MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 220         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 10 martie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

39. – Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea art. 22 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetătenii români, la iesirea din tară, a conditiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene si în alte state si a art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România

 

294. – Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea art. 22 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetătenii români, la iesirea din tară, a conditiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene si în alte state si a art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România

 

44. – Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

299. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

45. – Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

300. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

283. – Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării Nationale

 

284. – Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

19. – Ordonantă de urgentă privind utilizarea plajei Mării Negre si controlul activitătilor desfăsurate pe plajă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

52. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006–2009 de sprijinire a întreprinderilor mici si mijlocii în dezvoltarea exportului

 

53. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006–2009 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

 

54. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată

 

55. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006–2009 pentru sustinerea accesului microîntreprinderilor si a întreprinderilor mici la servicii de instruire si consultantă

 

56. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru informarea si educarea comerciantilor

 

69. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici si Mijlocii – TIMM 2006

 

3.351. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Metodologiei de calcul al salariilor personalului didactic din învătământul de stat, în vederea determinării diferentelor salariale pentru perioada octombrie 2001 – septembrie 2004

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

54. – Ordin privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 277/2005 pentru aprobarea Regulilor de validare a cazurilor externate si raportate în aplicatia “DRG National V4“ si a Metodologiei de evaluare a cazurilor externate, raportate si nevalidate, solicitate spre revalidare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea art. 22 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetătenii români, la iesirea din tară, a conditiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene si în alte state si a art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 43 din 28 iulie 2005 pentru modificarea art. 22 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetătenii români, la iesirea din tară, a conditiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene si în alte state si a art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România, adoptată în temeiul art. 1 pct. VIII.2 si 3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 3 august 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 martie 2006.

Nr. 39.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea art. 22 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetătenii români, la iesirea din tară, a conditiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene si în alte state si a art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea art. 22 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetătenii români, la iesirea din tară, a conditiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene si în alte state si a art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 martie 2006.

Nr. 294.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 148, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

“m) nerespectarea prevederilor art. 160 alin. (7).“

2. La articolul 149, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) cele prevăzute la lit. b), c), f), g), i) si m), cu amendă de la 300 lei (RON) la 600 lei (RON);“.

3. La articolul 160, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) Sunt scutite de orice fel de taxe si comisioane cererile făcute în scris privitoare la orice acte prevăzute de lege pentru a face dovada vechimii în muncă, a timpului util la pensie pentru agricultori si a stagiului de cotizare, necesare în vederea stabilirii sau completării dosarului de pensionare. La aceste cereri se va răspunde în scris, în termen de maximum 30 de zile, prin scrisoare recomandată, în cazul în care acest lucru este cerut prin petitia initială.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 martie 2006.

Nr. 44.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 martie 2006.

Nr. 299.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 51 din 25 august 2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.2 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 793 din 31 august 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, înainte de punctul 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:

“1. La articolul 4 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

«b) organizează, coordonează si controlează realizarea măsurilor de protectie specială a persoanelor cu handicap si a strategiei nationale în domeniul respectiv;».“

2. La articolul I punctul 2, litera a) a alineatului (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“a) presedinte, medic specialist în expertiză medicală si recuperarea capacitătii de muncă sau medicină generală si absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical cu durata de cel putin un an;“.

3. La articolul I punctul 7, alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“Art.15. – (1) Autoritatea, consiliile locale, consiliile judetene si prefecturile au obligatia de a asigura conditii corespunzătoare de desfăsurare a activitătilor inspectorilor judeteni, astfel încât să se evite aglomeratiile, tratamentul nedemn si întârzierea rezolvării cererilor cetătenilor.“

4. La articolul I punctul 8, articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art.16. – Autoritatea utilizează un parc propriu de mijloace de transport, format din 7 autoturisme pentru activităti curente, activităti de inspectie si control. Consumul lunar normat de carburanti pentru fiecare autoturism se stabileste potrivit dispozitiilor legale în vigoare.“

5. Articolul IV se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 martie 2006.

Nr. 45.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 martie 2006.

Nr. 300.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul general maior cu două stele Măciucă Petrache Marin trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 6 martie 2006.

Nr. 283.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 102 din 8 februarie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Adochitei Dragos, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botosani, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 martie 2006.

Nr. 284.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind utilizarea plajei Mării Negre si controlul activitătilor desfăsurate pe plajă

 

Având în vedere necesitatea reglementării de urgentă a aspectelor privind plaja cu destinatie turistică, dat fiind faptul că sezonul turistic pe litoralul românesc începe la data de 1 mai a fiecărui an, asa cum prevede art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrală a zonei costiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 280/2003,

luând în considerare necesitatea reglementării modului de utilizare a plajelor de către operatorii care încheie contracte de închiriere a plajei cu Administratia Natională “Apele Române“,

tinând cont de necesitatea organizării ca servicii publice în subordinea autoritătilor administratiei publice locale a posturilor de salvare si a posturilor de prim ajutor până la începutul sezonului turistic 2006,

tinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonantei de urgentă, ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activitătilor specifice sezonului estival si la imposibilitatea îmbunătătirii conditiilor de desfăsurare a activitătilor de turism pe plajele Mării Negre, elemente care vizează interesul public si constituie situatii de urgentă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. – Prezenta ordonantă de urgentă are ca obiect reglementarea modului de utilizare a plajelor Mării Negre, în scopul conservării corespunzătoare a acestora si al asigurării unei protectii adecvate pentru turisti.

Art. 2. – (1) Utilizarea plajelor în scop turistic se face de către operatorii economici care au încheiat contract de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor, în conditiile legii, denumiti în continuare operatori de plajă, si care detin autorizatii turistice emise de către autoritatea publică centrală pentru turism.

(2) Procedura de emitere si de retragere a autorizatiei turistice se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru turism.

(3) Criteriile minime privind utilizarea plajelor în scop turistic sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(4) Întretinerea si exploatarea plajelor neînchiriate si neutilizate în scop turistic se fac de către Administratia Natională “Apele Române“, prin Directia Apelor Dobrogea–Litoral.

Art. 3. – (1) Sezonul turistic estival pe litoralul Mării Negre începe la data de 1 mai si se încheie la data de 30 septembrie ale fiecărui an.

(2) Operatorii plajelor cu destinatie turistică au obligatia ca la începerea sezonului turistic estival să amenajeze plaja cu destinatie turistică si să asigure serviciile turistice necesare, în coformitate cu reglementările în vigoare.

(3) Administratia Natională “Apele Române“, prin Directia Apelor Dobrogea–Litoral, realizează lucrările de amenajare a plajelor până la începerea sezonului turistic.

Art. 4. – (1) Autoritătile administratiei publice locale pe a căror rază teritorială se află plaje cu destinatie turistică au următoarele obligatii:

a) să organizeze si să asigure servicii publice de salvare acvatică – salvamar si posturi de prim ajutor;

b) să asigure lucrările de canalizare si alimentare cu apă până în zona limitrofă plajei cu destinatie turistică;

c) să asigure ordinea publică prin intermediul politiei, jandarmeriei si al politiei comunitare.

(2) Sursele de finantare pentru realizarea obligatiilor prevăzute la alin. (1) sunt veniturile obtinute din taxa hotelieră.

(3) Normele metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare si a posturilor de prim ajutor pe plajă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii publice centrale pentru turism si a Ministerului Administratiei si Internelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 5. – Operatorii de plajă au următoarele obligatii:

a) să solicite si să obtină autorizatia turistică pentru plaja care face obiectul contractului de închiriere;

b) să întretină si să igienizeze zilnic suprafata de plajă închiriată;

c) să mentină în bună stare de functionare dotările de pe plajă, inclusiv cele de agrement;

d) să asigure conditiile sanitare si de protectie a mediului în zonele de îmbăiere si pe plajă;

e) să sesizeze autoritătile de gospodărire a apelor si de protectie a mediului si autoritătile de sănătate publică în cazul prezentei în apa mării a substantelor poluante;

f) să îndepărteze de pe plajă si din zona submersă de îmbăiere obiectele periculoase;

g) să nu realizeze pe plajă constructii si dotări cu alte destinatii decât cele prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă;

h) să permită accesul liber pe plajă si libera circulatie a persoanelor în spatiul plajei;

i) să monteze panouri cu instructiuni de utilizare a plajei si a zonei de îmbăiere;

j) să nu permită desfăsurarea activitătilor de comert ambulant pe plajă;

k) să nu permită camparea pe plajă.

Art. 6. – (1) Constructiile si dotările admise a se amplasa pe plaja cu destinatie turistică sunt următoarele:

a) module de grupuri sanitare, numai în cazurile în care acestea nu se pot amplasa în zona limitrofă;

b) dotări pentru agrement specific plajei;

c) posturi de prim ajutor si de salvare;

d) constructii si amenajări cu caracter provizoriu, demontabile;

e) instalatii de captare a energiei solare în zona bateriilor de dusuri.

(2) Caracteristicile si modalitatea de amplasare a constructiilor si dotărilor sunt prevăzute în Planul de amenajare a plajei, anexă la contractul de închiriere încheiat între Administratia Natională “Apele Române“ si operatorul de plajă.

Art. 7. – În vederea protectiei turistilor, pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic se interzic:

a) accesul persoanelor însotite de animale, cu exceptia câinilor din dotarea Ministerului Administratiei si Internelor si a câinilor utilitari ai persoanelor cu dizabilităti;

b) circulatia sau stationarea vehiculelor, cu exceptia celor care asigură interventii operative si a utilajelor de întretinere a plajelor.

Art. 8. – (1) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă cuprinsă între 10.000 lei (RON) si 20.000 lei (RON) săvârsirea de către persoane fizice sau juridice a următoarelor fapte:

a) desfăsurarea de activităti turistice pe plajă fără a detine autorizatie turistică;

b) nerespectarea obligatiei privind accesul liber pe plajă si libera circulatie a persoanelor în spatiul plajei;

c) nerespectarea prevederilor privind întretinerea si igienizarea zilnică a suprafetei de plajă închiriate;

d) nerespectarea prevederilor privind mentinerea în bună stare de functionare a dotărilor de pe plajă, inclusiv a celor de agrement;

e) neasigurarea conditiilor sanitare si de protectie a mediului în zonele de îmbăiere si pe plajă;

f) neamenajarea plajei cu destinatie turistică la începutul sezonului turistic estival;

g) neasigurarea lucrărilor de canalizare si alimentare cu apă până la zona limitrofă plajei;

h) amplasarea pe plajă a altor constructii sau dotări decât cele admise;

i) permiterea campării pe plaja cu destinatie turistică;

j) neorganizarea sau neasigurarea serviciului public de salvare si a posturilor de prim ajutor;

k) circulatia sau stationarea autovehiculelor pe plajă, cu exceptia celor care asigură interventii operative si a utilajelor de întretinere a plajelor;

l) permiterea realizării de activităti de comert ambulant pe plajă;

m) permiterea accesului cu animale pe plajă, cu exceptia câinilor din dotarea Ministerului Administratiei si Internelor si a câinilor utilitari ai persoanelor cu dizabilităti;

n) nerespectarea obligatiei privind îndepărtarea obiectelor periculoase de pe plajă si din zona submersă de îmbăiere;

o) neafisarea instructiunilor de utilizare a plajei si a zonei de îmbăiere.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizează de persoane anume desemnate din cadrul:

a) Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, Administratiei Nationale “Apele Române“, Administratiei Nationale “Apele Române – Directia Apelor Dobrogea– Litoral, Gărzii Nationale de Mediu, pentru contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. c), e), g), h) si k);

b) Autoritătii Nationale pentru Turism, pentru contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), f), h), i), j), l), m)–o);

c) Ministerului Administratiei si Internelor sau al autoritătilor administratiei publice locale, după caz, pentru contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. i), k)–m).

Art. 9. – Dispozitiile art. 8 se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. – Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

a) alin. (3) al art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 107/1996 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea turistică a plajei litoralului Mării Negre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 6 martie 1996;

c) Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2002 pentru aprobarea Normelor privind organizarea posturilor de salvare si a posturilor de prim ajutor pe plaje si în stranduri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002;

d) Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 455/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea, clasificarea, avizarea si controlul activitătilor de turism în zona costieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 18 martie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN-POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 19.

 

ANEXĂ

 

CRITERII MINIME

privind utilizarea plajelor în scop turistic

 

Criterii

Valori minime ale criteriilor

1. Calităti naturale ale plajei:

 

– calitatea nisipului

Nisipul să nu contină corpuri străine periculoase

– zona de îmbăiere să nu prezinte vegetatie acvatică sau alte corpuri plutitoare

Curătarea ori de câte ori este necesar

– calitatea plajei submerse

Fără corpuri submerse nenaturale

2. Suprafata minimă de plajă asigurată pentru o persoană1)

8 m2

3. Dotarea plajei:

 

a) echiparea sanitară

Conform normativelor sanitare în vigoare

b) cabine pentru schimbat vestimentatia (număr/persoane)

1/100

c) post de prim ajutor

x

d) post de salvare (salvamar)

x

e) centru de închiriere a dotărilor pentru plajă (umbrele, sezlonguri, saltele pneumatice, prosoape), constructie usoară, demontabilă, provizorie, cu suprafata maximă de 9 m2, amplasată la limita dinspre uscat a plajei

Facultativ

f) sezlonguri si umbrele în suport fix, la aproximativ 5 m de la limita tărmului

Facultativ

g) instalatie pentru sonorizare automată

Facultativ

h) sistem de semnalizare a conditiilor de îmbăiere

x

i) recipiente pentru colectarea selectivă a deseurilor

Cel putin o bucată la 250 m2

j) dotări de agrement pentru copii

Facultativ

k) constructii demontabile, usoare, provizorii pentru desfăsurarea activitătii de agrement nautic, cu suprafata maximă de 9 m2

Facultativ

l) constructii demontabile, usoare, provizorii pentru servit băuturi si produse ambalate, amplasate la limita dinspre uscat a plajei si la o distantă

de minimum 50 m fată de constructiile definitive existente cu profil de alimentatie publică, iar distanta dintre două constructii va fi de minimum 150 m; suprafata maximă construită este de 20 m2

Facultativ

m) alte constructii si instalatii demontabile realizate numai cu ocazia unor evenimente culturale sau sportive

Facultativ

n) rampă de acces pentru persoane cu dizabilităti, cu lătimea cuprinsă între 2–2,5 m

x

o) terenuri de sport

Facultativ

4. Alte criterii:

 

– marcarea zonei de îmbăiere si a celei de interdictie a îmbăierii potrivit reglementărilor în vigoare

x

– întretinerea plajei

Nivelare si curătare zilnică

– colectarea reziduurilor de orice fel

Permanent

 


1) Exclusiv spatiul destinat amplasării dotărilor de pe plajă, aleilor de circulatie si locurilor de joacă si agrement.

x = necesar.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006–2009 de sprijinire a întreprinderilor mici si mijlocii în dezvoltarea exportului

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/12/18 la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006–2009 de sprijinire a întreprinderilor mici si mijlocii în dezvoltarea exportului, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 14 februarie 2006.

Nr. 52.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006–2009 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/12/18 la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006–2009 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 14 februarie 2006.

Nr. 53.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/12/18 la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Articol unic. – (1) Se aprobă Procedura de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 14 februarie 2006.

Nr. 54.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006–2009 pentru sustinerea accesului microîntreprinderilor si a întreprinderilor mici la servicii de instruire si consultantă

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/12/18 la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006–2009 pentru sustinerea accesului microîntreprinderilor si a întreprinderilor mici la servicii de instruire si consultantă, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 14 februarie 2006.

Nr. 55.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru informarea si educarea comerciantilor

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/12/18 la Legea bugetului de stat pentru anul 2006 nr. 379/2005, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Articol unic. – (1) Se aprobă Procedura de implementare a Programului pentru informarea si educarea comerciantilor, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 14 februarie 2006.

Nr. 56.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici si Mijlocii – TIMM 2006

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/12/18 la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Procedura de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici si Mijlocii – TIMM 2006, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 28 februarie 2006.

Nr. 69.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA DE IMPLEMENTARE

a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici si Mijlocii – TIMM 2006

 

1. Obiectivul Programului

Obiectivul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici si Mijlocii – TIMM 2006, denumit în continuare Program, îl constituie promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor si ocupării fortei de muncă în domeniul întreprinderilor mici si mijlocii (IMM), facilitarea contactelor dintre potentialii întreprinzători/IMM si agentii economici/institutiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul IMM, în scopul cresterii numărului întreprinzătorilor de succes si al îmbunătătirii performantelor economice si tehnice ale IMM, stimularea si sustinerea IMM inovative, promovarea produselor si serviciilor românesti.

2. Descrierea Programului

2.1. Programul constă în:

– organizarea la Bucuresti a celei de-a V-a editii nationale a Târgului Întreprinderilor Mici si Mijlocii – TIMM 2006, în perioada aprilie–mai 2006;

– organizarea a patru editii regionale ale Târgului Întreprinderilor Mici si Mijlocii – TIMM 2006 în următoarele locatii: Constanta, Craiova, Timisoara si Vaslui.

2.2. Actiunile legate de organizarea si desfăsurarea Programului se realizează de Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, direct si/sau pe bază de contracte încheiate cu persoane fizice si juridice de drept public sau privat, în conditiile legii, în colaborare cu oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie, Camera de Comert si Industrie a României, agentiile de dezvoltare regională, institutiile administratiei publice locale, precum si cu camerele de comert si industrie teritoriale.

2.3. Actiunile desfăsurate în cadrul Programului sunt:

– organizarea unei expozitii structurate în două sectiuni concomitente: prima, dedicată institutiilor si agentilor economici care furnizează produse si servicii de asistentă pentru IMM, iar cea de-a doua, dedicată promovării produselor si serviciilor realizate de către IMM;

– organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru si prezentări în scopul cresterii numărului întreprinzătorilor de succes si a competentelor antreprenoriale, îmbunătătirii performantelor economice si tehnice ale IMM, stimulării întreprinderilor inovative, precum si promovării produselor si serviciilor românesti;

– diseminarea de materiale informative referitoare la initierea si dezvoltarea afacerilor.

2.4. În vederea desfăsurării evenimentului, Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie va coopera cu institutiile publice si/sau organizatiile reprezentative ale IMM.

3. Bugetul Programului

3.1. Bugetul alocat Programului pentru anul 2006 este de 2.500 mii lei (RON).

3.2. Structura bugetului aferent organizării si desfăsurării evenimentului prevăzut la pct. 2.1 se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

3.3. Executia bugetului prevăzut la pct. 3.1 se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

3.4. În vederea desfăsurării în bune conditii a Programului se pot atrage fonduri provenite din donatii si sponsorizări ale persoanelor fizice si ale persoanelor juridice din tară si din străinătate, în conditiile legii.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de calcul al salariilor personalului didactic din învătământul de stat, în vederea determinării diferentelor salariale pentru perioada octombrie 2001 – septembrie 2004

 

În conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2006 cu privire la plata diferentelor salariale din perioada octombrie 2001 – septembrie 2004 pentru personalul didactic din învătământul de stat,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Metodologia de calcul al salariilor personalului didactic din învătământul de stat, în vederea determinării diferentelor salariale pentru perioada octombrie 2001 – septembrie 2004, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu plata drepturilor salariale aferente lunii februarie 2006, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2006.

Art. 3. – Directiile generale si directiile din Ministerul Educatiei si Cercetării, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, unitătile de învătământ de stat si alte unităti subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 2 martie 2006.

Nr. 3.351.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de calcul al salariilor personalului didactic din învătământul de stat, în vederea determinării diferentelor salariale pentru perioada octombrie 2001 – septembrie 2004

 

Art. 1. – Prezenta metodologie se aplică personalului didactic prevăzut la art. 3 alin. (1), art. 4, 5 si 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2006.

Art. 2. – (1) Diferentele salariale se determină prin scăderea din salariul brut lunar al functiei didactice pe care era încadrată persoana în perioada octombrie 2001 – septembrie 2004, stabilit potrivit procedurii de calcul din anexa la prezenta metodologie, a salariului brut din aceeasi lună prevăzut în statul de plată.

(2) Salariul lunar care se utilizează pentru personalul didactic care a desfăsurat activitate prin cumul si plata cu ora în luna pentru care se face calculul se stabileste după cum urmează:

– la salariul de bază al functiei didactice din grilă (lit. A) se aplică următoarele sporuri si indemnizatii, dacă persoana îndeplinea conditiile de acordare a acestora în luna respectivă:

• indemnizatia pentru învătământ special (lit. C);

• gradatia de merit sau salariul de merit (lit. D sau E);

• sporul de stabilitate (lit. F);

• sporul de suprasolicitare neuropsihică (lit. G);

• indemnizatia pentru functia de învătător, educatoare, institutor;

• indemnizatia pentru mediu rural sau localităti izolate;

• sporul pentru titlul stiintific de doctor;

• sporul pentru conditii periculoase si vătămătoare, proportional cu timpul lucrat în aceste conditii.

Pentru plata cu ora, tariful orar se determină prin împărtirea salariului lunar astfel obtinut la numărul de ore corespunzător normei didactice a functiei de predare.

Pentru personalul didactic auxiliar, tariful orar se determină prin împărtirea salariului lunar astfel obtinut la numărul mediu lunar de ore din luna pentru care se face calculul.

Diferentele salariale pentru cumul si plată cu ora se obtin prin scăderea din salariul lunar astfel calculat a salariului lunar din statul de plată pentru acea lună, respectiv prin scăderea din tariful orar astfel obtinut a tarifului orar utilizat în luna pentru care se face recalcularea.

Diferentele pentru premiile lunare si premiul anual se vor determina luând în calcul salariul de bază, stabilit conform procedurii de calcul din anexa la prezenta metodologie, din care se scade salariul de bază din statul de plată.

(3) Diferentele salariale calculate conform alin. (1) si (2) se actualizează cu indicele de inflatie publicat în luna în care se face plata fată de luna pentru care se calculează, pe baza datelor comunicate de Institutul National de Statistică Ministerului Educatiei si Cercetării până la data de 15 a fiecărei luni. Indicele de inflatie va fi publicat pe site-ul ministerului si comunicat inspectoratelor scolare.

Art. 3. – Calculul diferentelor salariale pentru personalul didactic prevăzut la art. 3 alin. (1), art. 4 si 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2006 se face lunar. Plata acestor diferente se face în conformitate cu art. 3 alin. (2) din aceeasi ordonantă de urgentă.

Art. 4. – Pentru personalul didactic pensionat calculul se face pentru întreaga perioadă pentru care este îndreptătit să primească diferentele salariale, din intervalul octombrie 2001 – septembrie 2004, si plata acestora se face în maxim trei transe lunare.

Art. 5. – Pentru personalul didactic care se pensionează în intervalul celor 35 de luni de esalonare a diferentelor, calculul se va face conform art. 4 din prezenta metodologie si plata se va esalona pe lunile rămase până la data depunerii dosarului de pensionare.

Art. 6. – Pentru personalul didactic decedat, calculul se va face pentru întreaga perioadă pentru care este îndreptătit să primească diferentele salariale, din intervalul octombrie 2001 – septembrie 2004, si plata se va face mostenitorilor legali pe baza actelor de succesiune depuse la unitatea/unitătile unde a functionat, după cum urmează:

a) în cazul în care există hotărâre judecătorească, plata se va face integral, într-o singură transă;

b) în celelalte cazuri plata se va face în trei transe lunare.

Art. 7. – Pentru personalul didactic care si-a schimbat locul de muncă în perioada octombrie 2001 – septembrie 2004 calculul si plata diferentelor salariale se vor face de fiecare unitate de învătământ care l-a salarizat în această perioadă.

Art. 8. – Salariul brut lunar calculat pentru perioada octombrie 2001 – septembrie 2004 în vederea determinării diferentelor salariale este compus din salariul de bază, conform procedurii de calcul din anexa la prezenta metodologie, la care se adaugă sporurile care nu fac parte din acesta si alte drepturi salariale prevăzute de lege.

Salariul de bază, conform procedurii de calcul din anexă, se stabileste după cum urmează:

A. salariul de bază al functiei didactice conform grilei de salarizare, din luna pentru care se face calculul. Pentru perioada octombrie 2001 – septembrie 2004 grilele sunt stabilite pe baza actelor legislative în vigoare în acea perioadă.

B. indemnizatia de conducere;

C. indemnizatia pentru învătământ special;

D. gradatia de merit;

E. salariul de merit;

F. sporul de stabilitate;

G. sporul de suprasolicitare neuropsihică;

H. indemnizatia pentru functia de diriginte, învătător, institutor si educatoare.

A. Salariul de bază al functiei didactice conform grilei se va stabili prin înmultirea valorii coeficientului 1,000 valabil în luna pentru care se face calculul cu coeficientii de multiplicare existenti în legislatia aferentă lunii de calcul.

B. Indemnizatia de conducere pentru personalul didactic, cu exceptia personalului didactic de predare din învătământul universitar, se calculează ca procent la salariul de bază al functiei didactice din grilă, stabilit conform lit. A, si devine bază de calcul pentru celelalte sporuri si alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

Pentru functiile didactice de predare din învătământul universitar indemnizatia de conducere se calculează ca procent la salariul de bază din grilă al functiei didactice de profesor universitar cu vechime recunoscută în învătământ de peste 40 de ani si devine bază de calcul pentru celelalte sporuri si alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

C. Indemnizatia pentru personalul didactic din învătământul special prevăzută de art. 49 alin. (3) din Statutul personalului didactic se calculează ca procent la salariul de bază al functiei didactice din grilă, stabilit conform lit. A, si devine bază de calcul pentru celelalte sporuri si alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

D. Gradatia de merit se calculează prin aplicarea procentului de 20% la salariul de bază al functiei didactice din grilă, stabilit conform lit. A, si devine bază de calcul pentru celelalte sporuri si alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază. În perioada 1 iulie–31 septembrie 2004, pentru personalul de conducere, de îndrumare si control, calculul gradatiei de merit se va face conform prevederilor legale în vigoare în acea perioadă.

E. Salariul de merit se calculează astfel:

a) pentru personalul de executie, procentul de până la 15% se aplică la suma salariului de bază al functiei didactice din grilă, stabilit conform lit. A, cu indemnizatia pentru învătământul special, pentru personalul care beneficiază de aceasta, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri si alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază;

b) pentru personalul de conducere, procentul de până la 15% se aplică la suma salariului de bază al functiei didactice din grilă, stabilit conform lit A, cu indemnizatia de conducere si cu indemnizatia pentru învătământul special, pentru personalul care beneficiază de aceasta, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri si alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

F. Sporul de stabilitate se acordă personalului didactic cu o vechime efectivă neîntreruptă în învătământ de peste 10 ani si se calculează prin aplicarea procentului de 15% la suma drepturilor salariale lunare prevăzute la lit. A, B, C si D sau E, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri si alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

Acest spor se va lua în calculul diferentelor numai dacă persoana beneficia de acesta în luna pentru care se face recalcularea.

G. Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică se calculează în procent de 3% x n, “n“ reprezentând numărul transelor de vechime în învătământ la care era încadrată persoana în luna pentru care se face calculul sau numărul treptelor/gradelor profesionale la care era încadrat personalul didactic auxiliar în luna respectivă.

Acest procent se aplică la suma drepturilor salariale lunare prevăzute la lit. A, B, C, D sau E si F din acea perioadă, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri si alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

H. Indemnizatia pentru functia de diriginte, învătător, institutor si educatoare, prevăzută de art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, se calculează ca procent la suma drepturilor salariale prevăzute la lit. A, B, C, D sau E, F si G, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri si alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.

Art. 9. – Sporul de vechime în muncă se calculează la nivelul procentelor de care beneficia persoana în luna pentru care se face calculul, aplicate la salariul de bază lunar, calculat conform art. 8.

Art. 10. – Indemnizatia pentru desfăsurarea activitătii didactice în mediul rural sau în localităti izolate se calculează prin aplicarea procentului de care beneficia persoana în luna pentru care se face calculul, la salariul de bază lunar al functiei didactice din grilă, calculat conform lit. A a art. 8.

Art. 11. – Sporul pentru titlul stiintific de doctor se calculează numai dacă persoana beneficia de acest spor în luna pentru care se face calculul, prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază constituit conform art. 8.

Art. 12. – Sporul pentru practică pedagogică se calculează prin aplicarea procentului de care beneficia persoana în luna pentru care se face calculul, la salariul de bază lunar al functiei didactice din grilă, proportional cu timpul lucrat în acea lună.

Art. 13. – Sporurile pentru locurile si conditiile specifice în care se desfăsoară activitatea se calculează prin aplicarea procentului de care beneficia persoana la salariul de bază constituit conform art. 8, pentru timpul efectiv lucrat în acea lună.

Art. 14. – Sporul pentru predare simultană se calculează prin aplicarea procentului de care beneficia persoana în luna respectivă, la salariul de bază constituit conform art. 8.

Art. 15. – Sporul pentru orele suplimentare plătite personalului didactic auxiliar în luna pentru care se face recalcularea se determină prin aplicarea procentului legal acordat în acea lună la salariul de bază orar recalculat.

Salariul de bază orar recalculat se obtine prin împărtirea salariului de bază lunar constituit conform art. 8 la numărul mediu lunar de ore din luna în care s-a efectuat munca suplimentară.

Art. 16. – Din salariul brut lunar calculat conform prevederilor art. 8–15 se scade salariul brut lunar din statul de plată aferent lunii pentru care se face calculul.

Diferentele rezultate se actualizează cu indicele de inflatie publicat în luna în care se face plata, fată de luna pentru care se face calculul.

Art. 17. – Procedura de calcul al salariilor personalului didactic din învătământul de stat, în vederea determinării diferentelor salariale pentru perioada octombrie 2001–septembrie 2004, prevăzută în anexă, precum si prevederile art. 16 se aplică personalului didactic din învătământul universitar de stat numai pentru functia de bază, dacă acesta a fost încadrat la limita minimă a functiei didactice si dacă salariul brut din luna pentru care se face calculul, determinat conform anexei, depăseste salariul brut al aceleiasi luni prevăzut în statul de plată.

Art. 18. – Calculul impozitelor si contributiilor datorate de angajat si angajator, aferente diferentelor salariale lunare, se face în baza reglementărilor legale în vigoare la data efectuării plătilor.

Art. 19. – Procedura de calcul al salariilor personalului didactic din învătământul de stat, în vederea determinării diferentelor salariale pentru perioada octombrie 2001– septembrie 2004, redă modul de calcul utilizat si este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

Art. 20. – Rectificarea înscrierilor din carnetele de muncă se va face prin eliberarea unei adeverinte de către unitatea sau institutia de învătământ personalului didactic care a primit diferente salariale în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2006.

 

ANEXĂ*)

la metodologie

 

PROCEDURA

de calcul al salariilor personalului didactic din învătământul de stat, în vederea determinării diferentelor salariale pentru perioada octombrie 2001– septembrie 2004

 

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 277/2005 pentru aprobarea Regulilor de validare a cazurilor externate si raportate în aplicatia “DRG National V4“ si a Metodologiei de evaluare a cazurilor externate, raportate si nevalidate, solicitate spre revalidare

 

Având în vedere:

– Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările si completările ulterioare;

– Ordinul ministrului sănătătii nr. 534/2005 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de declarare a donatorilor, de testare, prelevare, coordonare si transplant;

– Referatul de aprobare al Directiei generale evaluare nr. DGE/59 din 17 ianuarie 2006,

în temeiul art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (3) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 222/2005,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. – Punctul A131) din anexa nr. 1 “Reguli de validare a cazurilor externate si raportate în aplicatia «DRG National V4»“ la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 277/2005 pentru aprobarea Regulilor de validare a cazurilor externate si raportate în aplicatia “DRG National V4“ si a Metodologiei de evaluare a cazurilor externate, raportate si nevalidate, solicitate spre revalidare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 3 februarie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

“A13. Cazuri la care s-au efectuat proceduri de transplant în alte unităti sanitare decât următoarele (sunt admise procedurile respective doar la spitalele marcate cu «X»):

 

1) Punctul A13

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

NOTĂ:

Nu vor fi finantate pe bază de caz rezolvat procedurile de prelevare de organe de la donatori decedati, deoarece rambursarea acestor cheltuieli se realizează prin Programul national de transplant de organe si tesuturi.“

Art. II. – Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate si spitalele a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat (DRG) vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

Bucuresti, 13 februarie 2006.

Nr. 54.