MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 470         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 31 mai 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

204. – Lege privind pensiile facultative

 

751. – Decret pentru promulgarea Legii privind pensiile facultative

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

96. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste un model de pasaport pentru miscarea intracomunitară de câini, pisici si dihori.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind pensiile facultative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Prezenta lege stabileste:

a) principiile elaborării si autorizării prospectului schemei de pensii facultative si ale fondului de pensii facultative;

b) principiile organizării si functionării administratorilor fondurilor de pensii facultative, precum si coordonarea activitătii altor entităti implicate în acest domeniu;

c) reglementarea si supravegherea prudentială a administrării fondurilor de pensii facultative.

Art. 2. – (1) În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. activele unui fond de pensii facultative reprezintă instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, precum si numerarul, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participantilor;

2. activul personal reprezintă suma acumulată în contul unui participant, egală cu numărul de unităti de fond detinute de acesta, înmultite cu valoarea la zi a unei unităti de fond;

3. activul net total al fondului de pensii facultative la o anumită dată reprezintă valoarea care se obtine prin deducerea valorii obligatiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea dată;

4. actul individual de aderare reprezintă contractul scris, încheiat între persoana fizică si administrator, care contine acordul persoanei de a fi parte la contractul de societate civilă si la prospectul schemei de pensii;

5. actionarul semnificativ reprezintă persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane fizice si/sau juridice care actionează împreună si care detine direct ori indirect o participatie de 10% sau mai mult din capitalul social al unei societăti ori din drepturile de vot sau o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra gestiunii si politicii de afaceri a acesteia;

6. administrarea specială reprezintă exercitarea răspunderii fiduciare de către administratorul special, pe o perioadă determinată, asupra activelor fondului de pensii facultative, în scopul limitării pierderilor pentru protejarea drepturilor cuvenite participantilor si beneficiarilor;

7. administratorul special poate fi orice persoană juridică autorizată să administreze un fond de pensii, desemnată de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si care se subrogă în drepturile si obligatiile administratorului pentru o perioadă determinată;

8. administratorul poate fi o societate de pensii, o societate de administrare a investitiilor, o societate de asigurări, autorizate conform legislatiei care reglementează domeniile în care activează, a căror autorizatie este în vigoare si care sunt autorizate, în conformitate cu prevederile prezentei legi, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru a administra fonduri de pensii facultative si, optional, pentru a furniza pensii private;

9. angajatorul reprezintă persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze fortă de muncă pe bază de contract individual de muncă, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, sau pe bază de raport de serviciu, potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare;

10. beneficiarul reprezintă mostenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului civil;

11. beneficiile colaterale reprezintă orice avantaje, precum facilităti bănesti sau cadouri, altele decât cele care rezultă din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii facultative;

12. Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisia, reprezintă autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub controlul Parlamentului României, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări prin Legea nr. 313/2005;

13. Consiliul de supraveghere specială reprezintă două sau mai multe persoane, în functie de numărul de fonduri de pensii facultative administrate sau de numărul de participanti la acestea, care fac parte din personalul de specialitate al Comisiei si care asistă si supervizează activitatea administratorului pentru limitarea riscurilor si asigurarea redresării fondului de pensii facultative;

14. contractul de administrare reprezintă contractul încheiat între administrator si participant, care are ca obiect administrarea fondului de pensii facultative;

15. contributiile reprezintă sumele plătite de către participanti si/sau în numele acestora la un fond de pensii facultative;

16. depozitarul reprezintă institutia de credit din România, autorizată de Banca Natională a României, în conformitate cu legislatia bancară, sau sucursala din România a unei institutii de credit, autorizată într-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, avizată de Comisie, pentru activitatea de depozitare, potrivit legii, căreia îi sunt încredintate spre păstrare, în conditii de sigurantă, toate activele fiecărui fond de pensii facultative;

17. fondul de pensii facultative reprezintă fondul constituit prin contract de societate civilă, încheiat între participanti, în conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la societatea civilă particulară si cu dispozitiile prezentei legi;

18. fondul de garantare a pensiilor reprezintă fondul înfiintat din contributii ale administratorilor si ale furnizorilor de pensii, având scopul de a proteja drepturile participantilor si beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii reglementat si supravegheat de Comisie;

19. instrumentele financiare reprezintă:

a) valori mobiliare;

b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;

c) instrumente ale pietei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadentă mai mică de un an si certificate de depozit;

d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri;

e) contracte forward pe rata dobânzii;

f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb si pe actiuni;

g) optiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a)–d), inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include si optiuni pe curs de schimb si pe rata dobânzii;

h) orice alt instrument admis la tranzactionare pe o piată reglementată într-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European ori pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piată;

20. instrumentele financiare derivate reprezintă instrumentele definite la pct. 19 lit. d) si g), combinatii ale acestora, precum si alte instrumente calificate astfel prin reglementări ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare;

21. participantul reprezintă persoana care contribuie sau/si în numele căreia s-au plătit contributii la un fond de pensii facultative si care are în viitor un drept la o pensie facultativă;

22. pensia facultativă reprezintă suma plătită periodic titularului sau beneficiarului, în mod suplimentar si distinct de cea furnizată de sistemul public;

23. ponderea zilnică a unui fond reprezintă raportul dintre activul net total al fondului si suma activelor nete ale tuturor fondurilor calculate în ziua respectivă;

24. ponderea medie a unui fond pe o anumită perioadă reprezintă media aritmetică a ponderilor zilnice ale fondurilor pe perioada respectivă;

25. prospectul schemei de pensii facultative reprezintă documentul care cuprinde termenii contractului de administrare si ai schemei de pensii facultative;

26. provizionul tehnic reprezintă un volum adecvat de pasive corespunzător angajamentelor financiare rezultate din portofoliul de investitii care acoperă riscurile biometrice si pe cele privind investitiile;

27. rata de rentabilitate a unui fond de pensii facultative reprezintă rata anualizată a produsului randamentelor zilnice, măsurate pe o perioadă de 24 de luni; randamentul zilnic al unui fond este egal cu raportul dintre valoarea unei unităti de fond din ziua respectivă si valoarea unitătii de fond din ziua precedentă;

28. rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor reprezintă suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecărui fond si ponderea medie a fondului în totalul fondurilor de pensii facultative pe perioada respectivă;

29. rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor reprezintă cea mai mică valoare dintre rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor în perioada respectivă, diminuată cu 4 puncte procentuale, si 50% din rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor în perioada respectivă;

30. riscurile biometrice reprezintă riscurile legate de deces, invaliditate si longevitate;

31. schema de pensii facultative reprezintă sistemul de termene, conditii si reguli pe baza cărora administratorul colectează si investeste activele fondului de pensii facultative, în scopul dobândirii de către participanti a unei pensii facultative;

32. societatea de pensii reprezintă societatea pe actiuni, constituită în conformitate cu dispozitiile legislatiei comerciale si cu prevederile prezentei legi, care are ca obiect exclusiv de activitate colectarea, administrarea, investirea activelor fondurilor de pensii facultative si, optional, furnizarea pensiilor private;

33. statul membru de origine reprezintă statul membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, în care administratorul îsi are sediul social si principala structură administrativă sau, dacă nu are un sediu social, locul unde se află principala sa structură administrativă;

34. statul membru gazdă reprezintă statul membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, a cărui legislatie socială si de muncă relevantă în domeniul schemelor de pensii facultative este aplicabilă relatiei dintre angajator si participanti;

35. statul tert reprezintă oricare alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau nu apartine Spatiului Economic European;

36. unitatea de fond reprezintă raportul dintre valoarea activului net total al fondului de pensii facultative si valoarea la zi a unei unităti de fond.

(2) Persoana afiliată, în raport cu o persoană fizică sau juridică, denumită în continuare prima entitate, reprezintă:

a) un actionar sau un grup de actionari care detine mai mult de 10% din actiunile emise de prima entitate ori care, desi detine un procent mai mic, poate influenta, direct sau indirect, deciziile luate de prima entitate;

b) orice entitate în care prima entitate detine, direct sau indirect, mai mult de 10% din actiunile emise ori care, desi detine un procent mai mic, poate influenta, direct sau indirect, deciziile luate de respectiva entitate;

c) orice altă entitate în care un actionar detine, direct sau indirect, mai mult de 30% din actiunile emise si, în acelasi timp, detine, direct sau indirect, mai mult de 30% din totalul actiunilor emise de prima entitate;

d) orice persoană care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entităti;

e) orice membru al consiliului de administratie sau al altui organ de conducere ori de supraveghere al respectivei entităti;

f) sotul/sotia sau o rudă până la gradul al treilea ori un afin până la gradul al doilea inclusiv al oricărei persoane prevăzute la lit. a)–e).

 

CAPITOLUL II

Înfiintarea societătilor de pensii, autorizarea si retragerea autorizatiei administratorilor

 

Art. 3. – (1) Pot administra fonduri de pensii facultative societătile de pensii, societătile de administrare a investitiilor si societătile de asigurare, autorizate de Comisie în acest scop.

(2) Societătile de administrare a investitiilor si societătile de asigurare prevăzute la alin. (1) sunt înfiintate si autorizate potrivit legislatiei ce reglementează domeniul lor de activitate.

Art. 4. – (1) Societătile de pensii necesită autorizare de către Comisie pentru constituire si administrare.

(2) Societatea de pensii se constituie sub forma unei societăti pe actiuni, iar persoanele care intentionează să înfiinteze o societate de pensii depun la Comisie cererea pentru autorizarea de constituire.

(3) Cererea pentru autorizarea de constituire a societătii de pensii este însotită de următoarele documente:

a) proiectul actului constitutiv;

b) dovada că fondatorii detin resursele financiare necesare vărsării capitalului social, precum si provenienta acestora;

c) cazierele judiciare si cazierele fiscale ale fondatorilor;

d) documente privind fondatorii, cu informatii referitoare la statutul lor juridic, eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum si natura legăturilor dintre ei;

e) documente din care să reiasă situatia financiară a fondatorilor în ultimii 3 ani, auditate de un auditor financiar;

f) declaratia pe propria răspundere a fondatorilor, a candidatilor pentru consiliul de administratie si comitetul de directie, din care să rezulte că detin, individual sau în legătură cu alte persoane implicate în orice societate comercială, cel putin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot;

g) documente privind candidatii pentru consiliul de administratie si comitetul de directie, după caz, curriculum vitae datat si semnat, care să specifice calificarea si experienta profesională, copia actului de identitate, copia diplomei de studii;

h) cazierele judiciare si fiscale ale candidatilor pentru consiliul de administratie si comitetul de directie, dacă este cazul;

i) proiectul regulamentului de organizare si functionare a societătii de pensii;

j) dovada vărsării integrale si în formă bănească a capitalului social;

k) dovada plătii taxei privind cererea de autorizare de constituire.

(4) Comisia poate solicita în scris si alte documente si informatii suplimentare celor prevăzute la alin. (3), potrivit reglementărilor cuprinse în normele elaborate de Comisie.

Art. 5. – (1) Comisia poate solicita fondatorilor, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizarea de constituire, documente si informatii suplimentare, pe care acestia trebuie să le furnizeze în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării.

(2) Comisia verifică orice aspect legat de cererea pentru autorizarea de constituire, fiind îndreptătită să se adreseze autoritătilor competente si să obtină de la acestea orice documente si informatii pe care le consideră relevante.

Art. 6. – Comisia analizează cererea pentru autorizarea de constituire si procedează, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente si informatii, la aprobarea sau la respingerea cererii, prin decizie scrisă si motivată.

Art. 7. – Comisia aprobă cererea pentru autorizarea de constituire, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) fondatorii nu au datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale;

b) calitatea actionarilor si a membrilor propusi pentru consiliul de administratie si comitetul de directie garantează gestiunea corectă si prudentială a fondului de pensii facultative;

c) fondatorii si membrii propusi pentru consiliul de administratie si comitetul de directie nu sunt în procedură de reorganizare judiciară sau de faliment, nu au contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice, după caz, si nu au fost implicati în niciun fel de scandaluri financiare;

d) membrii propusi pentru consiliul de administratie si comitetul de directie au pregătirea si experienta profesională necesare functiei pe care urmează să o îndeplinească;

e) denumirea societătii de pensii nu este de natură să inducă în eroare participantii, potentialii participanti sau alte persoane;

f) fondatorii fac dovada vărsării integrale si în formă bănească a capitalului social;

g) se face dovada achitării taxei pentru cererea de autorizare de constituire.

Art. 8. – (1) Comisia respinge cererea pentru autorizarea de constituire în următoarele situatii:

a) documentatia prezentată rămâne incompletă sau nu este întocmită în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;

b) neîndeplinirea uneia dintre conditiile prevăzute la art. 7.

(2) Decizia de respingere, scrisă si motivată, se comunică fondatorilor în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

Art. 9. – (1) Fondatorii înregistrează societatea la Oficiul National al Registrului Comertului, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei pentru autorizarea de constituire.

(2) Depăsirea termenului prevăzut la alin. (1) duce la pierderea valabilitătii autorizatiei de constituire.

(3) Autorizatia de constituire a unei societăti de pensii nu garantează si obtinerea autorizatiei de administrare.

Art. 10. – (1) Administratorul trebuie să obtină autorizatie de administrare a fondurilor de pensii facultative de la Comisie.

(2) În vederea obtinerii autorizatiei de administrare, societatea de pensii, societatea de administrare a investitiilor sau societatea de asigurare depune la Comisie o cerere însotită de următoarele documente:

a) certificatul de înmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului;

b) dovada vărsării sau a reîntregirii, sub formă bănească, a capitalului social, după caz;

c) proiectul contractului de depozitare;

d) proiectul de contract de societate civilă;

e) declaratia privind politica de investitii;

f) planul de afaceri pe 3 ani;

g) proiectul prospectului schemei de pensii facultative;

h) dovada plătii taxei pentru cererea de autorizare de administrare;

i) orice alte documente si informatii suplimentare prevăzute în normele adoptate de Comisie.

(3) Comisia poate solicita societătii de pensii, societătii de administrare a investitiilor sau societătii de asigurare, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizare, documente si informatii suplimentare, pe care acestea trebuie să le furnizeze în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării.

(4) Comisia analizează cererea pentru autorizarea de administrare si, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente si informatii, procedează la aprobarea sau la respingerea cererii, prin decizie scrisă si motivată.

Art. 11. – Decizia de aprobare sau decizia de respingere, după caz, se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

Art. 12. – (1) Modificarea continutului documentelor care au stat la baza autorizatiei de administrare trebuie aprobată în prealabil de Comisie, cu exceptia cazului în care modificarea este în afara controlului administratorului.

(2) Comisia analizează modificările în conformitate cu procedura de autorizare prevăzută la art. 10 si aprobă sau respinge modificările solicitate. Decizia se comunică potrivit prevederilor art. 11.

Art. 13. – (1) Comisia întocmeste si tine evidenta în Registrul fondurilor de pensii private si al administratorilor, denumit în continuare Registru.

(2) Registrul cuprinde:

a) denumirea si natura fondului de pensii facultative;

b) denumirea, sediul, numărul de înregistrare în registrul comertului si codul unic de înregistrare ale administratorului;

c) lista actionarilor administratorului, a membrilor consiliului de administratie si a detinerilor de actiuni de către acestia;

d) denumirea, sediul, numărul de înregistrare în registrul comertului si codul unic de înregistrare ale depozitarului;

e) codul autorizatiei fondului de pensii facultative, codul autorizatiei administratorului si codul avizului depozitarului;

f) statul membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, în care functionează administratorul, în cazul desfăsurării activitătilor în conditiile art. 29 alin. (3);

g) alte informatii prevăzute în normele adoptate de Comisie.

(3) Registrul are rolul de a înregistra si de a actualiza evidenta fondurilor de pensii facultative si a administratorilor acestora.

(4) La data acordării autorizatiei de administrare, Comisia înscrie administratorul în Registru.

(5) Orice modificare privind suspendarea sau retragerea autorizatiei administratorului se consemnează în Registru.

Art. 14. – Denumirea societătii de pensii care obtine autorizatie de administrare, în conformitate cu prezenta lege, va contine sintagma îsocietate de administrare a fondurilor de pensii facultative“.

Art. 15. – (1) Activitatea unui administrator cuprinde, în principal, următoarele:

a) colectarea contributiilor participantilor, transformarea lor în unităti de fond si actualizarea informatiilor privind conturile acestora;

b) transferul de lichidităti bănesti si decontarea cheltuielilor privind operatiunile fondului de pensii facultative;

c) evidenta, administrarea si investirea activelor fondului de pensii facultative;

d) calculul sumei din contul fiecărui participant la sfârsitul perioadei de acumulare, conform legii;

e) calculul valorii nete a activelor fondului de pensii facultative si al unitătii de fond, în fiecare zi lucrătoare;

f) convertirea contributiilor si a transferurilor de lichidităti bănesti în unităti de fond;

g) evidenta conturilor individuale, precum si furnizarea documentelor privind participarea, notificarea, informarea periodică sau transferul participantilor;

h) gestionarea operatiunilor zilnice ale fondului de pensii facultative;

i) efectuarea plătilor datorate entitătilor implicate;

j) gestionarea relatiilor cu entitătile implicate;

k) elaborarea, prezentarea, depunerea, publicarea si distribuirea rapoartelor, potrivit legii;

l) gestionarea, păstrarea si arhivarea documentelor privind fondul de pensii facultative, activitatea proprie, participantii si beneficiarii săi;

m) alte activităti prevăzute în normele adoptate de Comisie.

(2) Activele si pasivele fiecărui fond de pensii facultative sunt organizate, evidentiate si administrate distinct, separat de celelalte activităti si de contabilitatea proprie ale administratorului, fără posibilitatea transferului între fonduri sau între fonduri si administrator.

(3) Toate activele si pasivele corespunzătoare activitătii de administrare a fondurilor de pensii facultative sunt restrictionate, gestionate si organizate separat de alte activităti ale societătilor de asigurare, respectiv ale societătilor de administrare a investitiilor, fără posibilitatea de transfer.

(4) Activele si pasivele restrictionate, gestionate si organizate separat, prevăzute la alin. (3), sunt limitate la operatiunile legate de fondurile de pensii facultative si activităti conexe.

(5) Contabilitatea operatiunilor ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi se efectuează în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

(6) Comisia elaborează si emite norme si reglementări în domeniul contabilitătii si în domeniul arhivării, pentru domeniul supravegheat de aceasta, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

(7) Situatiile financiare si cele privind operatiunile oricărei entităti supuse autorizării, supravegherii si controlului Comisiei, conform prevederilor prezentei legi, vor fi elaborate în conformitate cu cerintele specifice stabilite de Ministerul Finantelor Publice si cu reglementările Comisiei si vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România.

(8) Modul de aplicare a prevederilor referitoare la auditul financiar al entitătilor implicate în administrarea fondurilor de pensii facultative se va stabili pe baza unui protocol încheiat între Comisie si Camera Auditorilor Financiari din România.

Art. 16. – Administratorul are obligatia de a constitui în structura sa organizatorică o directie de audit intern si o directie distinctă, responsabilă cu analiza oportunitătilor investitionale si plasarea activelor în conformitate cu strategia stabilită.

Art. 17. – (1) Administratorul nu poate delega răspunderea privind administrarea fondului de pensii facultative.

(2) Încredintarea executării anumitor obligatii către un tert nu exonerează administratorul de răspundere.

(3) Un administrator poate administra unul sau mai multe fonduri de pensii facultative, pentru fiecare fond având un prospect al schemei de pensii facultative distinct si autorizat.

Art. 18. – (1) Actiunile administratorului sunt nominative, nu pot fi transformate în actiuni la purtător, nu pot fi actiuni preferentiale si pot fi denominate.

(2) Actul constitutiv al administratorilor trebuie să prevadă că actionarii nu pot beneficia de drepturi preferentiale sau de alte privilegii si că este interzisă limitarea drepturilor sau impunerea de obligatii suplimentare.

Art. 19. – Administratorul poate dobândi o parte sau tot capitalul social al altui administrator numai cu aprobarea prealabilă a Comisiei si cu respectarea legislatiei din domeniul concurentei.

Art. 20. – (1) Capitalul social al administratorului nu poate proveni din împrumuturi sau credite si nu poate fi grevat de sarcini.

(2) Capitalul social minim necesar pentru administrarea de fonduri de pensii facultative este echivalentul în lei, calculat la cursul de schimb al Băncii Nationale a României la data constituirii, al sumei de 1,5 milioane euro.

(3) Capitalul social minim al administratorului reprezentat de o societate de pensii nou-înfiintată este subscris si vărsat integral, exclusiv în numerar, la momentul constituirii, într-un cont deschis la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei bănci străine autorizate să functioneze pe teritoriul României.

(4) Capitalul social minim al administratorului reprezentat de o societate de administrare a investitiilor sau de o societate de asigurări se completează, dacă este cazul, la nivelul prevăzut la alin. (2), prin subscriere si vărsare integrală, exclusiv în numerar, la momentul autorizării de administrare, într-un cont deschis la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei bănci străine autorizate să functioneze pe teritoriul României.

(5) Capitalul social al administratorului, prevăzut la alin. (2), va fi majorat cu 0,2% pentru echivalentul în lei al fiecărui milion de euro care depăseste echivalentul în lei a 200 milioane euro active totale nete ale fondurilor de pensii facultative, aflate în administrare.

Art. 21. – (1) O persoană fizică sau juridică poate fi actionar la un singur administrator.

(2) Orice detinere mai mare de 5% din capitalul social al administratorului va fi avizată de Comisie.

(3) Calitatea actionarilor trebuie să răspundă nevoii garantării unei gestiuni prudente si sănătoase a fondului de pensii facultative si să permită realizarea unei supravegheri eficiente, în scopul protejării intereselor participantilor si ale beneficiarilor.

(4) Actionarii administratorului trebuie să îndeplinească cel putin următoarele conditii:

a) să justifice provenienta fondurilor destinate participatiei la capitalul social;

b) să furnizeze toate informatiile necesare pentru identificarea relatiilor de afiliere cu alte persoane;

c) să fi functionat, în cazul actionarilor persoane juridice, minimum 3 ani, cu exceptia celor rezultati în urma fuziunii sau divizării unei alte persoane juridice care, înainte de fuziune sau de divizare, a functionat minimum 3 ani.

Art. 22. – (1) Consiliul de administratie al administratorului decide asupra politicii de investitii si asupra politicii financiare a fondului de pensii facultative, precum si asupra oricăror alte atributii prevăzute în regulamentul de organizare si functionare avizat de Comisie.

(2) Membrii consiliului de administratie si ai comitetului de directie, după caz, trebuie să îndeplinească conditiile cerute de legislatia privind societătile comerciale, precum si următoarele conditii:

a) să fie absolventi ai unei institutii de învătământ superior;

b) să aibă experientă profesională de cel putin 5 ani în domeniul investitiilor, financiar, juridic, bancar sau de asigurări;

c) să aibă onorabilitatea necesară pentru functia pe care urmează să o îndeplinească.

(3) Membrii consiliului de administratie sau ai comitetului de directie, după caz, trebuie să aibă conduita morală si profesională corespunzătoare functiei si să îndeplinească cel putin următoarele cerinte:

a) să nu fi fost sanctionati de către autorităti române sau străine din domeniul financiar cu interdictia de a desfăsura activităti în sistemul financiar sau, la data depunerii cererii de autorizare, cu interdictia temporară de a desfăsura astfel de activităti;

b) să nu fi detinut functia de administrator al unei societăti comerciale române sau străine, aflată în curs de reorganizare judiciară ori declarată în stare de faliment în ultimii 2 ani anteriori declansării procedurii falimentului;

c) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăti care nu si-a respectat obligatiile materiale si financiare fată de terti la momentul încetării activitătii societătii respective;

d) să nu aibă mentiuni în cazierele judiciar si fiscal.

Art. 23. – (1) Membrii consiliului de administratie si ai comitetului de directie, după caz, al unui administrator nu pot fi membri în organele de conducere ale:

a) altor administratori de fonduri de pensii facultative sau ale persoanelor afiliate acestora;

b) depozitarului fondului de pensii facultative sau persoanelor afiliate acestuia;

c) organizatiilor sindicale si patronale.

(2) Interdictia prevăzută la alin. (1) se aplică si persoanelor care au raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu entitătile prevăzute la acelasi alineat.

Art. 24. – (1) Administratorul trebuie să actioneze în interesul participantilor si să aplice principii prudentiale în activitatea sa.

(2) Administratorul nu poate fi o persoană afiliată angajatorului sau depozitarului.

Art. 25. – (1) Activele financiare proprii ale administratorului nu pot fi utilizate pentru:

a) acordarea de împrumuturi;

b) garantarea de împrumuturi sau de credite.

(2) Tranzactiile în nume propriu efectuate de un administrator respectă obligatiile de investire prudentială a activelor fondurilor de pensii facultative prevăzute de prezenta lege.

(3) De la data aderării României la Uniunea Europeană, administratorii pot desemna:

a) pentru conservarea activelor lor, depozitarii stabiliti în alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European si autorizati corespunzător pentru această activitate;

b) pentru gestionarea portofoliilor lor de investitii, gestionari de investitii stabiliti în alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European si autorizati corespunzător pentru această activitate. La solicitarea autoritătii competente din statul de origine al administratorului, Comisia poate interzice depozitarului din România să dispună liber de activele fondului de pensii facultative.

Art. 26. – (1) Pentru administrarea unui fond de pensii facultative, administratorul percepe participantilor si beneficiarilor un comision de administrare.

(2) Cuantumul maxim al comisioanelor se stabileste prin prospectul schemei de pensii facultative si este acelasi pentru toti participantii si beneficiarii la schema respectivă.

(3) Modificarea comisioanelor se comunică participantilor cu cel putin 6 luni înainte de aplicarea lor, cu avizul Comisiei.

Art. 27. – (1) Administratorul achită Comisiei, de la momentul autorizării primului fond de pensii facultative administrat, pe durata valabilitătii acesteia, o taxă lunară de administrare.

(2) Pentru nevirarea la termen a taxei lunare de administrare prevăzute la alin. (1), Comisia calculează dobânzi si penalităti de întârziere, în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare la sumele nevirate la termen pentru obligatii bugetare.

Art. 28. – (1) Taxele de autorizare, avizare si administrare se stabilesc prin normele adoptate de Comisie.

(2) Taxele prevăzute la alin. (1) sunt suportate de solicitant, respectiv de administrator.

(3) În cazul respingerii cererii de autorizare sau de avizare, taxa percepută nu se restituie.

(4) Prin proiectul anual al bugetului propriu, Comisia poate modifica nivelul taxelor.

Art. 29. – (1) De la data aderării României la Uniunea Europeană, poate fi administrator, în sensul prezentei legi, orice entitate autorizată pentru această activitate într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European.

(2) Administratorii care au fost autorizati, avizati sau supusi unei proceduri similare în vederea functionării ca administrator de scheme de pensii facultative într-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European sunt exceptati de la cerinta autorizării de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

(3) De la data aderării României la Uniunea Europeană, administratorii autorizati în România pot primi contributii de la participanti si întreprinderi dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European.

(4) De la data aderării României la Uniunea Europeană, persoanele care îndeplinesc conditiile pentru a deveni participanti la scheme de pensii facultative si întreprinderile din România pot vira contributii către fonduri de pensii administrate de administratori autorizati într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European.

(5) Administratorul din România care intentionează să accepte contributii de la un participant dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European trebuie autorizat în prealabil de Comisie.

(6) Administratorul prevăzut la alin. (5) notifică intentia sa Comisiei, indicând: statul membru gazdă, numele participantului si principalele caracteristici ale schemei de pensii facultative.

(7) Comisia, notificată conform alin. (6), dacă nu are motive să considere că structura administrativă sau situatia financiară a administratorului ori reputatia si calificările profesionale sau experienta persoanelor din conducerea acestuia sunt incompatibile cu activitătile propuse în statul gazdă, comunică autoritătii competente din acest stat, în termen de 3 luni de la primire, toate informatiile prevăzute la alin. (6) si aduce la cunostintă administratorului aceasta.

(8) Înainte ca un administrator dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European să înceapă să administreze o schemă de pensii facultative cu participanti din România, Comisia comunică autoritătii competente din statul membru de origine, în termen de două luni de la primirea informatiilor prevăzute la alin. (6), cerintele stabilite de legislatia română privind pensiile facultative, în conformitate cu care trebuie gestionată schema de pensii facultative cu participanti din România, spre transmitere administratorului interesat.

(9) La primirea informatiilor prevăzute la alin. (8) sau, dacă nu primeste nici o notificare din partea autoritătii competente a statului membru de origine, la expirarea perioadei prevăzute la alin. (8), administratorul poate începe să administreze schema de pensii facultative cu participanti din România, în conformitate cu cerintele stabilite de legislatia română privind pensiile facultative.

(10) Administratorul dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, care administrează o schemă de pensii facultative cu participanti din România, va respecta cerintele de furnizare de informatii stabilite de Comisie, potrivit prevederilor prezentei legi.

(11) Comisia informează autoritatea competentă din statul membru de origine asupra oricăror modificări semnificative survenite cu privire la cerintele legislatiei române privind pensiile facultative.

(12) Comisia supraveghează permanent administratorul dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, care administrează o schemă de pensii facultative cu participanti din România, urmărind respectarea în activitătile acestuia a cerintelor stabilite de legislatia română privind pensiile facultative, precum si a cerintelor de furnizare de informatii, prevăzute la alin. (10).

(13) În cazul în care, în urma supravegherii, se constată încălcări ale acestor cerinte în activitatea administratorului, Comisia notifică fără întârziere autoritatea competentă din statul membru de origine.

(14) Comisia, în colaborare cu autoritatea competentă din statul membru gazdă, adoptă măsurile necesare pentru ca administratorul din România să pună capăt încălcării cerintelor stabilite de legislatia socială si de muncă relevantă în domeniul schemelor de pensii facultative din statul membru gazdă.

(15) Dacă, în ciuda măsurilor luate de autoritatea competentă din statul membru de origine al administratorului sau pentru că asemenea măsuri nu au fost adoptate în statul membru de origine, administratorul continuă să încalce legislatia română privind pensiile facultative, Comisia poate, după ce informează autoritatea competentă din statul membru de origine, să ia măsurile necesare pentru a preveni sau a sanctiona alte încălcări, inclusiv, dacă este strict necesar, prin interdictia aplicată administratorului de a desfăsura activităti în contul participantilor în România.

(16) Comisia poate solicita autoritătii competente din statul membru de origine al administratorului să decidă asupra separării activelor si pasivelor corespunzătoare activitătii desfăsurate în România de celelalte active si pasive.

(17) La solicitarea autoritătii competente din statul membru gazdă, Comisia cere administratorului din România să separe activele si pasivele corespunzătoare activitătii desfăsurate în statul gazdă de celelalte active si pasive.

 

CAPITOLUL III

Autorizarea prospectului schemei de pensii facultative

 

Art. 30. – (1) Prospectul schemei de pensii facultative este elaborat si propus de către administrator.

(2) Fiecare prospect al schemei de pensii facultative propus de administrator trebuie să obtină autorizarea Comisiei.

(3) Prospectul schemei de pensii facultative poate fi modificat numai cu avizul prealabil al Comisiei.

Art. 31. – (1) Pentru a obtine autorizarea primului prospect al schemei de pensii facultative, societatea de pensii, societatea de administrare a investitiilor sau societatea de asigurări depune la Comisie o cerere, odată cu cererea pentru autorizarea de administrare, prospectul schemei de pensii facultative, inclusiv proiectul contractului de depozitare si proiectul contractului de societate civilă.

(2) Autorizarea primului prospect al schemei de pensii facultative se emite odată cu autorizarea de administrare a fondului de pensii.

(3) Procedura de autorizare si modificare a prospectului schemei de pensii facultative este prevăzută în normele adoptate de Comisie.

Art. 32. – Administratorul procedează la publicitatea prospectului schemei de pensii facultative numai după autorizarea acestuia, sub sanctiunea retragerii autorizatiei de administrare.

Art. 33. – Continutul schemei de pensii facultative se stabileste prin normele adoptate de Comisie si contine obligatoriu cel putin următoarele elemente:

a) denumirea si sediul administratorului;

b) conditiile de eligibilitate a participantilor pentru aderarea la schema de pensii facultative;

c) cuantumul contributiei la fondul de pensii facultative, precum si modalitatea de plată a acesteia;

d) modalitatea de împărtire între participanti a rezultatelor din investitii;

e) principiile investitionale ale schemei de pensii facultative;

f) riscurile financiare, tehnice si de altă natură implicate de schema de pensii facultative;

g) natura si distributia riscurilor prevăzute la lit. f);

h) dreptul exclusiv de proprietate al participantilor la schema de pensii facultative asupra sumei existente în conturile individuale;

i) conditiile începerii si plătii prestatiilor facultative;

j) conditiile de acordare a prestatiilor facultative în caz de invaliditate;

k) nivelurile maxime ale comisioanelor suportate de fondul de pensii facultative, defalcate pe categorii;

l) periodicitatea si procedura de raportare către participanti;

m) conditiile si procedurile de încetare a participării si de transfer la un alt fond de pensii facultative.

Art. 34. – Comisia elaborează modelul contractuluicadru de administrare, care contine în mod obligatoriu următoarele:

a) părtile contractante;

b) principiile schemei de pensii facultative;

c) principalele drepturi si obligatii ale părtilor contractante si modalitatea de implementare;

d) modul de administrare;

e) modalitătile de control, exercitate de către auditori;

f) obligatiile de informare a administratorului fată de participanti si autorităti;

g) evidentele administratorului referitoare la participanti, contributii, investitii si pensii facultative;

h) modalitătile specifice de constatare, reclamare si remediere a deficientelor;

i) răspunderea părtilor contractante;

j) sanctiunile;

k) durata contractului de administrare, modalitătile de modificare si de încetare a contractului de administrare;

l) informatii privind depozitarul fondului de pensii facultative.

Art. 35. – Auditorul si depozitarul îsi plătesc fiecare taxa de avizare.

Art. 36. – (1) Modificarea prospectului schemei de pensii facultative se face de către administrator cu acordul majoritătii participantilor la fondul de pensii facultative.

(2) Modificările devin aplicabile numai după avizarea lor de către Comisie.

Art. 37. – (1) Comisia suspendă autorizatia de administrare a administratorului dacă se dovedeste că au fost încălcate regulile unui prospect al schemei de pensii facultative, dispozitiile prezentei legi sau ale  normelor adoptate de Comisie.

(2) De la data suspendării autorizatiei de administrare a administratorului se aplică prevederile art. 58–70 privind administrarea specială.

(3) Administratorul poate ataca decizia de suspendare a autorizatiei de administrare a administratorului la instanta judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 38. – Comisia retrage autorizatia de administrare a administratorului în una dintre următoarele situatii:

a) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 16, 21, art. 22 alin. (2) si (3) si ale art. 23;

b) rentabilitatea fondului de pensii facultative s-a situat sub rentabilitatea minimă timp de 4 trimestre consecutive;

c) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiilor care rezultă din prezenta lege, din normele adoptate de Comisie sau din prospectul schemei de pensii facultative;

d) administratorul nu a început operatiunile pentru care a fost autorizat, în termen de un an de la primirea autorizatiei, sau nu si-a exercitat mai mult de 6 luni activitatea de administrare;

e) actionarii au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea administratorului;

f) administratorul se află în incapacitate de plată;

g) administratorul nu mai îndeplineste conditiile de functionare;

h) administratorul nu asigură apărarea corespunzătoare a intereselor participantilor si ale beneficiarilor;

i) administratorul nu a stabilit provizioane tehnice suficiente privind întreaga activitate sau nu are suficiente active pentru a acoperi provizioanele tehnice;

j) în cazul desfăsurării activitătii în conditiile art. 29 alin. (3), atunci când administratorul nu respectă cerintele stabilite de legislatia din domeniul muncii si protectiei sociale relevantă în domeniul schemelor de pensii

facultative din statul membru gazdă;

k) orice alte situatii prevăzute în normele adoptate de Comisie.

Art. 39. – (1) În cazul în care Comisia procedează la retragerea autorizatiei de administrare, administratorul este obligat să prezinte Comisiei situatia financiară a fondului de pensii facultative la data retragerii, auditată de un auditor financiar.

(2) De la data retragerii autorizatiei de administrare, Comisia hotărăste instituirea administrării speciale. Art. 40. – (1) Decizia de respingere a autorizării de constituire ori de administrare sau decizia de suspendare ori de retragere a autorizatiei de administrare, scrisă si motivată, se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia si poate fi atacată la instanta judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

(2) Plângerea adresată instantei de contencios administrativ competente nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, măsurile dispuse de Comisie.

(3) Solutionarea plângerii se face cu precădere si de urgentă.

(4) Procedura de suspendare sau de retragere a autorizatiei de administrare se stabileste prin normele adoptate de Comisie.

(5) În termen de 10 zile calendaristice de la data expirării perioadei de contestare sau, după caz, de la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii judecătoresti prin care s-a solutionat contestatia, Comisia publică anuntul privind retragerea autorizatiei de administrare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum si în două cotidiene centrale.

Art. 41. – Comisia emite norme privind metodologia de autorizare a constituirii, precum si de autorizare, suspendare si retragere a autorizatiei de administrare a administratorului.

 

CAPITOLUL IV

Înfiintarea, autorizarea si retragerea autorizatiei fondurilor de pensii facultative

 

Art. 42. – (1) Fondul de pensii facultative trebuie autorizat de Comisie după autorizarea administratorilor si a prospectului schemei de pensii facultative.

(2) Autorizatia se eliberează pe baza unei cereri formulate de administrator, la care se anexează următoarele documente:

a) actul individual de aderare la contractul de societate civilă care înfiintează fondul de pensii facultative si la prospectul schemei de pensii facultative;

b) contractul de societate civilă de constituire a fondului de pensii facultative;

c) alte documente si informatii, potrivit cerintelor prevăzute în normele adoptate de Comisie.

Art. 43. – (1) Comisia poate solicita administratorului alte documente si informatii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de autorizare a fondului de pensii facultative.

(2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare a fondului de pensii facultative, fiind îndreptătită:

a) să se adreseze autoritătilor competente;

b) să solicite documente si informatii din alte surse.

Art. 44. – (1) Fondul de pensii facultative trebuie să aibă minimum 100 de participanti si se constituie prin contract de societate civilă.

(2) Continutul contractului-cadru de societate civilă prin care se constituie un fond de pensii facultative este stabilit prin normele adoptate de Comisie.

(3) Denumirea fondului de pensii facultative va contine sintagma îfond de pensii facultative“.

(4) Denumirea fondului de pensii facultative nu trebuie să inducă în eroare participantii, potentialii participanti sau alte persoane.

Art. 45. – Comisia verifică dacă sunt întrunite conditiile prevăzute de prezenta lege de către membrii fondului de pensii facultative pentru a fi participanti, conform prezentei legi, avizează contractul de societate civilă si procedează, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente si informatii de la administrator, la aprobarea sau la respingerea motivată a autorizării fondului de pensii facultative.

Art. 46. – (1) Comisia respinge cererea de autorizare a fondului de pensii facultative dacă documentatia prezentată:

a) rămâne incompletă si după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la solicitarea unor informatii sau documente suplimentare;

b) nu este întocmită în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;

c) contine clauze care pot prejudicia interesele participantilor sau care nu le protejează în mod corespunzător.

(2) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii facultative, scrisă si motivată, se comunică în termen de 10 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

Art. 47. – (1) Fondul de pensii facultative primeste contributii numai după autorizarea sa de către Comisie.

(2) Resursele financiare ale fondului de pensii facultative sunt:

a) contributiile nete convertite în unităti de fond;

b) drepturile cuvenite în calitate de beneficiar si nerevendicate în termenul general de prescriptie;

c) dobânzile si penalitătile de întârziere aferente contributiilor nevirate în termen;

d) sumele provenite din investirea veniturilor prevăzute la lit. a)–c).

(3) Cheltuielile legate de administrare suportate de fondul de pensii facultative sunt următoarele:

a) comisionul de administrare;

b) comisionul de depozitare;

c) comisioanele de tranzactionare;

d) comisioanele bancare;

e) taxe de auditare a fondului de pensii facultative.

Art. 48. – Un fond de pensii facultative nu poate fi declarat în stare de faliment.

Art. 49. – Un fond de pensii facultative poate fi administrat si reprezentat în raporturile cu tertii, inclusiv în fata instantelor judecătoresti, numai de către administratorul care are autorizatie de administrare pentru acel fond.

Art. 50. – Toate informatiile privind fondurile de pensii facultative sunt furnizate de către administrator.

Art. 51. – (1) Toti participantii si beneficiarii la un fond de pensii facultative au aceleasi drepturi si obligatii si li se aplică un tratament nediscriminatoriu.

(2) Participantii si beneficiarii la un fond de pensii facultative au dreptul la egalitate de tratament si în cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau resedintei într-o altă tară, stat membru al Uniunii Europene ori apartinând Spatiului Economic European.

(3) În cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau resedintei într-o altă tară, participantii optează între a plăti în continuare contributiile la un fond de pensii facultative din România sau a plăti contributii la un alt fond de pensii.

(4) Nici o persoană care doreste să devină participant nu poate fi supusă unui tratament discriminatoriu si nu i se poate refuza calitatea de participant, dacă aceasta este eligibilă.

Art. 52. – (1) Când numărul de participanti a scăzut si se mentine sub minimul legal timp de un trimestru, Comisia retrage autorizatia unui fond de pensii facultative.

(2) Administratorul încetează orice activitate aferentă fondului de pensii facultative de la data luării la cunostintă despre retragerea autorizatiei acestuia.

(3) De la data la care Comisia retrage autorizatia unui fond de pensii facultative se aplică prevederile art. 58–70 referitoare la administrarea specială.

Art. 53. – Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii facultative sau de retragere a autorizatiei, după caz, poate fi atacată la instanta de contencios administrativ competentă, potrivit legii.

Art. 54. – În termen de 10 zile calendaristice de la data expirării perioadei de contestare sau, după caz, de la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii prin care s-a solutionat contestatia, Comisia publică anuntul privind retragerea autorizatiei în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum si în două cotidiene centrale.

 

CAPITOLUL V

Supravegherea specială

 

Art. 55. – (1) Supravegherea specială are drept scop aplicarea unor măsuri suplimentare pentru limitarea riscurilor si asigurarea redresării fondului de pensii facultative, în vederea protejării intereselor participantilor si ale beneficiarilor, în situatia în care se constată deficiente în urma controalelor efectuate de Comisie si care nu sunt situatii de natură a institui administrarea specială.

(2) Instituirea supravegherii speciale, precum si desemnarea Consiliului de supraveghere specială se fac de către Comisie.

(3) Comisia notifică administratorilor instituirea supravegherii speciale, împreună cu documentele privind motivele si procedura de contestare.

Art. 56. – (1) Membrii Consiliului de supraveghere specială au acces la toate documentele si evidentele fondului de pensii facultative si ale administratorului, fiind obligati să păstreze confidentialitatea informatiilor.

(2) Consiliul de supraveghere specială nu se substituie organelor de conducere ale administratorului.

Art. 57. – (1) Consiliul de supraveghere specială asistă si supervizează activitatea administratorului referitoare la fondul de pensii facultative.

(2) Consiliul de supraveghere specială are următoarele atributii:

a) analizează situatia financiară a fondului de pensii facultative si a administratorului si prezintă Comisiei rapoarte periodice despre aceasta;

b) urmăreste modul în care administratorul aplică măsurile de remediere a deficientelor constatate în actele de control întocmite de organele de control ale Comisiei;

c) urmăreste realizarea planului de remediere a deficientelor sau de redresare financiară a fondului de pensii facultative, propus de administrator;

d) suspendă sau desfiintează actele de decizie ale administratorului, contrare reglementărilor prudentiale sau care determină deteriorarea situatiei financiare a fondului de pensii facultative;

e) propune Comisiei aplicarea de sanctiuni în situatia în care administratorul nu respectă măsurile dispuse de Consiliul de supraveghere specială;

f) alte atributii stabilite de Comisie.

(3) În perioada exercitării supravegherii speciale, Consiliul de supraveghere specială avizează deciziile adoptate de organele de conducere ale administratorului.

 

CAPITOLUL VI

Administrarea specială

 

Art. 58. – (1) Administrarea specială are drept scop exercitarea răspunderii fiduciare de a păstra valoarea activelor fondurilor de pensii facultative si de a limita pierderile, în vederea protejării drepturilor cuvenite participantilor si beneficiarilor.

(2) Administrarea specială se instituie în cazul suspendării ori retragerii autorizatiei fondului de pensii facultative sau a autorizatiei de administrare.

Art. 59. – În ziua lucrătoare următoare datei adoptării deciziei de suspendare sau de retragere a autorizatiei de administrare, Comisia notifică administratorului suspendarea sau retragerea autorizatiei si solicită oferte celorlalti administratori autorizati pentru administrarea fondurilor de pensii facultative, pentru preluarea în administrare temporară a fondurilor si a prospectelor schemei de pensii facultative.

Art. 60. – În termen de 5 zile calendaristice de la data notificării, administratorii transmit ofertele de administrare temporară.

Art. 61. – (1) În termen de 5 zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la art. 60, Comisia selectează ofertele de administrare temporară.

(2) Principalele criterii de selectie a ofertelor constau în performanta administratorilor, politica investitională si nivelul cheltuielilor legate de administrare.

Art. 62. – Administratorul selectat potrivit criteriilor de selectie prevăzute la art. 61 alin. (2) preia în administrare activele fondurilor de pensii facultative.

Art. 63. – În cazul în care administratorii nu transmit oferte, Comisia desemnează un administrator special pentru administrarea temporară a fondului de pensii facultative respectiv, după expirarea termenului prevăzut la art. 60, dintre administratorii autorizati.

Art. 64. – În ziua lucrătoare următoare desemnării administratorului special, Comisia anuntă public participantii fondului de pensii facultative respectiv despre necesitatea alegerii, în termen de 90 de zile calendaristice, a unui nou administrator.

Art. 65. – După efectuarea repartizării, Comisia notifică administratorului desemnat cu privire la noul administrator la care trebuie transferat, în termen de 12 luni, activul personal al fiecărui participant repartizat.

Art. 66. – Administratorul special desemnat administrează activele fondurilor de pensii facultative, inclusiv contributiile primite în această perioadă, în termen de 12 luni, în vederea transferării activelor personale la administratorul ales.

Art. 67. – În situatia în care la sfârsitul termenului prevăzut la art. 64 participantii nu au ales un alt administrator, Comisia repartizează participantii la alti administratori în termen de 30 de zile calendaristice, luând în considerare criteriile prevăzute la art. 61 alin. (2).

Art. 68. – Măsura de instituire a administrării speciale sau de desemnare a administratorului special poate fi contestată la instanta de contencios administrativ competentă, potrivit legii.

Art. 69. – Anuntul privind instituirea sau revocarea administrării speciale, precum si a administratorului special desemnat se publică de către Comisie în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum si în două cotidiene centrale.

Art. 70. – Comisia emite norme privind:

a) criteriile de selectare si conditiile pe care trebuie să

le îndeplinească administratorul special;

b) atributiile administratorului special;

c) procedura de administrare a fondului de pensii facultative până la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii instantei de contencios administrativ competente.

 

CAPITOLUL VII

Transferurile între fondurile de pensii facultative

 

Art. 71. – (1) Prospectul schemei de pensii facultative contine reguli privind transferul la alt fond de pensii facultative.

(2) În conditiile în care participantul a aderat la un nou fond de pensii facultative, acesta poate:

a) să îsi transfere activul personal de la fondurile de pensii facultative anterioare la noul fond;

b) să îsi păstreze calitatea de participant la toate fondurile de pensii facultative, urmând a le cumula la momentul deschiderii dreptului de pensie.

Art. 72. – (1) Dacă participantul doreste să transfere activul personal la un alt fond de pensii facultative, este obligat să înstiinteze administratorul fondului anterior de pensii facultative si să îi transmită o copie a actului de aderare.

(2) Comisia emite norme referitoare la:

a) forma si continutul documentului prin care participantul înstiintează administratorul despre transferul la un alt fond de pensii facultative;

b) procedurile de aderare la noul fond de pensii facultative.

Art. 73. – (1) În termen de 5 zile calendaristice de la înstiintare, administratorul fondului anterior de pensii facultative efectuează un transfer de lichidităti bănesti către administratorul noului fond de pensii facultative.

(2) Transferul de lichidităti bănesti cuprinde activul personal, calculat la data cererii, mai putin deducerile legale.

(3) Administratorul fondului anterior de pensii facultative transmite administratorului noului fond de pensii facultative toate informatiile referitoare la contributiile făcute în contul participantului, precum si despre transferurile de lichidităti bănesti cu privire la contul acelui participant.

 

CAPITOLUL VIII

Participanti si contributii

 

Art. 74. – (1) Participantul la un fond de pensii facultative este angajatul, functionarul public sau persoana autorizată să desfăsoare o activitate independentă, potrivit legii, persoana care îsi desfăsoară activitatea în functii elective sau care este numită în cadrul autoritătii executive, legislative ori judecătoresti, pe durata mandatului, membrul unei societăti cooperative potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, precum si altă persoană care realizează venituri din activităti profesionale sau agricole, care aderă la un fond de pensii facultative si care contribuie sau/si în numele căreia s-au plătit contributii la un fond de pensii facultative si are un drept viitor la o pensie facultativă.

(2) Aderarea la un fond de pensii facultative este o optiune individuală.

(3) La semnarea actului de aderare participantii sunt informati asupra conditiilor schemei de pensii facultative, mai ales în ceea ce priveste drepturile si obligatiile părtilor implicate în schema de pensii facultative, riscurile financiare, tehnice si de altă natură, precum si despre natura si distributia acestor riscuri.

Art. 75. – (1) Actul individual de aderare este un contract scris, încheiat între persoana fizică si administrator, si contine acordul persoanei la contractul de societate civilă si la prospectul schemei de pensii facultative, precum si faptul că a primit o copie a acestor documente si a acceptat continutul acestora.

(2) Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare nici unei persoane care are dreptul de a participa la această schemă de pensii facultative.

(3) Forma actului de aderare este aceeasi pentru toti participantii la acel fond de pensii facultative.

(4) Forma-cadru a actului individual de aderare este stabilită de Comisie prin norme.

(5) Administratorul poate modifica acest act numai cu autorizatia Comisiei.

Art. 76. – (1) Contributiile la un fond de pensii facultative se stabilesc conform regulilor acelei scheme de pensii facultative, se retin si se virează de către angajator sau, după caz, de către participant, odată cu contributiile de asigurări sociale obligatorii, în contul fondului de pensii specificat în actul individual de aderare.

(2) Contributia la un fond de pensii facultative poate fi de până la 15% din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia al persoanei care aderă la un fond de pensii facultative.

(3) Contributia prevăzută la alin. (2) poate fi împărtită între angajat si angajator potrivit prevederilor stabilite prin contractul colectiv de muncă sau, în lipsa acestuia, pe baza unui protocol încheiat cu reprezentantii angajatilor.

(4) Angajatorul si sindicatul sau, după caz, reprezentantii salariatilor, prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, grup de unităti sau de ramură, ori angajatorul singur sau prin asociere cu alti angajatori si reprezentantii salariatilor, în lipsa unui contract colectiv de muncă si/sau în lipsa sindicatului, pot propune participarea la un fond de pensii facultative.

(5) Angajatorul constituie si virează lunar contributia datorată de fiecare angajat care a aderat la un fond de pensii facultative, pe baza unui exemplar al actului individual de aderare la prospectul schemei de pensii facultative încheiat cu un administrator.

(6) Pentru nevirarea la termen a contributiilor, Comisia verifică modul de stabilire a dobânzilor si penalitătilor de întârziere calculate de administrator, în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare la sumele nevirate la termen pentru obligatii bugetare.

(7) Administratorul este obligat să notifice angajatorului, Comisiei si participantului neîndeplinirea obligatiei fată de fondul de pensii facultative.

(8) Suma reprezentând contributiile la fondurile de pensii facultative, prevăzută la alin. (2), este deductibilă pentru fiecare participant din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 200 euro, într-un an fiscal.

(9) Suma reprezentând contributiile la fondurile de pensii facultative ale unui angajator proportional cu cota acestuia de participare este deductibilă, la calculul profitului impozabil, în limita unei sume reprezentând, pentru fiecare participant, echivalentul în lei a 200 euro, într-un an fiscal.

(10) În vederea recuperării obligatiei financiare prevăzute la alin. (5), administratorul poate solicita aplicarea măsurilor de executare silită asupra angajatorului, potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă.

(11) Participantii pot, în orice moment, să modifice, cu respectarea nivelului prevăzut la alin. (2), să suspende sau să înceteze contributiile la un fond de pensii facultative, înstiintând în scris administratorul si angajatorul, după caz, cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de data suspendării sau încetării contributiilor.

(12) Înstiintarea prevăzută la alin. (11) nu va afecta în nici un fel activul personal si dă dreptul angajatorului să suspende sau să înceteze obligatia contractuală.

Art. 77. – (1) Dacă un participant încetează plata contributiei, acesta îsi păstrează drepturile, conform regulilor schemei de pensii facultative, cu exceptia cazului în care a solicitat un transfer de lichidităti bănesti către alt fond de pensii facultative.

(2) Participantul la un fond de pensii facultative din România, care a fost detasat într-o altă tară, are dreptul la continuarea plătii contributiilor la acel fond pe durata detasării sale.

(3) Dacă un participant devine incapabil de a presta o muncă ca urmare a invaliditătii, acesta va avea dreptul să folosească activul personal în conformitate cu normele adoptate de Comisie.

(4) Dacă un participant decedează înainte de pensionare, activele personale evaluate la acea dată se distribuie beneficiarilor conform actului de succesiune si normelor Comisiei.

(5) În cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau a resedintei în altă tară, stat membru al Uniunii Europene ori apartinând Spatiului Economic European, participantul si beneficiarul păstrează dreptul la pensia facultativă câstigată în cadrul schemelor de pensii facultative din România si aceasta se plăteste în acel stat, în cuantumul rămas după scăderea tuturor taxelor si cheltuielilor aferente plătii.

 

CAPITOLUL IX

Conturile participantilor si evaluarea activelor

 

Art. 78. – (1) Participantul este proprietarul activului personal din contul său.

(2) Activul personal este insesizabil, neputând face obiectul nici unei măsuri de executare silită.

(3) Activul personal nu poate fi gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru a garanta credite, sub sanctiunea nulitătii.

Art. 79. – (1) Contributiile se colectează pe baza codului numeric personal în conturile individuale ale participantilor.

(2) Contributiile la un fond de pensii facultative si transferurile de lichidităti bănesti se convertesc în unităti de fond si diviziuni ale acestora, calculate cu 6 zecimale.

(3) Valoarea totală a unitătilor de fond ale unui fond de pensii facultative este întotdeauna egală cu valoarea totală a activelor fondului.

(4) Comisia emite norme referitoare la activul total net si la principiile de evaluare a activelor si pasivelor fondurilor de pensii facultative.

Art. 80. – (1) Contributiile si transferul de lichidităti bănesti la un fond de pensii facultative se convertesc în unităti de fond în maximum două zile lucrătoare de la data încasării acestora.

(2) Valoarea initială a unei unităti de fond va fi de 10 lei (RON).

Art. 81. – (1) Valoarea activelor nete si valoarea unitătii de fond ale unui fond de pensii facultative se calculează atât de către administrator, cât si de către depozitar în fiecare zi lucrătoare si se comunică Comisiei în aceeasi zi.

(2) Valoarea activelor nete si valoarea unitătii de fond ale unui fond de pensii facultative sunt supuse annual auditării de către un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, avizat de Comisie. Auditorul nu poate fi persoană afiliată angajatorului, administratorului sau depozitarului.

(3) Auditorii care au fost autorizati, avizati sau supusi unei proceduri similare în vederea functionării ca auditor pe piata pensiilor într-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European sunt exceptati de la cerinta avizării de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Art. 82. – Administratorul care a primit contributii pe o perioadă de cel putin 24 de luni calculează, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii facultative pentru ultimele 24 de luni si o comunică Comisiei.

Art. 83. – Comisia emite norme cu privire la:

a) regulile de calcul privind valoarea zilnică a activului net total si valoarea zilnică a unei unităti de fond;

b) obligatiile de informare ale depozitarului către Comisie privind valoarea activelor nete ale fondului de pensii facultative, valoarea unei unităti de fond, rentabilitatea fondului, precum si metoda prin care se face această înstiintare;

c) forma si data publicării ratelor medii ponderate de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative;

d) procedura de avizare a auditorului financiar.

 

CAPITOLUL X

Investitiile fondurilor de pensii facultative

 

Art. 84. – Comisia verifică îndeplinirea obligatiei administratorilor de investire prudentială a activelor fondurilor de pensii facultative, cu respectarea, în principal, a următoarelor reguli:

a) investirea în interesul participantilor si al beneficiarilor, iar în cazul unui conflict potential de interese, administratorul care gestionează activele fondurilor de pensii facultative trebuie să adopte măsuri ca investirea să se facă numai în interesul acestora;

b) investirea într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea si profitabilitatea lor, iar cele detinute pentru acoperirea Fondului de garantare se investesc, de asemenea, într-un mod adecvat naturii si duratei drepturilor cuvenite participantilor si beneficiarilor;

c) investirea în instrumente tranzactionate pe o piată reglementată, astfel cum este prevăzută în Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare;

d) investitiile în instrumente financiare derivate sunt permise doar în măsura în care contribuie la scăderea riscurilor investitiei sau facilitează gestionarea eficientă a activelor;

e) activele se diversifică în mod corespunzător, astfel încât să se evite dependenta excesivă de un anumit activ, emitent sau grup de societăti comerciale si concentrări de riscuri pe ansamblul activelor.

Art. 85. – Comisia poate decide să nu aplice cerintele prevăzute la art. 84 lit. c) si e) pentru investitiile în titluri de stat.

Art. 86. – (1) Administratorul elaborează o declaratie privind politica de investitii, în formă scrisă. Declaratia privind politica de investitii respectă regulile de investire si contine:

a) strategia de investire a activelor, în raport cu natura si durata obligatiilor;

b) metode de evaluare a riscurilor investitionale;

c) procedurile de management al riscului;

d) metoda de revizuire a regulilor de investire;

e) persoanele responsabile de luarea deciziilor si realizarea investitiilor, procedurile pentru luarea deciziilor.

(2) Administratorul revizuieste si completează declaratia privind politica de investitii ori de câte ori intervine o schimbare importantă în politica de investitii sau cel putin o dată la 3 ani, cu acordul Comisiei, informând participantii referitor la noua politică investitională.

Art. 87. – (1) Cu respectarea dispozitiilor art. 84, administratorul investeste în:

a) instrumente ale pietei monetare, inclusiv conturi si depozite în lei la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei institutii de credit străine autorizată să functioneze pe teritoriul României si care nu se află în procedura de supraveghere specială ori de administrare specială sau a cărei autorizatie nu este retrasă, fără să depăsească un procent mai mare de 20% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative;

b) titluri de stat emise de Ministerul Finantelor Publice din România, emise de state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, în procent de până la 70% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative;

c) obligatiuni si alte valori mobiliare emise de autoritătile administratiei publice locale din România sau din statele membre ale Uniunii Europene ori apartinând Spatiului Economic European, în procent de până la 30% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative;

d) valori mobiliare tranzactionate pe piete reglementate si supravegheate din România, din statele membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, în procent de până la 50% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative;

e) titluri de stat si alte valori mobiliare emise de state terte, în procent de până la 15% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative;

f) obligatiuni si alte valori mobiliare tranzactionate pe piete reglementate si supravegheate, emise de autoritătile administratiei publice locale din state terte, în procent de până la 10% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative;

g) obligatiuni si alte valori mobiliare ale organismelor străine neguvernamentale, dacă aceste instrumente sunt cotate la burse de valori autorizate si îndeplinesc cerintele de rating, în procent de până la 5% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative;

h) titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România sau din alte tări, în procent de până la 5% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative;

i) alte forme de investitii prevăzute de normele adoptate de Comisie.

(2) Investitiile prevăzute la alin. (1), după caz, sunt efectuate în conformitate cu reglementările Băncii Nationale a României privind operatiunile valutare.

(3) Comisia poate modifica temporar procentul maxim al activelor care poate fi investit în categoriile de active prevăzute la alin. (1) si va emite norme în acest scop.

(4) În functie de natura emitentului de instrumente în care administratorul poate investi, procentele maxime admise sunt:

a) 5% din activele unui fond de pensii facultative pot fi investite într-o singură societate comercială sau în fiecare categorie de active ale acesteia;

b) 10% din activele unui fond de pensii facultative pot fi investite în activele unui grup de emitenti si persoanele afiliate lor.

Art. 88. – Investitiile activelor fondurilor de pensii facultative sunt scutite de impozit până la momentul plătii dreptului cuvenit participantilor si beneficiarilor.

Art. 89. – (1) Administratorul exercită, în numele participantilor, dreptul de vot în adunările generale ale actionarilor societătilor comerciale în al căror capital social au fost investite activele fondului de pensii facultative.

(2) Votul este exercitat exclusiv în interesul participantilor si beneficiarilor la fondul de pensii facultative.

Art. 90. – (1) Activele fondului de pensii facultative nu pot fi investite în:

a) active care nu pot fi înstrăinate prin lege;

b) active a căror evaluare este incertă, precum si în antichităti, lucrări de artă, autovehicule si altele asemenea;

c) bunuri imobiliare;

d) actiuni, obligatiuni si alte valori mobiliare emise de administrator;

e) orice alte active stabilite prin normele adoptate de Comisie.

(2) Activele fondului de pensii facultative nu pot fi înstrăinate:

a) administratorului sau auditorului;

b) depozitarului;

c) administratorului special;

d) membrilor Consiliului Comisiei si personalului Comisiei;

e) persoanelor afiliate entitătilor prevăzute la lit. a)–d);

f) oricăror alte persoane sau entităti prevăzute prin normele adoptate de Comisie.

(3) Activele fondului de pensii facultative nu pot constitui garantii si nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite, sub sanctiunea nulitătii.

Art. 91. – (1) Comisia calculează si publică lunar:

a) rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative pentru ultimele 24 de luni;

b) rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii facultative pentru ultimele 24 de luni;

c) rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor.

(2) În cazul în care rata de rentabilitate a unui fond de pensii facultative este mai mică decât rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor de pensii din România în 4 trimestre consecutive, Comisia retrage autorizatia de administrare a administratorului respectiv, aplicând procedura privind administrarea specială prevăzută la art. 58–70.

 

CAPITOLUL XI

Finantarea activitătii administratorului

 

Art. 92. – (1) Veniturile administratorului rezultate din administrarea fondurilor de pensii facultative se constituie din:

a) comision de administrare;

b) penalităti de transfer;

c) tarife pentru servicii de informare suplimentare, la cerere, furnizate potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Comisionul de administrare se constituie prin:

a) deducerea unui cuantum din contributiile plătite, dar nu mai mult de 5%, cu conditia ca această deducere să fie făcută înainte de convertirea contributiilor în unităti de fond;

b) deducerea unui procent din activul net total al fondului de pensii facultative, dar nu mai mult de 0,2% pe lună, stabilit prin prospectul schemei de pensii facultative.

(3) Penalitatea de transfer reprezintă suma suportată de participant în cazul în care transferul la alt administrator se realizează mai devreme de 2 ani de la aderarea la fondul de pensii facultative precedent, limita maximă a acesteia fiind stabilită prin normele adoptate de Comisie.

(4) Administratorul utilizează aceeasi metodă de calcul si de percepere a comisioanelor de administrare pentru toti participantii la acelasi fond de pensii facultative.

 

CAPITOLUL XII

Plata pensiilor

 

Art. 93. – (1) Activul personal este folosit numai pentru obtinerea unei pensii facultative.

(2) Dreptul la pensia facultativă se deschide, la cererea participantului, cu îndeplinirea următoarelor conditii cumulative:

a) participantul a împlinit vârsta de 60 de ani;

b) au fost plătite minimum 90 de contributii lunare;

c) activul personal este cel putin egal cu suma necesară obtinerii pensiei facultative minime prevăzute prin normele adoptate de Comisie.

Art. 94. – Se exceptează de la prevederile art. 93 situatiile în care:

a) participantul nu îndeplineste una dintre conditiile prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. b) si c), caz în care primeste suma existentă în contul său ca plată unică sau plăti esalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la alegerea sa;

b) participantul beneficiază de pensie de invaliditate pentru afectiuni care nu mai permit reluarea activitătii, definite potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, caz în care poate obtine:

1. suma existentă în contul său ca plată unică sau plăti esalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, dacă nu îndeplineste conditia prevăzută la art. 93 alin. (2) lit. c), conform normelor adoptate de Comisie;

2. o pensie facultativă ale cărei conditii si termene sunt stabilite prin lege specială privind organizarea si functionarea sistemului de plată a pensiilor reglementate si supravegheate de Comisie, dacă îndeplineste conditia prevăzută la art. 93 alin. (2) lit. c);

c) decesul participantului a survenit înainte de depunerea cererii pentru obtinerea unei pensii facultative, caz în care suma din cont se plăteste beneficiarilor, în conditiile si în cuantumul stabilite prin actul individual de aderare si prin actul de succesiune;

d) decesul participantului a survenit după deschiderea dreptului la pensia facultativă, caz în care sumele aferente se plătesc către persoana nominalizată;

e) decesul participantului a survenit după deschiderea dreptului la pensia facultativă si acesta nu a ales un tip de pensie facultativă cu componenta de supravietuitor, caz în care sumele aferente se plătesc beneficiarilor.

Art. 95. – În termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se adoptă legea specială privind organizarea si functionarea sistemului de plată a pensiilor reglementate si supravegheate de Comisie.

Art. 96. – Pensia facultativă se supune reglementărilor legale privind impozitarea pensiilor si executarea silită.

 

CAPITOLUL XIII

Interdictii

 

Art. 97. – (1) Este interzisă oferirea de beneficii colaterale unei persoane cu scopul de a o convinge să adere sau să rămână participant la un fond de pensii facultative.

(2) Este interzisă oferirea de beneficii colaterale unui angajator sau unor persoane afiliate acelui angajator, cu scopul de a-l recompensa sau de a-l determina să convingă ori să solicite angajatilor săi să adere la un anumit fond de pensii facultative.

(3) Este interzisă oferirea de beneficii colaterale unui sindicat sau altei entităti colective ori unor persoane afiliate acelui sindicat sau entităti, cu scopul de a-l răsplăti sau de a-l determina să convingă ori să solicite membrilor săi să adere la un anumit fond de pensii facultative.

(4) Este interzisă oferirea de beneficii colaterale fundatiilor, asociatiilor de orice tip, partidelor politice, patronatelor sau oricăror structuri asociative, cu scopul de a le răsplăti sau de a le determina să convingă ori să solicite membrilor lor să adere la un anumit fond de pensii facultative.

Art. 98. – (1) Administratorilor, depozitarilor, angajatorilor, precum si persoanelor afiliate lor le este interzis:

a) să transmită informatii eronate, incomplete sau care pot crea o impresie falsă, să emită pretentii ori să facă afirmatii, inclusiv prin publicitate sau prin alte forme promotionale ori în informatiile scrise care sunt distribuite participantilor sau potentialilor participanti, despre un prospect al schemei de pensii facultative, despre un fond de pensii facultative sau despre administratorul acestuia;

b) să facă, în fata participantilor sau a potentialilor participanti, afirmatii ori previziuni despre evolutia investitiilor unui fond de pensii facultative, altfel decât în forma si în modul prevăzute în normele adoptate de Comisie.

(2) În cazul în care Comisia constată că informatiile sunt susceptibile de a induce în eroare, aceasta poate interzice publicarea si distribuirea acestora si obligă la publicarea rectificării în termen de 30 de zile calendaristice de la constatare.

Art. 99. – (1) Comisia emite norme cu privire la informatiile continute în reclame sau în materiale promotionale în legătură cu un prospect al schemei de pensii facultative.

(2) Comisia emite norme care să prevadă orice alte obligatii privind marketingul prospectelor schemelor de pensii facultative.

 

CAPITOLUL XIV

Obligatii de raportare si transparentă

 

Art. 100. – (1) Administratorul publică cel mai târziu la data de 31 mai a fiecărui an un raport anual cu informatii corecte si complete despre activitatea desfăsurată în anul calendaristic precedent.

(2) Administratorul pune raportul anual la dispozitia oricărei persoane care solicită dobândirea calitătii de participant.

(3) Anual, administratorul pune raportul la dispozitia Comisiei si a oricărui participant la un fond de pensii facultative.

Art. 101. – Raportul anual contine următoarele informatii cu privire la administrator si la fondul sau fondurile de pensii facultative pe care le administrează:

a) componenta consiliului de administratie si, dacă este cazul, a comitetului de directie;

b) numele actionarilor care detin mai mult de 5% din totalul actiunilor si procentul detinut de acestia din totalul actiunilor;

c) denumirea si sediul depozitarului;

d) orice alte informatii cerute de normele adoptate de Comisie.

Art. 102. – (1) Administratorul transmite lunar Comisiei un raport privind investitiile fiecărui fond de pensii facultative.

(2) Comisia elaborează raportul-cadru, care trebuie să contină cel putin:

a) structura portofoliului de investitii din perioada de raportare;

b) procentul activelor unui fond de pensii facultative investit într-o singură societate comercială sau în fiecare clasă de active ale acesteia;

c) procentul activelor unui fond de pensii facultative investit, în cazul activelor unui singur emitent;

d) modul de transmitere si publicare ale acestuia.

(3) Comisia poate să solicite administratorilor, membrilor consiliilor de administratie ale acestora si altor manageri, directori sau persoane însărcinate cu controlul acestora să furnizeze informatii privind toate aspectele activitătii sau să le pună la dispozitie toate documentele.

(4) Comisia poate controla relatiile dintre administratori si alti administratori sau societăti comerciale, atunci când administratorul transferă atributii acestora din urmă, care influentează situatia financiară a administratorului sau care sunt relevante pentru o supraveghere eficientă.

(5) Comisia poate obtine periodic declaratia privind politica de investitii, conturile anuale si rapoartele anuale, precum si toate documentele necesare supravegherii.

Acestea pot include documente cum ar fi:

a) rapoarte interne intermediare;

b) evaluări actuariale si previziuni detaliate;

c) studii privind activele si pasivele;

d) dovezi ale respectării principiilor politicii de investitii;

e) dovezi ale plătii contributiilor conform planificării;

f) rapoarte ale persoanelor responsabile cu auditul conturilor anuale.

(6) Comisia poate efectua inspectii la fata locului la sediul administratorului si, dacă este cazul, cu privire la functiile externalizate, pentru a verifica dacă activitătile se derulează în conformitate cu normele de control.

Art. 103. – (1) Administratorul îl informează anual, în scris, pe fiecare participant, la ultima adresă comunicată, despre activul personal, respectiv numărul de unităti de fond si valoarea acestora, precum si despre situatia administratorului.

(2) Administratorul transmite participantului si beneficiarului sau, după caz, reprezentantilor acestora, în termen de 10 zile calendaristice, orice informatie relevantă privind schimbarea regulilor schemei de pensii facultative.

(3) Administratorul pune, la cerere, la dispozitie participantilor si beneficiarilor sau, după caz, reprezentantilor acestora declaratia privind politica de investitii prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. c), conturile si rapoartele anuale.

(4) Fiecare participant sau beneficiar primeste, de asemenea, la cerere, informatii detaliate si de substantă privind riscul investitiei, gama de optiuni de investitii, dacă este cazul, portofoliul existent de investitii, precum si informatii privind expunerea la gradul de risc si costurile legate de investitii.

(5) În cazul în care participantul sau beneficiarul solicită, pe lângă informările obligatorii la care are dreptul potrivit alin. (1)–(4), informatii suplimentare privind participarea sa la un fond de pensii facultative, administratorul este obligat să îi ofere, contra cost, aceste informatii.

(6) Tariful serviciului prevăzut la alin. (5) se stabileste anual de către Comisie.

(7) În cazul în care un participant la o schemă de pensii facultative din România îsi schimbă locul de muncă, domiciliul sau resedinta într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori apartinând Spatiului Economic European, administratorul îi va comunica în scris informatii adecvate referitoare la drepturile sale de pensie facultativă si optiunile sale posibile în acest caz.

Art. 104. – (1) Administratorul elaborează si transmite Comisiei, până la data de 15 aprilie, un raport anual care oferă o imagine reală si corectă a fondurilor de pensii facultative administrate, care să cuprindă:

a) situatiile activelor si pasivelor, ale veniturilor si cheltuielilor pentru fiecare fond de pensii facultative administrat;

b) situatiile activelor si pasivelor, contul de profit si pierdere privind activitatea proprie;

c) situatia comisioanelor plătite pentru depozitar, administrator si alte situatii privind cheltuielile solicitate de Comisie;

d) numărul de participanti la fiecare schemă de pensii facultative;

e) alte informatii solicitate de Comisie.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se aprobă de un auditor avizat de Comisie, care prezintă inclusiv concluzii privind respectarea strategiei investitionale prezentate de administrator. Prevederile art. 81 alin. (3) se apică în mod corespunzător.

(3) Informatiile cuprinse în raportul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie coerente, complete si clar prezentate.

 

CAPITOLUL XV

Depozitarul activelor

 

Art. 105. – Administratorul poate încheia contracte de depozitare cu un singur depozitar pentru toate fondurile de pensii facultative administrate.

Art. 106. – (1) Depozitarul se supune controlului Băncii Nationale a României si Comisiei. Acesta trebuie să prezinte suficiente garantii financiare si profesionale pentru a-si putea desfăsura eficient activitătile care îi revin ca depozitar si pentru a-si îndeplini obligatiile aferente acestei functii.

(2) Depozitarul poate încheia contracte de depozitare cu mai multi administratori, cu conditia de a păstra activele, operatiunile si înregistrările fiecărui fond de pensii facultative separat pentru fiecare fond, precum si separat de propriile active.

(3) Depozitarul nu trebuie să fie persoană afiliată administratorului.

Art. 107. – (1) Depozitarul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) obiectul de activitate autorizat de Banca Natională a României să cuprindă activităti de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative;

b) să detină avizul Comisiei pentru desfăsurarea activitătii de depozitare a fondurilor de pensii facultative;

c) să nu se afle în procedură de supraveghere specială sau de administrare specială;

d) să îndeplinească alte cerinte prevăzute în normele elaborate de Comisie, cu consultarea Băncii Nationale a României;

e) să nu acorde credite, sub orice formă, administratorului fondului de pensii facultative.

(2) Angajatii sau membrii organelor de conducere ale depozitarului nu pot fi membri ai consiliului de administratie sau angajati ai administratorului fondului de pensii facultative ale cărui active le păstrează.

Art. 108. – În exercitarea atributiilor sale depozitarul este obligat:

a) să primească si să păstreze în sigurantă înregistrările referitoare la toate activele fondului de pensii facultative;

b) să păstreze înregistrările referitoare la valorile mobiliare în formă dematerializată, care constituie activele fondului de pensii facultative;

c) să calculeze si să înstiinteze, în fiecare zi lucrătoare, administratorul despre valoarea netă a activelor fondului de pensii facultative;

d) să actualizeze înregistrările în conturi;

e) să transmită administratorului informatii privind activele fondurilor de pensii facultative;

f) să îndeplinească instructiunile administratorului, cu exceptia cazului în care acestea sunt contrare legislatiei în vigoare ori actelor constitutive ale acestuia;

g) să transmită Comisiei informatiile si raportările privind activele fondului de pensii facultative, în conditiile si la termenele stabilite prin normele elaborate de aceasta.

Art. 109. – Modelul contractului-cadru de depozitare elaborat de Comisie cuprinde clauze privind:

a) obligatiile depozitarului si ale administratorului;

b) comisionul depozitarului si modul de calcul al acestuia;

c) răspunderea contractuală a părtilor si alte elemente prevăzute în normele elaborate de Comisie.

Art. 110. – (1) Depozitarul este responsabil fată de administrator, participanti si beneficiari în privinta oricărui prejudiciu suferit de acestia ca rezultat al neîndeplinirii obligatiilor sau al îndeplinirii necorespunzătoare a acestora.

(2) Depozitarul nu este exonerat de răspundere si răspunderea sa nu poate fi limitată prin încredintarea obligatiilor sale unei alte entităti, sub sanctiunea nulitătii.

(3) Comisia verifică respectarea conformitătii contractului de depozitare cu clauzele stabilite prin modelul contractuluicadru de depozitare.

(4) Comisia emite norme privind conditiile si procedura de modificare a contractului de depozitare.

Art. 111. – Comisia poate obliga administratorul să înlocuiască depozitarul în cazul în care nu mai este îndeplinită una dintre conditiile prevăzute la art. 107 si 108.

Art. 112. – În situatia rezilierii contractului de depozitare, depozitarul transmite altui depozitar activele din depozitul său, precum si copiile evidentelor privind îndeplinirea obligatiilor sale, în conditiile legii, într-o perioadă stabilită de comun acord, aprobată de Comisie, cu asigurarea continuitătii îndeplinirii obligatiilor contractuale.

Art. 113. – Activele fondului de pensii facultative nu pot face obiectul executării silite împotriva depozitarului si nici al unei tranzactii.

Art. 114. – (1) De la data aderării României la Uniunea Europeană poate fi depozitar în sensul prezentei legi si orice entitate autorizată în această calitate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European.

(2) Depozitarii care au fost autorizati, avizati sau supusi unei proceduri similare în vederea functionării ca depozitar al activelor fondurilor de pensii facultative într-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European sunt exceptati de la cerinta avizării de către Comisie.

 

CAPITOLUL XVI

Provizioane tehnice si garantii reglementate si supravegheate de Comisie

 

Art. 115. – (1) Administratorul trebuie să asigure permanent un volum adecvat de lichidităti corespunzătoare angajamentelor financiare rezultate din portofoliul existent al schemei de pensii facultative.

(2) Administratorul care administrează scheme de pensii facultative în care sunt prevăzute măsuri de protectie împotriva riscurilor biometrice si/sau garantii cu privire la performantele investitiilor ori un nivel stabilit al beneficiilor trebuie să asigure provizioane tehnice pentru toate aceste scheme.

(3) Administratorul trebuie să detină permanent un nivel suficient si corespunzător de active pentru a acoperi provizioanele tehnice privind toate schemele de pensii facultative administrate.

(4) Calculul provizioanelor tehnice se efectuează anual.

Calculul poate fi efectuat o dată la 3 ani, dacă administratorul prezintă Comisiei si/sau participantilor un raport asupra modificărilor survenite în anii respectivi.

Raportul trebuie să reflecte modificările provizioanelor tehnice si schimbările survenite în riscurile acoperite.

(5) Calculul provizioanelor tehnice se efectuează si se certifică de către un actuar sau de către un alt specialist în acest domeniu, inclusiv de către un auditor, în conformitate cu legislatia natională, pe baza metodelor actuariale stabilite prin normele Comisiei si cu respectarea următoarelor principii:

a) nivelul minim al provizioanelor tehnice se calculează conform unei evaluări actuariale suficient de prudente, luându-se în considerare toate angajamentele contractate de administrator în materie de prestatii si cotizatii în cadrul schemelor de pensii facultative pe care le administrează.

Acesta trebuie să acopere pensiile facultative si prestatiile deja în plată si, de asemenea, să reflecte angajamentele rezultate din drepturile de pensie acumulate ale participantilor. Prognozele economice si actuariale pentru evaluarea angajamentelor se aleg în mod prudent, luându-se în considerare, dacă este cazul, o marjă adecvată pentru variatii nefavorabile;

b) ratele maxime ale dobânzii utilizate se aleg în mod prudent si se determină în conformitate cu legislatia natională. Aceste rate prudente ale dobânzii se calculează luându-se în considerare:

– randamentul activelor corespunzătoare detinute de administrator si randamentul viitor al investitiilor; si/sau

– randamentele obligatiilor de stat sau de înaltă calitate;

c) tabelele biometrice folosite pentru calculul provizioanelor tehnice se bazează pe principii prudente, tinându-se cont de principalele caracteristici ale grupului de participanti si ale schemelor de pensii facultative, în special de evolutia prevăzută pentru riscurile relevante;

d) metodele si baza de calcul pentru provizioanele tehnice rămân în general constante de la un exercitiu financiar la altul. Discontinuitătile pot fi justificate de schimbarea legislatiei ori a conditiilor economice sau demografice pe care se bazează provizioanele.

(6) Comisia poate stabili cerinte suplimentare pentru calcularea provizioanelor tehnice, în cazul în care consideră această măsură necesară pentru protejarea corespunzătoare a intereselor participantilor.

(7) Comisia poate permite administratorului să detină temporar active sub nivelul provizioanelor tehnice, cu conditia realizării unui plan concret si fezabil de acoperire a provizioanelor, în conformitate cu prevederile alin. (3).

Cerintele pe care trebuie să le îndeplinească planul de acoperire a provizioanelor se stabilesc prin normele adoptate de Comisie.

(8) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul desfăsurării activitătilor în conditiile art. 29 alin. (3).

Art. 116. – (1) În vederea protejării interesului participantilor si beneficiarilor, prin contributia administratorilor si furnizorilor de pensii facultative, după caz, se constituie Fondul de garantare a pensiilor reglementate si supravegheate de Comisie, denumit în continuare Fond de garantare.

(2) Fondul de garantare este destinat plătii drepturilor participantilor si beneficiarilor fondurilor de pensii facultative, în cazul imposibilitătii asigurării lor de către administratori sau furnizori de pensii facultative, după caz.

(3) Fondul de garantare se va constitui în termen de 90 de zile calendaristice de la autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative a cel putin 3 administratori.

(4) Administrarea si utilizarea Fondului de garantare se fac de către un comitet format din câte un reprezentant al administratorilor si al furnizorilor de pensii facultative.

(5) Modul de constituire, regimul juridic, modul de utilizare a Fondului de garantare, precum si nivelul si periodicitatea plătii contributiei la acesta se stabilesc de Comisie, la propunerea comitetului prevăzut la alin. (4).

(6) Fondul de garantare se calculează si se certifică de către un actuar sau de un alt specialist în acest domeniu, inclusiv un auditor financiar, în conformitate cu legislatia natională, pe baza metodelor actuariale stabilite prin normele adoptate de Comisie.

(7) Administrarea si gestionarea Fondului de garantare se efectuează sub controlul si monitorizarea Comisiei.

(8) Disponibilitătile Fondului de garantare astfel constituit vor fi plasate în instrumente financiare ale Trezoreriei Statului sau derulate prin aceasta, titluri de stat, depozite purtătoare de dobândă si orice alte instrumente financiare stabilite de Comisie prin norme, în scopul unei cât mai bune valorificări a acestora.

Art. 117. – Modificarea nivelului contributiei la Fondul de garantare se face cu avizul Comisiei.

Art. 118. – Sumele depuse la Fondul de garantare nu pot fi urmărite silit.

Art. 119. – Comisia adoptă norme privind procedurile de organizare si functionare a comitetului prevăzut la art. 116 alin. (4), precum si de efectuare a controlului, a monitorizării si de luare a deciziilor de către acest comitet, procedura si conditiile de efectuare a plătilor de la si către Fondul de garantare, recuperarea plătilor avansate din Fondul de garantare si alte aspecte referitoare la Fondul de garantare.

 

CAPITOLUL XVII

Răspunderea juridică

 

Art. 120. – (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contraventională sau penală, după caz.

(2) Administratorul sau angajatorul, după caz, răspunde fată de participanti pentru prejudiciile rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiilor ce îi revin, cu exceptia situatiilor ce constituie cazuri de fortă majoră.

(3) Orice persoană care se consideră vătămată ca urmare a neaplicării prevederilor prezentei legi are dreptul de a se adresa instantelor judecătoresti competente.

Art. 121. – (1) Constituie contraventii următoarele fapte:

a) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiilor depozitarului;

b) nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (1);

c) nerespectarea prevederilor art. 44 alin. (3) si (4);

d) nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 76 alin. (5) si (7);

e) depăsirea plafoanelor prevăzute la art. 87 alin. (1) si (4);

f) investirea în categoriile de active prevăzute la art. 90 alin. (1);

g) nerespectarea prevederilor art. 92 alin. (2) privind metoda de calcul al comisioanelor;

h) nerespectarea prevederilor art. 98 alin. (1);

i) nerespectarea unuia dintre termenele prevăzute la art. 100 alin. (1), art. 102 alin. (1), art. 103 alin. (1) sau art. 104.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON).

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), agentul-constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul împuternicit de Comisie.

Art. 122. – Prevederile art. 121 se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 123. – (1) Fapta persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri si nevirarea contributiilor retinute de la participanti constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă următoarele fapte:

a) utilizarea de informatii, documente si declaratii false sau de orice alte mijloace ilegale în vederea obtinerii autorizatiilor prevăzute de prezenta lege;

b) administrarea sau modificarea neautorizată a schemelor de pensii facultative;

c) administrarea unui fond de pensii facultative neautorizat;

d) desfăsurarea de către administrator a altor activităti decât cele pentru care a fost autorizat;

e) încălcarea prevederilor art. 97 din prezenta lege.

 

CAPITOLUL XVIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 124. – Prevederile prezentei legi se completează, în măsura în care nu contravin, cu actele normative în vigoare.

Art. 125. – În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Comisia elaborează norme, aprobate prin hotărâre a presedintelui acesteia, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 126. – La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 249/2004 privind pensiile ocupationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 5 iulie 2004, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Prezenta lege transpune prevederile:

a) Directivei Consiliului 98/49/CE din 29 iunie 1998 privind protectia drepturilor la pensie suplimentară ale salariatilor si persoanelor care desfăsoară activităti independente, care se deplasează în cadrul Comunitătii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 209 din 25 iulie 1998;

b) art. 15, 16 si 17 din Directiva 85/611/CEE de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. 375 din 31 decembrie 1985, cu modificările ulterioare;

c) Directivei 2003/41/CE privind activitătile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 235 din 23 septembrie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 mai 2006.

Nr. 204.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind pensiile facultative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind pensiile facultative si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 mai 2006.

Nr. 751.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste un model de pasaport pentru miscarea intracomunitară de câini, pisici si dihori

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 22.480 din 5 aprilie 2006, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (1) lit. A pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste un model de pasaport pentru miscarea intracomunitară de câini, pisici si dihori, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 120/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste un model de pasaport pentru miscările de câini, pisici si dihori domestici între România si statele membre ale Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.204 si nr. 1.204 bis din 16 decembrie 2004.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, referirile făcute la ordinul mentionat la alin. (1) se vor considera ca fiind referiri la prezentul ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin transpune Decizia Comisiei 2003/803/CE care stabileste un model de pasaport pentru miscarea intracomunitară de câini, pisici si dihori, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 312 din 27 noiembrie 2003, p. 1.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Ion Agafitei

 

Bucuresti, 20 aprilie 2006.

Nr. 96.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

care stabileste un model de pasaport pentru miscarea intracomunitară de câini, pisici si dihori

 

Art. 1. – Decizia Comisiei 2003/803/CE, transpusă în legislatia natională prin prezenta normă sanitară veterinară, stabileste modelul de pasaport pentru miscarea de câini, pisici si dihori domestici între statele membre, după cum este prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 998/2003, transpus în legislatia natională prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 85/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la cerintele de sănătate a animalelor, aplicabile miscării de animale de companie în scopuri necomerciale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 3 februarie 2005.

Art. 2. – Modelul de pasaport este stabilit în anexa nr. 1.

Art. 3. – Modelul de pasaport trebuie să fie în conformitate cu cerintele suplimentare stabilite în anexa nr. 2.

Art. 4. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1*)

la norma sanitară veterinară

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

CERINTE SUPLIMENTARE

privind modelul de pasaport, asa cum prevede art. 3 din norma sanitară veterinară

 

A. Formatul modelelor de pasaport

1. Formatul modelului de pasaport va fi uniform.

2. Modelele de pasaport vor avea dimensiunile 100 x 152 mm.

B. Coperta modelelor de pasaport

1. Culoare: albastră (albastru reflex pantone) si stele galbene (galben pantone) în partea superioară, în conformitate cu specificarea emblemei europene.

2. Informatiile de pe coperta modelului de pasaport vor fi conforme cu următoarele:

a) pasaportul va fi emis în limba/limbile oficială/oficiale a/ale statului membru emitent;

b) cuvintele “Uniunea Europeană“ si numele statului membru emitent vor fi imprimate cu acelasi tip de caractere;

c) numărul modelelor de pasaport si codul ISO al statului membru emitent urmat de un număr unic vor fi imprimate pe coperta modelului de pasaport.

C. Ordinea titlurilor, numerotarea paginilor si limbile

1. Ordinea titlurilor (cu numere romane) modelului de pasaport, stabilite în anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară, trebuie să fie respectată în mod strict.

2. Paginile modelului de pasaport trebuie să fie numerotate în partea de jos a fiecăreia. Pe pagina 1 trebuie să fie indicat numărul de pagini al documentului trimis (1 din [se inserează numărul total de pagini]).

3. Informatiile vor fi prezentate în limba/limbile oficială/oficiale a/ale statului membru emitent si în limba engleză.

4. Dimensiunea si forma spatiilor de completat din modelele de pasaport stabilite în anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară sunt indicative si nu sunt obligatorii.