MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 444         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 23 mai 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

158. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

690. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

170. – Lege privind abrogarea art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

 

716. – Decret pentru promulgarea Legii privind abrogarea art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

 

177. – Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Uniunea Latină privind înfiintarea unui birou al Uniunii Latine la Bucuresti si privilegiile si imunitătile Biroului Uniunii Latine pe teritoriul României, semnat la Bucuresti la 14 octombrie 2005

 

Acord între Guvernul României si Uniunea Latină privind înfiintarea unui birou al Uniunii Latine la Bucuresti si privilegiile si imunitătile Biroului Uniunii Latine pe teritoriul României

 

723. – Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Uniunea Latină privind înfiintarea unui birou al Uniunii Latine la Bucuresti si privilegiile si imunitătile Biroului Uniunii Latine pe teritoriul României, semnat la Bucuresti la 14 octombrie 2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

136. – Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind sistemul de răcire la avarie a zonei active pentru centralele nuclearoelectrice de tip CANDU

 

181. – Ordin al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Metodologiei de evaluare si certificare a produselor, profilelor si pachetelor de protectie INFOSEC–INFOSEC 14

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 165 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.100 din 6 decembrie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul unic, înaintea punctului 1 se introduc douăzeci si patru de noi puncte, punctele 1–24, cu următorul cuprins:

“1. La articolul 18, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

«(4) Contribuabilul fără domiciliu fiscal în România, care are obligatia de a depune declaratii la organele fiscale, trebuie să desemneze un împuternicit, cu domiciliul fiscal în România, care să îndeplinească, în numele si din averea contribuabilului, obligatiile acestuia din urmă fată de organul fiscal.»

2. La articolul 25 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

«d1) persoana juridică, pentru obligatiile fiscale datorate de sediile secundare ale acesteia;».

3. La articolul 27, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

«(2) Persoana juridică răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil în conditiile prezentului cod sau declarat insolvent dacă, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control comun cu debitorul, dacă desfăsoară efectiv aceeasi activitate sau aceleasi activităti ca si debitorul si dacă este îndeplinită cel putin una dintre următoarele conditii:

a) dobândeste, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor active corporale de la debitor, iar valoarea contabilă a acestor active reprezintă cel putin jumătate din valoarea contabilă netă a tuturor activelor corporale ale dobânditorului;

b) are raporturi comerciale contractuale cu clientii si/sau cu furnizorii, altii decât cei de utilităti, care, în proportie de cel putin jumătate, au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul;

c) are raporturi de muncă sau civile de prestări de servicii cu cel putin jumătate dintre angajatii sau prestatorii de servicii ai debitorului.»

4. După articolul 68 se introduce un nou articol, articolul 681, cu următorul cuprins:

«ARTICOLUL 681

Termenul de solutionare a cererilor contribuabililor

(1) Cererile depuse de către contribuabil potrivit prezentului cod se solutionează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare.

(2) În situatiile în care, pentru solutionarea cererii, sunt necesare informatii suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeste cu perioada cuprinsă între data solicitării si data primirii informatiilor solicitate.»

5. La articolul 76 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

«b) categoriile de obligatii fiscale de declarare, potrivit legii, denumite vector fiscal; categoriile de obligatii fiscale care se înscriu în vectorul fiscal se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice;»

6. La articolul 78, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

«(1) Evidentele contabile si fiscale vor fi păstrate, după caz, la domiciliul fiscal al contribuabilului, la sediile secundare ale acestuia, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi încredintate spre păstrare unei societăti autorizate, potrivit legii, să presteze servicii de arhivare.»

7. La articolul 78, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

«(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), evidentele contabile si fiscale ale exercitiului financiar în curs se păstrează, după caz, la domiciliul fiscal al contribuabililor, la sediile secundare ale acestora sau, în perioada 1–25 a lunii următoare, la sediul persoanei fizice ori juridice autorizate pentru prelucrarea lor în vederea întocmirii declaratiilor fiscale.»

8. La articolul 79 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

«d) pentru obligatia fiscală nu rezultă, în perioada de raportare, sume de plată, dar există obligatia declarativă, conform legii.»

9. La articolul 84, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

«(6) Decizia de impunere si decizia referitoare la obligatiile de plată accesorii constituie si Onstiintări de plată, de la data comunicării acestora, în conditiile în care se stabilesc sume de plată.»

10. La articolul 92 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

«d1) stabilirea corectă a bazei de impunere, a diferentelor datorate în plus sau în minus, după caz, fată de creanta fiscală declarată si/sau stabilită, după caz, la momentul începerii inspectiei fiscale;»

11. La articolul 92 alineatul (3), litera e) va avea următorul cuprins:

«e) stabilirea de diferente de obligatii fiscale de plată, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestora;».

12. La articolul 96, partea introductivă a alineatului (3) va avea următorul cuprins:

«(3) La celelale categorii de contribuabili inspectia fiscală se efectuează asupra creantelor născute în ultimii 3 ani fiscali pentru care există obligatia depunerii declaratiilor fiscale. Inspectia fiscală se poate extinde pe perioada de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale, dacă este identificată cel putin una dintre următoarele situatii:».

13. La articolul 96 alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins:

«b) nu au fost depuse declaratii fiscale în interiorul termenului de prescriptie;».

14. La articolul 100 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

«d) în cazul refacerii controlului ca urmare a unei dispozitii de reverificare cuprinse în decizia de solutionare a contestatiei.»

15. La articolul 100, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

«(3) Pe durata unei inspectii fiscale pentru solutionarea unei cereri a contribuabilului, organul de inspectie poate decide efectuarea unei inspectii generale sau partiale. În acest caz, prin exceptie de la prevederile alin. (1), avizul de inspectie se comunică contribuabilului chiar în cursul efectuării inspectiei pentru solutionarea cererii.»

16. La articolul 102, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)–(5), cu următorul cuprins:

«(3) Perioadele în care derularea inspectiei fiscale este suspendată nu sunt incluse în calculul duratei acesteia, conform prevederilor alin. (1) si (2).

(4) Conducătorul inspectiei fiscale competent poate decide suspendarea unei inspectii fiscale ori de câte ori sunt motive justificate pentru aceasta.

(5) Conditiile si modalitătile de suspendare a unei inspectii fiscale se vor stabili prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.»

17. La articolul 107, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

«(2) La finalizarea inspectiei fiscale, raportul întocmit va sta la baza emiterii deciziei de impunere care va cuprinde si diferente în plus sau în minus, după caz, fată de creanta fiscală existentă la momentul începerii inspectiei fiscale. În cazul în care baza de impunere nu se modifică, acest fapt va fi stabilit printr-o decizie privind nemodificarea bazei de impunere.»

18. După articolul 109 se introduce un nou articol, articolul 1091, cu următorul cuprins:

«ARTICOLUL 1091

Certificatul de atestare fiscală

(1) Certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal competent, la solicitarea contribuabilului.

(2) Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenta pe plătitor a organului fiscal competent si cuprinde creantele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumită lună de referintă.

(3) În primele 5 zile lucrătoare ale lunii se emit certificate de atestare fiscală în care se mentionează creantele fiscale exigibile, existente în sold la sfârsitul lunii anterioare lunii de referintă.

(4) Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de către contribuabil si poate fi utilizat de contribuabil pe o perioadă de până la 30 de zile de la data emiterii. În cazul persoanelor fizice, perioada în care poate fi utilizat este de până la 90 de zile de la data emiterii. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, în original sau în copie legalizată, oricărui solicitant.

(5) În situatia în care, în conformitate cu art. 112 alin. (3), există cereri de compensare aflate în termenul legal de solutionare, certificatul fiscal se eliberează cu mentiunea cerere de compensare în curs de solutionare pentru suma de ... .»

19. La articolul 110, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

«(2) Plata obligatiilor fiscale se efectuează de către debitori, distinct pe fiecare impozit, taxă, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv majorări de întârziere. Dispozitiile art. 1093 din Codul civil se aplică în mod corespunzător.»

20. La articolul 110, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)–(7), cu următorul cuprins:

«(4) Pentru creantele fiscale administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală si unitătile subordonate, organul fiscal, la cererea debitorului, va efectua îndreptarea erorilor din documentele de plată întocmite de acesta si va considera valabilă plata de la momentul efectuării acesteia, în suma si din contul debitorului înscrise în documentul de plată, cu conditia debitării contului acestuia si a creditării unui cont bugetar.

(5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător si de către celelalte autorităti publice care, potrivit legii, administrează creante fiscale.

(6) Cererea poate fi depusă în termen de un an de la data plătii, sub sanctiunea decăderii.

(7) Procedura de îndreptare a erorilor va fi aprobată prin ordin al ministrului finantelor publice.»

21. La articolul 116, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

«(11) Pentru diferentele suplimentare de creante fiscale rezultate din corectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se datorează începând cu ziua imediat următoare scadentei creantei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta si până la data stingerii acesteia inclusiv.

(12) În situatia în care diferentele rezultate din corectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite initial, se datorează majorări de întârziere pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat următoare scadentei si până la data stingerii acesteia inclusiv.»

22. La articolul 116, alineatul (2) litera b) se abrogă.

23. Articolul 120 va avea următorul cuprins:

«ARTICOLUL 120

Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget

(1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului prevăzut la art. 113 alin. (2) sau la art. 199, după caz. Acordarea dobânzilor astfel acumulate se face la cererea contribuabililor.

(2) Dobânda datorată este la nivelul majorării de întârziere prevăzute de prezentul cod si se suportă din acelasi buget din care se restituie ori se rambursează, după caz, sumele solicitate de plătitori.»

24. La articolul 126, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

«(2) Se dispun măsuri asigurătorii sub forma popririi asigurătorii si sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor publice mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor acestuia, când există pericolul ca acesta să se sustragă, să îsi ascundă ori să îsi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea.»“

2. La articolul unic, punctul 1 devine punctul 25.

3. La articolul unic, după punctul 1, devenit punctul 25, se introduce un nou punct, punctul 26, cu următorul cuprins:

“26. La articolul 133, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

«(5) Pentru efectuarea procedurii de executare silită este competent organul de executare în a cărui rază teritorială se găsesc bunurile urmăribile, coordonarea întregii executări revenind organului de executare în a cărui rază teritorială îsi are domiciliul fiscal debitorul sau organul de executare competent, desemnat potrivit art. 33, după caz. În cazul în care executarea silită se face prin poprire, aplicarea măsurii de executare silită se face de către organul de executare coordonator.»“

4. La articolul unic, punctul 2 devine punctul 27.

5. La articolul unic, după punctul 2, devenit punctul 27, se introduc opt noi puncte, punctele 28–35, cu următorul cuprins:

“28. La articolul 146, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

«(1) Dacă tertul poprit Onstiintează organul de executare că nu datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit, precum si în cazul în care se invocă alte neregularităti privind înfiintarea popririi, instanta judecătorească în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul tertului poprit, la cererea organului de executare ori a altei părti interesate, pe baza probelor administrate, va pronunta mentinerea sau desfiintarea popririi.»

29. La articolul 154, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

«(1) Bunurile mobile si/sau imobile, proprietate a debitorului, pot fi valorificate individual si/sau în ansamblu dacă organul de executare apreciază că astfel acestea pot fi vândute în conditii mai avantajoase.»

30. La articolul 154, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

«(11) Organul de executare îsi poate schimba optiunea în orice fază a executării, cu reluarea procedurii.»

31. La articolul 158, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

«(4) Anuntul privind vânzarea cuprinde următoarele elemente:

a) denumirea organului fiscal emitent;

b) data la care a fost emis;

c) numele si semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, si stampila organului fiscal emitent;

d) numărul dosarului de executare silită;

e) bunurile care se oferă spre vânzare si descrierea lor sumară;

f) pretul de evaluare ori pretul de pornire a licitatiei, în cazul vânzării la licitatie, pentru fiecare bun oferit spre vânzare;

g) indicarea, dacă este cazul, a drepturilor reale si a privilegiilor care grevează bunurile;

h) data, ora si locul vânzării;

i) invitatia, pentru toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor, să înstiinteze despre aceasta organul de executare înainte de data stabilită pentru vânzare;

j) invitatia către toti cei interesati în cumpărarea bunurilor să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop si până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare;

k) mentiunea că ofertantii sunt obligati să depună, în cazul vânzării prin licitatie, până la termenul de vânzare, o taxă de participare reprezentând 10% din pretul de pornire a licitatiei;

l) mentiunea că toti cei interesati în cumpărarea bunurilor trebuie să prezinte dovada emisă de organele fiscale că nu au obligatii fiscale restante;

m) data afisării publicatiei de vânzare.»

32. La articolul 163, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

«(11) În cazul bunurilor sechestrate ce nu au putut fi valorificate nici la a treia licitatie, cu ocazia reluării procedurii în cadrul termenului de prescriptie, dacă organul de executare consideră că nu se impune o nouă evaluare, pretul de pornire a licitatiei nu poate fi mai mic decât 50% din pretul de evaluare a bunurilor.»

33. La articolul 164, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

«(2) Prevederile alin. (1) se aplică si în cazul în care executarea silită este suspendată ca urmare a aprobării unei înlesniri la plata obligatiilor fiscale, potrivit legi.»

34. La articolul 164, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (71) si (72), cu următorul cuprins:

«(71) La data întocmirii procesului-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunului imobil încetează măsura de indisponibilizare a acestuia, precum si, dacă este cazul, calitatea de administrator-sechestru a persoanelor desemnate conform legii.

(72) Eventualele cheltuieli de administrare efectuate în perioada cuprinsă între data încheierii procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile si preluarea în administrare prin hotărâre a Guvernului sunt suportate de institutia publică solicitantă. În cazul în care Guvernul hotărâste darea în administrare către altă institutie publică decât cea solicitantă, cheltuielile de administrare se suportă de către institutia publică căreia I s-a dat în administrare.»

35. La articolul 164, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

«(9) În cazul în care, în interiorul termenului de prescriptie a creantelor fiscale, comisia prevăzută la alin. (3) este sesizată asupra unor aspecte privind bunurile imobile, necunoscute la data aprobării cererii debitorului, aceasta poate decide, pe baza documentelor prezentate, revocarea, în tot sau în parte, a deciziei prin care s-a aprobat stingerea unor creante fiscale prin trecerea bunurilor imobile în proprietatea publică a statului. Debitorul persoană juridică va fi obligat la plata sumelor stinse prin această modalitate.»“

6. La articolul unic, punctul 3 devine punctul 36.

7. La articolul unic, punctul 4 devine punctul 37.

8. La articolul unic, după punctul 4, devenit punctul 37, se introduc patru noi puncte, punctele 38–41, cu următorul cuprins:

“38. Articolul 185 va avea următorul cuprins:

«ARTICOLUL 185

Suspendarea executării actului administrativ fiscal

(1) Introducerea contestatiei pe calea administrativă de atac nu suspendă executarea actului administrativ fiscal.

(2) Dispozitiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contribuabilului de a cere suspendarea actului administrativ fiscal, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, cu conditia depunerii unei garantii la nivelul sumei contestate.»

39. La articolul 189 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

«b) neîndeplinirea la termen a obligatiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor si veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume;».

40. Articolul 199 va avea următorul cuprins:

«ARTICOLUL 199

Dispozitii privind termenele

Termenele în curs la data intrării în vigoare a prezentului cod se calculează după normele legale în vigoare la data când au început să curgă.»

41. După articolul 200 se introduce un nou articol, articolul 2001, cu următorul cuprins:

«ARTICOLUL 2001

Constatarea faptelor ce pot constitui infractiuni

Constatarea faptelor ce pot constitui infractiuni în conditiile art. 2961 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, este de competenta organului fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si a Gărzii Financiare.»“

Art. II. – (1) Dispozitiile prezentei legi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică actelor de procedură îndeplinite începând cu această dată. Prin exceptie, dispozitiile art. 1091 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare prezenta lege.

(2) Suspendarea executării actului administrativ fiscal dispusă de organul de solutionare a contestatiei înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi continuă să îsi producă efectele până la solutionarea contestatiei.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 mai 2006.

Nr. 158.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 11 mai 2006.

Nr. 690.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind abrogarea art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 2. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice ca, la propunerea ordonatorilor de credite, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi în structura bugetului de stat, precum si în volumul si structura bugetelor Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si Consiliului Economic si Social.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 mai 2006.

Nr. 170.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind abrogarea art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind abrogarea art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 15 mai 2006.

Nr. 716.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Uniunea Latină privind înfiintarea unui birou al Uniunii Latine la Bucuresti si privilegiile si imunitătile Biroului Uniunii Latine pe teritoriul României, semnat la Bucuresti la 14 octombrie 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Uniunea Latină privind înfiintarea unui birou al Uniunii Latine la Bucuresti si privilegiile si imunitătile Biroului Uniunii Latine pe teritoriul României, semnat la Bucuresti la 14 octombrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 mai 2006.

Nr. 177.

 

ACORD

între Guvernul României si Uniunea Latină privind înfiintarea unui birou al Uniunii Latine la Bucuresti si privilegiile si imunitătile Biroului Uniunii Latine pe teritoriul României

 

Guvernul României si Uniunea Latină, denumite în continuare părti,

în baza Conventiei de creare a Uniunii Latine, adoptată la Madrid la 15 mai 1954, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 421 din 5 decembrie 1979,

luând în considerare faptul că părtile au convenit, prin rezolutia celui de-al VIII-lea Congres al Uniunii Latine, desfăsurat la Paris în anul 1986, înfiintarea în România a unui birou al Uniunii Latine,

au convenit asupra celor ce urmează:

 

I. Statutul, privilegiile si imunitătile Uniunii Latine

 

ARTICOLUL 1

Biroul Uniunii Latine din Bucuresti

 

1.1. Uniunea Latină îsi va desfăsura activitatea pe teritoriul României, prin intermediul unui birou situat în Bucuresti, denumit în continuare Birou.

1.2. Biroul va fi condus de un director.

1.3. Activitătile Biroului se vor desfăsura în conformitate cu prevederile prezentului acord si cu respectarea legislatiei române în vigoare.

 

ARTICOLUL 2

Personalitate juridică

 

2.1. Uniunea Latină se bucură pe teritoriul României de personalitatea juridică necesară pentru exercitarea deplină a functiilor sale, asa cum a fost stabilită prin art. II din Conventia de creare a Uniunii Latine, adoptată la Madrid la 15 mai 1954.

2.2. Uniunea Latină are capacitatea de a încheia contracte, de a dobândi si de a dispune de bunuri imobile si mobile si de a sta în justitie.

 

ARTICOLUL 3

Imunitate de jurisdictie si de executie

 

3.1. Uniunea Latină beneficiază de imunitate de jurisdictie, cu următoarele exceptii:

a) dacă a renuntat la aceasta, în mod expres, într-un caz special;

b) în cazul unei actiuni civile intentate de un tert cu privire la un prejudiciu rezultând dintr-un accident cauzat de un autovehicul apartinând Uniunii Latine sau utilizat în numele său ori privitor la o infractiune la regulile de circulatie rutieră în care a fost implicat un asemenea autovehicul;

c) în cazul executării sentintei arbitrale date în aplicarea art. 12;

d) în caz de poprire, instituită prin hotărâre judecătorească, asupra retributiilor, salariilor si indemnizatiilor pe care le datorează Uniunea Latină unui membru al personalului său. 3.2. Sub rezerva exceptiilor de imunitate prevăzute mai sus, bunurile puse la dispozitia Biroului de către Uniunea Latină pentru îndeplinirea misiunii sale oficiale, oricare ar fi locul unde se află si persoana care le detine, nu vor putea face obiectul perchezitiei, confiscării, rechizitiei, exproprierii sau oricărei alte măsuri de constrângere administrativă ori judiciară.

 

ARTICOLUL 4

Inviolabilitatea imobilelor, bunurilor si arhivelor

 

4.1. Imobilele al căror proprietar sau locatar este Uniunea Latină si pe care le ocupă ori urmează să le ocupe pentru îndeplinirea misiunii sale oficiale, cu exceptia imobilelor locuite de membrii personalului său, sunt inviolabile.

4.2. Reprezentantii sau functionarii autoritătilor române nu pot pătrunde în imobilele Biroului pentru a-si exercita atributiile oficiale decât la cererea sau cu consimtământul secretarului general sau al directorului Biroului, în special pentru a restabili ordinea si pentru a îndepărta orice persoană a cărei prezentă este considerată indezirabilă de către secretarul general sau directorul Biroului. Existenta consimtământului poate fi prezumată în caz de sinistru grav ce necesită măsuri de protectie imediată.

4.3. Uniunea Latină nu va permite ca imobilele Biroului să servească drept refugiu unei persoane urmărite pentru o infractiune sau care face obiectul unui mandat judecătoresc, al unei condamnări penale sau al unui ordin de expulzare, emis de autoritătile române competente.

4.4. Arhivele Biroului sunt inviolabile oriunde s-ar afla.

Arhivele Biroului sunt formate, la modul general, din toate documentele care apartin Biroului sau pe care le detine acesta.

 

ARTICOLUL 5

Libera dispunere de fonduri

 

Fără a fi constrânsă de vreun control, vreo reglementare sau vreun moratoriu financiar, Uniunea Latină poate:

a) să detină fonduri sau valută de orice fel si să aibă conturi în orice monedă;

b) să transfere liber fondurile sale sau valuta sa dintr-un stat în altul ori pe teritoriul României si să schimbe liber valuta pe care o detine în altă monedă.

 

ARTICOLUL 6

Privilegii fiscale

 

6.1. Bunurile puse la dispozitia Biroului pentru îndeplinirea misiunii sale oficiale sunt scutite de impozite directe conform legislatiei române în vigoare; totusi, scutirea nu se referă la taxele percepute pentru plata serviciilor prestate, în afara celor prevăzute la paragraful 6.2.

6.2. Achizitionarea sau închirierea de către Uniunea Latină a imobilelor necesare misiunii oficiale a Biroului este scutită de taxele de înregistrare, taxa de publicitate imobiliară, taxa de închiriere si de orice alte taxe similare.

6.3. Uniunea Latină beneficiază de scutirea cu drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri si prestările de servicii în favoarea sa. Restituirea taxei pe valoarea adăugată se va realiza conform procedurii prevăzute de legislatia română pentru organizatiile internationale interguvernamentale acreditate în România.

 

ARTICOLUL 7

Privilegii vamale

 

7.1. Bunurile necesare functionării administrative a Biroului, precum si publicatiile, filmele cinematografice, documentele fotografice, înregistrările video, productiile multimedia necesare misiunii sale oficiale, toate produsele destinate expozitiilor temporare cu caracter cultural (cataloage de artă, picturi, sculpturi, gravuri, desene, fotografii) sau destinate donatiilor pentru institutii ori asociatii românesti cu scop cultural, stiintific si tehnic vor fi scutite de orice drepturi si taxe vamale, în conformitate cu reglementările române în vigoare.

Bunurile importate în acest fel nu vor putea face pe teritoriul României obiectul unei cesiuni cu titlu gratuit sau oneros decât în conditiile prealabil aprobate de autoritătile române competente.

7.2. Biroul poate importa, cu scutire de taxe vamale, un autovehicul, pentru îndeplinirea misiunii sale oficiale, în conformitate cu reglementările în vigoare pe teritoriul României.

 

ARTICOLUL 8

Facilităti de comunicare

 

8.1. Corespondenta oficială a Biroului se bucură de inviolabilitate pe teritoriul României.

Totodată, corespondenta oficială a Biroului se va bucura de un tratament nu mai putin favorabil decât cel acordat corespondentei altor organizatii internationale în materie de priorităti, tarife si taxe postale pe curier, telegrame, transmisiuni prin fax, convorbiri telefonice si alte comunicatii. De acelasi regim se bucură comunicatele Biroului în ceea ce priveste tarifele de presă pentru informatii difuzate prin presă si radio.

8.2. Corespondenta oficială si alte comunicări oficiale ale Biroului nu vor putea fi cenzurate.

8.3. Biroul va avea dreptul de a expedia si de a primi corespondenta sa prin curieri speciali ai Uniunii Latine sau prin valize sigilate, care vor beneficia de aceleasi privilegii si imunităti ca si curierii si valizele diplomatice.

 

II. Privilegii si imunităti acordate membrilor personalului Biroului

 

ARTICOLUL 9

Vize de intrare si sedere

 

9.1. Autoritătile române vor elibera, la cererea directorului Biroului, fără taxe si fără întârzieri nejustificate, cu exceptia cazului în care s-ar pune în pericol ordinea publică si siguranta natională, vize de intrare si sedere în România, pentru perioada exercitării functiilor sau a misiunii lor pe lângă Birou, în beneficiul:

a) membrilor personalului Biroului si membrilor familiilor acestora;

b) membrilor personalului Uniunii Latine care au resedinta în străinătate si care sunt trimisi în misiune pe lângă Birou.

9.2. Directorul Biroului va comunica regulat Ministerului Afacerilor Externe al României lista membrilor personalului numit permanent la acest birou.

 

ARTICOLUL 10

Privilegii si imunităti

 

10.1. Directorul si membrii personalului Biroului:

a) beneficiază, în timpul exercitării functiilor lor si după încetarea acestora, de imunitate de jurisdictie în privinta faptelor îndeplinite de ei în exercitarea functiilor lor oficiale (inclusiv cuvintele lor rostite sau scrise). Imunitatea de jurisdictie nu acoperă cazurile de încălcare a regulilor de circulatie rutieră comise de către beneficiarul imunitătii sau de prejudicii pricinuite de un autovehicul care apartine ori este condus de către acesta;

b) nici ei, nici sotiile si membrii de familie care sunt în îngrijirea lor nu vor fi supusi măsurilor restrictive privind imigratia;

c) în ceea ce priveste facilitătile de schimb si transfer al activelor lor în România si în străinătate, vor beneficia de aceleasi privilegii ca si membrii misiunilor diplomatice acreditate în România, de rang comparabil;

d) se vor bucura, împreună cu sotiile si membrii familiei aflati în grija lor, în perioada de criză internatională, de aceleasi facilităti de repatriere ca si membrii misiunilor diplomatice acreditate în România, de rang comparabil;

e) vor beneficia de dreptul de a importa, cu scutire de taxe vamale, mobilierul si bunurile lor personale cu ocazia primei luări în primire a postului în România;

f) vor fi scutiti de impozitul român pe venit ce ar afecta retributiile, salariile si indemnizatiile plătite de Birou, în conformitate cu legislatia română în vigoare;

g) vor fi scutiti, pe durata exercitării functiilor lor în cadrul Biroului, de orice obligatie cu privire la serviciul militar.

10.2. Guvernul României nu are obligatia să acorde membrilor personalului de cetătenie română sau rezidentilor permanenti în România privilegiile si imunitătile prevăzute la paragraful 10.1.

 

ARTICOLUL 11

Obiectul privilegiilor si imunitătilor

 

11.1. Privilegiile si imunitătile sunt acordate beneficiarilor numai în interesul bunei functionări a Biroului si nu în beneficiu personal. Uniunea Latină va ridica imunitatea acordată unui membru al personalului său în orice situatie în care, în opinia sa, această imunitate ar împiedica cursul justitiei si în care imunitatea poate fi ridicată fără a prejudicia interesele Uniunii Latine.

11.2. Biroul va colabora permanent cu autoritătile române în vederea facilitării bunei aplicări a justitiei, asigurării respectării legislatiei române în vigoare si evitării oricărui abuz la care ar putea da loc privilegiile, imunitătile si facilitătile prevăzute de prezentul acord.

 

III. Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 12

Solutionarea diferendelor

 

Orice diferend care poate să apară între Guvernul României si Uniunea Latină cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului acord, ce nu a putut fi solutionat prin negocieri, în afară de cazul în care părtile nu convin altfel, va fi supus, la cererea uneia dintre ele, unui tribunal arbitral, compus din 3 membri, dintre care unul desemnat de Uniunea Latină, altul desemnat de Guvernul României si al treilea, care va prezida tribunalul, desemnat de comun acord de către cele două părti.

Cheltuielile legate de functionarea tribunalului arbitral sunt în sarcina celor două părti, în afară de cazul în care nu convin altfel.

Hotărârile tribunalului arbitral sunt executorii de plin drept si nu pot face obiectul vreunui recurs.

 

ARTICOLUL 13

Revizuirea

 

Prezentul acord poate fi revizuit la cererea uneia dintre părti. Modificările convenite de către cele două părti vor intra în vigoare în conformitate cu dispozitiile art. 15.

 

ARTICOLUL 14

Denuntarea

 

Orice parte poate denunta prezentul acord printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părti pe cale diplomatică. Denuntarea îsi produce efectele la expirarea unui termen de un an de la data primirii notificării de către cealaltă parte.

Retragerea României din Conventia de creare a Uniunii Latine, în conformitate cu art. XXVII din aceasta, atrage iesirea din vigoare a prezentului acord începând cu aceeasi dată.

 

ARTICOLUL 15

Intrarea în vigoare

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii de către Uniunea Latină a notificării scrise, transmisă de către partea română, cu privire la îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării sale în vigoare.

Semnat la Bucuresti la 14 octombrie 2005, în două exemplare originale, fiecare în limba română si în limba franceză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Valentin Naumescu,

secretar de stat,

Ministerul Afacerilor Externe

Pentru Uniunea Latină,

Bernardino Osio,

secretar general,

Uniunea Latină

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Uniunea Latină privind înfiintarea unui birou al Uniunii Latine la Bucuresti si privilegiile si imunitătile Biroului Uniunii Latine pe teritoriul României, semnat la Bucuresti la 14 octombrie 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Uniunea Latină privind înfiintarea unui birou al Uniunii Latine la Bucuresti si privilegiile si imunitătile Biroului Uniunii Latine pe teritoriul României, semnat la Bucuresti la 14 octombrie 2005, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 15 mai 2006.

Nr. 723.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind sistemul de răcire la avarie a zonei active pentru centralele nuclearoelectrice de tip CANDU

 

În conformitate cu prevederile:

– Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările ulterioare,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele privind sistemul de răcire la avarie a zonei active pentru centralele nuclearoelectrice de tip CANDU, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. – Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. – Directia reactori nucleari va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Vilmos Zsombori

 

Bucuresti, 11 mai 2006.

Nr. 136.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind sistemul de răcire la avarie a zonei active pentru centralele nuclearoelectrice de tip CANDU

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Scop, domeniu, definitii

 

Art. 1. – (1) În baza Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prezentele norme instituie cerintele pentru sistemul de răcire la avarie a zonei active pentru centralele nuclearoelectrice de tip CANDU.

(2) Îndeplinirea prevederilor prezentelor norme constituie o conditie necesară pentru autorizarea de către Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, a activitătilor de constructie, punere în functiune, functionare si întretinere a centralelor nuclearoelectrice de tip CANDU.

(3) Pentru centralele nuclearoelectrice al căror proiect este anterior intrării în vigoare a prezentelor norme, gradul de aplicabilitate al acestora va fi analizat si agreat cu CNCAN.

Art. 2. – Termenii utilizati în prezentele norme sunt definiti în anexa nr. 1, cu exceptia celor ale căror definitii se regăsesc în textul prezentelor norme.

 

CAPITOLUL II

Cerinte fundamentale

 

Art. 3. – (1) Toate reactoarele de putere de tip CANDU trebuie să fie prevăzute cu un mijloc alternativ de răcire a combustibilului pentru situatiile în care inventarul de agent primar de răcire scade până la un nivel la care nu se mai poate asigura răcirea adecvată a combustibilului. În prezentele norme, acest sistem este denumit sistemul de răcire la avarie a zonei active (SRAZA).

(2) SRAZA trebuie considerat sistem special de securitate.

(3) Cu exceptiile mentionate la alin. (4) si (5), toate echipamentele necesare pentru functionarea corespunzătoare a SRAZA sunt considerate parte din acest sistem si trebuie să îndeplinească prevederile prezentelor norme.

(4) Echipamentele care asigură furnizarea aerului comprimat, energiei electrice sau apei de răcire, necesare pentru functionarea SRAZA, sunt considerate echipamente suport de securitate. Aceste echipamente trebuie să satisfacă toate cerintele relevante din prezentele norme, cu exceptia prevederilor sectiunilor a 5-a si a 10-a din cap. III.

(5) Echipamentele care fac parte din sistemele de proces ale centralei nuclearoelectrice si care nu sunt proiectate special pentru reducerea consecintelor accidentelor, dar care contribuie la răcirea combustibilului ca urmare a unui accident, trebuie considerate echipamente de proces care contribuie la răcirea combustibilului. Aceste echipamente trebuie să îndeplinească toate cerintele relevante din prezentele norme, cu exceptia prevederilor art. 8 până la 16 inclusiv si ale sectiunilor a 5-a, a 6-a si a 10-a din cap. III.

(6) Cerintele de proiectare pentru SRAZA trebuie să se bazeze, în mod conservativ, pe ipoteza că a functionat în mod corespunzător cel mai putin eficient dintre sistemele de oprire rapidă.

(7) Solicitantul de autorizatie va transmite spre aprobare la CNCAN documentatia care face dovada respectării prevederilor prezentelor norme. Aprobarea documentatiei mai sus mentionate conditionează eliberarea autorizatiei de constructie, dacă se face dovada respectării cerintelor de proiectare cuprinse în cap. III si, respectiv, eliberarea autorizatiei de functionare si întretinere, dacă se face dovada respectării cerintelor de functionare si testare cuprinse în cap. IV si V.

 

CAPITOLUL III

Cerinte de proiectare

 

SECTIUNEA 1

Cerinte de performantă minimă admisibilă

 

Definirea cerintelor de performantă minimă admisibilă

 

Art. 4. – Cerintele de performantă minimă admisibilă pentru SRAZA trebuie definite si incluse în Raportul de securitate si în documentul care stabileste politicile si principiile de operare a instalatiei nucleare. Se vor specifica, de asemenea, cerintele de performantă minimă admisibilă pentru toate echipamentele si subsistemele importante necesare pentru functionarea corespunzătoare a SRAZA.

 

SECTIUNEA a 2-a

Cerinte functionale

 

Art. 5. – (1) Pentru toate evenimentele mentionate în anexa nr. 2, SRAZA trebuie să mentină sau să restabilească răcirea corespunzătoare a combustibilului din reactor si a canalelor de combustibil, cu scopul de a limita eliberările de materiale radioactive din combustibil si de a mentine integritatea canalelor de combustibil.

(2) Pentru evenimentele mentionate în anexa nr. 2, SRAZA trebuie să îndeplinească toate cerintele următoare:

a) eliberarea de materiale radioactive din combustibilul din reactor trebuie să nu conducă la depăsirea limitelor de doză permise de normele în vigoare;

b) pentru evenimentele de la 1 la 9 inclusiv, trebuie să nu apară defecte ale combustibilului din reactor datorate răcirii necorespunzătoare;

c) întregul inventar de combustibil din reactor si toate canalele de combustibil trebuie să fie mentinute într-o configuratie pentru care să fie posibilă evacuarea continuă a căldurii reziduale de către SRAZA;

d) după restabilirea răcirii corespunzătoare a combustibilului de către SRAZA, acest sistem trebuie să fie capabil să răcească zona activă atât timp cât este necesar pentru evitarea deteriorării suplimentare a elementelor combustibile;

e) cerintele de răcire a combustibilului specificate la lit. b), c) si d) se aplică numai combustibilului din reactor.

Pentru cazurile în care evenimentul de initiere este localizat la nivelul unui singur canal de combustibil sau al extensiilor acestuia, aceste cerinte nu se aplică respectivului canal sau combustibilului pe care îl contine.

(3) Deoarece în timpul unui accident de pierdere a agentului de răcire pot fi dislocate si antrenate de curgere diverse materiale componente ale sistemelor nucleare aflate în interiorul clădirii reactorului, proiectul treptei de joasă presiune a SRAZA trebuie astfel conceput încât să se prevină obturarea căilor de curgere prevăzute pentru recircularea agentului de răcire recuperat.

 

SECTIUNEA a 3-a

Cerinte privind calificarea la conditii de mediu

 

Art. 6. – (1) Toate componentele SRAZA care trebuie să intre în functiune sau să continue să functioneze ca răspuns la oricare dintre evenimentele mentionate în anexa nr. 2 trebuie să fie proiectate astfel încât să îndeplinească toate cerintele de performantă necesare, chiar si atunci când sunt supuse celor mai severe conditii de mediu care pot apărea. Aceste conditii includ cel putin efectele datorate aburului, apei, temperaturilor ridicate si radiatiilor.

(2) Calificarea corespunzătoare la conditii de mediu este necesară pentru toate echipamentele SRAZA care trebuie să intre în functiune sau să functioneze în situatia expunerii la conditiile de mediu mai sus mentionate.

(3) Calificarea trebuie demonstrată prin teste care să arate, în măsura în care este practic posibil, că tipul respectiv de echipament poate functiona în conditii similare celor care ar putea apărea în timpul sau ca urmare a evenimentelor specificate în anexa nr. 2; în cazul în care efectuarea unor astfel de teste nu este practic posibilă, trebuie efectuate analize care să demonstreze că cerintele de calificare la conditii de mediu sunt îndeplinite.

 

Efecte dinamice, forte de jet

 

Art. 7. – SRAZA trebuie proiectat astfel încât să îsi păstreze capacitatea de a îndeplini cerintele prevăzute la art. 5 si în situatia aparitiei efectelor dinamice sau a fortelor de jet produse ori cauzate indirect de oricare dintre evenimentele specificate în anexa nr. 2.

 

SECTIUNEA a 4-a

Cerinte de disponibilitate

 

Disponibilitatea

 

Art. 8. – (1) SRAZA trebuie astfel proiectat încât indisponibilitatea sa să fie mai mică decât 10-3 ani/an; sistemul este considerat disponibil numai dacă poate fi demonstrat că îndeplineste cerintele de performantă minimă admisibilă definite în conformitate cu art. 4.

(2) Disponibilitatea sistemelor suport de securitate necesare pentru functionarea corespunzătoare a SRAZA trebuie să fie inclusă în disponibilitatea SRAZA.

(3) Analizele care demonstrează îndeplinirea cerintelor de disponibilitate trebuie să fie incluse sau referentiate în Raportul de securitate.

 

Fiabilitatea

 

Art. 9. – La proiectarea SRAZA si a sistemelor suport de securitate ale acestuia trebuie luate în considerare cerintele de fiabilitate pe termen lung pentru acele componente care trebuie să continue să functioneze în situatii de accident. Eliberarea autorizatiei de constructie este conditionată de aprobarea de către CNCAN a cerintelor de fiabilitate pe termen lung pentru aceste componente.

 

Redundanta

 

Art. 10. – (1) Proiectul trebuie să asigure o redundantă suficientă, astfel încât pentru orice defectiune a unei singure componente a SRAZA, sistemul să continue să îndeplinească cerintele de performantă minimă admisibilă în caz de accident.

(2) Cerintele prevăzute la alin. (1) nu se aplică la componentele pasive si care nu depind de sistemele suport de securitate pentru a-si îndeplini functia, cu conditia ca aceste componente să fie proiectate, fabricate, inspectate si întretinute în conformitate cu standardele acceptate de CNCAN.

 

Independenta fată de sursa de alimentare cu energie electrică

 

Art. 11. – Functionarea corespunzătoare a SRAZA ca urmare a unui accident trebuie să fie independentă de alimentarea cu energie electrică din sistemul energetic national.

 

Marja de securitate nucleară

 

Art. 12. – În măsura în care este practic posibil, toate echipamentele SRAZA trebuie să fie proiectate astfel încât cele mai probabile moduri de defectare ale acestora să nu conducă la reducerea marjei de securitate nucleară.

 

Întretinerea

 

Art. 13. – În măsura în care este practic posibil, proiectul trebuie astfel conceput încât toate activitătile de întretinere si testele de disponibilitate, necesar a fi efectuate când SRAZA trebuie să fie disponibil, să poată fi desfăsurate fără reducerea eficientei acestui sistem sub nivelul impus de cerintele de performantă minimă admisibilă.

 

Starea sigură la defectare

 

Art. 14. – În măsura în care este practic posibil, proiectul SRAZA trebuie astfel realizat încât o componentă defectă să poată fi adusă într-o stare care nu afectează functionarea sigură a sistemului.

 

Actionarea manuală

 

Art. 15. – Proiectul trebuie astfel conceptul încât toate actiunile initiate de logica de control automat a echipamentelor SRAZA, ca răspuns la un accident, să poată fi initiate si manual din camera de comandă principală.

 

Inhibarea declansării

 

Art. 16. – Trebuie să nu fie posibilă oprirea involuntară de către operator a actiunii SRAZA în caz de accident, atunci când injectia de agent de răcire la avarie este necesară.

 

Fiabilitatea echipamentelor de proces care contribuie la răcirea combustibilului

 

Art. 17. – Solicitantul autorizatiei de constructie trebuie să elaboreze si să transmită spre aprobare la CNCAN cerintele de fiabilitate pentru echipamentele de proces care contribuie la răcirea combustibilului, asa cum sunt definite în art. 3 alin. (5).

 

SECTIUNEA a 5-a

Cerinte de separare si independentă

 

Independenta fizică si functională

 

Art. 18. – (1) În măsura în care este practic posibil, SRAZA trebuie să fie independent fizic si functional fată de alte sisteme speciale de securitate.

(2) În măsura în care este practic posibil, trebuie ca nici un echipament care face parte din sistemul SRAZA să nu fie folosit de un alt sistem special de securitate.

 

Independenta fată de sistemele de proces

 

Art. 19. – În măsura în care este practic posibil, sistemul de răcire la avarie trebuie să fie independent fată de toate sistemele de proces.

 

Separarea canalelor de instrumentatie redundante

 

Art. 20. – Eliberarea autorizatiei de constructie este conditionată de aprobarea de către CNCAN a principiilor de proiectare pentru separarea canalelor de instrumentatie redundante si pentru serviciile suport ale acestora, aferente SRAZA.

 

Justificarea principiilor de separare

 

Art. 21. – Dacă în analizele de securitate subsistemele SRAZA sunt considerate independente, eliberarea autorizatiei de constructie este conditionată de definirea de către solicitantul de autorizatie a principiilor de separare si independentă pentru aceste subsisteme si de aprobarea acestor principii de către CNCAN.

 

SECTIUNEA a 6-a

Cerinte privind controlul scurgerilor

 

Componentele SRAZA aflate în exteriorul anvelopei reactorului

 

Art. 22. – (1) Componentele SRAZA aflate în exteriorul anvelopei reactorului si care pot contine materiale radioactive ca urmare a unui accident de pierdere a agentului de răcire trebuie amplasate astfel încât orice scăpări de lichid, vapori sau gaz, care ar putea apărea, să fie retinute în imediata vecinătate a componentei respective sau să fie dirijate în conditii de sigurantă către o instalatie corespunzătoare destinată colectării scurgerilor.

(2) Cerinta prevăzută la alin. (1) nu se aplică la componentele si conductele îmbinate exclusiv prin sudură.

 

SECTIUNEA a 7-a

Declansarea intempestivă

 

Art. 23. – În măsura în care este practic posibil, SRAZA trebuie proiectat astfel încât declansarea intempestivă a acestuia sau a unor părti ale sale să nu aibă efecte negative asupra securitătii centralei.

 

SECTIUNEA a 8-a

Cerinte privind protectiile biologice

 

Art. 24. – Trebuie prevăzute prin proiect suficiente mijloace de protectie biologică pentru orice echipament al SRAZA care ar putea contine materiale radioactive ca urmare a unui accident, pentru a se asigura că nivelul de radiatii în zonele în care este necesar accesul personalului de interventie rămâne în limitele permise.

 

SECTIUNEA a 9-a

Cerinte de monitorizare

 

Monitorizarea din camera de comandă

 

Art. 25. – Proiectul SRAZA trebuie astfel conceput încât starea tuturor echipamentelor importante, necesare pentru functionarea sistemului, să poată fi monitorizată sau dedusă din camera de comandă principală.

 

Semnalizarea defectelor în camera de comandă

 

Art. 26. – În măsura în care este practic posibil, toate defectiunile componentelor SRAZA care pot afecta functionarea corespunzătoare a sistemului trebuie să fie semnalizate în camera de comandă principală.

 

SECTIUNEA a 10-a

Coduri si standarde

 

Exceptări

 

Art. 27. – (1) În cererea pentru eliberarea autorizatiei de constructie, solicitantul trebuie să identifice zonele proiectului care nu îndeplinesc cerintele standardului mentionat în anexa nr. 3. Se consideră aplicabilă editia agreată de CNCAN.

(2) Pentru toate exceptările de la standardul mentionat în anexa nr. 3 este necesar avizul CNCAN înainte de implementare.

Art. 28. – (1) Cerintele minim acceptabile pentru componentele sub presiune ale SRAZA trebuie să corespundă celor de clasă 3, conform standardului mentionat în anexa nr. 3.

(2) Cerintele de clasă 2 din standardul mentionat în anexa nr. 3 se vor aplica cel putin acelor portiuni ale SRAZA aflate în exteriorul anvelopei si care pot să contină cantităti apreciabile de materiale radioactive ca urmare a unui accident.

 

Lista de coduri si standarde aditionale

 

Art. 29. – Solicitantul de autorizatie are obligatia de a întocmi si de a prezenta spre aprobare la CNCAN, înainte de obtinerea autorizatiei de constructie, o listă de coduri si standarde aplicabile SRAZA, altele decât cel mentionat în anexa nr. 3, precum si detalii privind aplicarea acestora.

 

SECTIUNEA a 11-a

Cerinte de calificare seismică

 

Art. 30. – Toate echipamentele necesare pentru răcirea combustibilului, după ce aceasta a fost restabilită, trebuie să fie proiectate astfel încât să rămână functionale după producerea unui seism bază de amplasament.

 

CAPITOLUL IV

Cerinte de functionare

 

SECTIUNEA 1

Cerinte pentru functionarea normală

 

Indisponibilizarea SRAZA

 

Art. 31. – (1) SRAZA nu trebuie indisponibilizat în mod intentionat atunci când există posibilitatea ca interventia sa să fie necesară, cu exceptia cazurilor în care sunt aplicate proceduri aprobate de CNCAN. Eliberarea autorizatiei de functionare este conditionată de întocmirea de către solicitantul de autorizatie a procedurilor pentru indisponibilizarea intentionată a SRAZA si de aprobarea acestor proceduri de către CNCAN.

(2) SRAZA este considerat disponibil numai când îndeplineste toate cerintele de performantă minimă admisibilă, definite în conformitate cu prevederile art. 4.

 

Proceduri pentru actiuni corective

 

Art. 32. – Înainte de emiterea autorizatiei de functionare trebuie elaborate si trimise spre aprobare la CNCAN procedurile pentru întreprinderea actiunilor corective în situatia în care se constată că SRAZA prezintă disfunctionalităti într-o perioadă de timp în care ar trebui să fie disponibil.

 

Indisponibilitatea unei componente

 

Art. 33. – În situatia în care se observă că o componentă SRAZA este indisponibilă sau prezintă disfunctionalităti datorită cărora nu îndeplineste cerintele de performantă minimă admisibilă, componenta si echipamentele asociate acesteia vor fi imediat aduse într-o stare sigură, în măsura în care este practic posibil, cu exceptia cazurilor în care se aplică actiuni corective în conformitate cu prevederile art. 32.

 

Întretinerea

 

Art. 34. – (1) În măsura în care este practic posibil, activitătile de întretinere pentru oricare dintre componentele SRAZA trebuie să fie efectuate numai după ce componenta respectivă si echipamentele asociate acesteia au fost aduse într-o stare care nu reduce disponibilitatea sistemului.

(2) În cazul în care componentele redundante necesită operatiuni de întretinere, fiecare dintre aceste componente trebuie complet testată după efectuarea lucrărilor de întretinere, înainte de a se începe lucrările asupra următoarei componente.

(3) Cerintele prevăzute la art. 33 si la art. 34 alin. (1) si (2) nu se aplică pe durata intervalelor în care SRAZA a fost indisponibilizat intentionat ca urmare a aplicării procedurilor aprobate în conformitate cu prevederile art. 31.

(4) După ce activitătile de întretinere pentru o componentă sunt finalizate, componenta trebuie testată, în măsura în care este practic posibil, pentru a demonstra că aceasta, împreună cu echipamentele asociate, functionează în conformitate cu cerintele si specificatiile de proiectare.

(5) Calitatea activitătilor de întretinere trebuie stabilită astfel încât să asigure fiabilitatea si eficienta tuturor echipamentelor, în conformitate cu specificatiile continute în Raportul de securitate si în alte documente suport pentru autorizatia de functionare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Cerinte privind operarea în conditii de accident

 

Actiunile operatorului

 

Art. 35. – În cazurile în care este necesară interventia operatorului pentru actionarea oricărui echipament al SRAZA, următoarele cerinte trebuie să fie îndeplinite simultan:

a) trebuie să existe instrumentatie adecvată care să furnizeze operatorului indicatii clare si sigure asupra necesitătii interventiei;

b) fiabilitatea instrumentatiei mentionate la lit. a) trebuie să fie în conformitate cu cerintele de disponibilitate pentru SRAZA, specificate în cap. III sectiunea a 4-a. Dacă este necesară indicarea doar a unui singur parametru, atunci instrumentatia care furnizează indicatia pentru respectivul parametru trebuie să facă parte din SRAZA;

c) trebuie să fie disponibil un interval de minimum 15 minute între indicatia clară si sigură furnizată de instrumentatie si interventia operatorului;

d) trebuie să existe proceduri si instructiuni de operare clare si bine definite, aflate la dispozitia operatorilor pentru identificarea actiunilor necesar a fi întreprinse.

 

CAPITOLUL V

Cerinte de testare

 

SECTIUNEA 1

Teste la punerea în functiune

 

Teste de performantă

 

Art. 36. – (1) Înainte de atingerea primei criticităti a reactorului nuclear trebuie efectuată testarea echipamentelor SRAZA, pentru a se verifica îndeplinirea tuturor cerintelor de proiectare.

(2) Exceptările de la prevederile alin. (1) sunt permise numai cu aprobarea CNCAN, dacă solicitantul de autorizatie demonstrează satisfăcător că anumite caracteristici de functionare nu se pot verifica decât în conditii de accident sau că testele respective pot avea o influentă negativă asupra securitătii nucleare a centralei.

 

Testarea sistemelor de cabluri electrice

 

Art. 37. – Înainte de atingerea primei criticităti a reactorului nuclear trebuie testate toate sistemele de cabluri electrice asociate SRAZA, pentru a demonstra că toate conexiunile sunt în conformitate cu cerintele si specificatiile de proiectare.

 

Teste de disponibilitate

 

Art. 38. – Toate echipamentele SRAZA trebuie să fie monitorizate sau testate cu o frecventă corespunzătoare pentru a demonstra îndeplinirea cerintelor specificate în art. 8.

 

Rapoarte de disponibilitate

 

Art. 39. – În raportul anual de exploatare a centralei trebuie inclus un raport asupra disponibilitătii SRAZA. Acest raport trebuie să cuprindă:

a) intervalul de timp pentru care SRAZA nu a putut fi considerat disponibil în conformitate cu prevederile art. 8; la calcularea acestui interval se exclud numai perioadele de timp în care SRAZA a fost indisponibilizat intentionat în conformitate cu prevederile cap. IV sectiunea 1;

b) o comparatie între modurile de defectare si frecventele de defectare observate în exploatarea centralei si cele utilizate în analizele de disponibilitate prevăzute la art. 8;

c) analizele de disponibilitate bazate pe datele obtinute din exploatarea centralei, menite să demonstreze că cerintele de disponibilitate prevăzute în art. 8 continuă să fie îndeplinite.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 40. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

DEFINITII

 

Cerintele de performantă minimă admisibilă – setul de limite de operare sau domeniul conditiilor stabilite pentru componente ori subsisteme, prin care se definesc stările minime acceptabile pentru acele componente sau subsisteme, astfel cum sunt considerate în analizele de securitate.

Defect de combustibil – orice deteriorare a tecii elementelor de combustibil care poate conduce la eliberarea produsilor de fisiune.

Disponibilitate – fractiunea de timp dintr-o perioadă specificată în care un sistem cu functie de securitate este capabil să îsi îndeplinească functia pentru care a fost proiectat.

Eveniment de initiere – un eveniment singular care conduce la aparitia de evenimente anticipate în exploatare sau la conditii de accident si care necesită initierea functiilor de securitate ale sistemelor centralei nuclearoelectrice. Pentru evenimentele de initiere luate în considerare în proiectarea centralei se foloseste termenul “evenimente de initiere postulate“.

Securitate nucleară – ansamblul de măsuri tehnice si organizatorice destinate să asigure functionarea instalatiilor nucleare în conditii de sigurantă, să prevină si să limiteze deteriorarea acestora si să asigure protectia personalului ocupat profesional, a populatiei, mediului înconjurător si a bunurilor materiale împotriva iradierii sau contaminării radioactive.

Seism bază de amplasament – reprezentarea inginerească a efectelor asupra amplasamentului centralei a unui set de evenimente seismice posibile, selectate pe baza înregistrărilor existente ca având o frecventă de aparitie mai mică de 10-2 evenimente/an.

Sisteme de proces – sistemele a căror functie principală este de a asigura sau de a contribui la producerea aburului sau electricitătii.

Sistem primar de transport al căldurii – acel ansamblu de componente care permite transferul căldurii de la combustibilul din reactor către generatorii de abur.

Sistem de răcire a combustibilului – orice sistem de răcire a cărui defectare poate conduce la eliberări de radioactivitate care depăsesc limitele legale. În această categorie sunt incluse sistemul primar de transport al căldurii, precum si sistemul de răcire al masinii de încărcare-descărcare combustibil. Nu este inclus sistemul de răcire al bazinului de combustibil uzat.

Sisteme speciale de securitate – acele sisteme încorporate în proiectul centralei nucleare, care au rolul de a limita si a atenua consecintele defectării unui sistem de proces si de a asigura mentinerea scăpărilor radioactive cauzate de această defectare sub limitele permise de normele în vigoare; într-o unitate CANDU aceste sisteme sunt:

a) sistemele de oprire rapidă a reactorului;

b) sistemul de răcire la avarie a zonei active a reactorului;

c) sistemul anvelopei.

Sisteme suport de securitate – sistemele care furnizează servicii necesare pentru functionarea corespunzătoare a sistemelor speciale de securitate.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

EVENIMENTE POSTULATE

care necesită interventia SRAZA

 

1. Ruperea oricărui feeder din sistemul primar de transport al căldurii

2. Ruperea unui fiting terminal

3. Ruperea unui tub de presiune si a tubului calandria asociat acestuia

4. Blocarea curgerii în canalul de combustibil

5. Defectarea masinii de încărcare-descărcare combustibil astfel încât să nu poată înlocui dopul de închidere al canalului

6. Deschiderea intempestivă a armăturilor de control al presiunii sau de descărcare ale sistemului primar de transport al căldurii

7. Ruperea tuburilor generatorului de abur

8. Defectarea sistemului de alimentare cu apă a generatorilor de abur sau a sistemului de abur viu

9. Oricare dintre evenimentele de la pct. 1 la pct. 8 inclusiv, coincident cu disfunctionalităti ale sistemului anvelopei

10. Ruperea oricărei conducte sau a oricărui colector din sistemul primar de transport al căldurii

11. Evenimentul de la pct. 10, simultan cu disfunctionalităti ale sistemului anvelopei.

Prin rupere/defectare se întelege ruperea/defectarea atât partială, cât si totală.

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

DOCUMENTE DE REFERINTĂ

pentru reactoarele de tip CANDU

 

CAN3-N285.0 “General Requirements for Pressure-Retaining Systems and Components in CANDU Nuclear Power Plants“

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL

AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de evaluare si certificare a produselor, profilelor si pachetelor de protectie INFOSEC–INFOSEC 14

 

În temeiul art. 1 alin. (4) lit. b) si al art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările si completările ulterioare,

directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Metodologia de evaluare si certificare a produselor, profilelor si pachetelor de protectie INFOSEC–INFOSEC 14, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Metodologia aprobată potrivit art. 1 stabileste activitătile aferente proceselor de evaluare si certificare a produselor, profilelor si pachetelor de protectie INFOSEC destinate protectiei informatiilor clasificate, vehiculate în sistemele informatice si de comunicatii nationale, civile si militare.

 

Directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

 

Bucuresti, 13 aprilie 2006.

Nr. 181.


*) Anexa se comunică persoanelor juridice de drept public si privat îndreptătite.