MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 223         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 10 martie 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

268. – Decret pentru numirea unui procuror

 

269. – Decret pentru numirea unui procuror

 

270. – Decret pentru numirea unui procuror

 

271. – Decret pentru numirea unui procuror

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

199. – Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

 

261. – Hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru dotarea scolilor din mediul urban cu materiale didactice

 

281. – Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind organizarea în România a actiunilor de protocol specifice Ministerului Integrării Europene, precum si a cheltuielilor ce se pot efectua în acest scop

 

282. – Hotărâre pentru redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

283. – Hotărâre privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

285. – Hotărâre privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

286. – Hotărâre privind recunoasterea Fundatiei “Un copil o sperantă“ ca fiind de utilitate publică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

44. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

153. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea componentei Comisiei pentru acreditarea organismelor de inspectie si certificare din sectorul de agricultură ecologică, care desfăsoară activităti de inspectie si control al operatorilor pe teritoriul României

 

167. – Ordin al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Metodologiei de acreditare a entitătilor pentru evaluarea produselor de securitate IT si a sistemelor informatice si de comunicatii – INFOSEC 12

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 72 din 1 februarie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Poschină Adriana se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviste.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 martie 2006.

Nr. 268.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 72 din 1 februarie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Vâjiac Ion se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 martie 2006.

Nr. 269.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 72 din 1 februarie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Cojocariu Adrian se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahont.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 martie 2006.

Nr. 270.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 72 din 1 februarie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Ionescu Tiberiu se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 martie 2006.

Nr. 271.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.  200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 28 mai 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul unic se introduce mentiunea privind transpunerea directivelor Consiliului 67/548/CEE si 2004/73/CE, cu următorul cuprins:

“Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei Consiliului 67/548/CEE privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. P196 din 16 august 1967, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv Directiva 2001/59/CE continând a 28-a adaptare la progresul tehnic a Directivei Consiliului 67/548/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L225 din 21 august 2001, Directivei Consiliului 2004/73/CE continând a 29-a adaptare la progresul tehnic a Directivei Consiliului 67/548/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 152 din 30 aprilie 2004, si rectificativului la Directiva Consiliului 2004/73/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L216 din 16 iunie 2004.“

2. La articolul 5 alineatul (1) din anexă, litera c) va avea următorul cuprins:

“c) simbolurile de pericol, dacă este cazul, si indicarea pericolului pe care îl prezintă utilizarea substantei.

Simbolurile de pericol si textul indicatiilor de pericol sunt în conformitate cu prevederile anexei nr. 4.

Simbolul este tipărit cu negru pe un fond galben-portocaliu.

Simbolurile de pericol si indicatiile de pericol care sunt utilizate pentru fiecare substantă în parte sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

În cazul substantelor periculoase care în prezent nu figurează în anexa nr. 2, simbolurile de pericol si indicatiile de pericol sunt stabilite în conformitate cu prevederile anexei nr. 1.

În cazul în care unei substante i se atribuie mai mult de un simbol de pericol:

• obligatia de a indica simbolul T face optională indicarea simbolurilor X si C, dacă anexa nr. 2 nu prevede altfel;

• obligatia de a indica simbolul C face optională indicarea simbolului X;

• obligatia de a indica simbolul E face optională indicarea simbolurilor F si O.“

3. După articolul 6 din anexă se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

“Art.61. – Potrivit prezentei hotărâri, cerintele de etichetare se consideră îndeplinite:

a) în cazul unui ambalaj exterior care contine unul sau mai multe ambalaje interioare, dacă ambalajul exterior este etichetat în conformitate cu regulile internationale privind transportul substantelor periculoase, iar ambalajul sau ambalajele interioare sunt etichetate conform prevederilor prezentei hotărâri;

b) în cazul unui singur ambalaj, dacă:

(i) acesta este etichetat în conformitate cu prevederile reglementărilor internationale privind transportul rutier/feroviar al substantelor periculoase si cu prevederile art. 5 lit. a), b), d), e) si f); si

(ii) acolo unde este cazul, pentru tipuri speciale de ambalaje cum ar fi recipiente mobile pentru gaz, în conformitate cu cerintele specifice mentionate în anexa nr. 1.

În cazul unor substante periculoase care nu părăsesc teritoriul tării, poate fi permisă o etichetare care să respecte reglementările nationale în locul reglementărilor internationale cu privire la transportul substantelor periculoase.“

4. După articolul 7 din anexă se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

“Art.71. – (1) Dacă în baza unor noi informatii Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase are motive întemeiate să considere că o substantă care a fost acceptată ca îndeplinind cerintele prezentei hotărâri prezintă totusi pericol pentru om si mediu, în sensul că nu mai îndeplineste cerintele de clasificare, ambalare sau etichetare, Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase poate decide, după caz, reclasificarea temporară a acesteia, interzicerea introducerii ei pe piată, dacă este necesar, sau supunerea ei unor cerinte speciale în vederea comercializării.

(2) Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase informează imediat Comisia Europeană si celelalte state membre asupra motivelor deciziei prevăzute la alin. (1).“

5. Articolul 8 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) Anexele nr. 1–7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice si se procură de la Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.

(2) Anexele mentionate la alin. (1) se pot actualiza prin ordin al ministrului economiei si comertului, în functie de evolutia progresului tehnic în domeniu.“

Art. II. – Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 28 mai 2002, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Eugen Tapu-Nazare,

secretar de stat

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 februarie 2006.

Nr. 199.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru dotarea scolilor din mediul urban cu materiale didactice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, precum si al art. 167 alin. (17) lit. f) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 14.400 mii lei (RON), la capitolul 65.01 “Învătământ“, titlul 20 “Bunuri si servicii“.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru dotarea scolilor din mediul urban cu materiale didactice, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Aceste bunuri se transferă unitătilor beneficiare pe bază de protocol.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat, precum si în volumul si în structura bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2006.

Art. 3. – Ministerul Educatiei si Cercetării răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 261.

 

ANEXĂ*)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind organizarea în România a actiunilor de protocol specifice Ministerului Integrării Europene, precum si a cheltuielilor ce se pot efectua în acest scop

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Normele privind organizarea în România a actiunilor de protocol specifice Ministerului Integrării Europene, precum si cheltuielile ce se pot efectua în acest scop, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Pentru celelalte actiuni de protocol, cu caracter general, întreprinse de Ministerul Integrării Europene, precum si pentru cheltuielile ce se pot efectua în acest scop sunt incidente dispozitiile legale aplicabile în materie.

Art. 3. – Cheltuielile de protocol stabilite potrivit prezentei hotărâri se asigură de Ministerul Integrării Europene din creditele bugetare aprobate anual.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 2 martie 2006.

Nr. 281.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind organizarea în România a actiunilor de protocol specifice Ministerului Integrării Europene, precum si cheltuielile ce se pot efectua în acest scop

 

ARTICOLUL 1

Organizarea de mese si cocteiluri

 

(1) Se pot organiza mese de lucru, cum ar fi: mic dejun, dejun, cină, ori de câte ori apar necesităti de ordin protocolar legate de îndeplinirea sarcinilor de serviciu, în limita a:

a) 130 lei (RON)/persoană, pentru cele oferite de ministru;

b) 110 lei (RON)/persoană, pentru cele oferite de secretari de stat, subsecretari de stat, secretarul general si secretarul general adjunct.

(2) Receptiile pot fi organizate, în situatiile care impun astfel de manifestări, în limita a cel mult 130 lei (RON)/persoană, cu aprobarea ministrului integrării europene.

(3) Cocteilurile pot fi organizate în limita a 10 lei (RON)/persoană, cu aprobarea ministrului integrării europene.

(4) Numărul participantilor români va fi cel mult egal cu cel al invitatilor străini.

(5) În situatii deosebite, justificate, depăsirea numărului de participanti români se aprobă de ministrul integrării europene.

 

ARTICOLUL 2

Invitarea în România a unor delegatii si persoane pe cheltuiala părtii române

 

Pentru persoanele care vin în România la invitatia părtii române se pot suporta, după caz, cheltuielile cu caracter protocolar prevăzute în art. 1, precum si:

a) cheltuieli de transport international, inclusiv la clasa business, în cazurile în care motive de ordin protocolar impun acest lucru;

b) cheltuieli pentru masa zilnică, conform baremelor în vigoare stabilite de legislatia comună în materie;

c) cheltuieli de cazare; cazarea invitatilor ministrului integrării europene se va face în structuri de cazare de maximum 5 stele, iar cazarea celorlalte categorii de invitati, în structuri de cazare de maximum 4 stele.

 

ARTICOLUL 3

Actiuni de protocol organizate pentru seminarii, cursuri, sesiuni, întâlniri de lucru

 

(1) Ministerul Integrării Europene poate organiza actiuni specifice – seminarii, cursuri, sesiuni, întâlniri de lucru si altele asemenea –, în scopul realizării contactului cu institutiile Uniunii Europene, cu ministerele si celelalte autorităti ale administratiei publice, cu aprobarea ministrului integrării europene.

(2) Pentru participantii la acest gen de actiuni se pot suporta, după caz:

a) mese de lucru:

– oferite de ministru – 60 lei (RON)/persoană/zi;

– oferite de secretari de stat, secretarul general, secretarul general adjunct, director – 40 lei (RON)/persoană/zi;

b) tratatii cu apă minerală, cafea, sucuri, în situatiile în care se impun, în limita a 2,5 lei (RON)/persoană/zi;

c) cheltuieli de transport international, pentru participantii străini, în situatiile în care se impune acest lucru;

d) cheltuieli pentru masa zilnică, pentru participantii străini, în situatia în care se impune acest lucru, conform baremelor în vigoare stabilite de legislatia comună în materie;

e) cheltuieli de cazare, pentru participantii străini, în situatia în care se impune acest lucru, conform reglementărilor în vigoare stabilite de legislatia comună în materie.

 

ARTICOLUL 4

Alte prevederi

 

(1) Cu ocazia actiunilor prevăzute la art. 1–3, Ministerul Integrării Europene mai poate suporta, după caz, cheltuieli pentru tipărituri de protocol, cum ar fi: brosuri, programe, invitatii, diplome si alte materiale de promovare impuse de natura evenimentului.

(2) Prezentele norme se completează cu prevederile legislatiei în vigoare, aplicabile institutiilor publice, în materie de organizare în tară a actiunilor de protocol.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 martie 2006.

Nr. 282.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăteniei române în temeiul art. 10 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată si modificată, cu mentinerea domiciliului în străinătate

 

1. Preda Adrian, fiul lui Preda Gheorghe si Elena, născut la 18 iunie 1948 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 216 Fleet Ave., Edison, New Jersey 08820. (3555/2004)

2. Rostas Ioan, fiul lui Natural si Livia, născut la data de 3 martie 1950 în localitatea Semlac, judetul Arad, România, apatrid, cu domiciliul actual în Franta, 3 Rue Kampmann 67100, Strasbourg. (585/2005)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 martie 2006.

Nr. 283.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor care au deja alte cetătenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renuntare la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 martie 2006.

Nr. 285.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor care au deja alte cetătenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renuntare la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Chesches Marioara, fiica lui Chesches Vasile si Maria, născută la 22 iulie 1965 în localitatea Bixad, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 3100 St. Pölten Niederöstereich, Khittelstr. 5/10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 14, judetul Satu Mare. (767/2005) Copii minori: Chesches Fabiana-Maria, născută la 29 mai 1994.

2. Coroamă Emanuel-Iosif, fiul lui Coroamă Aurel si Veronica, născut la 6 ianuarie 1985 în localitatea Vicovu de Jos, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Hörzingerstr. 58, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Vicovu de Jos nr. 42, judetul Suceava. (770/2005)

3. Gaspar-Mantsch Dănut, fiul lui Gaspar Iosif-Adam si Margareta-Mariana, născut la 9 octombrie 1963 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 71229 Leonberg, Riegeläckerstr. 14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Calea Torontalului nr. 4, ap. 31, judetul Timis. (815/2005)

4. Gaspar-Mantsch Regina, fiica lui Mantsch Ioan si Catarina, născută la 20 februarie 1965 în localitatea Valea Viilor, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 71229 Leonberg, Riegeläckerstr. 14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Calea Torontalului nr. 4, ap. 31, judetul Timis. (816/2005)

5. Grigorescu Eugen, fiul lui Grigorescu Constantin si Elisabeta, născut la 3 mai 1936 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Germania, 91522 Ansbach, Beethovenstr. 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lugoj, str. Brediceanu nr. 16, sc. A, ap. 11, judetul Timis. (843/2005)

6. Grigorescu Margareta, fiica lui Kolaja Iosif si Ecaterina, născută la 11 decembrie 1938 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 91522 Ansbach, Beethovenstr. 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lugoj, str. Brediceanu nr. 16, sc. A, ap. 11, judetul Timis. (842/2005)

7. Kadar Tiberiu-Emil, fiul lui Kadar Ferenc si Maria, născut la 18 august 1986 în localitatea Negresti-Oas, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 1100 Wiena Angeligasse 101/35, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bixad nr. 169, judetul Satu Mare. (401/2005)

8. Lucuta Raluca, fiica lui Lucuta Moise si Marioara, născută la 18 iunie 1987 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 1210 Viena, Florisdorf, Arnoldgasse 2/3/12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, Str. Seleusului nr. 29, bl. D48, ap. 3, judetul Bihor. (734/2005)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Fundatiei “Un copil o sperantă“ ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se recunoaste Fundatia “Un copil o sperantă“, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în muncipiul Sibiu, Str. Siretului nr. 2, ap. 14, judetul Sibiu, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii,

solidaritătii sociale si familiei,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 2 martie 2006.

Nr. 286.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere art. 15 si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea minereurilor polimetalice din perimetrul Dealul Bratosin, judetele Arad si Hunedoara, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Transylvania Minerals“ – S.R.L. Bucuresti, în calitate de concesionar.

Art. 2. – Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea bazaltului din perimetrul Camenita, judetul Arad, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Trust Constructii Radlinger“ – S.R.L. Timisoara, în calitate de concesionar.

Art. 3. – Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul Zădăreni, judetul Arad, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Cave-Perino“ – S.R.L. Arad, în calitate de concesionar.

Art. 4. – Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul Zimand–Feldioara, judetul Arad, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Sitrom ’97“ – S.A. Arad, în calitate de concesionar.

Art. 5. – Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea dolomitului din perimetrul Dealul Cornilor, judetul Maramures, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Teramarm“ – S.R.L. Târgu Lăpus, în calitate de concesionar.

Art. 6. – Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul Valea Turea, judetul Sălaj, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Neesu Comprest“ – S.R.L. Vadu Crisului, în calitate de concesionar.

Art. 7. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Buliga

 

Bucuresti, 2 martie 2006.

Nr. 44.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea componentei Comisiei pentru acreditarea organismelor de inspectie si certificare din sectorul de agricultură ecologică, care desfăsoară activităti de inspectie si control al operatorilor pe teritoriul României

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare, si

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de implementare politici sectoriale si de piată nr. 78.459 din 3 martie 2006,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aprobă componenta Comisiei pentru acreditarea organismelor de inspectie si certificare din sectorul de agricultură ecologică, denumită în continuare Comisie, astfel:

1. directorul general al directiei generale în subordinea căreia se află Compartimentul de agricultură ecologică si alte metode de productie cu impact redus asupra mediului – presedinte;

2. un consilier din cadrul Compartimentului de agricultură ecologică si alte metode de productie cu impact redus asupra mediului – membru;

3. un consilier juridic din cadrul directiei generale în subordinea căreia se află Compartimentul de agricultură ecologică si alte metode de productie cu impact redus asupra mediului – membru;

4. doi reprezentanti de la Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor – Directia generală siguranta alimentelor – membri.

(2) Secretariatul tehnic al Comisiei va fi asigurat de Compartimentul de agricultură ecologică si alte metode de productie cu impact redus asupra mediului.

Art. 2. – În exercitarea atributiilor sale, hotărârile Comisiei se iau cu votul majoritătii membrilor săi.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 88/2004 privind componenta nominală a Comisiei pentru acreditarea organismelor de inspectie si certificare în sectorul de agricultură ecologică pentru activitatea de inspectie si control al operatorilor pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 5 februarie 2004, se abrogă.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 3 martie 2006.

Nr. 153.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de acreditare a entitătilor pentru evaluarea produselor de securitate IT si a sistemelor informatice si de comunicatii – INFOSEC 12

 

În temeiul:

– art. 1 alin. (4) lit. b) si al art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind

organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea

nr. 101/2003, cu modificările si completările ulterioare,

directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Metodologia de acreditare a entitătilor pentru evaluarea produselor de securitate IT si a sistemelor informatice si de comunicatii – INFOSEC 12, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Metodologia aprobată potrivit art. 1 stabileste activitătile aferente procesului de acreditare a unor entităti în vederea realizării de evaluări ale nivelului de securitate asigurat de produsele si solutiile de securitate IT si de sistemele informatice si de comunicatii nationale, civile si militare care vehiculează informatii clasificate, precum si criteriile de acreditare a acestor entităti.

Art. 3. – Certificatele de acreditare a entitătilor evaluatoare emise de Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat anterior intrării în vigoare a prezentei metodologii îsi mentin valabilitatea până la data înscrisă în certificat. Valabilitatea certificatelor de acreditare care expiră anterior datei de 15 aprilie 2006 inclusiv se prelungeste până la această dată. Entitătile evaluatoare acreditate au obligatia să transmită la Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat documentatia de acreditare stabilită de prezenta metodologie, până la data expirării certificatului de acreditare.

 

Directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

 

Bucuresti, 27 februarie 2006.

Nr. 167.


*) Anexa se comunică persoanelor juridice de drept public si privat îndreptătite.