MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 452         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 25 mai 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

198. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD

 

745. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD

 

202. – Lege privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

749. – Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

203. – Lege privind reorganizarea Ansamblului Folcloric “Rapsodia Călimanilor“ din municipiul Toplita, judetul Harghita, în Centrul Cultural Toplita si trecerea acestuia în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor

 

750. – Decret pentru promulgarea Legii privind reorganizarea Ansamblului Folcloric “Rapsodia Călimanilor“ din municipiul Toplita, judetul Harghita, în Centrul Cultural Toplita si trecerea acestuia în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

628. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul României

 

632. – Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 27 februarie 2006, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 5, literele a)–g) ale alineatului (2) vor avea următorul cuprins:

“a) primirea cererilor de finantare întocmite de potentialii beneficiari ai proiectelor finantate prin SAPARD, FEADR si FEP;

b) verificarea cererilor de finantare, în vederea aprobării proiectelor finantate prin SAPARD, FEADR si FEP, în raport cu criteriile eligibile stabilite prin programe;

c) selectarea proiectelor finantate prin SAPARD, FEADR si FEP, în conformitate cu prevederile programelor;

d) stabilirea obligatiilor contractuale dintre Agentie si potentialii beneficiari si totodată aprobarea începerii derulării proiectelor finantate prin SAPARD, FEADR si FEP;

e) efectuarea verificării pe teren a proiectelor care vor fi finantate prin SAPARD, FEADR si FEP, atât înainte, cât si după aprobarea acestora;

f) întreprinderea unor actiuni privind promovarea, comunicarea, informarea, controlul si alte asemenea, care să asigure buna derulare a proiectelor finantate prin SAPARD, FEADR si FEP;

g) raportarea progresului măsurilor care se implementează prin SAPARD, FEADR si FEP către organismele care asigură managementul si coordonarea finantării programului.“

2. La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Structura organizatorică, regulamentul de organizare si functionare ale Agentiei, atributiile directorului general al acesteia, indicatorii de performantă ai personalului de conducere de la nivel central, regional si judetean, precum si localitătile în care îsi desfăsoară activitatea centrele regionale de plăti pentru dezvoltare rurală si pescuit si oficiile judetene pentru dezvoltare rurală si pescuit se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.“

3. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Prin derogare de la prevederile art. 2 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, si ale art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană, personalul din Agentie beneficiază numai de majorările salariale instituite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 240/2003.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 mai 2006.

Nr. 198.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 mai 2006.

Nr. 745.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

Parlamentului României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, denumit în continuare Agentia Natională, este institutie publică, cu personalitate juridică, sub autoritatea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) Agentia Natională este organizată si functionează în temeiul principiului tripartitismului.

(3) Agentia Natională are sediul în municipiul Bucuresti.

Art. 2. – Agentia Natională asigură coordonarea, îndrumarea si controlul activitătii unitătilor din subordine, în scopul aplicării unitare a legislatiei în domeniul specific de activitate si al realizării atributiilor ce le revin acestora, potrivit legii.

Art. 3. – Agentia Natională aplică politicile si strategiile privind ocuparea fortei de muncă si formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, având următoarele obiective principale:

a) stimularea ocupării fortei de muncă si cresterea gradului de ocupare a fortei de muncă;

b) prevenirea somajului;

c) participarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la serviciile de formare profesională;

d) asigurarea egalitătii de sanse pe piata internă a fortei de muncă si combaterea oricăror forme de discriminare pe piata muncii;

e) cresterea incluziunii sociale;

f) protectia persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru somaj.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea Agentiei Nationale

 

Art. 4. – (1) Agentia Natională este organizată si functionează potrivit prevederilor prezentei legi si ale statutului propriu, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Structura organizatorică si numărul maxim de posturi se stabilesc prin statutul propriu.

Art. 5. – (1) Agentia Natională are în subordine următoarele unităti cu personalitate juridică:

a) agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene si a municipiului Bucuresti, servicii publice deconcentrate, denumite în continuare agentii teritoriale;

b) centrele regionale de formare profesională a adultilor, denumite în continuare centre nationale;

c) Centrul National de Formare Profesională a Personalului Propriu.

(2) Agentia Natională are în subordine unităti fără personalitate juridică de implementare a programelor pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri ale Uniunii Europene, organizate la nivel regional.

(3) Organizarea si functionarea unitătilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin statutul Agentiei Nationale.

Art. 6. – (1) Pentru realizarea obiectivelor sale, Agentia Natională are, în principal, următoarele atributii:

a) asigură implementarea politicilor de ocupare a fortei de muncă elaborate de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, pentru alinierea la Strategia europeană de ocupare a fortei de muncă;

b) asigură implementarea programelor destinate dezvoltării resurselor umane, finantate din fonduri ale Uniunii Europene;

c) asigură implementarea programelor având ca obiectiv stimularea ocupării fortei de muncă, finantate din alte fonduri;

d) urmăreste si asigură aplicarea unitară a legislatiei din domeniul său de competentă;

e) organizează, furnizează si finantează servicii de prevenire a somajului si de stimulare a ocupării fortei de muncă, în concordantă cu strategiile si politicile de ocupare a fortei de muncă si cu tendintele care se manifestă pe piata internă a fortei de muncă;

f) organizează si prestează, gratuit sau contra cost, servicii de formare profesională pentru persoanele neîncadrate în muncă si pentru alte categorii de beneficiari prevăzute de lege;

g) consiliază si orientează persoanele în căutarea unui loc de muncă si mediază între acestea si angajatori;

h) elaborează, implementează si cofinantează programe de activitate proprii privind ocuparea si formarea profesională a fortei de muncă, precum si actiuni specifice domeniului său de activitate, pe baza politicilor si strategiilor elaborate de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

i) fundamentează si propune Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei proiectul bugetului asigurărilor pentru somaj;

j) administrează bugetul asigurărilor pentru somaj si prezintă Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei raportul său de executie bugetară;

k) propune Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei proiecte de acte normative în domeniul ocupării, formării profesionale si al protectiei sociale a persoanelor neîncadrate în muncă;

l) organizează si asigură servicii de stabilire, plată si evidentă a drepturilor bănesti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj;

m) acreditează furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă;

n) elaborează, finantează si/sau coordonează studii, rapoarte si analize, bilantul de ocupare pentru evaluarea efectelor măsurilor privind forta de muncă si fundamentarea politicilor si programelor în domeniul său de activitate;

o) calculează si face publici indicatorii statistici privind piata fortei de muncă, conform prevederilor legale;

p) administrează încasarea veniturilor si realizează executarea silită a creantelor aflate în administrarea sa, potrivit legii;

q) editează materiale informative în domeniul său de activitate.

(2) Agentia Natională îndeplineste si alte atributii prevăzute de lege.

Art. 7. – (1) În vederea realizării indicatorilor cantitativi si calitativi rezultati din cuantificarea măsurilor cuprinse în Strategia guvernamentală în domeniul ocupării fortei de muncă, denumiti în continuare indicatori de performantă managerială, între ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei si presedintele Agentiei Nationale se încheie un contract anual de performantă managerială, valabil atât pentru Agentia Natională, cât si pentru agentiile teritoriale.

(2) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei exercită controlul asupra modului în care sunt implementate strategiile si politicile elaborate în domeniul ocupării fortei de muncă, precum si asupra realizării indicatorilor de performantă managerială.

(3) Presedintele Agentiei Nationale prezintă trimestrial rapoarte cu privire la stadiul îndeplinirii indicatorilor prevăzuti în contractul de performantă managerială.

(4) Raportul anual privind îndeplinirea indicatorilor de performantă managerială se prezintă de către presedintele Agentiei Nationale ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, pentru aprobare.

Art. 8. – (1) Personalul Agentiei Nationale si al unitătilor din subordine este format din functionari publici si salariati încadrati pe bază de contract individual de muncă.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile functionarilor publici si personalului contractual din sectorul bugetar.

Art. 9. – (1) Patrimoniul Agentiei Nationale este constituit din bunuri mobile si imobile aflate în proprietate publică sau detinute în proprietatea privată a acesteia.

(2) Bunurile mobile si imobile aflate în proprietate publică sunt date în administrarea Agentiei Nationale, pentru îndeplinirea functiilor sale, în conditiile legii.

(3) Bunurile mobile si imobile detinute în proprietatea privată a Agentiei Nationale se constituie din surse proprii, donatii sau din alte surse, potrivit legii.

Art. 10. – Pentru dezvoltarea activitătilor Agentiei Nationale, respectiv ale unitătilor din subordine, autoritătile publice centrale si locale atribuie, în conditiile prevăzute de lege, terenuri, clădiri si spatii.

Art. 11. – (1) Cheltuielile privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale si a unitătilor din subordine se asigură integral din bugetul asigurărilor pentru somaj, în limita sumelor aprobate cu această destinatie.

(2) Cheltuielile privind organizarea si functionarea centrelor regionale se asigură din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul asigurărilor pentru somaj, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL III

Conducerea Agentiei Nationale

 

SECTIUNEA 1

Consiliul de administratie

 

Art. 12. – (1) Agentia Natională este condusă de un consiliu de administratie, format din reprezentanti ai Guvernului, precum si ai confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national, alcătuit din 15 membri, după cum urmează:

a) 5 membri, reprezentanti ai Guvernului, numiti prin decizie a primului-ministru;

b) 5 membri numiti prin consens de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national;

c) 5 membri numiti prin consens de confederatiile patronale reprezentative la nivel national.

(2) Sunt reprezentative la nivel national confederatiile sindicale si patronale care îndeplinesc conditiile prevăzute de lege.

Art. 13. – (1) În consiliul de administratie poate fi desemnată persoana care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) are capacitate deplină de exercitiu;

b) are cetătenie română si domiciliul în România;

c) nu a suferit condamnări penale.

(2) Prevederile alin. (1) lit. b) nu se aplică cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene, precum si cetătenilor statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European.

Art. 14. – (1) Mandatul membrilor consiliului de administratie este de 4 ani, putând fi reînnoit.

(2) În timpul mandatului lor, membrii consiliului de administratie pot fi revocati de cei care i-au numit.

(3) În cazul vacantării locurilor în consiliul de administratie, ca urmare a demisiei, revocării mandatului sau a decesului, în termen de 30 de zile lucrătoare vor fi numite alte persoane pentru durata rămasă a mandatului.

Art. 15. – (1) Consiliul de administratie se întruneste lunar, în sedinte ordinare, la initiativa presedintelui.

(2) Consiliul de administratie se poate întruni ori de câte ori este necesar, în sedinte extraordinare, la initiativa presedintelui sau a cel putin 7 din numărul membrilor săi, cu conditia ca fiecare parte să fie reprezentată.

(3) Convocarea consiliului de administratie se face cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data sedintei stabilite, aducându-se la cunostintă membrilor ordinea de zi a întrunirii.

(4) Proiectele materialelor de pe ordinea de zi a sedintei consiliului de administratie sunt puse la dispozitia membrilor săi cu cel putin 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfăsurarea sedintei.

Art. 16. – (1) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea numai în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor săi, cu conditia ca fiecare parte să fie reprezentată.

(2) La sedintele consiliului de administratie, presedintele poate invita persoane ce detin functii de conducere în cadrul Agentiei Nationale, precum si specialisti.

(3) În cazul în care nu poate participa la sedintele consiliului de administratie, presedintele poate desemna un membru al acestuia pentru a exercita functia de presedinte de sedintă.

(4) Hotărârile consiliului de administratie se adoptă cu votul majoritătii simple a membrilor, respectiv cu întrunirea numărului de jumătate plus unu din totalul membrilor prezenti, cu conditia ca fiecare parte să fie reprezentată.

(5) Membrii consiliului de administratie, care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude până la gradul al doilea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului de administratie, nu pot participa la dezbateri si nici la adoptarea hotărârilor.

Art. 17. – (1) Membrii consiliului de administratie, cu exceptia presedintelui, beneficiază de o indemnizatie de sedintă de 10% din indemnizatia presedintelui Agentiei Nationale.

(2) Cuantumul sumelor cuvenite lunar unui membru al consiliului de administratie pentru participarea la sedinte este de maximum 20% din indemnizatia presedintelui Agentiei Nationale.

Art. 18. – (1) În exercitarea actului de conducere, consiliul de administratie al Agentiei Nationale are, în principal, următoarele atributii:

a) coordonează activitatea Agentiei Nationale;

b) aprobă programele nationale anuale privind ocuparea si formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;

c) aprobă programele anuale de formare profesională a personalului propriu al Agentiei Nationale si al unitătilor din subordine;

d) aprobă propunerile pentru fundamentarea proiectului de buget al asigurărilor pentru somaj;

e) aprobă defalcarea bugetului asigurărilor pentru somaj pe unitătile din subordinea Agentiei Nationale în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii;

f) aprobă situatia financiară anuală, contul de executie bugetară si raportul anual de activitate;

g) aprobă programul anual de investitii si urmăreste realizarea acestuia, cu respectarea prevederilor legale;

h) stabileste măsuri privind îmbunătătirea activitătii Agentiei Nationale;

i) analizează activitatea unitătilor din subordinea Agentiei Nationale si propune măsuri în vederea îmbunătătirii acesteia;

j) aprobă organizarea compartimentelor functionale ale Agentiei Nationale în cadrul structurii organizatorice aprobate;

k) aprobă statul de functii al Agentiei Nationale;

l) aprobă înfiintarea de centre regionale, în limita numărului de posturi aprobate, precum si judetele arondate acestora;

m) aprobă înfiintarea de agentii locale pentru ocuparea fortei de muncă, de centre proprii de formare profesională, precum si de puncte de lucru, în limita numărului de posturi aprobate;

n) aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale;

o) aprobă structurile organizatorice ale unitătilor aflate în subordine, precum si regulamentul-cadru de organizare si functionare al acestora;

p) aprobă regulamentul propriu de organizare si functionare;

q) aprobă indicatorii specifici domeniului de activitate pe baza cărora se încheie contractele de performantă managerială cu unitătile din subordine.

(2) Alte atributii ale consiliului de administratie pot fi stabilite prin statutul Agentiei Nationale.

(3) În exercitarea atributiilor sale, consiliul de administratie adoptă hotărâri.

(4) Membrii consiliului de administratie răspund pentru prejudiciile cauzate prin hotărârile adoptate în exercitarea mandatului, în functie de votul exprimat, în conditiile stabilite de regulamentul de organizare si functionare al consiliului de administratie.

 

SECTIUNEA a 2-a

Presedintele

 

Art. 19. – (1) Presedintele Agentiei Nationale este si presedinte al consiliului de administratie, fiind numit prin decizie a primului-ministru din rândul reprezentantilor Guvernului în consiliul de administratie, la propunerea ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.

(2) Presedintele exercită o functie asimilată functiilor de demnitate publică.

(3) Presedintele are rang de secretar de stat si este salarizat la nivelul prevăzut de lege pentru această functie.

Art. 20. – (1) Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei deleagă atributiile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru somaj presedintelui Agentiei Nationale.

(2) În situatiile prevăzute la art. 21 alin. (2) si în situatia în care presedintele Agentiei Nationale se află în imposibilitatea îndeplinirii atributiilor prevăzute la alin. (1), acestea se deleagă de ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei directorului general sau înlocuitorului acestuia.

Art. 21. – (1) Mandatul presedintelui este de 4 ani, putând fi reînnoit.

(2) Mandatul presedintelui încetează prin demisie, prin revocare, la propunerea ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, sau prin deces.

Art. 22. – (1) În exercitarea actului de conducere, presedintele are, în principal, următoarele atributii:

a) conduce activitatea curentă a Agentiei Nationale;

b) reprezintă Agentia Natională în raporturile cu autoritătile administratiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum si cu organisme din tară si din străinătate;

c) asigură punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de administratie;

d) conduce sedintele consiliului de administratie;

e) aprobă regulamentele de organizare si functionare ale unitătilor aflate în subordinea Agentiei Nationale;

f) dispune controale asupra activitătii compartimentelor functionale din cadrul Agentiei Nationale si al unitătilor subordonate;

g) dezvoltă relatii de colaborare cu institutii similare din alte tări, în limita competentelor prevăzute de lege;

h) asigură promovarea imaginii Agentiei Nationale;

i) îndeplineste atributiile ce revin, potrivit legii, ordonatorului principal de credite;

j) aprobă numirea, promovarea, modificarea si încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului din subordine, în conditiile legii;

k) coordonează activitatea de elaborare a indicatorilor de performantă specifici, pe baza cărora se încheie contractele de performantă managerială cu conducătorii unitătilor din subordine.

(2) Alte atributii ale presedintelui pot fi stabilite prin statutul Agentiei Nationale.

(3) În exercitarea atributiilor sale, precum si în vederea îndeplinirii hotărârilor consiliului de administratie, presedintele emite ordine.

 

SECTIUNEA a 3-a

Directorul general

 

Art. 23. – (1) Activitatea executivă a Agentiei Nationale este coordonată de un director general.

(2) Ocuparea postului de director general se face pe bază de concurs organizat în conditiile legii.

(3) Directorul general al Agentiei Nationale face parte din categoria înaltilor functionari publici si este numit în conditiile legii.

Art. 24. – (1) În exercitarea actului de conducere, directorul general are, în principal, următoarele atributii:

a) coordonează activitatea compartimentelor functionale din cadrul Agentiei Nationale, potrivit statutului acesteia;

b) coordonează activitatea unitătilor aflate în subordinea Agentiei Nationale;

c) asigură si urmăreste elaborarea si realizarea programelor de ocupare si de formare profesională la nivel national si teritorial.

(2) Alte atributii ale directorului general pot fi stabilite prin statutul Agentiei Nationale si se prevăd în fisa postului.

(3) În exercitarea atributiilor sale, directorul general emite decizii.

(4) Înlocuitorul de drept al directorului general se stabileste prin Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale.

Art. 25. – (1) Directorul general poate delega o parte din atributiile sale înlocuitorului de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop, cu aprobarea presedintelui Agentiei Nationale, în conditiile legii.

(2) Prin actul de delegare se vor preciza limitele si conditiile delegării.

 

CAPITOLUL IV

Unitătile din subordinea Agentiei Nationale

 

SECTIUNEA 1

Agentiile teritoriale

 

Art. 26. – (1) Agentiile teritoriale asigură implementarea la nivel judetean si al municipiului Bucuresti a măsurilor de prevenire a somajului, protectia socială a persoanelor neîncadrate în muncă, organizează si coordonează activitatea de ocupare si de formare profesională a fortei de muncă.

(2) Pentru îndeplinirea atributiilor, agentiile teritoriale cooperează cu autoritătile administratiei publice locale, cu organizatiile guvernamentale, cu societatea civilă, cu furnizorii de ocupare din domeniul privat, precum si cu partenerii sociali.

Art. 27. – (1) În vederea realizării sarcinilor ce le revin, cu aprobarea consiliului de administratie, în subordinea agentiilor teritoriale se pot înfiinta agentii locale pentru ocuparea fortei de muncă, denumite în continuare agentii locale, centre proprii de formare profesională, precum si puncte de lucru, unităti fără personalitate juridică.

(2) Agentiile locale pentru ocuparea fortei de muncă se pot constitui la nivelul municipiilor resedintă de judet, la nivelul principalelor localităti din cadrul fiecărui judet, precum si la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti.

(3) Centrele proprii de formare profesională se pot constitui la nivelul agentiilor teritoriale si la nivelul agentiilor locale.

(4) Punctele de lucru se organizează si functionează în subordinea agentiilor locale.

Art. 28. – (1) Conducerea agentiilor teritoriale se exercită de directori executivi si directori executivi adjuncti.

(2) Conducerea agentiilor locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti se exercită de directori executivi adjuncti.

Art. 29. – (1) Ocuparea posturilor de directori executivi si directori executivi adjuncti ai agentiilor teritoriale, precum si ai agentiilor locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti se face pe bază de concurs organizat în conditiile legii.

(2) Directorii executivi si directorii executivi adjuncti au statut de functionari publici si sunt numiti de presedintele Agentiei Nationale, în conditiile legii.

Art. 30. – Atributiile directorilor executivi si ale directorilor executivi adjuncti prevăzuti la art. 28, precum si înlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare ale agentiilor teritoriale si se prevăd în fisa postului.

Art. 31. – (1) Directorii executivi ai agentiilor teritoriale au calitatea de ordonatori tertiari de credite.

(2) Directorii executivi pot delega această calitate, precum si o parte din atributii înlocuitorilor de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop.

(3) Prin actul de delegare se vor preciza limitele si conditiile delegării.

Art. 32. – În îndeplinirea atributiilor ce le revin potrivit legii, directorii executivi ai agentiilor teritoriale sunt sprijiniti de consilii consultative tripartite.

Art. 33. – Consiliile consultative ale agentiilor teritoriale sunt alcătuite din câte 15 membri, după cum urmează:

a) 5 membri, reprezentanti ai autoritătilor publice locale si ai serviciilor deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale, numiti de prefect, cu consultarea agentiilor teritoriale. Entitătile de mai sus pot desemna câte o singură persoană în componenta consiliului consultativ;

b) 5 membri numiti prin consens de confederatiile sindicale repezentative la nivel national;

c) 5 membri numiti prin consens de confederatiile patronale reprezentative la nivel national.

Art. 34. – Membrii consiliilor consultative ale agentiilor teritoriale reprezentând sindicatele si patronatele vor fi stabiliti prin negocieri între confederatiile sindicale si patronale reprezentative la nivel national.

Art. 35. – Dispozitiile art. 13, 14 si 16 alin. (1) se aplică în mod corespunzător si membrilor consiliilor cosultative ale agentiilor teritoriale.

Art. 36. – (1) Consiliile consultative ale agentiilor teritoriale se întrunesc lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea directorilor executivi sau a unei treimi din numărul membrilor acestora.

(2) Convocarea consiliului consultativ se face cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data sedintei stabilite, aducându-se la cunostintă membrilor ordinea de zi a întrunirii.

Art. 37. – (1) Pentru participarea la sedintele consiliilor consultative ale agentiilor teritoriale, membrii acestora beneficiază de o indemnizatie de sedintă de 10% din salariul de bază al directorului executiv al agentiei teritoriale.

(2) În timpul mandatului lor, membrii consiliilor consultative pot fi revocati de cei care i-au numit.

Revocarea poate fi efectuată si la propunerea agentiilor teritoriale, în situatia înregistrării unui număr de 3 absente succesive la întrunirile desfăsurate.

(3) Cuantumul sumelor cuvenite lunar unui membru al consiliului consultativ pentru participarea la sedinte nu poate depăsi 20% din salariul de bază al directorului executiv al agentiei teritoriale.

Art. 38. – (1) Consiliile consultative ale agentiilor teritoriale au, în principal, următoarele atributii:

A. consiliază directorii executivi în adoptarea deciziilor cu privire la:

a) măsurile de realizare a sarcinilor ce le revin potrivit programelor elaborate în domeniul ocupării fortei de muncă si indicatorilor specifici domeniului de activitate, prevăzuti în contractele de performantă managerială;

b) repartizarea între subunităti a sarcinilor ce le revin potrivit contractelor de performantă managerială;

B. analizează:

a) executia bugetară lunară si situatia financiară trimestrială;

b) raportul anual de activitate, situatia financiară anuală si executia bugetară;

C. fac propuneri cu privire la:

a) programele de activitate ale subunitătilor din subordinea agentiilor teritoriale;

b) proiectele programelor de ocupare a fortei de muncă si de formare profesională la nivelul judetului;

c) proiectul de buget;

d) înfiintarea si dezvoltarea punctelor de lucru.

(2) Alte atributii ale consiliilor consultative ale agentiilor teritoriale pot fi stabilite prin statutul Agentiei Nationale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Centrele regionale

 

Art. 39. – Centrele regionale organizează si realizează, la nivelul judetelor arondate prin hotărâri ale consiliului de administratie, activitatea de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

Art. 40. – Conducerea centrelor regionale se exercită de directori si directori adjuncti.

Art. 41. – Dispozitiile art. 29 se aplică în mod corespunzător si directorilor si, respectiv, directorilor adjuncti ai centrelor regionale.

Art. 42. – Atributiile directorilor centrelor regionale, precum si înlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare ale centrelor regionale si se prevăd în fisa postului.

Art. 43. – (1) Directorii centrelor regionale au calitatea de ordonatori tertiari de credite.

(2) Directorii pot delega această calitate, precum si o parte din atributii înlocuitorilor de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop.

(3) Prin actul de delegare se vor preciza limitele si conditiile delegării.

Art. 44. – În îndeplinirea atributiilor ce le revin potrivit legii, directorii centrelor regionale sunt sprijiniti de consilii consultative tripartite.

Art. 45. – Consiliile consultative ale centrelor regionale sunt alcătuite după cum urmează:

a) câte un membru, reprezentant al fiecărei agentii teritoriale, numit de directorul executiv al agentiei, agentie care este arondată centrului regional;

b) un membru reprezentant al agentiei pentru dezvoltare regională din regiunea aferentă localitătii în care îsi are sediul centrul regional, numit de conducătorul acesteia;

c) un membru stabilit prin negocieri la nivel teritorial între confederatiile sindicale reprezentative la nivel national;

d) un membru stabilit prin negocieri la nivel teritorial între confederatiile patronale reprezentative la nivel national.

Art. 46. – (1) Consiliile consultative ale centrelor regionale se întrunesc trimestrial sau, în mod exceptional, la cererea directorilor.

(2) Convocarea consiliilor consultative se face cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data sedintei stabilite, aducându-se la cunostintă membrilor ordinea de zi a întrunirii.

Art. 47. – Dispozitiile art. 13, 14 si 16 alin. (1), precum si ale art. 37 se aplică în mod corespunzător si membrilor consiliilor consultative ale centrelor regionale.

Art. 48. – (1) Consiliile consultative ale centrelor regionale au, în principal, următoarele atributii:

A. consiliază directorii în adoptarea deciziilor cu privire la:

a) elaborarea strategiei regionale de formare profesională a adultilor, corelată cu cerintele pietei muncii din regiunea pe care o deservesc;

b) adoptarea măsurilor adecvate în scopul realizării sarcinilor ce le revin potrivit planurilor, programelor de formare profesională si indicatorilor specifici domeniului de activitate, prevăzuti în contractele de performantă;

B. analizează:

a) executia bugetară lunară si situatia financiară trimestrială;

b) raportul anual de activitate, situatia financiară anuală si executia bugetară;

C. fac propuneri cu privire la:

a) proiectul planului anual de formare profesională;

b) fundamentarea bugetului;

D. promovează realizarea dialogului social la nivelul centrelor regionale, în domeniul formării profesionale a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

(2) Alte atributii ale consiliilor consultative ale centrelor regionale pot fi stabilite prin statutul Agentiei Nationale.

 

SECTIUNEA a 3-a

Centrul National de Formare Profesională a Personalului Propriu

 

Art. 49. – Centrul National de Formare Profesională a Personalului Propriu asigură, pe baza strategiilor si programelor anuale de formare a personalului aprobate de consiliul de administratie, formarea si perfectionarea personalului Agentiei Nationale, precum si ale personalului din unitătile aflate în subordine.

Art. 50. – (1) Conducerea Centrului National de Formare Profesională a Personalului Propriu se exercită de un director executiv.

(2) Conducerea activitătii financiar-contabile este asigurată de un director executiv adjunct.

Art. 51. – Dispozitiile art. 29 se aplică în mod corespunzător si directorului executiv si, respectiv, directorului executiv adjunct ai Centrului National de Formare Profesională a Personalului Propriu.

Art. 52. – Atributiile directorului executiv si, respectiv, directorului executiv adjunct ai Centrului National de Formare Profesională a Personalului Propriu, precum si înlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al Centrului National de Formare Profesională a Personalului Propriu si se prevăd în fisa postului.

Art. 53. – (1) Directorul executiv al Centrului National de Formare Profesională a Personalului Propriu are calitatea de ordonator tertiar de credite.

(2) Directorul executiv poate delega o parte din atributii înlocuitorului de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop.

(3) Prin actul de delegare se vor preciza limitele si conditiile delegării.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 54. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Agentia Natională va elabora statutul propriu si îl va supune spre aprobare Guvernului, în termenul prevăzut la alin. (1).

Art. 55. – La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) Legea nr. 145/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 13 iulie 1998, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia art. 1 alin. (1);

b) orice alte dispozitii contrare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 mai 2006.

Nr. 202.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 mai 2006.

Nr. 749.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind reorganizarea Ansamblului Folcloric “Rapsodia Călimanilor“ din municipiul Toplita, judetul Harghita, în Centrul Cultural Toplita si trecerea acestuia în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – (1) Ansamblul Folcloric “Rapsodia Călimanilor“ din municipiul Toplita, judetul Harghita, se reorganizează, prin comasarea cu Muzeul Etnografic Toplita, în Centrul Cultural Toplita, institutie publică cu personalitate juridică, si trece de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Toplita în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.

(2) Centrul Cultural Toplita se finantează din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei legi în volumul si structura bugetului de stat al Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2006.

Art. 3. – (1) Predarea-preluarea Centrului Cultural Toplita din municipiul Toplita, judetul Harghita, se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Local al Municipiului Toplita, judetul Harghita, si Ministerul Culturii si Cultelor, prin preluarea activului si pasivului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) La data preluării Centrului Cultural Toplita de către Ministerul Culturii si Cultelor numărul maxim de posturi utilizate de Ministerul Culturii si Cultelor si de unitătile aflate în subordinea acestuia se modifică în mod corespunzător.

Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, la anexa nr. 2 “Unitătile care functionează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor ori în coordonarea ministrului culturii si cultelor“, pct. II “Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat“ din Hotărârea Guvernului nr. 78 din 27 ianuarie 2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 15 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, după nr. crt. 51 se introduce nr. crt. 511 cu următorul cuprins: “511. Centrul Cultural Toplita, Venituri proprii si subventii din Toplita de la bugetul de stat.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 mai 2006.

Nr. 203.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind reorganizarea Ansamblului Folcloric “Rapsodia Călimanilor“ din municipiul Toplita, judetul Harghita, în Centrul Cultural Toplita si trecerea acestuia în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind reorganizarea Ansamblului Folcloric “Rapsodia Călimanilor“ din municipiul Toplita, judetul Harghita, în Centrul Cultural Toplita si trecerea acestuia în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 mai 2006.

Nr. 750.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 19 octombrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 36 va avea următorul cuprins:

“Art.36. – (1) Tarifele privind omologarea produselor de protectie a plantelor, precum si cuantumul acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Cuantumul tarifelor poate varia în functie de tipul produselor, de volumul expertizei si de complexitatea modificărilor.“

2. După articolul 36 se introduc două noi articole, articolele 361 si 362, cu următorul cuprins:

“Art.361. – (1) Tarifele privind omologarea produselor de protectie a plantelor reprezintă sumele de bani care se achită pentru fiecare etapă a procesului de omologare a produselor de protectie a plantelor.

(2) Tarifele privind omologarea produselor de protectie a plantelor se achită astfel:

a) către Comisia Natională pentru Omologarea Produselor de Protectie a Plantelor într-un cont special deschis de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale. Sumele astfel încasate se fac venit la bugetul de stat;

b) către institutiile implicate în evaluarea dosarelor substantelor active si ale produselor de protectie a plantelor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, Ministerului Sănătătii, precum si din cadrul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti».

Aceste sume se încasează în conturi special deschise de fiecare dintre institutiile implicate si se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Odată cu confirmarea integralitătii administrative si stiintifice a dosarelor, Secretariatul Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor va comunica solicitantului si denumirea institutiilor implicate în evaluarea dosarelor respective.

Art. 362. – (1) Tarifele privind omologarea produselor de protectie a plantelor se achită în maximum 3 zile de la data emiterii facturii.

(2) Modificările ulterioare ale tarifelor privind omologarea produselor de protectie a plantelor vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.“

3. Hotărârea se completează cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

p. Ministrul sănătătii,

Virgil Păunescu,

secretar de stat

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 mai 2006.

Nr. 628.

 

ANEXĂ*)

 

TARIFELE

privind omologarea produselor de protectie a plantelor, precum si cuantumul acestora

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare răspunde de modul de formare, administrare, angajare si utilizare a sumelor prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

p. Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul

Activitătilor Nucleare,

Lucian Goicea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 mai 2006.

Nr. 632.

 

ANEXĂ

 

Pagina 1

Pagina a 2-a