MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 443         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 23 mai 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

180. – Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2006 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale

 

726. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2006 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale

 

182. – Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

728. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

183. – Lege privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică

 

729. – Decret pentru promulgarea Legii privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică

 

184. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

730. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

185. – Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 181/2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

731. – Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 181/2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

187. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului

nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

733. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

753. – Ordin al ministrului finantelor publice privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili

           

773. – Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea procedurii privind contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat tip benchmark

 

3.817. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind structura anului scolar 2006–2007

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

62. – Hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România

 

Rectificări la:

- Legea nr. 384/2001

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2006 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 1 din 12 ianuarie 2006 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 20 ianuarie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 mai 2006.

Nr. 180.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2006 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2006 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 15 mai 2006.

Nr. 726.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislatia în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu exceptia celor aplicate, potrivit legii, de autoritătile administratiei publice locale si amenzilor privind circulatia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale.“

2. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislatia în vigoare se fac venit integral la bugetele locale.“

3. La articolul 39, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) În vederea executării amenzii, organele prevăzute la alin. (1) vor comunica din oficiu procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, neatacat cu plângere în termenul legal, în termen de 30 de zile de la data expirării acestui termen, ori, după caz, dispozitivul hotărârii judecătoresti irevocabile prin care s-a solutionat plângerea, în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea a devenit irevocabilă, astfel:

a) pentru sumele care se fac venit integral la bugetele locale, organelor de specialitate ale unitătilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică sau, după caz, îsi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică;

b) pentru sumele care se fac venit integral la bugetul de stat, organelor de specialitate ale unitătilor subordonate Ministerului Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală, în a căror rază teritorială îsi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică.

(3) Executarea se face în conditiile prevăzute de dispozitiile legale privind executarea silită a creantelor fiscale.“

Art. II. – (1) Prevederile art. I intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2007.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, activitatea de executare silită a sumelor reprezentând amenzi contraventionale aplicate persoanelor fizice potrivit dispozitiilor legale în vigoare se va prelua de la Ministerul Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală si unitătile sale subordonate de către organele de specialitate din cadrul unitătilor administrativ-teritoriale în a căror rază domiciliază contravenientul.

(3) Sumele reprezentând amenzile prevăzute la alin. (2), încasate de organele de specialitate din cadrul unitătilor administrativ-teritoriale, se fac venit integral la bugetele locale respective.

Art. III. – (1) Pentru amenzile contraventionale aplicate persoanelor fizice si neîncasate până la data de 1 ianuarie 2007, procedurile de realizare a acestor creante, aflate în derulare la această dată, vor fi comunicate de organele de specialitate din cadrul unitătilor administrativ-teritoriale, care se subrogă în drepturile si obligatiile Ministerului Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală si ale unitătilor sale subordonate, în calitate de creditori fiscali, si le succedă de drept în această calitate, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.

(2) Sumele neîncasate până la data de 1 ianuarie 2007, reprezentând amenzi contraventionale aplicate persoanelor fizice, se fac venit integral la bugetul local al unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială domiciliază contravenientul.

(3) Pentru litigiile având ca obiect contestatiile la executarea silită sau contestatiile împotriva actelor prin care se dispun si se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, unitătile administrativ-teritoriale se subrogă în toate drepturile si obligatiile procesuale ale Ministerului Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală si unitătilor sale subordonate si dobândesc calitatea procesuală a acestora, la data de 1 ianuarie 2007, în toate procesele si cererile aflate pe rolul instantelor judecătoresti, indiferent de faza de judecată.

(4) Predarea-preluarea dosarelor de executare, precum si a copiilor documentelor depuse la dosarul instantei în litigiile prevăzute la alin. (3) se vor efectua până la data de 31 ianuarie 2007.

(5) Ministerul Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală si unitătile sale subordonate răspund de activitătile desfăsurate în domeniul executării silite prevăzute la alin. (1), până la data preluării acestei activităti de către organele de specialitate din cadrul unitătilor administrativ-teritoriale.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 mai 2006.

Nr. 182.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 15 mai 2006.

Nr. 728.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – Prezenta lege stabileste obligatia autoritătilor si a institutiilor publice, precum si a notarilor publici de a utiliza codificarea standardizată a setului de caractere românesti si tastatura standard românească în scopul elaborării si procesării documentelor în formă electronică în

limba română.

Art. 2. – În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) document în formă electronică – orice colectie de date în formă electronică între care există relatii logice si functionale si care redau litere, cifre sau orice alte caractere cu semnificatie inteligibilă, destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar;

b) codificare standardizată a setului de caractere – asocierea în mod biunivoc a unui cod numeric fiecărei litere, cifre, fiecărui semn de punctuatie, operator aritmetic, simbol monetar si oricărui alt semn auxiliar inteligibil;

c) tastatură standard – standardul prin care sunt specificate numărul tastelor, modul de inscriptionare a acestora, modul de asezare a lor pe tastatură, precum si codurile generate de fiecare tastă.

Art. 3. – (1) Autoritătile si institutiile publice, precum si notarii publici au obligatia de a utiliza codificarea standardizată a setului de caractere românesti în activitatea de elaborare a documentelor în formă electronică, dacă acestea sunt redactate în limba română.

(2) Obligatia de utilizare a codificării standardizate a setului de caractere românesti se aplică tuturor documentelor în formă electronică, elaborate în limba română de autoritătile si institutiile publice, precum si de notarii publici, atât documentelor cu circulatie internă, cât si documentelor destinate altor autorităti, institutii publice, notari publici, precum si oricărei persoane fizice sau juridice.

Art. 4. – Autoritătile si institutiile publice, precum si notarii publici au obligatia de a utiliza tastatura standard românească în procesul de elaborare a documentelor în formă electronică în limba română.

Art. 5. – (1) Autoritătile si institutiile publice, precum si notarii publici au obligatia ca în relatiile cu cetătenii apartinând minoritătilor nationale, atunci când, în conditiile legii, este necesară asigurarea folosirii limbii minoritătii nationale respective, să utilizeze codificarea standardizată a setului de caractere specifice limbii minoritătii nationale respective, pentru activitatea de elaborare a documentelor în formă electronică.

(2) În cazul redactării de documente în formă electronică în limba unei minorităti nationale, prin utilizarea codificării standardizate a setului de caractere specifice limbii minoritătii nationale respective, nu există obligatia autoritătilor si a institutiilor publice române, precum si a notarilor publici de a utiliza tastatura standard corespunzătoare limbii respective.

Art. 6. – (1) Nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 3–5 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).

Sanctiunea se aplică notarului public sau, după caz, conducătorului autoritătii ori institutiei publice respective.

(2) Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 7. – (1) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va elabora un ordin referitor la codificarea standardizată a setului de caractere românesti si al limbilor minoritătilor nationale, precum si la tastatura standard românească.

(2) Prezenta lege intră în vigoare la un an de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

Bucuresti, 16 mai 2006.

Nr. 183.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele

în formă electronică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 15 mai 2006.

Nr. 729.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 207 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 mai 2006.

Nr. 184.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 15 mai 2006.

Nr. 730.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 181/2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 181 din 14 decembrie 2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.171 din 23 decembrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 mai 2006.

Nr. 185.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 181/2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 181/2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 15 mai 2006.

Nr. 731.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18 din 22 februarie 2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 28 februarie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 mai 2006.

Nr. 187.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 15 mai 2006.

Nr. 733.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili

 

În temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) si ale art. 33 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

pentru cresterea eficientei administrării marilor contribuabili si în scopul îmbunătătirii colectării veniturilor bugetare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Începând cu data de 1 iulie 2006 marii contribuabili care sunt administrati în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sunt contribuabilii care îndeplinesc criteriile de selectie prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Începând cu aceeasi dată, contribuabilii, persoane juridice, care nu mai îndeplinesc criteriile de selectie prevăzute în anexa nr. 1, administrati în prezent de Directia generală de administrare a marilor contribuabili, vor fi preluati spre administrare de directiile generale ale finantelor publice judetene sau de Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială îsi au domiciliul fiscal, pe bază de protocol de predare-primire.

(3) De la prevederile alin. (2) se exceptează contribuabilii mari pentru care cifra de afaceri aferentă exercitiului financiar 2005 este mai mare sau egală cu nivelul mentionat în criteriile de selectie prevăzute în anexa nr. 1.

(4) Contribuabilii mari definiti conform alin. (1) se administrează de Directia generală de administrare a marilor contribuabili.

(5) Criteriile de selectie prevăzute în anexa nr. 1 se pot actualiza anual prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 2. – (1) Marii contribuabili care sunt administrati de Directia generală de administrare a marilor contribuabili, pe baza criteriilor de selectie, sunt prezentati în anexa nr. 2.

(2) Lista marilor contribuabili care au fost administrati de Directia generală de administrare a marilor contribuabili, conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 343/2005 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili, cu modificările si completările ulterioare, si care îndeplinesc criteriile de selectie prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin este prezentată în tabelul 2.a).

(3) Lista marilor contribuabili care îndeplinesc criteriile de selectie prevăzute în anexa nr. 1 si care, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, erau administrati de alte organe fiscale decât Directia generală de administrare a marilor contribuabili este prezentată în tabelul 2.b).

(4) Contribuabilii care nu mai îndeplinesc criteriile de selectie prevăzute în anexa nr. 1, definiti conform art. 1 alin. (2), sunt prezentati în anexa nr. 3.

(5) Pentru contribuabilii prevăzuti la art. 1 alin. (3), anexele nr. 2 si 3 se modifică în mod corespunzător până la data de 15 iunie 2006.

Art. 3. – (1) Sediile secundare ale marilor contribuabili prevăzuti în anexa nr. 2, care îsi desfăsoară activitatea pe raza teritorială a municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, sunt administrate de Directia generală de administrare a marilor contribuabili.

(2) Sediile secundare ale contribuabililor mari prevăzuti în anexa nr. 2, altele decât cele de pe teritoriul municipiului Bucuresti si judetului Ilfov, vor fi administrate de directiile generale ale finantelor publice judetene pe a căror rază teritorială îsi desfăsoară activitatea.

(3) Sediile secundare ale contribuabililor prevăzuti în anexa nr. 3 vor fi administrate de directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv de Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, pe a căror rază teritorială îsi desfăsoară activitatea.

Art. 4. – Contribuabilii nou-înfiintati, care îndeplinesc criteriile de selectie prevăzute la lit. C din anexa nr. 1, vor fi preluati spre administrare de Directia generală de administrare a marilor contribuabili în termen de 10 zile de la data înregistrării sau autorizării lor.

Art. 5. – (1) Contribuabilii mari aflati în procedura insolventei în conformitate cu prevederile legale privind procedura insolventei, cu exceptia celor prevăzuti în anexa nr. 1 lit. C, vor fi scosi din administrarea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost deschisă procedura insolventei, si vor fi predati spre administrare, pe bază de protocol de predare-preluare, organelor fiscale în a căror rază teritorială îsi au domiciliul fiscal.

(2) Contribuabilii rezultati în urma divizării unui mare contribuabil vor fi administrati în continuare ca mari contribuabili în conditiile prezentului ordin.

(3) Contribuabilul nou-rezultat din fuziunea unui mare contribuabil cu un alt contribuabil va fi administrat de Directia generală de administrare a marilor contribuabili.

(4) Dacă un contribuabil absoarbe prin fuziune un mare contribuabil, acesta va fi preluat spre administrare de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili în termen de 10 zile de la data înregistrării acestei operatiuni la registrul comertului.

Art. 6. – Contribuabilii mari prevăzuti în art. 5 alin. (4) vor fi preluati în administrare de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili de la celelalte organe fiscale teritoriale, pe bază de protocol de predare-preluare.

Art. 7. – (1) Anual, până la data de 30 septembrie, lista marilor contribuabili care urmează a fi administrati începând cu data de 1 ianuarie a anului următor de Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si lista contribuabililor care, începând cu aceeasi dată, nu vor mai fi administrati de Directia generală de administrare a marilor contribuabili se actualizează, conform criteriilor de selectie prevăzute în anexa nr. 1, prin ordin al ministrului finantelor publice, si se publică pe pagina de Internet a Ministerului Finantelor Publice – portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(2) Predarea-preluarea se va face pe bază de protocol de predare-preluare.

(3) Listele cuprinzând contribuabilii prevăzuti la art. 5 alin. (2), (3) si (4) se vor publica pe pagina de Internet a Ministerului Finantelor Publice – portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, până la data de 15 decembrie a fiecărui an fiscal.

Art. 8. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. – Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia de metodologie si proceduri pentru inspectia fiscală, Directia generală de solutionare a contestatiilor si Directia de monitorizare a realizării creantelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală a tehnologiei informatiei, Directia generală a contabilitătii publice si a sistemului de decontări în sectorul public din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si administratiile finantelor publice ale sectoarelor 1–6 ale municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2006.

Art. 11. – Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 343/2005 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 30 martie 2005, cu modificările ulterioare.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 11 mai 2006.

Nr. 753.

 

ANEXA Nr. 1

 

CRITERIILE DE SELECTIE

 

A. Contribuabilii mari, persoane juridice, sunt contribuabilii cu cifra de afaceri raportată în situatiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului precedent celui în care se efectuează actualizarea, mai mare sau egală cu 70 milioane lei (RON), inclusiv entitătile rezultate în urma divizării acestora ori a fuziunii cu alti contribuabili, cu exceptia celor aflati în procedură de insolventă.

B. Prin derogare de la prevederile lit. A, începând cu data de 1 iulie 2006, sunt considerati contribuabili mari contribuabilii care au cifra de afaceri raportată în situatiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2004 mai mare sau egală cu 70 milioane lei (RON), respectiv 700 miliarde lei (ROL), cu exceptia celor aflati în procedura de insolventă.

C. Contribuabilii care desfăsoară activităti specifice:

– Banca Natională a României;

– societătile bancare;

– societătile de asigurări;

– societătile de investitii financiare;

– societătile comerciale organizatoare de jocuri de noroc tip “Cazino“.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

 

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea procedurii privind contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat tip benchmark

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, si ale pct. 10 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.415/2004, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin.

Art. 1. – Se aprobă procedurile privind contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat tip benchmark.

1. Definirea, lansarea si decontarea emisiunilor de titluri de stat tip benchmark.

1.1. Titlurile de stat tip benchmark (referinta) sunt titluri de stat cu următoarele caracteristici:

a) rata cuponului, ca rată anuală a dobânzii aferente titlurilor de stat tip benchmark, este stabilită înainte de lansarea acestora, fiind mentionată în prospectul de emisiune;

b) data emisiunii este data decontării seriei titlurilor de stat tip benchmark;

c) permit redeschideri, cu aceleasi caracteristici cu emisiunea initială, respectiv ISIN, rata cuponului, data plătii cuponului, data scadentei; data redeschiderii este data la care se măreste valoarea nominală a seriei de titluri de stat tip benchmark aflate în circulatie;

d) cuponul se plăteste anual, data cuponului fiind o dată standard stabilită prin prospectul de emisiune, fără legătură directă cu data emisiunii;

e) data scadentei coincide cu data ultimului cupon;

f) dobânda acumulată reprezintă dobânda calculată pentru intervalul cuprins între data cuponului, anterioară datei emisiunii/redeschiderii, si data emisiunii/redeschiderii, în functie de rata cuponului, după metoda actual/actual;

g) dobânda acumulată va fi anuntată prin prospectul de emisiune al seriei de titluri de stat tip benchmark si va fi plătită de participantii pe piata primară a titlurilor de stat în ziua decontării/redeschiderii emisiunii;

h) pretul net reprezintă produsul dintre cotatia de pret exprimată cu patru zecimale si valoarea nominală individuală a unui titlu de stat;

i) pretul brut reprezintă suma dintre pretul net si dobânda acumulată.

1.2. Lansarea titlurilor de stat tip benchmark se efectuează conform regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată.

1.3. În functie de rezultatele adjudecării, sumele aferente decontării emisiunilor de titluri de stat tip benchmark se evidentiază astfel:

a) valoarea nominală, în finantarea/refinantarea datoriei publice guvernamentale;

b) prima, exprimată ca diferentă între valoarea nominală a titlului de stat tip benchmark si pretul net al acestuia, în care pretul net este mai mare decât valoarea nominală, reprezintă venit al bugetului de stat si se virează la capitolul “Alte încasări“;

c) discontul, exprimat ca diferentă între valoarea nominală a titlului de stat tip benchmark si pretul net al acestuia, în care pretul net este mai mic decât valoarea nominală, reprezintă cheltuială a bugetului de stat si se suportă de la capitolul 55.01 “Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi“, titlul 30 “Dobânzi“, art. 30.01 “Dobânzi aferente datoriei publice interne“; cu suma reprezentând discontul se reîntregeste, la data decontării rezultatelor adjudecării emisiunii, valoarea nominală a titlurilor de stat tip benchmark;

d) dobânda acumulată reprezintă venit al bugetului de stat si va fi virată la capitolul “Alte încasări“.

Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 15 mai 2006.

Nr. 773.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind structura anului scolar 2006–2007

 

În temeiul Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. – (1) Anul scolar 2006–2007 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 174 de zile lucrătoare.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) se stabilesc următoarele:

a) pentru clasa a VIII-a durata cursurilor este de 34 de săptămâni, însumând 169 de zile. Ultima zi de cursuri pentru elevii claselor a VIII-a este vineri, 8 iunie 2007;

b) pentru clasa a XI-a – anul de completare, pentru clasa a XI de liceu – filiera tehnologică, ruta directă de calificare si pentru clasa a XII-a de liceu – filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 184 de zile. Ultimele

două săptămâni de cursuri pentru aceste clase, 18–29 iunie 2007, sunt săptămâni de practică;

c) pentru învătământul postliceal sanitar, calificarea asistent medical generalist, durata cursurilor este de 42 de săptămâni;

d) pentru învătământul postliceal sanitar, calificarea tehnician ortoprotezist, durata cursurilor este de 42 de săptămâni pentru anii I si II si de 36 de săptămâni pentru anul III.

Art. 2. – Anul scolar 2006–2007 începe pe data de 1 septembrie 2006, se încheie pe data de 31 august 2007 si se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I

Cursuri – vineri, 15 septembrie 2006 – vineri, 22 decembrie 2006

În perioada 30 octombrie – 5 noiembrie 2006, clasele din învătământul primar si grupele din învătământul prescolar sunt în vacantă.

Vacantă – sâmbătă, 23 decembrie 2006 – duminică, 7 ianuarie 2007

Cursuri – luni, 8 ianuarie 2007 – vineri, 2 februarie 2007

Vacantă intersemestrială – sâmbătă, 3 februarie 2007 – duminică, 11 februarie 2007.

Semestrul al II-lea

Cursuri – luni, 12 februarie 2007 – vineri, 6 aprilie 2007

Vacantă – sâmbătă, 7 aprilie 2007 – duminică, 15 aprilie 2007

Cursuri – luni, 16 aprilie 2007 – vineri, 15 iunie 2007

Vacanta de vară – sâmbătă, 16 iunie 2007 – vineri, 31 august 2007

Art. 3. – În anul scolar 2006–2007 se vor acorda zilele libere prevăzute de lege si de contractele de muncă aplicabile.

Art. 4. – (1) Tezele de pe semestrul I al anului scolar 2006–2007 se sustin, de regulă, până la data de 22 decembrie 2006.

(2) Tezele de pe semestrul al II-lea al anului scolar 2006–2007 se sustin, de regulă, până la data de 18 mai 2007.

Art. 5. – (1) În situatii deosebite, bine fundamentate, în functie de conditiile climaterice locale speciale si de specificul scolii, inspectoratele scolare pot aproba, la cererea conducerii unitătilor de învătământ, modificări ale structurii anului scolar stabilite prin prezentul ordin.

(2) Aprobarea modificării structurii anului scolar, mentionată la alin. (1), se acordă în conditiile asigurării numărului de zile de cursuri stabilit la art. 1, precum si a posibilitătii ca toti elevii să participe, fără restrictii, la examenele de bacalaureat si de absolvire.

Art. 6. – Calendarul testelor nationale, al examenului national de bacalaureat, al examenelor de absolvire pentru învătământul profesional si postliceal si al examenelor de certificare a competentelor profesionale, precum si calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educatiei si cercetării.

Art. 7. – Secretariatul de Stat pentru Învătământul Preuniversitar, Directia generală învătământ preuniversitar, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, Directia generală managementul resurselor umane, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitătilor de învătământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 3 mai 2006.

Nr. 3.817.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin (1) lit. m) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 13 iulie 2004, si ale Hotărârii Conferintei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 47/2005 cu privire la adoptarea unor modificări si completări ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 2 iunie 2005,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din 9 mai 2006, hotărăste:

Art. 1. – Se aprobă modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Conferintei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 47/2005, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 9 mai 2006.

Nr. 62.

 

ANEXA Nr. 1

 

Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 13 iulie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art.26. – (1) Consiliul Camerei are următoarele atributii:

a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor conferintelor Camerei;

b) asigură conditiile pentru administrarea si gestionarea patrimoniului Camerei, potrivit legii;

c) stabileste strategia si avizează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei;

d) prezintă spre aprobare Conferintei raportul de activitate pe perioada anterioară, situatiile financiare si proiectul programului de activitate al Camerei;

e) aprobă Regulamentul intern de organizare si functionare a Biroului permanent;

f) aprobă organigrama si politica de personal ale Camerei;

g) aprobă normele privind desfăsurarea activitătii curente a aparatului executiv al Camerei;

h) stabileste anual indemnizatiile membrilor Consiliului Camerei, ai Biroului permanent, ai Comisiei de auditori statutari si ai Comisiei de apel;

i) desemnează un membru al Consiliului Camerei pentru a reprezenta Camera si Consiliul Camerei pe lângă Ministerul Finantelor Publice, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările ulterioare;

j) desemnează un membru al Consiliului Camerei pentru a reprezenta auditorii nonactivi;

k) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege, de prezentul regulament si de hotărârile Conferintei.

(2) În exercitarea atributiilor, Consiliul Camerei emite hotărâri.“

 

RECTIFICĂRI

 

În Legea nr. 384/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 20 iulie 2001, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“):

– la pct. 1 al anexei nr. 4, în loc de: “...Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificările ulterioare“ se va citi: “... Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificările ulterioare“.