MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 459         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 26 mai 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

209. – Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătătirea finantării unor programe de dezvoltare sectorială initiate de Ministerul Culturii si Cultelor

 

764. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătătirea finantării unor programe de dezvoltare sectorială initiate de Ministerul Culturii si Cultelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

648. – Hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele scutite de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adăugată, achizitionate pentru realizarea Sistemului informationaldecizional hidrologic (DESWAT)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

331. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea conditiilor de atestare, a procedurilor de înregistrare si de eliberare a atestatelor de fermă familială cu caracter comercial, precum si a modelului acestui atestat

 

531. – Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea nivelurilor minime ale stocurilor de gaze naturale aflate în depozitele de înmagazinare subterană

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătătirea finantării unor programe de dezvoltare sectorială initiate de Ministerul Culturii si Cultelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 18 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătătirea finantării unor programe de dezvoltare sectorială initiate de Ministerul Culturii si Cultelor, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.10 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 30 ianuarie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 mai 2006.

Nr. 209.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătătirea finantării unor programe de dezvoltare sectorială initiate

de Ministerul Culturii si Cultelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătătirea finantării unor programe de dezvoltare sectorială initiate de Ministerul Culturii si Cultelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 mai 2006.

Nr. 764.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele scutite de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adăugată, achizitionate pentru realizarea Sistemului informational-decizional hidrologic (DESWAT)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 7 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 102/1994, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 142 lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Lista cuprinzând echipamentele scutite de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adăugată, achizitionate pentru realizarea Sistemului informational-decizional hidrologic (DESWAT), în limita unui contingent valoric de 46 milioane USD, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. – (1) Autoritatea vamală va aplica scutirea de taxe vamale si de taxa pe valoarea adăugată numai pe baza unui aviz eliberat de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, care administrează contingentul valoric prevăzut la art. 1. Avizul trebuie să confirme utilizarea exclusiv în scopul protectiei mediului a echipamentelor importate.

(2) Modelul avizului este prezentat în anexa nr. 2.

Art. 3. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se aplică până la data de 31 decembrie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 mai 2006.

Nr. 648.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând echipamentele scutite de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adăugată, achizitionate pentru realizarea Sistemului informational-decizional hidrologic (DESWAT)

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

Nr. înregistrare ............./zz.ll.aa

 

AVIZ

pentru scutirea de taxe vamale si de taxa pe valoarea adăugată a echipamentelor utilizate exclusiv pentru protectia mediului, conform art. 7 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, aprobată prin Legea nr. 102/1994, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 142 lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

nr. ............../din ............

 

Certificăm prin prezentul aviz că Administratia Natională “Apele Române“ este institutia publică beneficiară a proiectului “Sistemul informational-decizional hidrologic (DESWAT)“. Conform derulării proiectului, pentru beneficiarul mai sus mentionat se importă, în cadrul sumei totale, conform facturii/facturilor nr. ...................., următoarele bunuri:

 

Nr. crt.

Codul tarifar

Denumirea bunurilor

Valoarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total USD: .........................................

Beneficiarul va prezenta, în momentul vămuirii, anexat prezentului aviz, copiile facturilor externe.

 

Functia*) .............................................................................

Numele si prenumele .......................................................

Semnătura si stampila .....................................................


*) Numele si prenumele persoanei care semnează avizul, precum si specimenul de semnătură si stampilă vor fi trimise Autoritătii Nationale a Vămilor.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea conditiilor de atestare, a procedurilor de înregistrare si de eliberare a atestatelor de fermă familială cu caracter comercial, precum si a modelului acestui atestat

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 20/2006 privind acordarea de facilităti producătorilor agricoli si crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană,

în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă conditiile de atestare, precum si procedurile de înregistrare si eliberare a atestatelor de fermă familială cu caracter comercial, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. – Se aprobă modelele de cerere, de atestat de fermă familială cu caracter comercial si de declaratie pe propria răspundere, prevăzute în anexele nr. 2a), 2b), 2c) si 2d).

Art. 3. – Anexele nr. 1, 2a), 2b), 2c) si 2d) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 23 mai 2006.

Nr. 331.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONDITII DE ATESTARE

si proceduri de înregistrare si de eliberare a atestatelor de fermă familială cu caracter comercial

 

Art. 1. – Pentru a beneficia de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2006 privind acordarea de facilităti producătorilor agricoli si crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană, persoanele fizice sau juridice care constituie fermă familială trebuie să obtină un atestat din partea directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, al cărui model este prevăzut în anexele nr. 2b) si 2c).

Art. 2. – Pentru emiterea atestatului de către directia pentru agricultură si dezvoltare rurală, solicitantul depune o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a), însotită de următoarele documente:

a) copie de pe actul de identitate al solicitantului persoană fizică;

b) documentul care dovedeste pregătirea profesională a unui membru al fermei pentru profilul de activitate;

c) copie de pe actul constitutiv, certificatul de înmatriculare sau orice act care dovedeste calitatea de persoană juridică a solicitantului;

d) declaratie-tip pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2d), din care să rezulte următoarele:

1. numărul membrilor familiei care lucrează în fermă si, respectiv, numărul persoanelor angajate cu contract de muncă;

2. profilul productiei agricole;

3. destinatia productiei către orice formă organizată de piată;

4. angajamentul că terenurile achizitionate vor fi folosite pentru realizarea investitiilor în productia agricolă, conform art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 20/2006;

e) documente care atestă detinerea terenului agricol în proprietate/arendă/concesiune.

Art. 3. – Atestatul eliberat va cuprinde:

a) datele de identificare a emitentului;

b) datele de identificare a persoanelor fizice sau juridice atestate ca ferme familiale cu caracter comercial;

c) activitatea principală a fermei si activitătile secundare ale acesteia;

d) locul de desfăsurare a activitătii si, după caz, a activitătilor secundare;

e) data eliberării atestatului si numărul de înregistrare al acestuia.

Art. 4. – (1) Anularea atestatului are loc pe baza cererii de renuntare sau când una dintre conditiile de atestare nu mai este îndeplinită si se realizează de către emitentul atestatului.

(2) Cererea de renuntare la atestat se adresează unitătii emitente de către reprezentantul fermei familiale.

(3) Anularea atestatului atrage imposibilitatea de a beneficia de facilitătile prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 20/2006.

 

ANEXA Nr. 2a)

 

Directia pentru Agricultură

si Dezvoltare Rurală a Judetului ....................................

Nr. ......................... din ....................................................

 

CERERE

 

Subsemnatul/Subsemnata .........................................., în vârstă de ..................................., reprezentant/reprezentantă al/a ..................................., cu domiciliul în localitatea ..................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ............... nr. ..............., CNP ..............., având pregătire în domeniul ........................................., solicit acordarea atestatului de fermă familială pentru a beneficia de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2006.

 

Data ...............

Semnătura ...............

 

ANEXA Nr. 2b)

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului .................................

 

ATESTAT DE FERMĂ FAMILIALĂ

Nr. ................... din ....................

 

La cererea înregistrată sub nr. ........................, având în vedere documentele care dovedesc îndeplinirea conditiilor legale, se acordă prezentul atestat de fermă familială domnului/doamnei .............................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria .......... nr. ........................, CNP ........................, domiciliat/domiciliată în localitatea ........................, str. ........................ nr. ....., judetul ........................, telefon .......................

 

Director executiv,

........................

(L.S.)

 

ANEXA Nr. 2c)

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului ................................

 

ATESTAT DE FERMĂ FAMILIALĂ

Nr. ................... din ....................

 

La cererea înregistrată sub nr. ........................, având în vedere documentele care dovedesc îndeplinirea conditiilor legale, se acordă prezentul atestat de fermă familială persoanei juridice ................................................, cu sediul în localitatea ............................, str. ............................ nr. ........., judetul ............................, înregistrată la registrul comertului cu nr. ............................, cod unic de înregistrare ............................, si înregistrată în Registrul fermelor, după caz, reprezentată prin ..........................................., în calitate de reprezentant legal, posesor al BI/CI seria ............................. nr. ..................., CNP ......................................, pentru activitatea principală .................................................. si activitătile secundare ............................, desfăsurată/desfăsurate în localitatea ............................ .

 

Director executiv,

............................

(L.S.)

 

ANEXA Nr. 2d)

 

DECLARATIE-TIP

 

Subsemnatul/Subsemnata (persoană fizică sau juridică) .............................................., posesor/posesoare al /a BI/CI seria .......... nr. ................, eliberat/eliberată de ..................., CNP .........................., în calitate de:

persoană fizică, reprezentant/împuternicit al formei asociative (oricare dintre formele de asociere permise de legislatia în vigoare), cu domiciliul în localitatea ....................................., str. ..................... nr. ........, judetul ........................, sau persoană juridică cu sediul în localitatea ................................, str. .......................... nr. ..........., judetul ........................., înregistrată la registrul comertului cu nr. ................, cod unic de înregistrare ................................., înregistrată în Registrul fermelor, reprezentată prin ........................................., în calitate de reprezentant legal, posesor al BI/CI seria ...................... nr. ..............., declar următoarele, după caz:

a) detin împreună cu familia ................................. ha teren agricol în proprietate/arendă/concesiune;

b) desfăsor următoarea activitate principală ................................................................................................................;

c) desfăsor următoarele activităti secundare ...............................................................................................................;

d) numărul membrilor familiei care lucrează în fermă este de ................................................................................;

e) numărul persoanelor angajate cu contract de muncă în fermă este de ............................................................;

f) destinatia productiei este ........................................................................................................................................;

g) terenurile achizitionate vor fi folosite pentru realizarea investitiilor în productia agricolă, conform art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 20/2006.

La data functionării ca fermă familială mă oblig să respect prevederile legale în vigoare.

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta sunt reale, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaratii.

 

Data ...............

Semnătura ...............

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind stabilirea nivelurilor minime ale stocurilor de gaze naturale aflate în depozitele de înmagazinare subterană

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. x) si ale art. 38 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) din Legea nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. 1. – În vederea asigurării cantitătilor de gaze naturale necesare îndeplinirii obligatiei de serviciu public pe perioada octombrie 2006 – martie 2007, furnizorii ce desfăsoară activitate de furnizare reglementată au obligatia de a detine în depozitele de înmagazinare subterană, până la încheierea ciclului de injectie 2006, un stoc minim de gaze naturale.

Art. 2. – (1) Stocul minim de gaze naturale se determină de către Operatorul de piată din cadrul Dispeceratului National de Gaze Naturale pentru fiecare furnizor, astfel încât să acopere 12,5% din cantitatea de gaze naturale ce urmează a fi furnizată în anul 2006 către consumatorii captivi.

(2) Cantitatea de gaze naturale ce urmează a fi furnizată în anul 2006 de către fiecare furnizor, care va sta la baza calculului stocului minim, este cea avută în vedere la stabilirea venitului reglementat unitar si a venitului total unitar aferente serviciului de furnizare reglementată a gazelor naturale, prevăzută în ordinele individuale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale.

Art. 3. – În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, furnizorii care au obligatia constituirii stocului minim prevăzut la art. 1 vor transmite Operatorului de piată cantitătile de gaze naturale prevăzute la art. 2 alin. (2).

Art. 4. – (1) Pentru asigurarea securitătii în functionare a Sistemului national de transport al gazelor naturale (SNT), Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz“ – S.A. Medias va întreprinde demersurile necesare pentru ca în perioada noiembrie–februarie să poată avea acces liber si în mod operativ la o cantitate minimă de 100 milioane mc gaze naturale, destinată asigurării echilibrului fizic al SNT.

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz“ – S.A. Medias va prezenta Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale modalitătile de acces la cantitatea minimă prevăzută la alin. (1), convenite cu furnizorii care detin cantităti de gaze naturale în depozitele subterane, si va supune spre aprobare Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale reglementări specifice în cazul constatării unor dezechilibre fizice în SNT.

Art. 5. – Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, Operatorul de piată si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 6. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 18 mai 2006.

Nr. 531.