MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 197         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 2 martie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 60 din 2 februarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 si 582 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 97 din 9 februarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.843/2005. – Hotărâre privind stabilirea datei pentru organizarea alegerii unui consiliu local

 

223. – Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea consiliilor locale si a primarilor în unele circumscriptii electorale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

8. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comertul intracomunitar cu ovine si caprine

 

22. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste prevederi specifice pentru controlul pestei porcine africane si modifică Norma sanitară veterinară privind măsurile generale pentru controlul unor boli ale animalelor si măsurile specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 188/2002, în ceea ce priveste pesta porcină africană

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 60

din 2 februarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 si 582 din Codul de procedură civilă

 

Ion Predescu – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Antonia Constantin – procuror

Mihaela Senia Costinescu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 si 582 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Romulus Boilă si Lacrima Rodica Boilă în Dosarul nr. 759/2005 al Judecătoriei Târgu Mures, precum si de Gheorghe Stoicescu si Romulus Panaitescu în Dosarul nr. 7.269/2005 al Tribunalului Prahova – Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea Dosarului nr. 807D/2005 la Dosarul nr. 672D/2005, având în vedere că obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în cele două dosare este asemănător.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite conditiile conexării. În consecintă, în temeiul art. 164 din Codul de procedură civilă si al art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea dispune conexarea dosarelor anterior mentionate, pentru o mai bună administrare a justitiei.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta constantă a Curtii în această materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin Încheierea din 3 iunie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 759/2005 de Judecătoria Târgu Mures, si Încheierea din 24 octombrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 7.269/2005 de Tribunalul Prahova – Sectia comercială si de contencios administrativ, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 si 582 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Romulus Boilă, Lacrima Rodica Boilă, Gheorghe Stoicescu si Romulus Panaitescu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia arată că măsurile ce se pot dispune de instanta judecătorească pe calea ordonantei presedintiale pot prejudicia în mod grav părtile, deoarece această procedură nu permite analize complete si temeinice ale situatiilor de fapt supuse judecătii si nu respectă principiul contradictorialitătii. Astfel, măsurile vremelnice si urgente reglementate de art. 581 din Codul de procedură civilă trebuie să se bazeze pe respectarea dreptului de proprietate, nicidecum pe limitarea exercitării acestuia.

Prin urmare, procedura de urgentă contravine dreptului de proprietate privată si dreptului la mostenire.

Judecătoria Târgu Mures si Tribunalul Prahova – Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, textul de lege criticat fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale de referintă.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul arată că, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege. Pe acest temei legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, precum si modalităti corespunzătoare de exercitare a drepturilor procedurale. În sustinerea opiniei sale, Guvernul invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale, care s-a pronuntat în repetate rânduri asupra constitutionalitătii art. 581 din Codul de procedură civilă.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor art. 16 din Constitutie referitor la egalitatea în drepturi a cetătenilor, întrucât sunt aplicabile oricărei părti aflate în situatia mentionată de ipoteza normei, fără discriminări sau privilegii.

Referitor la sustinerile autorilor exceptiei privind îngrădirea accesului liber la justitie si a dreptului la apărare, precum si încălcarea dreptului de proprietate, Avocatul Poporului arată că dispozitiile prin care se instituie o procedură specială, potrivit căreia instanta de judecată poate dispune luarea unor măsuri cu caracter vremelnic, a căror urgentă este justificată de evitarea prejudicierii unor drepturi, nu contravin prevederilor constitutionale, ci, dimpotrivă, reprezintă o modalitate de garantare a acestora.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 581 si 582 din Codul de procedură civilă, care au următorul continut:

– Art. 581: “Instanta va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Cererea de ordonantă presedintială se va introduce la instanta competentă să se pronunte asupra fondului dreptului.

Ordonanta va putea fi dată si fără citarea părtilor si chiar atunci când există judecată asupra fondului. Judecata se face de urgentă si cu precădere. Pronuntarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordonantei se face în cel mult 48 de ore de la pronuntare.

Ordonanta este vremelnică si executorie. Instanta va putea hotărî ca executarea să se facă fără somatie sau fără trecerea unui termen.“;

– Art. 582: “Ordonanta este supusă recursului în termen de 5 zile de la pronuntare, dacă s-a dat cu citarea părtilor, si de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor. Instanta de recurs poate suspenda executarea până la judecarea recursului, dar numai cu plata unei cautiuni al cărei cuantum se va stabili de către aceasta.

Recursul se judecă de urgentă si cu precădere, cu citarea părtilor. Dispozitiile art. 581 alin. 3 referitoare la amânarea pronuntării si redactarea ordonantei sunt aplicabile.

Împotriva executării ordonantei presedintiale se poate face contestatie.“

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (2) referitor la egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1), (2) si (3) privind accesul liber la justitie, art. 24 alin. (1) care consacră dreptul la apărare, art. 44 alin. (1), (2), (3) si (4) referitor la dreptul de proprietate, art. 45 cu privire la libertatea economică, art. 46 privind dreptul la mostenire si în art. 52 referitor la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că asupra constitutionalitătii textelor de lege criticate s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 396/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 8 decembrie 2004. Curtea a apreciat că prin procedura de urgentă instituită de art. 581 din Codul de procedură civilă nu numai că nu se aduce vreo îngrădire dreptului oricărei persoane de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime, ci, dimpotrivă, se creează o posibilitate în plus pentru cel vătămat într-un drept legitim de a se adresa justitiei, prin cerere de ordonantă presedintială, si aceasta în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Totodată, posibilitatea atacării cu recurs a ordonantei presedintiale, ca si cea a contestării executării acesteia, prevăzută de art. 582 din Codul de procedură civilă, constituie un argument suplimentar în sensul deplinei respectări a dreptului la apărare.

Ratiunile care au stat la baza adoptării solutiei anterioare îsi păstrează valabilitatea si în prezent, astfel încât aceasta se impune a fi mentinută.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 si 582 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Romulus Boilă si Lacrima Rodica Boilă în Dosarul nr. 759/2005 al Judecătoriei Târgu Mures, precum si de Gheorghe Stoicescu si Romulus Panaitescu în Dosarul nr. 7.269/2005 al Tribunalului Prahova – Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 februarie 2006.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 97

din 9 februarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida – presedinte

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Mihaela Senia Costinescu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Iulian Costel Tocu si Lăcrămioara Tocu în Dosarul nr. 5.115/2005 al Curtii de Apel Bacău – Sectia comercială si de contencios administrativ si de Societatea Comercială “Infobusiness“ – S.A. si Societatea Comercială “Serviciile Tehnice Nemtene“ – S.A. din Piatra- Neamt în Dosarul nr. 5.919/2005 al aceleiasi instante.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea Dosarului nr. 748D/2005 la Dosarul nr. 702D/2005, având în vedere că obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în cele două dosare este identic.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite conditiile conexării. În consecintă, în temeiul art. 164 din Codul de procedură civilă si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, Curtea dispune conexarea dosarelor anterior mentionate, pentru o mai bună administrare a justitiei.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 14 septembrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 5.115/2005, si prin Încheierea din 4 octombrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 5.919/2005, Curtea de Apel Bacău – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Iulian Costel Tocu, Lăcrămioara Tocu, Societatea Comercială “Infobusiness“ – S.A. si Societatea Comercială “Serviciile Tehnice Nemtene“ – S.A. din Piatra-Neamt.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii arată că dispozitiile legale criticate instituie un regim discriminatoriu în defavoarea părtilor litigante, întrucât prevăd formarea completului de judecată, învestit cu solutionarea cererii de recuzare, numai din rândul judecătorilor colegi de instantă cu persoana recuzată. Mai mult, procedura judecării cererii de recuzare nu cuprinde etapa orală si contradictorie, ce ar fi permis părtilor să-si expună motivele pentru care au invocat o astfel de cerere, fapt ce este de natură a elimina caracterul echitabil, impartial si transparent al judecătii. Asa fiind, dispozitiile art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă contravin prevederilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) si (2), art. 24 si art. 53, precum si celor din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil si restrângerile pe care le pot suferi unele drepturi.

Pe de altă parte, în conditiile în care încheierea prin care s-a solutionat cererea de recuzare nu poate fi atacată decât odată cu fondul, se îngrădeste accesul liber la justitie al persoanei nemultumite de solutia pronuntată de instantă. În acest sens, autorii exceptiei invocă jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, care a constatat existenta violării art. 6 paragraful 1 al conventiei atunci când formele procedurale ce trebuie respectate pentru introducerea unui recurs si aplicarea lor îi împiedică pe justitiabili să se prevaleze de căile de atac disponibile.

Totodată, se mai sustine că dispozitiile legale criticate aduc atingere si dreptului de proprietate privată, garantat constitutional în art. 44, întrucât îngrădirea dreptului părtii la un proces echitabil se răsfrânge si asupra protectiei proprietătii dobândite în conditiile legii.

Curtea de Apel Bacău – Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, arătând că interdictia de a recuza judecătorii unei instante nu reprezintă o încălcare a drepturilor si libertătilor constitutionale ale părtilor, ci o măsură legislativă care să asigure solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, cu respectarea drepturilor tuturor părtilor din cauză.

În acest sens, dispozitiile art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă reglementează calea de atac împotriva încheierii de respingere a cererii de recuzare, care poate fi formulată numai odată cu atacarea fondului cauzei. În această situatie, dacă instanta superioară constată că recuzarea a fost pe nedrept respinsă, va reface toate actele si dovezile administrate la prima instantă, fapt ce asigură controlul actelor îndeplinite de judecătorul recuzat de către judecătorii instantei superioare.

Prin urmare, instanta apreciază că reglementările criticate se încadrează în limitele permise în scopul asigurării prestigiului justitiei, fără a desfiinta drepturile si libertătile recunoscute prin Constitutie si Conventie.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textul de lege criticat fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale invocate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă nu aduc atingere accesului liber la justitie sau dreptului la un proces echitabil si nu pun în discutie restrângeri ale exercitiului unor drepturi sau libertăti fundamentale ori încălcarea principiului constitutional care consacră unicitatea, egalitatea si impartialitatea justitiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorii-raportori, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă, prevederi introduse prin Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005, care au următorul continut: “Nu se pot recuza toti judecătorii unei instante sau ai unei sectii a acesteia.“

Autorul exceptiei sustine că prevederile legale criticate încalcă dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) si (2) cu privire la egalitatea în drepturi, art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 alin. (1), (2) si (3) ce consacră liberul acces la justitie, art. 24 alin. (1) cu privire la dreptul la apărare, art. 44 alin. (1) si (2) referitor la proprietatea privată, art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, art. 124 referitor la înfăptuirea justitiei si art. 127 cu privire la caracterul public al dezbaterilor.

De asemenea, sunt considerate a fi încălcate si prevederile art. 6 paragraful 1, art. 13, 17 si 18 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Analizând textul de lege ce face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea constată că sustinerile autorilor exceptiei sunt neîntemeiate.

Potrivit dispozitiilor art. 126 alin. (2) si ale art. 129 din Constitutie, stabilirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti este de competenta exclusivă a legiuitorului, care poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură. Sub acest aspect, principiul liberului acces la justitie presupune posibilitatea neîngrădită a celor interesati de a le utiliza, în formele si în modalitătile instituite de lege. În consecintă, prin reglementările cuprinse în art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă, referitoare la imposibilitatea recuzării tuturor judecătorilor unei instante sau unei sectii a acesteia, legiuitorul nu a înteles să limiteze accesul liber la justitie sau dreptul la apărare, ci să asigure un climat de ordine, indispensabil exercitării, în conditii optime, a acestui drept constitutional. Exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un anumit cadru juridic, stabilit de legiuitor, cu respectarea anumitor exigente, de natură a preveni eventualele abuzuri si tergiversarea solutionării cauzelor deduse judecătii.

De altfel, în situatia în care există legături de rudenie sau afinitate între una dintre părtile implicate în litigiu si magistratii instantei sau există motive de suspiciune legitimă privind impartialitatea acestora sau motive de sigurantă publică, partea interesată poate formula cerere de strămutare a cauzei către o altă instantă, de acelasi grad.

Fată de cele arătate, Curtea constată că dispozitiile art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă sunt în concordantă cu prevederile internationale cuprinse în Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul persoanei de a se adresa efectiv unei instante nationale si de a beneficia de un proces echitabil.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Iulian Costel Tocu si Lăcrămioara Tocu în Dosarul nr. 5.115/2005 al Curtii de Apel Bacău –  Sectia comercială si de contencios administrativ si de Societatea Comercială “Infobusiness“ – S.A. si Societatea Comercială “Serviciile Tehnice Nemtene“ – S.A. din Piatra-Neamt în Dosarul nr. 5.919/2005 al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 februarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei pentru organizarea alegerii unui consiliu local

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 58 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se stabileste ziua de 2 aprilie 2006 ca dată pentru alegerea Consiliului Local al Comunei Orasu Nou, judetul Satu Mare.

Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinta locuitorilor comunei Orasu Nou, prin grija prefectului judetului Satu Mare, după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.843.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea consiliilor locale si a primarilor în unele circumscriptii electorale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 alin. (1) si (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se stabileste data de duminică, 2 aprilie 2006, ca dată pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor consiliilor locale si primarilor în circumscriptiile electorale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 16 februarie 2006.

Nr. 223.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând circumscriptiile electorale în care se organizează alegeri locale partiale pentru consilii locale si primari

 

I. Circumscriptii electorale în care se organizează alegeri locale partiale pentru consilii locale si primari:

1. Comuna Gura Ialomitei, judetul Ialomita

2. Comuna Estelnic, judetul Covasna

3. Comuna Bătrâni, judetul Prahova

4. Comuna Adăseni, judetul Botosani

II. Circumscriptii electorale în care se organizează alegeri locale partiale pentru consilii locale:

1. Comuna Calvini, judetul Buzău

2. Comuna Brebu Nou, judetul Caras-Severin

III. Circumscriptii electorale în care se organizează alegeri locale partiale pentru primari:

1. Comuna Sacu, judetul Caras-Severin

2. Comuna Brăesti, judetul Buzău

3. Comuna Cozieni, judetul Buzău

4. Comuna Periam, judetul Timis

5. Comuna Foeni, judetul Timis

6. Comuna Târnava, judetul Sibiu

7. Comuna Borlesti, judetul Neamt

8. Comuna Nicoresti, judetul Galati

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comertul intracomunitar cu ovine si caprine

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 20.205 din 11 ianuarie 2006, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu  modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comertul intracomunitar cu ovine si caprine, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 66/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate si certificarea veterinară pentru comertul României cu statele membre ale Comunitătii Europene cu ovine si caprine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 9 mai 2002.

Art. 4. – Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 91/68/CEE privind conditiile de sănătate a animalelor ce reglementează comertul intracomunitar cu ovine si caprine, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 46 din 19 februarie 1991, p. 19, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia Comisiei 2005/932/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 340 din 23 decembrie 2005, p. 68.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Constantin Lupescu

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2006.

Nr. 8.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste prevederi specifice pentru controlul pestei porcine africane si modifică Norma sanitară veterinară privind măsurile generale pentru controlul unor boli ale animalelor si măsurile specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 188/2002, în ceea ce priveste pesta porcină africană

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 20.569 din 24 ianuarie 2006, întocmit de Directia de integrare europeană si relatii internationale din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară ce stabileste prevederi specifice pentru controlul pestei porcine africane si modifică Norma sanitară veterinară privind măsurile generale pentru controlul unor boli ale animalelor si măsurile specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 188/2002, în ceea ce priveste pesta porcină africană, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 4. – Prezentul ordin constituie transpunerea Directivei Consiliului 2002/60/CEE care stabileste prevederi specifice pentru controlul pestei porcine africane si modifică Directiva 92/119/CEE privitoare la boala Teschen si pesta porcină africană, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 192 din 20 iulie 2002, p. 27.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Dan Marcu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2006.

Nr. 22.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.