MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 208         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 7 martie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

30. – Lege privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană

 

218. – Decret pentru promulgarea Legii privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 111 din 16 februarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147 si art. 289 din Codul penal

 

Decizia nr. 112 din 16 februarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Decizia nr. 113 din 16 februarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 224 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.699/2005. – Hotărâre privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a anexelor la hotărârile Guvernului adoptate în anul 2005, care nu au fost publicate

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – Prezenta lege stabileste reguli privind recoltarea, transportul, comercializarea, prelucrarea si folosirea ciupercilor din flora spontană în alimentatie, precum si achizitionarea acestora.

Art. 2. – (1) Comercializarea, prelucrarea, precum si utilizarea în alimentatie a ciupercilor din flora spontană sunt permise numai după ce au fost controlate si stabilite ca fiind comestibile de către un inspector specializat în domeniul sănătătii publice si epidemii, denumit în continuare inspector de specialitate, care eliberează un certificat de calitate.

(2) Aprecierea calitătii ciupercilor din flora spontană, culese în scopul uscării, se face în stare proaspătă.

(3) Sortarea si ambalarea ciupercilor uscate pot fi făcute numai sub supravegherea inspectorilor de specialitate.

Art. 3. – (1) Ciupercile pot fi comercializate:

a) în pietele de desfacere angro, pietele si halele desemnate în acest scop de către autoritătile locale, denumite în continuare piete;

b) în acele unităti comerciale a căror autorizatie de functionare cuprinde si desfacerea ciupercilor;

c) în alte locuri desemnate în acest scop de către autoritătile locale.

(2) Ciupercile vor fi comercializate pe specii si numai separat de alte mărfuri sau produse.

(3) Ciupercile proaspete din flora spontană se comercializează numai vrac, iar cele uscate numai ambalate.

(4) În cazul comercializării anumitor ciuperci, care sunt comestibile conditionat, stocul respectiv va trebui să poarte la loc vizibil inscriptia referitoare la conditiile de consum.

Art. 4. – (1) Administratiile pietelor si agentii economici autorizati se vor îngriji ca, pe parcursul vânzării ciupercilor din flora spontană, să asigure prezenta unui inspector de specialitate care să supravegheze comercializarea ciupercilor si să elibereze autorizatia de comercializare.

(2) Vânzătorul este obligat să prezinte inspectorului de specialitate, înainte de începerea vânzării, întregul stoc de ciuperci culese si destinate vânzării, pentru aprecierea calitătii acestora si dacă se află pe lista ciupercilor admise pentru comercializare.

(3) Dacă se constată prezenta ciupercilor necomestibile, acestea vor fi confiscate si distruse.

(4) Autorizatia de comercializare va contine numele si prenumele comerciantului, domiciliul acestuia, locul de desfacere, numele speciei de ciuperci, greutatea netă, data eliberării autorizatiei, precum si semnătura si stampila inspectorului de specialitate. Autorizatia este valabilă numai în piata mentionată în act si numai în ziua eliberării acesteia. Comerciantul este obligat să afiseze autorizatia într-un loc cât mai vizibil, în imediata apropiere a stocului de marfă în cauză.

Art. 5. – În cazul în care ciupercile provin de la un depozit angro, transportul trebuie să fie însotit de autorizatia de comercializare.

Art. 6. – La cumpărarea ciupercilor destinate utilizării în cadrul activitătii de alimentatie, utilizatorul este obligat să păstreze certificatul timp de 15 zile de la data achizitionării acestora, iar la cererea organelor abilitate trebuie să prezinte acest act.

Art. 7. – Persoanele care comercializează ciuperci, cele care le prelucrează sau le utilizează în alimentatie, în situatia în care iau cunostintă de îmbolnăviri cauzate de ciupercile respective, trebuie să procedeze la oprirea imediată a comercializării, a prelucrării sau a consumării lor, păstrând cantitatea rămasă, si să anunte fără întârziere directia de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor si oficiul judetean sau al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor.

Art. 8. – (1) Administratia pietelor sau agentii economici care comercializează ciuperci asigură conditiile pentru activitatea de informare a populatiei cu privire la regulile de folosire în alimentatie a ciupercilor din flora spontană, efectuată de către inspectorul de specialitate.

(2) Organizarea activitătii de informare a populatiei la sfârsit de săptămână si în zilele nelucrătoare este asigurată de organul de specialitate al consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, care îndeplineste atributii în domeniul sănătătii publice.

(3) Activitatea de informare a populatiei poate fi efectuată numai de către inspectori de specialitate.

(4) Inspectorul de specialitate, care îndeplineste activitatea de informare a populatiei, este si cel care retine ciupercile improprii pentru consumul uman si asigură distrugerea lor. Pentru speciile de ciuperci care nu figurează în lista ciupercilor admise pentru comercializare nu se eliberează autorizatie de comercializare.

Art. 9. – Modelul autorizatiei de comercializare a ciupercilor din flora spontană, precum si formarea si modul de lucru al inspectorilor de specialitate vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 10. – (1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 2 si 5 si se sanctionează cu amendă contraventională de la 2.000 lei la 4.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor sunt efectuate de către inspectorul de specialitate.

Art. 11. – Prevederile prezentei legi referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 12. – Lista ciupercilor comestibile din flora spontană ale căror recoltare sau achizitie si comercializare sunt permise este stabilită prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, în termen de

30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 februarie 2006.

Nr. 30.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 27 februarie 2006.

Nr. 218.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 111

din 16 februarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147 si art. 289 din Codul penal

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Iuliana Nedelcu – procuror

Florentina Geangu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147 si 289 din Codul penal, exceptie ridicată de Eva Florescu în Dosarul nr. 255/2005 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în această materie si

apreciind că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale.

După închiderea dezbaterilor s-a prezentat, pentru autoarea exceptiei, apărătorul acesteia.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 8 septembrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 255/2005, Înalta Curte de Casatie si Justitie Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147 si art. 289 din Codul penal, exceptie ridicată de Eva Florescu în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, se sustine că dispozitiile criticate, ce definesc notiunea de functionar public, respectiv care reglementează infractiunea de fals intelectual, sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece notarul public nu are calitatea de functionar public. Se arată în acest sens că actul normativ la care face trimitere Constitutia este Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, iar notarul public nu se regăseste nominalizat în anexa la acest act normativ. De asemenea, potrivit art. 3 si 4 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, notarul

public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public si are statutul unei functii autonome, iar actul întocmit de către acesta, purtând sigiliul si semnătura sa, este de autoritate publică si are forta probantă prevăzută de lege. Notarul public se bucură de o independentă totală din punct de vedere profesional, ceea ce nu este valabil în cazul functionarilor publici cu care, din eroare, autoritătile îi asimilează pe notarii publici. Pentru aceste motive – arată autoarea exceptiei – apare ca un artificiu, fără o reglementare expresă raportată la profesiile liberale, ca un liber profesionist să răspundă penal pentru infractiuni de

serviciu, prin dispozitiile criticate fiind încălcat principiul egalitătii cetătenilor în fata legii, care impune, fată de situatii diferite, un tratament diferit.

Înalta Curte de Casatie si Justitie Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, dispozitiile legale criticate fiind în deplină concordantă cu art. 16 alin. (1) din Constitutie.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale, deoarece dispozitiile art. 147 si 289 din Codul penal nu instituie privilegii sau discriminări, fiind aplicabile în mod egal oricărei persoane care are calitatea de functionar public sau functionar, si nu contine în sine nici o reglementare care să creeze o inegalitate pe criterii de rasă, de nationalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenentă politică, de avere sau de origine socială. În ceea ce priveste definirea notiunilor de functionar public, functionar, precum si incriminările care presupun o astfel de calitate a subiectului activ, Avocatul Poporului arată că aceasta este, din punctul de vedere al Constitutiei, în sarcina legiuitorului, fiind realizată de Codul penal prin dispozitiile art. 147.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de

neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 147 si art. 289 din Codul penal, care au următorul cuprins:

– Art. 147: Prin «functionar public» se întelege orice persoană care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost învestită, o însărcinare de orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei unităti dintre cele la care se referă art. 145.

Prin «functionar» se întelege persoana mentionată în alin. 1, precum si orice salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice decât cele prevăzute în acel alineat.“;

– Art. 289: “Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un functionar aflat în exercitiul atributiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu stiintă de a insera unele date sau împrejurări, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Tentativa se pedepseste.“

Autoarea exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii, fără privilegii si fără discriminări.

Examinând sustinerile autoarei exceptiei de neconstitutionalitate, se constată că asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147 si 289 din Codul penal, cu referire la aplicarea acestora unor fapte comise de notarii publici, Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 176 din 18 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 24 iulie 2002. Din jurisprudenta în materie a Curtii este de mentionat si Decizia nr. 276 din 24 octombrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 19 noiembrie 2002, referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 145 si 147 din Codul penal, în contextul căreia se sustinea, de asemenea, că notarii publici, ca de altfel si alti profesionisti (avocati, doctori, arhitecti), nu pot fi calificati functionari publici si deci nu pot răspunde pentru săvârsirea unor infractiuni la care subiectul activ are, potrivit dispozitiei incriminatoare, calitatea de functionar public sau functionar.

Curtea Constitutională a respins ca neîntemeiate exceptiile de neconstitutionalitate privitoare la dispozitiile mentionate, cu motivarea că notiunile de functionar public si functionar sunt de nivelul legii, astfel încât intră în competenta exclusivă a legiuitorului atât definirea acestor notiuni, cât si stabilirea răspunderii penale pentru infractiunile săvârsite de persoanele având această calitate.

Este ceea ce Codul penal, ca lege organică, face prin dispozitiile art. 147, prin care defineste notiunile de functionar public si functionar, si prin stabilirea infractiunilor săvârsite de functionari publici si functionari, cum este infractiunea de fals intelectual (prevăzută si pedepsită de art. 289 din Codul penal) săvârsită de notarul public, cu prilejul întocmirii înscrisului oficial. Potrivit art. 4 din Legea nr. 36/1995, actul îndeplinit de notarul public, purtând sigiliul si semnătura acestuia, este de autoritate publică si are forta probantă prevăzută de lege, iar falsificarea acestuia, în modul prevăzut de art. 289 din Codul penal, nu poate fi caracterizată decât ca infractiune de fals intelectual.

În concordantă cu jurisprudenta constantă în materie a Curtii, nu poate fi primită sustinerea autoarei exceptiei referitoare la încălcarea, prin dispozitiile criticate, a principiului egalitătii în drepturi, câtă vreme aceste prevederi nu instituie privilegii sau discriminări, fiind aplicabile în mod egal oricărei persoane care are calitatea de functionar public sau functionar, iar stabilirea sferei acestor notiuni, precum si a infractiunilor care presupun această calitate a subiectului activ nu este de competenta jurisdictiei constitutionale, după cum s-a arătat. Considerentele si solutiile adoptate prin deciziile citate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză, întrucât nu există elemente noi care să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147 si art. 289 din Codul penal, exceptie ridicată de Eva Florescu în Dosarul nr. 255/2005 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 februarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 112

din 16 februarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Iuliana Nedelcu – procuror

Florentina Geangu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, exceptie ridicată de Cristian Daniel Sîmpetru în Dosarul nr. 2.445/2005 al Tribunalului Olt – Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în această materie si

apreciind că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 28 septembrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 2.445/2005, Tribunalul Olt Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, exceptie ridicată de Cristian Daniel Sîmpetru în dosarul mentionat mai sus.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată că, pe de o parte, dispozitiile criticate – reglementând o infractiune – contravin prevederilor art. 73 alin. (3) lit. h) din Constitutie, care instituie obligatia reglementării acestui domeniu prin lege organică, iar, pe de altă parte, că dispozitiile criticate îi aduc atingere dreptului la libertate individuală, acest lucru înfrângând dispozitiile art. 115 alin. (6) din Legea fundamentală, care prevăd că ordonantele de urgentă nu pot afecta drepturile, libertătile si îndatoririle prevăzute de Constitutie.

Tribunalul Olt Sectia penală apreciază că exceptia ridicată este întemeiată, întrucât textul de lege criticat a fost emis cu nerespectarea dispozitiilor art. 73 alin. (3) lit. h) si ale art. 115 alin. (6) din Constitutie, “în cauza de fată fiind vorba despre dreptul la libertate, deoarece prin infractiunea prevăzută de art. 78 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 se prevede o pedeapsă cu închisoarea“.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că sustinerile autorului exceptiei nu sunt întemeiate. Astfel, arată că dispozitiile constitutionale interzic numai ordonantelor emise de Guvern în temeiul unei legi speciale de abilitare să reglementeze în domenii rezervate legii organice, iar nu si ordonantelor de urgentă.

Apreciază că sunt relevante în acest sens prevederile art. 114 alin. (4) din Constitutie, în vigoare la data adoptării ordonantei, precum si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, întrucât interdictia de a emite ordonante în domeniul legilor organice priveste exclusiv ordonantele adoptate în temeiul unei legi speciale de abilitare, nu si ordonantele de urgentă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 78 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002, dispozitii care au următorul  cuprins:

“(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană fără permis de conducere se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.

(2) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai, de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei din care face parte vehiculul respectiv ori acesta i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (2) se sanctionează si persoana care încredintează cu stiintă un autovehicul sau tramvai, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care se află în una dintre situatiile prevăzute la alin. (1) si (2) sau unei persoane care suferă de o boală psihică ori se află sub influenta unor produse ori substante stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.“

În opinia autorului exceptiei aceste dispozitii legale încalcă prevederile constitutionale ale art. 73 alin. (3) lit. h) din Constitutie, conform cărora “Prin lege organică se reglementează: [...] h) infractiunile, pedepsele si regimul executării acestora“, precum si pe cele ale art. 115 alin. (6),  potrivit cărora “Ordonantele de urgentă nu pot [...] afecta [...] drepturile, libertătile si îndatoririle prevăzute de Constitutie [...]“.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, se constată că textul de lege criticat incriminează si prevede pedepsele pentru anumite fapte prin care este afectată siguranta circulatiei pe drumurile publice.

Constitutionalitatea dispozitiilor criticate urmează a fi analizată în raport cu prevederile constitutionale în vigoare la data adoptării lor. Astfel, la data adoptării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, dispozitiile din actualul art. 73 alin. (3) lit. h) erau cuprinse în art. 72 alin. (3) lit. f), având acelasi continut, si anume că prin lege organică se reglementează “infractiunile, pedepsele si regimul executării acestora“. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 114 alin. (4) din Constitutie, singura conditie impusă pentru adoptarea ordonantei de urgentă era existenta cazului exceptional. În ceea ce priveste domeniile ce pot face obiectul de reglementare al ordonantei de urgentă, dispozitiile constitutionale nu impuneau nici o limitare în cazul ordonantei de urgentă, existând posibilitatea reglementării si în domeniile rezervate legii organice.

Se constată că asupra constitutionalitătii art. 78 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, prin raportare la dispozitiile constitutionale ale art. 73 alin. (3) lit. h), Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 552 din 18 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.014 din 16 noiembrie 2005, respingând exceptia ca neîntemeiată.

Totodată, analizând problema caracterului organic al normelor pe care ordonanta de urgentă le cuprinde, Curtea, prin Decizia nr. 245 din 10 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 14 iulie 2005, si Decizia nr. 370 din 5 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 3 august 2005, a retinut că, potrivit prevederilor constitutionale anterioare, precum si celor ulterioare revizuirii Legii fundamentale, Guvernul poate reglementa,  prin intermediul ordonantei de urgentă, si în domeniul rezervat legilor organice. În temeiul art. 114 alin. (1) din Constitutia din 1991, institutia delegării legislative printr-o lege specială de abilitare a Guvernului prevedea interdictia expresă de a emite ordonante în domenii ce fac obiectul legilor organice doar în ceea ce priveste ordonantele simple ale Guvernului, fără ca aceasta să se aplice, prin analogie, si ordonantei de urgentă, care îsi găsea  reglementarea distinctă în cadrul alin. (4) al art. 114.

În ceea ce priveste critica potrivit căreia Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 nu a fost aprobată prin lege, Curtea a retinut prin Decizia nr. 370/2005 că aprobarea sau respingerea proiectului de lege nu constituie o conditie pentru intrarea în vigoare a unei ordonante de urgentă.

Autorul exceptiei de fată a confundat operatiunea de depunere spre aprobare la Parlament a unei ordonante de urgentă, necesară sine qua non intrării sale în vigoare si, asadar, producerii de efecte juridice în urma publicării în Monitorul Oficial al României, cu operatiunea – ulterioară – de aprobare sau respingere, prin lege, a respectivei ordonante de urgentă a Guvernului. Or, Curtea a constatat că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 a fost depusă spre aprobare Parlamentului la data de 20 decembrie 2002, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, la data de 28 decembrie 2002, iar art. 118 alin. (1) din ordonantă a prevăzut intrarea sa în vigoare la data de 1 februarie 2003. Astfel, au fost întocmai respectate si conditiile de validitate prevăzute de  art. 114 alin. (4) si (5) din Constitutia din 1991, în vigoare la data emiterii ordonantei. Constitutia nu a prevăzut termenul în care Parlamentul trebuie să se pronunte asupra ordonantei.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a schimba jurisprudenta Curtii, atât solutia, cât si considerentele de principiu cuprinse în deciziile mentionate sunt valabile si în prezenta cauză.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Cristian Daniel Sîmpetru în Dosarul nr. 2.445/2005 al Tribunalului Olt – Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 februarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 113

din 16 februarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 224 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Iuliana Nedelcu – procuror

Florentina Geangu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 224 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Constantin Mocanu în Dosarul nr. 2.232/2005 al Judecătoriei Tulcea.

La apelul nominal răspunde partea Consiliul Local al Municipiului Tulcea, prin avocat cu delegatie la dosar, lipsind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Tulcea, care, invocând jurisprudenta Curtii, solicită respingerea exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în această materie si apreciind că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 20 septembrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 2.232/2005, Judecătoria Tulcea a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 224 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Constantin Mocanu în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale în raport cu dispozitiile constitutionale referitoare îla asistenta juridică a inculpatilor“, întrucât prin ele este statuată posibilitatea ca procesul-verbal prin care se constată efectuarea actelor premergătoare “să poată constitui mijloc de probă“. Iar procesul-verbal la care se referă art. 224 alin. 3 din Codul de procedură penală poate constitui cel mult “un document pentru controlul intern al organelor de urmărire penală, pe baza căruia se pot face aprecieri cu privire la competenta organelor de urmărire penală, pe de o parte, si la temeinicia pornirii procesului penal, pe de altă parte, astfel încât să se mărească răspunderea acestor organe pentru consecintele, de orice fel, ale activitătii pe care o desfăsoară“.

Judecătoria Tulcea apreciază că dispozitiile art. 224 alin. 3 din Codul de procedură penală sunt conforme cu Constitutia.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 224 alin. 3 din Codul de procedură penală, dispozitii care au următorul cuprins: “Procesul-verbal prin care se constată efectuarea unor acte premergătoare poate constitui mijloc de probă“.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că acest text din Codul de procedură penală contravine art. 24 din Constitutie, privind dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, se constată că prevederile de lege criticate au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, tot prin raportare la art. 24 din Constitutie privind dreptul la apărare. Astfel, prin Decizia nr. 124 din 26 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 15 august 2001, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate, prilej cu care a retinut că, în conformitate cu dispozitiile art. 2 alin. 1 din Codul de procedură penală, “Procesul penal se desfăsoară atât în cursul urmăririi penale cât si în cursul judecătii, potrivit dispozitiilor prevăzute de lege“. Art. 224 din Codul de procedură penală reglementează posibilitatea efectuării unor acte premergătoare începerii procesului penal. Faza actelor premergătoare nu este parte componentă a procesului penal si, într-adevăr, pentru această fază nu este reglementată asigurarea exercitării dreptului la apărare. Este de observat însă că, potrivit prevederilor art. 224 alin. 1 din Codul de procedură penală, actele premergătoare se efectuează îîn vederea începerii urmăririi penale“.

Începerea urmăririi penale se dispune, de principiu, in rem, atunci când există date cu privire la săvârsirea unei infractiuni, astfel cum prevede art. 228 alin. 1 din Codul de procedură penală, potrivit căruia “Organul de urmărire penală sesizat în vreunul din modurile prevăzute în art. 221 dispune prin rezolutie începerea urmăririi penale, când din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor premergătoare efectuate nu rezultă vreunul din cazurile de împiedicare a punerii în miscare a actiunii penale prevăzute în art. 10, cu exceptia celui de la lit. b1)“. Începerea urmăririi penale se dispune in personam numai dacă, în acelasi timp, există suficiente date si cu privire la persoana autorului infractiunii.

Totodată, alin. 3 al art. 224 din Codul de procedură penală prevede că “Procesul-verbal prin care se constată efectuarea unor acte premergătoare poate constitui mijloc de probă“. Rezultă deci că în această fază, cu exceptia procesului-verbal mentionat în textul citat, nu pot fi efectuate acte de procedură care să constituie mijloace de probă în sensul prevederilor art. 64 din Codul de procedură penală si care să vizeze o anumită persoană, bănuită ca fiind autorul infractiunii.

Prin aceeasi decizie, Curtea a retinut că efectuarea în practică, în cadrul actelor premergătoare, a unor acte specifice urmăririi penale, în scopul eludării garantiilor procesuale asigurate persoanelor implicate într-o urmărire penală, în spetă a dreptului la apărare, asa cum se sustine în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate în cauză, chiar dacă ar fi reală, reprezintă o problemă de aplicare si respectare a legii, care nu intră sub incidenta contenciosului constitutional.

De asemenea, prin Decizia nr. 141 din 5 octombrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 585 din 30 noiembrie 1999, Curtea a retinut că “garantarea dreptului la apărare nu se poate asigura în afara procesului penal, înainte de începerea urmăririi penale, când făptuitorul nu are calitatea procesuală de învinuit sau inculpat. [...] Efectuarea de către organele de urmărire penală a unor acte premergătoare, anterior începerii urmăririi penale, în vederea strângerii datelor necesare declansării procesului penal, nu reprezintă momentul începerii procesului penal si se efectuează tocmai pentru a se constata dacă sunt sau nu temeiuri pentru începerea procesului penal“. S-a mai retinut că,  desi, “în conformitate cu prevederile art. 224 din Codul de procedură penală, procesul-verbal prin care se constată efectuarea unor acte premergătoare poate constitui mijloc de probă, dreptul la apărare al învinuitului nu poate fi considerat ca fiind încălcat, pentru că acesta are posibilitatea de a-l combate cu alt mijloc de probă.“

Întrucât nu au intervenit elemente noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia si considerentele cuprinse în deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 224 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Constantin Mocanu în Dosarul nr. 2.232/2005 al Judecătoriei Tulcea.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 februarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a anexelor la hotărârile Guvernului adoptate în anul 2005, care nu au fost publicate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a anexelor la hotărârile Guvernului care au fost adoptate în anul 2005 si care nu au fost publicate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. – Anexele la hotărârile Guvernului mentionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 3. – Fac exceptie de la prevederile art. 1 anexele la hotărârile Guvernului prevăzute în anexa nr. 2, care sunt clasificate, potrivit legii.

Art. 4. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2005.

Nr. 1.699.


*) Anexele la hotărârile Guvernului prevăzute în anexa nr. 1 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

hotărârilor Guvernului adoptate în anul 2005, ale căror anexe se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

1. Hotărârea Guvernului nr. 82/2005 privind organizarea actiunilor de lansare a Centrului de Studii Ebraice de la Iasi, în perioada 14–16 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 8 februarie 2005

– anexa

2. Hotărârea Guvernului nr. 121/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome “Editura Didactică si Pedagogică“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 1 martie 2005

– anexa

3. Hotărârea Guvernului nr. 144/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2005 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 4 martie 2005

– anexele nr. I (1–25), nr. II (1–7, 9–11), nr. III (1–11), nr. IV si nr. V

4. Hotărârea Guvernului nr. 146/2005 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale agentilor economici monitorizati, care functionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 4 martie 2005

– anexele nr. 1, 2 si 3

5. Hotărârea Guvernului nr. 147/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Administratiei Nationale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 4 martie 2005

– anexa

6. Hotărârea Guvernului nr. 148/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Nationale iPosta Română“ – S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 7 martie 2005

– anexa

7. Hotărârea Guvernului nr. 149/2005 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Societătii Comerciale “Rami-Dacia“ – S.A., aflată în coordonarea Ministerului Administratiei si Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 7 martie 2005

– anexa

8. Hotărârea Guvernului nr. 150/2005 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm“, aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 7 martie 2005

– anexa

9. Hotărârea Guvernului nr. 151/2005 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 7 martie 2005

– anexa

10. Hotărârea Guvernului nr. 152/2005 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome “Multiproduct“, aflată în coordonarea Ministerului Justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 8 martie 2005

– anexa

11. Hotărârea Guvernului nr. 153/2005 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al regiilor autonome de interes national din subordinea Băncii Nationale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 15 martie 2005

– anexele nr. 1 si 2

12. Hotărârea Guvernului nr. 220/2005 pentru modificarea anexei nr. I (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13A2, 13B2, 13D, 14, 15, 16, 17, 23 si 24) la Hotărârea Guvenului nr. 1.476/2003 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 29 martie 2005

– anexa nr. I (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13A2, 13B2, 13D, 14, 15, 16, 17, 23 si 24)

13. Hotărârea Guvernului nr. 221/2005 pentru modificarea anexelor privind subventiile unitare pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2005, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 29 martie 2005

– anexa nr. II (1–4, 6 si 9–11)

14. Hotărârea Guvernului nr. 240/2005 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.450/2004 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 4 aprilie 2005

– anexa

15. Hotărârea Guvernului nr. 241/2005 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea reuniunii ministrilor apărării din statele participante la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 4 aprilie 2005

– anexa

16. Hotărârea Guvernului nr. 242/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Administratiei Nationale “Apele Române“, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 7 aprilie 2005

– anexa

17. Hotărârea Guvernului nr. 243/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Nationale “Loteria Română“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 4 aprilie 2005

– anexa

18. Hotărârea Guvernului nr. 244/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Nationale “Imprimeria Natională“ – S.A., aflatăsub autoritatea Ministerului Finantelor  Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 7 aprilie 2005

– anexa

19. Hotărârea Guvernului nr. 273/2005 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale Companiei Nationale “Romtehnica“ – S.A. si Companiei Române de Aviatie “Romavia“ – R.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 15 aprilie 2005

– anexele nr. 1 si 2

20. Hotărârea Guvernului nr. 286/2005 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.290/2000 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Modernizarea străzilor urbane în Bucuresti – reabilitare străzi“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 15 aprilie 2005

– anexa

21. Hotărârea Guvernului nr. 331/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 3 mai 2005

– anexa

22. Hotărârea Guvernului nr. 372/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Companiei Nationale “Unifarm“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 5 mai 2005

– anexa

23. Hotărârea Guvernului nr. 551/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii cuprins în Programul ISPA “Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apă si canalizare în zona orasului Bistrita“, judetul Bistrita-Năsăud, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 20 iunie 2005

– anexa

24. Hotărârea Guvernului nr. 554/2005 pentru modificarea anexelor privind subventiile unitare pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2005, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 20 iunie 2005

– anexa nr. II (1–7 si 9–11)

25. Hotărârea Guvernului nr. 658/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a bunurilor imobile proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 24 între km 46+000 si km 51+000 din cadrul etapei a III-a de reabilitare a drumurilor nationale pe teritoriul comunei Tutova din judetul Vaslui“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 19 iulie 2005

– anexa nr. 2

26. Hotărârea Guvernului nr. 659/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 17 între km 116+000 si km 183+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale pe teritoriul localitătilor Poiana Stampei, Vatra Dornei, Iacobeni si Pojorâta din judetul Suceava“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 19 iulie 2005

– anexa nr. 2

27. Hotărârea Guvernului nr. 660/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Sectiunea 4 Drajna–Fetesti“ si “Sectiunea 5 Fetesti– Cernavodă“ din cadrul obiectivului de investitie “Autostrada Bucuresti–Cernavodă“ pe teritoriul localitătii Fetesti din judetul Ialomita si al localitătilor Borcea, Dragalina, Perisoru si Stefan cel Mare din judetul Călărasi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 18 iulie

2005

– anexa nr. 2

28. Hotărârea Guvernului nr. 661/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Sectiunea 2 Fundulea–Lehliu“ si “Sectiunea 3 Lehliu– Drajna“ din cadrul obiectivului de investitie “Autostrada Bucuresti–Cernavodă“ pe teritoriul localitătilor Sărulesti, Tămădău, Lehliu-Gară, Dragos Vodă, Dragalina, Vlad fiepes, Vâlcelele si Dor Mărunt din judetul Călărasi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 18 iulie 2005

– anexa nr. 2

29. Hotărârea Guvernului nr. 712/2005 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 19 iulie 2005

– anexa

30. Hotărârea Guvernului nr. 721/2005 privind aprobarea Regulamentului de lucru al Comisiei mixte de frontieră româno-ucraineană, semnat la Iasi la 25 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 21 iulie 2005

– anexa

31. Hotărârea Guvernului nr. 739/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Sporire capacitate DN 7 km 11+200 – km 30+800 – pe teritoriul localitătilor Mogosoaia si Buftea – judetul Ilfov“ din cadrul obiectivului de investitie “Dublare pasaj denivelat pe DN 7 km 18+274 peste CF Bucuresti–Pitesti la Săbăreni“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005

– anexa nr. 2

32. Hotărârea Guvernului nr. 740/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin–Lugoj, între km 358+000 si km 388+100 – Lot 2, pe teritoriul localitătilor Orsova, judetul Mehedinti, Toplet si Mehadia, judetul Caras-Severin“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 26 iulie 2005

– anexa nr. 2

33. Hotărârea Guvernului nr. 741/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin–Lugoj între km 358+000 si km 495+800“ din cadrul obiectivului de investitie “Variantă ocolitoare Mehadia“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005

– anexa nr. 2

34. Hotărârea Guvernului nr. 742/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Câmpia Turzii, Gilău, Floresti, Săvădisla, Petrestii de Jos, Luna si Săndulesti din judetul Cluj si Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chislaz, Tăuteu, Sârbi si Biharia din judetul Bihor“ din cadrul obiectivului de investitie “Autostrada Brasov–Cluj–Bors“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005

– anexa nr. 2

35. Hotărârea Guvernului nr. 743/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Centura de ocolire a municipiului Craiova – varianta de Nord“ din cadrul obiectivului de investitii “Centura de ocolire a municipiului Craiova – varianta de Nord“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005

– anexa nr. 2

36. Hotărârea Guvernului nr. 744/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Sporire capacitate DN 7 km 11+200 – km 30+800 – pe teritoriul localitătilor Mogosoaia si Buftea – judetul Ilfov“ din cadrul obiectivului de investitie “Dublare pasaj denivelat pe DN 7 km 14+853 peste CF Bucuresti–Ploiesti la Chitila“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005

– anexa nr. 2

37. Hotărârea Guvernului nr. 745/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 17 între km 91+000 si km 116+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale pe teritoriul comunei Tiha Bârgăului din judetul Bistrita- Năsăud“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005

– anexa nr. 2

38. Hotărârea Guvernului nr. 746/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 6 Craiova–Filiasi între km 233+200 si km 268+390 pe teritoriul localitătilor Almăj, Brădesti si Filiasi din judetul Dolj“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005

– anexa nr. 2

39. Hotărârea Guvernului nr. 747/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin–Lugoj, întrekm 388+100 si km 408+895 – Lot 3, pe teritoriul localitătilor Mehadia, Iablanita, Cornea si Domasnea din judetul Caras-Severin“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005

– anexa nr. 2

40. Hotărârea Guvernului nr. 748/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin–Lugoj, între km 408+895 si km 449+960 – Lot 4, pe teritoriul localitătilor Domasnea, Teregova, Armenis, Slatina-Timis, Bucosnita si Buchin din judetul Caras-Severin“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005

– anexa nr. 2

41. Hotărârea Guvernului nr. 749/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin–Lugoj, între km 358+000 si km 495+800“ din cadrul obiectivului de investitie “Variantă ocolitoare Domasnea“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005

– anexa nr. 2

42. Hotărârea Guvernului nr. 754/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării în lungime de 23,8 km din cadrul obiectivului de investitii “Variantă de ocolire a municipiului Sibiu – Tronson 1 de la km 0+000 (DN 1 km 302+150) la km 15+000 si Tronson 2 de la km 15+000 la km 23+800 (DN 1 km 320+090)“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005

– anexa nr. 2

43. Hotărârea Guvernului nr. 755/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Fluidizare trafic DN 1 km 11+938–17+165 sector Băneasa–Otopeni“ din cadrul etapei a II-a de reabilitare a drumurilor nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 25 iulie 2005

– anexa nr. 2

44. Hotărârea Guvernului nr. 767/2005 privind stabilirea continutului mandatului acordat Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în conformitate cu art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investitiei “Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă“ pe platforma Sidermet Călan si stabilirea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călărasi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 27 iulie 2005

– anexa

45. Hotărârea Guvernului nr. 861/2005 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome “Multiproduct“, aflată în coordonarea Ministerului Justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 9 august 2005

– anexa

46. Hotărârea Guvernului nr. 922/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii “Post de inspectie la frontiera Otopeni“, “Post de inspectie la frontiera Constanta Nord“ si “Post de inspectie la frontiera Constanta Sud“, cuprinse în cadrul Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 18 august 2005

– anexele nr. 1–3

47. Hotărârea Guvernului nr. 949/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli denominat si rectificat pe anul 2005 al Administratiei Nationale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 25 august 2005

– anexa

48. Hotărârea Guvernului nr. 1.014/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli denominat si rectificat pe anul 2005 al Administratiei Nationale “Apele Române“, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 7 septembrie 2005

– anexa

49. Hotărârea Guvernului nr. 1.019/2005 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Companiei Nationale “Loteria Română“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 6 septembrie 2005

– anexa.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

hotărârilor Guvernului adoptate în anul 2005, ale căror anexe nu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind clasificate, potrivit legii

 

1. Hotărârea Guvernului nr. 85/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării, precum si modificarea si completarea Strategiei de privatizare a Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Moldova“ – S.A. si a Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Oltenia“ – S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 16 februarie 2005

– anexele nr. 1–4

2. Hotărârea Guvernului nr. 92/2005 privind aprobarea hotărârilor adoptate prin Protocolul Sesiunii a IV-a a Împuternicitilor, semnat la Cernăuti la 3 decembrie 2004, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galati la 30 septembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 14 februarie 2005

– anexa cuprinzând protocolul

3. Hotărârea Guvernului nr. 138/2005 pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XVI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Hajduszoboszlo la 18 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 9 martie 2005

– anexa cuprinzând protocolul

4. Hotărârea Guvernului nr. 145/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale agentilor economici monitorizati conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001, care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, a  pachetului minim necesar de servicii publice de transport feroviar de călători pentru Compania Natională a Căilor Ferate “C.F.R.“ – S.A., precum si a unor programe ale Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române – TAROM“ – S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 4 martie 2005

– anexele nr. 1–11, nr. 1/1 si nr. 8/1–8/4

5. Hotărârea Guvernului nr. 234/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome  “Monitorul Oficial“ pe anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 1 aprilie 2005

– anexa

6. Hotărârea Guvernului nr. 301/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în Proiectul pentru reabilitarea infrastructurii scolare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 26 aprilie 2005

– anexele nr. 2/1–2/457

7. Hotărârea Guvernului nr. 313/2005 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 25 aprilie 2005

– anexa nr. 2

8. Hotărârea Guvernului nr. 315/2005 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.399/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome “Rasirom“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 25 aprilie 2005

– anexa

9. Hotărârea Guvernului nr. 371/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale operatorilor economici nemonitorizati, care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 3 mai 2005

– anexele nr. 1–9

10. Hotărârea Guvernului nr. 373/2005 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Biblioteca Natională“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 5 mai 2005 – anexa

11. Hotărârea Guvernului nr. 413/2005 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a Sistemului Energetic National prin retehnologizarea statiei 220 kV Paroseni“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 19 mai 2005

– anexa

12. Hotărârea Guvernului nr. 479/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Înlocuirea contoarelor mecanice pe circuitul primar în punctele termice RADET“, cuprins în Proiectul de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 1 iunie 2005

– anexa

13. Hotărârea Guvernului nr. 505/2005 privind aprobarea statutului de consilier al ministrului afacerilor externe al României al domnului Wolfgang Dix, diplomat în Ministerul Afacerilor Externe din Republica Federală Germania, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 6 iunie 2005

– anexa

14. Hotărârea Guvernului nr. 545/2005 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale “Complexul Energetic Craiova“ – S.A. si a Societătii Comerciale “Complexul Energetic Rovinari“ – S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 6 iulie 2005

– anexele nr. 1 si 2

15. Hotărârea Guvernului nr. 546/2005 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Muntenia Sud“ – S.A., a unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei, precum si privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării acestei societăti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 7 iulie 2005 – anexa

16. Hotărârea Guvernului nr. 569/2005 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 880/2004 privind finantarea si functionarea componentei române a Comisiei româno-ruse pentru studierea problemelor izvorâte din istoria relatiilor bilaterale, inclusiv problema Tezaurului României, depus la Moscova în timpul primului război mondial, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 28 iunie 2005 – anexa

17. Hotărârea Guvernului nr. 573/2005 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul de Ministri al Repubicii Albania privind reglementarea datoriei Republicii Albania către România, semnat la Bucuresti la 24 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 28 iunie 2005

– anexa

18. Hotărârea Guvernului nr. 576/2005 pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor imobile aflate în administrarea Serviciului de Informatii Externe si a Serviciului de Protectie si Pază, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 8 iulie 2005

– anexa

19. Hotărârea Guvernului nr. 658/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a bunurilor imobile proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 24 între km 46+000 si km 51+000 din cadrul etapei a III-a de reabilitare a drumurilor nationale pe teritoriul comunei Tutova din judetul Vaslui“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 19 iulie 2005

– anexa nr. 1

20. Hotărârea Guvernului nr. 659/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 17 între km 116+000 si km 183+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale pe teritoriul localitătilor Poiana Stampei, Vatra Dornei, Iacobeni si Pojorâta din judetul Suceava“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 19 iulie 2005

– anexa nr. 1

21. Hotărârea Guvernului nr. 660/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Sectiunea 4 Drajna–Fetesti“ si “Sectiunea 5 Fetesti– Cernavodă“ din cadrul obiectivului de investitie “Autostrada Bucuresti–Cernavodă“ pe teritoriul localitătii Fetesti din  judetul Ialomita si al localitătilor Borcea, Dragalina, Perisoru si Stefan cel Mare din judetul Călărasi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 18 iulie 2005

– anexa nr. 1

22. Hotărârea Guvernului nr. 661/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Sectiunea 2 Fundulea–Lehliu“ si “Sectiunea 3 Lehliu– Drajna“ din cadrul obiectivului de investitie Autostrada Bucuresti–Cernavodă“ pe teritoriul localitătilor Sărulesti, Tămădău, Lehliu-Gară, Dragos Vodă, Dragalina, Vlad Tepes, Vâlcelele si Dor Mărunt din judetul Călărasi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 18 iulie 2005

– anexa nr. 1

23. Hotărârea Guvernului nr. 739/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Sporire capacitate DN 7 km 11+200 – km 30+800 – pe teritoriul localitătilor Mogosoaia si Buftea – judetul Ilfov“ din cadrul obiectivului de investitie “Dublare pasaj denivelat pe DN 7 km 18+274 peste CF Bucuresti–Pitesti la Săbăreni“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005

– anexa nr. 1

24. Hotărârea Guvernului nr. 740/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin–Lugoj, între km 358+000 si km 388+100 – Lot 2, pe teritoriul localitătilor Orsova, judetul Mehedinti, Toplet si Mehadia, judetul Caras-Severin“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 26 iulie 2005

– anexa nr. 1

25. Hotărârea Guvernului nr. 741/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin–Lugoj, între km 358+000 si km 495+800“ din cadrul obiectivului de investitie “Varianta ocolitoare Mehadia“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005

– anexa nr. 1

26. Hotărârea Guvernului nr. 742/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Câmpia Turzii, Gilău, Floresti, Săvădisla, Petrestii de Jos, Luna si Săndulesti din judetul Cluj si Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chislaz, Tăuteu, Sârbi si Biharia din judetul Bihor“ din cadrul obiectivului de investitie “Autostrada Brasov–Cluj–Bors“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005

– anexa nr. 1

27. Hotărârea Guvernului nr. 743/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Centura de ocolire a municipiului Craiova – varianta de Nord“ din cadrul obiectivului de investitii “Centura de ocolire a municipiului Craiova – varianta de Nord“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005

– anexa nr. 1

28. Hotărârea Guvernului nr. 744/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Sporire capacitate DN 7 km 11+200 – km 30+800 – pe teritoriul localitătilor Mogosoaia si Buftea – judetul Ilfov“ din cadrul obiectivului de investitie “Dublare pasaj denivelat pe DN 7 km 14+853 peste CF Bucuresti–Ploiesti la Chitila“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005

– anexa nr. 1

29. Hotărârea Guvernului nr. 745/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 17 între km 91+000 si km 116+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale pe teritoriul comunei Tiha Bârgăului din judetul Bistrita-Năsăud“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005

– anexa nr. 1

30. Hotărârea Guvernului nr. 746/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 6 Craiova–Filiasi între km 233+200 si km 268+390 pe teritoriul localitătilor Almăj, Brădesti si Filiasi din judetul Dolj“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005

– anexa nr. 1

31. Hotărârea Guvernului nr. 747/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin–Lugoj, între km  388+100 si km 408+895 – Lot 3, pe teritoriul localitătilor Mehadia, Iablanita, Cornea si Domasnea din judetul Caras-Severin“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005

– anexa nr. 1

32. Hotărârea Guvernului nr. 748/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin–Lugoj, între km 408+895 si km 449+960 – Lot 4, pe teritoriul localitătilor Domasnea, Teregova, Armenis, Slatina-Timis, Bucosnita si Buchin din judetul Caras-Severin“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005

– anexa nr. 1

33. Hotărârea Guvernului nr. 749/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin–Lugoj, între km 358+000 si km 495+800“ din cadrul obiectivului de investitie “Variantă ocolitoare Domasnea“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005

– anexa nr. 1

34. Hotărârea Guvernului nr. 754/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării în lungime de 23,8 km din cadrul obiectivului de investitii “Variantă de ocolire a municipiului Sibiu – Tronson 1 de la km 0+000 (DN 1 km 302+150) la km 15+000 si Tronson 2 de la km 15+000 la km 23+800 (DN 1 km 320+090)“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005

– anexa nr. 1

35. Hotărârea Guvernului nr. 755/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Fluidizare trafic DN 1 km 11+938 – 17+165 sector Băneasa–Otopeni“ din cadrul etapei a II-a de reabilitare a drumurilor nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 25 iulie 2005

– anexa nr. 1

36. Hotărârea Guvernului nr. 826/2005 privind aprobarea “Proiectului de reconstructie pentru eliminarea efectelor inundatiilor – continuare“, derulat prin intermediul Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 25 iulie 2005

– anexele nr. 2/1–2/5

37. Hotărârea Guvernului nr. 918/2005 privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Complexul energetic Turceni“ – S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 23 august 2005 – anexa

38. Hotărârea Guvernului nr. 929/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în Proiectul “Refacerea si consolidarea lucrărilor hidrotehnice afectate de inundatiile din aprilie–mai 2005 în judetele Timis si Caras-Severin“, finantat printr-un credit extern acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si confinantat de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 22 august 2005

– anexele nr. II/1–II/12

39. Hotărârea Guvernului nr. 994/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând 35 de obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul programului “Săli de sport“, derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.“ – S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 16 septembrie 2005

– anexele nr. 2/1–2/35.