MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 216         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 9 martie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 146 din 23 februarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Codul penal

 

Decizia nr. 154 din 23 februarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 185 alin. (31) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

20. – Ordonantă de urgentă privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006

 

293. – Hotărâre privind stabilirea tarifului de licentiere al Regiei Autonome “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian“ – ROMATSA pentru anul 2006

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

5. – Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna martie 2006

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 146

din 23 februarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Codul penal

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Marinela Mincă – procuror

Florentina Geangu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Codul penal, exceptie ridicată de Cornel Claudiu Dumitru în Dosarul nr. 566/P/2005 al Tribunalului Călărasi.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în această materie si apreciind că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 20 octombrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 566/P/2005, Tribunalul Călărasi a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Codul penal, exceptie ridicată de Cornel Claudiu Dumitru în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se consideră că dispozitia legală criticată contravine prevederilor constitutionale ale art. 30 alin. (1), (2) si (8) teza finală, referitoare la libertatea de exprimare, precum si ale art. 31 alin. (1) referitoare la dreptul persoanelor la informatie, deoarece îngrădeste libertatea de exprimare a gândurilor, opiniilor si credintelor, libertatea creatiilor de orice fel prin intermediul presei, precum si dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public, constituind un mijloc de a cenzura libertatea presei. Delictele de presă, în opinia autorului exceptiei, trebuie reglementate prin lege, si nu printr-un articol din Codul penal, care, prin modul în care a fost formulat, oferă o mare larghete de incriminare, inclusiv a folosirii stilului gazetăresc pamfletar sau acid.

Tribunalul Călărasi apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, instanta de judecată arată că prevederile legale criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale, întrucât libertatea de exprimare nu poate aduce atingere onoarei, demnitătii, vietii intime si dreptului la imagine al persoanei, iar legiuitorul nu a urmărit să cenzureze libertatea de exprimare, ci doar să asigure cadrul în care exercitarea acestui drept să nu aducă limitări sau încălcări drepturilor si libertătilor celorlalti.

Totodată, se arată că stabilirea prin lege a unor restrângeri sau sanctiuni nu este incompatibilă nici cu libertatea de exprimare si nici cu dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public, atâta timp cât acestea sunt absolut necesare pentru apărarea onoarei si demnitătii persoanei.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Codul penal, în raport cu art. 30 alin. (1), (2) si (8) si cu art. 31 alin. (1) din Constitutie, este întemeiată.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 206 din Codul penal sunt constitutionale, sens în care a statuat Curtea în jurisprudenta sa.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 206 din Codul penal, având următorul cuprins: “Afirmarea sau imputarea în public, prin orice mijloace, a unei fapte determinate privitoare la o persoană, care, dacă ar fi adevărată, ar expune acea persoană la o sanctiune penală, administrativă sau disciplinară, ori dispretului public, se pedepseste cu închisoare de la 2 luni la 2 ani sau cu amendă.

Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.“

Aceste dispozitii sunt considerate de autorul exceptiei ca fiind neconstitutionale în raport cu prevederile constitutionale ale art. 30 alin. (1), (2) si (8) teza finală, referitoare la libertatea de exprimare, precum si ale art. 31 alin. (1) referitoare la dreptul persoanelor la informatie. Examinând exceptia de neconstitutionalitate, se constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 206 din Codul penal Curtea Constitutională s-a mai pronuntat în jurisprudenta sa, de exemplu, prin Decizia nr. 32/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 21 februarie 2002, Decizia nr. 276/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 30 iulie 2004, Decizia nr. 32/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 23 februarie 2005, si Decizia nr. 139/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 24 aprilie 2005.

Prin deciziile mentionate, respingând exceptia ca neîntemeiată, Curtea a constatat că dispozitiile art. 206 din Codul penal, care incriminează si sanctionează faptele de calomnie ca infractiuni contra demnitătii persoanei, valoare supremă, garantată în statul de drept si consacrată în art. 1 alin. (3) din Constitutie, nu încalcă prevederile constitutionale ale art. 30 alin. (1) care reglementează libertatea de exprimare. Curtea a retinut în acest sens că libertatea de exprimare, astfel cum este consfintită de art. 30 din Legea fundamentală, impune respectarea cerintei înscrise la alin. (6) al aceluiasi articol, si anume aceea de a nu prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulară a persoanei si dreptul la propria imagine.

Încălcarea acestor limite, stabilite de art. 30 alin. (6) din Constitutie, este sanctionată prin incriminarea calomniei în dispozitiile art. 206 din Codul penal. Stabilirea limitelor exercitării unui drept sau a unei libertăti poate fi făcută de legiuitor cu respectarea art. 53 alin. (1) din Constitutie, în scopul apărării drepturilor si a libertătilor cetătenilor, fără a putea fi considerată o modalitate de cenzură, asa cum sustine în mod gresit autorul exceptiei. De altfel, posibilitatea limitării libertătii de exprimare este prevăzută si în art. 10 paragraful 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care dispune că “Exercitarea acestor libertăti ce comportă îndatoriri si responsabilităti poate fi supusă unor formalităti, conditii, restrângeri sau sanctiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru [...] protectia reputatiei sau a drepturilor altora [...]“.

Cu aceleasi prilejuri, Curtea a mai constatat că art. 206 din Codul penal nu aduce atingere nici prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea fundamentală, deoarece nu încalcă dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public, ci constituie o garantie a informării corecte a persoanei.

Atât considerentele, cât si solutia pronuntată în aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată, neintervenind elemente noi, de natură să ducă la reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Codul penal, exceptie ridicată de Cornel Claudiu Dumitru în Dosarul nr. 566/P/2005 al Tribunalului Călărasi.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 23 februarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 154

din 23 februarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 185 alin. (31) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Florentina Geangu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 185 alin. (31) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Questa“ – S.R.L. din Somcuta Mare în Dosarul nr. 18.209/2005 al Curtii de Apel Cluj – Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca fiind inadmisibilă, întrucât pretinsa neconstitutionalitate este dedusă exclusiv din modul de aplicare a prevederilor legale în cauză, iar, în subsidiar, apreciază că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 5 decembrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 18.209/2005, Curtea de Apel Cluj – Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 185 alin. (31) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Questa“ – S.R.L. din Somcuta Mare în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 185 alin. (31) lit. b) din Legea nr. 571/2003 contravin prevederilor art. 23 alin. (11) din Constitutie, deoarece “măsura suspendării autorizatiei de antrepozit fiscal a fost luată în mod nelegal, în conditiile în care petenta îsi desfăsura activitatea cu respectarea tuturor cerintelor legale în materie. În privinta acestei societăti nu este începută urmărirea penală si nici nu s-a întocmit dosar penal fată de administrator sau alte persoane din cadrul societătii, astfel că măsura este abuzivă si aduce prejudicii societătii“.

Curtea de Apel Cluj – Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 185 alin. (31) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, având următorul cuprins: “La propunerea organelor de control, autoritatea fiscală competentă suspendă autorizatia pentru un antrepozit fiscal astfel: [...]

b) până la solutionarea definitivă a cauzei penale în cazul în care a fost făcută o sesizare penală referitoare la faptele incriminate ca infractiuni la regimul produselor accizabile.“

În motivarea exceptiei se invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 23 alin. (11), conform cărora, “Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti de condamnare, persoana este considerată nevinovată.“

Analizând critica de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, deoarece, pe de o parte, prin art. 185 alin. (31) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal este instituită măsura suspendării autorizatiei de antrepozit fiscal, la propunerea organului de control, în cazul în care a fost făcută o sesizare penală referitoare la faptele incriminate ca actiuni la regimul produselor accezabile, iar, pe de altă parte, pentru că prezumtia de nevinovătie este un principiu ce guvernează procesul penal, fără a se aplica si procedurii contenciosului fiscal. Se observă că pretinsa neconstitutionalitate este dedusă exclusiv din modul de aplicare a prevederilor legale în cauză, sustinerile autorului exceptiei demonstrând că, în realitate, obiectul criticii sale îl constituie această operatiune, pe care Curtea ar urma să o cenzureze. Or, exercitarea controlului asupra aplicării în concret a normelor legale reprezintă atributul exclusiv al instantelor judecătoresti.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 185 alin. (31) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Questa“ – S.R.L. din Somcuta Mare în Dosarul nr. 18.209/2005 al Curtii de Apel Cluj – Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 23 februarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006

 

Având în vedere perioada scurtă de timp rămasă până la începerea campaniei agricole de primăvară si necesitatea achizitionării de resurse materiale pentru realizarea de productii agricole eficiente, cu respectarea tehnologiilor de cultură de către producătorii agricoli si în scopul asigurării securitătii alimentare a populatiei, se impune acordarea unui sprijin cu finantare de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale. Producătorii agricoli în cadrul consiliilor pe produs au solicitat acordarea formelor de sprijin pentru sectorul vegetal sub forma plătilor directe pe suprafată, prin atribuirea de bonuri valorice. Durata negocierilor avute cu structurile interprofesionale pe produs privind acordarea subventiilor pe suprafată, realocarea cotelor de zahăr la fabricile de zahăr, precum si reevaluarea structurii si reamplasarea culturilor de primăvară, ca urmare a calamitătilor naturale provocate de temperaturile excesiv de scăzute, înregistrate în cursul lunilor ianuarie si februarie, impune caracterul de urgentă al ordonantei.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. – (1) Producătorii agricoli, persoane fizice si/sau juridice, care înfiintează si/sau exploatează culturile prevăzute în anexa nr. 1, înscrisi în Registrul agricol, beneficiază de sprijin direct al statului, denumit în continuare sprijin direct, pe unitatea de suprafată, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în cadrul programului “Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare“.

(2) Pentru legumele de câmp si cartofii timpurii, legumele de solarii si sere reci, plantatii de pomi si arbusti fructiferi, prevăzute în anexa nr. 1, beneficiarii sprijinului direct sunt producătorii agricoli persoane juridice, persoane fizice autorizate si persoane fizice – membri ai asociatiilor profesionale sau ai grupurilor de producători legal constituite.

Art. 2. – (1) Sprijinul direct pentru culturile de sfeclă de zahăr, soia din soiuri nemodificate genetic, plante textile, orez, plante medicinale si aromatice, hamei, legume de câmp si cartofi timpurii, legume de solarii si sere reci, prevăzut în anexa nr. 1 la nr. crt. 1–8, se acordă în două etape:

a) în prima etapă se acordă 50% din sprijinul direct sub formă de bonuri valorice;

b) în etapa a doua se acordă 50% din sprijinul direct cu plata în lei.

(2) Sprijinul direct pentru orzoaică de primăvară, plantatii de pomi, arbusti fructiferi si căpsuni, prevăzut în anexa nr. 1 la nr. crt. 9 si 10, se acordă într-o singură etapă prin atribuire de bonuri valorice.

(3) Sprijinul direct pentru vita-de-vie din soiuri nobile, prevăzut în anexa nr. 1 la nr. crt. 11, se acordă sub formă de bonuri valorice, iar pentru vita-de-vie din soiuri nobile pentru vinuri cu denumire de origine controlată (DOC) se acordă si plată în lei.

(4) Sprijinul direct pentru culturile ecologice, prevăzut în anexa nr. 1 la nr. crt. 12, se acordă într-o singură etapă cu plata în lei.

Art. 3. – (1) Bonurile valorice, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2, se utilizează pentru: procurarea de seminte, material săditor, îngrăsăminte chimice, pesticide, motorină, folie de polietilenă, apă pentru irigat, denumite în continuare resurse materiale.

(2) Bonurile valorice se vor completa de către reprezentantii teritoriali ai sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, denumită în continuare Agentie, în prezenta beneficiarului.

Art. 4. – (1) Sprijinul direct se acordă producătorilor agricoli prevăzuti la art. 1, care au calitate de: proprietari, arendasi, concesionari, asociati în participatiune, societăti agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, societăti comerciale constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, unităti de învătământ agricol si/sau silvic, institute si statiuni de cercetare si productie agricolă, societăti nationale, unităti de cult si penitenciare.

(2) Pentru a beneficia de sprijin direct, producătorii agricoli prevăzuti la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) fac dovada utilizării semintei certificate;

b) au culturile asigurate, conform legislatiei în vigoare.

(3) Proprietarii fac dovada dreptului de proprietate asupra terenurilor înscrise în registrul agricol.

(4) Arendasii, concesionarii si reprezentantii asociatiilor în participatiune fac dovada exploatării terenurilor prin contract de arendă, contract de concesionare, contract de asociere în participatiune si fac dovada plătii arendei/redeventei sau a altor obligatii contractuale legate de folosinta terenului, din anul anterior.

Art. 5. – (1) Sprijinul direct se acordă beneficiarilor prevăzuti la art. 1, pe baza cererii-tip ale cărei model si termen de depunere se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, pentru fiecare cultură.

(2) Cererile solicitantilor sprijinului direct sunt înregistrate de reprezentantii teritoriali ai sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei, în Registrul unic pentru acordarea sprijinului direct, însotite de documentele care fac dovada îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 4 alin. (2)

lit. a) si b) si de următoarele documente de identificare:

a) pentru persoana fizică – copie de pe buletin/cartea de identitate;

b) pentru persoana juridică – copie de pe certificatul de înmatriculare si certificatul de înregistrare fiscală.

(3) Reprezentantii teritoriali ai sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei întocmesc Lista producătorilor agricoli care solicită sprijin direct, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(4) În situatia în care un producător agricol înfiintează si/sau exploatează culturi prevăzute în anexa nr. 1, ale căror suprafete sunt situate în mai multe unităti administrativ-teritoriale, acesta formulează cerere în fiecare unitate unde este situat terenul.

(5) Lista producătorilor agricoli care solicită sprijin direct se afisează la sediul primăriilor comunelor, oraselor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucuresti, în termen de 5 zile de la data depunerii cererilor pentru solicitarea sprijinului direct.

(6) Producătorii agricoli, beneficiari ai sprijinului direct, care au fost omisi din lista producătorilor care au solicitat sprijin direct sau cărora li s-a stabilit o sumă în lei mai mică decât cea cuvenită, pot depune contestatii la reprezentantii sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei, în termen de 5 zile de la data afisării listei.

(7) Persoanele desemnate din cadrul sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei solutionează contestatiile în termen de 5 zile de la data depunerii acestora si dispun, după caz, întocmirea listelor suplimentare.

Art. 6. – În termen de 5 zile de la data afisării, listele cuprinzând producătorii agricoli care solicită sprijin direct, precum si listele suplimentare pentru suprafete de teren cultivate si/sau exploatate se înaintează reprezentantilor sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei, pentru validare în vederea acordării sprijinului direct.

Art. 7. – (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale va achizitiona bonurile valorice, potrivit prevederilor legale privind achizitiile publice.

(2) Fondurile necesare tipăririi bonurilor valorice, precum si a formularelor specifice se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale împuterniceste sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei să ridice bonurile valorice pe bază de proces-verbal de la furnizorul acestora.

(4) Agentia, prin reprezentantul desemnat pentru localitatea respectivă, eliberează bonurile valorice pe baza listelor vizate de reprezentantii sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei.

(5) Furnizorii de resurse materiale care primesc bonuri valorice vor emite facturi cu mentiunea “Cu plata pe bază de bonuri valorice pentru producătorii agricoli“, incluzând si taxa pe valoarea adăugată, si le vor completa cu datele de identificare a bonului.

(6) În cazul în care valoarea facturii este mai mare decât valoarea bonului valoric, diferenta va fi suportată de producătorii agricoli, iar pe factură furnizorii de resurse materiale vor face mentiunea “Suma de ..... lei, cu plata pe bază de bonuri valorice pentru producătorii agricoli, si diferenta de ..... lei, cu plata în lei“.

(7) Furnizorii de resurse materiale prevăzuti la alin. (5) depun Centralizatorul facturilor emise în baza bonurilor valorice la sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei, pe raza teritorială a judetului unde sunt înregistrati beneficiarii prevăzuti la art. 1, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, împreună cu copia exemplarului 3 al facturilor emise si bonurile valorice originale prevăzute în facturile emise.

(8) Reprezentantii sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei au obligatia de a verifica autenticitatea bonurilor valorice aferente facturilor.

(9) Pe baza documentatiei depuse de furnizorii de resurse materiale prevăzuti la alin. (5) sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei întocmesc următoarele situatii:

a) “Centralizatorul sumelor solicitate de furnizorii de resurse materiale“, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

b) “Situatia centralizatoare a sumelor necesare decontării bonurilor valorice“, pe care o transmit Agentiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(10) Agentia, în baza “Situatiei centralizatoare a sumelor necesare decontării bonurilor valorice“ transmise de sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei, întocmeste “Situatia centralizatoare a sumelor necesare decontării bonurilor valorice“, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, pe care o transmite Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(11) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în baza “Situatiei centralizatoare a sumelor necesare decontării bonurilor valorice“, solicită Ministerului Finantelor Publice deschiderea creditelor bugetare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.

(12) După aprobarea de către Ministerul Finantelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale alimentează conturile Agentiei, pentru a dispune operativ de sumele de plată necesare decontării facturilor emise de furnizorii de resurse materiale.

(13) Agentia virează sumele solicitate de furnizorii de resurse materiale prevăzuti la alin. (5) conform centralizatoarelor sumelor solicitate de furnizorii de resurse materiale, al căror model este prevăzut în anexa nr. 5.

(14) Sucursalele judetele si a municipiului Bucuresti ale Agentiei au obligatia să păstreze timp de minimum 5 ani facturile decontate si bonurile valorice depuse de furnizori, precum si matca rămasă după distribuirea bonurilor valorice.

(15) Beneficiarii bonurilor valorice si furnizorii de resurse materiale care primesc bonuri valorice pentru plata acestora au obligatia de a le păstra în stare perfectă; bonurile valorice deteriorate, a căror autenticitate nu poate fi dovedită, nu sunt valabile si nu pot fi plătite.

(16) Bonurile valorice pentru achizitionarea de resurse materiale îsi pierd valabilitatea după data limită, prevăzută în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, pentru fiecare cultură în parte, devenind nule.

Art. 8. – (1) Reprezentantii teritoriali ai sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei, ai Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole si ai Asociatiei cultivatorilor de sfeclă de zahăr, după caz, verifică suprafetele înfiintate/exploatate, pentru care s-a acordat sprijinul direct, conform celor declarate în cererea întocmită de beneficiar, si întocmesc în prezenta beneficiarului “Procesul-verbal de receptie si restituire“, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9.

(2) La întocmirea proceselor-verbale de receptie si restituire beneficiarii sprijinului direct prezintă o copie a facturii de cumpărare a semintei certificate si o copie a politei de asigurare a culturilor.

(3) Procesele-verbale de receptie si restituire se înregistrează într-un registru special deschis de reprezentantii teritoriali ai sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei.

Art. 9. – În baza proceselor-verbale de receptie si restituire reprezentantii teritoriali ai sucursalelor judetene sia municipiului Bucuresti ale Agentiei întocmesc si transmit sucursalei judetene sau a municipiului Bucuresti a Agentiei “Centralizatorul justificativ al sumelor acordate ca sprijin direct sub formă de bonuri valorice în prima etapă, si plată în lei, etapa a doua“, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10.

Art. 10. – (1) Agentia, în baza “Centralizatorului justificativ al sumelor acordate ca sprijin direct sub formă de bonuri valorice în prima etapă, si plată în lei, etapa a doua“, transmis de sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei, întocmeste “Situatia centralizatoare a sumelor necesare plătilor în lei, etapa a doua“, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11, pe care o transmite Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în baza “Situatiei centralizatoare a sumelor necesare plătilor în lei, etapa a doua“, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12, solicită Ministerului Finantelor Publice deschiderea creditelor bugetare la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultură si vânătoare“, titlul “Subventii“.

Art. 11. – După aprobarea deschiderii creditelor bugetare de către Ministerul Finantelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agentiei, care virează sumele în conturile solicitantilor astfel: pentru persoane juridice la trezorerii, iar pentru persoane fizice, în contul deschis de acestea la băncile comerciale sau la Casa de Economii si Consemnatiuni – S.A.

Art. 12. – Sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei au obligatia de a înregistra si de a monitoriza toti beneficiarii sprijinului direct pentru suprafata cultivată si/sau exploatată.

Art. 13. – (1) Următoarele fapte constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) înstrăinarea, deteriorarea sau pierderea Registrului unic pentru acordarea sprijinului direct producătorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil cultivate si/sau exploatate, precum si a proceselor-verbale de receptie, cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON);

b) încasarea sumelor de la bugetul de stat, în mod necuvenit, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare, cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON), precum si cu obligarea la restituirea sumelor încasate nejustificat, majorate potrivit indicelui de inflatie.

(2) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) se aplică si persoanelor juridice.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atributii de control, împuternicite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de contraventie ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 14. – Dispozitiile referitoare la contraventiile prevăzute la art. 13 se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 15. – Persoanele împuternicite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale verifică permanent modul de acordare si utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei ordonante de urgentă.

Art. 16. – Normele metodologice privind conditiile de acordare a sprijinului direct pentru culturile care se înfiintează si/sau se exploatează în anul 2006 se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 17. – Anexele nr. 1–12*) fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 2 martie 2006.

Nr. 20.

 

*) ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea tarifului de licentiere al Regiei Autonome “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian“ – ROMATSA pentru anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligatiilor asumate de România prin aderarea la Conventia internatională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigatiei aeriene si la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Tariful de licentiere pentru anul 2006 al Regiei Autonome “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian“ – ROMATSA, ca operator economic aeronautic prestator de servicii de trafic aerian civil, se stabileste la nivelul echivalentului în lei al sumei de 7,029 milioane euro, prin utilizarea cursului de schimb leu/euro de la data plătii.

Art. 2. – Regia Autonomă “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian“ – ROMATSA înregistrează în contabilitate, pe cheltuieli, la 31 decembrie 2006 echivalentul în lei al ratei tarifului de licentiere pentru trimestrul IV al anului 2006, scadentă la 25 martie 2007, prin utilizarea cursului de schimb leu/euro de la 31 decembrie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 2 martie 2006.

Nr. 293.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna martie 2006

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Articol unic. – Pentru luna martie 2006, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 8,47% pe an.

 

p. Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 1 martie 2006.

Nr. 5.