MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 435         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 19 mai 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

176. – Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind functionarea Institutului Cultural Român la Budapesta si a Centrului Cultural al Republicii Ungare la Bucuresti, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2005

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind functionarea Institutului Cultural Român la Budapesta si a Centrului Cultural al Republicii Ungare la Bucuresti

 

722. – Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind functionarea Institutului Cultural Român la Budapesta si a Centrului Cultural al Republicii Ungare la Bucuresti, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2005

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

566. – Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Constructia variantei de ocolire Deva si Orăstie la profil de autostradă“

 

571. – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investitii cuprinse în “Proiectul nr. 2 – Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinti Zlatna si Copsa Mică“ din cadrul Memorandumului aprobat  în sedinta Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006–2009, pentru finantarea investitiilor prioritare de mediu si gospodărire a apelor

 

613. – Hotărâre privind autorizarea Serviciului Român de Informatii de a achizitiona mijloace de transport prin intermediul unei finantări tip leasing financiar

 

616. – Hotărâre pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 459/2004 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale ca furnizor de servicii de telecomunicatii necesare sistemului informatic unic integrat al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si furnizorilor săi de servicii medicale

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

54. – Decizie privind organizarea si functionarea Centrului de situatii al Guvernului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind functionarea Institutului Cultural Român la Budapesta si a Centrului Cultural al Republicii Ungare la Bucuresti, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind functionarea Institutului Cultural Român la Budapesta si a Centrului Cultural al Republicii Ungare la Bucuresti, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 mai 2006.

Nr. 176.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind functionarea Institutului Cultural Român la Budapesta si a Centrului Cultural al Republicii Ungare la Bucuresti

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare, denumite în continuare părti,

având în vedere dispozitiile Tratatului de întelegere si bună vecinătate dintre România si Republica Ungară, semnat la Timisoara la 16 septembrie 1996,

în conformitate cu cele cuprinse în Acordul dintre Guvernul Republicii Populare Române si Guvernul Republicii Populare Ungare privind colaborarea culturală si stiintifică, semnat la Budapesta la 7 septembrie 1961, precum si cu prevederile Actului Final al Conferintei pentru Securitate si Cooperare în Europa, semnat la 1 august 1975, animate fiind de intentia realizării dispozitiilor Cartei “Pentru o nouă Europă“, adoptată la Paris la 21 noiembrie 1990, la Conferinta pentru Securitate si Cooperare,

luând în considerare Conventia dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Populare Ungare privind înfiintarea Casei culturii române la Budapesta si a Casei culturii ungare la Bucuresti, semnată la Budapesta la 26 noiembrie 1969,

în interesul cultivării si dezvoltării relatiilor culturale, stiintifice si de învătământ dintre cele două state, precum si al întăririi relatiilor de bună vecinătate convin după cum urmează:

 

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

 

1. Părtile stabilesc de comun acord ca pe teritoriile statelor lor să functioneze Institutul Cultural Român la Budapesta si Centrul Cultural al Republicii Ungare la Bucuresti, denumite în continuare institute.

2. În conformitate cu Conventia dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Populare Ungare privind înfiintarea Casei culturii române la Budapesta si a Casei culturii ungare la Bucuresti, semnată la 26 noiembrie 1969 la Budapesta, din data de 15 februarie 1991 functionează la Budapesta Institutul Cultural Român, iar la Bucuresti Centrul Cultural al Republicii Ungare.

3. În baza prezentului acord, părtile au posibilitatea înfiintării unei filiale a Institutului Cultural Român din Budapesta în Republica Ungară si a unei filiale a Centrului Cultural al Republicii Ungare din Bucuresti în România, pe bază de reciprocitate. Dispozitiile prezentului acord sunt valabile si pentru filiale. Înfiintarea filialelor va fi comunicată pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL 2

 

Institutele contribuie la realizarea prevederilor acordului cultural semnat de părti si a prevederilor cuprinse în alte programe de colaborare culturală. Scopul activitătii institutelor este dezvoltarea relatiilor dintre cele două state, prin înlesnirea schimbului de informatii si cunostinte din domeniul culturii, artelor, învătământului, stiintei, massmedia, precum si cunoasterea reciprocă a cetătenilor celor două state, datorită dobândirii directe a informatiilor si a creării posibilitătii de cunoastere reciprocă.

 

ARTICOLUL 3

 

Institutele pot deschide conturi conform legislatiilor în vigoare în cele două state.

 

Coordonarea si conducerea institutelor

 

ARTICOLUL 4

 

1. Institutul Cultural Român la Budapesta este subordonat Institutului Cultural Român si Ministerului Afacerilor Externe al României, iar Centrul Cultural al Republicii Ungare la Bucuresti este subordonat ministrului patrimoniului cultural national al Republicii Ungare, prin Directia institutelor culturale maghiare din străinătate.

2. Părtile îsi vor comunica pe căi diplomatice eventualele schimbări survenite în coordonarea celor două institute.

 

Activitatea institutelor

 

ARTICOLUL 5

 

1. Institutele, în conformitate cu legislatia în vigoare în statul primitor si cu prevederile dreptului international, vor desfăsura activităti după cum urmează:

a) organizează concerte, reprezentatii, seri literare, prezentări de filme, expozitii si alte manifestări culturale;

b) organizează conferinte, seminarii, colocvii si întâlniri în domeniul stiintei;

c) editează, difuzează si împrumută cărti, publicatii si alte materiale de prezentare culturală si stiintifică;

d) organizează cursuri de limbă română, respectiv de limbă maghiară;

e) organizează manifestări si întâlniri pentru copii si tineret.

2. În concordantă cu scopul prezentului acord si în spiritul respectului reciproc dintre părti, institutele pot organiza si alte activităti pentru promovarea valorilor spirituale ale popoarelor din statele lor.

3. Institutele care nu au scop patrimonial pot desfăsura si activităti comerciale, cum ar fi vânzarea de publicatii, materiale audiovizuale, creatii artistice si articole culturale, precum si activităti de deservire în sediu pentru publicul lor.

4. Activitatea comercială a institutelor se va desfăsura în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare în statul primitor si nu va fi scutită de impozitele si taxele aferente, beneficiind în statul primitor de acelasi regim fiscal aplicabil persoanelor juridice fără scop patrimonial care desfăsoară activităti similare. Această prevedere se referă si la activitătile de deservire din incintă, organizate de institute.

 

ARTICOLUL 6

 

1. Părtile permit accesul liber si neîngrădit în spatiile publice ale institutelor, precum si la manifestările organizate, în conformitate cu prezentul acord, în alte spatii sau localităti, pentru care este necesar acordul autoritătilor locale din statul primitor.

2. Institutele pot face publicitate activitătilor desfăsurate în conditiile permise de reglementările în vigoare ale statului primitor.

 

ARTICOLUL 7

 

1. Institutele pot:

a) percepe taxă de intrare la spectacole sau pentru materiale emise si difuzate;

b) stabili o taxă pentru cursurile de limbă organizate de ele si pentru activitătile legate de acestea;

c) stabili o taxă pentru publicatiile lor electronice (CD, DVD, Internet) si tipografice, ocazionale si periodice, precum si pentru difuzarea programelor audio si video organizate si pentru publicarea lor pe Internet;

d) stabili o taxă pentru serviciile oferite de bibliotecă.

2. Activitătile definite în prezentul articol se vor desfăsura conform prevederilor legale ale statului primitor. Problemele practice care se ivesc în legătură cu activitătile mentionate mai sus trebuie reglementate în mod nemijlocit cu autoritătile competente din statul primitor.

 

Personalul institutelor si statutul acestuia

 

ARTICOLUL 8

 

Părtile îsi vor desemna ele însele membrii personalului propriu si se vor informa pe cale diplomatică asupra numărului de angajati din institute, asupra numelor membrilor personalului, asupra sosirii la post si începerii activitătii acestora, precum si asupra plecării lor definitive.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Directorul si directorul adjunct ai institutelor beneficiază de statutul diplomatic al statului trimitător si vor fi notificati ca atare la Ministerul Afacerilor Externe local.

2. Angajatii institutelor care dispun de cetătenia statului trimitător sunt supusi legislatiei statului trimitător. Acestora li se aplică legislatia muncii si a asigurărilor sociale a acestui stat si sunt scutiti de obligatia de a obtine permis de muncă.

3. Angajatii institutelor care dispun de cetătenia statului primitor sunt supusi legislatiei statului primitor. Acestora li se aplică legislatia muncii si a asigurărilor sociale a acestui stat.

 

ARTICOLUL 10

 

Părtile vor acorda, fără taxă, viză si permis de sedere personalului fără statut diplomatic al institutelor, precum si membrilor familiilor acestora.

 

ARTICOLUL 11

 

Părtile îsi vor acorda asistentă în scopul functionării Institutului Cultural Român la Budapesta si, respectiv, a Centrului Cultural al Republicii Ungare la Bucuresti în clădiri corespunzătoare.

 

Impozite, taxe si facilităti vamale

 

ARTICOLUL 12

 

1. Obiectele destinate echipării si functionării, precum si obiectele destinate unor prezentări, expozitii si unor scopuri didactice nu fac obiectul restrictiilor de aducere si scoatere din tară.

2. Această scutire nu se referă la mărfurile destinate valorificării în circuit comercial.

 

ARTICOLUL 13

 

Regimul fiscal al institutelor, precum si al personalului celor două institute este reglementat de legislatia statului trimitător si de prevederile Conventiei dintre România si Republica Ungară privind evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Bucuresti la 16 septembrie 1993.

 

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 14

 

1. Prezentul acord va intra în vigoare în a 60-a zi de la data ultimei notificări prin care părtile îsi comunică reciproc pe căi diplomatice, în scris, îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

2. Acordul se încheie pentru o perioadă nedeterminată si poate fi denuntat pe cale diplomatică în orice moment, de către oricare dintre părti.

Acordul îsi încetează valabilitatea la împlinirea a 6 luni de la primirea notificării de denuntare.

 

ARTICOLUL 15

 

La data intrării în vigoare a prezentului acord, îsi încetează valabilitatea Conventia dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Populare Ungare privind înfiintarea Casei culturii române la Budapesta si a Casei culturii ungare la Bucuresti, semnată la Budapesta la 26 noiembrie 1969.

 

ARTICOLUL 16

 

Orice problemă legată de interpretarea si aplicarea prezentului acord va fi rezolvată pe cale diplomatică.

Semnat la Bucuresti, la 20 octombrie 2005, în două exemplare originale, fiecare dintre ele în limbile română si maghiară, toate textele fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Mihai Răzvan Ungureanu

Pentru Guvernul Republicii Ungare,

András Bozóki

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind functionarea Institutului Cultural Român la Budapesta si a Centrului Cultural al Republicii Ungare la Bucuresti, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind functionarea Institutului Cultural Român la Budapesta si a Centrului Cultural al Republicii Ungare la Bucuresti, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2005, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 15 mai 2006.

Nr. 722.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Constructia variantei de ocolire Deva si Orăstie la profil de autostradă“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national “Constructia variantei de ocolire Deva si Orăstie la profil de autostradă“, potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. – (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2**).

Art. 3. – (1) Se aprobă suma globală estimată de 25.326.910 lei (RON), ca justă despăgubire pentru imobilele ce sunt situate pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1.

(2) Suma globală prevăzută la alin. (1) va fi alocată din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în limita prevederilor anuale aprobate cu destinatia cheltuieli neeligibile aferente Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Constructia variantei de ocolire Deva–Orăstie la standard de autostradă“, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2004 si la Bucuresti la 14 februarie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 bis din 1 august 2005.

Art. 4. – Suma prevăzută la art. 3 se virează, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. 5. – Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de expropriere, conform legii. Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat si într-un ziar local.

Art. 6. – Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, cu respectarea reglementărilor în vigoare si fără a afecta dispozitiile prezentei hotărâri.

Art. 7. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 aprilie 2006.

Nr. 566.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

**) Anexa nr. 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în “Proiectul nr. 2 – Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinti Zlatna si Copsa Mică“ din cadrul Memorandumului aprobat în sedinta Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006–2009, pentru finantarea investitiilor prioritare de mediu si gospodărire a apelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă lista cuprinzând obiectivele de investitii cuprinse în “Proiectul nr. 2 – Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinti Zlatna si Copsa Mică“ din cadrul Memorandumului aprobat în sedinta Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006–2009, pentru finantarea investitiilor prioritare de mediu si gospodărire a apelor, prevăzută în anexa nr. I.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), cuprinsi în anexele nr. II/1–II/9*).

Art. 2. – Finantarea obiectivelor de investitii cuprinse în “Proiectul nr. 2 – Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinti Zlatna si Copsa Mică“ din cadrul Memorandumului aprobat în sedinta Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006–2009, pentru finantarea investitiilor prioritare de mediu si gospodărire a apelor, prevăzute în anexa nr. I, ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexele nr. II/1–II/9, se face de la bugetul de stat, credite interne si externe, prin bugetul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, precum si din alte surse legal constituite.

Art. 3. – Anexa nr. I si anexele nr. II/1–II/9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 26 aprilie 2006.

Nr. 571.


*) Anexele nr. II/1–II/9 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. I

 

LISTA

cuprinzând obiectivele de investitii cuprinse în “Proiectul nr. 2 – Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinti Zlatna si Copsa Mică“ din cadrul Memorandumului aprobat în sedinta Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006–2009, pentru finantarea investitiilor prioritare de mediu si gospodărire a apelor

 

Nr.

crt.

Obiectivul

1.

Amenajarea râului Ampoi si a afluentilor săi, în zona orasului Zlatna

2.

Reabilitarea sistemului de salubrizare a orasului Zlatna si construirea Statiei de transfer deseuri menajare

3.

Ecologizarea si înlăturarea efectelor poluării în zona industrială dezafectată

4.

Reabilitarea si extinderea retelei de canalizare a orasului Zlatna

5.

Reabilitarea ecosistemului în zonele grav afectate de poluare ale orasului Zlatna, judetul Alba

6.

Extinderea retelei de apă potabilă pe teritoriul administrativ al orasului Zlatna

7.

Reabilitarea fostei albii a râului Ampoi, orasul Zlatna, judetul Alba

8.

Sistemul zonal de alimentare cu apă potabilă si canalizare a apelor uzate Copsa Mică, judetul Sibiu

9.

Reabilitarea fatadelor si a acoperisurilor clădirilor (institutii publice si blocuri de locuinte) afectate de poluarea istorică în orasul Copsa Mică, judetul Sibiu

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind autorizarea Serviciului Român de Informatii de a achizitiona mijloace de transport prin intermediul unei finantări tip leasing financiar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. 5 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se autorizează Serviciul Român de Informatii să atribuie, în conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, un contract multianual de furnizare pe bază de leasing financiar, cu optiune de cumpărare, a 1.400 de autoturisme necesare desfăsurării în bune conditii a activitătilor acestuia.

(2) Valoarea estimată a achizitiei este de 60 milioane lei (RON), sumă care include costurile, dobânzile, taxele, impozitele si alte cheltuieli aferente.

(3) Contractul multianual de furnizare prevăzut la alin. (1) se finantează pe o perioadă de 4 ani bugetari.

Art. 2. – Plata avansului, a ratelor de leasing, a valorii reziduale, a comisioanelor, taxelor, precum si a celorlalte cheltuieli aferente contractului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului Român de Informatii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru-Radu Timofte

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 613.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 459/2004 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale ca furnizor de servicii de telecomunicatii necesare sistemului informatic unic integrat al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si furnizorilor săi de servicii medicale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Alineatul (2) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 459/2004 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale ca furnizor de servicii de telecomunicatii necesare sistemului informatic unic integrat al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si furnizorilor săi de servicii medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 16 aprilie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Sumele încasate de către Serviciul de Telecomunicatii Speciale în baza contractului prevăzut la alin. (1), reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de alti operatori de telecomunicatii pentru functionarea sistemului, se utilizează pentru plata acestor servicii, iar cele ce reprezintă servicii prestate efectiv de Serviciul de Telecomunicatii Speciale se virează la bugetul de stat.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Marcel Opris

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

p. Ministrul finantelor publice,

Alice Cezarina Bîtu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 616.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind organizarea si functionarea Centrului de situatii al Guvernului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 si al art. 23 alin. (2) din Decizia primului-ministru nr. 379/2005 privind organizarea si functionarea Cancelariei Primului-Ministru,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Art. 1. – (1) Centrul de situatii al Guvernului, denumit în continuare Centru, se organizează si functionează ca structură fără personalitate juridică, la dispozitia primuluiministru, în cadrul Cancelariei Primului-Ministru si în subordinea directă a sefului Cancelariei Primului-Ministru.

(2) Scopul Centrului este asigurarea legăturii Guvernului cu autoritătile administratiei publice centrale, cu privire la situatiile de urgentă si evenimentele deosebite care trebuie cunoscute la nivel guvernamental.

(3) Sediul Centrului este în municipiul Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1.

Art. 2. – (1) Pentru realizarea scopului prevăzut la art. 1, Centrul Ondeplineste următoarele atributii principale:

a) asigură serviciul de permanentă la Guvernul României;

b) colectează rapoartele si informatiile referitoare la situatiile de urgentă si evenimentele deosebite de la serviciile operative ale autoritătilor publice centrale;

c) se informează permanent despre modul de derulare a misiunilor desfăsurate pe teritoriul national sau în afara granitelor României, sub egida Organizatiei Natiunilor Unite, Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord sau Uniunii Europene;

d) îl informează pe seful Cancelariei Primului-Ministru sau, după caz, pe primul-ministru, despre evolutia situatiilor de urgentă sau a evenimentelor deosebite;

e) asigură consilierea primului-ministru pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin în domeniul managementului situatiilor de urgentă;

f) se informează cu privire la modul de coordonare a actiunilor fortelor implicate în managementul situatiilor de urgentă;

g) Întocmeste documentul cu directiile prioritare de actiune în domeniul prevenirii si gestionării situatiilor de urgentă;

h) Îndeplineste alte atributii, conform reglementărilor interne emise în baza prevederilor legale.

(2) În exercitarea atributiilor ce îi revin, Centrul colaborează cu autoritătile administratiei publice centrale, cu centrele operative si operationale din structura Ministerului Administratiei si Internelor, a Ministerului Apărării Nationale, a Serviciului Român de Informatii, precum si cu alte structuri nationale sau internationale.

Art. 3. – (1) Conducerea Centrului este asigurată de un director care Ondeplineste functia de sef al Centrului, numit si eliberat în/din functie prin ordin al sefului Cancelariei Primului-Ministru.

(2) Seful Centrului are următoarele atributii:

a) organizează si conduce întreaga activitate a Centrului si îl reprezintă în raporturile cu tertii, persoane fizice sau juridice, române ori străine;

b) înaintează sefului Cancelariei Primului-Ministru propuneri privind bugetul anual al Centrului;

c) Îndeplineste alte atributii stabilite de primul-ministru.

(3) Seful Centrului face propuneri privind numirea si eliberarea din functie a personalului Centrului, în conditiile legii.

(4) Regulamentul de organizare si functionare, structura posturilor Centrului, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, de muncă se aprobă prin ordin al sefului Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 4. – Centrul este coordonat de un secretar de stat din structura Cancelariei Primului-Ministru, numit si eliberat din functie prin decizie a primului-ministru.

Art. 5. – (1) Structura organizatorică a Centrului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Centrul este structurat pe compartimente, care se pot organiza pe servicii si birouri, în conditiile legii.

(3) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 24 de functii contractuale, inclusiv cea a sefului Centrului, si se asigură prin redistribuire din numărul total de posturi aprobat Cancelariei Primului-Ministru pentru anul 2006.

(4) Salarizarea personalului se face potrivit prevederilor legale în vigoare, aplicabile fiecărei categorii de personal existente în cadrul Centrului.

(5) În structura Centrului poate fi transferat sau detasat, în conditiile legii, personal din cadrul altor autorităti publice.

Art. 6. – Personalul Centrului are obligatia de a respecta prevederile legale privind protectia informatiilor clasificate.

Art. 7. – (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Centrului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.

(2) Spatiile si logistica necesare functionării Centrului se asigură de Cancelaria Primului-Ministru.

Art. 8. – (1) Numirea sefului Centrului se face în termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ.

(2) Regulamentul de organizare si functionare al Centrului se aprobă în termen de 30 de zile de la numirea sefului Centrului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 16 mai 2006.

Nr. 54.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

A CENTRULUI DE SITUATII AL GUVERNULUI