MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 207         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 7 martie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

260. – Hotărâre pentru aprobarea Acordului bilateral dintre Guvernul României, actionând prin Ministerul Finantelor Publice, si Republica Irak, actionând prin Ministerul Finantelor, semnat la Amman la 18 august 2005

 

Acord bilateral între Guvernul României, actionând prin Ministerul Finantelor Publice, si Republica Irak, actionând prin Ministerul Finantelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.995/2005/1.160. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgentă specifice riscului la cutremure si/sau alunecări de teren

 

32. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste prevederi specifice pentru controlul si eradicarea bolii limbii albastre

 

135/1.217. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al minstrului administratiei si internelor pentru modificarea Normelor metodologice privind executarea lucrărilor de cadastru de specialitate al căilor ferate, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului administratiei publice nr. 788/205/2002

 

167. – Ordin al ministrului economiei si comertului pentru deschiderea unui contingent tarifar la importul în România în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România al unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană

 

252. – Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea criteriilor si metodelor privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

 

253. – Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea si completarea Contractului-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului bilateral dintre Guvernul României, actionând prin Ministerul Finantelor Publice, si Republica Irak, actionând prin Ministerul Finantelor, semnat la Amman la 18 august 2005

 

Având în vedere prevederile art. 1 si 2 din Legea nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Acordul bilateral dintre Guvernul României, actionând prin Ministerul Finantelor Publice, si Republica Irak, actionând prin Ministerul Finantelor, semnat la Amman la 18 august 2005.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice, administratorul acordului prevăzut la art. 1, este autorizat să ducă la îndeplinire prevederile acestuia.

Art. 3. – Banca Comercială Română – S.A. este autorizată pentru realizarea operatiunilor bancare potrivit prevederilor art. 5.7 din acordul prevăzut la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 260.

 

ACORD BILATERAL

între Guvernul României, actionând prin Ministerul Finantelor Publice, si Republica Irak, actionând prin Ministerul Finantelor*)

 


*) Traducere

 

Acest acord bilateral (Acordul), datat 18 august 2005, este încheiat între Guvernul României, care actionează prin Ministerul Finantelor Publice (Creditorul) si Republica Irak, care actionează prin Ministerul Finantelor (Irak).

Având în vedere că:

1. Irakul are datorii către Creditor în conformitate cu anumite contracte (asa cum sunt definite mai jos).

2. Suma totală a acestei îndatorări la 31 decembrie 2004 (inclusiv capitalul, dobânda si toate celelalte sume datorate conform contractelor) a fost convenită între Creditor si Irak si este prezentată în proba A la acest acord. Aceste sume sunt mentionate colectiv în acest acord drept datoria recunoscută.

3. Irakul si Creditorul doresc să restructureze datoria recunoscută în conformitate cu acest acord, iar la intrarea în vigoare a acestui acord, să înlocuiască si să anuleze obligatiile Irakului din cadrul tuturor contractelor cu obligatiile Irakului în conformitate cu acest acord, inclusiv din contractele prezentate în anexa nr. 1.

4. Irakul si Creditorul doresc, de asemenea, să restructureze datoria recunoscută în termeni comparabili celor cuprinsi în Minuta convenită cu privire la tratarea datoriei Republicii Irak din 21 noiembrie 2004, încheiată între Irak si unii dintre ceilalti creditori bilaterali ai săi în cadrul Clubului de la Paris (Minuta).

5. Această restructurare se va efectua în trei etape. Prima etapă se desfăsoară la intrarea în vigoare a acestui acord, după cum se prezintă mai detaliat în continuare, iar în cadrul acesteia se anulează 30% din datoria recunoscută.

6. A doua etapă intră în vigoare la data când Irakul este de acord cu un aranjament stand-by (asa cum este definit mai jos), iar în cadrul acesteia se mai anulează un procent suplimentar de 30% din datoria recunoscută, asa cum este descris mai jos. Această operatiune este în continuare mentionată drept al doilea declansator de reducere.

7. A treia etapă intră în vigoare la 31 decembrie 2008 sau înainte de această dată, la data când Fondul Monetar International încheie analiza finală în cadrul Aranjamentului stand-by (care, laolaltă cu toate celelalte acorduri stand-by precedente, va fi fost în vigoare nu mai putin de 3 ani); în cadrul acestei etape se va anula un procent suplimentar de 20% din datoria recunoscută. Această operatiune este mentionată aici în continuare drept al treilea declansator de reducere.

Prin urmare, Creditorul si Irakul convin după cum urmează:

1. Definitii

Definitii. În plus fată de termenii definiti în alte părti în acest acord, termenii următori vor avea sensurile indicate mai jos:

Agentie înseamnă Guvernul României;

contracte înseamnă:

a) toate creditele comerciale garantate sau asigurate de Creditor sau de agentiile sale, care au fost acordate Irakului sau sectorului public din Irak ori care au fost acoperite printr-o garantie din partea Irakului sau a sectorului public din Irak, conform unui acord sau document încheiat înainte de 22 mai 2003; si

b) toate împrumuturile de la Creditor sau de la agentiile sale, care au fost acordate Irakului sau sectorului public din Irak ori care au fost acoperite printr-o garantie din partea Irakului sau a sectorului public din Irak, conform unui acord sau document încheiat înainte de 22 mai 2003, inclusiv orice hotărâri judecătoresti sau sentinte de arbitraj cu privire la acestea.

Se (sub)întelege că nici Creditorul, nici agentiile sale nu au acordat credite comerciale sau împrumuturi sectorului public din Irak între 6 august 1990 si 22 mai 2003;

rata dobânzii înseamnă o rată egală cu 5% pe an;

sectorul public din Irak înseamnă: (i) Banca Centrală a Irakului, alte agentii si organizatii ale Republicii Irak si orice altă entitate la care Guvernul Republicii Irak este actionar majoritar direct sau indirect (cu peste 50%); si (ii) orice altă entitate care a fost autorizată în mod legal să contracteze datorii externe în numele si în contul Republicii Irak;

aranjamentul stand-by înseamnă un acord stand-by (sau o transă superioară de credit similară) între Republica Irak si Fondul Monetar International.

2. Etapa întâi

2.1. Etapa întâi de reducere a datoriei. La intrarea în vigoare a acestui acord se va anula automat o sumă egală cu 30% din datoria recunoscută. Datoria rămasă după această primă anulare (inclusiv orice dobândă acumulată ulterior până la data celui de-al doilea declansator de reducere exclusiv si capitalizată conform sectiunii 2.3 de mai jos) este în continuare numită datoria recunoscută în etapa întâi.

2.2. Dobânda. Dobânda se va acumula la datoria recunoscută în etapa întâi la valoarea ratei dobânzii si va fi scadentă în ultima zi din fiecare interval de 6 luni (sau o parte din acesta) de la 1 ianuarie 2005 inclusiv (retroactiv) până la data celui de-al doilea declansator de reducere exclusiv.

2.3. Capitalizarea dobânzii din etapa întâi. Dobânda care se acumulează la datoria recunoscută în etapa întâi va fi capitalizată în ultima zi din perioada relevantă si se va adăuga sumei datoriei abordate în etapa întâi la: (i) 1 iulie 2005; si (ii) la data celui de-al doilea declansator de reducere, iar datoria totală recunoscută în etapa întâi după această capitalizare si adăugare va fi în continuare mentionată drept datoria totală din etapa întâi.

3. Etapa a doua

3.1. Reducerea datoriei din a doua etapă. La data celui de-al doilea declansator de reducere se va anula automat o sumă egală cu 42,85 % din datoria totală din etapa întâi. Datoria rămasă după această a doua anulare (inclusiv orice dobândă acumulată ulterior până la data celui de-al treilea declansator de reducere exclusiv si capitalizată conform sectiunii 3.3 de mai jos) este numită în continuare datoria recunoscută în etapa a doua.

3.2. Dobânda. Dobânda se va acumula la datoria recunoscută în etapa a doua la valoarea ratei dobânzii si va fi scadentă în ultima zi din fiecare interval de 6 luni (sau o parte din acesta) de la data celui de-al doilea declansator de reducere inclusiv până la data celui de-al treilea declansator de reducere exclusiv.

3.3. Capitalizarea dobânzii din etapa a doua. Dobânda care s-a acumulat la datoria recunoscută în etapa a doua în 2005, 2006, 2007 si (până la data celui de-al treilea declansator de reducere) 2008 va fi capitalizată în ultima zi a perioadei relevante si se va adăuga la suma datoriei recunoscută în etapa a doua în prima zi a următoarei perioade, iar datoria totală recunoscută în etapa a doua după capitalizarea finală si adăugare este mentionată în continuare drept datoria totală din etapa a doua.

3.4. Rambursarea datoriei totale din etapa a doua în cazul în care nu se ajunge la al treilea declansator de reducere. În eventualitatea în care al treilea declansator de reducere nu se produce la 31 decembrie 2008 sau înainte de această dată, datoria totală din etapa a doua va fi rambursată în 34 de rate semianuale, egale si succesive, începând de la 1 septembrie 2011.

4. Etapa a treia

4.1. Reducerea datoriei în etapa a treia. La data celui de-al treilea declansator de reducere se va anula în mod automat o sumă egală cu 50% din datoria totală din etapa a doua. Datoria rămasă după această a treia anulare (inclusiv dobânda acumulată ulterior până la 31 decembrie 2010 inclusiv si capitalizată conform sectiunii 4.3 de mai jos) este mentionată în continuare drept datoria recunoscută în etapa a treia.

4.2. Dobânda. Dobânda se va acumula la datoria recunoscută din etapa a treia la valoarea ratei dobânzii si va fi scadentă în ultima zi a fiecărei perioade de 6 luni (sau a unei părti din aceasta) de la data celui de-al treilea declansator de reducere inclusiv până la rambursarea integrală.

4.3. Capitalizarea partială a dobânzii din etapa a treia.

Acea parte a dobânzii care s-a acumulat la datoria recunoscută în etapa a treia, care urmează să fie capitalizată, precum si acea parte a dobânzii acumulate la datoria recunoscută în etapa a treia, care urmează să fie plătită în numerar, vor fi capitalizate în ultima zi a perioadei relevante si se vor adăuga la suma datoriei recunoscute în etapa a treia sau vor fi plătite în numerar, după caz, la 1 ianuarie 2009 si după aceea la fiecare dată de 1 martie si 1 septembrie (reprezentând fiecare o dată de plată), asa cum se arată mai jos:

a) 90% din dobânda care se acumulează la datoria recunoscută în etapa a treia în fiecare perioadă din 2008 de la data celui de-al treilea declansator de reducere inclusiv până la 31 decembrie 2008 se va capitaliza si se va adăuga la suma datoriei recunoscute în etapa a treia, iar restul de 10% din această dobândă se va plăti în numerar la 1 ianuarie 2009;

b) 73% din dobânda care se acumulează la datoria recunoscută în etapa a treia în fiecare perioadă care începe în 2009 se va capitaliza si se va adăuga la suma datoriei recunoscute în etapa a treia, iar restul de 27% din această dobândă se va plăti în numerar la 1 martie 2009, 1 septembrie 2009 si 1 martie 2010;

c) 47% din dobânda care se acumulează la datoria recunoscută în etapa a treia în cursul fiecărei perioade cu începere din 2010 se va capitaliza si se va adăuga la suma datoriei recunoscute în etapa a treia, iar restul de 53% din această dobândă se va plăti în numerar la 1 septembrie 2010 si la 1 martie 2011;

d) datoria totală recunoscută în etapa a treia după ultima capitalizare si adăugare conform acestei sectiuni 4.3 este numită în continuare datoria totală din etapa a treia.

Toată dobânda care se acumulează la datoria totală din etapa a treia de la si după 1 martie 2011 va fi plătită în numerar la fiecare dată de plată cu începere de la 1 septembrie 2011.

4.4. Rambursarea datoriei totale din etapa a treia. După cel de-al treilea declansator de reducere, datoria totală din etapa a treia va fi rambursată în 34 de rate semianuale, egale si succesive la fiecare dată de plată, cu începere din 1 septembrie 2011.

5. Prevederi generale

5.1. Tratament comparabil. Irakul se angajează să solicite de la toti creditorii săi externi cu o situatie similară o reducere a datoriei si aranjamente de rambursare cu termeni care nu sunt mai putin favorabili Irakului decât cei stabiliti în Minută.

5.2. Plată anticipată. Irakul poate plăti anticipat, la oricare dintre datele de plată si cu un preaviz de nu mai putin de 30 de zile către Creditor (preaviz ce va fi irevocabil), integral sau partial, orice sumă din capital neachitată în cadrul acestui acord, împreună cu dobânda acumulată la aceasta până la data plătii anticipate, însă fără primă sau penalizare. Orice plată anticipată partială conform acestei sectiuni 5.2 se va aplica oricărei sume neachitate din capital în ordinea inversă a scadentelor.

5.3. Fără cesiune sau transfer. Creditorulului nu i se permite să cesioneze sau să transfere în alt mod (prin participare sau altfel) drepturile sale ori unele dintre ele, nici să delege obligatiile sale din cadrul acestui acord sau unele dintre ele fără consimtământul prealabil scris al Irakului, iar orice astfel de presupusă cesionare sau delegare va fi nulă fără acest consimtământ.

5.4. Contragarantii. Toate contragarantiile sau garantiile emise până la 6 august 1990 de către Banca Română de Comert Exterior (ulterior achizitionată de Banca Comercială Română – S.A.), în numele creditorilor din România, în favoarea părtii irakiene în legătură cu creditele si împrumuturile acoperite de acest acord sunt anulate si nule si neavenite imediat ce acest acord intră în vigoare.

5.5. Datele de plată. În cazul în care o plată din cadrul acestui acord devine scadentă la o dată care nu este zi lucrătoare în New York si în Bagdad, aceasta se va efectua în următoarea zi lucrătoare din ambele orase.

5.6. Dobânzi de întârziere. În eventualitatea unei întârzieri mai mari de 30 de zile la plata oricărei sume datorate în cadrul acestui acord, se va aplica o dobândă de întârziere la nivelul ratei dobânzii crescute cu 50 de puncte de bază si calculate începând de la data initială de plată până la data când se primeste efectiv plata exclusiv.

5.7. Agentul de plată. Creditorul autorizează Banca Comercială Română – S.A. drept agent al său de plată pentru a verifica si a confirma îndeplinirea obligatiilor de plată din prezentul acord.

5.8. Plătile. Toate plătile ce urmează a fi făcute de Irak conform prevederilor acestui acord se vor efectua în contul nr. 36015319 deschis la Banca CitiBank din New York (folosind codul Swift CITIUS33).

5.9. Dreptul aplicabil. Orice dispută legată de interpretarea si de realizarea acestui acord sau în legătură cu una dintre clauzele sale va fi rezolvată amiabil de către părti. În acest scop părtile vor depune toate eforturile si vor actiona de bună-credintă.

Acordul va fi guvernat si interpretat în conformitate cu legislatia engleză.

5.10. Intrarea în vigoare. Ca urmare a semnării de către Creditor si Irak, ambele părti se vor înstiinta reciproc în scris, prin canale diplomatice, cu privire la finalizarea procedurilor lor juridice interne pentru intrarea în vigoare a acestui acord. Acest acord va intra în vigoare la data ultimei dintre aceste Onstiintări.

5.11. Acest acord va rămâne în vigoare până la îndeplinirea tuturor obligatiilor reciproce care decurg din el.

Semnat la Amman la 18 august 2005, în două exemplare originale în limba engleză, ambele texte cu aceeasi fortă juridică.

 

Pentru Guvernul României,

Dragos Neacsu,

secretar de stat,

Ministerul Finantelor Publice

Adresa: Ministerul Finantelor Publice,

Str. Apolodor nr. 17, cod 050741, România

Pentru Republica Irak,

Atta Abdul-Wahab Abdul Razzak,

ambasador al Republicii Irak

în Regatul Hasemit al Iordaniei

 

Proba A

Datoria recunoscută

 

Dolari

S.U.A.

Componenta

Suma

 

Capital

1.613.367.781 dolari S.U.A.

 

Dobândă

41.155.295 dolari S.U.A.

 

Dobânzi de întârziere

885.286.082 dolari S.U.A.

 

ANEXA Nr. 1

 

Lista contractelor

1. Minuta de întelegere/11 noiembrie 1983; Aranjament bancar/23 februarie 1984

2. Minuta-Protocol/1 noiembrie 1984; Aranjament bancar/29 decembrie 1984

3. Protocol/13 august 1985; Aranjament bancar/1 septembrie 1985 (Contul de petrol)

4.1. Minuta de întelegere/8 februarie 1986; Aranjament bancar/11 mai 1986

4.2. Minuta de întelegere/8 februarie 1986; Aranjament bancar (pentru noi proiecte)/11 mai 1986

5. Amendament la Aranjamentul bancar semnat la 11 mai 1986/1 iulie 1987

6. Amendament la Aranjamentul bancar semnat la 11 mai 1986/7 aprilie 1987

7. Protocol/7 noiembrie 1987; Aranjament bancar/28 noiembrie 1987

8. Minută de întelegere/1 februarie 1990; Aranjament bancar nr. 3/3 aprilie 1990

9. Conturile de cheltuieli de transport

10. Conturile militare Pan East-DG

11. Contul de trate Rompetrol

12. Contul Industrialexport

13. Aranjament financiar/1 februarie 1990, Aranjament bancar nr. 1/Reesalonare 1990

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI MINISTERUL

Nr. 1.995 din 18 noiembrie 2005

ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 1.160 din 30 ianuarie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgentă specifice riscului la cutremure si/sau alunecări de teren

 

În temeiul art. 41 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2005, al art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului si ministrul administratiei si internelor emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgentă specifice riscului la cutremure si/sau alunecări de teren, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare se abrogă.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste prevederi specifice pentru controlul si eradicarea bolii limbii albastre

 

Vâzând Referatul de aprobare nr. 21.102 din 14 februarie 2006, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste prevederi specifice pentru controlul si eradicarea bolii limbii albastre, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 67/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste prevederi specifice pentru controlul si eradicarea bolii limbii albastre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 25 martie 2002.

Art. 4. – Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 2000/75 care stabileste prevederi specifice pentru controlul si eradicarea bolii limbii albastre, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 327 din 22 decembrie 2000, p. 52.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Ion Agafitei

 

Bucuresti, 16 februarie 2006.

Nr. 32.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

care stabileste prevederi specifice pentru controlul si eradicarea bolii limbii albastre

 

Art. 1. – Prezenta normă sanitară veterinară stabileste regulile de control si măsurile pentru combaterea si eradicarea bolii limbii albastre (febra catarală).

Art. 2. – În scopul aplicării prevederilor prezentei norme sanitare veterinare trebuie folosite următoarele definitii:

a) exploatatie – unitate agricolă sau de alt tip unde sunt crescute sau tinute permanent ori temporar animale din speciile susceptibile la boala limbii albastre;

b) specii susceptibile – toate rumegătoarele;

c) animal/animale – animal/animale apartinând unei specii susceptibile, cu exceptia animalelor sălbatice, cu privire la care pot fi adoptate prevederi specifice în concordantă cu procedura natională;

d) proprietar sau detinător – persoana/persoanele fizică/fizice sau juridică/juridice având în proprietate animalele ori responsabilă/responsabile de întretinerea lor în schimbul sau nu al unei plăti;

e) vector – o insectă din specia Culicoidae imicola sau orice altă insectă din genul Culicoides capabilă de transmiterea bolii limbii albastre;

f) suspiciune – aparitia oricărui semn clinic care sugerează boala limbii albastre la o specie susceptibilă, împreună cu un grup de date epidemiologice care permit ca o astfel de posibilitate să fie prevăzută în mod rezonabil;

g) confirmare – declararea de către autoritatea competentă, pe baza rezultatelor de laborator, că virusul bolii limbii albastre circulă într-o zonă specifică; totusi, în cazul unei epidemii, autoritatea competentă poate confirma, de asemenea, prezenta bolii pe baza rezultatelor clinice si/sau epidemiologice;

h) autoritate competentă – autoritatea veterinară centrală a României competentă să efectueze controale veterinare sau orice altă autoritate veterinară căreia i-a fost delegată această competentă;

i) medic veterinar oficial – medicul veterinar desemnat de autoritatea veterinară centrală a României.

Art. 3. – Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să se asigure că va fi notificată imediat, obligatoriu, dacă se suspectează sau se confirmă circulatia virusului bolii limbii albastre.

Art. 4. – (1) Dacă o exploatatie localizată într-o regiune care nu este supusă restrictiilor, în sensul prezentei norme sanitare veterinare, are unul sau mai multe animale suspectate ca fiind infectate cu boala limbii albastre, autoritatea veterinară centrală a României trebuie să asigure că medicul veterinar oficial aplică imediat metodele oficiale de investigare pentru a confirma sau exclude prezenta bolii.

(2) De îndată ce este emisă notificarea despre suspectarea prezentei bolii, medicul veterinar oficial:

a) trebuie să pună exploatatia sau exploatatiile suspecte sub supraveghere oficială;

b) trebuie:

(i) să detină un registru al animalelor, indicând pentru fiecare specie numărul de animale deja moarte, infectate sau probabil infectate la zi, pentru a tine seama de animalele care se nasc sau mor în timpul perioadei în care boala este suspectată; datele din acest inventar trebuie să fie prezentate la cererea autoritătii competente si să poată fi verificate în timpul fiecărei vizite;

(ii) să alcătuiască un inventar al locurilor probabile care facilitează supravietuirea sau adăpostirea vectorului si, în special, al locurilor favorabile reproducerii sale;

(iii) să efectueze o supraveghere epidemiologică, în concordantă cu art. 7;

c) trebuie să facă vizite regulate la exploatatie sau exploatatii si de fiecare dată, să efectueze o examinare clinică detaliată sau o autopsie a animalelor moarte ori suspectate de infectie si, când este necesar, să confirme boala prin intermediul testelor de laborator;

d) trebuie să se asigure că:

(i) este interzisă orice miscare a animalelor de la sau la exploatatie ori exploatatii;

(ii) animalele sunt închise în perioadele când vectorii sunt activi, atunci când consideră că sunt disponibile mijloacele cerute pentru aplicarea acestor măsuri;

(iii) animalele, clădirile utilizate pentru adăpostirea lor si împrejurimile acestora (în special habitatele în care populatiile de Culicoides se înmultesc) sunt tratate regulat cu insecticide autorizate. Pentru a preveni pe cât posibil infestarea cu vectori, ritmul tratamentului trebuie să fie stabilit de autoritatea competentă, tinându-se seama de persistenta insecticidului utilizat si de conditiile climatice;

(iv) carcasele animalelor moarte în exploatatie sunt distruse, îndepărtate, incinerate sau îngropate în concordantă cu Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului 1.774/2002 (CE), referitor la regulile veterinare pentru eliminarea si prelucrarea deseurilor animale, pentru punerea lor pe piată si pentru prevenirea agentilor patogeni în furajele de origine animală sau din peste.

(3) Până la aplicarea măsurilor mentionate la alin. (2), proprietarul sau detinătorul oricărui animal suspectat ca fiind infectat cu virusul bolii limbii albastre trebuie să ia toate măsurile de precautie pentru a respecta prevederile alin. (2) lit. d) pct. (i) si (ii).

(4) Autoritatea competentă poate aplica măsurile mentionate la alin. (2) si altor exploatatii, în cazul când amplasarea lor, pozitia geografică sau legăturile lor cu exploatatia în care este suspectată boala furnizează motive pentru suspectarea posibilitătii de contaminare.

(5) În plus fată de prevederile alin. (2), pot fi stabilite prevederi specifice pentru rezervatiile naturale în care animalele trăiesc liber.

(6) Măsurile prevăzute în prezentul articol nu vor fi ridicate de medicul veterinar oficial până când prezenta suspiciunii de boală a limbii albastre nu a fost eliminată de autoritatea competentă.

Art. 5. – Vaccinarea împotriva bolii limbii albastre poate fi efectuată doar în concordantă cu prevederile stabilite în prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 6. – (1) Când prezenta bolii limbii albastre este confirmată oficial, medicul veterinar oficial trebuie:

a) să procedeze, informând autoritatea veterinară centrală a României despre aceasta, la tăierea unor animale, pentru prevenirea extinderii epidemiei;

b) să comande distrugerea, eliminarea, incinerarea sau îngroparea carcaselor acestor animale, în concordantă cu Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului 1.774/2002 (CE);

c) să extindă măsurile prevăzute la art. 4 la exploatatiile amplasate pe o rază de 20 km (inclusiv zona de protectie definită la art. 8) în jurul exploatatiei sau exploatatiilor infectate;

d) să aplice măsurile adoptate în concordantă cu procedura natională, în special pe cele cu privire la introducerea oricărui program de vaccinare sau a altei măsuri alternative. La nevoie, autoritatea veterinară centrală a României poate avea initiativa începerii unui program de vaccinare, informând Comisia Europeană despre aceasta;

e) să efectueze o supraveghere epidemiologică în concordantă cu art. 7.

(2) Totusi, prin derogare de la alin. (1) lit. c) si în conformitate cu procedura natională, pot fi adoptate prevederi aplicabile miscărilor animalelor în zonă.

(3) Zona mentionată la alin. (1) lit. c) poate fi extinsă sau redusă, pe baza circumstantelor epidemiologice, geografice, ecologice sau meteorologice, de către autoritatea competentă, care va notifica aceasta Comisiei Europene.

(4) Când zona mentionată la alin. (1) lit. c) este amplasată pe un teritoriu care depăseste granitele României, autoritatea competentă a României va coopera cu autoritatea competentă a statului vizat, în baza unui acord de cooperare, pentru demarcarea zonei.

Art. 7. – (1) Supravegherea epidemiologică trebuie să se refere la:

a) perioada de evolutie a bolii limbii albastre în exploatatie;

b) originea posibilă a bolii limbii albastre în exploatatie si identificarea altor exploatatii care detin animale care ar fi putut fi infectate sau contaminate din aceeasi sursă;

c) prezenta si difuzarea vectorilor bolii limbii albastre;

d) miscările animalelor de la sau la exploatatia în cauză sau orice iesire a carcaselor de animale din aceste exploatatii.

(2) Trebuie să fie stabilită o unitate natională de criză care să efectueze coordonarea globală a tuturor măsurilor necesare pentru asigurarea eradicării bolii limbii albastre cât mai repede posibil si care să conducă supravegherea epidemiologică. Regulile generale privind unitatea natională de criză vor fi stabilite conform procedurii nationale.

Art. 8. – (1) Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să se asigure că, în plus fată de măsurile mentionate la art. 6, sunt demarcate o zonă de protectie si o zonă de supraveghere. Demarcarea zonelor trebuie să tină cont de factorii geografici, administrativi, ecologici si epizootologici legati de boala limbii albastre si de aranjamentele de control.

(2) a) Zona de protectie trebuie să constea dintr-o parte a teritoriului României având o rază de cel putin 100 km în jurul exploatatiei infectate.

b) Zona de supraveghere trebuie să constea dintr-o parte a teritoriului României având o rază de cel putin 50 km, care se extinde dincolo de limitele zonei de protectie si în care nu a fost efectuată vaccinarea în timpul ultimelor 12 luni.

c) Când zonele sunt amplasate pe un teritoriu care depăseste granitele României, autoritatea veterinară centrală a României va coopera cu autoritatea competentă a statului vizat, în baza unui acord de cooperare, în scopul demarcării zonelor mentionate la alin. (2) lit. a) si b).

d) Totusi, zonele de protectie si de supraveghere vor fi demarcate, dacă este necesar, conform procedurii nationale.

(3) La primirea unei cereri corect justificate, autoritatea veterinară centrală a României poate lua decizia schimbării demarcatiei zonelor definite la alin. (2), conform procedurii nationale, având în vedere:

a) amplasarea lor geografică si factorii ecologici;

b) conditiile meteorologice;

c) prezenta si difuzarea vectorului;

d) rezultatele studiilor epidemiologice efectuate conform art. 7;

e) rezultatele testelor de laborator;

f) aplicarea măsurilor de combatere, în special dezinsectia.

Art. 9. – (1) Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să se asigure că în zona de protectie sunt aplicate următoarele măsuri:

a) identificarea tuturor exploatatiilor cu animale din interiorul zonei;

b) aplicarea unui program de supraveghere epidemiologică bazat pe monitorizarea grupelor-santinelă de bovine (sau, în absenta lor, a altor specii de rumegătoare) si a populatiilor vectoare; acest program poate fi stablit în concordantă cu procedura natională;

c) interdictia animalelor de a părăsi zona. Totusi, în baza procedurii nationale, poate fi decisă scutirea interdictiei de iesire în special pentru animalele situate în acea parte a zonei în care este demonstrată absenta circulatiei virusului sau a vectorilor.

(2) În plus fată de măsurile stablite la alin. (1) pot fi decise vaccinarea animalelor împotriva bolii limbii albastre si identificarea acestora în zona de protectie, în concordantă cu procedura natională, informându-se Comisia Europeană.

Art. 10. – Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să se asigure că:

1. în zona de supraveghere se aplică măsurile prevăzute la art. 9 alin. (1);

2. în zona de supraveghere este interzisă orice vaccinare împotriva bolii limbii albastre.

Art. 11. – Măsurile luate conform art. 6, 8, 9 si 10 vor fi amendate sau abrogate în concordantă cu procedura natională.

Art. 12. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 9 si 10 vor fi elaborate prevederi aplicabile miscărilor animalelor în si din zonele de protectie si de supraveghere, în concordantă cu procedura natională.

(2) Odată cu adoptarea prevederilor mentionate la alin. (1), regulile aplicabile comertului cu aceste animale trebuie să fie stabilite conform procedurii nationale.

Art. 13. – Dacă într-o regiune dată epidemia de boala limbii albastre are un caracter de o gravitate exceptională, orice măsuri suplimentare ce urmează să fie luate de către autoritatea veterinară centrală a României vor fi adoptate conform procedurii nationale.

Art. 14. – Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să se asigure că sunt luate toate măsurile necesare astfel încât toate persoanele din zonele de protectie si de supraveghere să fie informate corect în legătură cu restrictiile în vigoare si să facă orice aranjamente cerute pentru aplicarea adecvată a măsurilor vizate.

Art. 15. – (1) Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să desemneze un laborator national responsabil de efectuarea testelor de laborator prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară.

(2) Laboratorul national prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară trebuie să coopereze cu laboratorul comunitar de referintă specificat la art. 16, în baza unui acord prealabil.

Art. 16. – Laboratorul comunitar de referintă pentru boala limbii albastre este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară, sarcinile acestui laborator fiind precizate cu titlu informativ în anexa nr. 2 pct. 2.

Art. 17. – (1) Expertii Comisiei Europene pot să efectueze, când este cazul, controale la fata locului în România, în colaborare cu autoritatea veterinară centrală a României, pentru a se asigura de aplicarea uniformă a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. În acest scop ei pot inspecta un procent reprezentativ de exploatatii pentru a verifica dacă autoritătile competente supraveghează respectarea prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. Comisia Europeană va informa autoritatea veterinară centrală a României despre rezultatele controalelor efectuate.

(2) Când este efectuat un astfel de control, autoritatea veterinară centrală a României trebuie să asigure expertilor tot sprijinul necesar în îndeplinirea sarcinilor lor.

Art. 18. – (1) Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să elaboreze un plan de contingentă care să indice mijloacele prin care se aplică măsurile stabilite în prezenta normă sanitară veterinară.

(2) Acest plan trebuie să prevadă accesul în unitate, la echipamente, personal si orice alt dispozitiv adecvat necesar pentru eradicarea rapidă si efectivă a bolii.

(3) Criteriile minime ce urmează să se aplice pentru elaborarea planului mentionat la alin. (1) sunt stabilite în anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară.

(4) Planul elaborat cu respectarea acestor criterii trebuie să fie supus spre examinare Comisiei Europene nu mai târziu de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare.

(5) Comisia Europeană va examina acest plan pentru a evalua dacă acesta permite ca obiectivul dorit să fie atins si poate sugera autoritătii veterinare centrale a României orice modificare necesară, printre altele, pentru a garanta că planul este compatibil cu planurile statelor membre ale Uniunii Europene.

(6) Planul de contingentă poate fi ulterior modificat sau completat, în concordantă cu aceeasi procedură, pentru a tine seama de evolutia situatiei.

Art. 19. – Autoritatea veterinară centrală a României poate adopta, pentru o perioadă de 2 ani, măsuri tranzitorii necesare pentru facilitarea tranzitiei la noile prevederi ale prezentei norme sanitare veterinare.

Art. 20. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

1. Laboratorul national pentru boala limbii albastre din România este Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală, str. Dr. Staicovici nr. 63, sectorul 5, Bucuresti, cod 76202, telefon: (40-01) 410.12.99, (40-01) 410.13.90, fax (40-01) 411.33.94; 411.75.09, e-mail: Icsvd@dial.roknet.ro.

2. Laboratorul national pentru boala limbii albastre are ca responsabilităti coordonarea standardelor si metodelor de diagnostic stabilite de către fiecare laborator de diagnostic, utilizarea reagentilor si testarea vaccinurilor. În acest scop:

a) poate furniza reagenti de diagnostic laboratoarelor de diagnostic care îi solicită;

b) controlează calitatea tuturor reagentilor de diagnostic utilizati în România;

c) organizează teste comparative la intervale regulate;

d) conservă izolatele virusului bolii limbii albastre prelevat din cazurile confirmate de boală;

e) asigură confirmarea rezultatelor pozitive obtinute în laboratoarele regionale de diagnostic.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

1. Laboratorul comunitar de referintă pentru boala limbii albastre este AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF, United Kingdom, telefon: (44-1483) 23 24 41, fax: (44-1483) 23 24 48, e-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk.

2. Laboratorul comunitar de referintă are următoarele atributii:

(1) coordonarea, în consultare cu Comisia Europeană, a metodelor de diagnostic pentru boala limbii albastre în statele membre ale Uniunii Europene, în special prin:

a) specificarea, detinerea si furnizarea tulpinilor de virus al bolii limbii albastre în scopul testelor serologice si al preparării de antiser;

b) furnizarea unui ser de referintă si a altor reagenti de referintă laboratoarelor nationale de referintă în scopul standardizării testelor si reagentilor utilizati în fiecare stat membru al Uniunii Europene;

c) stabilirea si conservarea unei colectii de tulpini si izolate ale virusului bolii limbii albastre;

d) organizarea regulată a testării comparative comunitare a procedurilor de diagnostic;

e) colectarea si confruntarea datelor si informatiilor cu privire la metodele de diagnostic utilizate si a rezultatelor testelor efectuate în Comunitatea Europeană;

f) clasificarea izolatelor virusului bolii limbii albastre, utilizând metodele cele mai avansate, pentru a furniza o întelegere mai bună a epizootologiei bolii limbii albastre;

g) monitorizarea evolutiilor mondiale în domeniul supravegherii, epizootologiei si prevenirii bolii limbii albastre;

(2) sprijinirea activă a identificării focarelor de boală a limbii albastre în statele membre ale Uniunii Europene prin studierea izolatelor virale trimise pentru confirmarea diagnosticului, clasificare si studii epizootologice;

(3) facilitarea asigurării cursurilor de pregătire si perfectionare pentru expertii în diagnosticul de laborator, în vederea armonizării tehnicilor de diagnostic în întreaga Comunitate Europeană;

(4) schimbul mutual si reciproc de informatii cu Laboratorul Mondial pentru Boala Limbii Albastre, desemnat de Oficiul International de Epizootii (OIE), în special cu privire la evolutiile globale ale bolii limbii albastre.

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

Criterii minime aplicabile planului de contingentă

 

Planul de contingentă trebuie să prevadă cel putin următoarele:

1. stabilirea la nivel national a unei unităti de criză pentru coordonarea tuturor măsurilor de urgentă;

2. o listă a centrelor locale de urgentă echipate adecvat în scopul coordonării măsurilor de control la nivel local;

3. informatii detaliate cu privire la personalul responsabil cu măsurile de urgentă, calificările si responsabilitătile acestuia;

4. posibilitatea contactării rapide, de către fiecare centru local, a persoanelor sau organizatiilor direct ori indirect afectate de un focar;

5. disponibilitatea echipamentului si materialelor necesare pentru aplicarea adecvată a măsurilor de urgentă;

6. instructiuni exacte cu privire la etapele de urmat, inclusiv mijloacele de distrugere a carcaselor, când sunt suspectate si confirmate cazuri de infectie sau contaminare;

7. programe de instruire pentru actualizarea si îmbunătătirea cunostintelor cu privire la procedurile în teren si procedurile administrative;

8. pentru laboratoarele de diagnostic, un compartiment de autopsie, capacitatea cerută pentru efectuarea testelor serologice si histologice etc. si actualizarea tehnicilor de diagnostic rapid (în acest scop trebuie stabilite prevederi cu privire la transportul rapid al probelor);

9. informatii cu privire la cantitatea de vaccin contra bolii limbii albastre, considerată necesară în caz că este nevoie să se reintroducă vaccinarea de urgentă;

10 prevederi reglementare pentru aplicarea planului de contingentă.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,

CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 135 din 3 februarie 2006

MINISTERUL ADMINISTRATIEI

SI INTERNELOR

Nr. 1.217 din 23 februarie 2006

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor metodologice privind executarea lucrărilor de cadastru de specialitate al căilor ferate, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului administratiei publice nr. 788/205/2002

 

În temeiul prevederilor art. 681 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului si ministrul administratiei si internelor emit următorul ordin:

Art. I. – Normele metodologice privind executarea lucrărilor de cadastru de specialitate al căilor ferate, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului administratiei publice nr. 788/205/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 14 decembrie 2002, se modifică după cum urmează:

1. În tot cuprinsul textului, expresiile “cadastru de specialitate al căilor ferate“ si “cadastru feroviar“ se înlocuiesc cu expresiile “sistem informational specific al căii ferate“, respectiv “sistem informational feroviar“.

2. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

“(2) Standardul de referintă pentru punctele caracteristice si tolerantele admise la măsurarea distantelor si unghiurilor liniilor ferate este STAS 9824/2-75 – Trasarea pe teren a liniilor de cale ferată“.

3. Primul alineat din anexa nr. 4 la normele metodologice va avea următorul cuprins:

“Standardul de referintă pentru punctele caracteristice si tolerantele admise la măsurarea distantelor si unghiurilor liniilor ferate este STAS 9824/2-75 – Trasarea pe teren a liniilor de cale ferată“.

4. Alineatul 13 din anexa nr. 4 la normele metodologice va avea următorul cuprins:

“Standardul de referintă pentru nivelmetrul longitudinal este STAS 4958/91 – Profile în lung de exploatare“.

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru deschiderea unui contingent tarifar la importul în România în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România al unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană

 

Având în vedere prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles de 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România al unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se deschide un contingent tarifar de 6.000 tone la importul în România de carne de pasăre originară din Uniunea Europeană, aferent următoarelor coduri tarifare:

a) 0207.14.20 ..........................Jumătăti si sferturi

b) 0207.14.60 ........................Pulpe si bucăti de pulpe

(2) Nivelul taxei vamale aplicate în cadrul contingentului tarifar prevăzut la alin. (1) este de 45% ad valorem.

(3) Contingentul tarifar prevăzut la alin. (1) are valabilitate până la data de 15 august 2006 inclusiv.

(4) Se aprobă modul de administrare a contingentului tarifar prevăzut la alin. (1), conform prezentului ordin.

Art. 2. – Administrarea si gestionarea contingentelor tarifare de import mentionate la art. 1 alin. (1) se realizează pe bază de certificate de import (contingente tarifare) eliberate de Ministerul Economiei si Comertului, prin Directia generală politici comerciale.

Art. 3. – Admiterea la import a mărfurilor originare din Uniunea Europeană în cadrul contingentului tarifar mentionat la art. 1 alin. (1) se va face numai după prezentarea la autoritătile vamale a certificatului de import (contingente tarifare) prevăzut la art. 4, precum si a certificatului de circulatie a mărfurilor EUR 1, eiberat de autoritătile vamale ale Uniunii Europene.

Art. 4. – (1) Pentru atribuirea unei părti din contingentul tarifar la care se referă art. 1 alin. (1), importatorii vor completa si vor prezenta următoarele documente:

a) certificat de import (contingente tarifare), original si două copii, conform formularului din anexa nr. 1;

b) declaratie suplimentară a importatorului, conform formularului din anexa nr. 2;

c) copie după unul dintre următoarele documente: contract extern, comandă confirmată, factură externă, factură pro forma semnată de partenerul extern.

(2) Certificatul de import (contingente tarifare) si declaratia suplimentară a operatorului economic importator vor fi completate, prin dactilografiere, de solicitanti cu toate datele si informatiile înscrise în aceste documente, cu exceptia căsutelor rezervate pentru viza autoritătii abilitate să elibereze certificatele de import (contingente tarifare), căsutele 2 si 8 din formular.

(3) În căsuta nr. 7 din formularul de certificat de import (contingente tarifare) operatorul economic solicitant va mentiona: codul tarifar al mărfii compus din 8 cifre si denumirea acesteia conform prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) sau b), după caz.

(4) Răspunderea pentru veridicitatea datelor si informatiilor înscrise în aceste formulare revine exclusiv operatorilor economici importatori. Dacă ulterior se constată de către autoritătile cu atributii de control că documentele, datele sau informatiile prezentate de operatorul economic prin cererea de certificat de import (contingente tarifare) si anexele la aceasta sunt false, importatorul în cauză va fi exclus de la posibilitatea de a solicita noi certificate în cadrul contingentului tarifar de import, după primirea la Ministerul Economiei si Comertului a comunicării în acest sens din partea autoritătii de control.

(5) Atât certificatul de import (contingente tarifare), cât si declaratia suplimentară vor fi semnate de operatorul economic care solicită eliberarea certificatului de import (contingente tarifare) sau de reprezentantul delegat al acestuia.

(6) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi expediate prin postă, în plic închis, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe adresa Ministerului Economiei si Comertului – Directia generală politici comerciale, Bucuresti, str. Ion Câmpineanu nr. 16, sectorul 1, cod postal 010036, cu mentiunea: “contingent tarifar import conform O.U.G. nr. 14/2006 – carne de pasăre din tara....“, începând cu prima zi lucrătoare a intrării în vigoare a prezentului ordin.

(7) Cantitatea o dată solicitată prin cererea de certificat de import (contingente tarifare) de către un operator economic nu va depăsi cota maximă alocabilă operatorilor economici conform prevederilor art. 5 alin. (5). Ulterior, operatorul economic poate solicita cote suplimentare, cu respectarea prevederilor art. 9.

Art. 5. – (1) Cererile de certificate de import (contingente tarifare) gresit completate, incomplete sau cu stersături nu vor fi luate în considerare la alocarea cotelor.

(2) Contingentele tarifare vor fi administrate utilizându-se una dintre metodele următoare de alocare a cotelor individuale, la nivel de operator economic, sau o combinatie a acestor metode:

a) metoda bazată pe ordinea în care cererile sunt primite la registratură conform prevederilor art. 4 alin. (6), respectiv conform principiului “primul venit–primul servit“, si în limita cantitătilor disponibile la data eliberării certificatelor de import (contingente tarifare) în cauză;

b) metoda “examinării simultane“ prin examinarea tuturor cererilor de certificate de import (contingente tarifare) primite la registratură, conform prevederilor art. 4 alin. (6) într-o perioadă limitată de timp, denumită în continuare perioadă de referintă, definită la alin. (10). Alocarea cotelor individuale se va face proportional cu cantitătile rezultate, fără a depăsi cantitatea maximă alocabilă pe un operator economic, conform prevederilor alin. (5).

(3) Criteriile cantitative de alocare a cotelor individuale, la nivel de operator economic, pentru cererile de certificate de import (contingente tarifare) primite la registratură, conform prevederilor art. 4 alin. (6), în aceeasi perioadă de referintă:

a) în cazul în care totalul cantitătilor din cererile primite la registratură conform prevederilor art. 4 alin. (6) este egal cu sau mai mic decât nivelul contingentului tarifar total alocabil, cererile vor fi aprobate în întregime, fără a se depăsi cantitatea individuală maximă alocabilă, conform prevederilor alin. (5).

Acest criteriu cantitativ se utilizează pentru metoda “primul venit-primul servit“;

b) în cazul în care totalul cantitătilor din cererile primite la registratură conform prevederilor art. 4 alin. (6) depăseste nivelul contingentului tarifar total alocabil, cererile vor fi aprobate pro rata, calculându-se coeficientul de reducere conform următoarelor proceduri:

– etapa I – totalul contingentului tarifar alocabil se împarte la numărul de operatori economici calificati pentru obtinerea de cote individuale în cadrul perioadei de referintă, fără a se depăsi cantitatea maximă alocabilă pe un operator economic conform prevederilor alin. (5);

– etapa a II-a – în cazul în care prin cererile de certificate se solicită cantităti mai mici decât cota individuală maximă alocabilă si decât nivelul cotei rezultate conform etapei I, acestea se aprobă în întregime;

– etapa a III-a – totalul cantitătilor aprobate operatorilor economici conform etapei a II-a se deduce din totalul contingentului total alocabil. Cantitatea totală astfel rezultată se împarte la suma cantitătilor solicitate rămase după aplicarea procedeului aferent etapei a II-a.

Coeficientul de reducere rezultat se aplică la nivelul cotelor individuale maxime alocabile pentru a calcula nivelul cotelor ce se aprobă pentru operatorii economici aflati în această categorie;

– etapa a IV-a – în calcularea coeficientului de reducere, conform prevederilor art. 4 alin. (7), nu se iau în considerare cantitătile solicitate de operatorii economici peste nivelul cotelor individuale maxime alocabile si nici cele din cererile de certificate care nu se califică pentru alocarea de cote în cadrul contingentului în cauză.

Acest criteriu cantitativ se utilizează pentru metoda “examinării simultane“;

c) în cazul în care după alocarea cotelor individuale rămân cantităti disponibile, acestea vor fi redistribuite în conformitate cu prevederile art. 9.

(4) La eliberarea certificatelor de import (contingente tarifare) se va urmări asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru operatorii economici importatori, în ceea ce priveste conditiile de acces la contingentele tarifare de import, până la epuizarea cantitătilor disponibile.

(5) Cantitatea maximă alocată operatorilor economici importatori cu ocazia prezentării unei cereri de certificat de import (contingente tarifare) corect completate nu poate depăsi nivelul de 20 tone.

(6) În cazul în care operatorii economici importatori au în derulare contracte de import cu mai multi parteneri externi, se pot elibera simultan mai multe certificate de import (contingente tarifare), cu conditia ca totalul însumat al cantitătilor solicitate să nu depăsească cantitatea maximă de alocare de 20 tone.

(7) Operatorii economici care fac dovada efectuării, în conditii normale de derulare a contractelor de import, a minimum 95% din cota alocată anterior si care respectă prevederile art. 6 si 9 pot beneficia de noi cote, în limitele cantitătilor disponibile în cadrul contingentelor tarifare.

(8) Certificatele de import (contingente tarifare) vor fi eliberate în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării lor la Registratura Directiei generale politici comerciale din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, dar nu mai devreme de o zi, ca perioadă de referintă, conform prevederilor alin. (10), si vor fi valabile pentru o perioadă de cel mult 60 de zile de la data emiterii acestora, fără ca durata de valabilitate să depăsească perioada pentru care contingentul tarifar a fost stabilit.

(9) La cererea justificată a operatorilor economici, termenele de valabilitate a certificatelor de import (contingente tarifare) pot fi prelungite o singură dată, cu cel mult 30 de zile, fără ca durata de valabilitate să depăsească termenul de 15 august 2006 inclusiv.

Solicitarea pentru prelungirea termenului de valabilitate se va face numai în perioada de valabilitate a certificatului de import (contingente tarifare). În acest sens, titularul certificatului va transmite Directiei generale politici comerciale din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, prin Registratura din str. Ion Câmpineanu nr. 16, sectorul 1, Bucuresti, cod postal 010036, o cerere scrisă, însotită de certificatul de import (contingente tarifare) pentru care se solicită prelungirea termenului de valabilitate (exemplarele verde si rosu) si fotocopia de pe exemplarul rosu.

(10) Perioada de referintă luată în considerare pentru alocarea contingentului tarifar preferential de import este de o zi. Prima perioadă de referintă va fi prima zi lucrătoare de la deschiderea contingentului tarifar de import în care s-au primit cereri de certificate de import (contingente tarifare) la registratură, în timpul orelor de serviciu, conform prevederilor art. 4 alin. (6). Următoarele perioade de referintă se vor stabili conform aceluiasi principiu, respectiv ziua lucrătoare în care s-au primit cereri de certificate de import (contingente tarifare) la registratură, în timpul orelor de serviciu, conform prevederilor art. 4 alin. (6).

(11) Pe certificatul de import (contingente tarifare) eliberat pentru acest contingent, la căsuta 7, se va mentiona în mod expres îconform O.U.G. nr. 14/2006, taxă vamală 45%“.

(12) Preluarea de la Registratura Directiei generale politici comerciale din cadrul Ministerului Economiei si Comertului a:

– certificatelor de import (contingente tarifare) eliberate;

– cererilor pentru certificate de import (contingente tarifare), neeliberate din cauza epuizării contingentului tarifar, desi au fost îndeplinite conditiile prevăzute în prezentul ordin;

– cererilor pentru certificate de import (contingente tarifare) gresit completate, incomplete sau cu stersături, se va face numai de către operatorul economic importator sau de reprezentantul delegat al acestuia.

(13) Certificatele de import (contingente tarifare) care nu au fost preluate de operatorii economici într-un termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării acestora vor fi anulate.

Art. 6. – (1) Operatorii economici cărora li s-au eliberat certificate de import (contingente tarifare) vor trebui să facă dovada efectuării importului, transmitând la Registratura Directiei generale politici comerciale din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării valabilitătii certificatului de import (contingente tarifare), documentatia necesară, în fotocopie lizibilă, din care să rezulte cantitătile importate, aferente certificatului respectiv: certificatul de import (contingente tarifare) vizat de biroul vamal, care va cuprinde în mod expres numărul si data declaratiilor vamale de import, cantitatea aferentă acestora si soldul, după caz.

(2) Numărul, data eliberării si termenul de valabilitate înscrise în certificatul de import (contingente tarifare) se mentionează în mod obligatoriu de către operatorii economici în borderoul documentelor anexate declaratiei vamale în detaliu, astfel ca declaratiile vamale de import să contină în mod expres aceste elemente.

(3) În cazul în care, din diferite motive, certificatele de import (contingente tarifare) nu sunt utilizate în termenul de valabilitate, acestea vor fi restituite Directiei generale politici comerciale din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, prin registratură, în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării valabilitătii.

(4) Nerestituirea la timp a certificatelor de import (contingente tarifare) neutilizate conform prevederilor alin. (3) conduce automat la pierderea dreptului operatorilor economici respectivi de a beneficia ulterior, în termenul de valabilitate a contingentului, de alocarea de noi cote în conformitate cu prezentul ordin.

Art. 7. – La cererea scrisă a operatorilor economici, justificată prin modificarea conditiilor comerciale, Directia generală politici comerciale din cadrul Ministerului Economiei si Comertului poate aproba o singură dată modificarea sau, după caz, înlocuirea certificatului de import (contingente tarifare) în cadrul termenului de valabilitate a acestuia, în conformitate cu prevederile contractului extern.

Art. 8. – Certificatele de import (contingente tarifare) eliberate sunt netransmisibile si pot fi utilizate numai de titulari.

Art. 9. – (1) Cantitătile rămase neefectuate, aferente certificatelor de import (contingente tarifare) eliberate si neutilizate (integral sau partial) în cadrul contingentului tarifar, se adaugă la cantitătile nedistribuite si vor fi alocate operatorilor economici care transmit cereri de certificate de import (contingente tarifare) potrivit prevederilor art. 4 alin. (6), conform metodelor si criteriilor cantitative pertinente, stipulate la art. 5 alin. (2) si (3), astfel încât termenul de realizare să nu depăsească perioada pentru care contingentul tarifar a fost stabilit.

(2) Certificatele de import (contingente tarifare) pentru cantitătile rămase disponibile, mentionate la alin. (1), vor fi eliberate în conditiile prezentului ordin.

(3) Nu au acces la cantitătile rămase disponibile în cursul perioadei de valabilitate a contingentului operatorii economici importatori care nu se conformează prevederilor art. 4, 5, 6 si 8.

(4) Cantitătile rămase disponibile la sfârsitul fiecărei luni se fac cunoscute operatorilor economici în a cincea zi lucrătoare a lunii următoare, prin afisare la avizierul Departamentului de comert exterior din str. Ion Câmpineanu nr. 16, sectorul 1, Bucuresti, si prin publicare pe pagina web www.dce.gov.ro, sectiunea “Politică comercială“ – “Licente, certificate si contingente“ – “Gradul de utilizare a contingentelor tarifare preferentiale de import.“

Art. 10. – Directia generală politici comerciale din cadrul Ministerului Economiei si Comertului va transmite Autoritătii Nationale a Vămilor, în vederea difuzării la unitătile vamale din teritoriu si punerii în aplicare a prevederilor art. 3, specimenele de semnătură ale persoanelor împuternicite să elibereze certificatele de import (contingente tarifare), amprenta de stampilă, precum si a prevederilor art. 6 alin. (2).

Art. 11. – (1) În cazul în care unul dintre exemplarele unui certificat de import (contingente tarifare) sau ambele exemplare au fost pierdute, deteriorate ori furate, Directia generală politici comerciale din cadrul Ministerului Economiei si Comertului poate elibera, la solicitarea scrisă a beneficiarului, un duplicat al certificatului de import (contingente tarifare), în care va mentiona cu majuscule: DUPLICAT ELIBERAT LA DATA DE ..., mentionându-se numărul si data eliberării certificatului de import (contingente tarifare) initial.

(2) Scrisoarea de solicitare va cuprinde în anexă, pe lângă noul certificat de import (contingente tarifare), care trebuie să fie identic în continut cu certificatul de import (contingente tarifare) initial, o copie a anuntului de pierdere sau deteriorare, predat spre publicare într-un ziar de largă circulatie, precum si chitanta prin care se dovedeste plata taxei de publicare a acestui anunt sau, după caz, copia declaratiei înregistrate la politie privind furtul; scrisoarea trebuie să contină, de asemenea, si datele privind utilizarea certificatului de import (contingente tarifare) până la data solicitării duplicatului.

(3) Scrisoarea de solicitare trebuie să fie primită la Registratura Directiei generale politici comerciale din cadrul Ministerului Economiei si Comertului în maximum 5 zile de la producerea evenimentului, dar nu mai târziu de data expirării valabilitătii certificatului de import (contingente tarifare).

(4) În cazul în care duplicatul certificatului de import (contingente tarifare) este pierdut, deteriorat sau furat, nu se eliberează un nou duplicat.

(5) În cazul în care certificatul de import (contingente tarifare) declarat pierdut este găsit după obtinerea duplicatului, acesta nu se va mai utiliza si trebuie returnat Directiei generale politici comerciale din cadrul Ministerului Economiei si Comertului.

Art. 12. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 13. – Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică până la data de 15 august 2006 inclusiv.

 

p. Ministrul economiei si comertului,

Eugen Tapu Nazare

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 februarie 2006.

Nr. 167.

 

ANEXA Nr. 1

 

MODELUL CERTIFICATULUI DE IMPORT

 

1. Importator (numele si adresa)

ORIGINAL

 

2. Nr.

 

3. An cota

4. Tara de origine a mărfii

 

5. Exportator (numele, adresa, tara)

 

CERTIFICAT DE IMPORT

(CONTINGENTE TARIFARE)

 

6. Mijloc de transport

 

7. Cod (pozitia din Tariful vamal)/denumire, descriere marfă)

U.M. cantitate netă

 

Valoarea conform contractului de import

8. Viza autoritătilor competente

 

Cantitatea – U.M.: – .........................................

 

 

Document valabil până la ...................................

 

9. Declaratia importatorului

Declar că produsele mentionate în prezentul certificat îndeplinesc criteriile de origine pentru a beneficia de regimul preferential solicitat

 

(data, stampila si semnătura)

(data, stamplia si semnătura)

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Cod unic de înregistrare ................................................

 

DECLARATIA SUPLIMENTARĂ A IMPORTATORULUI

 

1. Declar pe propria răspundere că în obiectul de activitate al societătii comerciale pentru care solicit certificat de import este cuprins si importul de produse agricole, în conformitate cu Clasificarea activitătilor din economia natională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, actualizată prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 601/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.

2. Mă angajez să respect prevederile Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 167/2006, în baza căruia am obtinut certificatul de import.

– Denumirea firmei ........................................................................................................................

– Numele si prenumele solicitantului, semnătura si stampila .............................................................

– Numărul de telefon ....................................................................................................................

– Persoana de contact ..................................................................................................................

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

pentru modificarea criteriilor si metodelor privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

 

În temeiul dispozitiilor art. 8 lit. l) si ale art. 10 alin. (4) si (5) din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. I. – Anexa la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 19 ianuarie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – (1) Tarifele de înmagazinare – contravaloarea serviciilor prestate pentru rezervarea capacitătii de înmagazinare si pentru utilizarea depozitului subteran, pentru o cantitate echivalentă cu 1.000 mc gaze naturale, aflată în conditiile standard de presiune, temperatură si de calitate a gazelor naturale prevăzute în Standardul SR 3317, pentru un ciclu complet de înmagazinare.“

2. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(2) Tarifele de înmagazinare se stabilesc diferentiat, pentru fiecare titular al licentei de înmagazinare si/sau pentru fiecare depozit de înmagazinare subterană operat de acesta, în functie de caracteristicile tehnico-geologice si de regimul de exploatare ale fiecărui depozit de înmagazinare subterană.“

3. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

“Art.56. – Tarifele pentru activitatea de înmagazinare se stabilesc pentru fiecare operator si/sau depozit de înmagazinare subterană si au următoarea structură:

Tds = RCds + Ids + Eds,

unde:

Tds – tariful de înmagazinare;

RCds – componenta fixă pentru rezervarea capacitătii în depozitul subteran, exprimat în lei/1.000 mc/ciclu complet de înmagazinare;

Ids – componenta volumetrică pentru injectia gazelor naturale în depozitul subteran, exprimat în lei/1.000 mc;

Eds – componenta volumetrică pentru extractia gazelor naturale din depozitul subteran, exprimat în lei/1.000 mc.“

4. Articolul 83 va avea următorul cuprins:

“Art.83. – Costurile totale recunoscute de ANRGN la calculul venitului de bază pentru fiecare depozit de înmagazinare subterană se alocă în costuri fixe si costuri variabile.“

Art. II. – Compartimentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, precum si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

Art. III. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 1 martie 2006.

Nr. 252.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind modificarea si completarea Contractului-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, cu modificările ulterioare, si prevederile Legii nr. 210/2005 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

în temeiul prevederilor art. 8 lit. m), respectiv ale art. 10 alin. (4) si (5) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. I. – Anexa “Contract-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale“ la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 480/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 15 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art.9. – Beneficiarul va plăti prestatorului contravaloarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, calculată în baza tarifului reglementat pentru serviciile de înmagazinare subterană, prevăzut în anexa nr. 7, în conformitate cu legislatia în vigoare.“

2. Litera a) a alineatului (2) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

“a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere egale cu nivelul majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plătii, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 30 de zile de la data scadentei;“.

3. După alineatul (4) al articolului 23 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) În cazul în care data scadentei este zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (2) se decalează în mod corespunzător.“

Art. II. – Compartimentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, precum si părtile din contractele de înmagazinare subterană a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii, începând cu ciclul de înmagazinare 2006–2007.

Art. III. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 1 martie 2006.

Nr. 253.