MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 457         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 26 mai 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

212. – Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 481/2004 privind protectia civilă

 

767. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 481/2004 privind protectia civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

236. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006 privind finantarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramură de sport judetene si ale municipiului Bucuresti

 

544. – Ordin al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 86/2006 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat în anul 2006

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 481/2004 privind protectia civilă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Legea nr. 481/2004 privind protectia civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.094 din 24 noiembrie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), literele e), g), h) si l) vor avea următorul cuprins:

“e) Înstiintarea autoritătilor publice si alarmarea populatiei în situatii de protectie civilă;

..............................................................................................

g) asigurarea conditiilor de supravietuire a populatiei în situatii de protectie civilă;

h) organizarea si executarea interventiei operative pentru reducerea pierderilor de vieti omenesti, limitarea si înlăturarea efectelor calamitătilor naturale si a celorlalte situatii de protectie civilă;

..............................................................................................

l) constituirea rezervelor de resurse financiare si tehnicomateriale specifice.“

2. La articolul 3 alineatul (1), litera i) se abrogă.

3. La articolul 3, alineatele (3) si (4) vor avea următorul cuprins:

“(3) Îndeplinirea atributiilor specifice de protectie civilă se realizează, potrivit legii, de către serviciile de urgentă publice sau private, profesioniste si voluntare. (4) Serviciile de urgentă private se înfiintează de către operatori economici si institutii sau se constituie ca societăti comerciale, în conditiile legii.“

4. La articolul 9 alineatul (1), literele e) si g) vor avea următorul cuprins:

“e) prealarmare – transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare către autorităti despre probabilitatea producerii unui atac aerian;

..............................................................................................

g) adăpostire – măsură specifică de protectie a populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si de patrimoniu, pe timpul ostilitătilor militare si al situatiilor de urgentă, împotriva efectelor acestora. Adăposturile de protectie civilă sunt spatii special amenajate pentru protectie în situatii specifice, proiectate, executate, dotate, echipate si autorizate potrivit normelor si instructiunilor tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si aprobate de ministrul administratiei si internelor;“.

5. La articolul 10, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) constituirea organismelor si structurilor pentru managementul situatiilor de urgentă, inclusiv al protectiei civile;“.

6. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art.16. – Coordonarea de specialitate a activitătilor de protectie civilă prevăzute la art. 15 alin. (1) se realizează de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, prin structurile sale specializate, si la nivel local, prin inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene si al municipiului Bucuresti ori, pe timpul stărilor exceptionale de mobilizare sau la război, prin punctele de comandă care se asigură din timp de pace la nivelul autoritătilor administratiei publice centrale, la cele judetene, municipale, de sectoare, orăsenesti, al altor localităti importante, precum si la unele institutii publice si operatori economici.“

7. La articolul 20 alineatul (1), litera h) va avea următorul cuprins:

“h) să permită, în situatii de protectie civilă, accesul fortelor si mijloacelor de interventie în incinte sau pe terenuri proprietate privată;“.

8. La articolul 21, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Autoritătile administratiei publice centrale si locale poartă întreaga răspundere pentru asigurarea conditiilor de supravietuire a populatiei afectate de urmările calamitătilor naturale si a celorlalte situatii de protectie civilă.“

9. La articolul 24 alineatul (1), litera h) va avea următorul cuprins:

“h) coordonează actiunile de limitare si înlăturare a urmărilor calamitătilor naturale si a celorlalte situatii de protectie civilă;“.

10. La articolul 24, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Controlul de stat în domeniul protectiei civile se realizează prin activităti de reglementare, avizare, autorizare, atestare, recunoastere, verificare si control si se exercită prin Inspectia de Prevenire din structura Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, respectiv prin inspectiile de prevenire din cadrul inspectoratelor judetene si al municipiului Bucuresti, în scopul aplicării unitare a prevederilor legale pe întreg teritoriul României.“

11. La articolul 28 alineatul (1), literele c) si i) vor avea următorul cuprins:

“c) organizează si dotează, pe baza criteriilor de performantă elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, servicii de urgentă private si stabilesc regulamentul de organizare si functionare a acestora ori încheie conventii sau contracte cu alte servicii de urgentă voluntare ori private, care dispun de forte si mijloace capabile să intervină operativ si eficace în cazul situatiilor de protectie civilă;

..............................................................................................

i) Înstiintează persoanele si organismele competente asupra factorilor de risc si le semnalează, de îndată, cu privire la iminenta producerii sau producerea unei situatii de protectie civilă la nivelul institutiei sau agentului economic;“.

12. La articolul 30 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) să obtină toate avizele, autorizatiile si acordurile privind protectia civilă, conform legii, si să urmărească realizarea măsurilor stabilite în cuprinsul acestora;“.

13. La articolul 30, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Pentru actele eliberate potrivit legii se percep tarife stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.“

14. La articolul 34, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.34. – (1) Initierea, calificarea, perfectionarea sau specializarea conducătorilor structurilor specializate de protectie civilă, a sefilor serviciilor de urgentă voluntare si private, a personalului de specialitate mentionat la art. 13 alin. (2), precum si a altor persoane cu atributii în acest domeniu se realizează prin cursuri, convocări sau instructaje si se desfăsoară în Centrul National de Pregătire pentru Managementul Situatiilor de Urgentă si în centrele zonale ale acestuia, precum si în Institutul National de Administratie sau în alte institutii de învătământ de profil.“

15. La articolul 42, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) La solicitarea presedintilor comitetelor pentru situatii de urgentă, mesajele de avertizare si alarmare se transmit obligatoriu, cu prioritate si gratuit, prin orice operator audiovizual public sau privat de pe teritoriul României.“

16. Articolul 46 se abrogă.

17. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

“Art.47. – Asanarea terenului si neutralizarea munitiei rămase neexplodate din timpul conflictelor armate se execută de către subunităti specializate si specialisti pirotehnicieni din serviciile de urgentă profesioniste din subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, potrivit instructiunilor si normelor tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.“

18. Articolul 50 va avea următorul cuprins:

“Art.50. – Materialele explozive si mijloacele de aprindere necesare pentru distrugerea munitiei rămase neexplodate se pun la dispozitie specialistilor pirotehnicieni, la cererea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, prin inspectoratele de jandarmi judetene.“

19. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

“Art.56. – Evacuarea se execută pe baza planurilor întocmite în acest scop, conform normelor si instructiunilor elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă.“

20. La articolul 60, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Interventia operativă a structurilor prevăzute la alin. (2) se realizează pe baza planurilor de interventie si cooperare întocmite de autoritătile competente, în limitele functiilor de sprijin repartizate pentru a fi asigurate de către ministere, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgentă.“

21. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

“Art.61. – (1) La limitarea si înlăturarea urmărilor dezastrelor sunt obligate să participe si serviciile pentru situatii de urgentă private.

(2) Autorizarea serviciilor de urgentă private se execută pe baza normelor metodologice elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.“

22. La articolul 65, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Dotarea structurilor de protectie civilă, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se efectuează pe baza normelor elaborate de persoanele juridice care au constituit aceste structuri, avizate de inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene si aprobate de prefect.“

23. Articolul 66 va avea următorul cuprins:

“Art.66. – (1) Contractarea si aprovizionarea cu tehnică si materiale se asigură de fiecare beneficiar contra cost. Tehnica si alte categorii de materiale necesare protectiei civile se asigură si din donatii, sponsorizări, împrumuturi temporare sau din alte surse legal constituite.

(2) Tehnica si materialele provenite din donatii sau împrumuturi temporare externe sunt scutite de taxe vamale.“

24. La articolul 76, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) neasigurarea Înstiintării, avertizării, alarmării sau evacuării populatiei în situatii de protectie civilă, precum si transmiterea neautorizată de mesaje de protectie civilă;“.

25. La articolul 76, literele c), s) si t) se abrogă.

26. La articolul 77, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta lege, pentru fiecare categorie de contraventii.“

Art. II. – Legea nr. 481/2004 privind protectia civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.094 din 24 noiembrie 2004, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

RADU MIRCEA BERCEANU

 

Bucuresti, 24 mai 2006.

Nr. 212.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 481/2004 privind protectia civilă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 481/2004 privind protectia civilă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 23 mai 2006.

Nr. 767.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU SPORT

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006 privind finantarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramură de sport judetene si ale municipiului Bucuresti

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul Directiei programe ale institutiilor publice pentru sport nr. 212 din 4 mai 2006,

presedintele Agentiei Nationale pentru Sport emite următorul ordin:

Art. I. – Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006 privind finantarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramură de sport judetene si ale municipiului Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 11 aprilie 2006, se modifică după cum urmează:

Litera b) din declaratia prevăzută la punctul D va avea următorul cuprins:

“b) a publicat în extras, în termenul prevăzut de lege, rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. ..., precum si în Registrul national al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. ... (în cazul structurilor sportive de utilitate publică) sau, după caz, a depus situatia financiară la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent, înregistrată sub nr. ... din ......... .“

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Florian Gheorghe

 

Bucuresti, 18 mai 2006.

Nr. 236.

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 86/2006 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat în anul 2006

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare comun al Directiei generale asistentă medicală si al Directiei de sănătate publică nr. E.N. 10.351/2006,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului sănătătii nr. 86/2006 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat în anul 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 si 174 bis din 23 februarie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 capitolul I punctul 9, litera k) va avea următorul cuprins:

“k) coordonarea activitătii de transplant, mentinerea în conditii fiziologice a donatorilor în moarte cerebrală;“.

2. La anexa nr. 1 punctul 11 alineatul (1), litera g) va avea următorul cuprins:

“g) Contraceptivele se achizitionează prin licitatie natională, în cadrul Programului de sănătate a femeii si copilului, interventia nr. 1 «Cresterea accesului la servicii de sănătate reproductivă», iar sumele aferente procurării sunt cuprinse în bugetul Ministerului Sănătătii, titlul 20 «Bunuri si servicii». Contraceptivele achizitionate se acordă fără plată următoarelor categorii de persoane: somere, eleve si studente, persoane care fac parte din familii beneficiare de ajutor social, femei cu domiciliul stabil în mediul rural, femei care efectuează un avort la cerere, într-o unitate sanitară publică, precum si alte persoane fără venituri care dau declaratie pe propria răspundere în acest sens.

Medicii inclusi în program care îsi desfăsoară activitatea în cabinetele de planificare familială, cabinetele medicale de asistentă primară, cabinetele de obstetrică-ginecologie din ambulatoriul de specialitate si din spital, precum si în sectiile de ginecologie în care se efectuează avorturi la cerere au obligatia de a justifica consumul de contraceptive către directiile de sănătate publică teritoriale.“

3. La anexa nr. 1 capitolul I punctul 12, litera B va avea următorul cuprins:

“B. În cadrul Programului de prevenire si control al bolilor netransmisibile, coordonat de Directia generală de asistentă medicală, structuri sanitare si salarizare, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti va asigura monitorizarea activitătilor de asistentă comunitară, organizarea si coordonarea activitătilor de formare din cadrul subprogramului 2.16 – «Actiuni pentru sănătate», precum si următoarele activităti în cadrul subprogramului

2.5 – «Profilaxie în patologia psihiatrică si psihosocială»:

– realizarea Registrului national de psihiatrie;

– înfiintarea si functionarea Centrului National de Sănătate Mintală.“

4. La anexa nr. II punctul II/1 “Program comunitar de sănătate publică“, titlul “Coordonarea tehnică“, paragraful doi va avea următorul cuprins:

“«Institutul de Sănătate Publică Bucuresti pentru subprogramele 1.1 si 1.4» se înlocuieste cu «Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile pentru subprogramul 1.1 – obiectiv 1» si Institutul de Sănătate Publică Bucuresti pentru subprogramul 1.1 – obiectivele 2, 3, 4 si subprogramul 1.4“.

5. La anexa nr. II punctul II/1, nota prevăzută la Obiectivul 2 “Supravegherea principalelor boli infectioase în vederea identificării si diagnosticării precoce a pericolului aparitiei epidemiilor si instituirea măsurilor adecvate de control“ a subprogramului 1.1 “Supravegherea si controlul bolilor transmisibile“ va avea următorul cuprins:

“NOTĂ:

Diagnosticul etiologic al bolilor transmisibile se asigură din fondurile alocate subprogramului în măsura în care acestea sunt identificate ca priorităti de sănătate publică, iar resursele financiare o permit.

Toate vaccinurile si materialele sanitare necesare activitătilor derulate în cadrul obiectivului 2 se achizitionează la nivel local, cu exceptia vaccinului gripal, a celui rubeolic, destinat prevenirii transmiterii nosocomiale a infectiei rubeolice de la nou-născutul cu sindrom rubeolic congenital, si a vaccinului rujeolos (VVR) necesar vaccinării copiilor în vârstă de 7 luni.“

6. La anexa nr. II punctul II/2 “Program de prevenire si control al bolilor netransmisibile“, subprogramul 2.3 “Preventie si diagnostic precoce în bolile neurologice“ , subpunctele “Indicatori fizici“ si “Indicatori de eficientă“ vor avea următorul cuprins:

“Indicatori fizici

– număr de implanturi cohleare – 70;

– număr de dispozitive BAHA implantate – 30;

– număr de anevrisme cerebrale embolizate: 40/an;

– număr de malformatii vasculare cerebrale embolizate: 20/an;

– număr de stent-uri vasculare cerebrale aplicate: 5/an;

– număr de tratamente Gamma-Knife: 35/an;

– număr de stimulatoare cerebrale bilaterale: 5/an;

– număr de stimulatoare cerebrale unilaterale: 2/an;

– pompe implantabile: 2/an;

– număr de embolizări în patologia tumorală: 145/an;

– număr de stent-uri carotidiene: 35/an;

– număr de vertebro-plastii percutante: 90/an.

Indicatori de eficientă

– cost mediu/implant cohlear – 70.000 lei;

– cost mediu/proteză BAHA – 14.000 lei;

– cost mediu/anevrism cerebral embolizat: 20.000 lei;

– cost mediu/malformatie vasculară cerebrală embolizată: 6.000 lei;

– cost mediu/stent vascular cerebral aplicat: 13.000 lei;

– cost mediu/tratament Gamma-Knife: 15.000 lei;

– cost mediu/stimulator cerebral bilateral: 70.000 lei;

– cost mediu/stimulator cerebral unilateral: 40.000 lei;

– cost mediu/pompe implantabile: 2/an;

– cost mediu/embolizări în patologia tumorală: 3.200 lei;

– cost mediu/stent-uri carotidiene: 10.000 lei;

– cost mediu/vertebro-plastii percutante: 1.600 lei;

– cost registru – 100.000 lei.“

7. La anexa nr. II punctul II/2 “Program de prevenire si control al bolilor netransmisibile“, subprogramul 2.5 “Profilaxie în patologia psihiatrică si psihosocială“, titlul “Activităti“ va avea următorul cuprins:

“Activităti:

– înfiintarea centrelor de sănătate mintală si a compartimentelor de asistentă comunitară psihiatrică;

– campanie de informare, educare si comunicare;

– activităti de terapie ocupatională si ergoterapie;

– reabilitarea centrelor de ergoterapie si terapie ocupatională si a unitătilor de psihiatrie;

– formarea instructorilor de terapie ocupatională si ergoterapie;

– formare în asistenta psihiatrică judiciară;

– realizarea Registrului national de psihiatrie;

– înfiintarea si functionarea Centrului National de Sănătate Mintală.“

8. La anexa nr. II punctul II/3 “Programul de sănătate a femeii si copilului“, Interventia nr. 2 “Îmbunătătirea calitătii si eficientei consultatiei prenatale“, titlul “Activităti“ va avea următorul cuprins:

“Activităti:

• editarea, tipărirea si distributia gratuită a Carnetului gravidei si Fisei-anexă pentru supravegherea medicală a gravidei si lăuzei;

• instruirea personalului medical pentru implementarea Protocolului privind metodologia efectuării consultatiei prenatale si a consultatiei postnatale, a Carnetului gravidei si a Fisei-anexă, elaborarea, tipărirea si distributia unui protocol privind supravegherea medicală a lăuzei, achizitionarea de materiale didactice necesare desfăsurării programului de formare profesională;

• analizarea activitătii, monitorizarea si evaluarea serviciilor medicale prenatale;

• cheltuieli complementare aferente programului Organizatiei Mondiale a Sănătătii «Maternitatea fără risc» în România;

• campanii de informare, educare si comunicare.“

9. La anexa nr. II punctul II/3 “Programul de sănătate a femeii si copilului“, obiectivul 1 al Interventiei nr. 7 “Profilaxia distrofiei la sugar si copil“ va avea următorul cuprins:

“Obiectivul 1. Profilaxia morbiditătii infantile datorate distrofiei la copiii între 0 si 1 an prin administrarea de lapte praf

Activităti:

• procurarea, distributia de lapte praf la copiii între 0 si 1 an care nu beneficiază de lapte matern, conform reglementărilor în vigoare;

• cheltuieli pentru bunuri si servicii aferente Programului National de Sănătate a Femeii si Copilului“.

10. La anexa nr. II punctul II/3 “Programul de sănătate a femeii si copilului“, Interventia nr. 11 “Prevenirea aparitiei, depistarea precoce, monitorizarea si recuperarea deficientelor senzoriale si de dezvoltare neuropsihomotorie la copil, precum si profilaxia epilepsiei rezistente la tratament“, titlul “Activităti“ va avea următorul cuprins:

“Activităti:

• tratament specific pentru epilepsia recurentă cu Valproat de sodiu, Lamotrigine Topiramate si Levetiracetam;

• terapie specifică decontracturantă cu toxină botulinică în centrele nominalizate;

• amenajarea spatiilor de diagnostic si recuperare, precum si dotări cu echipamente si teste specifice pentru diagnosticul si recuperarea deficitului neuropsihomotor;

• formarea medicală continuă a medicilor de familie si de specialitate, a cadrelor medii, psihologi, logopezi etc. pentru identificarea precoce a copiilor cu risc, prevenirea deficientelor si recuperarea copiilor cu deficiente neuropshimotorii;

• depistarea precoce a surditătii la nou-născut în unitătile-pilot, în conformitate cu metodologia stabilită de institutia coordonatoare – Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functională – ORL «Prof. dr. Dorin Hociotă».“

11. La anexa nr. II punctul II/4 “Program de administratie sanitară si politici de sănătate“, titlul “Activităti“ va avea următorul cuprins: “Activităti

Asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea activitătilor prevăzute în programele de sănătate si a celorlalte actiuni aprobate prin bugetul de stat, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite, potrivit prevederilor legale, cu respectarea disciplinei financiarbugetare.

Din Programul de administratie sanitară si politici de sănătate se asigură si fondurile necesare pentru:

a) reabilitarea, modernizarea si repararea aparaturii medicale, inclusiv înlocuirea pieselor de schimb la aparatura medicală de înaltă performantă din dotarea institutiilor sanitare publice;

b) procurarea aparaturii de înaltă performantă;

c) proiectul «Evaluarea costurilor spitalicesti la nivel de pacient»;

d) monitorizarea performantei unitătilor sanitare cu paturi din România;

e) studiul-pilot «Politici în domeniul sănătătii mintale»;

f) rezerva pentru situatii speciale a Ministerului Sănătătii, în cadrul căreia se constituie rezerva pentru medicamente antidiabetice.

Activitătile mentionate la lit. c), d) si e) fac obiectul contractelor încheiate între Ministerul Sănătătii si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti.“

12. La anexa nr. II punctul II/4 “Program de administratie sanitară si politici de sănătate“, titlul “Natura cheltuielilor programului“ va avea următorul cuprins:

“Natura cheltuielilor programului

Cheltuieli de personal aferente personalului ministerului si celui din unitătile direct subordonate, finantate integral de la bugetul de stat

Bunuri si servicii (inclusiv comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor)

Dobânzi la credite

Transferuri între unităti ale administratiei publice, din care: transferuri curente (transferuri către institutii publice, programe de sănătate – drepturi personal rezidenti anul I si II; actiuni de sănătate în care sunt incluse si sumele aprobate pentru Societatea Natională de Cruce Rosie) si de capital (aparatură medicală si echipamente de comunicatii în urgente, plăti în contul creditelor garantate)

Alte transferuri (programe cu finantare rambursabilă si nerambursabilă, cotizatii si contributii la organisme internationale în care sunt incluse si sumele pentru Societatea Natională de Cruce Rosie)

Cheltuieli de capital

Rambursări de credite externe.“

13. La anexa nr. III punctul 2 “Program de prevenire si control al bolilor netransmisibile“, subprogramul 2.5 “Profilaxie în patologia psihiatrică si psihosocială“, lista unitătilor sanitare prin care se derulează subprogramul va avea următorul cuprins:

“Spitalul Clinic de Psihiatrie «Socola» Iasi Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Stei Bihor

Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Jebel Timis

Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Grajduri Iasi

Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Săpoca Buzău

Spitalul de Psihiatrie Botosani

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc Suceava

Spitalul de Psihiatrie «Sf. Maria» Arges

Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brasov

Spitalul de Neuropsihiatrie Craiova

Spitalul de Psihiatrie Poroschia Teleorman

Spitalul Comunal Dumbrăveni Vrancea

Spitalul de Psihiatrie «Sf. Pantelimon» Brăila

Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare Dolj

Spitalul Judetean Neamt – Sectia psihiatrie

Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca Ilfov

Spitalul Clinic Judetean Timisoara – Sectia psihiatrie

Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Oradea – Sectia psihiatrie infantilă

Spitalul Municipal «Elena Doamna» Galati

Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga Botosani

Spitalul de Psihiatrie Murgeni Vaslui

Spitalul de Psihiatrie Siret Suceava

Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. dr. Al. Obregia» Bucuresti

Spitalul de Psihiatrie “Dr. Constantin Gorgos“ Titan Bucuresti

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Timisoara – LSM

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj-Napoca

Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Oradea – LSM

Spitalul Judetean de Urgentă Tulcea

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures

Spitalul Judetean Pitesti

Spitalul de Bolnavi Psihici Gădinti Neamt

Spitalul Municipal Târnăveni «Dr. Gh. Marinescu»

Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti“.

14. La anexa nr. III punctul 2 “Program de prevenire si control al bolilor netransmisibile“, subprogramul 2.12 “Transplant de organe si tesuturi“, lista unitătilor sanitare prin care se derulează subprogramul va avea următorul cuprins:

“Institutul Clinic Fundeni Bucuresti – Centrul de chirurgie urologică si transplant renal, Centrul de chirurgie generală si transplant hepatic, Centrul de hematologie si transplant medular, Sectia ATI, Laboratorul de diagnostic, biologie moleculară, imunologie HLA si virusologie

Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures – Laboratorul clinic de imunologie transplant

Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal

Cluj-Napoca – laborator analize medicale

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures – Sectia clinică de hematologie si transplant de celule stem, clinica ATI, coordonare transplant

Spitalul Clinic de Urgentă Floreasca – Clinica de chirurgie cardiovasculară, Sectia ATI,

Spitalul Universitar de Urgentă Bucuresti – Sectia ATI

Serviciul de Ambulantă al Municipiului Bucuresti

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă nr. 1 Cluj-Napoca – Sectia ATI

Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «Louis fiurcanu» Timisoara

Spitalul Clinic de Urgentă «Bagdasar-Arseni» Bucuresti – Sectia ATI

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Timisoara – Centrul regional de imunologie si transplant Timisoara; Clinica ATI,

Centrul de hemodializă si transplant renal, coordonare transplant

Spitalul Clinic Judetean Constanta – Clinica chirurgie si ATI

Spitalul Clinic de Urgentă «Sf. Spiridon» Iasi,

Laboratorul de imunologie si genetică, Clinica ATI, coordonare transplant

Spitalul Clinic «Dr. C.I. Parhon» Iasi – Clinica de urologie

Institutul National de Transfuzie Sanguină «Prof. dr. C. T. Nicolau».“

15. La anexa nr. III punctul 2 “Program de prevenire si control al bolilor netransmisibile“, lista unitătilor sanitare prin care se derulează subprogramul 2.16 “Actiuni pentru sănătate“ va avea următorul cuprins:

“Unităti sanitare cu paturi

Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti.“

16. La anexa nr. III punctul 3 “Programul de sănătate a femeii si copilului“, punctul 3.11 “Prevenirea aparitiei, depistarea precoce, monitorizarea si recuperarea deficientelor senzoriale si de dezvoltare neuropsihomotorie la copil, precum si profilaxia epilepsiei rezistente la tratament“ va avea următorul cuprins:

“Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului «Alfred Rusescu» Bucuresti

Spitalul de Pediatrie Pitesti

Spitalul Clinic de Copii Oradea

Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca – Sectia Clinică de

Neuropsihiatrie a Copilului si Adolescentului Cluj – institutie coordonatoare

Spitalul Judetean Mures – Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă

Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. dr. Al. Obregia» Bucuresti, Sectia clinică de neurologie pediatrică

Spitalul Clinic de Copii «Dr. V. Gomoiu» Bucuresti

Spitalul Clinic de Copii «Grigore Alexandrescu» Bucuresti

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Panait Sârbu» Bucuresti

Spitalul Clinic de Copii «Marie Curie» Bucuresti – Sectia recuperare copii

Spitalul Clinic de Copii «Louis fiurcanu» Timisoara – Sectia clinică de neuropsihiatrie infantilă

Spitalul Clinic de Urgente Judetean Timisoara – Clinica O.R.L. Pediatrie

Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix – Bihor – Sectia recuperare copii «1 Mai»

Sanatoriul Balnear Techirghiol – Sectia recuperare copii

Centrul Medical Clinic de Evaluare si Recuperare pentru Copii si Adolescenti «Cristian Serban» Buzias, judetul Timis

Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functională O.R.L. «Prof. dr. Dorin Hociotă» Bucuresti – institutie coordonatoare

Spitalul de Recuperare Borsa – Maramures

Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi – Clinica de O.R.L.

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Dr. Dumitru Popescu» Timisoara

Centrul de Patologie Neuromusculară «Dr. Radu Horia» Vâlcele

Spitalul de Copii Botosani

Spitalul de Copii Brasov

Spitalul de Urgentă pentru Copii «Sf. Ioan» Galati

Spitalul de Copii «Petru si Pavel» Ploiesti

Spitalul de Psihiatrie «Dr. G. Preda» Sibiu.“

Art. II. – Directiile de sănătate publică judetene, unitătile sanitare implicate, precum si directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 18 mai 2006.

Nr. 544.