MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 202         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 3 martie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

250. – Hotărâre privind trecerea unor imobile sau a unor părti din acestea, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru unele unităti din subordine, în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

35. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1/2006 pentru aprobarea tarifelor sanitare veterinare privind finantarea inspectiilor si controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul furajelor de origine vegetală destinate animalelor, produselor medicinale de uz veterinar si produselor de origine nonanimală

 

41. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind asistenta mutuală între autoritătile administrative ale statelor membre ale Uniunii Europene si cooperarea acestora cu Comisia Europeană în scopul asigurării aplicării corecte a legislatiei din domeniile veterinar si zootehnic

 

99. – Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea structurii organizatorice a Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie si a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară

 

1.218. – Ordin al ministrului administratiei si internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societătii Comerciale “Parc Industrial Gorj“ – S.A.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

28. – Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 20 februarie 2006

 

Registrul National al Asistentilor Sociali din România, publicat în temeiul art. 26 alin. (7) din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile sau a unor părti din acestea, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru unele unităti din subordine, în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă trecerea unor imobile sau a unor părti din acestea, având datele de identificare prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru unele unităti din subordine, în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru Agentia de Plăti de Interventie pentru Agricultură, cu destinatia de sedii pentru sucursalele judetene si centrele locale ale acesteia.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 250.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor imobile sau a unor părti din acestea, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru unele unităti din subordine, care trec în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

  

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1/2006 pentru aprobarea tarifelor sanitare veterinare privind finantarea inspectiilor si controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul furajelor de origine vegetală destinate animalelor, produselor medicinale de uz veterinar si produselor de origine nonanimală

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 30.074 din 12 ianuarie 2006, întocmit de Directia generală inspectii si coordonare PIF din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. – Anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1/2006 pentru aprobarea tarifelor sanitare veterinare privind finantarea inspectiilor si controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul furajelor de origine vegetală destinate animalelor, produselor medicinale de uz veterinar si produselor de origine nonanimală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 10 ianuarie 2006, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Constantin Lupescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2006.

Nr. 35.

 

ANEXĂ

 

TARIFE

sanitare veterinare privind finantarea inspectiilor si controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul furajelor de origine vegetală destinate animalelor, produselor medicinale de uz veterinar

si produselor de origine nonanimală

 

Nr. crt.

Specificare

Import si transit

Tariful în euro/tonă

1.

Furaje de origine vegetală pentru animale

8 euro/transport până în o tonă si suplimentar 1 euro pentru fiecare tonă de greutate în plus până la 25 tone si 0,5 euro pentru fiecare tonă de greutate în plus peste 25 tone si nu mai mult de 3.000 euro/transport

 

Nr. crt.

Specificare

Import Tariful în euro/tonă

1.

Produse medicinale de uz veterinar

8 euro/transport până în o tonă si suplimentar 1 euro pentru fiecare tonă de greutate în plus

2.

Produse de origine nonanimală

4 euro/transport sub o tonă si suplimentar 1 euro pentru fiecare tonă de greutate în plus până la 25 tone si 0,5 euro pentru fiecare tonă de greutate în plus până la100 tone si nu mai mult de 3.000 euro/transport

3.

Produse de origine nonanimală în conditii speciale

8 euro/transport până în o tonă si suplimentar 1 euro pentru fiecare tonă de greutate în plus până la 25 tone si 0,5 euro pentru fiecare tonă de greutate în plus peste25 tone si nu mai mult de 3.000 euro/transport

 

NOTĂ:

a) Transporturile care sosesc în acelasi mijloc de transport, având produse grupaj apartinând aceluiasi importator, se vor tarifa separat pentru fiecare tip de produs, conform tabelului de mai sus.

b) Pentru transporturile care au 2 sau mai multi importatori se va tarifa responsabilul de încărcătură în functie de tipul mărfii/transport si, individual, pentru mărfurile fiecărui importator.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind asistenta mutuală între autoritătile administrative ale statelor membre ale Uniunii Europene si cooperarea acestora cu Comisia Europeană în scopul asigurării aplicării corecte a legislatiei din domeniile veterinar si zootehnic

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 21.136 din 14 februarie 2006, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară privind asistenta mutuală între autoritătile administrative ale statelor membre ale Uniunii Europene si cooperarea acestora cu Comisia Europeană în scopul asigurării aplicării corecte a legislatiei din domeniile veterinar si zootehnic, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 631/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind asistenta mutuală între autoritatea veterinară centrală a României si autoritătile veterinare centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene si cooperarea acestora cu Comisia Europeană, în scopul asigurării aplicării corecte a legislatiei din domeniile veterinar si zootehnic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 si 145 bis din 6 martie 2003.

Art. 4. – Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 89/608/CEE care stabileste regulile privind asistenta mutuală între autoritătile administrative ale statelor membre si cooperarea acestora cu Comisia Europeană în scopul asigurării aplicării corecte a legislatiei din domeniile veterinar si zootehnic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 351 din 2 decembrie 1989, p. 34.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Ion Agafitei

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 41.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind asistenta mutuală între autoritătile administrative ale statelor membre ale Uniunii Europene si cooperarea acestora cu Comisia Europeană în scopul asigurării aplicării corecte a legislatiei din domeniile veterinar si zootehnic

 

Art. 1. – Prezenta normă sanitară veterinară stabileste căile prin care autoritatea veterinară centrală a României, responsabilă cu monitorizarea legislatiei din domeniile veterinar si zootehnic, trebuie să coopereze cu autoritătile veterinare centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene si cu departamentele de profil ale Comisiei Europene, pentru a se asigura conformitatea cu o astfel de legislatie.

Art. 2. – (1) În scopurile prezentei norme sanitare veterinare, expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) legislatia din domeniul veterinar – toate prevederile comunitare si prevederile care contribuie la aplicarea regulilor comunitare care reglementează sănătatea animalelor, sănătatea publică, în raport cu domeniul veterinar, inspectia sănătătii animalelor, carnea si alte produse de origine animală, protectia animalelor si celelalte corelate cu acestea;

b) legislatia din domeniul zootehnic – toate prevederile comunitare si prevederile care contribuie la aplicarea regulilor comunitare referitoare la domeniul zootehnic;

c) autoritate solicitantă – autoritatea veterinară centrală a unui stat membru al Uniunii Europene sau a României, care formulează o cerere de asistentă;

d) autoritate solicitată – autoritatea veterinară centrală a unui stat membru al Uniunii Europene sau a României, căreia îi este adresată o cerere de asistentă.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României si a fiecărui stat membru al Uniunii Europene trebuie să comunice statelor membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene o listă a autoritătilor competente la care se referă art. 1, pentru fiecare domeniu.

Art. 3. – (1) Obligatia de a furniza asistenta stabilită de prezenta normă sanitară veterinară nu se referă la furnizarea informatiilor sau documentelor obtinute de autoritătile competente la care se referă art. 1, în baza competentelor exercitate de acestea la cererea autoritătii judiciare.

(2) Totusi, în cazul unei cereri de asistentă, astfel de informatii sau documente trebuie furnizate, fără să se prejudicieze art. 14, în toate cazurile în care autoritatea judiciară care trebuie consultată în acest scop îsi dă acordul.

 

TITLUL I

Asistenta la cerere

 

Art. 4. – (1) La cererea autoritătii solicitante, care trebuie să fie motivată corespunzător, autoritatea solicitată trebuie să comunice acesteia toate informatiile, atestările, documentele sau copiile legalizate ale acestora, pe care le are în posesie sau pe care le poate obtine conform alin. (2) si care sunt de asemenea natură încât să-i permită să controleze faptul că prevederile stabilite în legislatia din domeniile veterinare si zootehnice au fost respectate, să poată efectua orice anchetă relevantă cu privire la acuratetea faptelor notificate de autoritatea solicitantă si să o informeze cu privire la rezultatul acestor anchete, incluzând informatiile care au fost necesare pentru acestea.

(2) Pentru a se obtine aceste informatii, autoritatea solicitată sau autoritatea administrativă căreia i s-a adresat trebuie să actioneze ca si cum aceasta ar actiona în contul său sau la cererea unei alte autorităti din propria tară.

Art. 5. – (1) La cererea autoritătii solicitante, autoritatea solicitată trebuie, respectând reglementările în vigoare din România sau din statul membru al Uniunii Europene în care este situată, să notifice autoritătii solicitante sau să îi fi notificat toate mijloacele sau deciziile elaborate de către autoritătile competente referitoare la aplicarea legislatiei în domeniul veterinar sau zootehnic.

(2) Cererile de notificare care mentionează obiectul actului sau deciziei ce urmează să fie notificată trebuie, la cererea autoritătii solicitate, să fie însotite de o traducere în limba oficială sau într-una dintre limbile oficiale ale statului membru al Uniunii Europene în care această autoritate îsi are sediul.

Art. 6. – La cererea autoritătii solicitante, autoritatea solicitată trebuie să mentină o supraveghere sau să organizeze o astfel de supraveghere ce trebuie tinută sau trebuie reîntărită în domeniul său operational în care astfel de nereguli sunt suspectate, în special:

a) cu privire la unităti;

b) cu privire la locurile unde au fost constituite depozitele de mărfuri;

c) cu privire la mijlocele de transport.

Art. 7. – La cererea autoritătii solicitante, autoritatea solicitată trebuie să îi furnizeze orice informatie relevantă aflată în posesia sa sau pe care o obtine în concordantă cu prevederile art. 4 alin. (2), în special sub formă de rapoarte sau alte documente ori copii certificate sau extrase din aceste rapoarte ori documente, referitoare la operatiunile detectate efectiv si care sunt considerate de autoritatea solicitantă ca fiind contrare legislatiei din domeniul veterinar sau zootehnic.

 

TITLUL II

Asistenta benevolă

 

Art. 8. – (1) Autoritătile competente ale fiecărui stat membru al Uniunii Europene trebuie, conform alin. (2), să asigure benevol supravegherea autoritătilor competente ale altor state membre ale Uniunii Europene, fără o cerere prealabilă a acestora din urmă.

(2) Atunci când autoritătile competente ale fiecărui stat membru al Uniunii Europene consideră util, în legătură cu respectarea legislatiei din domeniul veterinar sau zootehnic, acestea trebuie:

a) în măsura în care este posibil, să mentină supravegherea la care se referă art. 6 sau să organizeze o astfel de supraveghere;

b) să comunice, cât de curând posibil, autoritătilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene în cauză toate informatiile disponibile, în special sub formă de rapoarte si alte documente ori copii sau extrase din astfel de rapoarte sau documente, referitoare la operatiunile care sunt sau care par a fi contrare legislatiei din domeniile veterinar si zootehnic si îndeosebi mijloacele sau metodele utilizate pentru efectuarea acestor operatiuni.

 

TITLUL III

Prevederi finale

 

Art. 9. – (1) Autoritătile competente ale fiecărui stat membru al Uniunii Europene trebuie să comunice Comisiei Europene, de îndată ce intră în posesia lor:

a) orice informatii pe care le consideră utile, referitoare la:

(i) mărfurile care au fost sau sunt suspectate de a fi făcut obiectul tranzactiilor contrare legislatiei din domeniul veterinar sau zootehnic;

(ii) metodele sau procesele utilizate ori presupuse a fi fost utilizate, ce contravin acestei legislatii;

b) orice informatii privind deficientele sau lacunele legislatiei mentionate, a cărei aplicare le-a relevat sau sugerat.

(2) Comisia Europeană comunică autoritătilor competente ale fiecărui stat membru al Uniunii Europene, de îndată ce dispune de acestea, orice informatii de natură să permită respectarea legislatiei din domeniile veterinar si zootehnic.

Art. 10. – (1) Atunci când autoritătile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene devin constiente de operatiunile care sunt sau care par a fi contrare regulilor din domeniul veterinar ori zootehnic si care prezintă un interes special la nivel national, si îndeosebi:

a) atunci când acestea au sau ar putea avea ramificatii în statele membre ale Uniunii Europene; ori

b) atunci când autoritătile mentionate consideră drept probabil să se fi efectuat operatiuni similare în statele membre ale Uniunii Europene, aceste autorităti trebuie să comunice Comisiei Europene cât de repede posibil, fie din proprie initiativă, fie la cererea motivată a Comisiei Europene, toate informatiile relevante, sub formă de documente, copii sau extrase din documente, după caz, necesare pentru a se determina faptele, astfel încât să permită Comisiei Europene să coordoneze actiunile întreprinse de statele membre ale Uniunii Europene.

(2) Atunci când comunicările la care se referă alin. (1) relevă cazuri ce pot crea riscuri pentru sănătatea publică, în absenta unor metode de prevenire informatiile în cauză pot, după contactul între părtile implicate si Comisia Europeană, să facă obiectul unei Onstiintări motivate a publicului.

(3) Informatiile referitoare la persoanele fizice si juridice trebuie comunicate, asa cum este prevăzut la alin. (1), numai în măsura strict necesară, pentru a permite să fie constatate operatiunile care sunt contrare legislatiei din domeniile veterinar si zootehnic.

(4) Atunci când autoritătile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene fac uz de prevederile alin. (1), nu este necesar ca acestea să comunice informatiile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b) si la art. 9 autoritătilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene în cauză.

Art. 11. – În scopul aplicării prezentei norme sanitare veterinare, autoritatea veterinară centrală a României trebuie să ia toate măsurile necesare pentru:

a) a asigura o coordonare internă armonioasă între autoritătile competente la care se referă art. 1;

b) a stabili, în cadrul relatiilor lor reciproce, o cooperare directă între autoritătile pe care le împuternicesc în mod special în acest scop.

Art. 12. – (1) Prezenta normă sanitară veterinară nu trebuie să oblige autoritatea veterinară centrală a României si autoritătile centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene să-si acorde reciproc asistentă, astfel încât să nu tulbure linistea publică sau orice alte interese fundamentale ale României ori ale statelor membre ale Uniunii Europene în cauză.

(2) Orice refuz de a acorda asistentă trebuie motivat temeinic.

Art. 13. – Furnizarea documentelor prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară poate fi înlocuită cu furnizarea de informatii computerizate produse în orice formă, pentru acelasi scop.

Art. 14. – (1) Orice informatii comunicate sub orice fel de formă, conform prezentei norme sanitare veterinare, trebuie să aibă un caracter confidential. Acestea trebuie reglementate de obligatia secretului profesional si trebuie să beneficieze de aceeasi protectie ca si informatiile în baza legislatiei nationale a României sau a statului membru al Uniunii Europene care le-a primit, precum si dispozitiile corespunzătoare care se aplică organismelor comunitare.

(2) Informatiile la care se referă alin. (1) nu pot fi trimise în special altor persoane decât cele din România sau statele membre ale Uniunii Europene ori din cadrul institutiilor comunitare ale căror sarcini implică posibilitatea ca acestea să aibă acces la ele. Putine dintre acestea pot fi folosite în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară, în afară de cazul în care autoritatea care le furnizează a fost de acord în mod expres si în măsura în care prevederile în vigoare în România sau în statul membru al Uniunii Europene în care este situată autoritatea care le-a primit nu fac obiectul acestei comunicări sau utilizări.

(3) Informatiile furnizate în baza prezentei norme sanitare veterinare trebuie să fie comunicate numai autoritătii solicitante, în măsura în care nu contravin reglementărilor în vigoare din România sau legislatiei autoritătii solicitate.

(4) Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să se asigure că informatiile obtinute în baza planului de asistentă mutuală rămân confidentiale chiar si după încheierea unui subiect.

(5) Prevederile alin. (1) nu trebuie să împiedice utilizarea informatiilor obtinute conform prezentei norme sanitare veterinare în orice actiuni sau procedee juridice instituite ulterior esecului de conformare cu legislatia privind problemele veterinare si zootehnice, cu privire la sau pentru prevenirea si detectarea unor nereguli păgubitoare pentru fondurile din România sau pentru cele comunitare.

(6) Autoritatea veterinară centrală a României si autoritătile veterinare centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene care au furnizat aceste informatii trebuie informate imediat despre o astfel de utilizare.

Art. 15. – Autoritatea veterinară centrală a României si autoritătile veterinare centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene trebuie să comunice Comisiei Europene acordurile bilaterale de asistentă mutuală între administratiile veterinare centrale încheiate cu tările terte.

Art. 16. – Autoritatea veterinară centrală a României renuntă la pretentiile de rambursare a cheltuielilor implicate conform prezentei norme sanitare veterinare, cu exceptia, când este cazul, a taxelor plătite expertilor.

Art. 17. – Prezenta normă sanitară veterinară nu trebuie să afecteze aplicarea în România a regulilor privind asistenta mutuală în probleme penale.

 

AGENTIA NATIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea structurii organizatorice a Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie si a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (4) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 76 alin. (1) din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.033/2005 privind aprobarea Structurii organizatorice a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară si a Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară,

în temeiul art. 3 alin. 7 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitătii imobiliare, cu modificările si completările ulterioare,

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Structura organizatorică a Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. – Se aprobă Structura organizatorică a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. – Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 5. – Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară,

Cristian Ilie

 

Bucuresti, 14 februarie 2006.

Nr. 99.

 

ANEXA

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind acordarea titlului de parc industrial Societătii Comerciale “Parc Industrial Gorj“ – S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare, ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 2 alin. (2) din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 264/2002,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se acordă titlul de parc industrial Societătii Comerciale “Parc Industrial Gorj“ – S.A., denumită mai jos societate-administrator, având numărul de înregistrare la oficiul registrului comertului J-18/326/24.04.2003, cod unic de înregistrare R 15400994 si sediul social în localitatea Bumbesti-Jiu, str. Bumbesti nr. 462, judetul Gorj, pentru parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.

Art. 2. – Terenul pentru care se acordă prezentul titlu de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) este amplasat în localitatea Bumbesti-Jiu, str. Bumbesti nr. 462, judetul Gorj, cu numere cadastrale 1003/2 si 1003/3;

b) reprezintă fostele incinte 2 Sadu II si 3 Sadu II;

c) are o suprafată de 13,91 ha;

d) se află în proprietatea societătii-administrator.

Art. 3. – Prezentul titlu de parc industrial este valabil în perimetrul prevăzut în anexa la prezentul ordin, pe perioada de existentă a societătii-administrator, în conditiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislatia în vigoare; anexa se comunică celor interesati de către directia de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 4. – Societatea-administrator transmite Ministerului Administratiei si Internelor:

a) datele de identificare a fiecărui agent economic cu care a încheiat contract de amplasare în parcul industrial, până la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I;

b) datele de identificare a fiecărui agent economic cu care încheie contract de amplasare în parcul industrial, în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a acestuia;

c) rapoartele semestriale privind activitătile realizate în parcul industrial.

Art. 5. – Societatea-administrator beneficiară a ajutorului de stat are următoarele obligatii:

a) de a mentine investitia pe o perioadă de cel putin 5 ani;

b) de a avea o contributie proprie de cel putin 25% la costurile eligibile ale investitiei.

Art. 6. – Societatea-administrator detinătoare a titlului de parc industrial urmăreste realizarea obiectivelor prevăzute în art. 1 alin. (1) din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 264/2002.

Art. 7. – În baza prezentului titlu, societateaadministrator beneficiază de ajutor de stat până la valoarea de 1.179.517 lei (RON), pentru investitiile realizate în parcul industrial localizat potrivit art. 2 si 3, în conformitate cu legislatia în domeniul ajutorului de stat pentru dezvoltare regională.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 24 februarie 2006.

Nr. 1.218.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 20 februarie 2006

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (8) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Protocolului referitor la Metodologia privind utilizarea de retransmitere prin cablu a operelor muzicale, audiovizuale, cinematografice, scrise, plastice, a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, preluate din radiodifuzări initiale, si tabelul cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe dreptului de autor, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 22 iunie 2005, conform Deciziei directorului general al Oficiului  Român pentru Drepturile de Autor nr. 124/2005,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală din data de 20 februarie 2006, având drept obiect împărtirea procentului de 1,5% cuvenit titularilor de drepturi de autor pentru retransmiterea prin cablu a operelor lor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. – Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 21 februarie 2006.

Nr. 28.

 

ANEXĂ

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

COMPLETUL DE ARBITRAJ

 

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ

din 20 februarie 2006

 

Completul constituit din:

Lucian Belcea – arbitru

Otilia Calmuschi – arbitru

Viorel Ros – arbitru

Alexandru Ticlea – arbitru

Adrian Vasiliu – arbitru

Pe rol se află solutionarea cererilor de arbitraj formulate de către Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România – Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR– ADA), cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, legal reprezentată prin director executiv Ana Achim (înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 8 din 3 ianuarie 2006), si de către Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România – Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPFAR–ARGOA), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4–6, corp B, et. 3, camera 44, sectorul 1, legal reprezentată prin director executiv Ioan Ionel (înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 28 din 4 ianuarie 2006), având drept obiect împărtirea procentului de 1,5% cuvenit titularilor de drepturi de autor pentru retransmiterea prin cablu a operelor lor.

Organismele de gestiune colectivă – părti în procedura de arbitraj desfăsurară – beneficiare ale procentului de 1,5% cuvenit titularilor de drepturi de autor pentru retransmiterea prin cablu a operelor lor sunt:

COPYRO – Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Căderea Bastiliei nr. 62, sectorul 1, legal reprezentată prin administrator general Nicoleta Cofcinski;

– Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN– SARA), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4–6, intr. B, et. 3, cam. 50–52, sectorul 1, legal reprezentată prin director general Mircea Muresan;

– Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România – Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR–ADA), cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, legal reprezentată prin director executiv Ana Achim;

– Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România – Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPFAR–ARGOA), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4–6, corp B, et. 3, camera 44, sectorul 1, legal reprezentată prin director executiv Ioan Ionel.

Arbitrajul s-a desfăsurat la sediul Universitătii Ecologice din municipiul Bucuresti, Str. Franceză nr. 22, sectorul 3, în zilele de 23 si 30 ianuarie si 6 februarie 2006, părtile fiind reprezentate de către:

– COPYRO, prin avocat Mircea Ionescu Melinesti, consilier juridic Rodica Guiu si director general Nicoleta Cofcinski;

– DACIN–SARA, prin avocat Mihai Ferariu si director general Mircea Muresan;

– UCMR–ADA, prin avocat Alexandru Roată-Palade, avocat Ciubotă Cătălin si director executiv Ana Achim;

– UPFAR–ARGOA, prin director executiv Ioan Ionel si vicepresedinte Roxana Garet.

La termenul din 6 februarie 2006, părtile au formulat concluzii asupra fondului cauzei, iar completul de arbitraj a amânat pronuntarea pentru data de 13 februarie 2006. Completul de arbitraj, având nevoie de timp spre a delibera, a amânat pronuntarea pentru astăzi, 20 februarie 2006, când, în temeiul art. 1312 alin. (3)–(9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, analizând actele si lucrările dosarului cauzei, a pronuntat la sediul Universitătii Ecologice din municipiul Bucuresti, Str. Franceză nr. 22, sectorul 3, cu unanimitate de voturi, prezenta hotărâre.

COMPLETUL DE ARBITRAJ

Asupra procedurii de arbitraj de fată constată următoarele:

1. Prin cererile înregistrate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) sub nr. 8 din 3 ianuarie 2006 si nr. 28 din 4 ianuarie 2006, petentele UCMR–ADA si UPFAR–ARGOA au solicitat initierea procedurii de arbitraj cu privire la împărtirea procentului de 1,5% cuvenit titularilor de drepturi de autor pentru retransmiterea prin cablu a operelor lor.

În drept, cererea a fost motivată în baza art. 1312 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

În vederea constituirii completului de arbitraj, la data de 9 ianuarie 2006, în prezenta reprezentantilor tuturor părtilor, s-a procedat la tragerea la sorti a arbitrilor din lista stabilită prin anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.287/2002 privind numirea membrilor corpului de arbitri de pe lângă ORDA.

La data de 18 ianuarie 2006 părtile si arbitrii au fost convocati la sediul ORDA, unde s-au stabilit completul de arbitraj, onorariul, primul termen si locul arbitrajului, procedându-se la informarea părtilor cu privire la aceste aspecte.

Fată de toate acestea, completul de arbitraj a constatat că lucrează în compunere legală si că este competent să solutioneze cererea de arbitraj.

2. Completul constată că părtile nu au putut ajunge la un acord asupra împărtirii procentului de 1,5% cuvenit titularilor de drepturi de autor pentru retransmiterea prin cablu a operelor lor, procent stabilit în baza Protocolului referitor la Metodologia privind utilizarea de retransmitere prin cablu a operelor muzicale, audiovizuale, cinematografice, scrise, plastice, a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, preluate din radiodifuzări initiale, si tabelul cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe dreptului de autor, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 22 iunie 2005, conform Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 124/2005, act intrat în vigoare la data de 25 iunie 2005, si ale art. 1 din Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 95/2005 privind stabilirea procentului valabil pentru drepturile de autor si drepturile conexe, datorat de distribuitorii de servicii de programe prin cablu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 4 mai 2005.

De asemenea, completul constată că părtile s-au înteles asupra procentului ce se cuvine organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale (VISARTA). Astfel, organismele de gestiune colectivă beneficiare au fost de acord asupra procentului de 1% ce se cuvine acestui organism de gestiune colectivă din întregul procent de 1,5% cuvenit titularilor de drepturi pentru retransmiterea prin cablu. Întelegerea părtilor cu privire la procentul de 1% ce se cuvine VISARTA este consemnată în procesul-verbal al sedintei de arbitraj din data de 23 ianuarie 2006.

Prin cererile formulate, părtile solicită următoarea împărtire a procentului:

• COPYRO solicită împărtirea procentului după cum urmează:

– 15% din totalul remuneratiilor să revină COPYRO;

– 35% din totalul remuneratiilor să revină UCMR–ADA;

– 3,15% din totalul remuneratiilor să revină DACIN–SARA;

– 45,85% din totalul remuneratiilor să revină UPFAR–ARGOA;

– 1% din totalul remuneratiilor să revină VISARTA, conform întelegerii părtilor.

COPYRO a sustinut aplicarea în cauză a procedurii nostrificării si a principiilor: repartizării remuneratiilor colectate, între beneficiari, după criteriul nationalitătii postului tv retransmis, omologării si variabilitătii procentuale.

• DACIN–SARA solicită împărtirea procentului după cum urmează:

– 49% din totalul remuneratiilor să revină UCMR–ADA;

– 49% din totalul remuneratiilor să revină DACIN– SARA;

– 1% din totalul remuneratiilor să revină COPYRO;

– 1% din totalul remuneratiilor să revină VISARTA, conform întelegerii părtilor.

A solicitat, de asemenea, să se constate că UPFAR–ARGOA nu are calitate procesuală activă si nu are vocatie la împărtirea procentului.

DACIN–SARA a solicitat împărtirea în acest fel a procentului, avându-se în vedere ponderea ridicată a operelor cinematografice audiovizuale în activitatea de retransmitere prin cablu, a reprezentativitătii membrilor DACIN–SARA, ce îi reprezintă pe majoritatea autorilor de opere audiovizuale din România.

• UCMR–ADA solicită împărtirea procentului după cum urmează:

– 49% din totalul remuneratiilor să revină autorilor de opere muzicale, inclusiv autorilor operelor special create, adică pentru UCMR–ADA;

– 49% din totalul remuneratiilor să revină DACIN–SARA;

– 1% din totalul remuneratiilor să revină COPYRO;

– 1% din totalul remuneratiilor să revină VISARTA, conform întelegerii părtilor.

Cu privire la calitatea procesuală a UPFAR–ARGOA a sustinut aceeasi pozitie ca si DACIN-SARA.

UCMR–ADA a solicitat ca la împărtirea procentului să se aibă în vedere: reprezentativitatea membrilor UCMR–ADA, posibilitatea organismelor de gestiune colectivă de a repartiza remuneratiile încasate în termen de 6 luni de la data colectării, gradul de utilizare a operelor din repertoriul fiecărui organism de gestiune colectivă si contractele de reciprocitate încheiate cu organismele similare din străinătate.

• UPFAR–ARGOA solicită împărtirea procentului după cum urmează:

– 47,69% din totalul remuneratiilor să revină UPFAR–ARGOA;

– 11,50% din totalul remuneratiilor să revină COPYRO;

– 36,38% din totalul remuneratiilor să revină UCMR–ADA;

– 3,37% din totalul remuneratiilor să revină DACIN–SARA;

– 1,06% din totalul remuneratiilor să revină VISARTA.

UPFAR–ARGOA a sustinut faptul că la stabilirea acestei împărtiri a procentului de 1,5% trebuie să se tină seama de criteriul nationalitătii operelor retransmise prin cablu si de natura operelor retransmise.

3. Pe parcursul procedurii de arbitraj părtile si-au sustinut si argumentat pozitiile, depunând ca probe înscrisuri si o monitorizare a 11 posturi de televiziune retransmise prin cablu în România, efectuată de UCMR–ADA, înregistrate pe 57 de CD-uri. De asemenea, au fost depuse concluzii scrise.

4. Cu privire la exceptia lipsei calitătii procesuale active a organismului de gestiune colectivă UPFAR–ARGOA, invocată de UCMR–ADA si DACIN–SARA, completul arbitral o respinge pentru următoarele considerente:

– Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 6/2006 privind modificarea Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 9/1999, prin care se avizează organizarea si functionarea UPFAR–ARGOA ca “organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de opere audiovizuale si cinematografice si a drepturilor de autor detinute de acestia, în temeiul contractelor de cesiune“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 20 ianuarie 2006, este executorie de la data publicării sale si îsi produce efectele erga omnes, astfel încât prevederile acestei decizii au fost avute în vedere de completul arbitral în motivarea prezentei hotărâri.

– UPFAR–ARGOA a făcut dovada reprezentativitătii propriilor membri, precum si a mandatului indirect de reprezentare pentru membrii Asociatiei Internationale de Gestiune Colectivă a Operelor Audiovizuale (AGICOA) (a fost depus la dosarul cauzei contractul de colaborare încheiat între UPFAR–ARGOA si AGICOA).

5. Cu privire la împărtirea procentului de 1,5%, completul arbitral hotărăste împărtirea procentului sus-mentionat cuvenit titularilor de drepturi de autor pentru retransmiterea prin cablu a operelor lor, după cum urmează:

– 4% pentru COPYRO;

– 50% pentru DACIN–SARA si UPFAR–ARGOA;

– 45% pentru UCMR–ADA;

– 1% pentru VISARTA, conform întelegerii părtilor.

Procentul ce se cuvine în concret pentru DACIN–SARA si UPFAR–ARGOA urmează să fie determinat prin negociere directă între aceste organisme de gestiune colectivă, în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, avându-se în vedere că ambele organisme gestionează aceeasi categorie de drepturi.

La stabilirea acestor procente s-au avut în vedere următoarele aspecte:

– reprezentativitatea si ponderea utilizării operelor din repertoriul fiecărui organism de gestiune colectivă în activitatea de retransmitere prin cablu; în acest sens, operele audiovizuale si cele muzicale sunt preponderente în activitatea de retransmitere prin cablu;

– reprezentativitatea contractelor de reciprocitate încheiate cu organismele de gestiune colectivă similare din străinătate.

În determinarea împărtirii procentului de 1,5%, completul nu a avut în vedere e-mail-ul comunicat de Confederatia Internatională a Societătilor de Autori si Compozitori (CISAC) organismului de gestiune colectivă COPYRO, având drept obiect aspecte din legea maghiară a dreptului de autor, considerându-l irelevant în cauză.

PENTRU ACESTE MOTIVE

Completul de arbitraj

HOTĂRĂSTE:

Împărtirea procentului de 1,5% cuvenit titularilor de drepturi de autor pentru retransmiterea prin cablu a operelor lor va fi realizată după cum urmează:

– 4% pentru COPYRO;

– 50% pentru DACIN–SARA si UPFAR–ARGOA;

– 45% pentru UCMR–ADA;

– 1% pentru VISARTA, conform întelegerii părtilor.

Pronuntată astăzi, 20 februarie 2006, la sediul Universitătii Ecologice din municipiul Bucuresti, Str. Franceză nr. 22, sectorul 3.

Executorie de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Cu apel în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Lucian Belcea

Otilia Calmuschi

Viorel Ros

Alexandru Ticlea

Adrian Vasiliu

 

REGISTRUL NATIONAL

al Asistentilor Sociali din România*), publicat în temeiul art. 26 alin. (7) din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a