astfel de prejudiciu.

(6) În caz de declarare a interesului la eliberare, în afară de despăgubirile prevăzute în prezentul articol, se poate cere o despăgubire pentru paguba suplimentară dovedită până la concurenta sumei declarate.

(7) Clientul poate cere dobânzi la despăgubire, calculate la nivelul stabilit prin tariful de transport feroviar, începând cu ziua înregistrării reclamatiei administrative prevăzute la art. 65. Dacă clientul nu prezintă operatorului de transport feroviar, într-un termen convenabil care îi este fixat, documentele justificative necesare pentru lichidarea definitivă a reclamatiei, dobânzile nu curg între expirarea termenului fixat si prezentarea efectivă a documentelor.“

65. În anexă, articolul 64 se abrogă.

66. În anexă, articolul 65 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 65

Reclamatii administrative

(1) În toate cazurile în care se aplică prezentul regulament, orice actiune privind răspunderea, cu orice titlu ar fi, poate fi exercitată împotriva operatorului de transport feroviar numai în conditiile si limitele prezentului regulament.

(2) Aceleasi reglementări se aplică si pentru orice actiune exercitată împotriva agentilor si altor persoane pentru care operatorul de transport feroviar răspunde potrivit art. 3.

(3) Reclamatiile administrative rezultate din contractul de transport al mărfurilor sunt obligatorii si trebuie adresate operatorului de transport feroviar, în scris, în termen de 3 luni de la data încheierii contractului de transport, conform art. 37 alin. (2). Reclamatia se depune separat pentru fiecare expeditie.

(4) Dreptul de a reclama apartine persoanei care are dreptul de a actiona operatorul de transport feroviar, conform prevederilor art. 66.

(5) În cazul expeditiilor de marfă, pentru despăgubiri privind pierderea sau avarierea, când reclamatia este făcută de expeditor, acesta trebuie să prezinte duplicatul scrisorii de trăsură. Când este făcută de destinatar, acesta trebuie să prezinte unicatul scrisorii de trăsură.

(6) Reclamantul este obligat să depună, odată cu reclamatia si exemplarul corespunzător al scrisorii de trăsură, si celelalte acte doveditoare, necesare pentru a justifica temeinicia reclamatiei, inclusiv cele de constatare a pagubei, în original sau în copii legalizate. Proba valorii, de regulă, se face cu factura de cumpărare.

(7) În momentul solutionării reclamatiei, operatorul de transport feroviar va cere să i se prezinte, în original, unicatul scrisorii de trăsură sau, după caz, duplicatul, pentru a mentiona pe el modul cum s-a solutionat reclamatia.

(8) Reclamatiile trebuie să fie motivate.

(9) În cazul restituirilor privind expeditiile de marfă, cel îndreptătit trebuie să anexeze la cererea sa de restituire scrisoarea de trăsură, alte documente susceptibile de a justifica temeinicia ei si, în special, justificarea si devizul cheltuielilor. Cel îndreptătit trebuie să anexeze la cererea sa de despăgubire pentru pierdere sau avariere toate documentele susceptibile de a justifica temeinicia ei si de a proba valoarea mărfii, în special cu factura de cumpărare, valabilă la data încheierii contractului de transport.

(10) Reclamatiile privind expeditiile de marfă, prezentate de alte persoane decât cele îndreptătite conform prevederilor art. 66, nu sunt luate în considerare decât dacă sunt însotite de o împuternicire legalizată, prin care cel îndreptătit consimte ca suma de plată să fie vărsată reclamantului.“

67. În anexă, articolul 66 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 66

Persoanele care pot exercita dreptul la actiune împotriva operatorului de transport feroviar

(1) Actiunea juridică împotriva operatorului de transport feroviar, care se naste din contractul de transport, apartine persoanei care posedă scrisoarea de trăsură sau care, în lipsa acesteia, dovedeste dreptul său în alt mod.

(2) Actiunea de restituire a unei sume plătite în baza contractului de transport nu apartine decât celui care a efectuat această plată.

(3) Actiunea referitoare la rambursele prevăzute de prezentul regulament apartine numai expeditorului.

(4) Celelalte actiuni împotriva operatorului de transport feroviar, care derivă din contractul de transport, apartin:

a) expeditorului, atât timp cât el are dreptul să modifice contractul de transport;

b) destinatarului, din momentul în care fie că a primit scrisoarea de trăsură, fie că si-a valorificat drepturile care îi apartin.

(5) Pentru a exercita aceste actiuni, expeditorul trebuie să prezinte duplicatul scrisorii de trăsură. În lipsa duplicatului, el nu poate actiona operatorul de transport feroviar decât dacă destinatarul l-a autorizat pentru aceasta sau dacă face dovada că destinatarul a refuzat marfa.

(6) Pentru a exercita actiunile sale, destinatarul trebuie să prezinte scrisoarea de trăsură, dacă aceasta i-a fost predată.“

68. În anexă, articolul 67 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 67

Operatorii de transport feroviar care pot fi actionati în justitie

(1) Actiunea în justitie pentru restituirea unei sume plătite în temeiul contractului de transport poate fi exercitată împotriva operatorului de transport feroviar care a încasat această sumă sau împotriva celui în folosul căruia a fost încasată.

(2) Actiunea în justitie, referitoare la ramburs, nu poate fi exercitată decât împotriva operatorului de transport feroviar de la expediere.

(3) Celelalte actiuni în justitie, care izvorăsc din contractul de transport, pot fi exercitate împotriva operatorului de transport feroviar de la expediere, împotriva operatorului de transport feroviar de la destinatie sau împotriva operatorului de transport feroviar pe parcursul căruia s-a produs faptul care a dat nastere actiunii.

Operatorul de transport feroviar de la destinatie poate fi actionat în judecată chiar dacă nu a primit nici marfa, nici scrisoarea de trăsură.

(4) În situatiile prevăzute la alin. (3), dacă reclamantul are de ales între mai multi operatori de transport feroviar, dreptul său de optiune se stinge de îndată ce actiunea a fost intentată împotriva unuia dintre acestia.

(5) Actiunea în justitie poate fi exercitată împotriva unui alt operator de transport în cazurile mentionate la alin. (1)–(3), când aceasta este formulată în instantă, pe cale de cerere reconventională sau de exceptie, în legătură cu acelasi contract de transport.“

69. În anexă, articolul 68 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 68

Stingerea dreptului la actiune împotriva operatorului de transport feroviar

(1) Acceptarea fără obiectiuni a mărfii de către client stinge orice drept la actiune izvorât din contractul de transport împotriva operatorului de transport feroviar, în caz de pierdere partială, de avariere a mărfii sau de depăsire a termenului de executare a contractului de transport.

(2) Dacă sunt obiectiuni, dreptul la actiune nu se stinge în următoarele cazuri:

a) în caz de pierderi partiale sau de avariere a mărfii, dacă:

1. pierderea sau avarierea mărfii a fost constatată înainte ca cel îndreptătit să fi primit marfa, în conformitate cu prevederile art. 60;

2. constatarea care trebuia să fie făcută în conformitate cu art. 53 a fost omisă numai din culpa operatorului de transport feroviar;

b) în caz de reclamatie pentru pagube neaparente a căror existentă este constatată după primirea mărfii de către cel îndreptătit, dacă acesta:

1. cere constatarea în conformitate cu prevederile art. 53, de îndată ce a descoperit paguba si cel mai târziu în 5 zile de la acceptarea mărfii;

2. dovedeste, în plus, că paguba s-a produs în intervalul dintre încheierea contractului de transport si eliberarea expeditiei;

c) în caz de depăsire a termenului de executare a contractului de transport la expeditiile de marfă, dacă cel îndreptătit, în termen de 60 de zile de la data încheierii executiei acestui contract, si-a valorificat drepturile la unul dintre operatorii de transport feroviar indicati la art. 67 alin. (3);

d) dacă se dovedeste că paguba are drept cauză un dol sau o culpă gravă imputabilă operatorului de transport feroviar ori administratorului/gestionarului de infrastructură, după caz.

(3) Dacă marfa a fost reexpediată în conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1), actiunile în caz de pierdere partială sau de avariere izvorâte din unul dintre contractele de transport anterioare se sting, ca si când ar fi vorba de un singur contract.“

70. În anexă, articolul 69 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 69

Prescriptia dreptului actiunii privind expeditiile de mărfuri

(1) Dreptul la actiune izvorât din contractul de transport se prescrie în termen de un an.

(2) Cu toate acestea, prescriptia este de 2 ani în ceea ce priveste actiunea:

a) pentru plata unui ramburs încasat de operatorul de transport feroviar de la destinatar;

b) pentru plata unui rest din pretul unei vânzări efectuate de operatorul de transport feroviar;

c) întemeiată pe o pagubă rezultată dintr-o actiune sau dintr-o omisiune comisă fie cu intentia de a provoca o pagubă, fie având reprezentarea că ar putea rezulta o astfel de pagubă si acceptând producerea ei;

d) întemeiată pe unul dintre contractele de transport anterioare reexpedierii, în cazul prevăzut la art. 62 alin. (1);

e) pentru recuperarea pretului de transport sau a unor părti din pretul de transport, precum si pentru restituirea unor sume încasate în plus de operatorul de transport feroviar.

(3) Prescriptia curge pentru actiunea:

a) în daune pentru pierderea totală, din a 30-a zi care urmează expirării termenului de executare a contractului de transport;

b) în daune pentru pierderea partială, avariere a mărfii sau depăsirea termenului de executare a contractului de transport, din ziua în care a avut loc eliberarea expeditiei;

c) în toate celelalte cazuri, din ziua în care dreptul poate fi exercitat.

Ziua indicată ca punct de începere a prescriptiei nu este cuprinsă în termen. Dacă un termen trebuie să ia sfârsit într-o sâmbătă, duminică sau într-o zi de sărbătoare legală, expirarea lui se prelungeste până în prima zi lucrătoare care urmează.

(4) În caz de reclamatie administrativă, formulată în conformitate cu prevederile art. 65, adresată operatorului de transport feroviar, prescriptia se suspendă până la solutionarea acesteia, dar nu mai mult de 3 luni de la data introducerii ei. În caz de acceptare partială a reclamatiei, prescriptia reîncepe să curgă pentru partea de reclamatie care rămâne în litigiu. Dovada primirii reclamatiei sau a răspunsului, precum si cea a restituirii documentelor sunt în sarcina părtilor care invocă acest fapt. Reclamatiile ulterioare având acelasi obiect nu suspendă prescriptia.

(5) Actiunea prescrisă nu mai poate fi exercitată nici chiar pe cale de cerere reconventională sau de exceptie.“

71. În anexă, articolul 70 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 70

Operatorii de transport feroviar succesivi

(1) Doi sau mai multi operatori de transport feroviar pot conveni să deruleze în conditiile prezentului regulament una si aceeasi expeditie sub acelasi contract de transport.

(2) Operatorii de transport feroviar care derulează un contract de transport, în conditiile specificate la alin. (1), sunt denumiti operatori de transport feroviar succesivi.

(3) Modul de încheiere si derulare a contractelor de transport se stabileste prin conventii încheiate între operatorii de transport feroviar succesivi.“

72. În anexă, articolul 71 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 71

Decontul între operatorii de transport feroviar succesivi

(1) Când un transport care face obiectul unui contract de transport unic este efectuat de mai multi operatori de transport feroviar succesivi, fiecare operator de transport feroviar luând în sarcină expeditia participă la contractul de transport conform prevederilor din scrisoarea de trăsură si

îsi asumă obligatiile care decurg din acestea. În acest caz, fiecare operator de transport feroviar succesiv răspunde pentru executarea transportului pe parcursul total până la eliberarea expeditiei.

(2) Oricare operator de transport feroviar succesiv care a încasat fie la expediere, fie la destinatie tarifele sau alte creante care rezultă din contractul de transport ori care ar fi trebuit să încaseze aceste tarife sau alte creante trebuie să plătească operatorilor de transport feroviar interesati partea care le revine. Modalitătile de plată sunt stabilite prin conventii, încheiate între operatorii de transport feroviar succesivi.“

73. În anexă, articolul 72 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 72

Dreptul de regres

(1) Operatorul de transport feroviar care a plătit o despăgubire în baza prezentului regulament are dreptul de regres împotriva operatorilor de transport feroviar succesivi care au participat la transport, în conformitate cu următoarele prevederi:

a) operatorul de transport feroviar care a cauzat paguba este singurul răspunzător pentru aceasta;

b) atunci când paguba a fost cauzată de mai multi operatori de transport feroviar succesivi, fiecare dintre ei răspunde pentru paguba pe care a cauzat-o; dacă diferentierea este imposibilă, despăgubirea este repartizată între ei, în conformitate cu prevederile lit. c);

c) dacă nu se poate dovedi care dintre operatorii de transport feroviar a cauzat paguba, despăgubirea este repartizată între toti operatorii de transport feroviar care au participat la transport, cu exceptia celor care dovedesc că paguba nu a fost cauzată de ei. Repartitia este făcută proportional cu partea lor din pretul prestatiei de transport.

(2) În caz de insolvabilitate a unui operator de transport feroviar succesiv, partea care îi revine, conform alin. (1) lit. c), si nu este plătită de el este repartizată între toti ceilalti operatori de transport feroviar succesivi care au participat la transport, proportional cu partea din pretul prestatiei de transport care îi revine fiecăruia dintre ei.

(3) Operatorii de transport feroviar pot conveni între ei prevederi care derogă de la prezentul articol.“

74. În anexă, articolul 73 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 73

Procedura actiunii în regres

(1) Valabilitatea plătii efectuate de operatorul de transport feroviar care exercită una dintre actiunile în regres prevăzute la art. 72 nu poate fi contestată de operatorul de transport feroviar împotriva căruia se exercită actiunea în regres, când despăgubirea a fost stabilită de o autoritate judecătorească si când acestui ultim operator de transport feroviar i s-a dat posibilitatea să intervină în proces. Judecătorul sesizat cu actiunea principală stabileste termenele acordate pentru înstiintare si pentru interventie.

(2) Operatorul de transport feroviar care îsi exercită dreptul de regres împotriva tuturor operatorilor de transport feroviar cu care nu a căzut de acord trebuie să formuleze o singură cerere de chemare în judecată la una si aceeasi instantă, sub sanctiunea de a-si pierde dreptul de regres împotriva acelora pe care nu i-a inclus în această cerere.

(3) Judecătorul trebuie să se pronunte prin una si aceeasi hotărâre asupra tuturor capetelor de cerere cu care este sesizat.

(4) Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă la instanta de la sediul principal al oricăruia dintre operatorii de transport feroviar sau de la sediul agentiilor ori sucursalelor acestuia.“

75. În anexă, articolul 75 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 75

Transportul mesageriei

(1) Transportul mesageriei pe căile ferate române se face în vagoane speciale, de către societătile comerciale care au în obiectul de activitate transportul mesageriei pe căile ferate române.

(2) Vagoanele speciale pentru transportul mesageriei se atasează la trenurile în circulatie ale operatorilor de transport feroviar de marfă sau de călători.

(3) Atasarea vagoanelor la trenurile de călători se face pe bază de contract, încheiat între societatea comercială si operatorul de transport feroviar de călători.

(4) Prin Normele uniforme se vor stabili conditiile minimale de desfăsurare a activitătii de mesagerie, obligatiile operatorilor de mesagerie si ale clientilor.“

76. În anexă, articolul 77 va avea următorul cuprins:

,,ARTICOLUL 77

Contraventii

Cuantumul contraventiilor săvârsite de persoanele fizice si juridice si prevăzute în prezentul regulament se stabileste prin hotărâre a Guvernului.“

77. În anexa la Regulamentul de transport pe căile

ferate din România, punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. client – persoana fizică sau juridică ce expediază sau primeste marfa este parte la contractul de transport sau care aderă la acest contract;“.

78. În anexa la Regulamentul de transport pe căile ferate din România, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu următorul cuprins:

“71. marfă – produse si bunuri care se transportă pe calea ferată;“.

79. În anexa la Regulamentul de transport pe căile ferate din România, punctul 11 va avea următorul cuprins:

“11. tariful de transport feroviar – reglementarea emisă de operatorul de transport feroviar care cuprinde, după caz, principii tarifare, dispozitii tarifare, conditii de aplicare a acestora, distante tarifare, clasificarea mărfurilor sau alte informatii necesare tarifării;“.

80. În anexa la Regulamentul de transport pe căile ferate din România, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 111, cu următorul cuprins:

“111. tarif suplimentar – tarif perceput pentru situatiile în care mentiunile făcute de client, în conditiile prezentului regulament, nu sunt conforme cu realitatea, iar operatorul de transport feroviar probează acest fapt;“.

Art. II. – Ordonanta Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România, astfel cum a fost modificată si completată prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 aprilie 2006.

Nr. 110.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 aprilie 2006.

Nr. 462.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Instituirea venitului minim garantat se întemeiază pe principiul solidaritătii sociale, în cadrul unei politici nationale de asistentă socială.“

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – (1) În sensul prezentei legi, termenul familie desemnează sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necăsătoriti, care au domiciliul ori resedinta comună prevăzută în actele de identitate si gospodăresc împreună.

(2) Se consideră familie si persoana care locuieste împreună cu copiii aflati în întretinerea sa si se află în una dintre următoarele situatii:

a) este necăsătorită;

b) este văduvă;

c) este divortată;

d) al cărei sot/sotie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;

e) nu a împlinit vârsta de 18 ani si se află în una dintre situatiile prevăzute la lit. a)–d).

(3) Se consideră familie si fratii fără copii, care gospodăresc împreună si care nu au domiciliul sau resedinta comună cu părintii.

(4) În sensul alin. (1) se asimilează termenului familie bărbatul si femeia necăsătoriti, cu copiii lor si ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc si gospodăresc împreună.

(5) Prin termenul copil se întelege copilul provenit din căsătoria sotilor, copilul unuia dintre soti, copilul adoptat, precum si copilul dat în plasament familiei sau persoanei ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela, potrivit legii.

(6) Prin termenul persoană singură se întelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuieste si se gospodăreste singură.

(7) Beneficiază de reglementările prezentei legi si familiile sau persoanele singure, cetăteni ai altor state sau apatrizi, care au resedinta sau, după caz, domiciliul în România, în conditiile legislatiei române.“

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – (1) Au dreptul la venitul minim garantat, în conditiile prezentei legi, si sotii despărtiti în fapt, dacă ancheta socială atestă situatia existentă si justifică acordarea acestuia.

(2) Beneficiază de reglementările prezentei legi si persoanele fără domiciliu sau resedintă si fără locuintă, aflate în situatie de nevoie, pe baza declaratiei pe propria răspundere că nu au solicitat ajutorul social de la alte primării.

(3) Persoanele fără locuintă beneficiază de ajutor social numai pe perioada în care se află în evidenta serviciilor publice de asistentă socială din cadrul unitătilor administrativ-teritoriale în care trăiesc.“

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art.6. – (1) Familiile si persoanele singure cu venituri nete lunare până la nivelul venitului minim garantat beneficiază de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, în cazul în care cel putin un membru al familiei face dovada că lucrează pe bază de contract individual de muncă, are statut de functionar public sau prestează o activitate, realizând venituri cu caracter salarial.

(2) Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăsi regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igienă a muncii.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) familiile pentru care ajutorul social rezultat din calcul este de până la 50 lei/lună; pentru acestea orele de muncă se stabilesc trimestrial si se efectuează în prima lună de plată.

(4) Orele de muncă prevăzute la alin. (2) se calculează proportional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.

(5) Numărul zilelor de lucru, limitate la norma lunară de 21,25, se stabileste prin împărtirea orelor de muncă calculate la 8 ore/zi. Fractiile se întregesc în plus.

(6) Obligatia de a presta actiunile sau lucrările de interes local prevăzute la alin. (2) poate fi transferată altor persoane din familie, cu acordul primarului, în situatia în care persoana nominalizată să efectueze actiunile sau lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau si-a pierdut total ori partial capacitatea de muncă.

(7) Primarii au obligatia să întocmească un plan de actiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să tină evidenta efectuării acestor ore si să asigure instructajul privind normele de tehnica securitătii muncii pentru toate persoanele care prestează actiuni sau lucrări de interes local.

(8) Primarul are obligatia să afiseze lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum si persoanele care urmează să efectueze actiuni sau lucrări de interes local.“

5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art.7. – (1) Persoanele apte de muncă, ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităti, se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai dacă fac dovada faptului că sunt în evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de muncă, pentru încadrare în muncă, si nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării fortei de muncă si de formare profesională oferite de aceste agentii.

(2) Agentia teritorială pentru ocuparea fortei de muncă va transmite primarilor, în prima lună a fiecărui trimestru, tabelul nominal cu persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă ori au participat la serviciile pentru stimularea ocupării fortei de muncă si de formare profesională oferite de aceste agentii.“

6. După articolul 7 se introduc două noi articole, articolele 71 si 72, cu următorul cuprins:

“Art.71. – (1) Prin persoană aptă de muncă se întelege persoana care îndeplineste următoarele conditii: a) are vârsta cuprinsă între 16 ani si vârsta standard de pensionare;

b) nu urmează o formă de învătământ cursuri de zi prevăzută de lege;

c) are starea de sănătate si capacitatea fizică si psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci.

(2) Incapacitatea fizică si psihică este dovedită cu acte eliberate în conditiile legii.

Art. 72. – Face exceptie de la îndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) si a conditiei prevăzute la art. 7 alin. (1) persoana aptă de muncă si care se află în una dintre următoarele situatii:

a) asigură cresterea si îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau mai multor copii în vârstă de până la 7 ani si până la 16 ani în cazul copilului cu handicap mediu, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protectia copilului;

b) asigură cresterea si îngrijirea, potrivit legii, a uneia sau mai multor persoane cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protectia copilului sau, după caz, de Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti;

c) participă la un program de pregătire profesională;

d) este încadrată în muncă.“

7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei si, după caz, al persoanei singure, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de somaj, obligatii legale de întretinere, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent si alte creante legale.

(2) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate numai categoriile de bunuri cuprinse în lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, aceasta beneficiază de ajutor social, luându-se în calcul veniturile prevăzute la alin. (1).

(3) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, aceasta nu beneficiază de ajutor social.

(4) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate bunuri ce depăsesc cantitativ bunurile cuprinse în lista prevăzută la alin. (2), la stabilirea venitului net lunar al familiei sau persoanei singure se iau în considerare veniturile potentiale provenite din valorificarea bunurilor respective, stabilite potrivit unor limite minime si maxime, aprobate la nivel national.

(5) Listele prevăzute la alin. (2) si (3), precum si limitele prevăzute la alin. (4) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

(6) Consiliile locale, în functie de conditiile specifice, pot aproba si alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potentiale, prevăzute la alin. (4).

(7) Listele prevăzute la alin. (2) si (3), precum si limitele prevăzute la alin. (4) se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.

(8) În cazul familiei sau al persoanei singure care locuieste si gospodăreste împreună cu alte familii sau persoane singure si contribuie împreună la achizitionarea sau realizarea unor bunuri si a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea cuantumului ajutorului social se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât si partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie.“

8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art.9. – (1) Ajutorul social, în conditiile prezentei legi, se acordă pe bază de cerere si declaratie pe propria răspundere, însotite de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile membrilor acesteia.

(2) Existenta oricăror alte venituri decât cele care pot fi dovedite cu acte se mentionează în declaratia pe propria răspundere a persoanei care solicită ajutorul social.

(3) Cererea si declaratia pe propria răspundere, prevăzute la alin. (1), se semnează si se înaintează de către reprezentantul familiei.

(4) Reprezentantul familiei poate fi, după caz, unul dintre membrii familiei care are capacitate deplină de exercitiu ori, în cazurile prevăzute de lege, tutorele sau curatorul persoanei îndreptătite.

(5) În situatiile prevăzute la art. 2 alin. (2), reprezentantul familiei este persoana care asigură cresterea si îngrijirea copiilor, dacă aceasta are capacitate deplină de exercitiu sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia.

(6) Titularul ajutorului social este reprezentantul familiei, iar beneficiarul ajutorului social este familia.“

9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art.10. – (1) Cererea de acordare a ajutorului social si declaratia pe propria rspundere se înregistrează la primarul localitătii în a cărei rază teritorială îsi are domiciliul sau resedinta titularul.

(2) În cazul cetătenilor străini sau apatrizi, documentele prevăzute la alin. (1) se depun la primarul localitătii în a cărei rază teritorială acestia îsi au resedinta sau, după caz, domiciliul.

(3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (2), cererea se înregistrează la primarul localitătii sau, după caz, al sectorului municipiului Bucuresti în a cărui rază teritorială trăiesc acestea.

(4) Cererea si declaratia pe propria răspundere se întocmesc potrivit modelului prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.“

10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art.11. – (1) Cererea de acordare a ajutorului social se solutionează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării.

(2) În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a conditiilor de acordare a ajutorului social, primarul dispune în mod obligatoriu efectuarea anchetei sociale, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

(3) Ancheta socială se efectuează de personalul serviciului public de asistentă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atributii în domeniul asistentei sociale din aparatul propriu de specialitate al primarului.

(4) Ancheta socială se întocmeste potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi si constituie probă legală pentru instantele judecătoresti, în legătură cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii.

(5) Răspunderea asupra continutului anchetei sociale revine si persoanelor care au efectuat si au semnat ancheta socială.

(6) În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informatiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu îndeplineste conditiile de acordare a ajutorului social.“

11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art.12. – (1) Stabilirea dreptului la ajutorul social si a cuantumului acestuia se face prin dispozitie scrisă a primarului.

(2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligatia să emită dispozitia de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social.

(3) Dispozitia primarului se comunică titularului ajutorului social, în termen de maximum 5 zile de la data emiterii.

(4) Dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.

(5) Creanta beneficiarilor de ajutor social este o creantă privilegiată.“

12. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

“Art.131. – (1) Plata ajutorului social si data efectuării acesteia se stabilesc prin dispozitie scrisă a primarului.

(2) Plata ajutorului social se realizează, de regulă, prin stat de plată sau, după caz, pe bază de mandat postal, în cont curent personal sau prin alte forme de plată stabilite de ordonatorul de credite, tinându-se cont de solicitarea beneficiarului.“

13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art.14. – (1) Titularul ajutorului social are obligatia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri si la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

(2) În cazul în care modificările nu conduc la majorări sau diminuări ale ajutorului social mai mari de 5 lei (RON) pe familie, ajutorul social stabilit anterior nu se modifică.

(3) Modificarea cuantumului sau încetarea dreptului la ajutorul social se face prin dispozitie scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

(4) Pentru situatiile prevăzute la alin. (1), dispozitiile art. 11 si 12 se aplică în mod corespunzător.“

14. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

“Art.141. – (1) În vederea urmăririi respectării conditiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.

(2) În cazul în care se constată situatii ce conduc la modificarea cuantumului sau la încetarea dreptului la ajutor social, primarul emite o nouă dispozitie scrisă.

(3) Modificarea cuantumului prevăzut sau încetarea dreptului se stabileste începând cu luna următoare celei în care s-a efectuat ancheta socială.“

15. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art.15. – (1) Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social au obligatia să dovedească cu acte, din 3 în 3 luni, că îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 7 alin. (1).

(2) Agentia teritorială pentru ocuparea fortei de muncă si Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă vor transmite primarilor, în prima lună a fiecărui trimestru, tabelul nominal cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în muncă, au refuzat un loc de muncă oferit si, respectiv, care au plecat cu contract de muncă în străinătate.

(3) Neîndeplinirea obligatiilor prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea plătii ajutorului social.“

16. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art.16. – Neîndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) atrage suspendarea plătii ajutorului social.“

17. La articolul 17, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Suspendarea plătii ajutorului social se face începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite obligatiile prevăzute la art. 6 alin. (2) si la art. 15 alin. (1).“

18. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art.18. – Prezentarea de către titular a dovezilor prevăzute la art. 15 alin. (1), în termen de 3 luni de la data suspendării efective a plătii ori a modificării cuantumului ajutorului social, are ca efect reluarea plătii drepturilor începând cu luna următoare.“

19. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.19. – (1) Modificarea cuantumului ajutorului social sau încetarea dreptului, în conditiile art. 14 si art. 141, se stabilesc prin dispozitie a primarului.“

20. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art.20. – (1) Dreptul la ajutor social încetează în următoarele situatii:

a) în cazul în care beneficiarii nu mai îndeplinesc conditiile prevăzute de prezenta lege;

b) în cazul în care plata ajutorului social a fost suspendată si, în termen de 3 luni de la data suspendării plătii, nu au fost îndeplinite obligatiile prevăzute la art. 6 alin. (2) si la art. 15 alin. (1).

(2) Încetarea plătii ajutorului social se face prin dispozitie scrisă a primarului.

(3) Dispozitia primarului se comunică titularului în termen de 5 zile de la data emiterii.

(4) Încetarea plătii ajutorului social se face începând cu luna următoare celei în care s-au constatat situatiile prevăzute la alin. (1).“

21. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu următorul cuprins:

“Art.201. – (1) În cazul în care se constată că dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenta familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora, primarul suspendă plata ajutorului social si solicită verificarea cauzelor care au generat această situatie.

(2) În situatia în care, în urma verificării prevăzute la alin. (1), se constată că familia sau persoana singură are dreptul în continuare la ajutorul social în cuantumul anterior stabilit, drepturile neridicate de către titular se achită acestuia, pe bază de cerere înregistrată la primar.

(3) În cazul în care, în urma verificării prevăzute la alin. (1), se constată că familia sau persoana singură are dreptul la un ajutor social în sumă mai mare, noul cuantum se stabileste printr-o nouă dispozitie scrisă a primarului.“

22. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art.21. – (1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, se recuperează de la titularul dreptului ajutorului în termenul de prescriptie stabilit de lege pentru creantele bugetare.

(2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor social se face de către primar prin dispozitie scrisă, care se comunică debitorului în termen de 15 zile.

(3) Dispozitia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicării.

(4) Sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârsirii unei infractiuni se recuperează integral de la autorii acesteia, în conditiile legii.“

23. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art.24. – Fondurile necesare pentru plata ajutorului social pentru sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Nationale.“

24. La articolul 25, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Alocatia prevăzută la alin. (1) se acordă o singură dată pentru fiecare copil născut viu, în termen de maximum 12 luni de la nasterea copilului.“

25. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art.26. – Fondurile necesare pentru plata alocatiilor pentru copiii nou-născuti se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.“

26. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art.27. – (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului social se suportă din bugetele locale, în principal din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

(2) Cheltuielile administrative pentru verificarea îndeplinirii conditiilor si stabilirii dreptului la ajutorul social, inclusiv pentru activitătile prevăzute la art. 6 alin. (2) se suportă din veniturile proprii ale bugetelor locale.

(3) Fondurile prevăzute la alin. (1) se evidentiază distinct în bugetele locale si nu pot fi utilizate pentru alte destinatii.“

27. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art.28. – (1) Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, poate acorda ajutoare de urgentă familiilor si persoanelor care se află în situatii de necesitate datorate calamitătilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum si altor situatii deosebite stabilite prin lege.

(2) Primarii pot acorda ajutoare de urgentă familiilor si persoanelor care se află în situatii de necesitate cauzate de calamităti naturale, incendii, accidente, precum si pentru alte situatii deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local.

(3) Primarii pot organiza acordarea ajutorului social în bani si în natură prin plata unor cheltuieli de întretinere si încălzire a locuintei, precum si obligatii fată de bugetele locale, la preturile si tarifele stabilite potrivit legii.

(4) Primarii pot dispune ca o parte din cheltuielile cu înmormântarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social să fie asigurate din fondurile alocate pentru plata ajutorului social.

(5) Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgentă acordat de primari, prevăzut la alin. (2), precum si ajutoarele prevăzute la alin. (4) se suportă din bugetul local.

(6) Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgentă acordat de Guvern, prevăzut la alin. (1), se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.“

28. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 281, cu următorul cuprins:

“Art.281. – (1) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON) următoarele fapte:

a) neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistentă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atributii în domeniul asistentei sociale din aparatul propriu de specialitate al autoritătilor administratiei publice locale a documentatiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispozitie, precum si nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte de împlinirea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1) si (2), art. 12 alin. (2), art. 141 alin. (1) si art. 31 alin. (3);

b) nesesizarea primarului de către secretarul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, după caz, a situatiilor în care nu se respectă termenele prevăzute la art. 11 alin. (1) si (2), art. 12 alin. (2), art. 141 alin. (1) si art. 31 alin. (3);

c) neîndeplinirea de către titularul ajutorului social a obligatiei prevăzute la art. 14 alin. (1).

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac după cum urmează:

a) de către personalul anume împuternicit din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, în cazul contraventiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) si b);

b) de către primari sau persoanele împuternicite în acest scop de acestia, în cazul contraventiei prevăzute la alin. (1) lit. c).

(3) Cuantumul amenzilor contraventionale prevăzute la alin. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

(4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(5) Dispozitiile referitoare la contraventii, prevăzute la alin. (1) si (2), se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Procesele-verbale întocmite de către personalul anume împuternicit din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei vor fi depuse în fotocopie la primarul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, după caz.“

29. La articolul 30, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.30. – (1) Dispozitia primarului privind acordarea, neacordarea, modificarea, suspendarea, încetarea plătii drepturilor prevăzute de prezenta lege, schimbarea titularului acestora, precum si cea de recuperare a sumelor încasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările ulterioare.“

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. – În termen de 60 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei împreună cu Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Apărării Nationale vor supune aprobării Guvernului modificarea corespunzătoare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.099/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare.

Art. IV. – Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 mai 2006.

Nr. 115.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 mai 2006.

Nr. 615.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unui general în retragere din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 89 din 3 mai 2006,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul general-maior cu două stele în retragere Ionită Dumitru Gheorghe se înaintează în gradul de general-locotenent cu trei stele în retragere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 8 mai 2006.

Nr. 631.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unui general în retragere din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 89 din 3 mai 2006,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul general de flotilă aeriană cu o stea în retragere Acojocăritei Filaret Mircea se înaintează la gradul de general-maior cu două stele în retragere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 8 mai 2006.

Nr. 632.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 13 aprilie 2006, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (8) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a Deciziei primului-ministru nr. 31/2006 pentru numirea doamnei Rodica Pârvu în functia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală din 13 aprilie 2006, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune.

Art. 2. – Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 17 aprilie 2006.

Nr. 85.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

COMPLETUL DE ARBITRAJ

 

HOTĂRÂRE A ARBITRALĂ

din 13 aprilie 2006

având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

 

Completul de arbitraj constituit din:

Calmuschi Otilia – arbitru

Dragomir Toma – arbitru

Dutescu Georgeta Felicia – arbitru

Iordănescu Cristian – arbitru

Seucan Claudiu – arbitru

Pe rol se află solutionarea cererii de arbitraj (înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 607 din 26 ianuarie 2006) având drept obiect stabilirea formei finale a metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune, formulată de Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), cu sediul în str. Jules Michelet nr. 15–17, et. 2, ap. 11, sectorul 1, Bucuresti, legal reprezentat de domnul Stefan Gheorghiu, în calitate de director general, în contradictoriu cu Societatea Română de Televiziune (SRTV), cu sediul în Calea Dorobantilor nr. 191, sectorul 1, Bucuresti, legal reprezentată de domnul Tudor Giurgiu, în calitate de presedinte-director general, si Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), cu sediul în intrarea Victor Eftimiu nr. 5–7, et. 9, ap. 58, sectorul 1, Bucuresti, legal reprezentată de domnul George Chirită, în calitate de director executiv.

Desi ARCA a fost convocată pentru a participa la tragerea la sorti a arbitrilor prin adresele Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 607 din 3 februarie 2006 si nr. 607 din 7 februarie 2006, precum si pentru a participa la dezbaterile prezentului arbitraj prin adresele Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 1.260 din 16 februarie 2006 si nr. 1.502 din 23 februarie 2006, această asociatie nu s-a prezentat la nici o întâlnire la care a fost convocată si nici nu a achitat partea din onorariul datorat, fiind decăzută din dreptul de a propune probe si de a formula concluzii scrise pe durata arbitrajului, în conformitate cu prevederile art. 1312 alin. (6) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

Arbitrajul s-a desfăsurat la sediul Baroului Bucuresti din str. Dr. Râureanu nr. 3, sectorul 5, Bucuresti, în zilele de 24 februarie, 7 si 23 martie 2006, părtile fiind reprezentate de către:

– CREDIDAM, prin avocat Liliana Savu, Ana-Maria Gagiu si director general Stefan Gheorghiu;

– SRTV, prin consilierii juridici Monica Purcaru, Stefania Dutu si Remus Codreanu.

La termenul din 23 martie 2006, părtile au formulat concluzii asupra fondului cauzei, iar completul de arbitraj a amânat pronuntarea pentru data de 30 martie 2006.

În data de 30 martie 2006, arbitrii au amânat pronuntarea succesiv pentru data de 12 aprilie 2006, respectiv 13 aprilie 2006, când, în temeiul art. 1312 alin. (3)–(9) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, analizând actele si lucrările dosarului cauzei, s-a pronuntat la sediul Baroului Bucuresti din str. Dr. Râureanu nr. 3, sectorul 5, Bucuresti, cu unanimitate de voturi, prezenta hotărâre.

COMPLETUL DE ARBITRAJ

Asupra procedurii de arbitraj de fată constată următoarele:

1. Prin Cererea înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.) sub nr. 607 din 26 ianuarie 2006, petenta CREDIDAM a solicitat initierea procedurii de arbitraj cu privire la stabilirea formei finale a metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune.

În drept, cererea a fost motivată în baza art. 1312 alin. (4) si următoarele din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

În vederea constituirii completului de arbitraj, la 9 februarie 2006, în prezenta reprezentantilor O.R.D.A., CREDIDAM si SRTV, s-a procedat la tragerea la sorti a arbitrilor din lista stabilită prin anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.287/2002 privind numirea membrilor corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.

La data de 20 februarie 2006, părtile si arbitrii au fost convocati la sediul Universitătii Ecologice din Str. Franceză nr. 22, sectorul 3, Bucuresti, unde s-au stabilit completul de arbitraj, onorariul, primul termen si locul arbitrajului, procedându-se la informarea părtilor cu privire la aceste aspecte.

Fată de toate acestea, completul de arbitraj a constatat că este legal constituit si că este competent să solutioneze litigiul de fată.

2. Completul de arbitraj urmează să decidă prin prezenta hotărâre numai asupra acelor aspecte care au constituit obiectul negocierii dintre părti si care nu au ajuns la un consens în cursul negocierii desfăsurate.

Completul constată că părtile nu au putut ajunge la un acord asupra:

– remuneratiei ce trebuie plătită de către organismele de televiziune pentru radiodifuzarea repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual;

– formei în care remuneratia va fi stabilită, adică procent aplicat la o bază de calcul sau sumă forfetară;

– bazei de calcul la care remuneratia se va aplica, când aceasta este exprimată ca procent;

– sanctiunilor aplicabile pentru întârzierile la plată (penalităti sau dobândă legală).

Prin cererea de arbitraj formulată, CREDIDAM solicită următoarele:

1. Obligarea SRTV la plata remuneratiei (procent sau sumă forfetară) datorată artistilor interpreti sau executanti pentru utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune, în una dintre următoarele trei variante:

a) 1,5% pentru anul 2006, 1,6% pentru anul 2007 si 1,7% pentru anul 2008 si următorii din veniturile brute, obtinute de SRTV din activitatea de radiodifuzare (abonament, publicitate si bartere);

b) 3% pentru anul 2006, 3,2% pentru anul 2007 si 3,4% pentru anul 2008 din veniturile ponderate obtinute de SRTV din activitatea de radiodifuzare (abonament, publicitate si bartere);

c) suma forfetară de 4.200.000 lei (RON)/an.

2. Obligarea organismelor de televiziune, altele decât SRTV, la plata remuneratiei (procent) datorată artistilor interpreti sau executanti pentru utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune, după cum urmează:

– 1,5% pentru anul 2006, 1,6% pentru anul 2007 si 1,7% pentru anul 2008 si următorii din venituri brute, obtinute din activitatea de radiodifuzare.

Pentru întârzieri la plată, CREDIDAM solicită obligarea organismelor de televiziune la plata penalizărilor de 0,1% pe zi de întârziere.

În întâmpinarea formulată, SRTV solicită stabilirea remuneratiei ca procent de 0,5% din acele venituri (taxa de abonament, venituri din publicitate si din sponsorizări) obtinute de SRTV din activitatea de radiodifuzare care sunt corespunzătoare utilizării repertoriului protejat de opere si prestatii artistice în domeniul audiovizual al organismului de gestiune colectivă CREDIDAM.

De asemenea, SRTV solicită ca pentru neplata la scadentă a remuneratiei datorate pentru utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de prestatii artistice să se plătească dobânda legală.

3. Completul de arbitraj, trecând la analiza aspectelor supuse arbitrajului, constată următoarele:

Cu privire la forma în care remuneratia va fi stabilită, completul de arbitraj apreciază că este echitabil pentru toate părtile implicate în litigiu ca această remuneratie să fie calculată printr-un procent aplicat la totalul veniturilor lunare ale utilizatorilor obtinute din activitatea de radiodifuzare, din care să se scadă alocatia bugetară, acolo unde este cazul.

Se retine, de asemenea, că plata unei sume forfetare nu ar fi echitabilă întrucât radiodifuzarea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual se gestionează colectiv în mod facultativ.

Cu privire la baza de calcul arbitrii au apreciat că procentul se impune a fi calculat din totalul veniturilor obtinute de utilizatori din activitatea de radiodifuzare pentru evitarea unei duble ponderări a remuneratiei.

Arbitrii au hotărât că un procent de 1,5% calculat la această bază de calcul este suficient si echitabil. În ceea ce priveste sanctiunea aplicabilă pentru întârzierile la plată, utilizatorii datorează dobânda legală de la data scadentei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

COMPLETUL DE ARBITRAJ

HOTĂRĂSTE:

Forma finală a metodologiei supuse arbitrajului este următoarea:

 

METODOLOGIE

privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

 

1. Organismele de televiziune care utilizează, direct sau indirect, prestatii artistice din domeniul audiovizual, pentru care nu au îndeplinit obligatiile de plată, prin contracte directe cu titularii de drepturi, au obligatia să plătească o remuneratie unică echitabilă organismului de gestiune colectivă a artistilor interpreti sau executanti al cărui repertoriu este utilizat.

2. Utilizarea de către organismele de televiziune a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, aduse anterior la cunostintă publică si ale căror drepturi conexe patrimoniale se află în termenele de protectie prevăzute de lege, se face în temeiul prevederilor art. 98 alin. (1) lit. g) si ale art. 1121 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

3. Utilizatorii au obligatia să plătească organismului de gestiune colectivă al artistilor interpreti sau executanti o remuneratie pentru utilizarea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, prin aplicarea unui procent, conform tabelului de mai jos, la baza de calcul prevăzută la pct. 4 din metodologie:

 

Anii

Remuneratie

2006 si următorii

1,5%

 

4. Baza de calcul este constituită din totalitatea veniturilor obtinute de fiecare dintre utilizatori din activitatea de radiodifuzare, din care se scade alocatia bugetară, acolo unde este cazul. În lipsa acestor venituri, baza de calcul o constituie cheltuielile ocazionate de utilizare.

5. Remuneratia se plăteste trimestrial până la data de 26 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată.

6. Utilizatorii au obligatia să transmită organismului de gestiune colectivă a artistilor interpreti, până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna precedentă, un raport care să cuprindă informatiile prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

7. Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează dobânda legală de la data scadentei.

8. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismul de gestiune colectivă sau utilizatorul vor putea solicita initierea unei noi proceduri de negociere.

*

* *

Pronuntată astăzi, 13 aprilie 2006, la sediul Baroului Bucuresti din str. Dr. Râureanu nr. 3, sectorul 5, Bucuresti.

Executorie de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Cu apel în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Completul de arbitraj:

Calmuschi Otilia

Dragomir Toma

Dutescu Georgeta Felicia

Iordănescu Cristian

Seucan Claudiu

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 13 aprilie 2006 privind stabilirea modalitătii de repartizare între organismele de gestiune colectivă beneficiare a remuneratiei compensatorii pentru copia privată colectată de către organismele colectori unici

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (8) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a Deciziei primului-ministru nr. 32/2006 privind numirea domnului Eugen Vasiliu în functia de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală din 13 aprilie 2006 privind stabilirea modalitătii de repartizare între organismele de gestiune colectivă beneficiare a remuneratiei compensatorii pentru copia privată colectată de către organismele colectori unici.

Art. 2. – Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti, 17 aprilie 2006.

Nr. 86.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

COMPLETUL DE ARBITRAJ

 

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ

din 13 aprilie 2006

privind stabilirea modalitătii de repartizare între organismele de gestiune colectivă beneficiare a remuneratiei compensatorii pentru copia privată colectată de către organismele colectori unici

 

Completul de arbitraj constituit din:

Calmuschi Otilia – arbitru

Dragomir Toma – arbitru

Dutescu Georgeta Felicia – arbitru

Iordănescu Cristian – arbitru

fiiclea Alexandru – arbitru

Pe rol se află solutionarea cererii de arbitraj (înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 1.222 din 16 februarie 2006) având drept obiect stabilirea modalitătii de repartizare între organismele de gestiune colectivă beneficiare a remuneratiei compensatorii pentru copia privată colectată de către organismele colectori unici (COPYRO si UPFR), formulată de Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România – Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), cu sediul în Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, legal reprezentată prin director executiv doamna Ana Achim, în contradictoriu cu Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor – COPYRO, cu sediul în Bucuresti, str. Căderea Bastiliei nr. 62, sectorul 1, legal reprezentată prin administrator general doamna Nicoleta Cofcinski, si Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale (VISARTA), cu sediul în Bucuresti, str. Nicolae Iorga nr. 21, sectorul 1, legal reprezentată prin director executiv domnul Gheorghe Voican.

Organismele colectori unici sunt:

– Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor – COPYRO, cu sediul în str. Căderea Bastiliei nr. 62, sectorul 1, Bucuresti, legal reprezentată prin administrator general doamna Nicoleta Cofcinski, desemnat prin deciziile directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 147/2005 si 148/2005 drept colector unic al remuneratiei compensatorii cuvenite titularilor de drepturi pentru copia privată – opere reproduse de pe hârtie;

– Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în str. Nicolae Racotă nr. 16–18, et. 4, ap. 9, sectorul 1, Bucuresti, legal reprezentată prin presedinte doamna Ioana Fesnic, desemnat prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 156/2005 drept colector unic al remuneratiei compensatorii cuvenite titularilor de drepturi pentru copia privată – opere reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale.

Organismele de gestiune colectivă beneficiare ale remuneratiei compensatorii pentru copia privată colectată de către organismele colectori unici sunt:

– Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor – COPYRO, cu sediul în str. Căderea Bastiliei nr. 62, sectorul 1, Bucuresti, legal reprezentată prin administrator general doamna Nicoleta Cofcinski;

– Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), cu sediul în str. Jules Michelet nr. 15–17, et. 2, ap. 11, sectorul 1, Bucuresti, legal reprezentat prin director general domnul Stefan Gheorghiu;

– Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN-SARA), cu sediul în str. Dem. I. Dobrescu nr. 4–6, intrarea B, et. 3, camera 50–52, sectorul 1, Bucuresti, legal reprezentată prin director general domnul Mircea Muresan;

– Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România – Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), cu sediul în Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, Bucuresti, legal reprezentată prin director executiv doamna Ana Achim;

– Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România – Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPFAR-ARGOA), cu sediul în str. Dem. I. Dobrescu nr. 4–6, corp B, et. 3, camera 44, sectorul 1, Bucuresti, legal reprezentată prin director executiv domnul Ioan Ionel;

– Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în str. Nicolae Racotă nr. 16–18, et. 4, ap. 9, sectorul 1, Bucuresti, legal reprezentată prin presedinte doamna Ioana Fesnic;

– Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale (VISARTA), cu sediul în str. Nicolee Iorga nr. 21, sectorul 1, Bucuresti, legal reprezentată prin director executiv domnul Gheorghe Voican.

Arbitrajul s-a desfăsurat la sediul Universitătii Ecologice din Str. Franceză nr. 22, sectorul 3, Bucuresti, în zilele de 6 si 16 martie 2006, părtile fiind reprezentate de către:

– COPYRO, prin administrator general doamna Nicoleta Cofcinski, presedinte domnul Eugen Uricaru, director domnul George Bălăită, avocat domnul Ionescu Mircea Felix Melinesti si consilier juridic doamna Guiu Rodica;

– CREDIDAM, prin avocat doamna Liliana Savu, doamna Ana-Maria Gagiu si director general domnul Stefan Gheorghiu;

– DACIN-SARA, prin director general domnul Mircea Muresan si avocat domnul Dumitrescu;

– UCMR-ADA, prin director executiv doamna Ana Achim si avocat domnul Alexandru Roată-Palade;

– UPFAR-ARGOA, prin director executiv domnul Ioan Ionel;

– UPFR, prin avocat doamna Andreea Sîrbu si consilier juridic Mădălina Zaharia;

– VISARTA, prin director executiv domnul Gheorghe Voican.

La termenul din 16 martie 2006, părtile au formulat concluzii asupra fondului cauzei, iar completul de arbitraj a amânat pronuntarea pentru data de 23 martie 2006.

În data de 23 martie 2006, arbitrii au amânat pronuntarea pentru data de 30 martie 2006 si apoi, având nevoie de timp spre a delibera, au amânat pronuntarea pentru astăzi, 13 aprilie 2006, când, în temeiul art. 1312 alin. (3)–(9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, analizând actele si lucrările dosarului cauzei, a pronuntat la sediul Baroului Bucuresti din str. Dr. Râureanu nr. 3, sectorul 5, Bucuresti, cu unanimitate de voturi, prezenta hotărâre.

COMPLETUL DE ARBITRAJ

Asupra procedurii de arbitraj constată următoarele:

I. Prin cererea înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.) sub nr. 1.222 din 16 februarie 2006, petenta UCMR-ADA a solicitat initierea procedurii de arbitraj cu privire la stabilirea modalitătii de repartizare între organismele de gestiune colectivă beneficiare a remuneratiei compensatorii pentru copia privată colectată de către organismele colectori unici.

În drept, cererea a fost motivată în baza art. 133 alin. (5) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

În vederea constituirii completului de arbitraj, la 21 februarie 2006, în prezenta reprezentantilor O.R.D.A. si a tuturor organismelor de gestiune colectivă, s-a procedat la tragerea la sorti a arbitrilor din lista stabilită prin anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.287/2002 privind numirea membrilor corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.

La data de 27 februarie 2006, părtile si arbitrii au fost convocati la sediul O.R.D.A., unde s-au stabilit completul de arbitraj, onorariul, primul termen si locul arbitrajului, procedându-se la informarea părtilor cu privire la aceste aspecte.

Fată de toate acestea, completul de arbitraj a constatat că este legal constituit si că este competent să solutioneze cererea formulată.

II. Completul constată că părtile nu au putut ajunge la un acord asupra modalitătii de repartizare între organismele de gestiune colectivă beneficiare a remuneratiei compensatorii pentru copia privată colectată de către organismele colectoare unice. Aspectele rămase în divergentă se referă în special la punerea în practică a prevederilor art. 1072 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Prin cererea de arbitraj comună formulată de DACIN-SARA, CREDIDAM, UCMR-ADA, UPFR si UPFAR-ARGOA se solicită următoarea împărtire a remuneratiei compensatorii pentru copia privată colectată de către colectorii unici:

1. suporturi si aparate pentru copii înregistrate sonor, prin procedeu analogic [art. 1072 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare], după cum urmează:

a) 40% pentru UCMR-ADA (autorii si editorii operelor înregistrate);

b) 30% pentru CREDIDAM (artistii interpreti si executanti);

c) 30% pentru UPFR (producătorii de înregistrări sonore);

2. suporturi si aparate pentru copii înregistrate audiovizual, prin procedeu analogic [art. 1072 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare], după cum urmează:

a) 33,33% pentru DACIN-SARA si UCMR-ADA, din care:

– 50% pentru DACIN-SARA (autorii operelor audiovizuale);

– 50% pentru UCMR-ADA (autorii operelor muzicale);

b) 33,33% pentru CREDIDAM (artistii interpreti si executanti);

c) 33,33% pentru UPFAR-ARGOA (producătorii de înregistrări audiovizuale), din care o parte din remuneratii va fi redistribuită si UPFR pentru videoclipurile muzicale);

3. orice tip de suport, copii înregistrate prin procedeu digital [art. 1072 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare] – remuneratii colectate de UPFR după cum urmează:

a) 33,33% pentru titularii de drepturi prevăzuti la art. 1072 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare:

– 40% pentru UCMR-ADA (autorii si editorii operelor înregistrate);

– 30% pentru CREDIDAM (artistii interpreti si executanti);

– 30% pentru UPFR (producătorii de înregistrări sonore);

b) 33,33% pentru titularii de drepturi prevăzuti la

art. 1072 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare:

– 33,33% pentru DACIN-SARA si UCMR-ADA, din care:

• 50% pentru DACIN-SARA (autorii operelor audiovizuale);

• 50% pentru UCMR-ADA (autorii operelor muzicale);

– 33,33% pentru CREDIDAM (artistii interpreti si executanti);

– 33,33% pentru UPFAR-ARGOA (producătorii de înregistrări audiovizuale), din care o parte din remuneratii va fi redistribuită si UPFR pentru videoclipurile muzicale;

c) 33,33% pentru titularii de drepturi prevăzuti la art. 1072 alin. (1) lit. c) (copii înregistrate prin procedeu digital pe hârtie, procent care se împarte egal între autori si editori);

– 50% pentru autori:

• 29% pentru COPYRO;

• 13% pentru VISARTA;

• 29% pentru UCMR-ADA;

• 29% pentru DACIN-SARA;

– 50% pentru editori (inclusiv editorii de muzică);

4. orice tip de suport, copii înregistrate prin procedeu digital [art. 1072 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare] – remuneratii colectate de COPYRO după cum urmează:

a) 33,33% pentru titularii de drepturi prevăzuti la art. 1072 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare:

– 40% pentru UCMR-ADA (autorii si editorii operelor înregistrate);

– 30% pentru CREDIDAM (artistii interpreti si executanti);

– 30% pentru UPFR (producătorii de înregistrări sonore);

b) 33,33% pentru titularii de drepturi prevăzuti la art. 1072 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare:

– 33,33% pentru DACIN-SARA si UCMR-ADA, din care:

• 50% pentru DACIN-SARA (autorii operelor audiovizuale);

• 50% pentru UCMR-ADA (autorii operelor muzicale);

– 33,33% pentru CREDIDAM (artistii interpreti si executanti);

– 33,33% pentru UPFAR-ARGOA (producătorii de înregistrări audiovizuale), din care o parte din remuneratii vor fi redistribuite si UPFR pentru videoclipurile muzicale;

c) 33,33% pentru titularii de drepturi prevăzuti la art. 1072 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare (copii înregistrate prin procedeu digital pe hârtie, procent care se împarte egal între autori si editori):

– 50% pentru autori:

• 29% pentru COPYRO;

• 13% pentru VISARTA;

• 29% pentru UCMR-ADA;

• 29% pentru DACIN-SARA;

– 50% pentru editori (inclusiv editorii de muzică);

5. copii înregistrate prin procedeu analogic pe hârtie [art. 1072 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare] – remuneratii colectate de COPYRO după cum urmează:

a) 50% pentru autori:

• 29% pentru COPYRO;

• 13% pentru VISARTA;

• 29% pentru UCMR-ADA;

• 29% pentru DACIN-SARA;

b) 50% pentru editori (inclusiv editorii de muzică).

În întâmpinarea formulată, COPYRO si VISARTA au invocat următoarele două exceptii:

– exceptia inadmisibilitătii cererii de arbitraj formulată de UCMR-ADA, motivată pe lipsa conventiei de arbitraj între părti conform art. 340 si următoarele din Codul de procedură civilă;

– exceptia lipsei calitătii procesuale active a UCMRADA, UPFR, DACIN-SARA, CREDIDAM si UPFAR-ARGOA pentru copia privată pentru hârtie format A4 si pentru aparatele ce permit reproducerea operelor scrise.

În privinta exceptiilor invocate de COPYRO si VISARTA în cursul dezbaterilor, completul de arbitraj, în considerarea faptului că procedura arbitrajului este o procedură de urgentă si pentru a se respecta termenul de 30 de zile prevăzut de Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, pentru desfăsurarea procedurii de arbitraj, a decis unirea exceptiilor invocate cu fondul cauzei.

III. Completul de arbitraj, trecând la analizarea aspectelor supuse arbitrajului, constată următoarele:

Exceptia inadmisibilitătii cererii de arbitraj urmează a fi respinsă, întrucât art. 1312 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, prevede o procedură specială de arbitraj derogatorie de la prevederile art. 340 si următoarele din Codul de procedură civilă. Prin urmare nu era necesară încheierea unei conventii arbitrale în acest sens, cu atât mai mult cu cât COPYRO si-a manifestat implicit acordul în vederea organizării arbitrajului, prin participarea la tragerea la sorti a arbitrilor.

Exceptia lipsei calitătii procesuale active a UCMR-ADA, UPFR, DACIN-SARA, CREDIDAM si UPFAR-ARGOA pentru copia privată pentru hârtie format A4 si pentru aparatele ce permit reproducerea operelor scrise, în realitate, nu are caracterul unei exceptii, ci vizează în fapt fondul cauzei si urmează a fi solutionată în cadrul acestuia.

Referitor la împărtirea sumelor prevăzute la art. 1072 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, completul de arbitraj constată că nu sunt divergente între părti si sunt respectate întocmai dispozitiile legale în materie.

Cât priveste împărtirea remuneratiei prevăzute la art. 1072 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, se constată că aceasta se împarte în mod egal între autori si editori. Din categoria autorilor beneficiari fac parte autorii de opere scrise si de opere fotografice sau orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei, reprezentati în domeniu numai de către COPYRO si VISARTA, precum si autorii operelor muzicale pentru partituri, reprezentati de UCMR-ADA.

Arbitrii retin că utilizarea separată a unei părti din opera audiovizuală si muzicală prin reproducere pe hârtie determină pierderea caracterului de operă audiovizuală si muzicală; prin urmare nu poate atrage plata remuneratiei compensatorii pentru copia privată. Astfel, reproducerea separată a textului operei muzicale, cât si a scenariului unui film le conferă acestora caracterul de opere scrise. În mod similar, descompunerea fotogramelor din cadrul filmelor de animatie le conferă acestora caracterul de opere fotografice.

În privinta repartizării sumelor colectate în baza art. 1072 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, remuneratia se împarte în mod egal numai acelor beneficiari ale căror opere pot fi reproduse pe suporturile si de aparatele pentru care se plăteste această remuneratie. Astfel, sumele colectate de către COPYRO în calitate de colector unic pentru reproduceri prin procedeu digital, direct sau indirect, pe hârtie, se repartizează în conditiile prevăzute la art. 1072 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, către COPYRO si VISARTA. Tot astfel, sumele colectate de către UPFR în calitate de colector unic pentru copii înregistrate sonor sau audiovizual prin procedeu digital se repartizează în conditiile prevăzute la art. 1072 alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, către beneficiarii prevăzuti la lit. a), b) si c).

PENTRU ACESTE MOTIVE

COMPLETUL DE ARBITRAJ

HOTĂRĂSTE:

I. Se respinge exceptia inadmisibilitătii cererii de arbitraj formulate de COPYRO si VISARTA, ca nefondată.

II. Repartizarea remuneratiei compensatorii pentru copia privată între organismele de gestiune colectivă beneficiare, încasată de către organismele colectoare unice, va fi realizată după cum urmează:

1. Remuneratia compensatorie încasată de UPFR pentru suporturile si aparatele pentru copii înregistrate sonor, prin procedeu analogic [art. 1072 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările  ulterioare], va fi repartizată astfel:

a) 40% revin UCMR-ADA pentru autorii si editorii operelor înregistrate;

b) 30% revin CREDIDAM pentru artistii interpreti sau executanti;

c) 30% revin UPFR pentru producătorii de înregistrări sonore.

2. Remuneratia compensatorie încasată de UPFR pentru copiile înregistrate audiovizual, prin procedeu analogic [art. 1072 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare], va fi repartizată astfel:

a) 33,33% revin DACIN-SARA si UCMR-ADA, din care:

– 50% revin DACIN-SARA pentru autorii operelor audiovizuale;

– 50% revin UCMR-ADA pentru autorii operelor muzicale;

b) 33,33% revin CREDIDAM pentru artistii interpreti sau executanti;

c) 33,33% revin UPFAR-ARGOA pentru producătorii de înregistrări audiovizuale.

3. Remuneratia compensatorie încasată de COPYRO pentru copiile înregistrate prin procedeu analogic pe hârtie [art. 1072 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare], va fi repartizată astfel:

a) 50% pentru autori, din care:

– 95% revin COPYRO si VISARTA, conform întelegerii acestora;

– 5% revin UCMR-ADA, din remuneratia compensatorie colectată, până la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe;

b) 50% pentru editori, din care:

– 95% revin editorilor de opere scrise;

– 5% revin editorilor de muzică, reprezentati de către UCMR-ADA.

4. Remuneratia compensatorie încasată de UPFR pentru copiile înregistrate sonor si audiovizual prin procedeu digital [art. 1072 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare], va fi repartizată astfel:

a) 33,33% potrivit pct. II.1;

b) 33,33% potrivit pct. II.2;

c) 33,33% potrivit pct. II.3.

5. Remuneratia compensatorie încasată de COPYRO pentru copiile înregistrate prin procedeu digital pe hârtie [art. 1072 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare], va fi repartizată potrivit pct. II.3.

*

* *

Pronuntată astăzi, 13 aprilie 2006, la sediul Baroului Bucuresti din str. Dr. Râureanu nr. 3, sectorul 5, Bucuresti.

Executorie de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Cu apel în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Completul de arbitraj:

Calmuschi Otilia

Dragomir Toma

Dutescu Georgeta Felicia

Iordănescu Cristian

Ticlea Alexandru