MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 415         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 15 mai 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

126. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea continuării activitătii Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii

 

646. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea continuării activitătii Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii

 

465. – Decret privind înaintarea în gradul următor a unui amiral din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 345 din 18 aprilie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

609. – Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

271. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea Normelor metodologice privind alocarea si acordarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.230/2005

 

316. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 218/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006

 

3.860. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică pe anul 2006

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului sănătătii nr. 274/2006

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea continuării activitătii Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 149 din 10 noiembrie 2005 privind unele măsuri pentru asigurarea continuării activitătii Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 11 mai 2006.

Nr. 126.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea continuării activitătii Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea continuării activitătii Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 mai 2006.

Nr. 646.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unui amiral din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 88 din 28 aprilie 2006,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Pe data de 30 aprilie 2006, domnul contraamiral de flotilă Surlă Stefan Neculai se înaintează în gradul de contraamiral si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 28 aprilie 2006.

Nr. 465.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 345

din 18 aprilie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Marinela Mincă – procuror

Afrodita Laura Tutunaru – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, exceptie ridicată de Irina Coliban, procuror sef al Serviciului Teritorial Brasov din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism în Dosarul nr. 2.307/2005 al Tribunalului Brasov – Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, deoarece critica autorului exceptiei nu vizează continutul reglementării, ci redactarea eliptică a acesteia.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 8 februarie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 2.307/2005, Tribunalul Brasov – Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 64 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, exceptie ridicată de Irina Coliban în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unei plângeri formulate de procurorii din subordine împotriva unor ordonante de infirmare a solutiilor de netrimitere în judecată.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate instituie posibilitatea procurorului să conteste la instanta de judecată măsura infirmării, fără a stabili care este procedura de judecată într-o asemenea situatie. De aceea, lipsa oricăror reguli de procedură referitoare la calitatea părtilor, la judecată si la căile de atac împotriva hotărârilor pronuntate pe baza dispozitiilor legale care formează obiectul exceptiei, încalcă liberul acces la justitie chiar dacă priveste procurori în calitate de reprezentanti ai Ministerului Public si actele emise de acestia în functiile de executie sau de conducere pe care le detin si nu ca persoane private.

Tribunalul Brasov – Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor art. 21 din Constitutie, ci, dimpotrivă, dau expresie acestora permitând tuturor persoanelor, indiferent de calitatea lor – simpli cetăteni (justitiabili) sau procurori si judecători (în spetă) –, să se adreseze justitiei pentru apărarea drepturilor si intereselor lor legitime.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate nu îngrădesc liberul acces la justitie, ci, dimpotrivă, asigură realizarea acestui drept în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea fundamentală. Totodată, principiul liberului acces la justitie presupune posibilitatea neîngrădită a celor interesati de a utiliza “aceste proceduri în formele si în modalitătile instituite de lege“.

Celelalte dispozitii constitutionale invocate în sustinerea exceptiei nu au incidentă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând Încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorulraportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 64 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu următorul continut: “Solutiile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de către procurorul ierarhic superior, când sunt apreciate ca fiind nelegale. Măsura infirmării este supusă controlului instantei competente să judece cauza în fond, la cererea procurorului care a adoptat solutia.“

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie, cu trimitere la Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1 din 8 februarie 1994 privind liberul acces la justitie al persoanelor în apărarea drepturilor, libertătilor si intereselor lor legitime si ale art. 126 alin. (2) potrivit cărora “Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege“.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 64 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară sunt neconstitutionale, în sensul celor ce se vor arăta în continuare.

Potrivit art 132 alin. (1) din Constitutia României, “procurorii îsi desfăsoară activitatea potrivit principiului legalitătii, al impartialitătii si al controlului ierarhic“.

Dintre aceste trei principii pe care se întemeiază activitatea procurorilor, principiul impartialitătii, aplicabil si judecătorilor prin natura activitătii de jurisdictie exercitate de acestia, decurge din apartenenta procurorilor la autoritatea judecătorească si din rolul Ministerului Public, stabilit prin art. 131 alin. (1) din Constitutie, de a reprezenta, în activitatea judiciară, interesele generale ale societătii, si nu exclusiv interesele anumitor persoane sau categorii de persoane – statul, autoritătile publice, persoanele fizice, alte persoane.

Principiul legalitătii este, în sensul atribuit de Legea fundamentală, specific activitătii procurorilor, care, în virtutea acestuia, au obligatia ca în exercitarea atributiilor prevăzute de lege să urmeze în mod obligatoriu dispozitiile legii, fără posibilitatea de a actiona întemeindu-se pe criterii de oportunitate, fie în adoptarea unor măsuri, fie în alegerea procedurilor. Astfel, actionând pe baza principiului legalitătii, procurorul nu poate refuza începerea urmăririi penale sau punerea în miscare a actiunii penale în alte cazuri decât cele prevăzute de lege si nici nu are dreptul să solicite instantei de judecată achitarea unui inculpat vinovat de comiterea unei infractiuni, pe motiv că interese politice, economice, sociale sau de altă natură fac inoportună condamnarea acestuia.

Ca o garantie a respectării de către procurori a acestor principii în activitatea lor, Constitutia a consacrat si principiul unitătii de actiune a membrilor Ministerului Public, sub forma controlului ierarhic.

Prin aplicarea principiului controlului ierarhic, se asigură îndeplinirea de către toti procurorii din sistemul Ministerului Public a functiei lor de reprezentare a intereselor întregii societăti, altfel spus, exercitarea atributiilor de autoritate publică de către acesta, fără discriminare si fără părtinire.

În virtutea acestui principiu, Ministerul Public este conceput ca un sistem piramidal, în care măsurile de aplicare a legii adoptate de procurorul ierarhic superior sunt obligatorii pentru procurorii din subordine, ceea ce conferă substantialitate principiului exercitării ierarhice a controlului în cadrul acestei autorităti publice.

Curtea Constitutională constată că prevederea cuprinsă în art. 64 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară prin care se instituie controlul judecătoresc asupra măsurii de infirmare a solutiei adoptate de procuror, la cererea procurorului care a adoptat solutia infirmată, contravine în mod evident principiului controlului ierarhic consacrat prin art. 132 alin. (1) din Constitutie.

Contravenind textului constitutional mentionat, dispozitia analizată nu se justifică prin nici o altă normă din Legea fundamentală sau din actele normative internationale privind apărarea drepturilor omului, la care România este parte.

Prin instituirea controlului judiciar prevăzut de textul de lege citat se desfiintează, în fapt, controlul ierarhic prevăzut de Constitutie si se transferă atributia de control în sarcina instantelor judecătoresti, în afara competentei firesti a acestora – prevăzută în art. 6 alin. (1) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si în legile interne – de a solutiona cererile persoanelor fizice în cazurile de încălcare a drepturilor subiective si a intereselor legitime ale acestora.

În acest sens, Curtea Constitutională constată că, atacând în justitie măsura de infirmare de către procurorul ierarhic superior a solutiei adoptate într-o cauză, procurorul autor al solutiei infirmate nu îsi apără un drept subiectiv propriu, pentru că el nu este parte în cauza pe care o solutionează, ci autoritate competentă să instrumenteze si să solutioneze cauza.

Mentinerea controlului ierarhic în limitele care rezultă din textul Constitutiei, adică în cadrul ierarhiei Ministerului Public, nu stirbeste cu nimic drepturile subiective ale părtilor din cauza instrumentată de autorul solutiei infirmate de procurorul ierarhic superior, în conditiile în care legea le permite persoanelor interesate să atace direct în justitie orice act si orice măsură adoptate de procuror.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicată de Irina Coliban în Dosarul nr. 2.307/2005 al Tribunalului Brasov – Sectia penală si constată că dispozitia cuprinsă în fraza a doua a art. 64 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, prin care se prevede că “Măsura infirmării este supusă controlului instantei competente să judece cauza în fond, la cererea procurorului care a adoptat solutia“, este neconstitutională.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 aprilie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Comunicatii,

Dan Cristian Georgescu

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 609.

 

ANEXĂ

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor metodologice privind alocarea si acordarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.230/2005

 

În baza art. 67 si 68 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 103.655 din 24 martie 2006 al Directiei consolidarea proprietătii, reforma structurilor de exploatare si conservarea solurilor pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind alocarea si acordarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.230/2005,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. – Normele metodologice privind alocarea si acordarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.230/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 6 februarie 2006, se modifică după cum urmează:

1. Litera c) din sectiunea A a alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“c) până la data de 10 octombrie a fiecărui an, DADR verifică realitatea si legalitatea documentelor înaintate de organizatii si federatii si aprobă sau, după caz, respinge motivat cererile. Pe baza cererilor aprobate, până la data de 31 octombrie a anului în curs, DADR transmite ministerului, centralizat la nivelul judetului si verificat si avizat de organele de control financiar de stat teritoriale, situatia subventiilor ce se vor aloca de la bugetul de stat pentru acoperirea cotei din plafonul maxim unitar la hectar aferente tarifului anual pentru anul următor, cuvenite Administratiei sau altor furnizori de apă pentru irigatii, conform cererilor înaintate de organizatiile si federatiile din domeniul “mbunătătirilor funciare, potrivit modelului din anexa nr. 2a);“.

2. Litera e) din sectiunea B a alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“e) în termen de 5 zile de la primirea cererii, DADR verifică realitatea si legalitatea documentelor si prezintă ministerului până la data de 15 a fiecărei luni, centralizat la nivelul judetului si verificat si avizat de organele de control financiar de stat teritoriale, decontul justificativ pentru eliberarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cotei cuvenite Administratiei sau altor furnizori de apă pentru irigatii din tariful de livrare a apei pentru irigatii, conform cererilor înaintate de organizatiile si federatiile din domeniul îmbunătătirilor funciare, potrivit modelului din anexa nr. 2d);“.

3. Litera c) din sectiunea C a alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“c) în termen de 5 zile de la primirea cererii, DADR verifică realitatea si legalitatea documentelor si până la data de 15 a fiecărei luni prezintă ministerului, centralizat la nivelul judetului si verificat si avizat de organele de control financiar de stat teritoriale, decontul justificativ pentru eliberarea subventiilor de la bugetul de stat în vederea acoperirii cotei cuvenite organizatiilor sau federatiilor din consumul de energie electrică sau termică pentru pomparea apei prin punctele de livrare a apei pentru irigatii, conform modelului din anexa nr. 2e);“.

4. Litera b) din sectiunea D a alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“b) în termen de 5 zile de la primirea cererii, DADR verifică realitatea si legalitatea documentelor si până la data de 15 a fiecărei luni prezintă ministerului, centralizat la nivelul judetului si verificat si avizat de organele de control financiar de stat teritoriale, decontul justificativ pentru eliberarea subventiilor de la bugetul de stat în vederea acoperirii cotei cuvenite organizatiilor sau federatiilor din consumul de energie electrică sau termică pentru pomparea apei prin punctele de livrare a apei pentru irigatii, conform modelului din anexa nr. 2e).“

5. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Art.6. – (1) Până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, DADR transmite ministerului centralizatorul cuprinzând suprafetele eligibile si sumele alocate ca subventie pe punctele de livrare a apei pentru irigatii exploatate, întretinute si reparate de organizatii si federatii, verificat si avizat de organele de control financiar de stat teritoriale, conform anexei nr. 2h).“

6. Litera b) a punctului 7 din anexa nr. 1 la normele metodologice va avea următorul cuprins:

“b) sunt detinute în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosintă de membrii organizatiei si sunt cuprinse în contractele multianuale în vigoare;“.

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 aprilie 2006.

Nr. 271.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 218/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) si ale art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006,

în baza Referatului de aprobare nr. 89.876 din 10 mai 2006 al Directiei generale de implementare politici sectoriale si de piată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Articol unic. – Termenul limită pentru depunerea cererilor în vederea acordării sprijinului direct prevăzut la art. 2 alin. (7), art. 7 alin. (4), art. 13 alin. (4), art. 18, art. 25 alin. (1) si la art. 30 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 218/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 6 aprilie 2006, se prelungeste până la data de 1 iunie 2006 inclusiv.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 11 mai 2006.

Nr. 316.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică pe anul 2006

 

În temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare,

în temeiul art. 24 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică,

în baza prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere referatul de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetaredezvoltare pe anul 2006,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2006 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, prevăzute în anexele nr. 1–18*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăsite decât în cazuri bine justificate si cu aprobarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări de venituri aprobate, institutele nationale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. – Directia economică din cadrul Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică va comunica bugetele de venituri si cheltuieli institutelor nationale de cercetaredezvoltare sus-mentionate si va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 6 mai 2006.

Nr. 3.860.


*) Anexele nr. 1–18 se comunică institutelor nationale de cercetare-dezvoltare mentionate la art. 1.

 

RECTIFICĂRI

 

În Ordinul ministrului sănătătii nr. 274/2006 privind înregistrarea dispozitivelor medicale si a producătorilor de dispozitive medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 31 martie 2006, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la art. 20 alin. (1) lit. a), în loc de: ... 2.000.000 lei;“ se va citi: “... 200 lei (RON);“;

– la art. 20 alin. (1) lit. b, în loc de: “... 1.000.000 lei;“ se va citi: “... 100 lei (RON);“;

– la art. 20 alin. (1) lit. c), în loc de: “... 200.000 lei;“ se va citi: “... 20 lei (RON);“;

– la art. 20 alin. (1) lit. d), în loc de: “... 200.000 lei;“ se va citi: “... 20 lei (RO