MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 438         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 22 mai 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

173. – Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România

 

719. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România

 

174. – Lege privind unele măsuri de protectie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către fostii proprietari

 

720. – Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri de protectie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către fostii proprietari

 

175. – Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

 

721. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

572. – Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei cuprinse în “Proiectul nr. 5 – Sistem informatic integrat de mediu, la nivel national“ din cadrul Memorandumului aprobat în sedinta Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006–2009, pentru finantarea investitiilor prioritare de mediu si gospodărire a apelor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 568/2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1 – (1) Prin prezenta ordonantă de urgentă se recunoaste calitatea de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice sau supuse din motive politice unor măsuri administrative abuzive în perioada 6 martie 1945 – 14 decembrie 1989.“

2. La articolul 2 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) propaganda pentru răsturnarea ordinii sociale până la 14 decembrie 1989 sau manifestarea împotrivirii fată de aceasta;“.

3. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(2) Prevederile prezentei ordonante de urgentă nu se aplică persoanelor condamnate pentru infractiuni contra umanitătii sau celor în cazul cărora s-a dovedit că au desfăsurat o activitate cu caracter fascist în cadrul unei organizatii sau miscări de acest fel.“

4. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – (1) Se înfiintează Comisia pentru constatarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă, denumită în continuare Comisie, entitate fără personalitate juridică, compusă din:

a) 3 reprezentanti ai Asociatiei Fostilor Detinuti Politici din România, desemnati de către organele de conducere ale asociatiei;

b) 2 reprezentanti ai Ministerului Justitiei, numiti prin ordin al ministrului justitiei;

c) 2 reprezentanti ai Ministerului Administratiei si Internelor, numiti prin ordin al ministrului administratiei si internelor.“

5. Alineatul (3) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(3) Dacă cererea nu este însotită de actele doveditoare necesare, Comisia este obligată să solicite documente, date sau informatii de la institutiile publice care le detin.“

6. La articolul 5 alineatul (4), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

“g) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.“

7. Alineatul (5) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(5) Comisia este obligată să se pronunte asupra cererii în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, dacă este însotită de acte doveditoare, sau, după caz, de la primirea documentelor, datelor ori informatiilor prevăzute la alin. (3), prin decizie motivată, în cazul respingerii cererii, si prin decizie-tip, în cazul admiterii acesteia. Modelul deciziei-tip se stabileste prin hotărâre a Guvernului.“

8. Alineatul (1) al articolului 6 se abrogă.

9. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Comisia este reprezentată în justitie de Ministerul Justitiei.“

10. La articolul 7 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) restituirea, în conditiile legii, în natură sau, dacă aceasta nu este posibilă, prin echivalent a bunurilor confiscate. Decizia pentru constatarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă poate fi folosită ca probă în fata institutiilor abilitate a dispune restituirea în natură sau prin echivalent a bunurilor confiscate, în ceea ce priveste aprecierea caracterului politic al infractiunilor a căror săvârsire a atras măsura confiscării;“.

Art. II. – Se acordă un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în care persoanele condamnate sau supuse unei măsuri administrative abuzive ori, după decesul acestora, sotul sau rudele până la gradul al patrulea inclusiv pot depune cerere pentru constatarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă.

Art. III. – La intrarea în vigoare a prezentei legi, art. II si III din Ordonanta Guvernului nr. 64/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 31 august 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 670/2002, se abrogă.

Art. IV. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 568/2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 mai 2006.

Nr. 173.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 15 mai 2006.

Nr. 719.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind unele măsuri de protectie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către fostii proprietari

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – (1) Salariatii disponibilizati prin concedieri colective din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva beneficiază de măsurile de protectie socială prevăzute în prezenta lege, în baza unui program de restructurare aprobat de autoritatea competentă, respectiv Ministerul Agricultrii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în etape, până la data de 31 martie 2007.

(2) Data efectivă a concedierii este data retrocedării terenurilor forestiere sau, după caz, data formării structurilor proprii de administrare sau a încheierii contractelor de administrare si pază cu un ocol silvic, dar nu mai mult de 180 de zile de la data punerii în posesie, conform art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul de salariati disponibilizati prin concedieri colective, conform prezentei legi, este de 7.048.

(4) Modificarea termenului prevăzut la alin. (1) si a numărului de salariati disponibilizati prevăzut la alin. (3) se stabileste prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2. – (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective de la Regia Natională a Pădurilor – Romsilva, prevăzute la art. 1, ca urmare a predării treptate a pădurilor către proprietari, beneficiază de următoarele drepturi:

a) la momentul disponibilizării, respectiv desfacerii contractului individual de muncă, de o sumă egală cu de două ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care se fac disponibilizările, comunicat de Institutul National de Statistică;

b) indemnizatia de somaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum si un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferenta dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mare decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care se fac disponibilizările, comunicat de Institutul National de Statistică, si nivelul indemnizatiei de somaj.

(2) Venitul de completare se acordă lunar de la data stabilirii indemnizatiei de somaj, după cum urmează:

a) pe o perioadă de 12 luni, pentru personalul disponibilizat, cu vechime în muncă de până la 12 ani;

b) pe o perioadă de 16 luni, pentru personalul disponibilizat, cu vechime în muncă cuprinsă între 12 si 16 ani;

c) pe o perioadă de 20 de luni, pentru personalul disponibilizat, cu vechime în muncă cuprinsă între 16 si 20 de ani;

d) pe o perioadă de 24 de luni, pentru personalul disponibilizat, cu vechime în muncă de peste 20 de ani.

(3) Nu beneficiază de venit de completare persoanele care nu îndeplinesc conditiile prevăzute de lege pentru stabilirea indemnizatiei de somaj.

(4) Venitul lunar de completare acordat personalului disponibilizat, după expirarea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj si până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), este egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mare decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care se fac disponibilizările, comunicat de Institutul National de Statistică.

(5) Persoanele disponibilizate conform prevederilor alin. (1) beneficiază de plăti compensatorii. Alte forme de compensatii, potrivit contractului colectiv de muncă, pot fi acordate dacă Regia Natională a Pădurilor – Romsilva are posibilitatea să le acorde, în conformitate cu hotărârea consiliului de administratie.

(6) Plătile compensatorii prevăzute în contractul colectiv de muncă în vigoare la data disponibilizării colective pot fi acordate lunar, indiferent de prevederile din contract, aceste plăti având acelasi regim de impozitare ca si indemnizatia de somaj.

(7) În cazul în care persoanele disponibilizate potrivit prevederilor alin. (1) beneficiază de plăti compensatorii sau de alte forme de compensatii, potrivit contractului colectiv de muncă, conform prevederilor alin. (5), din bugetul asigurărilor pentru somaj se acordă venituri de completare pentru un număr de luni egal cu diferenta dintre perioada prevăzută la alin. (2) si numărul de luni pentru care s-au acordat plăti compensatorii.

(8) În lunile în care se acordă plătile compensatorii prevăzute la alin. (7), plata indemnizatiei de somaj si a venitului de completare se suspendă si se reia în lunile în care aceste plăti compensatorii nu se acordă.

(9) Dacă în perioada de acordare a plătilor compensatorii intervin situatii de natura celor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, dreptul la plata indemnizatiei pentru somaj încetează potrivit legii.

Art. 3. – Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) si (4) se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj.

Art. 4. – (1) Suma acordată la momentul disponibilizării, precum si venitul lunar de completare prevăzute la art. 2 sunt exceptate de la plata contributiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat si către Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Venitul lunar de completare are acelasi regim de impozitare ca si indemnizatia de somaj.

(3) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) se acordă si în perioadele în care beneficiarilor le-a fost suspendat sau le-a încetat dreptul la indemnizatia de somaj înainte de expirarea perioadei stabilite pentru acordarea acestei indemnizatii.

(4) Persoanele beneficiare de venit lunar de completare si de plăti compensatorii, potrivit prevederilor prezentei legi, sunt asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în perioada acordării acestor drepturi.

(5) Perioada acordării, potrivit prezentei legi, a venitului lunar de completare si a plătilor compensatorii constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii.

(6) Pe perioada acordării, potrivit prevederilor prezentei legi, a venitului lunar de completare si a plătilor compensatorii, venitul asigurat utilizat la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, este egal cu salariul individual mediu net din ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mare decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-au făcut disponibilizările, comunicat de Institutul National de Statistică.

(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în situatia în care persoanele care beneficiază de venit de completare sau de plăti compensatorii realizează si venituri care, conform dispozitiilor Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea drepturilor de asigurări sociale.

Art. 5. – Persoanele disponibilizate potrivit prevederilor art. 1 beneficiază de serviciile de preconcediere colectivă, precum si de programele de măsuri active pentru combaterea somajului ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

Art. 6. – (1) Pot beneficia de prevederile prezentei legi numai persoanele disponibilizate care la data intrării în vigoare a acesteia au contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată încheiate până la data de 1 ianuarie 2005.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază o singură dată de venit de completare, acordat în conditiile art. 2.

(3) Nu beneficiază de prevederile art. 2 persoanele prevăzute la alin. (1) care se reîncadrează în muncă în regii autonome de interes national, societăti nationale, companii nationale, societăti comerciale cu capital majoritar de stat si societăti comerciale la care acestea detin pachetul majoritar de actiuni, precum si în societăti comerciale si regii autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de la data reîncadrării.

(4) Persoanele care se încadrează în muncă la alte persoane juridice decât cele prevăzute la alin. (3) sau se pensionează conform legii, în perioada prevăzută la art. 2 alin. (2), beneficiază, până la expirarea acestei perioade, de venitul de completare în cuantumul stabilit în conditiile art. 2 alin. (1) lit. b).

Art. 7. – (1) În cazul în care, în termen de 9 luni de la data concedierii colective, la Regia Natională a Pădurilor – Romsilva apare necesitatea reangajării de personal ca urmare a solicitărilor proprietarilor de păduri de a încheia contracte de administrare a pădurilor sau de prestări de servicii silvice cu Regia Natională a Pădurilor – Romsilva, aceasta este obligată să reangajeze salariati din rândul persoanelor disponibilizate prin concediere colectivă, în conditiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Reangajarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face fără concurs sau perioadă de probă, dacă salariatul este reangajat la aceeasi unitate teritorială a Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva de unde a fost disponibilizat.

Art. 8. – (1) În cazul prevăzut la art. 7 alin. (1), Regia Natională a Pădurilor – Romsilva are obligatia de a trimite o comunicare scrisă, în acest sens, persoanelor disponibilizate, în vederea reîncadrării în conditiile prevăzute la art. 7 alin. (2).

(2) Persoanele disponibilizate prevăzute la alin. (1) au la dispozitie maximum 10 zile lucrătoare de la data comunicării, pentru a-si manifesta expres optiunea cu privire la locul de muncă oferit.

(3) În cazul înregistrării unui număr mai mare de optiuni pentru acelasi loc de muncă oferit în conditiile prevăzute la alin. (1), va fi încadrată persoana care cumulează punctajul superior prin cumularea punctelor corespunzătoare următoarelor criterii de selectie:

a) unic întretinător de familie care are în îngrijire copii – 5 puncte;

b) ambii soti fac parte din personalul disponibilizat – 5 puncte;

c) activitatea continuă în unitătile din sistemul de organizare a Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva:

1. peste 10 ani – 3 puncte;

2. între 5 si 10 ani inclusiv – 2 puncte;

3. sub 5 ani – 1 punct.

(4) În situatia în care persoanele disponibilizate, care au dreptul de a fi angajate potrivit alin. (1), nu îsi manifestă expres consimtământul în termenul prevăzut la alin. (2) sau refuză locul de muncă oferit, Regia Natională a Pădurilor – Romsilva poate face noi angajări pe locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 mai 2006.

Nr. 174.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind unele măsuri de protectie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către fostii proprietari

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind unele măsuri de protectie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către fostii proprietari si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 15 mai 2006.

Nr. 720.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 27 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 31 ianuarie 2006, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, punctul 1, cu următorul cuprins:

“1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

«Art. 2. – În sensul prezentei legi, prin întreprindere se întelege orice formă de organizare a unei activităti economice si autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte si fapte de comert, în scopul obtinerii de profit, în conditii de concurentă, respectiv: societăti comerciale, societăti cooperative, persoane fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent si asociatii familiale autorizate potrivit dispozitiilor legale în vigoare.»“

2. La articolul I, punctul 1 devine punctul 2.

3. La articolul I, punctul 2 devine punctul 3.

4. La articolul I, punctul 3 devine punctul 4.

5. La articolul I punctul 3, devenit punctul 4, la articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“Art.4. – (1) Întreprinderile mici si mijlocii se clasifică, în functie de numărul mediu anual de salariati si de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le detin, în următoarele categorii:“.

6. La articolul I, punctul 4 devine punctul 5.

7. La articolul I punctul 4, devenit punctul 5, la articolul 42 alineatul (3), literele a) si d) vor avea următorul cuprins:

“a) societăti publice de investitii, societăti de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice care realizează, conform declaratiei anuale de venit, venituri majoritare din activitatea de investitii în capital de risc (business angels) si care investesc fonduri proprii în societăti necotate la bursă, cu conditia ca investitia totală a acestor investitori în aceeasi întreprindere să nu depăsească echivalentul în lei a 1.250.000 euro;

..........................................................................................

d) autorităti ale administratiei publice locale, respectiv primăriile;“.

8. La articolul I, punctul 5 devine punctul 6.

9. La articolul I punctul 5, devenit punctul 6, la articolul 5, alineatele (3) si (6) vor avea următorul cuprins:

“(3) În efectivele zilnice de salariati avute în vedere la calcularea numărului mediu anual de salariati se include salariatii angajati pe durată nedeterminată, salariatii temporari care lucrează în baza unui contract de punere la dispozitie încheiat între întreprindere si un agent de muncă temporară, pe durata acestui contract, proprietarii–directori, partenerii care desfăsoară o activitate permanentă în întreprindere si care beneficiază de avantaje financiare oferite de întreprindere.

............................................................................................

(6) Nu vor fi introduse/introdusi în numărul mediu anual de salariati salariatele/salariatii aflate/aflati în concediu de maternitate sau parental.“

10. La articolul I, punctul 6 devine punctul 7.

11. La articolul I, punctul 7 devine punctul 8.

12. La articolul I punctul 7, devenit punctul 8, la articolul 6, alineatele (1) si (4) vor avea următorul cuprins:

“Art.6. – (1) Datele utilizate pentru calculul numărului mediu anual de salariati, cifra de afaceri netă anuală si activele totale sunt cele raportate în situatiile financiare aferente exercitiului financiar precedent, aprobate de adunarea generală a actionarilor sau asociatilor.

..........................................................................................

(4) În calculul cifrei de afaceri nete anuale sumele selectate nu includ taxa pe valoarea adăugată si alte taxe indirecte.“

13. La articolul I, punctul 8 devine punctul 9.

14. La articolul I, după punctul 8, devenit punctul 9, se introduce un nou punct, punctul 91, cu următorul cuprins:

“91. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

«Art. 8. – (1) Controlul respectării prevederilor prezentei legi referitoare la stabilirea numărului mediu annual de salariati se exercită de Inspectia Muncii, pe baza datelor din Registrul general de evidentă a salariatilor si a evidentelor proprii.

(2) Controlul respectării prevederilor prezentei legi referitoare la declararea cifrei de afaceri nete anuale si a activelor totale se exercită de Ministerul Finantelor Publice, pe baza situatiilor financiare anuale.

(3) În cazul descoperirii unor neconcordante între declaratia pe propria răspundere si situatia reală, organele de control încheie procese-verbale de constatare a faptelor care încalcă dispozitiile legale, în conditiile legii, si sesizează organele de urmărire penală competente atunci când există indiciile săvârsirii unei infractiuni.»“

15. La articolul I, punctul 9 devine punctul 10.

16. La articolul I, punctul 10 devine punctul 11.

17. La articolul I punctul 10, devenit punctul 11, la articolul 28, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

“(4) La capitalul social al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii pot participa numai autoritătile publice si institutiile financiare interne si internationale.

(5) La capitalul social al filialelor Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii pot participa numai autoritătile publice si institutiile financiare interne si internationale.“

18. La articolul I, punctul 11 devine punctul 12.

19. La articolul I punctul 11, devenit punctul 12, la articolul 31, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) În vederea constituirii bazei de date prevăzute la alin. (3), Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie si Oficiul National al Registrului Comertului vor încheia un protocol de colaborare având ca obiect schimbul de informatii cu titlu gratuit privind întreprinderile mici si mijlocii înregistrate.“

20. La articolul I, punctul 12 devine punctul 13.

21. La articolul I, punctul 13 devine punctul 14.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 mai 2006.

Nr. 175.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 15 mai 2006.

Nr. 721.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei cuprinse în “Proiectul nr. 5 – Sistem informatic integrat de mediu, la nivel national“ din cadrul Memorandumului aprobat în sedinta Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006–2009, pentru finantarea investitiilor prioritare de mediu si gospodărire a apelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investitiei cuprinse în “Proiectul nr. 5 – Sistem informatic integrat de mediu, la nivel national“ din cadrul Memorandumului aprobat în sedinta Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006–2009, pentru finantarea investitiilor prioritare de mediu si gospodărire a apelor, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Finantarea investitiei ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti la art. 1 se face de la bugetul de stat si credite externe, prin bugetul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 26 aprilie 2006.

Nr. 572.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.