MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 196         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 2 martie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

234. – Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

118. – Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind aprobarea formularelor tipizate ale Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, precum si Înstiintării de plată pentru debitor, destinate utilizării în activitatea de control în domeniul muncii, solidaritătii sociale si familiei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 27 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 16 februarie 2006.

Nr. 234.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

 

Art. 1. – Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

Art. 2. – (1) Contractul de ucenicie la locul de muncă trebuie să contină elementele obligatorii ale contractului individual de muncă prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, precum si clauzele prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 279/2005, denumită în continuare lege.

(2) Contractul de ucenicie la locul de muncă poate contine si alte clauze specifice, cu respectarea legislatiei în vigoare.

(3) Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, conform art. 4 alin. (3) din lege, si se evidentiază în registrul general de evidentă a salariatilor, cu mentiunea “CULM“.

(4) Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe durată determinată potrivit art. 7 alin. (1) din lege. Durata contractului de ucenicie la locul de muncă reprezintă durata necesară dobândirii competentelor/calificării de către ucenic, inclusiv perioada necesară evaluării finale a ucenicului.

(5) Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă constituie parte integrantă a contractului de ucenicie la locul de muncă.

(6) Contractul de ucenicie la locul de muncă nu poate fi cumulat cu un alt contract de ucenicie la locul de muncă.

(7) Părtile sunt libere si egale la negocierea clauzelor si la încheierea contractului de ucenicie la locul de muncă.

(8) Modelul-cadru al contractului de ucenicie la locul de muncă este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. – Contractul de ucenicie la locul de muncă poate înceta în conditiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. – Verificarea îndeplinirii conditiilor pe care trebuie să le întrunească o persoană pentru a fi încadrată ca ucenic se face de către angajator, pe baza următoarelor documente:

a) actul de identitate, certificatul de nastere si actul de studii care atestă îndeplinirea conditiilor de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pentru persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) din lege;

b) actul de identitate, certificatul de nastere, acordul scris al părintilor sau, după caz, al reprezentantilor legali si actele de studii care atestă îndeplinirea conditiilor de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pentru persoanele prevăzute la art. 5 alin. (2) din lege;

c) pasaportul si permisul de muncă, precum si actele de studii care atestă îndeplinirea conditiilor de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pentru persoanele prevăzute la art. 5 alin. (3) din lege.

Art. 5. – Persoanele care urmează a fi încadrate în muncă în calitate de ucenici vor da o declaratie pe propria răspundere că nu detin o calificare pentru ocupatia în care se organizează ucenicia la locul de muncă.

Art. 6. – Femeile aflate în situatia prevăzută la art. 5 alin. (4) din lege au toate drepturile si obligatiile prevăzute de dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitătii la locurile de muncă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 7. – Durata contractului de ucenicie la locul de muncă se stabileste în functie de ocupatia/calificarea pentru care urmează să se pregătească ucenicul si de competentele dobândite anterior de către ucenic, fără a putea fi mai mică de:

a) 6 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea unei calificări de nivel 1;

b) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea unei calificări de nivel 2 sau pentru dobândirea competentelor specifice ocupatiilor cuprinse în grupele majore 5, 6, 7 si 8 din Clasificarea ocupatiilor din România;

c) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea unei calificări de nivel 3 sau pentru dobândirea competentelor specifice ocupatiilor cuprinse în grupele majore 3 si 4 din Clasificarea ocupatiilor din România.

Art. 8. – Perioada de probă la care poate fi supus ucenicul face parte integrantă din durata pentru care se încheie contractul de ucenicie la locul de muncă.

Art. 9. – (1) Contractul de ucenicie la locul de muncă poate înceta din initiativa angajatorului la data expirării perioadei de probă, atunci când se constată că ucenicul nu corespunde procesului de pregătire prin muncă.

(2) În cazul în care contractul de ucenicie la locul de muncă încetează după expirarea perioadei de probă, dar înaintea expirării termenului pentru care a fost încheiat, angajatorul este obligat să acorde ucenicului toate drepturile stabilite prin contract, pentru perioada lucrată.

(3) Pe acelasi loc de muncă nu pot fi angajati succesiv mai mult de 3 ucenici pe perioada de probă.

Art. 10. – (1) La cererea ucenicului care are domiciliul în altă localitate, fără posibilităti de navetă zilnică, angajatorul are obligatia de a asigura conditii de cazare si masă în conditiile legii.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) ucenicul are obligatia, potrivit art. 7 alin. (8) din lege, de a achita contravaloarea serviciilor de cazare, fără ca această sumă să depăsească 50% din venitul net salarial realizat de ucenic la locul de muncă, conform contractului de ucenicie la locul de muncă.

(3) Unitătile de profil autorizate, prevăzute la art. 7 alin. (7) din lege, sunt unităti autorizate conform dispozitiilor legale să ofere servicii de cazare si masă, respectiv: cămine, cantine, pensiuni si hoteluri.

Art. 11. – (1) Pentru coordonarea activitătii de formare profesională a ucenicului, angajatorul desemnează un maistru de ucenicie atestat pentru această activitate.

(2) Atributiile, drepturile si obligatiile maistrului de ucenicie în raport cu activitatea de coordonare a activitătii de formare profesională a ucenicului se stabilesc prin act aditional la contractul individual de muncă al maistrului de ucenicie.

(3) În îndeplinirea atributiilor ce îi revin, maistrul de ucenicie are în principal următoarele obligatii:

a) să asigure conditiile necesare pregătirii practice a ucenicului si să îl îndrume profesional, în concordantă cu standardul ocupational sau cu standardul de pregătire profesională conform căruia se realizează pregătirea;

b) să evalueze periodic progresul înregistrat de ucenic în pregătirea practică;

c) să mentină permanent legătura si să colaboreze cu furnizorul de formare profesională care asigură pregătirea teoretică a ucenicului;

d) să mentină legătura cu părintii sau cu tutorele ucenicului minor pentru a se informa reciproc cu privire la evolutia profesională a acestuia;

e) să monitorizeze permanent evolutia ucenicului si să raporteze periodic angajatorului stadiul de pregătire al acestuia;

f) să nu dispună ucenicului sarcini care nu au legătură cu programa de pregătire profesională;

g) să nu pună în pericol viata, integritatea si persoana ucenicului;

h) să asigure respectarea tuturor drepturilor ucenicului la locul de muncă;

i) să elaboreze programul de pregătire în concordantă cu standardul ocupational sau cu standardul de pregătire profesională.

(4) În îndeplinirea atributiilor ce îi revin, maistrul de ucenicie are în principal următoarele drepturi:

a) să coordoneze activitatea de pregătire profesională a ucenicului;

b) să stabilească sarcinile de lucru ale ucenicului în conformitate cu programa de pregătire;

c) să propună acordarea de stimulente sau sanctionarea ucenicului;

d) să solicite furnizorului de formare profesională care asigură pregătirea teoretică a ucenicului informări cu privire la progresele înregistrate de acesta;

e) să solicite angajatorului asigurarea conditiilor necesare dobândirii de către ucenic a competentelor specifice ocupatiei/calificării pentru care a fost încheiat contractul de ucenicie la locul de muncă;

f) să aibă acces prioritar la formarea profesională în domeniul său de activitate.

Art. 12. – (1) Ucenicul poate fi delegat în următoarele situatii:

a) în cazul în care maistrul de ucenicie este delegat si la angajatorul cesionar se poate organiza activitatea în asa fel încât se poate asigura pregătirea teoretică si practică a ucenicului;

b) în cazul în care raporturile de muncă ale maistrului de ucenicie se suspendă sau încetează si angajatorul are posibilitatea să asigure în continuare pregătirea ucenicului în altă locatie;

c) în cazul în care pregătirea teoretică sau practică impune delegarea ucenicului.

(2) Ucenicul nu poate fi detasat.

(3) În situatia prevăzută la alin. (1) lit. a), angajatorul de ucenici este obligat să anunte directiei de muncă, solidaritate socială si familie judeteană sau a municipiului Bucuresti modificarea conditiilor de desfăsurare a programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, cu minimum 30 de zile calendaristice înaintea producerii acestora.

Art. 13. – Autorizarea angajatorului prevăzută la art. 11 din lege reprezintă procesul în urma căruia angajatorii care îndeplinesc conditiile prevăzute de prezentele norme pot organiza formare profesională prin ucenicie la locul de muncă si încheia contracte de ucenicie la locul de muncă.

Art. 14. – (1) Autorizarea angajatorilor se realizează, potrivit art. 11 din lege, de către Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei prin directiile de muncă, solidaritate socială si familie judetene sau a municipiului Bucuresti, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire.

(2) Autorizarea se face în baza îndeplinirii criteriilor de evaluare stabilite de legislatia în vigoare pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională pentru fiecare dintre ocupatiile/calificările pentru care angajatorul doreste să organizeze ucenicie la locul de muncă.

(3) În cazul în care angajatorul nu poate asigura conditiile necesare dobândirii tuturor competentelor prevăzute de standardul ocupational/standardul de pregătire profesională se poate prezenta pentru autorizare în parteneriat cu alti angajatori sau furnizori de formare profesională autorizati în conditiile prevăzute de legislatia privind formarea profesională a adultilor.

(4) În cazul prevăzut la alin. (3) angajatorul care solicită autorizarea poartă responsabilitatea pentru formarea profesională a ucenicului, atributiile fiecăruia dintre parteneri fiind stabilite prin contracte de colaborare.

(5) Criteriile de evaluare a angajatorilor care solicită autorizarea pentru formare profesională prin ucenicie la locul de muncă vizează:

a) programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă;

b) resursele necesare desfăsurării programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă.

Art. 15. – Angajatorul care solicită autorizarea trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să dispună de resurse materiale, umane si financiare necesare organizării si desfăsurării uceniciei la locul de muncă;

b) să dispună de un program de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă pentru ocupatia/calificarea pentru care doreste să angajeze ucenici.

Art. 16. – Resursele materiale, umane si financiare ale angajatorului reprezintă:

a) resursele materiale – spatiile si dotările necesare pentru dobândirea de către ucenic a tuturor competentelor prevăzute de programa de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă;

b) resursele umane – persoanele cu atributii în pregătirea teoretică si practică, denumite în continuare formatori si maistri de ucenicie;

c) resursele financiare – resursele care să îi permită angajatorului plata salariului si a celorlalte drepturi către ucenic.

Art. 17. – Angajatorul care solicită autorizarea va depune direct sau prin postă, cu confirmare de primire, la directia de muncă, solidaritate socială si familie judeteană sau a municipiului Bucuresti pe a cărei rază teritorială îsi desfăsoară activitatea, un dosar care contine următoarele documente:

a) cerere;

b) documentele privind organizarea si functionarea angajatorului potrivit legislatiei în vigoare;

c) dovada că angajatorul îsi îndeplineste obligatiile eligibile de plată a impozitelor, taxelor si contributiilor, potrivit legislatiei în vigoare;

d) avize pentru functionare si autorizatii, în copie, după cum urmează:

– autorizatia PSI;

– autorizatia de mediu;

– autorizatia de protectia muncii;

– autorizatia sanitar-veterinară;

– autorizatia de la autoritatea de reglementare a domeniului de activitate, obligatorie în cazul în care ocupatia/calificarea pentru care se organizează programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă face parte din categoria ocupatiilor/calificărilor reglementate sub aspectul formării;

e) dovada resurselor:

(i) materiale:

– prezentarea spatiilor în care se va desfăsura pregătirea teoretică si practică a ucenicului si a echipamentelor aferente acestora, precum si a documentelor care atestă detinerea acestora cel putin pentru perioada de 4 ani pentru care se solicită autorizarea;

– contractele de colaborare încheiate cu alti angajatori sau furnizori de formare profesională autorizati, în cazul în care angajatorul nu are conditii pentru a asigura dobândirea tuturor competentelor prevăzute de standardul ocupational/standardul de pregătire profesională;

(ii) umane:

– un CV al fiecărui formator si maistru de ucenicie, însotit de documentul (în copie) prin care a fost atestat pentru calificarea/ocupatia pentru care se solicită autorizarea si de acordul scris al acestuia pentru a coordona formarea profesională a ucenicului;

(iii) financiare:

– bilantul contabil pentru anul anterior solicitării autorizării si balanta contabilă pentru luna precedentă solicitării;

f) programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă.

Art. 18. – În cazul în care se constată că documentatia este incompletă sau prezintă unele nereguli, directia de muncă, solidaritate socială si familie judeteană sau a municipiului Bucuresti atentionează angajatorul, în scris, în termen de 5 zile, acesta având dreptul de a completa documentatia sau de a remedia neregulile în termen de 30 de zile.

Art. 19. – Directia de muncă, solidaritate socială si familie judeteană sau a municipiului Bucuresti transmite dosarul, de îndată ce documentatia este completă si corectă, comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională, solicitându-i acesteia avizul.

Art. 20. – (1) Pentru eliberarea avizului comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională desemnează 2 specialisti a căror pregătire si experientă au legătură directă cu ocupatia/calificarea respectivă, pentru a analiza îndeplinirea criteriilor de evaluare.

(2) Desemnarea specialistilor pentru evaluarea angajatorilor se face din listele nominale de specialisti aprobate de comisiile de autorizare.

(3) Specialistii desemnati pentru evaluarea unui angajator sunt obligati să dea declaratii pe propria răspundere că nu se află în nici una dintre următoarele situatii de incompatibilitate:

a) nu se află în raport de rudenie până la gradul al III-lea inclusiv cu angajatorul sau, după caz, cu reprezentantul legal al acestuia;

b) nu se află într-un raport patrimonial cu angajatorul sau, după caz, cu reprezentantul legal al acestuia;

c) nu au participat la elaborarea programului de formare profesională supus avizării;

d) nu au calitatea de formator sau de maistru de ucenicie în cadrul acestui program.

Art. 21. – (1) Fiecare specialist verifică în mod independent dacă sunt îndeplinite criteriile de acordare a avizului, atât prin analiza documentatiei din dosarul de autorizare, cât si prin deplasare la locul de desfăsurare a pregătirii teoretice si practice a ucenicului.

(2) Specialistii consemnează independent rezultatele evaluării într-un raport de evaluare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) În cazul în care specialistii constată neîndeplinirea unor criterii de evaluare, consemnează acest fapt în raportul de evaluare si le comunică de îndată angajatorului, acesta având dreptul ca în termen de maximum 30 de zile să aducă dovezi de remediere a neregulilor constatate.

Art. 22. – (1) Comisia de autorizare analizează documentatia depusă de angajator si rapoartele de evaluare întocmite de specialisti si decide acordarea sau neacordarea avizului pentru autorizarea angajatorului.

(2) Comisia de autorizare solutionează solicitarea de eliberare a avizului în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acesteia sau de la data remedierii neregulilor constatate de specialisti.

Art. 23. – Comisia de autorizare transmite directiei de muncă, solidaritate socială si familie judeteană sau a municipiului Bucuresti dosarul de autorizare însotit de decizia de acordare ori neacordare a avizului si motivarea acesteia, în termen de 5 zile de la luarea ei.

Art. 24. – (1) Directia de muncă, solidaritate socială si familie judeteană sau a municipiului Bucuresti emite si comunică angajatorului decizia de acordare ori neacordare a autorizatiei pentru organizarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă si încheierea contractelor de ucenicie la locul de muncă, în termen de 5 zile de la primirea avizului comisiei de autorizare.

(2) Autorizatia se identifică prin serie, număr si data deciziei de acordare a autorizatiei, iar modelul acesteia este prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Autorizatia se eliberează de către directia de muncă, solidaritate socială si familie judeteană sau a municipiului Bucuresti reprezentantului legal al angajatorului, în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii deciziei.

(4) În cazul pierderii, sustragerii sau deteriorării autorizatiei, angajatorul poate solicita eliberarea unui duplicat al autorizatiei în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 25. – (1) Angajatorul căruia i s-a respins cererea de autorizare ca urmare a avizului nefavorabil acordat de către comisia de autorizare poate contesta această decizie la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării.

(2) Angajatorul nemultumit de răspunsul primit de la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei în solutionarea contestatiei se poate adresa instantelor judecătoresti competente în conditiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 26. – Angajatorii autorizati sunt monitorizati prin evaluarea periodică a modului de îndeplinire a criteriilor care au stat la baza procesului de autorizare.

Art. 27. – (1) Monitorizarea angajatorilor autorizati se realizează de echipe de monitorizare formate din minimum două persoane desemnate prin decizie a directorului directiei de muncă, solidaritate socială si familie.

(2) Echipa de monitorizare verifică modul în care sunt respectate de către angajator toate conditiile de autorizare si întocmeste un raport de monitorizare.

(3) Nerespectarea conditiilor de autorizare a angajatorilor pentru formarea profesională a ucenicilor la locul de muncă poate determina retragerea autorizatiei.

(4) Directia de muncă, solidaritate socială si familie analizează raportul de monitorizare si poate decide mentinerea sau retragerea autorizatiei.

Art. 28. – (1) Retragerea autorizatiei se face de către directia de muncă, solidaritate socială si familie judeteană sau a municipiului Bucuresti care a eliberat-o.

(2) Retragerea autorizatiei poate avea loc în următoarele cazuri:

a) în urma constatării nerespectării conditiilor de autorizare de către echipa de monitorizare, dacă angajatorul nu a luat măsuri de remediere a deficientelor în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal întocmit de către echipa de monitorizare;

b) în cazul în care la două serii consecutive de ucenici se constată o rată de abandon mai mare de 50% sau o rată de promovare mai mică de 70%;

c) la sesizarea inspectorilor de muncă pentru încălcarea prevederilor privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă;

d) în cazul în care se constată încălcarea de 3 ori într-un an de către angajator a dispozitiilor prevăzute la art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1), (2) si (4), art. 6 alin. (1) si (3), art. 7 alin. (1, (2), (4)–(8), art. 9, art. 10 alin. (1) si (2), art. 15, art. 17 alin. (3) din lege, sanctionate contraventional conform art. 26 alin. (1) din lege.

(3) În cazul retragerii autorizatiei în situatiile prevăzute la alin. (2) lit. d) se suspendă dreptul de a obtine o nouă autorizatie pentru o perioadă de 4 ani de la data retragerii acesteia.

(4) Retragerea autorizatiei poate fi contestată de către angajator la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(5) Solicitantul nemultumit de răspunsul primit de la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei în solutionarea contestatiei se poate adresa instantelor judecătoresti competente în conditiile prevăzute de Legea nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

(6) În cazul în care angajatorii autorizati au fost sanctionati contraventional de 3 ori într-un an pentru faptele prevăzute la art. 26 alin. (1) din lege, directia de muncă, solidaritate socială si familie care a eliberat autorizatia declansează, la solicitarea inspectorilor de muncă, procedura de retragere a acesteia.

Art. 29. – Persoana care solicită atestarea ca maistru de ucenicie trebuie să îndeplinească următoarele conditii cumulative:

a) să detină o calificare pentru ocupatia/calificarea pentru care doreste să obtină atestarea;

b) să aibă o experientă profesională de cel putin 3 ani din ultimii 5 ani în ocupatia/calificarea pentru care solicită atestarea; în cazul persoanelor fizice autorizate să desfăsoare activităti economice, să aibă o experientă profesională de 1 an din ultimii 2 ani;

c) să fi participat la cursuri de formare a formatorilor, finalizate cu certificate;

d) să nu aibă cazier judiciar;

e) să fie apt din punct de vedere medical.

Art. 30. – (1) Solicitantul atestatului de maistru de ucenicie va depune la directia de muncă, solidaritate socială si familie judeteană sau a municipiului Bucuresti un dosar cu următoarele documente:

a) cerere;

b) copie a actului de identitate;

c) copie legalizată de pe documentul care atestă calificarea profesională;

d) copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă sau adeverintă din care să reiasă experienta profesională;

e) copie de pe documentul care atestă participarea la un program de formare a formatorilor, cu exceptia persoanelor fizice autorizate si a membrilor asociatiei familiale;

f) cazier judiciar;

g) adeverintă medicală din care să reiasă că persoana este aptă din punct de vedere medical;

h) recomandare de la locul de muncă, cu exceptia persoanelor fizice autorizate.

(2) În cazul în care persoana care solicită atestarea ca maistru de ucenicie este persoană fizică autorizată sau membru al asociatiei familiale, calificarea profesională se atestă cu documentele prin care aceasta si-a dobândit calificarea în vederea obtinerii autorizatiei pentru desfăsurarea de activităti economice în mod independent sau în cadrul unei asociatii familiale.

Art. 31. – (1) Directia de muncă, solidaritate socială si familie judeteană sau a municipiului Bucuresti solicită avizul comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională, căreia îi transmite dosarul solicitantului, în termen de 3 zile de la data depunerii dosarului complet.

(2) În urma analizării cererii si dosarului solicitantului, comisia de autorizare decide acordarea sau neacordarea avizului, în termen de 30 de zile de la data solicitării avizului de către directia de muncă, solidaritate socială si familie.

(3) Decizia de acordare sau neacordare a avizului se transmite, împreună cu dosarul solicitantului, la directia de muncă, solidaritate socială si familie judeteană sau a municipiului Bucuresti, care eliberează atestatul ori respinge cererea, expunând motivele, în termen de 5 zile de la data comunicării deciziei comisiei de autorizare.

(4) Modelul atestatului de maistru de ucenicie este prevăzut în anexa nr. 4.

(5) Decizia de respingere a cererii poate fi contestată de către solicitant la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(6) Solicitantul nemultumit de răspunsul primit de la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei în solutionarea contestatiei se poate adresa instantelor judecătoresti competente în conditiile prevăzute de Legea nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 32. – (1) Calificările pentru care se poate organiza ucenicia la locul de muncă sunt cele prevăzute de Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 35/3.112/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 4 februarie 2004.

(2) Ocupatiile pentru care se poate organiza ucenicia la locul de muncă sunt cele cuprinse în Clasificarea ocupatiilor din România la grupele majore 3, 4, 5, 6, 7 si 8.

Art. 33. – (1) Organizarea uceniciei la locul de muncă se face în conformitate cu programul de ucenicie la locul de muncă pentru care a fost autorizat angajatorul.

(2) Responsabilitatea elaborării si desfăsurării programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă revine angajatorului care solicită autorizarea.

(3) Pentru elaborarea programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, angajatorul poate colabora cu alti angajatori, asociatii profesionale sau furnizori de formare profesională autorizati.

Art. 34. – (1) Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă cuprinde planul si programa de pregătire pentru ocupatia/calificarea respectivă si se elaborează pe baza standardului ocupational sau pe baza standardului de pregătire profesională, aprobate în conditiile prevederilor legale.

(2) Planul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă contine cel putin următoarele elemente:

a) ocupatia/calificarea pentru care se organizează programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă;

b) conditiile de acces la programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă;

c) obiectivele urmărite, exprimate în competentele pe care ucenicul trebuie să le dobândească, identificate conform standardului ocupational/standardului de pregătire profesională;

d) durata totală a programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, exprimată în ore, si repartizarea acesteia pe luni, săptămâni si zile, precum si raportul teorie/practică;

e) modalitatea de dobândire a competentelor (teorie/practică) si numărul de ore alocat dobândirii fiecăreia dintre competentele identificate;

f) locul de desfăsurare a pregătirii teoretice si practice pentru fiecare dintre competentele urmărite;

g) periodicitatea evaluării si modalitatea de realizare a acesteia;

h) certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă.

(3) Programa de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă contine cel putin următoarele elemente:

a) competentele ce urmează a fi dobândite de ucenic;

b) continutul pregătirii teoretice/practice;

c) metodele si tehnicile de formare utilizate pentru dobândirea competentelor;

d) mijloacele si materialele utilizate;

e) criteriile de evaluare.

(4) Maistrul de ucenicie consemnează observatiile sale cu privire la realizarea programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, precum si progresele înregistrate de fiecare dintre ucenici în Jurnalul de ucenicie.

(5) Jurnalul de ucenicie are regimul documentelor cu regim special si se păstrează în arhiva unitătii 5 ani.

(6) Modelul Jurnalului de ucenicie este prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 35. – (1) În cazul programelor de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă organizate pentru calificările cuprinse în Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare, conditiile de acces sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În cazul programelor de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă organizate pentru ocupatiile cuprinse în Clasificarea ocupatiilor din România la grupele majore 3, 4, 5, 6, 7 si 8, conditiile de acces sunt date de nivelul educational, astfel:

a) pentru grupele majore 3 si 4 – minimum liceul cu diplomă de bacalaureat;

b) pentru grupele majore 5, 6, 7 si 8 – minimum învătământul obligatoriu.

Art. 36. – (1) Evaluarea finală a activitătii de formare profesională a ucenicului este organizată de angajatorul cu care acesta a încheiat contractul de ucenicie la locul de muncă.

(2) Angajatorul va comunica comisiei de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu cel putin 30 de zile înainte de data evaluării finale, data propusă pentru sustinerea probelor de evaluare si va solicita nominalizarea comisiei de examinare.

Art. 37. – (1) Solicitarea angajatorului de nominalizare a comisiei de examinare va contine următoarele elemente:

a) datele de identificare ale angajatorului;

b) domeniul ocupational, calificarea/ocupatia în care se pregăteste ucenicul;

c) data, ora si locul unde va avea loc evaluarea;

d) numărul ucenicilor care vor fi evaluati;

e) numele maistrului de ucenicie care a asigurat pregătirea ucenicului.

(2) După primirea solicitării din partea angajatorului, comisia de autorizare judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, va selecta din listele de specialisti două persoane, care, împreună cu maistrul de ucenicie, vor alcătui comisia de examinare.

(3) Decizia privind componenta comisiei de examinare va fi comunicată angajatorului cu cel putin 10 zile înainte de data stabilită pentru evaluarea finală.

(4) Angajatorul poate participa personal sau printr-un reprezentant, în calitate de invitat, la evaluarea finală.

Art. 38. – (1) Comisia de examinare este alcătuită din maistrul de ucenicie si cei 2 specialisti nominalizati de către comisia de autorizare, unul dintre acestia având si calitatea de presedinte.

(2) În cadrul comisiei de examinare au drept de notare numai cei 2 membri ai comisiei.

(3) Comisia de examinare are următoarele atributii:

a) verifică conditiile tehnice de desfăsurare a evaluării ucenicului, iar în cazul în care constată că acestea nu sunt corespunzătoare, decide amânarea evaluării;

b) aprobă graficul de desfăsurare a evaluării si îl comunică angajatorului si ucenicului;

c) selectează subiectele pentru proba practică, care nu poate depăsi 3 ore, pe baza variantelor de subiecte propuse de angajator;

d) selectează subiectele propuse de angajator pentru proba teoretică, astfel încât să se acopere integral programa de pregătire;

e) asigură confidentialitatea subiectelor până la comunicarea lor participantilor la evaluarea finală;

f) stabileste rezultatul evaluării finale si îl comunică angajatorului si ucenicului;

g) întocmeste procesul-verbal cu privire la modul de desfăsurare si rezultatele obtinute de ucenic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, pe baza căruia comisia de autorizare va elibera documentele de absolvire.

(4) Activitatea comisiei de examinare se desfăsoară în prezenta tuturor membrilor acesteia.

Art. 39. – (1) Costurile prilejuite de evaluarea finală a ucenicului sunt suportate de angajator.

(2) Pentru a asigura o bună desfăsurare a evaluării finale, angajatorul are următoarele obligatii:

a) să pună la dispozitia comisiei de examinare lista cu numele, prenumele si datele personale ale ucenicului ce urmează să fie evaluat si documentele care atestă parcurgerea programului de pregătire;

b) să prezinte comisiei de examinare 3 variante de subiecte atât pentru proba teoretică, cât si pentru proba practică, conform programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă;

c) să asigure conditiile necesare desfăsurării probelor de evaluare;

d) să întocmească documentatia privind evaluarea ucenicului si să asigure păstrarea acesteia pentru o perioadă de 5 ani.

Art. 40. – (1) Evaluarea finală a pregătirii ucenicului se realizează printr-o probă teoretică si o probă practică sau numai printr-o probă practică, atunci când programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă prevede numai pregătirea practică.

(2) Modalitatea de sustinere a probelor de evaluare se stabileste prin programa de pregătire profesională a ucenicului, astfel:

a) pentru proba practică, realizarea unei lucrări practice în fata comisiei de examinare, în conditii reale de muncă;

b) pentru proba teoretică, lucrare scrisă/examinare orală.

Art. 41. – (1) Aprecierea rezultatelor la probele de examinare se face cu note de a 1 la 10.

(2) Notarea pentru fiecare probă se face în mod independent de către membrii comisiei de examinare, nota finală reprezentând media aritmetică a mediei notelor acordate pentru fiecare probă.

(3) Media finală la examenul de absolvire reprezintă media aritmetică a notelor acordate la cele două probe si se consemnează în procesul-verbal de examinare.

(4) Ucenicul care a obtinut minimum nota finală 6 la probele de examinare este declarat îpromovat“ si primeste certificatul prevăzut de legislatia în vigoare.

Art. 42. – (1) După încheierea evaluării finale a ucenicului, comisia de examinare încheie în termen de 24 de ore un proces-verbal.

(2) Procesul-verbal se întocmeste în două exemplare; un exemplar rămâne la angajator, iar celălalt se înaintează la directia de muncă, solidaritate socială si familie judeteană sau a municipiului Bucuresti, pentru a fi păstrată la dosarul de autorizare.

(3) În baza procesului-verbal prevăzut la alin. (1), angajatorul care a organizat evaluarea finală a ucenicilor preia de la comisia de autorizare, contra cost, certificatele si anexele la acestea, pe bază de proces-verbal de predare-primire, le păstrează în conditii de sigurantă si tine evidenta lor.

Art. 43. – (1) Absolventilor programelor de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, organizate pentru calificările cuprinse în Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare, li se eliberează certificate de calificare profesională.

(2) Absolventilor programelor de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, organizate pentru ocupatiile cuprinse în Clasificarea ocupatiilor din România la grupele majore 3, 4, 5, 6, 7 si 8, li se eliberează certificate de absolvire, având valoarea unor certificate de calificare partială.

(3) Modelul certificatelor de calificare profesională si de absolvire este prevăzut în anexele nr. 4 si 5 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Certificatele de calificare profesională si de absolvire sunt însotite de suplimentul descriptiv al certificatului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor  Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 44. – (1) Completarea certificatelor ce vor fi înmânate ucenicilor declarati promovati se face de către o persoană desemnată de angajator, pe baza datelor din contractul de ucenicie la locul de muncă.

(2) Presedintele comisiei de examinare semnează certificatele si răspunde de corectitudinea datelor înscrise.

(3) Certificatele completate gresit sau deteriorate se anulează si se depun la comisia de autorizare.

(4) În cazul pierderii sau distrugerii certificatului, angajatorul poate elibera la cerere un duplicat întocmit pe baza documentelor arhivate.

(5) Termenul maxim de completare a certificatelor absolventilor este de maximum 30 de zile de la data organizării evaluării finale.

(6) Înainte de a fi eliberate absolventilor, certificatele de calificare vor fi prezentate la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare însotite de un borderou în două exemplare, în vederea aplicării timbrului sec.

(7) Pe borderou se face mentiunea “s-a aplicat timbrul sec pe un număr de .... certificate“, data, numele, prenumele si semnătura persoanei care a aplicat timbrul sec.

Art. 45. – (1) Pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 17 alin. (1) din lege, angajatorii vor încheia cu agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti, în termen de 30 de zile de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie la locul de muncă, o conventie conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de sumele prevăzute la art. 17 alin. (1) din lege.

(3) În vederea încheierii conventiei prevăzute la alin. (1) angajatorii vor depune următoarele documente:

a) actul de identitate al ucenicului, în copie;

b) contractul de ucenicie la locul de muncă, în copie;

c) acordul scris al părintilor sau al reprezentantilor legali cu privire la încadrarea în muncă în calitate de ucenic al persoanelor care au vârsta sub 16 ani împliniti, după caz, în copie;

d) declaratie pe propria răspundere, din care să rezulte că anterior încheierii contractului de ucenicie la locul de muncă nu au avut încheiat cu persoana în cauză un alt contract de ucenicie la locul de muncă;

e) documente prin care se face dovada derulării pregătirii teoretice a ucenicului la un furnizor de formare profesională autorizat conform prevederilor legale în vigoare pentru calificarea sau ocupatia respectivă si prin care se atestă contravaloarea acestor servicii, după caz, în copie.

Art. 46. – (1) Conventia prevăzută la art. 45 se încheie pentru fiecare contract de ucenicie la locul de muncă pentru care angajatorul solicită sumele prevăzute la art. 17 alin. (1) din lege.

(2) Sumele prevăzute la art. 17 alin. (1) din lege se acordă de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie la locul de muncă.

(3) Sumele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. b) din lege se acordă angajatorilor care fac dovada derulării pregătirii teoretice a ucenicului la un furnizor de formare profesională autorizat conform prevederilor legale în vigoare pentru calificarea sau ocupatia respectivă.

(4) Prin salariu de bază minim brut pe tară, în vigoare, prevăzut la art. 17 alin. (1) din lege, se întelege salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată, în vigoare în luna în care se face plata.

Art. 47. – (1) Pentru verificarea si acordarea sumelor cuvenite lunar conform art. 17 alin. (1) din lege angajatorii sunt obligati să depună la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti, odată cu declaratia lunară privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj, aferentă lunii respective, un tabel nominal cu persoanele pentru care beneficiază de aceste sume, conform modelului din anexa la conventia prevăzută la art. 45 alin. (1), copie de pe fisa de evidentă zilnică a salariatilor si statul de plată aferente lunii respective si, după caz, documente justificative, în copie, care să ateste contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a ucenicilor.

(2) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (1) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaratiei lunare privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj, aferentă lunii respective, sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, sumele cuvenite potrivit art. 17 alin. (1) din lege nu se acordă.

(3) Perioada pentru care nu se acordă sumele cuvenite potrivit art. 17 alin. (1) din lege din motivele prevăzute la alin. (2) face parte din perioada de acordare a acestor sume.

(4) Stabilirea si încetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 17 alin. (1) din lege se fac în baza dispozitiilor emise de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti.

(5) Debitele provenite din acordarea sumelor prevăzute la art. 17 alin. (1) din lege se recuperează potrivit prevederilor legale.

Art. 48. – (1) Sumele cuvenite conform art. 17 alin. (1) din lege se deduc de către angajator din contributia pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru somaj.

(2) În cazul în care suma cuvenită este mai mare, diferenta se recuperează prin intermediul agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurărilor pentru somaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 47.

Art. 49. – (1) În vederea aplicării prevederilor art. 20 din lege, agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti vor stabili, cu consultarea partenerilor sociali, lista calificărilor/competentelor profesionale solicitate pe piata muncii de la nivel local din judetul respectiv pentru anul calendaristic următor si o vor transmite Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

(2) Calificările/competentele profesionale pentru care se acordă sumele prevăzute la art. 17 din lege în anul calendaristic următor se aprobă anual prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 50. – (1) În vederea îndeplinirii atributiilor ce le revin în procesul de autorizare a angajatorilor de ucenici si de atestare a maistrilor de ucenicie, directiile de muncă, solidaritate socială si familie judetene si a municipiului Bucuresti înfiintează Registrul angajatorilor de ucenici autorizati la nivel judetean si al municipiului Bucuresti si Registrul maistrilor de ucenicie atestati la nivel judetean si al municipiului Bucuresti.

(2) Modelul Registrului angajatorilor de ucenici autorizati la nivel judetean si al municipiului Bucuresti este prevăzut în anexa nr. 8.

(3) Modelul Registrului maistrilor de ucenicie atestati la nivel judetean si al municipiului Bucuresti este prevăzut în anexa nr. 9.

Art. 51. – Modul de aplicare a reglementărilor cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă este supus controlului Inspectiei Muncii prin inspectorii de muncă, potrivit art. 23 din lege.

Art. 52. – (1) Directiile de muncă, solidaritate socială si familie judetene si a municipiului Bucuresti tin evidenta sanctiunilor contraventionale aplicate angajatorilor autorizati.

(2) În acest sens, organele de control au obligatia de a comunica directiilor de muncă, solidaritate socială si familie judetene sau a municipiului Bucuresti, care au eliberat autorizatia, o copie a procesului-verbal de constatare a contraventiei si aplicare a sanctiunii contraventionale necontestate în termenul prevăzut de lege sau o copie a hotărârii judecătoresti rămase definitivă si irevocabilă, prin care s-a solutionat contestatia angajatorului autorizat cu privire la procesul-verbal de constatare a contraventiei si aplicare a sanctiunii contraventionale.

Art. 53. – În îndeplinirea atributiilor de control inspectorii de muncă au obligatiile si drepturile prevăzute de art. 18 si 19 din Legea nr. 108/1999 privind înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicată.

Art. 54. – Inspectorii de muncă sunt competenti să constate săvârsirea contraventiilor prevăzute la art. 26 alin. (1) din lege si să aplice sanctiunile contraventionale prevăzute de legislatia în vigoare referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractului individual de muncă.

Art. 55. – Controlul asupra modului în care este organizată si se desfăsoară ucenicia la locul de muncă se realizează, în conformitate cu prevederile art. 24 din lege, de către Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei prin directiile de muncă, solidaritate socială si familie judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 56. – Anexele nr. 1–9*) fac parte integrantă din prezentele norme.

 

*) ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind aprobarea formularelor tipizate ale Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, precum si Înstiintării de plată pentru debitor, destinate utilizării în activitatea de control în domeniul muncii, solidaritătii sociale si familiei

 

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată,

în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă modelul si continutul formularului tipizat al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, utilizat de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. – Se aprobă modelul si continutul formularului tipizat al Înstiintării de plată pentru debitor, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 3. – Caracteristicile de tipărire a formularelor tipizate mentionate la art. 1 si 2 sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Art. 4. – Se aprobă modelul Legitimatiei de control, prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.

Art. 5. – Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, aprobat prin prezentul ordin, va fi utilizat de către posesorii legitimatiilor speciale de control, numiti prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, care exercită controlul aplicării unitare a dispozitiilor legale în domeniul muncii, solidaritătii sociale si familiei în unitătile din sectorul public, mixt si privat.

Art. 6. – Persoanele împuternicite prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei să exercite controlul îndeplinesc, conform legii, o functie care implică exercitiul autoritătii de stat si primesc o legitimatie de control. Orice faptă săvârsită împotriva organului de control se sanctionează potrivit legii.

Art. 7. – Evidenta legitimatiilor se tine într-un registru general în care se vor mentiona, pentru fiecare legitimatie, seria (indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti), numărul de ordine, numele, prenumele si functia titularului.

Art. 8. – Atunci când calitatea de organ de control a titularului legitimatiei încetează, acesta o va preda organului care a eliberat-o, în vederea anulării, ce va fi consemnată în evidentă.

Art. 9. – Directia audit intern si control, Directia management resurse umane, Directia generală economică si financiară si Directia generală politici asistentă socială din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, precum si directiile de muncă, solidaritate socială si familie judetene, respectiv Directia de Muncă, Solidaritate Socială si Familie a Municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. – Anexele nr. 1–4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 17 februarie 2006.

Nr. 118.

 

*) ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a