MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 433         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 19 mai 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

154. – Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

 

686. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

 

155. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 191/2005 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor pentru situatii de urgentă

 

687. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 191/2005 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor pentru situatii de urgentă

 

156. – Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2006 privind acordarea de facilităti producătorilor agricoli si crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană

 

688. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2006 privind acordarea de facilităti producătorilor agricoli si crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană

 

157. – Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind sustinerea finantării documentatiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2.1 “Dezvoltarea si “mbunătătirea infrastructurii rurale“ din Programul SAPARD, de la bugetul de stat

 

689. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind sustinerea finantării documentatiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2.1 “Dezvoltarea si “mbunătătirea infrastructurii rurale“ din Programul SAPARD, de la bugetul de stat

 

159. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

691. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

162. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 203/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

694. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 203/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

17. – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

385/161. – Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea derulării programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 29 din 26 ianuarie 2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate, adoptată în temeiul art. 1 pct. X.8 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 31 ianuarie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 mai 2006.

Nr. 154.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 11 mai 2006.

Nr. 686.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 191/2005 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor pentru situatii de urgentă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191 din 21 decembrie 2005 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor pentru situatii de urgentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.189 din 29 decembrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 mai 2006.

Nr. 155.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 191/2005 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor pentru situatii de urgentă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 191/2005 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor pentru situatii de urgentă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 11 mai 2006.

Nr. 687.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2006 privind acordarea de facilităti producătorilor agricoli si crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 20 din 26 ianuarie 2006 privind acordarea de facilităti producătorilor agricoli si crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.4 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din

30 ianuarie 2006, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ

privind acordarea de facilităti producătorilor agricoli si crescătorilor de animale organizati în ferme familiale cu caracter comercial, în perioada de preaderare la Uniunea Europeană“

2. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Programul «Fermierul» se adresează producătorilor agricoli care doresc să înfiinteze o fermă familială cu caracter comercial sau realizează orice investitie care se încadrează în prevederile art. 7 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură.“

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – Pentru accesarea Programului «Fermierul» este necesar ca terenul agricol pe care se realizează investitia să fie detinut în proprietate si/sau cu contract de arendare ori de concesiune, potrivit legii.“

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – (1) În sensul prezentei ordonante, prin fermă familială cu caracter comercial se întelege exploatatia agricolă care îndeplineste cumulativ următoarele conditii: a) este constituită din membrii unei familii sau din familii asociate, iar principalul scop al activitătii sale este realizarea de venituri din producerea si comercializarea productiei agricole proprii;

b) este organizată în una dintre formele juridice prevăzute de lege sau ca grup de producători;

c) forta de muncă necesară desfăsurării activitătii de productie este asigurată preponderent de către membrii familiei sau familiilor asociate;

d) cel putin unul dintre membrii familiei sau familiilor asociate care înfiintează ferma are deprinderi profesionale agricole dovedite printr-un atestat.

(2) Ferma familială cu caracter comercial se poate organiza în oricare dintre formele asociative prevăzute de legislatia în vigoare si este scutită de la plata impozitului pe venit, în conformitate cu prevederile art. 42 lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, dacă sunt întrunite conditiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Atestarea fermelor familiale cu caracter comercial se face de către directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(4) Conditiile de atestare, precum si procedurile de înregistrare si de eliberare a atestatelor de fermă familială cu caracter comercial se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.“

5. Alineatul (2) al articolului 5 se abrogă.

6. La alineatul (3) al articolului 6, înaintea literei a), care devine litera a1), se introduce o nouă literă, litera a), cu următorul cuprins:

“a) un reprezentant al directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, împuternicit cu drept de semnătură, în calitate de membru;“.

7. Litera d) a articolului 7 va avea următorul cuprins:

“d) comunică în scris solicitantului, prin secretariatul organizat la nivelul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, rezultatele analizei documentatiei.“

8. Alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru activitătile cu impact semnificativ asupra mediului, documentatia completă se transmite imediat, prin grija Biroului unic, autoritătii competente pentru protectia mediului, în vederea derulării procedurii de emitere a avizului, acordului sau autorizatiei de mediu, după caz, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare. Avizul, acordul sau autorizatia de mediu, după caz, se eliberează în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 mai 2006.

Nr. 156.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2006 privind acordarea de facilităti producătorilor agricoli si crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2006 privind acordarea de facilităti producătorilor agricoli si crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 11 mai 2006.

Nr. 688.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind sustinerea finantării documentatiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale“ din Programul SAPARD, de la bugetul de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 12 din 26 ianuarie 2006 pentru aprobarea măsurilor privind sustinerea finantării documentatiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale“ din Programul SAPARD, de la bugetul de stat, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.12 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 30 ianuarie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 mai 2006.

Nr. 157.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind sustinerea finantării documentatiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale“ din Programul SAPARD, de la bugetul de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind sustinerea finantării documentatiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale“ din Programul SAPARD, de la bugetul de stat, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 11 mai 2006.

Nr. 689.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.190 din 29 decembrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 mai 2006.

Nr. 159.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 11 mai 2006.

Nr. 691.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 203/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 203 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 mai 2006.

Nr. 162.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 203/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 203/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 11 mai 2006.

Nr. 694.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 39, 42 si 60 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.258 din 27 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică în sensul că:

– doamna deputat Doina Micsunica Dretcanu, apartinând Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnată în calitate de membru al Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor;

– doamna deputat Rovana Plumb, apartinând Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat, trece de la Comisia pentru muncă si protectie socială la Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic, în calitate de membru;

– domnul deputat Eugen Nicolicea, apartinând Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat, trece de la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii la Comisia juridică, de disciplină si imunităti, în calitate de membru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 mai 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 15 mai 2006.

Nr. 17.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 385 din 10 aprilie 2006

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 161 din 11 aprilie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea derulării programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006

 

În temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 374/2006 privind prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005 si ale Hotărârii Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, si al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 9.226/1.146/2006 al Ministerului Sănătătii si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aprobă derularea programului national cu scop curativ, respectiv subprogramelor, denumite în continuare program, respectiv subprograme, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, gestionat de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, în anul 2006.

(2) Se aprobă Normele metodologice de organizare, finantare, monitorizare si control al programului/ subprogramelor finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si sistemul de raportare a indicatorilor specifici, în anul 2006, prevăzute în anexa nr. I.

Art. 2. – (1) Programul finantat din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate are ca scop îmbunătătirea stării de sănătate si cresterea sperantei de viată a bolnavilor cu afectiuni cu risc crescut.

(2) Programul, respectiv subprogramele finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, sumele aferente acestora, scopul, obiectivele, criteriile de eligibilitate stabilite de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii, indicatorii specifici de monitorizare (fizici si de eficientă) si natura cheltuielilor sunt prevăzute în anexa nr. II.

(3) Unitătile sanitare prin care se derulează programul, respectiv subprogramele prevăzute la alin. (2) sunt nominalizate de ministerele în subordinea cărora functionează si aprobate de Ministerul Sănătătii si sunt prevăzute în anexa nr. III.

Art. 3. – (1) Sumele alocate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru finantarea subprogramelor se utilizează pentru asigurarea în spital si în ambulatoriu a unor medicamente si materiale sanitare specifice unor boli cronice cu risc crescut si pentru asigurarea serviciilor de supleere renală (inclusiv medicamente si/sau materiale sanitare specifice).

(2) Casa Natională de Asigurări de Sănătate va estima numărul de bolnavi care urmează să fie beneficiari ai fiecărui subprogram, în functie de propunerile comisiilor de specialitate (numărul de bolnavi eligibili, tendinta morbiditătii specifice, terapia specifică) si de nivelul sumelor aprobate pentru medicamente si materiale sanitare specifice, respectiv servicii de supleere a functiei renale, ce se achizitionează pentru subprograme.

Art. 4. – Unitatea sanitară nominalizată să deruleze subprograme raportează casei de asigurări de sănătate indicatorii specifici pe baza evidentei tehnico-operative.

Art. 5. – (1) Decontarea medicamentelor si/sau a materialelor sanitare specifice si a serviciilor medicale de supleere renală se realizează lunar de casele de asigurări de sănătate din fondurile aprobate cu această destinatie.

(2) Casele de asigurări de sănătate răspund de asigurarea, urmărirea si controlul utilizării fondurilor aprobate pentru derularea subprogramelor finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) Casele de asigurări de sănătate răspund de evaluarea, monitorizarea si controlul derulării subprogramelor pe baza indicatorilor raportati de unitătile sanitare prin care se derulează subprogramele.

(4) Casele de asigurări de sănătate vor raporta Casei Nationale de Asigurări de Sănătate utilizarea sumelor contractate potrivit destinatiei acestora, precum si numărul de bolnavi tratati, valoarea medicamentelor si/sau a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor de supleere renală si costul mediu/bolnav tratat.

(5) Trimestrial, Casa Natională de Asigurări de Sănătate va transmite Ministerului Sănătătii un raport privind derularea programului, respectiv subprogramelor de sănătate finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate. Acest raport va fi transmis în termen de maximum 45 de zile de la încheierea trimestrului si va contine:

– situatia centralizată a indicatorilor fizici si de eficientă pentru fiecare program, respectiv subprogram de sănătate;

– aspecte deosebite în derularea programelor, respectiv subprogramelor de sănătate;

– eventualele propuneri de îmbunătătire a activitătilor pe programe.

Art. 6. – (1) Achizitia, în conditiile legii, a unor medicamente si/sau materiale sanitare specifice ce se acordă în spital si în ambulatoriu se efectuează prin licitatie la nivel national, pentru următoarele subprograme:

– “Tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA si postexpunere (profesională si verticală)“;

– “Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză“;

– “Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice“;

– “Tratamentul bolnavilor cu boli neurologice: scleroza multiplă“;

– “Tratamentul de supleere a functiei renale a bolnavilor cu insuficientă renală cronică“ (medicamente si materiale sanitare);

– “Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat“.

(2) Pentru subprogramele pentru care nu se organizează licitatie la nivel national, achizitionarea medicamentelor si/sau a materialelor sanitare specifice se face, în conditiile legii, de către unitătile sanitare care derulează subprogramele respective.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică si subprogramului “Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză“ pentru achizitia materialelor sanitare specifice.

(4) Lista medicamentelor si materialelor sanitare specifice ce se achizitionează potrivit alin. (2) si (3) se stabileste la propunerea comisiilor de specialitate si se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

(5) Pentru subprogramul “Tratamentul de supleere a functiei renale a bolnavilor cu insuficientă renală cronică“, serviciile de supleere renală (cu exceptia medicamentelor si a materialelor sanitare specifice) se realizează în baza contractelor încheiate între casele de asigurări de sănătate si unitătile sanitare prin care se derulează subprogramul, conform prevederilor din Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

(6) Procedura de achizitie publică prin licitatie la nivel national se organizează de Ministerul Sănătătii împreună cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

(7) Până la efectuarea licitatiei la nivel national, în anul 2006, respectiv încheierea contractelor cu furnizorii de medicamente si materale sanitare specifice desemnati câstigători ai licitatiei la nivel national, aprovizionarea cu medicamente si/sau materiale sanitare specifice ce se acordă în spital si în ambulatoriu se efectuează în conditiile legii.

(8) Distributia la nivelul unitătilor sanitare a medicamentelor si materialelor sanitare specifice, aferente subprogramelor de sănătate prevăzute la alin. (1), se face pe baza contractelor încheiate între Casa Natională de Asigurări de Sănătate, în calitate de achizitor, si furnizorii de medicamente si materiale sanitare specifice declarati câstigători la licitatiile nationale.

Art. 7. – Modificarea structurii, sumelor si indicatorilor specifici pentru evaluare si monitorizare, aferente subprogramelor, pe parcursul derulării acestora, se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, la propunerea fundamentată a ordonatorilor de credite.

Art. 8. – Conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă si dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu centrele-pilot, se aprobă prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu avizul Ministerului Sănătătii.

Art. 9. – Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, directiile de sănătate publică si alte institutii publice implicate, precum si unitătile sanitare prin care se derulează subprograme vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. – Anexele nr. I–III fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

ANEXA Nr. I

 

NORME METODOLOGICE

de organizare, finantare, monitorizare si control al programului/subprogramelor finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si sistemul de raportare a indicatorilor specifici, în anul 2006

 

I. Finantarea subprogramelor

1. Din bugetul aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, Casa Natională de Asigurări de Sănătate finantează programul national cu scop curativ în vederea realizării scopului si obiectivelor stabilite prin lege.

2. a) Sumele alocate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru finantarea programului/subprogramelor se utilizează pentru asigurarea în spital si în ambulatoriu a unor medicamente si materiale sanitare specifice tratamentului unor boli cronice cu risc crescut si asigurarea serviciilor de supleere renală (inclusiv medicamente si/sau materiale sanitare specifice). Lista medicamentelor si materialelor sanitare specifice se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru subprogramele pentru care nu se organizează licitatie la nivel national, respectiv este cuprinsă în documentatia de licitatie pentru subprogramele cu achizitie prin licitatie la nivel national.

b) Sumele aferente subprogramelor pentru care achizitia de medicamente si materiale sanitare specifice nu se efectuează prin licitatie la nivel national sunt cuprinse în contractele încheiate, distinct, între casele de asigurări de sănătate si unitătile sanitare prin care se derulează subprograme.

c) Prevederile lit. b) se aplică si în cazul subprogramelor:

– “Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză“, pentru materiale sanitare specifice;

– “Tratamentul de supleere a functiei renale a bolnavilor cu insuficientă renală cronică“ (pentru servicii medicale, inclusiv transportul).

Contractele mentionate mai sus se realizează după modelul de contract prevăzut în anexa la prezentele norme metodologice, cu exceptia contractului pentru serviciile de supleere a functiei renale a bolnavilor cu insuficientă renală cronică, care se va realiza conform prevederilor din Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

d) Sumele aferente contractelor de achizitii publice ca urmare a licitatiei la nivel national, încheiate si derulate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, precum si cele aferente subprogramelor pentru care nu se organizează astfel de licitatii sunt evidentiate în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate la capitolul 66.05 “Sănătate“, titlul 20 “Bunuri si servicii“, articolele 66.05.02 “Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele nationale cu scop curativ“, 66.05.03 “Materiale sanitare specifice utilizate în programele nationale cu scop curativ“, 66.05.04 “Servicii medicale de hemodializă si dializă peritoneală“ în cadrul bugetului aprobat.

e) Sumele alocate pentru subprogramele pentru care nu se organizează licitatie la nivel national, precum si contravaloarea medicamentelor si materialelor sanitare specifice, achizitionate la nivel national, se cuprind în bugetele de venituri si cheltuieli ale unitătilor sanitare, se aprobă odată cu acestea si se utilizează potrivit destinatiilor stabilite.

3. a) Medicamentele si materialele sanitare specifice ce se acordă în ambulatoriu în cadrul subprogramelor se asigură prin farmaciile apartinând unitătilor sanitare prin care se derulează subprogramul.

b) Eliberarea medicamentelor si materialelor sanitare mentionate la lit. a) se face pe bază de prescriptie medicală (condica de medicamente sau reteta medicală, după caz).

4. a) Unitătile sanitare prin care se derulează subprograme în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate prezintă acestora, până la data de 5 a lunii următoare, rapoarte pentru luna precedentă, conform machetelor transmise de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, precum si sumele achitate, conform copiei ordinului de plată (cu stampila trezoreriei) cu care s-a achitat contravaloarea facturii pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice aprovizionate pentru luna precedentă, si cererea justificativă, însotită de copia de pe factura emisă de furnizor pentru medicamentele si/sau materialele sanitare specifice aprovizionării pentru luna în curs.

b) Casele de asigurări de sănătate vor analiza situatiile prezentate si gradul de utilizare a resurselor puse la dispozitie anterior si vor deconta, în limita sumei prevăzute în contract, în termen de 5 zile de la primire, contravaloarea facturii prezentate în copie de unitatea prestatoare de servicii medicale pentru medicamentele si/sau materialele sanitare specifice, cuprinse în ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprovizionate pentru luna curentă în cadrul subprogramelor.

c) Neprezentarea documentelor prevăzute la lit. a) de către unitătile sanitare atrage prelungirea termenului de decontare până la termenul următor prezentării documentelor.

d) Nerespectarea clauzelor contractuale, în sensul utilizării fondurilor pentru alte destinatii, atrage rezilierea contractului respectiv.

e) Situatiile prevăzute la lit. d) vor fi aduse la cunostintă Casei Nationale de Asigurări de Sănătate de către organele constatatoare, în termen de 48 de ore de la data constatării.

5. Unitătile sanitare prin care se derulează subprograme pentru care achizitia medicamentelor si materialelor sanitare specifice se realizează prin licitatie la nivel national urmează procedura cuprinsă în Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.113/153/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării programelor, respectiv subprogramelor de sănătate finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare.

II. Responsabilitătile specifice în derularea subprogramelor

6. Casa Natională de Asigurări de Sănătate poate colabora cu consilii de experti ce pot cuprinde si reprezentanti ai Ministerului Sănătătii, numite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

7. Casa Natională de Asigurări de Sănătate, prin directiile de specialitate, si casele de asigurări de sănătate, prin structurile cu atributii echivalente, au următoarele responsabilităti:

a) răspund de asigurarea, urmărirea si controlul utilizării fondurilor alocate pentru derularea subprogramelor;

b) realizează evaluarea si monitorizarea derulării subprogramelor prin indicatorii fizici si de eficientă realizati;

c) răspund de controlul derulării subprogramelor.

8. Unitătile sanitare prin care se derulează subprograme au următoarele responsabilităti:

– răspund de utilizarea fondurilor primite potrivit destinatiei aprobate;

– dispun măsurile necesare în vederea asigurării realizării obiectivelor subprogramului;

– răspund de organizarea, monitorizarea si buna desfăsurare a activitătilor medicale din cadrul subprogramelor de sănătate;

– răspund de raportarea corectă si la timp a datelor către casele de asigurări de sănătate;

– răspund de modul de organizare a contabilitătii, a evidentelor tehnico-operative, de utilizarea sumelor potrivit destinatiilor aprobate, cu respectarea legilor în vigoare, de exactitatea si realitatea datelor raportate caselor de asigurări de sănătate.

III. Evaluarea si monitorizarea subprogramelor

9. a) Evaluarea si monitorizarea subprogramelor se realizează pe baza indicatorilor specifici de monitorizare prevăzuti în anexa nr. II.

b) Indicatorii fizici si de eficientă, precum si valoarea medicamentelor si materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor de supleere renală (inclusiv medicamente si materiale sanitare specifice), corespunzător subprogramelor finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, se transmit caselor de asigurări de sănătate si Casei Nationale de Asigurări de Sănătate în vederea analizei acestora.

c) Indicatorii de eficientă reprezintă costul mediu/bolnav tratat si se calculează ca raport între valoarea medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice consumate pentru tratamentul bolnavilor si numărul de bolnavi beneficiari în cadrul fiecărui subprogram, iar pentru serviciile de supleere renală, ca raport între cheltuielile cu serviciile de supleere renală (inclusiv medicamente si materiale sanitare) si numărul de bolnavi dializati.

d) Unitătile sanitare care derulează subprograme transmit caselor de asigurări de sănătate raportări lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) si anuale, cuprinzând numărul de bolnavi tratati si valoarea medicamentelor si/sau a materialelor sanitare specifice utilizate în tratamentul acestora, precum si valoarea serviciilor de supleere renală.

e) Unitătile sanitare care derulează subprograme au obligatia de a organiza evidenta bolnavilor care beneficiază de medicamente si/sau materiale sanitare specifice prescrise si eliberate în cadrul programelor, precum si de servicii de supleere renală prin înregistrarea la nivel de pacient, în format electronic, a următorului set minim de informatii: CNP, diagnostic specific subprogramului, medicul curant, perioada pentru care s-a făcut recomandarea pentru tratament si schema terapeutică prescrisă din program.

Această evidentă va fi pusă la dispozitie caselor de asigurări de sănătate, lunar, până la data de 5 a lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea.

f) Casele de asigurări de sănătate transmit Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) si anual, până la data de 15 a lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea, sumele alocate de acestea pentru fiecare subprogram de sănătate, sumele utilizate de unitătile prestatoare de servicii medicale care derulează subprograme, precum si indicatorii fizici si de eficientă.

10. Trimestrial si anual Casa Natională de Asigurări de Sănătate, prin directiile de specialitate, si casele de asigurări de sănătate, prin structurile cu atributii echivalente, realizează evaluarea derulării subprogramelor prin analiza comparativă a indicatorilor prevăzuti fată de cei realizati.

IV. Controlul derulării subprogramelor

11. Controlul indicatorilor din subprogramele de sănătate va urmări, în principal, următoarele obiective:

a) încadrarea în bugetul aprobat, precum si măsura în care fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinatiilor stabilite pentru realizarea obiectivelor propuse în subprogramul respectiv;

b) respectarea de către persoanele implicate a responsabilitătilor legate de derularea subprogramelor de sănătate;

c) realitatea indicatorilor raportati;

d) acuratetea si validarea datelor colectate si raportate;

e) eventuale obstacole sau disfunctionalităti în derularea subprogramelor.

12. În urma fiecărui control se va întocmi un raport care va fi discutat cu persoanele responsabile în derularea subprogramelor respective, în vederea remedierii eventualelor disfunctionalităti, urmând ca, în termen de 30 de zile, să se stabilească rezultatele finale ale controlului. În cazul în care casa de asigurări de sănătate identifică probleme ce nu pot fi solutionate la nivel local, acestea vor fi transmise spre solutionare Directiei monitorizare si corp control din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Pentru anul 2006, controlul anual se va efectua până la data de 15 februarie 2007.

 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

CONTRACT

pentru finantarea subprogramelor din cadrul programului national cu scop curativ în anul 2006

 

I. Părtile contractante

Casa de Asigurări de Sănătate .............................................., cu sediul în municipiul/orasul ........................................, str. ....................................................................... nr. ............., judetul/sectorul .............................., telefon/fax ........................, reprezentată prin presedinte-director general ................................... si director economic ........................., pe de o parte,

si

unitatea sanitară .........................................................., cu sediul în ......................................., str. .................................. nr. ..........., telefon .................................., fax .............................., reprezentată prin ............................................., având actul de înfiintare/organizare nr. ........................, Autorizatia sanitară de functionare nr. ......................., Certificatul de acreditare nr. ...................., codul fiscal ........................................ si contul nr. .................................., deschis la Trezoreria Statului, copie de pe dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.

II. Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract îl constituie finantarea subprogramelor din cadrul programului national cu scop curativ

...........................................................................................................................................................................................................,

(se specifică fiecare subprogram)

pentru asigurarea medicamentelor si/sau a materialelor sanitare specifice, ..........................................................................

(se completează, după caz, în functie de subprograme)

necesare în terapia în spital/ în spital si ambulatoriu, conform Hotărârii Guvernului nr. 374/2006 privind prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005 si ale Hotărârii Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, si Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 385/161/2006 pentru aprobarea derulării programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006.

III. Durata contractului

3.1. Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui si până la data de 31 decembrie 2006.

3.2. Durata prezentului contract se poate prelungi, cu acordul părtilor, în conditiile legii.

IV. Obligatiile părtilor

4.1. Obligatiile casei de asigurări de sănătate

4.1.1. Casa de Asigurări de Sănătate .................. se obligă să asigure fonduri pentru derularea subprogramelor în cadrul bugetului aprobat cu această destinatie, decontând lunar, în limita contractului, contravaloarea facturilor pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare asigurării în spital si în ambulatoriu, după caz, a tratamentului pentru bolnavii cu afectiunile cuprinse în subprograme.

4.1.2. Finantarea subprogramelor se face din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, în cadrul bugetului aprobat pentru cheltuieli materiale si prestări de servicii cu caracter medical la subcapitolul respectiv.

4.1.3. Sumele alocate sunt stabilite în functie de numărul de bolnavi tratati si de costul mediu pe bolnav.

4.1.4. Medicamentele si/sau materialele sanitare ce se acordă în ambulatoriu în cadrul programelor se asigură prin farmacia unitătii sanitare prin care acestea se derulează.

4.1.5. Eliberarea medicamentelor si materialelor sanitare mentionate la pct. 4.1.4 se face pe bază de prescriptie medicală (condica de medicamente sau reteta medicală, după caz).

4.1.6. Casa de Asigurări de Sănătate ...... analizează indicatorii prezentati în decontul înaintat de unitatea sanitară, precum si gradul de utilizare a fondurilor puse la dispozitie anterior.

4.1.7. Casa de Asigurări de Sănătate ...... decontează, în termen de 5 zile, în baza cererilor justificative transmise de unitatea sanitară, în limita sumei prevăzute în contract, contravaloarea facturii, prezentată în copie, pentru medicamentele si/sau materialele sanitare specifice necesare tratamentului din luna curentă.

4.2. Obligatiile unitătii sanitare .........................................................

Unitatea sanitară are următoarele obligatii:

4.2.1. să elaboreze strategii de profilaxie primară, secundară si tertiară pentru bolile cuprinse în subprogram;

4.2.2. să utilizeze fondurile primite pentru fiecare subprogram de sănătate, potrivit destinatiei acestora;

4.2.3. să dispună măsuri pentru gestionarea eficientă a mijloacelor materiale si bănesti;

4.2.4. să organizeze evidenta cheltuielilor pe fiecare subprogram si pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, atât în prevederi, cât si în executie;

4.2.5. să se asigure că serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calitătii în normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate în conditiile legii;

4.2.6. să furnizeze tratamentul adecvat si să prescrie medicamentele conform reglementărilor în vigoare;

4.2.7. să efectueze achizitia medicamentelor si/sau a materialelor sanitare specifice, în conditiile legii;

4.2.8. să transmită casei de asigurări de sănătate raportări lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) si anuale privind sumele utilizate pe fiecare program, precum si indicatorii realizati, răspunzând atât de exactitatea si realitatea datelor raportate pentru justificarea plătii contravalorii facturii pentru medicamentele si/sau materialele sanitare specifice procurate în luna precedentă, cât si a indicatorilor raportati;

4.2.9. să organizeze evidenta nominală si în baza codurilor numerice personale pentru bolnavii care beneficiază de medicamente si/sau materiale sanitare specifice, prescrise si eliberate în cadrul subprogramelor.

Până la data de 5 a lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea va raporta casei de asigurări de sănătate evidenta nominală si în baza codurilor numerice personale pentru bolnavii tratati în cadrul subprogramelor.

V. Valoarea contractului (se detaliază fiecare subprogram)

5.1. ..................... lei;

5.2. ..................... lei;

5.3. ..................... lei.

VI. Finantarea subprogramelor

6.1. Unitatea sanitară prezintă în primele 5 zile ale lunii curente, pentru luna expirată, decontul pentru luna precedentă, cuprinzând numărul de bolnavi tratati, valoarea medicamentelor si materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, costul mediu pe bolnav, sumele achitate, conform ordinului de plată (cu stampila trezoreriei) cu care s-a achitat contravaloarea facturii pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice procurate în luna precedentă, precum si cererea justificativă, însotită de copia facturii emise de furnizor pentru medicamentele si/sau materialele specifice aprovizionate pentru luna în curs.

6.2. Casa de asigurări de sănătate analizează indicatorii prezentati prin decont, precum si gradul si modul de utilizare a fondurilor puse la dispozitie anterior si decontează, în limita sumei prevăzute în contract, în termen de maximum 5 zile de la primire, contravaloarea facturii prezentate în copie de unitatea sanitară pentru medicamentele si/sau materialele specifice achizitionate pentru luna curentă.

VII. Răspunderea contractuală

7.1. Unitatea sanitară are următoarele responsabilităti:

7.1.1. Prin medicii coordonatori:

a) răspunde de utilizarea fondurilor primite pentru efectuarea cheltuielilor pentru medicamentele si materialele sanitare specifice;

b) răspunde de organizarea evidentei nominale si în baza codurilor numerice personale pentru bolnavii care beneficiază de medicamentele si/sau materialele sanitare specifice, prescrise în cadrul subprogramelor;

c) dispune măsurile necesare aplicării metodologiei de subprogram, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor prevăzute în subprogram;

d) răspunde de organizarea, monitorizarea si buna desfăsurare a activitătilor medicale din cadrul subprogramului;

e) răspunde de raportarea la timp a datelor către Casa de Asigurări de Sănătate ..........................., precum si de realitatea si exactitatea acestora;

7.1.2. Prin contabilul-sef al unitătii sanitare:

– răspunde de modul de organizare a evidentelor tehnico-operative, de utilizarea sumelor alocate potrivit destinatiilor aprobate, cu respectarea normelor legale în vigoare, de exactitatea si realitatea datelor raportate lunar.

7.2. Casa de Asigurări de Sănătate ..................................... controlează trimestrial modul de utilizare a fondurilor alocate si analizează lunar indicatorii prezentati.

7.2.1. Controlul casei de asigurări de sănătate va urmări, în principal, următoarele:

a) dacă activitătile se desfăsoară conform reglementărilor legale în vigoare;

b) dacă se constată obstacole sau disfunctionalităti în derularea subprogramului;

c) dacă se încadrează în sumele contractate pe subprograme, dacă fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinatiilor stabilite si dacă au servit la realizarea obiectivelor subprogramului respectiv;

d) dacă persoanele implicate respectă responsabilitătile legate de subprogram;

e) realitatea si exactitatea datelor.

7.3. Neprezentarea de către unitatea sanitară a documentelor prevăzute la pct. 4.2.8 atrage sistarea finantării.

7.4. Nerespectarea clauzelor cuprinse la pct. 4.2.2 si 4.2.8 atrage rezilierea contractului.

VIII. Solutionarea litigiilor

Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se solutionează de părti pe cale amiabilă. În situatia în care părtile nu ajung la o întelegere, acestea se vor adresa Comisiei Centrale de Arbitraj si instantelor judecătoresti competente, după caz.

IX. Clauze speciale

9.1. Sumele înscrise în actele aditionale încheiate în anul 2006 la contractele pentru anul 2005 vor fi consemnate distinct ca sume incluse în valoarea totală a contractului pe anul 2006.

9.2. Se pot încheia acte aditionale la prezentul contract în situatia în care, prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, se aprobă modificări în volumul si în structura subprogramului, pe parcursul derulării acestuia.

9.3. Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părtile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putintă spiritului contractului, în conformitate cu prevederile legale. Dacă pe durata derulării prezentului contract expiră termenul de valabilitate a autorizatiei sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reînnoirii autorizatiei sanitare pentru toată durata de valabilitate a contractului.

X. Forta majoră

10.1. Orice împuternicire independentă de vointa părtilor, intervenită după data semnării prezentului contract si care împiedică executarea acestuia, este considerată fortă majoră si exonerează de răspundere partea care o invocă.

Sunt considerate fortă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.

10.2. Partea care invocă forta majoră trebuie să anunte cealaltă parte în termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de fortă majoră si, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

10.3. Dacă nu se procedează la anuntarea în termenele prevăzute mai sus a începerii si încetării cazului de fortă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părti prin neanuntarea la termen.

10.4. În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

XI. Dispozitii finale

11.1. Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părti.

11.2. În conditiile aparitiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa în mod corespunzător.

11.3. Rezilierea contractului înainte de expirarea valabilitătii acestuia poate fi făcută numai cu acordul părtilor.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ............................... , în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, si se completează conform normelor legale în vigoare.

 

Casa de Asigurări de Sănătate

................................................................

 

Unitatea sanitară

.............................................................

Presedinte-director general,

.................................................................

 

Director,

.............................................................

Director management si economic,

....................................................................

 

Director economic/contabil-sef,

.............................................................

Medic-sef

........................................................................

 

 

Vizat

Serviciul juridic

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a