MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 449         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 24 mai 2006

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.904. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind organizarea si functionarea Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind organizarea si functionarea Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

În conformitate cu prevederile art. 140 alin. (3) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 61 alin. (6) si art. 62 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, ale art. 17 din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare si ale art. 4, 5 si 6 din Hotărârea Guvernului nr. 567/2005,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (denumit în continuare C.N.A.T.D.C.U.), prezentat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Se aprobă componenta C.N.A.T.D.C.U., prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. – Se aprobă componenta comisiilor de specialitate ale C.N.A.T.D.C.U. pentru confirmarea titlurilor de profesor universitar, conferentiar universitar, cercetător stiintific gradul I si cercetător stiintific gradul II, prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. – Se aprobă componenta comisiilor de specialitate ale C.N.A.T.D.C.U. pentru confirmarea titlurilor de doctor si a calitătii de institutie organizatoare de studii universitare de doctorat (I.O.S.U.D.), prevăzută în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.650/2004 privind aprobarea componentei Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a componentei Biroului C.N.A.T.D.C.U., Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.555/2004 privind constituirea Comisiilor de specialitate ale C.N.A.T.D.C.U., Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.821/2004 de aprobare a Regulamentului de organizare si functionare a C.N.A.T.D.C.U., precum si orice altă dispozitie contrară prezentului ordin.

Art. 6. – Directia generală învătământ superior si Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 7. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 3.904.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENTUL

de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (denumit în continuare C.N.A.T.D.C.U.) este un organism consultativ, fără personalitate juridică, al Ministerului Educatiei si Cercetării (denumit în continuare M.Ed.C.).

Art. 2. – C.N.A.T.D.C.U se constituie si îsi desfăsoară activitatea potrivit prevederilor prezentului regulament, aprobat în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

Art. 3. – C.N.A.T.D.C.U se compune din Consiliul de atestare, coordonat de un birou executiv, si din comisiile de specialitate.

 

CAPITOLUL II

Constituire

 

Art. 4. – (1) Membrii C.N.A.T.D.C.U sunt personalităti de prestigiu academic si stiintific, cultural si moral, recunoscute pe plan national si international.

(2) Membrii Consiliului de atestare nu fac parte din comisiile de specialitate.

Art. 5. – Membrii Consiliului de atestare sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru un mandat de 4 ani, dintre personalitătile din domeniu, academicieni, profesori universitari titulari si cercetători stiintifici gradul I.

Art. 6. – Biroul executiv al Consiliului de atestare este compus dintr-un presedinte si 4 membri alesi prin vot secret în prima reuniune a Consiliului de atestare.

Art. 7. – Comisiile de specialitate se constituie distinct pentru:

1. atestarea titlurilor didactice de profesor universitar, conferentiar universitar, cercetător stiintific gradul I, cercetător stiintific gradul II si a certificatelor universitare;

2. atribuirea titlului de doctor în stiinte si a calitătii de institutie organizatoare de studii universitare de doctorat (I.O.S.U.D.).

Art. 8. – Comisiile de specialitate se constituie prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, pentru un mandat de 4 ani, pe domenii sau pe grupe de domenii de studii universitare, din personalităti din domeniu, academicieni, profesori universitari titulari si cercetători stiintifici gradul I.

Art. 9. – (1) Presedintii comisiilor de specialitate sau reprezentantii acestora desemnati de comisii participă fără drept de vot la sedintele Consiliului de atestare, numai pentru a prezenta si discuta dosarele asupra cărora comisia s-a pronuntat.

(2) Consiliul de atestare poate decide asupra participării membrilor săi, ca observatori, la lucrările comisiilor de specialitate.

 

CAPITOLUL III

Activităti si responsabilităti

 

Art. 10. – (1) Comisiile de specialitate si Consiliul de atestare desfăsoară activităti specifice privind atribuirea calitătii de I.O.S.U.D., confirmarea/recunoasterea/echivalarea, după caz, de titluri, diplome, certificate universitare si de cercetare, obtinute în tară sau în străinătate.

(2) Comisiile de specialitate si Consiliul de atestare îsi desfăsoară activitatea în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor si adoptă rezolutii cu majoritatea simplă a celor prezenti.

(3) Comisiile de specialitate si Consiliul de atestare se întrunesc la solicitarea M.Ed.C.

(4) Comisiile de specialitate si Consiliul de atestare poartă întreaga responsabilitate asupra propriilor rezolutii.

(5) Comisiile pentru rezolvarea contestatiilor se constituie prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, din personalităti de mare prestigiu profesional, moral si stiintific.

Art. 11. – (1) Dosarele si celelalte documente care se înregistrează la M.Ed.C. pentru evaluare si decizie, după verificarea continutului acestora în raport cu prevederile legale în vigoare si avizarea de către Directia juridic si control, se programează, pe comisii, în ordinea înregistrării lor.

(2) Dosarele care nu îndeplinesc prevederile legale în vigoare se returnează institutiilor sau persoanelor care le-au transmis.

Art. 12. – Programarea sedintelor de lucru ale comisiilor de specialitate si Consiliului de atestare se transmite institutiilor din care fac parte membrii acestora, cu cel putin o săptămână înainte.

Art. 13. – (1) Comisiile de atestare a titlurilor didactice si stiintifice desfăsoară următoarele activităti:

a) analizează continutul tuturor dosarelor si lucrărilor anexate care le revin într-o sedintă de lucru si propun rezolutii motivate strict în raport cu sistemele de evaluare în vigoare, pe care le prezintă în sedintele de lucru ale Consiliului de atestare;

b) analizează continutul dosarelor privind acordarea indemnizatiei de merit, în conformitate cu Legea nr. 118/2002;

c) analizează si alte probleme, primite sau abordate din proprie initiativă, si formulează puncte de vedere în raport cu prevederile reglementărilor în vigoare.

(2) Comisiile de atribuire a titlurilor de doctor în stiinte si a calitătii de I.O.S.U.D. desfăsoară următoarele activităti:

a) analizează continutul tuturor dosarelor si lucrărilor anexate care le revin într-o sedintă de lucru si propun rezolutii motivate pentru fiecare criteriu neîndeplinit, strict în raport cu sistemele de evaluare în vigoare, pe care le prezintă în sedintele de lucru ale Consiliului de atestare;

b) evaluează la nivelul fiecărei institutii de învătământ superior, pentru fiecare domeniu de doctorat, gradul de îndeplinire a criteriilor pentru acordarea calitătii de I.O.S.U.D.;

c) evaluează periodic capacitatea I.O.S.U.D. de a oferi un mediu integrat de învătare si cercetare avansată;

d) evaluează periodic activitatea didactică si de cercetare stiintifică a conducătorilor de doctorat.

Art. 14. – Rezolutia formulată de o comisie se înscrie într-o fisă de evaluare cu valoare de proces-verbal, cu mentionarea argumentelor care au stat la baza acesteia.

Art. 15. – (1) Biroul executiv îsi desfăsoară activitătile aferente în perioada cuprinsă între sedintele Consiliului de atestare.

(2) Biroul executiv desfăsoară următoarele activităti principale:

a) îndeplineste sarcinile repartizate de Consiliul de atestare;

b) analizează alte probleme, primite sau abordate din proprie initiativă, si formulează puncte de vedere în raport cu prevederile reglementărilor în vigoare;

c) propune convocarea Consiliului de atestare în sedintele de lucru extraordinare;

d) informează Consiliul de atestare despre activitătile desfăsurate si deciziile adoptate între două sedinte de lucru.

Art. 16. – (1) Consiliul de atestare analizează si decide asupra propunerilor comisiilor si le înaintează pentru a fi promovate prin ordin al ministrului.

(2) Continutul ordinelor ministrului se comunică de către M.Ed.C. institutiilor sau persoanelor care au transmis dosarele în cauză.

Art. 17. – (1) Eventualele contestatii cu privire la deciziile Consiliului de atestare se depun la registratura M.Ed.C. în termen de maximum 10 zile de la data luării la cunostintă despre continutul ordinului ministrului si se solutionează potrivit legii.

(2) Ministrul educatiei si cercetării stabileste prin ordin comisii de analiză a contestatiilor, formate din personalităti de înalt prestigiu profesional, stiintific si moral.

(3) În baza propunerii Comisiei de contestatii, se emite ordinul ministrului prin care se decide asupra rezultatului contestatiei.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 18. – Activitatea comisiilor de specialitate, a Biroului executiv si a Consiliului de atestare este asistată, din punct de vedere tehnic, de către compartimentele de specialitate ale M.Ed.C.

Art. 19. – În cazul în care comisiile de specialitate, Consiliul de atestare sau Biroul executiv se descompletează, acestea se completează prin aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din prezentul regulament.

Art. 20. – Modul de acoperire a cheltuielilor de transport, cazare, diurnă si a indemnizatiei pentru activitatea membrilor comisiilor de specialitate si a Consiliului de atestare se stabileste în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 21. – Consiliul de atestare întocmeste un raport anual asupra activitătii desfăsurate, pe care îl înaintează ministrului educatiei si cercetării.

 

ANEXE

 

MEMBRII

Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a