MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 419         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 15 mai 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

127. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 188/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate

 

647. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 188/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate

 

130. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/2005 pentru modificarea si completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

 

650. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/2005 pentru modificarea si completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

568. – Hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele pentru protectia mediului, scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată, achizitionate în cadrul proiectului “Realizarea hărtii acustice si a sistemului de monitorizare a zgomotului pentru municipiul Bucuresti“, realizat de Primăria Municipiului Bucuresti

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 188/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 188 din 21 decembrie 2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.189 din 29 decembrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 mai 2006.

Nr. 127.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 188/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 188/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 10 mai 2006.

Nr. 647.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/2005 pentru modificarea si completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 193 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea si completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.179 din 28 decembrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 mai 2006.

Nr. 130.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/2005 pentru modificarea si completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 193/2005 pentru modificarea si completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 10 mai 2006.

Nr. 650.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele pentru protectia mediului, scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată, achizitionate în cadrul proiectului “Realizarea hărtii acustice si a sistemului de monitorizare a zgomotului pentru municipiul Bucuresti“, realizat de Primăria Municipiului Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 142 lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă Lista cuprinzând echipamentele pentru protectia mediului, scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată, achizitionate în cadrul proiectului “Realizarea hărtii acustice si a sistemului de monitorizare a zgomotului pentru municipiul Bucuresti“, realizat de Primăria Municipiului Bucuresti, în valoare de 1.199.886,08 lei (RON), echivalentul a 334.459,42 euro, din care valoarea TVA 191.578,45 lei (RON), respectiv 1.008.307,63 lei (RON) fără TVA.

(2) Lista cuprinzând echipamentele pentru protectia mediului, scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată, achizitionate în cadrul proiectului “Realizarea hărtii acustice si a sistemului de monitorizare a zgomotului pentru municipiul Bucuresti“, realizat de Primăria Municipiului Bucuresti, este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. – (1) Autoritatea vamală va aplica scutirea plătii taxei pe valoarea adăugată numai pe baza avizului eliberat de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor. Avizul trebuie să confirme utilizarea exclusivă în scopul protectiei mediului a echipamentelor importate.

(2) Modelul avizului este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

p. Ministrul economiei si comertului,

Ionel Mantog,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 aprilie 2006.

Nr. 568.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând echipamentele pentru protectia mediului, scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată, achizitionate în cadrul proiectului “Realizarea hărtii acustice si a sistemului de monitorizare a zgomotului pentru municipiul Bucuresti“, realizat de Primăria Municipiului Bucuresti

 

Descrierea echipamentelor

Tip

Buc.

Pret unitar

(EURO)

Pret total

(EURO)

Pret unitar

(RON)

Pret total

(RON)

Sonometre mobile complete tip 2250

2250

2

12.937

25.874

46.551,21

93.102,41

Statii fixe

3639E

12

13.611

163.332

48.976,46

587.717,54

Analizor avansat de zgomot

2260E

1

38.779

38.779

139.538,48

139.538,48

Server 3642

3642

1

11.400

11.400

41.019,82

41.019,82

Statii mobile

3639E

3

13.611

40.833

48.976,46

146.929,38

 

TOTAL (euro/lei fără TVA)

 

 

280.218

 

1.008.307,63

 

TOTAL (euro/lei cu TVA)

 

 

334.459,42

 

1.199.886,08

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

AVIZ

nr. ......... din ........................

pentru scutirea de TVA la import a echipamentelor utilizate exclusiv pentru protectia mediului, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Exemplar destinat ....................................................................................*)

1. Denumirea agentului economic beneficiar al importului

........................................................................................................................................................................

(denumirea, sediul, telefon/fax, numărul de înregistrare, functia, numele, semnătura si stampila)

2. Denumirea agentului economic care efectuează importul

.........................................................................................................................................................................

(denumirea, sediul, telefon/fax, numărul de înregistrare, functia, numele, semnătura si stampila)

3. Autoritatea centrală care coordonează activitatea agentului economic beneficiar al importului:

..........................................................................................................................................................................

(numărul de înregistrare, functia, numele, semnătura si stampila)

4. Agentia pentru Protectia Mediului ................................................................................................................

(numărul de înregistrare, functia, numele, semnătura si stampila)

5. Codul tarifar si denumirea echipamentelor importate si utilizate exclusiv pentru protectia mediului codul ..............., denumirea .................., codul ........................, denumirea ....................., codul ........................, denumirea ...........................

6. Detalii privind echipamentele importate si activitătile pe care le vor deservi:

.............................................................................................................................................................................

7. Documentele care se anexează (în copie) ........................................................................................................

(acordul/autorizatia de mediu etc.)

8. Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor ....................................................................................................

(functia, numele, semnătura si stampila)


*) Pe fiecare dintre cele 5 exemplare ale avizului se va inscriptiona câte unul dintre următoarele texte: biroului vamal, emitentului, Agentiei pentru Protectia Mediului, beneficiarului, agentului care efectuează importul.