MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 231         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 14 martie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 82 din 7 februarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Deciziei ministrului finantelor publice nr. 3/2002 pentru aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unor prevederi privind impozitul pe profit si taxa pe valoarea adăugată

 

Decizia nr. 83 din 7 februarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice

 

Decizia nr. 84 din 7 februarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 96 din 9 februarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări, modificate prin articolul unic al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2005

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

30. – Decizie pentru stabilirea si publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacitătii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, a modelelor cererilor-tip privind înregistrarea în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, a modelului formularului special privind marcajele holografice deteriorate si marcajele holografice aplicate pe fonogramele sau videogramele retrase din circuitul comercial, a modelului raportului de aplicare a marcajelor holografice pe fonograme sau videograme, a modelelor certificatelor de înregistrare în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, a modelelor adeverintelor de înscriere în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor si a modelului autorizatiei de înregistrare în Registrul national al multiplicatorilor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 82

din 7 februarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Deciziei ministrului finantelor publice nr. 3/2002 pentru aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unor prevederi privind impozitul pe profit si taxa pe valoarea adăugată

 

Ioan Vida – presedinte

Aspazia Cojocaru – judecător

Nicolae Cochinescu – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Maria Bratu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a Deciziei ministrului finantelor publice nr. 3/2002 pentru aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unor prevederi privind impozitul pe profit si taxa pe valoarea adăugată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Direct Leasing“ – S.A. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 8.721/2004 al Tribunalului Cluj – Sectia litigii de muncă, asigurări sociale si contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 1 iulie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 8.721/2004, Tribunalul Cluj – Sectia litigii de muncă, asigurări sociale si contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Deciziei ministrului finantelor publice nr. 3/2002 pentru aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unor prevederi privind impozitul pe profit si taxa pe valoarea adăugată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Direct Leasing“ – S.A. din Cluj-Napoca.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine, în esentă, că Decizia ministrului finantelor publice nr. 3/2002 încalcă principiul constitutional al neretroactivitătii legii, întrucât, desi a fost publicată în anul 2002, ea se aplică si pentru anul fiscal 2001. De asemenea, mai arată că această decizie contravine prevederilor constitutionale referitoare la garantarea si ocrotirea în mod egal de către lege a proprietătii private, deoarece, fiind o societate de leasing al cărei profit provine din surse atrase din exterior, nu beneficiază de reduceri asupra impozitului pe profit, în timp ce alte societăti, care nu au acest obiect de activitate, beneficiază de ele.

Instanta de judecată apreciază că exceptia este neîntemeiată, precizând totodată că legalitatea ordinelor si normelor metodologice este supusă controlului instantelor de contencios administrativ.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul arată că Decizia ministrului finantelor publice nr. 3/2002, având ca obiect adoptarea unor solutii vizând aplicarea unitară a unor dispozitii legale, nu intră sub incidenta controlului de constitutionalitate, astfel că exceptia este inadmisibilă.

Avocatul Poporului consideră, de asemenea, că exceptia este inadmisibilă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Exceptia de neconstitutionalitate are ca obiect Decizia ministrului finantelor publice nr. 3/2002 pentru aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unor prevederi privind impozitul pe profit si taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 15 martie 2002.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, deciziile emise de ministri nu pot fi atacate în cadrul contenciosului constitutional, ci numai în cadrul contenciosului administrativ.

În consecintă, în cauza de fată exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Deciziei ministrului finantelor publice nr. 3/2002 pentru aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unor prevederi privind impozitul pe profit si taxa pe valoarea adăugată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Direct Leasing“ – S.A. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 8.721/2004 al Tribunalului Cluj – Sectia litigii de muncă, asigurări sociale si contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 februarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 83

din 7 februarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Mădălina Stefania Diaconu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Agromec Catalina“ – S.A. din Catalina, judetul Covasna, în Dosarul nr. 557/2005 al Curtii de Apel Brasov – Sectia comercială.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune să se facă apelul si în Dosarul nr. 832D/2005, care are obiect partial identic.

La apelul nominal în acest dosar se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea Dosarului nr. 832D/2005 la Dosarul nr. 712D/2005, având în vedere faptul că sunt îndeplinite cerintele prevăzute de art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992.

Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea, întrucât dosarele au obiect identic.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor mentionate, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 832D/2005 la Dosarul nr. 712D/2005, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca nefondată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin Încheierea din 15 septembrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 557/C/R/2005, Curtea de Apel Brasov – Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 359/2004.

Prin Încheierea din 28 octombrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 2.385/2005, Curtea de Apel Oradea – Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 din Legea nr. 359/2004. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Agromec Catalina“ – S.A. din Catalina, judetul Covasna, si de Societatea Comercială “Agromec Arpăsel“ – S.A. din Arpăsel, judetul Bihor, în cauze având ca obiect solutionarea recursurilor împotriva încheierilor judecătoruluidelegat de la oficiul registrului comertului, prin care s-a constatat dizolvarea de drept a societătii comerciale respective, în baza art. 30 din Legea nr. 359/2004.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că, prin dizolvarea de drept prevăzută de dispozitiile legale criticate, se aduce atingere următoarelor drepturi si principii constitutionale: dreptului de proprietate asupra bunurilor din patrimoniul persoanei juridice; liberului acces la o activitate economică, întrucât statul ar trebui să manifeste interesul conservării existentei unui comerciant care îsi onorează obligatiile fată de stat; dreptului la un nivel de trai decent, deoarece, prin dizolvarea societătii comerciale angajatoare, contractele individuale de muncă ale angajatilor încetează de drept, iar statul are obligatia de a lua măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială; principiului economiei de piată, bazată pe libera initiativă si concurentă. Astfel, consideră că sanctiunea dizolvării de drept a persoanelor juridice care nu au efectuat preschimbarea certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare continând codul unic de înregistrare este o sanctiune deosebit de severă, contrară drepturilor constitutionale recunoscute persoanei juridice.

Curtea de Apel Brasov – Sectia comercială si Curtea de Apel Oradea – Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale si a Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate nu contravin Constitutiei, întrucât prin reglementarea procedurii de preschimbare a certificatului de înmatriculare, precum si a celui de înregistrare fiscală se asigură cadrul legal necesar desfăsurării unei activităti economice.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorii-raportori, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 30 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, dispozitii care au următorul continut:

“Art.30. – (1) Neefectuarea preschimbării certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare continând codul unic de înregistrare, până la termenul prevăzut la art. 26, atrage dizolvarea de drept a persoanelor juridice prevăzute la art. 2.

(2) Constatarea dizolvării de drept se face prin încheierea judecătorului delegat, pronuntată la cererea Oficiului National al Registrului Comertului.

(3) Încheierea judecătorului delegat se înregistrează în registrul comertului si se comunică concomitent persoanei juridice la sediul social, Ministerului Finantelor Publice, la Agentia Natională de Administrare Fiscală pe cale electronică, si se publică concomitent pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului, precum si la sediul oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal.“

Autorii exceptiei consideră că dispozitiile legale atacate contravin prevederilor constitutionale ale art. 40 alin. (1) referitoare la dreptul de asociere, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 45 referitoare la libertatea economică, art. 47 alin. (1) privind obligatia statului de a lua măsuri de dezvoltare economică, art. 53 alin. (1) privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si ale art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a) privind economia României.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Conform art. 2 din Legea nr. 359/2004, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 932 din 12 octombrie 2004, “Societătile comerciale, societătile si companiile nationale, grupurile de interes economic, regiile autonome si organizatiile cooperatiste, sucursalele înfiintate de acestea, precum si alte persoane juridice care se înregistrează în registrul comertului potrivit unor acte normative speciale sunt denumite în sensul prezentei legi solicitanti“. Termenul prevăzut de art. 26, până la care solicitantii trebuie să ceară preschimbarea certificatului de înmatriculare si cel de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare continând codul unic de înregistrare, a fost stabilit, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2004, la 31 decembrie 2004, urmând ca persoanele juridice care nu au respectat acest termen să fie dizolvate de drept.

Dispozitia legală criticată nu încalcă în nici un fel principiul garantării dreptului de proprietate, libertatea economică a persoanelor sau dreptul de asociere, nici nu reprezintă o restrângere nejustificată a exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, ci concretizează vointa legiuitorului, care a înteles să introducă noul certificat de înregistrare continând un cod unic de înregistrare în scopul fluidizării si simplificării procedurilor în acest domeniu si în vederea asigurării transparentei în mediul de afaceri.

Dizolvarea de drept a unor persoane juridice care nu se supun noilor dispozitii legale nu constituie încălcări ale dreptului de proprietate, ci consecinta firească a nerespectării legii. De altfel, după dizolvarea acestor societăti comerciale, actionarii lor îsi pot recupera contravaloarea actiunilor sau părtilor sociale detinute.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Agromec Catalina“ – S.A. din Catalina, judetul Covasna, în Dosarul nr. 557/2005 al Curtii de Apel Brasov – Sectia comercială si de Societatea Comercială “Agromec Arpăsel“ – S.A. din Arpăsel, judetul Bihor, în Dosarul nr. 2.385/2005 al Curtii de Apel Oradea – Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 februarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 84

din 7 februarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Mădălina Stefania Diaconu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Gheorghe Azoitei în Dosarul nr. 7.392/2005 al Judecătoriei Constanta.

La apelul nominal se prezintă, personal, partea Yelena de las Mercedes Almira Cruz, lipsind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Partea prezentă solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate si retrimiterea cât mai grabnică a Dosarului nr. 7.392/2005 la Judecătoria Constanta, pentru a se putea relua procedura de judecată în fata acestei instante.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 12 octombrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 7.392/2005, Judecătoria Constanta a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de către Gheorghe Azoitei cu prilejul solutionării unei actiuni pentru reîncredintarea unui minor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textul de lege criticat, referitor la solutionarea cererii de recuzare în camera de consiliu si fără prezenta părtilor, contravine principiului egalitătii în drepturi, accesului liber la justitie si dreptului la apărare, întrucât justitiabilul nu poate fi prezent la judecată si nu se poate apăra în fata instantei, în vreme ce judecătorul care a fost recuzat este prezent si ascultat. De asemenea, se pune la îndoială chiar obiectivitatea magistratului care solutionează cererea de recuzare cu privire la un coleg al său.

Judecătoria Constanta apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului arată că textul de lege criticat nu contravine dispozitiilor constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 31 din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat si completat prin Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005. Dispozitiile de lege criticate au următorul continut:

“Instanta decide asupra recuzării, în camera de consiliu, fără prezenta părtilor si ascultând pe judecătorul recuzat.

Nu se admite interogatoriul sau jurământul ca mijloc de dovadă a motivelor de recuzare.

În cursul judecării cererii de recuzare nu se va face nici un act de procedură.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor texte de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor art. 16, 21 si 24 din Constitutie, referitoare la egalitatea în drepturi, la accesul liber la justitie si, respectiv, la dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textul legal criticat a mai făcut, în numeroase rânduri, obiect al controlului de constitutionalitate. Astfel, spre exemplu în Decizia nr. 547 din 18 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030 din 21 noiembrie 2005, Curtea a retinut că art. 31 din Codul de procedură civilă nu încalcă principiul constitutional al accesului liber la justitie si al dreptului la apărare, deoarece judecarea cererii de recuzare nu vizează fondul cauzei si nu presupune în mod necesar dezbateri contradictorii, prin această reglementare legiuitorul având în vedere instituirea unei proceduri simple si operative de solutionare a acestei cereri.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, argumentarea si solutia retinute în deciziile de mai sus îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Gheorghe Azoitei în Dosarul nr. 7.392/2005 al Judecătoriei Constanta.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 februarie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 96

din 9 februarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări, modificate prin articolul unic al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2005

 

Ioan Vida – presedinte

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Mihaela Senia Costinescu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu tionalitate a dispozitiilor art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2004, modificat prin articolul unic al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2005, exceptie ridicată de Wittstock Eberhard Wolfgang, Wittstock Rohtraut Maria, Philippi Fridrich Georg, Philippi Kurt Wilhelm, Depner Marie Friederike, Gross Depner Christa Maria si Depner Wilhelm Wolfgang în Dosarul nr. 852/R/2005 al Curtii de Apel Brasov – Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 12 septembrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 852/R/2005, Curtea de Apel Brasov – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2005 si ale art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2004, exceptie ridicată de Wittstock Eberhard Wolfgang, Wittstock Rohtraut Maria, Philippi Fridrich Georg, Philippi Kurt Wilhelm, Depner Marie Friederike, Gross Depner Christa Maria si Depner Wilhelm Wolfgang.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii arată că instituirea prin dispozitiile criticate a unui termen până la care durează suspendarea judecării tuturor actiunilor judiciare, extrajudiciare, precum si a oricărei proceduri de executare silită, îndreptate împotriva societătilor comerciale enumerate de lege, nu ar fi de natură decât să determine o restrângere temporară si proportională a accesului liber la justitie, iar termenul astfel reglementat suferind deja două prelungiri, nimic nu împiedică Guvernul să opereze asemenea modificări si pe viitor. Or, în situatia în care suspendarea este impusă pentru o durată de peste un an si 6 luni, dreptul justitiabilului la rezolvarea actiunii sale într-un termen rezonabil suferă o îngrădire nejustificată, ceea ce determină încălcarea dispozitiilor art. 21 si 53 din Constitutie.

Curtea de Apel Brasov – Sectia civilă apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, textul de lege criticat fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale referitoare la liberul acces la justitie, întrucât măsura dispusă de legiuitor are un caracter temporar si urmăreste asigurarea masei credale în vederea procedurii de lichidare.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul arată că ratiunea textului, astfel cum rezultă din prevederile alin. 1 ale art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2004, o reprezintă necesitatea îndeplinirii unor angajamente asumate de Guvernul României, în contextul favorizării privatizării, în mod accelerat, a societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului. Aceasta va avea un impact semnificativ în plan economic si social, în scopul mentinerii societătilor comerciale în activitate si fără perturbări sociale majore, pentru a-si exercita în continuare functiile economice pentru care au fost constituite, inclusiv achitarea obligatiilor către creditori, aspecte ce privesc interesul public general. Asa fiind, se apreciază că dispozitiile criticate nu aduc atingere principiului constitutional al liberului acces la justitie.

Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2004, asa cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2005, nu împiedică accesul liber la justitie si nu contravin cerintei solutionării procesului într-un termen rezonabil, întrucât perioada de timp pentru care se pot suspenda actiunile judiciare, extrajudiciare, precum si a oricărei proceduri de executare silită, îndreptate împotriva societătilor comerciale la care fac referire prevederile legale criticate, este limitată în timp si nu poate depăsi data de 31 decembrie 2005.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 30 aprilie 2004, modificate prin articolul unic al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 30 iunie 2005, aprobată prin Legea nr. 325/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.021 din 17 noiembrie 2005, dispozitii care au următorul continut: “(1) În scopul îndeplinirii unor angajamente asumate de Guvernul României, pentru un termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se suspendă judecarea tuturor actiunilor judiciare, extrajudiciare, precum si orice procedură de executare silită, îndreptate împotriva următoarelor societăti comerciale:

– Societatea Comercială «CUG» – S.A. Cluj-Napoca;

– Societatea Comercială «Turnu» – S.A. Turnu Măgurele;

– Societatea Comercială «Brafor» – S.A. Brasov;

– Societatea Comercială «Ampelum» – S.A. Zlatna;

– Societatea Comercială «Autotransport» – S.A. Brasov;

– Societatea Comercială «IAIFO» – S.A. Zalău;

– Societatea Comercială «EnergoreparatiiS – S.A. Bucuresti;

– Societatea Comercială «Rocar» – S.A. Bucuresti;

– Societatea Comercială «CMB» – S.A. Bocsa;

– Societatea Comercială «Foraje Sonde» – S.A. Târgu Cărbunesti;

– Societatea Comercială «SINCAR» – S.A. Brăila.

(2) Suspendarea prevăzută la alin. (1) durează până la finalizarea procedurilor de dizolvare si lichidare voluntară prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.88/1997, cu modificările si completările ulterioare, dar nu mai mult de data de 31 decembrie 2005.“

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale cuprinse în art. 21 alin. (1), (2) si (3) referitoare la liberul acces la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că s-a mai pronuntat cu privire la constitutionalitatea dispozitiilor art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2004, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2005, în raport cu textul art. 21 din Constitutie, si a constatat că aceste prevederi sunt constitutionale. Astfel, prin Decizia nr. 367 din 5 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 19 august 2005, Curtea a retinut, în esentă, că nu orice interventie a puterii legiuitoare cu privire la desfăsurarea unor procese aflate în curs de solutionare încalcă, de principiu, prevederile constitutionale, iar, în spetă, accesul liber la justitie nu este suprimat, ci numai suspendat, cel mult până la data prevăzută de lege, si anume până la 31 decembrie 2005.

Ratiunile care au stat la baza adoptării solutiei anterioare îsi păstrează valabilitatea si în prezent, astfel încât aceasta se impune a fi mentinută.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări, modificate prin articolul unic al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2005, exceptie ridicată de Wittstock Eberhard Wolfgang, Wittstock Rohtraut Maria, Philippi Fridrich Georg, Philippi Kurt Wilhelm, Depner Marie Friederike, Gross Depner Christa Maria si Depner Wilhelm Wolfgang în Dosarul nr. 852/R/2005 al Curtii de Apel Brasov – Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 februarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru stabilirea si publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacitătii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, a modelelor cererilor-tip privind înregistrarea în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, a modelului formularului special privind marcajele holografice deteriorate si marcajele holografice aplicate pe fonogramele sau videogramele retrase din circuitul comercial, a modelului raportului de aplicare a marcajelor holografice pe fonograme sau videograme, a modelelor certificatelor de înregistrare în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, a modelelor adeverintelor de înscriere în registrele nationale  administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor si a modelului autorizatiei de înregistrare în Registrul national al multiplicatorilor

 

Având în vedere dispozitiile art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 privind cresterea capacitătii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri si ale Hotărârii Guvernului nr. 210/2000 privind numirea în functia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.);

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se aprobă modelul cererilor-tip privind înregistrarea în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, după cum urmează:

a) formularul A.1 privind înregistrarea datelor de identificare ale operatorilor economici, prevăzut în anexa nr. 1;

b) formularul A.2 privind înregistrarea sau completarea punctelor de lucru si a spatiilor de depozitare ale operatorilor economici, prevăzut în anexa nr. 2;

c) formularul A.3 privind preschimbarea/anularea certificatului/ autorizatiei de înregistrare, prevăzut în anexa nr. 3;

d) formularul B.1 privind înregistrarea în Registrul national al fonogramelor a activitătilor specifice desfăsurate de operatorii economici, prevăzut în anexa nr. 4;

e) formularul B.2 privind înregistrarea în Registrul national al programelor pentru calculator a activitătilor specifice desfăsurate de operatorii economici, prevăzut în anexa nr. 5;

f) formularul B.3 privind înregistrarea în Registrul national al multiplicatorilor a activitătilor specifice desfăsurate de operatorii economici, prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 2. – Se aprobă modelul cererii-tip privind înscrierea în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, respectiv formularul C.1 privind datele de identificare ale operatorilor economici înregistrati, prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 3. – Se aprobă modelul cererilor-tip privind înscrierea fonogramelor în Registrul national al fonogramelor, după cum urmează:

a) formularul D.1.1 privind înscrierea fonogramelor cu opere din repertoriul national, prevăzut în anexa nr. 8;

b) formularul D.1.2 privind înscrierea fonogramelor cu opere din repertoriul international, prevăzut în anexa nr. 9;

c) formularul D.1.3 privind înscrierea fonogramelor importate, prevăzut în anexa nr. 10.

Art. 4. – Se aprobă modelul cererilor-tip privind înscrierea programelor pentru calculator în Registrul national al programelor pentru calculator, după cum urmează:

a) formularul D.2.1 privind înscrierea programelor pentru calculator produse pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 11;

b) formularul D.2.2 privind înscrierea programelor pentru calculator importate pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 12;

c) formularul D.2.3 privind înscrierea programelor pentru calculator distribuite si/sau comercializate pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 13;

d) formularul D.2.4 privind înscrierea programelor pentru calculator închiriate pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 14.

Art. 5. – Se aprobă modelul cererilor-tip privind înscrierea videogramelor în Registrul national al videogramelor, după cum urmează:

a) formularul D.3.1 privind înscrierea filmelor cinematografice, prevăzut în anexa nr. 15;

b) formularul D.3.2 privind înscrierea videogramelor, altele decât filmele cinematografice, prevăzut în anexa nr. 16.

Art. 6. – Se aprobă modelul cererii-tip privind eliberarea marcajelor holografice aplicabile pe fonogramele sau videogramele înscrise în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, respectiv formularul C.2 prevăzut în anexa nr. 17.

Art. 7. – Se aprobă modelul raportului privind marcajele holografice deteriorate si marcajele holografice aplicate pe fonogramele sau videogramele retrase din circuitul comercial, prevăzut în anexa nr. 18.

Art. 8. – Se aprobă modelul raportului de aplicare a marcajelor holografice pe fonograme sau videograme, prevăzut în anexa nr. 19.

Art. 9. – Se aprobă modelul certificatelor de înregistrare în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, după cum urmează:

a) Certificatul de înregistrare în Registrul national al fonogramelor, prevăzut în anexa nr. 20;

b) Certificatul de înregistrare în Registrul national al programelor pentru calculator, prevăzut în anexa nr. 21.

Art. 10. – Se aprobă modelul adeverintelor de înscriere în registrele nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, după cum urmează:

a) Adeverintă privind înscrierea în Registrul national al fonogramelor, prevăzută în anexa nr. 22;

b) Adeverintă privind înscrierea în Registrul national al videogramelor, prevăzută în anexa nr. 23.

Art. 11. – Se aprobă modelul Autorizatiei de înregistrare în Registrul national al multiplicatorilor, prevăzut în anexa nr. 24.

Art. 12. – Anexele nr. 1–24 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 13. – Directia registre nationale, organisme de gestiune colectivă si relatii cu publicul va duce la îndeplinire prezenta decizie.

Art. 14. – Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 23 februarie 2006.

Nr. 30.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

Pagina a 43-a

Pagina a 44-a

Pagina a 45-a

Pagina a 46-a

Pagina a 47-a

Pagina a 48-a

Pagina a 49-a

Pagina a 50-a

Pagina a 51-a

Pagina a 52-a

Pagina a 53-a

Pagina a 54-a

Pagina a 55-a