MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 432         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 18 mai 2006

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

253. – Ordin al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat privind aprobarea modelului de autorizatie pentru responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor (RSVTI)

 

2.172. – Ordin al ministrului culturii si cultelor privind clasarea imobilului “Casa Dragos Băjan“ din municipiul Câmpulung, str. Matei Basarab nr. 2, judetul Arges

 

2.183. – Ordin al ministrului culturii si cultelor privind declasarea “Casei Stefan A. Gheorghe“ din satul Posestii-Pământeni nr. 42, comuna Posesti, judetul Prahova

 

2.184. – Ordin al ministrului culturii si cultelor privind clasarea Ansamblului Calea ferată îngustă Abrud– Vidolm, judetul Alba

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

119. – Ordin al presedintelui Consiliului Concurentei privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind regimul exceptării pe categorii de întelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate, în domeniul transporturilor maritime, de la interdictia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

204. – Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 246/2005 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,

RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

 

ORDIN

privind aprobarea modelului de autorizatie pentru responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor (RSVTI)

 

Având în vedere Referatul nr. 3.407 din 27 martie 2006, emis de inspectorul de stat sef adjunct si aprobat de inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

în temeiul Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 147/2006 privind obligativitatea institutiilor si unitătilor de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalatiilor din domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 22 martie 2006,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 182/2005,

în baza Ordinului nr. 143/2005 emis de ministrul economiei si comertului,

inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite următorul ordin:

Art. 1. – Începând cu data emiterii prezentului ordin se aprobă modelul de autorizatie pentru responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor (RSVTI) din Prescriptiile tehnice, colectia Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autorizarea unei persoane ca responsabil cu supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor (RSVTI) se va face în baza unui atestat obtinut de solicitant în urma absolvirii unui curs de perfectionare la Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat în acest domeniu.

Art. 3. – Persoanele ce detin în prezent calitatea de responsabil cu supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor (RSVTI) vor putea obtine o nouă autorizatie, cu respectarea dispozitiilor art. 2 din prezentul ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,

Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

Alexandru Szilveszter

 

Bucuresti, 5 mai 2006.

Nr. 253.

 

ANEXĂ

 

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,

RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

ISCIR-INSPECT IT ..........................................

 

AUTORIZAfiIE PENTRU RESPONSABILUL CU SUPRAVEGHEREA

SI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALATIILOR (RSVTI)

(model)

AUTORIZATIA Nr.*) ...............................

 

Numele si prenumele ................................... Data si locul nasterii ....................................

Cod numeric personal ............................................................................................................

 

În baza prevederilor legale în vigoare si ca urmare a Procesului-verbal .................. din .................., se autorizează să execute pentru detinătorii/utilizatorii de instalatii ISCIR:

a) supravegherea**) instalatiilor sub presiune/de ridicat din dotarea sau folosinta detinătorilor/utilizatorilor de instalatii ISCIR.

 

Data

.........................

Inspector-sef,

...............................

(semnătura si stampila)

 

Posesorul autorizatiei are obligatia si răspunderile prevăzute de legislatia în vigoare si prevederile prescriptiilor tehnice specifice; acesta răspunde, împreună cu conducerea agentului economic, de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prescriptiilor tehnice specifice.

Autorizatia este valabilă numai în cadrul agentului economic pentru care a fost autorizat personalul.

Autorizatia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT IT în baza documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.

Prezenta autorizatie este valabilă până la data de***) ............................................. .

La expirarea autorizatiei posesorul acesteia va solicita reautorizarea.

 

NOTĂ:

*) Se va trece numărul de înregistrare al agentului economic în evidenta ISCIR-INSPECT IT, supra numărul de ordine al autorizatiei.

Exemple: B 175/1; B 275/2; G 1.305/1.

**) Se va bifa, după caz: instalatii sub presiune, de ridicat sau se vor lăsa amândouă în cazul detinătorilor/utilizatorilor care au în dotare ambele tipuri de instalatii ISCIR.

***) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul) – 2 ani de la data eliberării procesului-verbal de autorizare.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind clasarea imobilului “Casa Dragos Băjan“ din municipiul Câmpulung, str. Matei Basarab nr. 2, judetul Arges

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) si (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidentă a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentă a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere dosarele de clasare nr. 2.248 din 13 aprilie 2005 si nr. 5.988 din 8 septembrie 2005, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 38/E din 27 ianuarie 2006,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Imobilul “Casa Dragos Băjan“, situat în municipiul Câmpulung, str. Matei Basarab nr. 2, judetul Arges, se clasează în categoria de monument istoric, grupa B, cod AG-II-m-B-20915.

Art. 2. – Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Arges va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii prezentului ordin.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 11 aprilie 2006.

Nr. 2.172.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind declasarea “Casei Stefan A. Gheorghe“ din satul Posestii-Pământeni nr. 42, comuna Posesti, judetul Prahova

 

În temeiul prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidentă a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentă a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Dosarul de declasare nr. 186 din 13 ianuarie 2006, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 69/E din 22 martie 2006,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. – “Casa Stefan A. Gheorghe“ din satul Posestii-Pământeni nr. 42, comuna Posesti, judetul Prahova, având până la data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric în lista monumentelor istorice a judetului Prahova (cod listă/2004 PH-II-m-B-16593), se declasează.

Art. 2. – Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Prahova va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii prezentului ordin.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 20 aprilie 2006.

Nr. 2.183.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind clasarea Ansamblului Calea ferată îngustă Abrud–Vidolm, judetul Alba

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) si (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidentă a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentă a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Dosarul de clasare nr. 7.733 din 2 decembrie 2005, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 54/E din 27 ianuarie 2006,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Ansamblul Calea ferată îngustă Abrud–Vidolm, judetul Alba, se clasează în categoria ansamblu, grupa B, cod AB-II-a-B-20914. Componentele ansamblului vor fi nominalizate în lista monumentelor istorice cu următoarele coduri:

– Halta Abrud, cod AB-II-m-B-20914.01

– Halta Rosia Montană, cod AB-II-m-B-20914.02

– Halta Câmpeni, cod AB-II-m-B-20914.03

– Halta Bistra, cod AB-II-m-B-20914.04

– Halta Lupsa, cod AB-II-m-B-20914.05

– Halta Baia de Aries, cod AB-II-m-B-20914.06

– Halta Brăzesti, cod AB-II-m-B-20914.07

– Halta Sălciua, cod AB-II-m-B-20914.08

– Halta Ocolis, cod AB-II-m-B-20914.09

– Halta Vidolm, cod AB-II-m-B-20914.10

– Pod Câmpeni, cod AB-II-m-B-20914.11

– Pod Posaga de Jos, cod AB-II-m-B-20914.12

– Pod Ocolis, cod AB-II-m-B-20914.13

– Tunelul Lunca Aries, cod AB-II-m-B-20914.14.

Art. 2. – Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Alba va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii prezentului ordin.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 20 aprilie 2006.

Nr. 2.184.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind regimul exceptării pe categorii de întelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate, în domeniul transporturilor maritime, de la interdictia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare

 

În baza:

– Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

– prevederilor art. 20 alin. (4) lit. f), ale art. 27 alin. (1) si ale art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, si

având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. – În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului privind regimul exceptării pe categorii de întelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate, în domeniul transporturilor maritime, de la interdictia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 8 mai 2006.

Nr. 119.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind regimul exceptării pe categorii de întelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate, în domeniul transporturilor maritime, de la interdictia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul art. 27 alin. (1) si (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată,

Consiliul Concurentei adoptă prezentul regulament.

Art. I. – Regulamentul privind regimul exceptării pe categorii de întelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate, în domeniul transporturilor maritime, de la interdictia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 78/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 17 mai 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 7 si 8, cu următorul cuprins:

“7. Începerea serviciului – data la care prima navă navighează în cadrul serviciului sau, atunci când a existat o nouă investitie substantială, data la care prima navă navighează în conditiile rezultate direct din acea investitie substantială.

8. O nouă investitie substantială – investitia care are drept urmare construirea, achizitionarea sau navlosirea pe termen lung a navelor care sunt în mod specific proiectate, necesare si substantiale pentru operarea serviciului si care constituie cel putin jumătate din investitia totală făcută de membrii consortiului în ceea ce priveste serviciul de transport maritim oferit de consortiu.“

2. La articolul 5, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) între membrii conferintei, în cadrul căreia operează consortiul, există o concurentă efectivă în materie de preturi, datorată faptului că membrii sunt autorizati expres prin prevederile acordului conferintei, în virtutea obligatiilor statutare sau în alt mod, să aplice o actiune de tarifare independentă, tuturor tarifelor de navlosire stabilite prin tarifarul conferintei si/sau să încheie cu fiecare în parte contracte individuale confidentiale; sau“.

3. La articolul 8, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) acordul consortiului trebuie să permită companiilor membre dreptul să se retragă din consortiu fără penalizări financiare sau de altă natură, cum ar fi, în special, obligatia de a înceta toate activitătile de transport, pe relatia sau relatiile în cauză, cumulată sau nu cu conditia ca aceste activităti să poată fi reluate numai după trecerea unei anumite perioade de timp. Acest drept este conditionat de acordarea unui preaviz de maximum 6 luni, care poate fi dat după o perioadă initială de 18 luni de la data intrării în vigoare a acordului consortiului sau a întelegerii de a face o nouă investitie substantială într-un serviciu maritim comun. Dacă data intrării în vigoare a acordului precedă data începerii serviciului, perioada initială nu va fi mai mare de 24 de luni începând de la data intrării în vigoare a acordului consortiului ori a întelegerii de a face o nouă investitie substantială în serviciul maritim comun.

Totodată, în cazul unui consortiu puternic integrat, care are un pool de beneficii si/sau implică un grad înalt de investitii datorate cumpărării sau navlosirii de către membrii săi a navelor, în special în scopul înfiintării sale, termenul maxim de preaviz este de 6 luni, care se poate acorda după o perioadă initială de 30 de luni de la intrarea în vigoare a acordului consortiului sau a întelegerii de a face o nouă investitie substantială în serviciul maritim comun.

Dacă data intrării în vigoare a acordului precedă data începerii serviciului, perioada initială nu va fi mai mare de 36 de luni începând de la data intrării în vigoare a acordului consortiului sau a întelegerii de a face o nouă investitie substantială în serviciul maritim comun.“

4. La alineatul (2) al articolului 9, litera c) va avea următorul cuprins:

“c) în conditiile în care, cu toate eforturile ambelor părti, nu se ajunge la un punct de vedere comun, acest lucru va fi consemnat si dat publicitătii. Consiliul Concurentei poate fi Onstiintat de către oricare dintre părti;“.

5. Alineatul (4) al articolului 9 se abrogă.

6. Titlul articolului 12 va avea următorul cuprins:

“Retragerea unei exceptări în cazuri individuale

7. La articolul 12, litera c) se abrogă.

Art. II. – Prezentul regulament va fi pus în aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 246/2005 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

Având în vedere:

– art. 15 lit. d) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2005;

– Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005;

– Referatul Directiei generale planificare si relatii cu furnizorii nr. DGA/III/568 din 3 mai 2006, avizat de directorul general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si aprobat de presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (3) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 222/2005,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 246/2005 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.171 si nr. 1.171 bis din 23 decembrie 2005, se modifică după cum urmează:

1. Formularele cuprinse în anexele 2-i si 2-j se abrogă.

2. La anexa 2-h, tabelul de la punctul 1 “1. Lista pacientilor care au beneficiat de investigatii paraclinice din pachetul de servicii medicale de bază, efectuate în ambulatoriul de specialitate la recomandarea medicilor de familie/medicilor din ambulatoriul de specialitate“ va avea următorul cuprins:

 

“LUNA ............................... ANUL .........

Nr.

crt.

CNP

Tipul investigatiei paraclinice

efectuate*/ (codul)

Tariful investigatiei

efectuate (lei–RON)

Filtratul

glomerular**)

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 


*) Se completează conform cap. II, pct. 1 din Anexa nr. 8 la Ord. 56/45/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Se pot completa numai codurile serviciilor din anexa cu acordul casei de asigurări de sănătate.

Se vor atasa si documentele de solicitare pentru serviciile de înaltă performantă (RMN si CT).

Total col. C3 = (tot. Col. C3 din tab. 1 + tot. col. C3 din tab. 2) din Anexa 2-f

Total col. C4 = (tot. Col. C5 din tab. 1 + tot. col. C5 din tab. 2) din Anexa 2-f

**) Se completează doar pentru creatinina serică, la fiecare determinare a acestei investigatii paraclinice. Corespunzător fiecărui CNP al persoanei beneficiare se vor trece în tabel explicit formula de calcul Cockroft-Gault si rezultatul obtinut.“

 

3. La anexa 2-h, tabelul de la punctul 2 “2. Lista pacientilor care au beneficiat de investigatii paraclinice din pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ (gravide, copii cu vârste între 0 si 18 ani), efectuate în ambulatoriul de specialitate la recomandarea medicilor de familie/medicilor din ambulatoriul de specialitate“ va avea următorul cuprins:

 

“LUNA ............................... ANUL .........

Nr.

crt.

Cod de identificare

Tipul investigatiei paraclinice

efectuate*/ (codul)

Tariful investigatiei

efectuate (lei–RON)

Filtratul

glomerular**)

C1

C2

C3

C4

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 


*) Se completează conform cap. II, pct. 1 din Anexa nr. 8 la Ord. 56/45/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Se pot completa numai codurile serviciilor din anexa cu acordul casei de asigurări de sănătate.

Se vor atasa si documentele de solicitare pentru serviciile de înaltă performantă (RMN si CT).

Total col. C3 = (tot. Col. C3 din tab. 1 + tot. col. C3 din tab. 2) din Anexa 2-g

Total col. C4 = (tot. Col. C5 din tab. 1 + tot. col. C5 din tab. 2) din Anexa 2-g

**) Se completează doar pentru creatinina serică, la fiecare determinare a acestei investigatii paraclinice. Corespunzător fiecărui Cod de identificare al persoanei beneficiare se vor trece în tabel explicit formula de calcul Cockroft-Gault si rezultatul obtinut.“

 

4. La anexa 3-a, titlul tabelului 1.1 va avea următorul cuprins:

“1.1 SITUATIA CAZURILOR (PACIENTI) EXTERNATE SI RAPORTATE PENTRU LUNA .........“.

5. La anexa 3-a, titlul tabelului 1.2 va avea următorul cuprins:

“1.2 SITUATIA CAZURILOR (PACIENTI) EXTERNATE SI RAPORTATE* PENTRU TRIMESTRUL/

TRIMESTRELE .........“.

6. La anexa 3-a bis, titlul tabelului 2.1 va avea următorul cuprins:

“2.1 RAPORT DE ACTIVITATE PE BAZA GRUPELOR DE DIAGNOSTICE AL SPITALULUI .................. LUNA .........“.

7. La anexa 3-a bis, titlul tabelului 2.2 va avea următorul cuprins:

“2.2 RAPORT DE ACTIVITATE PE BAZA GRUPELOR DE DIAGNOSTICE AL SPITALULUI .................. TRIMESTRUL/TRIMESTRELE .........“.

8. La anexa 3-b, titlul tabelului 3.1 va avea următorul cuprins:

“3.1 DESFĂSURĂTOR LUNAR PENTRU DECONTAREA SERVICIILOR MEDICALE SPITALICESTI PE BAZA GRUPELOR DE DIAGNOSTICE PE LUNA .........“.

9. La anexa 3-b bis, titlul tabelului 3.2 va avea următorul cuprins:

“3.2 DESFĂSURĂTOR LUNAR PENTRU DECONTAREA SERVICIILOR MEDICALE SPITALICESTI PE BAZA GRUPELOR DE DIAGNOSTICE PE TRIMESTRUL/TRIMESTRELE .............“.

10. La anexa 3-b bis, titlul tabelului 3.3 va avea următorul cuprins:

“3.3 DESFĂSURĂTOR LUNAR PENTRU DECONTAREA SERVICIILOR MEDICALE SPITALICESTI PE BAZA GRUPELOR DE DIAGNOSTICE, PENTRU PERIOADA 1–15, LUNA .............“.

11. La anexa 4-a, nota de la ***) va avea următorul cuprins:

“Casele de asigurări de sănătate decontează suma realizată în conditiile art. 5 din anexa nr. 24 la Ord. nr. 56/45/2005, cu modificările si completările ulterioare.“

Art. II. – Casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

Bucuresti, 8 mai 2006.

Nr. 204.