MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 201         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 3 martie 2006

 

SUMAR

 

REPUBLICĂRI

 

Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA

cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996*)

 


*) Republicată în temeiul art. II al titlului XII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996 si a mai fost modificată si completată prin:

– Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea si functionarea unor ministere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 308/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 12 iunie 2001, cu modificările ulterioare;

– Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 23 mai 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 78/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 4 martie 2002;

– Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 499/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004.

 

TITLUL I

Regimul general al cadastrului si publicitătii imobiliare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidentă tehnică, economică si juridică a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul tării.

(2) Entitătile de bază ale acestui sistem sunt parcela, constructia si proprietarul.

(3) Prin imobil, în sensul prezentei legi, se întelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără constructii, apartinând aceluiasi proprietar.

(4) Prin parcelă se întelege suprafata de teren cu aceeasi categorie de folosintă.

(5) Sistemul de evidentă al cadastrului general are ca finalitate înscrierea în registrul de publicitate imobiliară.

Art. 2. – (1) Cadastrul general se organizează la nivelul fiecărei unităti administrativ-teritoriale: comună, oras, municipiu, judet si la nivelul întregii tări.

(2) Prin sistemul de cadastru general se realizează:

a) identificarea, descrierea si înregistrarea în documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, măsurarea si reprezentarea acestora pe hărti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;

b) identificarea si înregistrarea tuturor proprietarilor si a altor detinători legali de imobile, în vederea înscrierii în cartea funciară cu caracter definitiv;

c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corectă a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de organismele abilitate.

Art. 3. – (1) Se înfiintează Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agentia Natională, ca institutie publică cu personalitate juridică, unica autoritate în domeniu, aflată în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, prin reorganizarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si preluarea activitătii privind publicitatea imobiliară de la Ministerul Justitiei.

(2) La nivelul fiecărui judet si în municipiul Bucuresti se înfiintează oficiile de cadastru si publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, ca unităti cu personalitate juridică în subordinea Agentiei Nationale, prin reorganizarea actualelor oficii judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti si a birourilor de carte funciară.

(3) La nivelul unitătilor administrativ-teritoriale se înfiintează birouri de cadastru si publicitate imobiliară, denumite în continuare birouri teritoriale, în subordonarea oficiilor teritoriale. Modul de organizare si functionare, numărul, precum si arondarea birourilor teritoriale pe unităti administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale.

(4) Se înfiintează Centrul National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie ca unitate cu personalitate juridică în subordinea Agentiei Nationale, prin reorganizarea Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie.

(5) Agentia Natională este condusă de un consiliu de administratie format din 9 membri, incluzând reprezentanti din sectorul public si privat, numiti exclusiv pe criterii de competentă profesională, dintre care unul este directorul general al Agentiei Nationale si presedinte al consiliului de administratie.

(6) Membrii consiliului de administratie si directorul general sunt numiti si revocati din functie de ministrul administratiei si internelor.

(7) Organizarea, functionarea, atributiile si competentele consiliului de administratie si ale directorului general se vor stabili prin regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale, care se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(8) Directorul general îndeplineste atributiile si responsabilitătile ordonatorului principal de credite, prin emiterea de ordine cu caracter individual si normativ.

Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si reprezintă Agentia Natională pe plan intern si international.

 

CAPITOLUL II

Organizarea activitătii de cadastru

 

Art. 4. – Agentia Natională are următoarele atributii principale:

a) coordonează si controlează executarea lucrărilor de cadastru si asigură înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliară la nivelul întregii tări;

b) controlează executarea lucrărilor de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie si teledetectie la nivelul întregii tări;

c) elaborează regulamente si norme, promovează tehnici, procedee si metodologii de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene, conform progreselor stiintifice si tehnice în domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei si publicitătii imobiliare;

d) autorizează persoanele fizice si juridice care pot executa lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, pe teritoriul României, în conditiile legii speciale care reglementează înfiintarea uniunii profesionale a acestora;

e) organizează si administrează fondul national de geodezie si cartografie, precum si baza de date a sistemului de cadastru general;

f) asigură, în conditiile legii, executarea, completarea, modernizarea si mentinerea în stare de utilizare a retelei geodezice nationale;

g) asigură executarea si actualizarea hărtilor oficiale;

h) avizează continutul topografic al hărtilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor si al altor documente cartografice destinate uzului public;

i) pune la dispozitia autoritătilor publice si a altor institutii interesate, în conditiile legii, situatii statistice de sinteză privind terenurile si constructiile;

j) îndeplineste sarcinile ce rezultă din angajamentele internationale în domeniul său de activitate;

k) participă la organizarea si coordonarea măsurătorilor în vederea aplicării legilor funciare;

l) avizează tehnic expertizele efectuate de către expertii judiciari în specialitatea topografie, geodezie si cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, la solicitarea instantelor de judecată. Avizele mentionate mai sus vor fi date de oficiul teritorial în baza unui regulament comun, elaborat de Agentia Natională si Ministerul Justitiei;

m) asigură înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifică sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate;

n) asigură înscrierea căilor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciară;

o) asigură înscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacităti si litigii judiciare în legătură cu bunul imobil;

p) asigură formarea si specializarea personalului de specialitate în publicitate imobiliară prin intermediul Institutului National al Registratorilor; structura, organizarea si modul de administrare ale institutului se stabilesc si se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi;

r) îndeplineste si alte atributii ce au legătură cu activitatea specifică.

Art. 5. – (1) Atributiile si răspunderile oficiilor teritoriale, precum si ale Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare ale acestora, aprobate prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.

(2) Receptia lucrărilor, executate de persoanele fizice si juridice autorizate în conditiile art. 4 lit. d), se realizează de către Agentia Natională sau de oficiile teritoriale, după caz.

(3) În cadrul oficiilor teritoriale functionează baza de date a cadastrului.

Art. 6. – Institutiile din domeniul apărării, ordinii publice si al sigurantei nationale pot executa, cu mijloace proprii, lucrările de cadastru, geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie si cartografie necesare apărării tării si păstrării ordinii publice, conform normelor tehnice ale Agentiei Nationale.

Art. 7. – Datele geodezice si cartografice interesând apărarea tării, ordinea publică si siguranta natională se păstrează, după caz, de către Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Informatii Externe si persoanele juridice din sectorul de apărare.

Art. 8. – (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Nationale si ale unitătilor subordonate se asigură integral din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii se constituie din:

a) încasări din servicii prestate;

b) tarife stabilite conform actelor normative;

c) închirieri de spatii si aparatură;

d) donatii si sponsorizări primite potrivit legii;

e) dobânzi aferente disponibilitătilor din conturi si din depozite;

f) alte venituri.

(3) Tarifele si încasările prevăzute la alin. (2) lit. a) si b) nu sunt purtătoare de T.V.A. si se deduc din taxa notarială de timbru, fiind incluse în cazul operatiunilor de publicitate imobiliară în taxa notarială de timbru, pentru actele translative ale dreptului de proprietate sau constitutive ale dezmembrămintelor acestuia; aceste tarife nu pot depăsi 80% din valoarea taxei notariale de timbru.

(4) În cazul serviciilor de publicitate imobiliară pentru care nu se percepe taxă de timbru, tarifele se vor stabili prin ordin al ministrului administratiei si internelor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

(5) Taxele de publicitate imobiliară pot fi încasate de notarii publici în numele Agentiei Nationale si pe chitantierele puse la dispozitie de către aceasta pe baza unei negocieri între Agentia Natională si Uniunea Natională a Notarilor Publici si care va face obiectul protocolului de colaborare.

(6) Tarifele pentru servicii de publicitate imobiliară pot fi încasate si de alte institutii sau persoane, în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu Agentia Natională.

(7) Tarifele se stabilesc, se modifică si se actualizează prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea Consiliului de administratie al Agentiei Nationale.

(8) Veniturile încasate se virează în contul Agentiei Nationale deschis la Trezoreria Statului.

(9) Agentia Natională poate colabora cu persoane fizice si juridice române sau străine de specialitate, în conditiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzătoare domeniului său de activitate.

(10) Agentia Natională poate contracta credite bancare în conditiile prevăzute de lege.

(11) Agentia Natională întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(12) Excedentele anuale se reportează în anul bugetar următor.

(13) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Natională, îsi va asuma întreaga responsabilitate în implementarea Proiectului cadastrului si publicitătii imobiliare, finantat prin împrumut de la Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), si a celorlalte acorduri internationale ce implică împrumuturi nerambursabile sau garantii de la stat, asumate anterior de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, inclusiv pentru partea preluată de la Ministerul Justitiei.

(14) Agentia Natională va face toate demersurile necesare amendării acordurilor de împrumut internationale pentru a se realiza înlocuirea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a Ministerului Justitiei cu Agentia Natională.

(15) Cadastrul general se realizează pe baza planului anual propus de Agentia Natională împreună cu ministerele interesate si aprobat de Guvern; sumele destinate introducerii lucrărilor de cadastru general reprezintă subventii de la bugetul de stat prevăzute în bugetul Ministerului Administratiei si Internelor si virate în contul Agentiei Nationale cu unică destinatie.

(16) Organele si autoritătile administratiei publice centrale si locale, precum si alte persoane fizice si juridice interesate, care au fonduri disponibile pentru introducerea lucrărilor de cadastru general în afara planului anual aprobat de Guvern, vor încheia un acord de colaborare cu Agentia Natională privind caietul de sarcini, modalitătile de verificare, receptie si înscriere în sistemul de publicitate imobiliară si folosirea acestor informatii.

 

CAPITOLUL III

Realizarea, întretinerea si avizarea lucrărilor de cadastru

 

Art. 9. – (1) Functia tehnică a cadastrului general se realizează prin determinarea, pe bază de măsurători, a pozitiei configuratiei si mărimii suprafetelor terenurilor pe destinatii, categorii de folosintă si pe proprietari, precum si ale constructiilor.

(2) În cadrul functiei economice a cadastrului general se evidentiază elementele tehnice necesare stabilirii valorii de impozitare a imobilelor si calculării impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzactii imobiliare.

(3) Functia juridică a cadastrului general se realizează prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate si prin înscrierea în cartea funciară.

Art. 10. – (1) La nivelul unitătilor administrativteritoriale – comună, oras si municipiu – lucrările tehnice de cadastru constau în:

a) stabilirea, potrivit legii, a hotarelor unitătii administrativ-teritoriale si a limitelor intravilane componente;

b) identificarea amplasamentelor imobilelor pe baza actelor de proprietate sau, în lipsa acestora, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar si determinarea formei si dimensiunilor tuturor imobilelor din cuprinsul fiecărei unităti administrativ-teritoriale;

c) consemnarea litigiilor de hotare aflate pe rolul instantelor judecătoresti;

d) întocmirea documentelor tehnice cadastrale.

(2) Delimitarea si marcarea hotarelor administrative ale unitătilor administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (1), precum si limitele intravilanelor localitătilor se fac de către comisia stabilită în acest scop prin ordin al prefectului; regulamentul de organizare si functionare a comisiei de delimitare se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 11. – (1) Documentele tehnice ale cadastrului general, care se vor întocmi la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, sunt:

a) registrul cadastral al imobilelor;

b) indexul alfabetic al proprietarilor;

c) registrul cadastral al proprietarilor;

d) planul cadastral si anexele la partea I a cărtii funciare.

(2) Detinătorii de imobile sunt obligati să permită accesul specialistilor pentru executarea lucrărilor de cadastru general, să admită, în conditiile legii, amplasarea, pe sol sau pe constructii, a semnelor si semnalelor geodezice si să asigure protectia si conservarea acestora.

(3) Baza de date poate fi redactată si arhivată si sub formă de înregistrări, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automată a datelor, având aceleasi efecte juridice si fortă probantă echivalentă cu cea a înscrisurilor în baza cărora au fost înregistrate.

(4) Primarii localitătilor au obligatia să înstiinteze detinătorii imobilelor, în scris, prin afisare si prin alte mijloace de publicitate, să permită accesul specialistilor pentru executarea lucrărilor de cadastru sau, după caz, să se prezinte personal pentru a da lămuriri privitoare la imobile si a participa la identificarea si marcarea limitelor acestora. Dacă detinătorii imobilelor nu se prezintă, identificarea limitelor se face în lipsa acestora.

(5) După finalizarea lucrărilor de teren, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, datele obtinute se prelucrează, se înregistrează în documentele tehnice ale cadastrului, se receptionează si se introduc în baza de date cadastrale. Datele definitorii ale fiecărui imobil se transmit de către oficiul teritorial consiliului local, care are obligatia să le aducă la cunostinta detinătorilor prin înstiintare scrisă si prin afisare la sediul primăriei.

(6) Contestatiile cu privire la exactitatea datelor comunicate, însotite de documente doveditoare, pot fi prezentate de detinători, în scris, în termen de 60 de zile de la înstiintarea scrisă, oficiului teritorial care le va solutiona în termen de 30 de zile. Cei nemultumiti de modul de solutionare a contestatiilor de către oficiul teritorial pot face plângere la judecătoria în a cărei rază de competentă teritorială se află imobilul, în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatelor.

(7) Înscrierea în cartea funciară se face din oficiu, după finalizarea cadastrului general pe un teritoriu administrativ si expirarea termenului de solutionare a contestatiilor, în baza unui regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.

Art. 12. – (1) Planul cadastral contine reprezentarea grafică a datelor din registrele cadastrale, referitoare la imobilele din cadrul unitătilor administrativteritoriale – comune, orase si municipii –, si se păstrează la oficiul teritorial.

(2) Registrele, planurile cadastrale si anexele la partea I a cărtii funciare vor sta la baza completării sau, după caz, a întocmirii din oficiu a cărtilor funciare, la finalizarea măsurătorilor cadastrale la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale. O copie a acestora se păstrează în arhiva oficiilor teritoriale. Un exemplar din planurile si registrele cadastrale se transmite cu titlu gratuit la consiliile locale.

(3) Planurile, registrele cadastrale si anexele la partea I a cărtii funciare se tin la zi, în concordantă cu documentatiile cadastrale întocmite pentru înscrierea actelor si faptelor juridice, în baza cererilor si comunicărilor făcute potrivit legii.

Art. 13. – Agentia Natională si oficiile teritoriale din subordine au obligatia de a furniza, la cerere, organelor abilitate evidentele necesare stabilirii valorii de impunere.

Art. 14. – Completarea, modernizarea si mentinerea în stare de utilizare a retelei geodezice nationale necesare întocmirii si tinerii la zi a planurilor cadastrale si hărtilor topografice se realizează sub coordonarea Agentiei Nationale.

Art. 15. – Oficiul teritorial controlează, avizează si receptionează, după caz, lucrările de geodezie, topografie, cadastru si cartografie.

Art. 16. – Modul de avizare, verificare si receptie a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei si cartografiei se stabileste prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, cu consultarea uniunii profesionale înfiintate prin lege specială.

 

TITLUL II

Publicitatea imobiliară

 

CAPITOLUL I

Evidenta cadastral-juridică

 

Art. 17. – (1) Publicitatea imobiliară întemeiată pe sistemul de evidentă al cadastrului general are ca obiect înscrierea în cartea funciară a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din acelasi teritoriu administrativ si se realizează de către oficiile teritoriale pentru imobilele situate în raza de activitate a acestora.

(2) Una sau mai multe parcele alăturate de pe teritoriul unei unităti administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosintă, apartinând aceluiasi proprietar, formează imobilul definit la art. 1 alin. (3), se identifică printr-un număr cadastral unic si se înscrie într-o carte funciară.

(3) Cărtile funciare întocmite si numerotate pe teritoriul administrativ al fiecărei localităti alcătuiesc, împreună, registrul cadastral de publicitate imobiliară al acestui teritoriu, ce se tine de către biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial în a cărui rază teritorială de activitate este situat imobilul respectiv.

(4) Acest registru se întregeste cu registrul de intrare, cu planul cadastral, cu registrul cadastral al imobilelor, indicând numărul cadastral al imobilelor si numărul de ordine al cărtilor funciare în care sunt înscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor si cu o mapă în care se păstrează cererile de înscriere, împreună cu un exemplar al înscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse înscrierii.

Art. 18. – (1) Activitatea de publicitate imobiliară în cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinită de registratori de carte funciară, denumiti în continuare registratori, numiti prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, în urma unui concurs organizat de aceasta.

(2) Numărul registratorilor pentru fiecare oficiu teritorial se stabileste prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.

(3) În cadrul oficiilor teritoriale, activitatea de publicitate imobiliară este în responsabilitatea unui registrator-sef, iar în cadrul birourilor teritoriale, în responsabilitatea unui registrator coordonator, numiti prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, în urma unui concurs.

(4) Poate fi numită registrator persoana care îndeplineste în mod cumulativ următoarele conditii:

a) are cetătenia română si are capacitatea drepturilor civile;

b) este licentiat în drept;

c) nu are antecedente penale;

d) se bucură de o bună reputatie;

e) cunoaste limba română;

f) este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea functiei;

g) a îndeplinit timp de 5 ani functia de asistent-registrator sau a exercitat timp de 3 ani functia de notar, judecător, procuror, avocat, consilier juridic sau altă functie de specialitate juridică.

(5) Absolventii Institutului National al Registratorilor au prioritate la ocuparea posturilor vacante de registratori. Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de registratori se va face numai dacă acestea nu au fost ocupate de absolventii institutului.

(6) Până la data organizării concursului, registratorii pot fi numiti din cadrul angajatilor serviciilor de publicitate imobiliară care, desi nu îndeplinesc conditiile de studii, au cel putin 5 ani de experientă în domeniul publicitătii imobiliare.

(7) Registratorul răspunde pentru activitatea sa, în conditiile legii.

(8) În cadrul Agentiei Nationale functionează Directia de publicitate imobiliară, care organizează, coordonează si controlează activitatea de publicitate imobiliară din cadrul oficiilor teritoriale, în vederea respectării legilor si reglementărilor în materie.

Art. 19. – (1) Cartea funciară este alcătuită din titlu, indicând numărul ei si numele localitătii în care este situat imobilul, precum si din trei părti:

A. Partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde:

a) numărul de ordine si cel cadastral al imobilului;

b) suprafata imobilului, destinatia, categoriile de folosintă si, după caz, constructiile;

c) planul imobilului cu vecinătătile, descrierea imobilului si inventarul de coordonate al amplasamentului, pentru fiecare imobil în parte, constituie anexa la partea I, întocmită conform regulamentului aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.

B. Partea a II-a, referitoare la înscrierile privind dreptul de proprietate, care cuprinde:

a) numele proprietarului;

b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum si mentionarea înscrisului pe care se întemeiază acest drept;

c) strămutările proprietătii;

d) servitutile constituite în folosul imobilului;

e) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la proprietate;

f) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a cărtii funciare, cu privire la înscrierile făcute.

C. Partea a III-a, referitoare la înscrierile privind dezmembrămintele dreptului de proprietate si sarcini, care va cuprinde:

a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosintă, abitatie, servitutile în sarcina fondului aservit, ipoteca si privilegiile imobiliare, precum si locatiunea si cesiunea de venituri pe timp mai mare de 3 ani;

b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la drepturile reale înscrise în această parte;

c) sechestrul, urmărirea imobilului sau a veniturilor sale;

d) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face cu privire la înscrierile făcute în această parte.

(2) Datele din cartea funciară pot fi redate si arhivate si sub formă de înregistrări pe microfilme si pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automată a datelor. Acestea au aceleasi efecte juridice si fortă probatoare echivalentă cu înscrisurile în baza cărora au fost redate.

Art. 20. – (1) Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis în mod valabil.

(2) Drepturile reale se sting numai prin înscrierea radierii lor din cartea funciară, cu consimtământul titularului dreptului; acest consimtământ nu este necesar dacă dreptul se stinge prin moartea titularului dreptului sau prin împlinirea termenului arătat în înscriere; dacă dreptul ce urmează să fie radiat este grevat în folosul unei persoane, radierea se va face cu păstrarea dreptului acestei persoane.

(3) Hotărârea judecătorească definitivă si irevocabilă sau, în cazurile prevăzute de lege, actul autoritătii administrative va înlocui acordul de vointă cerut în vederea înscrierii drepturilor reale, dacă sunt opozabile titularilor.

Art. 21. – Modificarea continutului unui drept ce grevează un drept real imobiliar se înscrie, dacă legea nu dispune altfel, potrivit regulilor stabilite pentru dobândirea si stingerea drepturilor reale.

Art. 22. – Înscrierea unui drept se poate efectua numai:

a) împotriva aceluia care, la înregistrarea cererii sale, era înscris ca titular al dreptului asupra căruia înscrierea urmează să fie făcută;

b) împotriva aceluia care, înainte de a fi înscris, si-a grevat dreptul, dacă amândouă înscrierile se cer deodată.

Art. 23. – Dacă mai multe persoane si-au cedat succesiv una celeilalte dreptul real asupra unui imobil, iar înscrierile nu s-au făcut, cel din urmă îndreptătit va putea cere înscrierea dobândirilor succesive odată cu aceea a dreptului său, dovedind prin înscrisuri originale întreg sirul actelor juridice pe care se întemeiază înscrierile.

Art. 24. – Înscrierile întemeiate pe obligatiile defunctului se vor putea face si după ce dreptul mostenitorului a fost înscris, în măsura în care se dovedeste că mostenitorul este tinut de aceste obligatii.

Art. 25. – (1) Înscrierile în cartea funciară îsi vor produce efectele de opozabilitate fată de terti de la data înregistrării cererilor; ordinea înregistrării cererilor va determina rangul înscrierilor.

(2) Dacă mai multe cereri de înscriere a drepturilor reale au fost depuse deodată la biroul teritorial, ele vor primi provizoriu acelasi rang, urmând ca instanta să hotărască asupra rangului fiecăreia.

(3) Dacă au fost depuse deodată mai multe cereri având ca obiect înscrierea mai multor drepturi de ipotecă asupra aceluiasi imobil, ele vor primi acelasi rang.

Art. 26. – (1) Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale sunt opozabile fată de terti, fără înscrierea în cartea funciară, când provin din succesiune, accesiune, vânzare silită si uzucapiune.

Aceste drepturi se vor înscrie, în prealabil, dacă titularul întelege să dispună de ele.

(2) În aceleasi conditii sunt opozabile fată de terti si drepturile reale dobândite de stat si de orice persoană, prin efectul legii, prin expropriere sau prin hotărâri judecătoresti.

(3) Titularul drepturilor dobândite prin modurile enumerate nu poate însă dispune de ele decât după ce acestea au fost înscrise în prealabil în cartea funciară.

(4) Înscrierile sunt de trei feluri:

a) intabularea, având ca obiect înscrierea definitivă a drepturilor reale;

b) înscrierea provizorie a drepturilor reale sub conditia justificării ulterioare;

c) notarea, având ca obiect înscrierea drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice referitoare la starea si capacitatea persoanelor, actiunilor si căilor de atac în justitie, precum si a măsurilor de indisponibilizare, în legătură cu imobilele din cartea funciară.

Art. 27. – (1) Cel care s-a obligat să strămute sau să constituie în folosul altuia un drept real asupra unui imobil este dator să îi predea toate înscrisurile necesare pentru înscrierea acelui drept.

(2) Dacă un drept înscris în cartea funciară se stinge, titularul este obligat să predea celui îndreptătit înscrisurile necesare radierii.

(3) În situatia în care cel obligat nu predă înscrisurile, persoana interesată va putea solicita instantei să dispună înscrierea în cartea funciară.

Hotărârea instantei de judecată va suplini consimtământul la înscriere al părtii care are obligatia de a preda înscrisurile necesare înscrierii.

(4) Dreptul la actiunea în prestatie tabulară este imprescriptibil.

(5) Actiunea în prestatie tabulară se va îndrepta si împotriva tertului dobânditor înscris în cartea funciară, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele conditii:

a) actul juridic în baza căruia se solicită prestatia tabulară să fie încheiat anterior celui în baza căruia a fost înscris dreptul tertului în cartea funciară;

b) tertul să fi dobândit imobilul cu titlu gratuit sau, dacă l-a dobândit cu titlu oneros, să fie de rea-credintă.

Art. 28. – Dobânditorul anterior poate cere instantei judecătoresti să acorde înscrierii sale rang preferential fată de înscrierea efectuată la cererea unui tert care a dobândit ulterior imobilul cu titlu gratuit sau care a fost de rea-credintă la data încheierii actului.

Art. 29. – (1) Înscrierea provizorie devine opozabilă tertilor cu rangul determinat de cererea de înscriere, sub conditie si în măsura justificării ei.

(2) Înscrierea provizorie poate fi cerută în următoarele situatii:

a) când dreptul real ce se cere a fi înscris este afectat de o conditie suspensivă;

b) când se solicită intabularea unui drept real în temeiul unei hotărâri judecătoresti ce nu a rămas irevocabilă;

c) dacă se dobândeste un drept tabular care, anterior, a fost înscris provizoriu;

d) dacă debitorul a consemnat sumele pentru care a fost înscrisă ipoteca ori privilegiul imobiliar;

e) dacă pentru solutionarea cererii sunt necesare înscrisuri suplimentare, care nu aduc însă atingere fondului dreptului ce se cere a fi înscris si nu fundamentează noi capete de cerere.

(3) În acest din urmă caz, solicitantul va fi înstiintat pentru a depune într-un termen stabilit, după caz, de registrator înscrisurile necesare, sub sanctiunea radierii înscrierii provizorii. Dacă înscrisurile vor fi depuse în termenul fixat, se va proceda la justificarea înscrierii provizorii, printr-o încheiere dată de registratorul de carte funciară.

(4) Justificarea înscrierii provizorii se va face în temeiul consimtământului celui în contra căruia s-a efectuat înscrierea provizorie, a unei hotărâri judecătoresti irevocabile ori a încheierii registratorului de carte funciară, în situatia ultimului caz de înscriere provizorie mentionat.

(5) Justificarea radierii dreptului de ipotecă se va face în baza consimtământului dat în formă autentică al titularului dreptului de ipotecă ori în temeiul unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile.

Art. 30. – (1) Dacă în cartea funciară s-a înscris un drept real, în conditiile prezentei legi, în folosul unei persoane, se prezumă că dreptul există în folosul ei, dacă a fost dobândit sau constituit cu bună-credintă, cât timp nu se dovedeste contrariul.

(2) Dacă un drept s-a radiat din cartea funciară, se prezumă că acel drept nu există.

Art. 31. – (1) Cuprinsul cărtii funciare, în afara îngrădirilor si exceptiilor legale, se consideră exact numai în folosul acelei persoane care, în virtutea unui act juridic cu titlul legal, a dobândit cu bună-credintă un drept real înscris în cartea funciară.

(2) Dobânditorul este considerat de bună-credintă dacă, la data înregistrării cererii de înscriere a dreptului în folosul său, nu a fost notată nici o actiune prin care se contestă cuprinsul cărtii funciare sau dacă din titlul transmitătorului si din cuprinsul cărtii funciare nu reiese vreo neconcordantă între aceasta si situatia juridică reală.

Art. 32. – Efectul de opozabilitate al înscrierilor este inoperant cu referire la:

a) suprafata terenurilor, destinatia, categoria de folosintă, valoarea sau alte asemenea aspecte;

b) restrictii aduse dreptului de proprietate prin raporturile de vecinătate, expropriere sau prin prevederi legale privind protectia ecologică, sistematizarea localitătilor si alte asemenea aspecte.

Art. 33. – (1) În cazul în care cuprinsul cărtii funciare nu corespunde, în privinta înscrierii, cu situatia juridică reală, se poate cere rectificarea sau, după caz, modificarea acesteia.

(2) Prin rectificare se întelege radierea, îndreptarea sau mentionarea înscrierii oricărei operatiuni, susceptibilă a face obiectul unei înscrieri în cartea funciară.

(3) Prin modificare se întelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esenta dreptului care poartă asupra acelui imobil. Modificarea nu se poate face decât la cererea titularului dreptului de proprietate.

(4) Rectificarea înscrierilor în cartea funciară se poate face fie pe cale amiabilă, prin declaratie autentică, fie în caz de litigiu, prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă.

(5) Erorile materiale săvârsite cu prilejul înscrierilor în cartea funciară pot fi îndreptate la cerere sau din oficiu.

(6) Procedura de rectificare a înscrierilor în cartea funciară, a modificărilor si cea de îndreptare a erorilor materiale se va stabili prin regulament aprobat de directorul general al Agentiei Nationale.

Art. 34. – Orice persoană interesată poate cere rectificarea înscrierilor din cartea funciară dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă s-a constatat că:

1. înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil;

2. dreptul înscris a fost gresit calificat;

3. nu mai sunt întrunite conditiile de existentă a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea;

4. înscrierea din cartea funciară nu mai este în concordantă cu situatia reală actuală a imobilului.

Art. 35. – (1) Actiunea în rectificare, sub rezerva prescriptiei dreptului material la actiunea în fond, va fi imprescriptibilă.

(2) Fată de tertele persoane care au dobândit cu bună-credintă un drept real prin donatie sau legat, actiunea în rectificare nu se va putea porni decât în termen de 10 ani, socotiti din ziua când s-a înregistrat cererea lor de înscriere, cu exceptia cazului în care dreptul material la actiunea în fond nu s-a prescris mai înainte.

Art. 36. – Actiunea în rectificare, întemeiată pe nevalabilitatea înscrierii, a titlului ce a stat la baza acesteia sau pe gresita calificare a dreptului înscris, se va putea îndrepta si împotriva tertelor persoane care si-au înscris un drept real, dobândit cu bună-credintă si prin act juridic cu titlu oneros, bazându-se pe cuprinsul cărtii funciare, în termen de trei ani de la data înregistrării cererii de înscriere formulată de dobânditorul nemijlocit al dreptului a cărui rectificare se cere, afară de cazul când dreptul material la actiunea de fond nu s-a prescris.

Art. 37. – (1) Hotărârea prin care s-a admis rectificarea unei înscrieri nu va fi opozabilă persoanelor împotriva cărora actiunea nu a fost admisă.

(2) Dacă actiunea în rectificare a fost înscrisă în cartea funciară, hotărârea judecătorească va fi opozabilă si tertelor persoane care au dobândit dreptul după înscriere.

Art. 38. – Actele si faptele juridice, privitoare la drepturile personale, la starea si capacitatea persoanelor în legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară, vor putea fi înscrise, la cerere, cu efect de opozabilitate pentru terte persoane.

Art. 39. – (1) Proprietarul unui imobil poate cere ca intentia sa de a înstrăina sau de a ipoteca să fie înscrisă, arătând, în acest din urmă caz, suma ce urmează să se garanteze prin ipotecă.

(2) Dacă se săvârseste înstrăinarea sau ipotecarea, dreptul înscris va avea rangul înscrierii intentiei.

Art. 40. – (1) Înscrierea intentiei de a înstrăina sau de a ipoteca îsi pierde efectul prin trecerea unui termen de două luni de la data înregistrării cererii.

(2) Anul, luna si ziua în care înscrierea îsi pierde efectul vor fi arătate atât în înscriere, cât si în încheierea care a ordonat-o.

Art. 41. – (1) Orice persoană poate cerceta cartea funciară si celelalte evidente care alcătuiesc registrul cadastral de publicitate imobiliară, cu exceptia evidentelor care privesc siguranta natională.

(2) La cerere, se vor elibera extrase, certificate sau copii certificate conform cu originalul de pe cărtile funciare, planuri sau înscrisuri, cu dovada plătii tarifelor legale.

(3) Nici o autoritate nu va putea cere trimiterea originalului cărtii funciare sau a planurilor de identificare a imobilelor.

(4) Mapa înscrisurilor privind înscrierea atacată poate fi cercetată de către instanta de judecată si organele de cercetare penală, în conditiile legii.

Art. 42. – (1) Imobilul înscris în cartea funciară se poate modifica prin alipiri, dezlipiri sau prin mărirea sau micsorarea întinderii acestuia.

(2) Imobilul se modifică prin dezlipiri, dacă se desparte o parcelă de un imobil. Dezlipirea unui imobil sau a unei părti dintr-un imobil se face împreună cu sarcinile care grevează imobilul. Imobilul grevat cu sarcini nu poate fi alipit la un alt imobil, ci va forma, în caz de dezlipire, un imobil separat.

Art. 43. – (1) În caz de alipire sau dezlipire, se vor efectua transcrieri, dacă o parcelă trece dintr-o carte funciară în alta, sau reînscrieri, dacă, dezlipindu-se o parcelă, aceasta se va trece în aceeasi carte funciară ca un imobil de sine stătător.

(2) Dacă se transcrie o parte din parcelă într-o altă carte funciară, se va forma un imobil distinct cu număr cadastral nou, iar restul se înscrie în vechea carte funciară, cu mentionarea noului număr cadastral si a suprafetei imobilului, iar dacă toate imobilele înscrise într-o carte funciară au fost transcrise, aceasta se va închide si nu va mai putea fi redeschisă pentru noi înscrieri.

Art. 44. – Mai multi proprietari nu pot fi înscrisi în aceeasi carte funciară decât dacă se găsesc în cazul coproprietătii, caz în care se va arăta partea indiviză a fiecărui proprietar.

Art. 45. – (1) Dacă un imobil cu constructie – condominiu –, din care unele părti sunt comune indivize iar restul sunt individuale, se întocmeste o carte funciară colectivă pentru întreaga constructie, si câte o carte funciară individuală pentru fiecare proprietate individuală care poate fi reprezentată din apartamente sau spatii cu altă destinatie decât cea de locuintă; prin asimilare, poate fi definit condominiu si un tronson cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în conditiile în care se poate delimita proprietatea comună.

(2) Dreptul de proprietate comună fortată si perpetuă pe părtile comune ale unui imobil se valorifică numai împreună cu dreptul de proprietate exclusivă care poartă asupra acestuia sau a unei părti determinate din acesta.

Art. 46. – (1) Imobilele ce apartin domeniului public si domeniului privat al statului sau, după caz, al unitătii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărti funciare speciale ale unitătii administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu exceptiile prevăzute de lege.

(2) Cărtile funciare speciale se tin de către birourile teritoriale ale oficiului de cadastru si publicitate imobiliară.

 

CAPITOLUL II

Procedura de înscriere în cartea funciară

 

Art. 47. – (1) Cererea de înscriere în cartea funciară se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial si va fi însotită de înscrisul original sau de copia legalizată de pe acesta, prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere; copia legalizată se va păstra în mapa biroului de cadastru si publicitate imobiliară.

(2) În cazul hotărârii judecătoresti, se va prezenta o copie legalizată, cu mentiunea că este definitivă si irevocabilă.

(3) Cererile de înscriere se vor înregistra de îndată în registrul de intrare, cu mentionarea datei si a numărului care rezultă din ordinea cronologică a depunerii lor.

(4) Dacă mai multe cereri au fost depuse deodată la acelasi birou teritorial, drepturile de ipotecă si privilegiile vor avea acelasi rang, iar celelalte drepturi vor primi numai provizoriu rang egal, urmând ca prin judecată să se hotărască asupra rangului si asupra radierii încheierii nevalabile.

(5) Înscrierile în cartea funciară se efectuează la cererea părtilor interesate, cu exceptia cazurilor în care legea prevede înscrierea din oficiu; cererea de înscriere se îndreaptă la biroul unde se află cartea funciară în care urmează să se facă înscrierea.

(6) Intabularea sau înscrierea provizorie poate fi cerută de orice persoană care, potrivit înscrisului original, hotărârii judecătoresti sau hotărârii autoritătii administrative, urmează să strămute, să constituie, să modifice, să dobândească sau să stingă un drept tabular.

(7) Înscrierea unui drept sau radierea unei sarcini pot fi cerute:

a) de mandatarul general al celui îndrituit;

b) de oricare dintre titularii aceluiasi drept.

(8) Creditorul a cărui creantă certă si exigibilă este dovedită printr-un înscris sau printr-o hotărâre judecătorească, ori în cazurile anume prevăzute de lege printr-o decizie a autoritătii administrative, va putea cere instantei, în numele si în folosul debitorului său, înscrierea unui drept tabular sau radierea unei sarcini.

(9) Debitorul care a plătit valabil creanta ipotecară a unui cesionar neînscris în cartea funciară poate cere radierea ipotecii, dacă înfătisează înscrisul original al cesiunii si chitanta doveditoare a plătii.

Art. 48. – (1) În cazul în care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere, dacă înscrisul îndeplineste următoarele conditii:

a) este încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege;

b) indică numele părtilor;

c) individualizează imobilul printr-un identificator unic;

d) este însotit de o traducere legalizată, dacă actul nu este întocmit în limba română;

e) este însotit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului.

(2) Încheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numărului cadastral al imobilului si al cărtii funciare, precum si a părtii cărtii funciare în care urmează a se face înscrierea. De asemenea, se vor indica pozitiile ce au fost radiate si numele celui în favoarea sau împotriva căruia s-au făcut înscrierile, indiferent de felul lor.

(3) În cazul în care identificarea cadastrală a imobilului nu este posibilă, pe baza datelor existente, vor fi folosite documentatii cadastrale întocmite si receptionate conform prevederilor prezentei legi.

Art. 49. – Dacă se constată că cererea de înscriere în cartea funciară nu întruneste conditiile legale, se va respinge printr-o încheiere motivată.

Despre respingerea cererii se va face mentiune în registrul de intrare, în dreptul înregistrării acesteia, precum si în cartea funciară.

Art. 50. – (1) Încheierea se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum si celorlalte persoane interesate potrivit mentiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în termen de 15 zile de la pronuntarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

(2) Încheierea de înscriere sau de respingere poate fi atacată cu plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la biroul teritorial. Plângerea împotriva încheierii se depune la biroul teritorial si se va înscrie din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competentă teritorială se află imobilul, însotită de dosarul încheierii si copia cărtii funciare.

(3) Hotărârea pronuntată de judecătorie poate fi atacată cu apel.

(4) Hotărârea judecătorească definitivă si irevocabilă se comunică, din oficiu, biroului teritorial de către instanta care s-a pronuntat ultima asupra fondului.

(5) Înscrierea făcută în temeiul acestei hotărâri judecătoresti îsi produce efectele de la înregistrarea cererii de înscriere la biroul teritorial.

(6) În cazul respingerii plângerii prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, notările făcute se radiază din oficiu.

Art. 51. – (1) Înscrierile si radierile efectuate în cărtile funciare nu pot fi rectificate decât pe baza hotărârii instantei judecătoresti definitive si irevocabile sau pe cale amiabilă, în baza unei declaratii date în formă autentică, de titularul tabular, respectiv de titular, în baza unei documentatii cadastrale.

(2) Prevederile art. 50 se vor aplica în mod corespunzător.

Art. 52. – (1) În cazul în care o carte funciară urmează a fi întocmită ori completată prin înscrierea unui imobil care nu a fost cuprins în nici o altă carte funciară, precum si în cazul în care o carte funciară a fost distrusă, pierdută ori a devenit nefolosibilă, în tot sau în parte, din diferite cauze, întocmirea, completarea si reconstituirea, după caz, se face de către registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesati, pe baza unei încheieri. În acest scop se folosesc toate înscrisurile si documentatiile tehnice existente, privitoare la imobilele în cauză, precum si situatia dreptului de proprietate.

(2) Încheierea poate fi atacată, după caz, în conditiile art. 50 alin. (2).

Art. 53. – (1) Erorile materiale săvârsite cu prilejul înscrierilor sau radierilor se pot îndrepta, prin încheiere motivată, de către registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu comunicarea acesteia persoanei interesate.

(2) În acest caz se vor aplica, prin asemănare, dispozitiile art. 36–38.

Art. 54. – (1) Notarul public care a întocmit actul privitor la un drept tabular este obligat să ceară din oficiu înscrierea în cartea funciară la biroul teritorial în a cărei rază de activitate se află imobilul. Despre exercitarea acestei obligatii se va face mentiune expresă în cuprinsul actului sau, după caz, al certificatului de mostenitor. Mentiunea se va face în cazul în care pentru bunurile din masa succesorală s-a deschis carte funciară sau există documentatie cadastrală. La autentificarea actelor prin care se constituie, se modifică sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciară pentru autentificare sau, după caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilitătii extrasului de carte funciară pentru autentificare, registratorul nu va efectua nici un fel de înscriere în cartea funciară, cu exceptia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul.

(2) Instanta judecătorească va transmite, în termen de 3 zile, hotărârea rămasă definitivă si irevocabilă, constitutivă sau declarativă asupra unui drept real imobiliar, la biroul de carte funciară al judecătoriei în a cărei rază de activitate se află imobilul.

(3) Instanta judecătorească nu va trece la dezbaterea în fond a actiunii privind desfiintarea actului juridic supus înscrierii, dacă acesta nu a fost înscris, în prealabil, pentru informare, în cartea funciară.

Art. 55. – (1) Dreptul de proprietate dobândit prin construire se va putea înscrie în cartea funciară pe baza unui certificat eliberat de primăria localitătii unde este situat imobilul, prin care se atestă, când este cazul, faptul că proprietarul a edificat constructiile în conformitate cu autorizatia de construire eliberată potrivit legii, precum si a unei documentatii cadastrale.

(2) Ipoteca se poate înscrie numai asupra unui imobil în întregul său sau asupra cotei-părti apartinând unui coproprietar. Dacă ipoteca s-a constituit asupra unei părti din constructie, ea va fi înscrisă atât asupra acesteia cât si asupra cotei corespunzătoare din părtile comune indivize.

(3) Ipoteca constituită asupra unui bun viitor se poate intabula în conditiile legii privind creditul ipotecar pentru investitiile imobiliare, dacă în prealabil a fost notată existenta autorizatiei de construire si notarea procesului-verbal de receptie partială.

(4) În toate cazurile când prin lege se acordă un privilegiu imobiliar sau o ipotecă legală pentru garantarea vreunui drept sau creante, acestea se vor înscrie din oficiu în cartea funciară, cu exceptia situatiei în care părtile renuntă în mod expres la acest beneficiu; înscrierea privilegiului sau a ipotecii legale se face, de regulă, în temeiul înscrisului din care rezultă creanta privilegiată sau care conferă dreptul de a lua o inscriptie ipotecară.

(5) Privilegiile sau ipotecile legale se vor înscrie pentru suma prevăzută în înscris; dacă creanta nu este determinată, pentru suma maximă arătată în cerere, precum si cuantumul dobânzii. În toate cazurile, privilegiile se înscriu si capătă rang numai în conditiile determinate de legea care le-a instituit, iar în lipsa vreunei mentiuni în această lege, ele primesc rang potrivit dispozitiilor legale privitoare la înscrierea ipotecilor.

(6) Când în înscrisul doveditor al vânzării se învederează că pretul nu a fost plătit ori nu a fost plătit în întregime, privilegiul pentru garantarea pretului datorat se înscrie din oficiu, în folosul vânzătorului.

(7) Dacă vânzarea a fost desfiintată, privilegiul se va radia din oficiu.

(8) Dispozitiile alin. (4) se vor aplica în mod corespunzător în cazul schimbului sau împărtelii, pentru diferenta de valoare datorată în bani.

(9) Privilegiul pentru garantarea pretului datorat de coproprietarul adjudecatar al imobilului supus împărtelii se va înscrie în temeiul actului de adjudecare.

(10) Dacă ipoteca creantei novate a fost rezervată pentru garantarea noii creante, aceasta se va înscrie, în rangul vechii ipoteci sau vechiului privilegiu, în temeiul înscrisului care face dovada novatiunii.

(11) Cel subrogat în drepturile creditorului ipotecar sau privilegiat va putea cere înscrierea strămutării dreptului de ipotecă sau privilegiului în temeiul înscrisurilor ce dovedesc subrogarea.

 

TITLUL III

Dispozitii tranzitorii, sanctiuni si dispozitii finale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii tranzitorii

 

Art. 56. – (1) Înscrierile făcute în conformitate cu actele normative în vigoare în registrul de transcriptiuni si inscriptiuni, în cărtile funciare si în cărtile de publicitate funciară, înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, îsi vor produce si după această dată efectele prevăzute, cu exceptia cazurilor în care drepturile de proprietate si celelalte drepturi reale au fost afectate în orice mod prin efectul legii.

(2) Toate documentele de evidentă si publicitate imobiliară se preiau si se conservă de către birourile teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale în a căror rază de activitate se află imobilele.

(3) Executarea silită imobiliară va urma dispozitiile Codului de procedură civilă si pentru actele de executare începute potrivit Legii LX din anul 1881, cu modificările aduse prin Legea nr. 54 din anul 1912.

Art. 57. – Actul juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept real imobiliar, valabil încheiat anterior intrării în vigoare a prezentei legi, netranscris în registrul de transcriptiuni si inscriptiuni ori, după caz, neînscris în cartea funciară, îsi produce efectele la data înscrierii în cartea funciară, potrivit prevederilor prezentei legi. Actul sub semnătură privată, valabil încheiat, va fi luat în considerare dacă are dată certă anterioară intrării în vigoare a Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Art. 58. – (1) În regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cărtile funciare sau, după caz, Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cărtilor funciare provizorii din vechiul Regat în cărti de publicitate funciară, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în cărtile funciare sau, după caz, în cărtile de publicitate funciară, vor continua să fie făcute în aceste cărti, cu respectarea si în conditiile dispozitiilor prezentei legi.

(2) În regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, până la deschiderea cărtii funciare, privilegiile si ipotecile legale, sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor si veniturilor sale, punerea în miscare a actiunii penale, precum si actiunile pentru apărarea drepturilor reale privitoare la imobilele neînscrise în cartea funciară vor continua să fie înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară.

(3) În cazul înscrierii unei constructii, a dezmembrării sau alipirii unui corp funciar înscris într-o carte funciară întocmită în baza Decretului-lege nr. 115/1938, precum si pentru înscrierea imobilelor dobândite în temeiul legilor funciare, pentru imobilul desprins se va deschide o nouă carte funciară, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 59. – Actele si faptele juridice privind imobilele situate pe un teritoriu administrativ, pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general, se vor înscrie în câte o carte funciară. În aceleasi conditii, se vor înscrie si titlurile de proprietate emise în temeiul legilor funciare. La cererea de înscriere se va atasa documentatia cadastrală la care se referă înscrierea, întocmită de o persoană fizică sau juridică autorizată de Agentia Natională sau de oficiile teritoriale, după caz. Continutul documentatiei cadastrale si modul de întocmire al acesteia se stabilesc de către Agentia Natională.

Art. 60. – Modul de înscriere a imobilelor apartinând institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice si al sigurantei nationale se va stabili de către aceste organe, împreună cu Agentia Natională.

Art. 61. – (1) Dacă se constată unele diferente între suprafetele înscrise în actele de proprietate si situatia reală din teren, rezultată din măsurătorile executate pentru întocmirea cadastrului general, consiliile locale îi vor înstiinta pe proprietarii interesati.

(2) Plusurile si minusurile de teren de pe aceeasi unitate administrativ-teritorială se compensează între proprietarii în cauză.

(3) Plusurile si minusurile de teren se stabilesc de către persoanele autorizate care efectuează măsurătorile si se comunică celor în cauză si primarilor.

Art. 62. – Orice neîntelegeri cu privire la identificarea si măsurarea parcelelor de teren, precum si cu privire la proprietarii acestora, se vor solutiona de către instantele judecătoresti.

Art. 63. – (1) Agentia Natională întocmeste, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, regulamentul de organizare si functionare a birourilor teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale.

(2) Persoanele autorizate privind desfăsurarea activitătii de realizare si de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei de către persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul României, vor proceda, în baza legii speciale, la constituirea unei uniuni profesionale.

 

CAPITOLUL II

Sanctiuni

 

Art. 64. – (1) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Natională, este împuternicit să controleze activitatea tuturor persoanelor fizice si juridice, care desfăsoară activităti pe teritoriul României în domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei.

(2) Constituie contraventii următoarele fapte:

a) folosirea în documente oficiale a datelor cu privire la proprietari, terenuri sau constructii, altele decât cele înscrise în documentele cadastrale realizate în conditiile prezentei legi;

b) refuzul proprietarilor de imobile de a permite accesul personalului de executie pentru realizarea lucrărilor de cadastru, a celor geodezice, topografice si fotogrammetrice, cu exceptia Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Pază si persoanelor juridice din sectorul de apărare;

c) refuzul de a pune la dispozitia Agentiei Nationale sau institutiilor subordonate a documentatiilor de specialitate utilizabile la lucrările de cadastru de către cei care le detin, cu exceptia Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Pază si persoanelor juridice din sectorul de apărare;

d) publicarea, difuzarea sau utilizarea cu bună stiintă a datelor, documentelor si informatiilor de specialitate elaborate sau aflate în administrarea Agentiei Nationale ori unitătilor subordonate fără acordul acestora, după caz;

e) executarea lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie fără avizele de executie eliberate de Agentia Natională sau de oficiile de cadastru si publicitate imobiliară, după caz;

f) realizarea si verificarea lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, fără autorizatie legală;

g) nerespectarea sau încălcarea regulamentelor, normelor, metodologiilor si standardelor din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, precum si din domeniul publicitătii imobiliare;

h) nerespectarea prevederilor legale cu privire la întocmirea, evidenta, multiplicarea si păstrarea datelor si documentelor cu caracter secret;

i) întocmirea de acte translative de proprietate fără extras de carte funciară.

(3) Faptele prevăzute la alin. (2) lit. a) si b) se sanctionează cu amendă de la 200 lei (RON) la 500 lei (RON), iar cele prevăzute la alin. (2) lit. c)–i) cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON) si/sau suspendarea autorizatiei.

(4) Amenzile se aplică persoanelor fizice si juridice, după caz, si se vor actualiza prin ordin al ministrului administratiei si internelor, pe baza indicilor de inflatie stabiliti de Institutul National de Statistică.

Art. 65. – (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizează de către Agentia Natională, prin împuternicitii săi.

(2) Contraventiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Degradarea sau distrugerea bornelor, reperelor, mărcilor de nivelment si a semnalelor din reteaua geodezică natională, amplasate în subsol, pe sol ori pe constructii, sau împiedicarea unor măsuri de conservare a acestor bunuri constituie infractiune de distrugere si se pedepseste potrivit prevederilor art. 217 din Codul penal.

(4) De asemenea, constituie infractiune de tulburare de posesie si se pedepseste, potrivit prevederilor art. 220 din Codul penal, modificarea cu intentie a materializărilor limitelor de proprietate, înfiintarea sau mutarea semnelor de hotar si a reperelor de marcare a limitelor de zonă a căii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, căilor navigabile, delimitărilor de hotare cadastrale, silvice, geologice si miniere, fără aprobarea prevăzută de lege.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 66. – (1) În termen de 10 zile de la data definitivării lucrărilor de introducere sau întretinere a cadastrului general pe o unitate administrativ-teritorială – comună, oras sau municipiu –, oficiul teritorial transmite birourilor teritoriale documentele tehnice cadastrale de pe teritoriul fiecărei unităti administrativteritoriale, în vederea întocmirii din oficiu a cărtilor funciare ale imobilelor.

(2) Oficiile teritoriale si birourile teritoriale realizează, păstrează si asigură conservarea copiilor de sigurantă de pe documentele de cadastru, geodezie, cartografie si publicitate imobiliară, inclusiv de pe microfilme sau suporturi informatice.

Art. 67. – Sistemele informationale specifice domeniilor de activitate se realizează de către autoritătile publice centrale care răspund de domeniile respective.

Art. 68. – (1) Informatiile referitoare la reteaua geodezică natională, hărtile oficiale, cadastrul general si publicitatea imobiliară sunt informatii publice si reprezintă bun proprietate publică a statului si sunt în administrarea Agentiei Nationale prin unitătile subordonate. Aceste informatii se pot consulta si sunt accesibile oricăror persoane fizice sau juridice contra cost, cu exceptia informatiilor privind siguranta natională.

(2) Informatiile mentionate mai sus pot fi consultate gratuit de către autoritătile publice centrale si locale în vederea realizării proiectelor de interes national.

Art. 69. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data finalizării lucrărilor de cadastru general si a registrelor de publicitate imobiliară pentru întreg teritoriul administrativ al unei unităti administrativteritoriale îsi încetează aplicabilitatea, pentru teritoriul respectiv, următoarele dispozitii legale:

– art. 1801, 1802 si 1816–1823 din Codul civil;

– art. 710–720 din Codul de procedură civilă, cu exceptia prevederilor referitoare la amanet;

– Decretul-lege nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozitiilor referitoare la cărtile funciare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modificările ulterioare;

– Legea nr. 242 din 12 iulie 1947 pentru transformarea cărtilor funciare provizorii din vechiul Regat în cărti de publicitate funciară, publicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 12 iulie 1947, cu modificările ulterioare;

– Decretul nr. 2.142 din 12 iunie 1930 pentru functionarea cărtilor funduare centrale pentru căile ferate si canaluri;

– Legea LX din anul 1881 privitoare la executarea silită imobiliară, cu modificările ulterioare.

(3) După definitivarea cadastrului la nivelul întregii tări, se abrogă:

– art. 1801, 1802 si 1816–1823 din Codul civil;

– art. 710–720 din Codul de procedură civilă, cu exceptia prevederilor referitoare la amanet;

– Decretul-lege nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozitiilor referitoare la cărtile funciare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modificările ulterioare;

– Legea nr. 242 din 12 iulie 1947 pentru transformarea cărtilor funciare provizorii din vechiul Regat în cărti de publicitate funciară, publicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 12 iulie 1947, cu modificările ulterioare;

– Decretul nr. 2.142 din 12 iunie 1930 pentru functionarea cărtilor funduare centrale pentru căile ferate si canaluri;

– Legea LX din anul 1881 privitoare la executarea silită imobiliară, cu modificările ulterioare.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

– art. 37–43 din Legea fondului funciar nr. 59 din 29 octombrie 1974, publicată în Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974, cu modificările ulterioare;

– anexa nr. 1 la Decretul nr. 146/1985 privind înfiintarea colectivelor de lucrări cadastrale;

– Decretul nr. 305 din 15 septembrie 1971 privind activitatea geodezică, topofotogrammetrică si cartografică, precum si procurarea, detinerea si folosirea datelor si documentelor rezultate din această activitate, publicat în Buletinul Oficial nr. 111 din 26 septembrie 1971;

– orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

 

NOTĂ:

 

Reproducem mai jos prevederile art. II, IV, IV1, V si VIII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 499/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 7/1996 si care se aplică, în continuare, ca dispozitii proprii acestei ordonante de urgentă:

Art.II. – (1) Până la preluarea lor, birourile de carte funciară si personalul acestora îsi vor continua activitatea în cadrul judecătoriilor, în acord cu procedurile mentionate în cadrul titlului II cap. II din Legea cadastrului si publicitătii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului justitiei nr. 2.371/C/1997 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de carte funciară ale judecătoriilor, cu modificările ulterioare.

(2) Birourile de carte funciară din cadrul judecătoriilor vor continua să colecteze taxele si tarifele cu privire la activitatea de publicitate imobiliară până la data la care vor fi preluate efectiv de oficiile de cadastru si publicitate imobiliară.

.....................................................................................

Art. IV. – Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară va întocmi si va publica un plan si un raport anual de activitate.

Art. IV1. – În îndeplinirea obligatiilor legale referitoare la publicitatea imobiliară, măsurile care se au în vedere se stabilesc prin protocolul încheiat de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si Uniunea Natională a Notarilor Publici din România.

Art. V. – (1) Spatiile aflate în proprietatea privată a statului si în administrarea oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, respectiv în administrarea tribunalelor pentru birourile de carte funciară în care îsi desfăsoară activitatea aceste oficii si cel al municipiului Bucuresti, Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie si birourile de carte funciară care îsi desfăsoară activitatea în imobile separate trec în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară si în folosinta gratuită a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară judetene si al municipiului Bucuresti si a Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie.

(2) Spatiile aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, respectiv în administrarea judecătoriilor pentru birourile de carte funciară care îsi desfăsoară activitatea în imobile separate, trec în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară si în folosinta gratuită a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară judetene si al municipiului Bucuresti.

(3) Spatiile aflate în incinta instantelor judecătoresti se eliberează până la data de 31 decembrie 2004.

(4) Patrimoniul Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, al oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, al Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie si bunurile materiale si arhiva utilizate de birourile de carte funciară trec în proprietatea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară. De la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă bunurile în cauză vor fi preluate de structurile nou-create, prin protocol, conform planului aprobat prin ordin comun al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară si al ministrului justitiei, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2004.

.........................................................................................

Art. VIII. – În cuprinsul actelor normative în vigoare, ori de câte ori se fac trimiteri la dispozitii abrogate sau modificate în temeiul prezentei ordonante de urgentă, trimiterea se va considera a fi făcută, când este cazul, la dispozitiile corespunzătoare care le înlocuiesc, cu exceptia sintagmei «cadastru de specialitate», care se redefineste ca «sistem informational specific domeniului de activitate».“