MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 462         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 20 martie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

49. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

304. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.881/2005

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – (1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si răspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor

autorităti ale administratiei publice, institutii si organizatii sunt supuse dispozitiilor prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Dispozitiile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă au ca scop asigurarea desfăsurării fluente si în sigurantă a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritătii corporale si a sănătătii

persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietătii publice si private, cât si a mediului.

(3) Autoritatea competentă în domeniul circulatiei pe drumurile publice privind initierea si avizarea unor reglementări, precum si aplicarea si exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General al Politiei Române.

(4) Reglementările privind circulatia pe drumurile publice se emit, după caz, de către autoritătile publice centrale sau locale cu atributii în acest domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al Politiei Române si cu respectarea acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte.

(5) Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică tuturor participantilor la trafic, precum si autoritătilor care au atributii în domeniul circulatiei si sigurantei pe drumurile publice, precum si în domeniul protectiei mediului.“

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – Îndrumarea, supravegherea si controlul respectării normelor de circulatie pe drumurile publice se fac de către politia rutieră din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, care are obligatia să ia măsurile legale în cazul în care constată încălcări ale acestora.“

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – Controlul circulatiei vehiculelor apartinând institutiilor din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională se efectuează de către politia rutieră, precum si de personalul desemnat de către aceste institutii.“

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – (1) Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor, conform competentelor ce îi revin, cu avizul politiei rutiere, este obligat să instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, să aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor în vigoare, si să le mentină în stare corespunzătoare.

(2) Administratorul drumului public sau, după caz, antreprenorul ori executantul lucrărilor este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabilă, care stânjeneste sau pune în pericol siguranta circulatiei, si să ia toate măsurile de înlăturare a acestuia.

(3) Autoritătile publice locale sunt obligate să amenajeze statiile mijloacelor de transport public de persoane, prevăzute cu alveole sau refugii, cu avizul politiei rutiere.

(4) Se interzic amplasarea constructiilor de orice fel si practicarea actelor de comert pe trotuar sau pe acostament, în parcările amenajate sau pe partea carosabilă, în conditiile în care aceste constructii ar afecta siguranta circulatiei pietonilor si vehiculelor.

(5) În perimetrul statiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate doar spatii:

a) de asteptare pentru călători;

b) pentru comercializarea legitimatiilor de călătorie.

(6) În cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice necorespunzătoare a drumului public, a nesemnalizării sau a semnalizării necorespunzătoare a acestuia, precum si a obstacolelor ori lucrărilor care se execută pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor răspunde, după caz, administrativ, contraventional, civil sau penal, în conditiile legii.

(7) Orice măsură de restrictie a circulatiei pe drumurile publice se dispune de către administratorul drumului numai cu avizul politiei rutiere.

(8) Prin exceptie de la alin. (7), în cazuri temeinic justificate, politia rutieră poate dispune, fără acordul administratorului drumului public, măsuri temporare de restrictie a circulatiei pe drumurile publice.

(9) În scopul asigurării desfăsurării în conditii de sigurantă a circulatiei pe drumurile publice, politia rutieră poate solicita administratorului drumului public executarea sau, după caz, desfiintarea de amenajări rutiere.“

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art.6. – În sensul prezentei ordonante de urgentă, expresiile si termenii de mai jos au următorul înteles:

1. acordare a prioritătii – obligatia oricărui participant la trafic de a nu îsi continua deplasarea sau de a nu efectua orice altă manevră, dacă prin acestea îi obligă pe ceilalti participanti la trafic care au prioritate de trecere să îsi modifice brusc directia sau viteza de deplasare ori să oprească;

2. acostament – fâsia laterală cuprinsă între limita părtii carosabile si marginea platformei drumului;

3. amenajări rutiere – totalitatea constructiilor, dispozitivelor si oricăror mijloace tehnice, altele decât cele destinate semnalizării, amplasate pe drumul public în scopul asigurării securitătii rutiere;

4. ansamblu de vehicule – vehiculul cu motor cuplat cu unul sau două vehicule, care circulă pe drum ca o unitate;

5. autostradă – drumul national de mare capacitate si viteză, semnalizat special, rezervat exclusiv circulatiei autovehiculelor, cu sau fără remorci, care nu serveste proprietătii riverane, prevăzut cu două căi unidirectionale, separate printr-o zonă mediană sau, în mod exceptional, prin alte modalităti, cu exceptia unor locuri speciale sau cu caracter temporar, având cel putin două benzi de circulatie pe sens si bandă de urgentă, intersectii denivelate si accese limitate, intrarea si iesirea fiind permise numai prin locuri special amenajate;

6. autovehicul – vehiculul echipat cu motor în scopul deplasării pe drum. Troleibuzele si tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Mopedele, vehiculele care se deplasează pe sine, denumite tramvaie, tractoarele folosite în exploatările agricole si forestiere, precum si vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări, care se deplasează numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule;

7. bandă de circulatie – subdiviziunea longitudinală a părtii carosabile, materializată prin marcaje rutiere sau alte mijloace, dacă are o lătime corespunzătoare pentru circulatia într-un sens a unui sir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplasează pe două roti;

8. bandă de urgentă – subdiviziunea longitudinală suplimentară, situată la extremitatea din partea dreaptă a autostrăzii, în sensul de circulatie, destinată exclusiv stationării autovehiculelor în cazuri justificate, precum si circulatiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplasează la interventii sau în misiuni cu caracter de urgentă;

9. bandă reversibilă – banda de circulatie, marcată si semnalizată, situată lângă axa drumului, destinată circulatiei autovehiculelor într-un sens sau în altul, în functie de intensitatea traficului;

10. bicicletă – vehiculul prevăzut cu două roti, propulsat exclusiv prin forta musculară, cu ajutorul pedalelor sau manivelelor;

11. coloană oficială – unul sau mai multe vehicule care circulă pe drumul public si sunt însotite de unul sau mai multe autovehicule ale politiei rutiere, care au în functiune semnale speciale de avertizare sonore si luminoase de culoare rosie;

12. conducător – persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un vehicul sau animale de tractiune, animale izolate sau în turmă, de povară ori de călărie;

13. conducător de autovehicul sau tramvai, atestat profesional – persoana fizică posesoare a unui permis de conducere si a unui certificat de atestare profesională, care conduce un autovehicul de o anumită categorie, cu sau fără remorcă, pentru transportul de mărfuri, persoane sau alte servicii;

14. drum public – orice cale de comunicatie terestră, cu exceptia căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulatiei publice; drumurile care sunt închise circulatiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscriptii vizibile;

15. institutii medicale autorizate – unitătile sanitare specializate, cu personal calificat si dotare corespunzătoare pentru examinarea medicală a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducătorilor de autovehicule sau tramvai;

16. intersectie – orice Oncrucisare, jonctiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spatiile formate de acestea;

17. localitate – cătunul, satul, comuna, orasul si municipiul ale căror intrări si iesiri sunt semnalizate în conformitate cu prevederile legale;

18. masă totală maximă autorizată – masa maximă a unui vehicul încărcat, declarată admisibilă în urma omologării de către autoritatea competentă;

19. mijloc tehnic certificat – dispozitivul care dovedeste consumul de produse ori substante stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora sau prezenta în aerul expirat a alcoolului;

20. mijloc tehnic omologat si verificat metrologic – dispozitivul care stabileste concentratia de alcool în aerul expirat ori destinat măsurării vitezei sau prin care se probează încălcări ale unor reguli de circulatie;

21. moped – vehiculul cu două, trei sau patru roti, a cărui viteză maximă prin constructie nu depăseste 45 km/h si care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăseste 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală este de cel mult 4 kW;

22. motocicletă – autovehiculul cu două roti, cu sau fără atas, echipat cu un motor care are o capacitate cilindrică mai mare de 50 cm3 si/sau a cărui viteză maximă, prin constructie, depăseste 45 km/h;

23. parte carosabilă – portiunea din platforma drumului destinată circulatiei vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe părti carosabile complet separate una de cealaltă printr-o zonă despărtitoare sau prin diferentă de nivel;

24. participant la trafic – persoana fizică ce utilizează, la un moment dat, drumul public;

25. pistă pentru biciclete – subdiviziunea părtii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pistă separată de drum, special amenajată, semnalizată si marcată corespunzător, destinată numai circulatiei bicicletelor si mopedelor;

26. prioritate de trecere – dreptul unui participant la trafic de a trece înaintea celorlalti participanti la trafic cu care se intersectează, în conformitate cu prevederile legale privind circulatia pe drumurile publice;

27. remorcă – vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor;

28. remorcă usoară – remorca a cărei masă totală maximă autorizată nu depăseste 750 kg;

29. semiremorcă – remorca a cărei masă totală maximă autorizată este preluată în parte de către un autovehicul sau de către un tractor;

30. tractor – vehiculul cu motor, pe roti sau pe senile, conceput special pentru a trage sau a împinge anumite utilaje sau remorci folosite în exploatările agricole ori forestiere sau pentru alte lucrări, care se deplasează numai ocazional pe drumul public;

31. tractor rutier – tractorul pe roti, cu cel putin două axe, utilizat pentru executarea de lucrări, precum si pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri si care se deplasează, de regulă, pe drumul public;

32. trecere la nivel – Oncrucisarea la nivel dintre un drum public si o cale ferată sau linie de tramvai, care dispune de o platformă independentă;

33. trotuar – spatiul longitudinal situat în partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferentă sau fără diferentă de nivel, destinat circulatiei pietonilor;

34. detinător – persoana fizică sau juridică care foloseste un vehicul în baza unui contract de leasing sau contract de închiriere;

35. vehicul – sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane si/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;

36. vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depăsite – vehiculul care, datorită dimensiunilor sale ori mărfurilor transportate, depăseste masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise, prevăzute în reglementările legale;

37. vehicul în circulatie internatională sau în trafic international – vehiculul care, prin deplasarea sa, depăseste cel putin o frontieră de stat;

38. zona drumului public cuprinde suprafata de teren ocupată de elementele constructive ale drumului, zona de protectie si zona de sigurantă. Limitele zonelor drumurilor se stabilesc în conformitate cu prevederile legale;

39. zonă pietonală – perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate circulatiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulatie, având intrările si iesirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale;

40. zonă rezidentială – perimetrul dintr-o localitate unde se aplică reguli speciale de circulatie, având intrările si iesirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale.“

6. La capitolul II, titlul sectiunii 1 va avea următorul cuprins:

“SECTIUNEA 1

Conditiile privind circulatia vehiculelor si controlul acestora“

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art.7. – Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si utilizarea conform destinatiei.“

8. Articolul 8 se abrogă.

9. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

“Art.81. – Pentru a fi conduse pe drumurile publice, autovehiculele si tramvaiele trebuie să fie dotate cu truse medicale de prim ajutor, triunghiuri reflectorizante si stingătoare de incendiu, omologate.“

10. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art.9. – (1) Pentru a fi înmatriculate, înregistrate sau admise în circulatie, autovehiculele, mopedele, remorcile si tramvaiele trebuie să fie omologate în conditiile legii.

(2) Categoriile de vehicule care pot fi admise în circulatie fără a fi omologate se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor – Inspectoratul General al Politiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Documentul care atestă omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberată în conditiile legii.

(4) Pentru a fi mentinute în circulatie, vehiculele înmatriculate se supun inspectiei tehnice periodice.

(5) Inspectia tehnică periodică se efectuează în statii autorizate, conform legislatiei în vigoare.

(6) Pentru autovehiculele apartinând institutiilor din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională, inspectia tehnică periodică se poate efectua si în statii proprii, autorizate potrivit legii.“

11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art.10. – (1) Este interzisă circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al căror termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat, precum si a celor neasigurate pentru răspundere civilă pentru caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie.

(2) Constatarea defectiunilor tehnice ale vehiculelor se face de către politia rutieră, iar verificarea stării tehnice a vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de către politia rutieră, împreună cu institutiile abilitate de lege.“

12. La capitolul II, titlul sectiunii a 2-a va avea următorul cuprins:

“SECTIUNEA a 2-a

Înmatricularea, înregistrarea si radierea vehiculelor“

13. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art.11. – (1) Proprietarii de vehicule sau mandatarii acestora sunt obligati să le înmatriculeze sau să le înregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulatie, conform prevederilor legale.

(2) La înmatriculare, proprietarii vehiculelor sau detinătorii mandatati ai acestora, cu exceptia vehiculelor noi, trebuie să facă dovada certificării autenticitătii sau a identificării acestora de către autoritatea competentă, în conditiile legii, după caz, precum si atestarea faptului că vehiculul nu este reclamat ca fiind furat din tară sau străinătate.

(3) Proprietarul sau detinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să solicite autoritătii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a oricărei modificări a datelor de identificare a vehiculului respectiv.“

14. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art.12. – (1) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu exceptia celor trase sau împinse cu mâna si a bicicletelor, trebuie să fie înmatriculate ori înregistrate, după caz, si să poarte plăcute cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu forme, dimensiuni si continut prevăzute de standardele în vigoare.

(2) Vehiculele care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării pot circula pe drumurile publice numai în conditiile prevăzute prin regulament.“

15. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art.13. – (1) Autovehiculele si remorcile se înmatriculează permanent sau temporar la autoritatea competentă în a cărei rază teritorială proprietarii îsi au domiciliul, resedinta ori sediul, în conditiile stabilite prin reglementările în vigoare.

(2) Autovehiculele din dotarea Ministerului Apărării Nationale, a Ministerului Administratiei si Internelor, precum si cele ale Serviciului Român de Informatii se înregistrează la aceste institutii si pot, după caz, să fie înmatriculate în conditiile prevăzute la alin. (1).

(3) Până la înmatriculare, vehiculele prevăzute la alin. (1) pot circula cu numere provizorii, pe baza unei autorizatii speciale eliberate de autoritatea competentă.

(4) La cerere, persoanelor juridice care fabrică, asamblează, carosează ori testează autovehicule sau remorci li se pot elibera pentru acestea autorizatii si numere pentru probă, în conditiile stabilite prin regulament.

(5) Evidenta vehiculelor înmatriculate se tine la autoritatea competentă pe raza căreia proprietarul îsi are domiciliul, resedinta sau sediul.“

16. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art.14. – (1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, masinile si utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de constructii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării, precum si vehiculele cu tractiune animală se înregistrează de către consiliile locale, care tin si evidenta acestora.

(2) Categoriile de vehicule care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum si cele care nu se supun inspectiei tehnice periodice se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.“

17. Articolul 15 se abrogă.

18. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art.16. – (1) Autoritatea care efectuează înmatricularea unui autovehicul sau a unei remorci eliberează proprietarului sau mandatarului acestuia un certificat de înmatriculare conform categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum si plăcute cu numărul de înmatriculare. În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie mentionarea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare si a datelor de identificare a detinătorului mandatat.

(2) Autovehiculele se încadrează în una din următoarele categorii: A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr sau Tb ori în una din subcategoriile: A1, B1, C1, C1E, D1 sau D1E, iar tramvaiele, în categoria Tv, în conditiile stabilite în regulament.

(3) Pentru vehiculele prevăzute la art. 13 alin. (2) si art. 14 alin. (1), autoritatea care le înregistrează eliberează proprietarilor acestora certificate si plăcute cu numere de înregistrare, conform categoriei sau subcategoriei din care fac parte vehiculele respective.

(4) Forma, dimensiunile si continutul certificatului de înmatriculare si ale certificatului de înregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Este interzisă punerea în circulatie a unui vehicul, înmatriculat sau înregistrat, care nu are montate plăcute cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă ori dacă acestea nu sunt conforme cu standardele în vigoare, precum si în cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare este retinut, iar dovada înlocuitoare a acestuia este eliberată fără drept de circulatie sau termenul de valabilitate a expirat.“

19. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art.17. – Înmatricularea, înregistrarea sau atribuirea numărului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anulează de către autoritatea care a efectuat-o, dacă se constată că au fost încălcate normele legale referitoare la aceste operatiuni.“

20. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art.18. – (1) Radierea din evidentă a vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea, la cererea proprietarului sau a mandatarului acestuia, în următoarele cazuri:

a) proprietarul sau mandatarul acestuia doreste retragerea din circulatie a vehiculului si face dovada depozitării acestuia într-un spatiu adecvat, detinut în conditiile legii;

b) proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrării vehiculului;

c) la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane, în conditiile legii;

d) la schimbarea domiciliului, a resedintei sau a sediului proprietarului, pe raza de competentă a altei autorităti decât cea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea;

e) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv.

(2) Radierea din evidentă a vehiculelor indisponibilizate prin instituirea unui sechestru asigurător se poate face în baza hotărârii instantei de judecată, conform legii, de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea.

(3) Este interzisă circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidentă.

(4) Vehiculele declarate, prin decizie a autoritătii publice locale, fără proprietar sau abandonate se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea deciziei respective.“

21. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181, cu următorul cuprins:

“Art.181. – În cazul pierderii, furtului, schimbării numelui sau deteriorării certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat să solicite autoritătii competente eliberarea unui nou certificat de înmatriculare sau de înregistrare, în conditiile stabilite de autoritatea competentă.“

22. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art.19. – Procedura înmatriculării, înregistrării, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.“

23. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art.20. – (1) Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducătorul acestuia trebuie să posede permis de conducere corespunzător si să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniti, cu exceptia celor care conduc autovehiculele din subcategoriile A1 si B1, care trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani împliniti.

(2) Pentru a conduce pe drumurile publice tractoare, masini si utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrări, conducătorii acestora trebuie să posede permis de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile prevăzute în regulament.

(3) Conducătorii de tramvaie sau vehicule care efectuează transport public de persoane, precum si cei care conduc autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone sau cu gabarite depăsite ori care transportă produse sau substante periculoase trebuie să aibă vârsta minimă de 21 de ani împliniti.

(4) Conditiile de obtinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament.“

24. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art.21. – (1) Conducătorii de autovehicule sau tramvaie trebuie să aibă cunostintele si îndemânarea necesare conducerii si să fie apti din punct de vedere medical si psihologic.

(2) Conducătorii de autovehicule sau tramvaie vor fi verificati periodic din punct de vedere medical si psihologic, în conditiile stabilite prin reglementările în vigoare.“

25. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art.22. – (1) Examinarea medicală si psihologică se realizează în scopul certificării stării de sănătate, a calitătilor fizice si a aptitudinilor necesare unui conducător de autovehicul sau tramvai.

(2) Afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie se stabilesc de către Ministerul Sănătătii si se aprobă prin ordin al ministrului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Examinarea medicală si psihologică se realizează în vederea:

a) aprobării prezentării la examen pentru obtinerea permisului de conducere;

b) obtinerii certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule si tramvaie;

c) verificării periodice, conform reglementărilor în vigoare.

(4) Examinarea medicală se realizează în institutii medicale autorizate, cu obligatia luării în evidentă a solicitantului sau a conducătorului de autovehicul sau tramvai de către medicul de familie, iar verificarea

psihologică se realizează în laboratoare de specialitate autorizate din cadrul institutiilor abilitate. Lista institutiilor medicale si a laboratoarelor de specialitate autorizate se stabileste prin ordin comun al ministrului sănătătii si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Medicul de familie, atunci când constată că o persoană din evidenta sa, care posedă permis de conducere, prezintă afectiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătătii emis conform alin. (2), va solicita examenul de specialitate necesar, iar în cazul în care s-a stabilit că persoana este declarată inaptă medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunica aceasta imediat politiei rutiere pe raza căreia medicul îsi desfăsoară activitatea.

(6) Verificarea medicală si psihologică se efectuează în conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătătii si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(7) Permisul de conducere al persoanei care este declarată inaptă medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de către politia rutieră si poate fi redobândit numai după încetarea motivului pentru care s-a luat această măsură.

(8) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de institutiile medico-legale, la solicitarea si pe cheltuiala părtilor interesate.“

26. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art.23. – (1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice îl are numai persoana care posedă permis de conducere valabil, corespunzător categoriei ori subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada înlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie.

(2) Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice, în conditiile stabilite prin regulament, si persoanele care urmează un curs de pregătire practică, în vederea obtinerii permisului de conducere, numai în prezenta si sub supravegherea directă a unui instructor auto atestat în acest sens, precum si a examinatorului din cadrul autoritătii competente în timpul desfăsurării probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevăzute de lege.

(3) Pe parcursul activitătii de pregătire practică sau de examinare în vederea obtinerii permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, după caz, examinatorul împreună cu persoana pe care o supraveghează sau o examinează răspund pentru încălcarea de către acesta a regulilor de circulatie sau, după caz, pentru pagubele produse tertilor ca urmare a producerii unui accident de circulatie.

(4) Persoanele care solicită prezentarea la examen pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie să îndeplinească, potrivit legii, conditiile de vârstă, să fie apte din punct de vedere medical si psihologic si să facă dovada pregătirii teoretice si practice prin cursuri organizate de unităti autorizate, potrivit legii.

(5) Pregătirea teoretică si practică a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere se efectuează de către profesori de legislatie rutieră si instructori auto atestati de autoritatea competentă, conform normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului administratiei si internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Pot fi atestati ca profesori de legislatie sau instructori auto pentru pregătirea practică, fără scolarizare si sustinerea examenului de atestare, politistii rutieri cu grad de ofiter cărora le-au încetat raporturile de serviciu si care si-au desfăsurat activitatea neîntrerupt în ultimii 10 ani în structurile politiei rutiere.

(7) Politistii rutieri care nu au grad de ofiter pot fi atestati ca instructori auto pentru pregătirea practică, dacă îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (6).

(8) Programa de învătământ pe baza căreia se organizează cursuri de pregătire, precum si metodologia de organizare si desfăsurare a cursurilor în vederea obtinerii permisului de conducere se stabilesc prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetării, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(9) Categoriile sau subcategoriile de vehicule pentru care este necesară obtinerea permisului de conducere, precum si conditiile concrete de obtinere a acestuia se stabilesc prin regulament.

(10) Procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.“

27. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art.24. – (1) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere si eliberarea acestuia se realizează de către autoritatea competentă unde solicitantii îsi au domiciliul sau resedinta.

(2) Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc în conformitate cu conventiile internationale în domeniu la care România este parte, prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) În localitătile în care autoritatea competentă autorizează desfăsurarea cursurilor de pregătire si sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, si în limba minoritătii nationale respective.

(4) În cazul cetătenilor străini care îsi stabilesc domiciliul sau resedinta în România, examinarea la proba teoretică pentru obtinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, într-o limbă de circulatie internatională.

(5) Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberării. La schimbarea de către titular a domiciliului sau a numelui, în cazul pierderii, furtului ori al deteriorării, precum si la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimbă fără sustinerea unui nou examen, în conditiile stabilite prin regulament.

(6) Nu are dreptul să se prezinte la examen pentru obtinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie sau de furt al unui autovehicul, cu exceptia cazurilor când a intervenit una dintre situatiile prevăzute la art. 103 alin. (1).“

28. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art.25. – (1) Pentru conducătorii de autovehicule sau tramvaie care au o vechime mai mică de un an de la obtinerea permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circulatie.

(2) Autovehiculele conduse de persoanele prevăzute la alin. (1) vor purta un semn distinctiv, în conditiile stabilite prin regulament.“

29. Articolul 26 se abrogă.

30. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu următorul cuprins:

“Art.261. – Proprietarii sau detinătorii mandatati de autovehicule care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri periculoase sunt obligati să asigure testarea anuală a conducătorilor de autovehicule atestati profesional, în scopul însusirii corecte si al respectării de către acestia a dispozitiilor legale care reglementează circulatia pe drumurile publice.“

31. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art.27. – (1) Persoanele care îsi stabilesc domiciliul ori resedinta în România pot solicita obtinerea permisului de conducere la autoritătile competente pe a căror rază îsi au domiciliul sau resedinta, în conditiile prevăzute la art. 24 alin. (1) si (6).

(2) Cetătenii români cu domiciliul în străinătate pot solicita în România obtinerea permisului de conducere la autoritătile competente pe a căror rază îsi au locuinta detinută în proprietate sau închiriată. În sensul prezentei ordonante de urgentă, locuinta din România a cetăteanului român cu domiciliul în străinătate se consideră resedintă.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) si (2) trebuie să facă dovada că nu sunt titulare ale unui permis de conducere eliberat de o autoritate străină.

(4) Se interzice detinerea simultană a două permise de conducere nationale.“

32. Articolul 28 se abrogă.

33. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 281, cu următorul cuprins:

“Art.281. – Evidenta permiselor de conducere si a sanctiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie se tine de către politia rutieră pe a cărei rază titularii îsi au domiciliul sau resedinta.“

34. După titlul capitolului IV se introduce un nou articol, articolul 291, cu următorul cuprins:

“Art.291. – (1) Circulatia pe drumurile publice se desfăsoară în conformitate cu regulile de circulatie si cu respectarea semnificatiei semnalizării rutiere realizate prin mijloacele de semnalizare, semnalele si indicatiile politistului rutier care dirijează circulatia, semnalele speciale de avertizare luminoase sau sonore, de semnalizare temporară si semnalele conducătorilor de vehicule.

(2) Participantii la trafic sunt obligati să respecte si semnalele politistilor de frontieră, ale îndrumătorilor de circulatie ai Ministerului Apărării Nationale, agentilor căilor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor scolare de circulatie care actionează în imediata apropiere a unitătilor de învătământ, precum si ale nevăzătorilor, potrivit prevederilor din regulament.“

35. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

“Art.30. – (1) Mijloacele de semnalizare rutieră sunt:

a) sistemele de semnalizare luminoasă sau sonoră;

b) indicatoarele;

c) marcajele;

d) alte dispozitive speciale.

(2) Mijloacele de semnalizare rutieră se constituie într-un sistem unitar, se realizează si se instalează astfel încât să fie observate cu usurintă si de la o distantă adecvată, atât pe timp de zi, cât si pe timp de noapte, de cei cărora li se adresează si trebuie să fie în deplină concordantă între ele, precum si într-o stare tehnică de functionare corespunzătoare.

(3) Semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei în intersectii au următoarele semnificatii:

a) semnalul de culoare verde permite trecerea;

b) semnalul de culoare rosie interzice trecerea;

c) semnalul de culoare galbenă împreună cu cel de culoare rosie interzic trecerea.

(4) Mijloacele de semnalizare rutieră, precum si alte dispozitive speciale de acest fel se asigură, se instalează si se întretin prin grija administratorului drumului public respectiv ori al căii ferate, după caz. Instalarea mijloacelor de semnalizare rutieră si a dispozitivelor speciale se execută numai cu avizul prealabil al politiei rutiere.

(5) Mijloacele de semnalizare si presemnalizare a intersectiilor dintre două drumuri de categorii diferite se asigură, se instalează si se întretin de către administratorul fiecărui drum, cu respectarea modului de reglementare a circulatiei stabilit în nodul rutier respectiv.

(6) Mijloacele de semnalizare rutieră pot fi însotite si de dispozitive speciale de avertizare.

(7) Se interzic:

a) amplasarea, în zona drumului public, de constructii, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele sau cu instalatiile ce servesc la semnalizarea rutieră ori realizarea de amenajări sau alte obstacole care sunt de natură să limiteze vizibilitatea ori eficacitatea acestora, să stânjenească participantii la trafic sau să le distragă atentia, punând în pericol siguranta circulatiei;

b) lipirea de afise, inscriptii sau înscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutieră, inclusiv pe suporturile acestora.“

36. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art.31. – Participantii la trafic trebuie să respecte regulile de circulatie, semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier, precum si semnificatia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutieră, în următoarea ordine de prioritate:

a) semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier;

b) semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, ale autovehiculelor, prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b);

c) semnalizarea temporară care modifică regimul normal de desfăsurare a circulatiei;

d) semnalele luminoase sau sonore;

e) indicatoarele;

f) marcajele;

g) regulile de circulatie.“

37. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“Art.32. – (1) Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitivele de iluminare montate pe autovehicule si au următoarele semnificatii:

a) lumina rosie obligă participantii la trafic să oprească în directia de mers cât mai aproape de marginea drumului;

b) lumina albastră obligă participantii la trafic să acorde prioritate de trecere;

c) lumina galbenă obligă participantii la trafic să circule cu atentie.

(2) Sunt autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:

a) pentru lumina rosie – autovehiculele apartinând politiei si pompierilor;

b) pentru lumina albastră – autovehiculele apartinând politiei, jandarmeriei, politiei de frontieră, serviciului de ambulantă sau medicină legală, protectiei civile, Ministerului Apărării Nationale care însotesc coloane militare, unitătilor speciale ale Serviciului Român de Informatii si ale Serviciului de Protectie si Pază, Administratiei Nationale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei, precum si autovehiculele de serviciu ale procurorilor criminalisti din Ministerul Public, atunci când se deplasează în actiuni de interventie sau în misiuni care au caracter de urgentă;

c) pentru lumina galbenă – autovehiculele cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depăsite ori care însotesc asemenea vehicule, cele care transportă anumite mărfuri sau substante periculoase, cele destinate întretinerii, reparării ori verificării unor lucrări efectuate în partea carosabilă sau executării unor lucrări de drumuri, curăteniei străzilor, deszăpezirii sau tractării, transportului si depanării autovehiculelor rămase în pană sau avariate, precum si tractoarele care tractează utilajele agricole si tehnologice agabaritice. Inspectoratul General al Politiei Române poate autoriza utilizarea dispozitivelor speciale luminoase de culoare galbenă pentru autovehiculele stabilite prin prezenta ordonantă de urgentă.

(3) Autovehiculele prevăzute la alin. (2) lit. a) si b) trebuie să fie echipate si cu mijloace speciale sonore de avertizare.

(4) Pe autovehiculele apartinând politiei si pe cele prevăzute la alin. (2) lit. c) pot fi instalate si dispozitive luminoase cu mesaje variabile, destinate participantilor la trafic.

(5) Mijloacele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, se certifică sau se omologhează de autoritatea competentă, potrivit legii. Conditiile de utilizare a acestora se stabilesc prin regulament.“

38. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

“Art.33. – (1) Semnalizarea si amenajările rutiere necesare pe drumurile publice se asigură de către administratorul drumului respectiv si se efectuează numai cu avizul politiei rutiere.

(2) Semnalizarea lucrărilor care se execută pe drumurile publice este obligatorie si se efectuează de către executantul lucrărilor, cu avizul politiei rutiere, astfel încât aceasta să asigure deplasarea în sigurantă a tuturor participantilor la trafic, conform reglementărilor în vigoare.

(3) Semnalizarea si amenajările rutiere se definesc si se realizează în conditiile stabilite prin regulament, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.“

39. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art.34. – Conditiile de circulatie pe viaducte si în tunele, precum si semnalizarea acestora se stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.“

40. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

“Art.35. – (1) Participantii la trafic trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluenta si siguranta circulatiei, să nu pună în pericol viata sau integritatea corporală a persoanelor si să nu aducă prejudicii proprietătii publice ori private.

(2) Participantii la trafic sunt obligati ca, la cererea politistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum si alte documente prevăzute de lege.

(3) În exercitarea atributiilor care îi revin, politistul rutier are dreptul să verifice vehiculul, precum si identitatea conducătorului sau a pasagerilor aflati în interiorul acestuia atunci când există indicii despre săvârsirea unei fapte de natură contraventională sau penală.

(4) În exercitarea atributiilor de dirijare a circulatiei rutiere, politistii rutieri sunt obligati să poarte uniformă cu înscrisuri si însemne distinctive.

(5) Politistii de frontieră, îndrumătorii de circulatie ai Ministerului Apărării Nationale, agentii căilor ferate, personalul autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice, precum si membrii patrulelor scolare de circulatie sunt obligati ca, pe timpul exercitării atributiilor, să poarte echipament de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant.

(6) Conducătorii autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone sunt obligati să poarte echipament de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant atunci când execută interventii la vehiculul care se află pe partea carosabilă a drumului public.

(7) Nevăzătorii sunt obligati să poarte, în deplasarea pe drumurile publice, baston de culoare albă.“

41. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art.36. – (1) Conducătorii de autovehicule si persoanele care ocupă locuri prevăzute prin constructie cu centuri sau dispozitive de sigurantă omologate trebuie să le poarte în timpul circulatiei pe drumurile publice, cu exceptia cazurilor prevăzute în regulament.

(2) Pe timpul deplasării pe drumurile publice, conducătorii motocicletelor, mopedelor si persoanele transportate pe acestea au obligatia să poarte cască de protectie omologată.

(3) Conducătorilor de vehicule le este interzisă folosirea telefoanelor mobile atunci când acestia se află în timpul mersului, cu exceptia celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere».“

42. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

“Art.37. – (1) Conducătorii de vehicule sunt obligati să oprească imediat, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, în sensul de deplasare, la apropierea si la trecerea autovehiculelor cu regim de circulatie prioritară care au în functiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare rosie si sonore.

(2) Conducătorii de vehicule sunt obligati să reducă viteza, să circule cât mai aproape de marginea drumului în sensul de deplasare si să acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circulatie prioritară care au în functiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare albastră si sonore.

(3) În situatiile prevăzute la alin. (1) si (2), pietonilor le sunt interzise traversarea si circulatia pe carosabil până la trecerea vehiculelor respective.“

43. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

“Art.38. – Conducătorii vehiculelor, cu exceptia celor trase sau împinse cu mâna, instructorii auto atestati să efectueze instruirea practică a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere precum si examinatorul autoritătii competente, în timpul desfăsurării probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, sunt obligati să se supună testării aerului expirat si/sau recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, la solicitarea politistului rutier.“

44. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

“Art.39. – Proprietarul sau detinătorul unui vehicul este obligat să comunice politiei rutiere, la cererea acesteia si în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a încredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.“

45. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art.40. – (1) Regulile de circulatie pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor destinate transporturilor de mărfuri, celor cu mase sau dimensiuni de gabarit depăsite ori care transportă mărfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) Conducerea vehiculelor destinate transportului de mărfuri, a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, transportului de mărfuri sau produse periculoase, transportului public de persoane, precum si conducerea vehiculelor cu mase sau dimensiuni de gabarit depăsite sunt permise numai conducătorilor de autovehicule sau tramvaie atestati profesional de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), conducerea vehiculelor apartinând Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apărării Nationale si Serviciului Român de Informatii, destinate transportului de mărfuri, a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, transportului de mărfuri sau produse periculoase, transportului de persoane, precum si conducerea vehiculelor cu mase sau dimensiuni de gabarit depăsite, care execută transporturi pentru nevoile proprii ale acestor institutii, sunt permise conducătorilor de autovehicule sau tramvaie numai pe baza atestatului profesional eliberat de aceste institutii, în conditiile stabilite de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Acest atestat este valabil numai pentru perioada în care conducătorii auto respectivi fac parte din aceste institutii.

(4) Conditiile de obtinere a certificatului de atestare profesională se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(5) Certificatul de atestare profesională care conferă titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai însotit de permisul de conducere.“

46. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

“Art.41. – (1) Vehiculele si animalele, atunci când circulă pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public, în sensul de circulatie, cât mai aproape de

marginea părtii carosabile, cu respectarea semnificatiei semnalizării rutiere si a regulilor de circulatie.

(2) Numerotarea benzilor de circulatie pe fiecare sens se efectuează în ordine crescătoare de la marginea din partea dreaptă a drumului către axa acestuia. În cazul autostrăzilor, banda de urgentă nu intră în numerotarea benzilor de circulatie.

(3) Dacă un drum este prevăzut cu o pistă specială destinată circulatiei bicicletelor, acestea, precum si mopedele vor fi conduse numai pe pista respectivă.“

47. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

“Art.42. – Când circulatia se desfăsoară pe două sau mai multe benzi pe sens, acestea se folosesc de către conducătorii de vehicule în functie de intensitatea traficului si viteza de deplasare, având obligatia să revină pe prima bandă ori de câte ori acest lucru este posibil, dacă aceasta nu este destinată vehiculelor lente sau transportului public de persoane.“

48. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

“Art.43. – (1) Dacă un drum este prevăzut cu o bandă destinată vehiculelor lente sau transportului public de persoane, semnalizată ca atare, acestea vor circula numai pe banda respectivă.

(2) Conducătorul de vehicul care circulă pe banda situată lângă marginea părtii carosabile trebuie să acorde prioritate de trecere vehiculelor care efectuează transport public de persoane numai atunci când conducătorii acestora semnalizează intentia de a reintra în trafic din statiile prevăzute cu alveole si s-au asigurat că prin manevra lor nu pun în pericol siguranta celorlalti participanti la trafic.“

49. La capitolul V, sectiunea a 2-a, titlul paragrafului 2 va avea următorul cuprins:

§ 2. Mijloacele de avertizare folosite de conducătorii de vehicule“

50. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

“Art.44. – (1) În circulatia pe drumurile publice conducătorii de vehicule pot folosi, în conditiile prevăzute de regulament, mijloacele de avertizare sonoră si luminoasă aflate în dotare si omologate.

(2) În circulatia pe autostrăzi, pe drumurile expres si pe cele nationale europene (E) conducătorii de autovehicule sunt obligati să folosească si în timpul zilei luminile de întâlnire.

(3) Conducătorii motocicletelor si mopedelor sunt obligati să folosească luminile de întâlnire pe toată durata deplasării acestora pe drumurile publice.

(4) În circulatia pe drumurile publice se interzice detinerea la vedere, montarea si folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonoră si luminoasă pe si în alte autovehicule decât cele prevăzute la art. 32 alin. (2),

precum si detinerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturbă buna functionare a dispozitivelor de supraveghere a traficului.

(5) Conducătorii de autovehicule pot fi avertizati de politia rutieră în legătură cu prezenta în trafic a dispozitivelor de măsurare a vitezei, prin mass-media sau panouri de avertizare. Conducătorii de autovehicule pot

folosi mijloace proprii de detectare a dispozitivelor de măsurare a vitezei.“

51. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

“Art.45. – (1) Depăsirea este manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol, aflat pe acelasi sens de circulatie, prin schimbarea directiei de mers si iesirea de pe banda de circulatie sau din sirul de vehicule în care s-a aflat initial.

(2) Conducătorul vehiculului care se angajează în depăsire trebuie să se asigure că vehiculul care circulă în fata sau în spatele lui nu a initiat o asemenea manevră.

(3) Atunci când prin manevra de depăsire se trece peste axa care separă sensurile de circulatie, conducătorii de vehicule trebuie să se asigure că din sens opus nu se apropie un vehicul si că dispun de spatiu suficient pentru a reintra pe banda initială, unde au obligatia să revină după efectuarea manevrei de depăsire.

(4) Nu constituie depăsire, în sensul alin. (1), situatia în care un vehicul circulă mai repede pe una dintre benzi decât vehiculele care circulă pe altă bandă în acelasi sens de circulatie.

(5) Depăsirea se efectuează numai pe partea stângă a vehiculului depăsit. Tramvaiul sau vehiculul al cărui conducător a semnalizat intentia si s-a încadrat corespunzător părăsirii sensului de mers spre stânga se

depăseste prin partea dreaptă.

(6) Tramvaiul aflat în mers poate fi depăsit si pe partea stângă atunci când drumul este cu sens unic sau când între sina din dreapta si marginea trotuarului nu există spatiu suficient.“

52. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

“Art.46. – Obligatiile conducătorilor vehiculelor care efectuează depăsirea si ale conducătorilor vehiculelor care sunt depăsite, precum si cazurile în care depăsirea este interzisă se stabilesc prin regulament.“

53. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

“Art.47. – Conducătorii vehiculelor care circulă din sensuri opuse trebuie să păstreze între vehicule o distantă laterală suficientă si să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a benzii de circulatie respective.“

54. La articolul 48, alineatul (2) se abrogă.

55. După articolul 48 se introduc două noi articole, articolele 481 si 482, cu următorul cuprins:

“Art.481. – (1) Limita maximă de viteză în localităti este de 50 km/h.

(2) Pe anumite sectoare de drum din interiorul localitătilor, administratorul drumului poate stabili, pentru autovehiculele din categoria A si B, si limite de viteză superioare, dar nu mai mult de 80 km/h. Limitele de viteză mai mari de 50 km/h se stabilesc numai cu avizul politiei rutiere.

(3) Pe anumite sectoare de drum, tinând seama de împrejurări si de intensitatea circulatiei, administratorul drumului, cu avizul politiei rutiere, poate stabili si limite de viteză inferioare, dar nu mai putin de 10 km/h pentru tramvaie si de 30 km/h pentru toate autovehiculele.

(4) Limitele maxime de viteză în afara localitătilor sunt:

a) pe autostrăzi – 130 km/h;

b) pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) – 100 km/h;

c) pe celelalte categorii de drumuri – 90 km/h.

Art. 482. – (1) Vitezele maxime admise în afara localitătilor pentru categoriile si subcategoriile de autovehicule prevăzute la art. 16 alin. (2) sunt:

a) 130 km/h pe autostrăzi, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A, B si BE;

b) 110 km/h pe autostrăzi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, CE, D si DE si subcategoriile D1 si D1E;

c) 90 km/h pe autostrăzi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din subcategoriile A1, B1, C1 si C1E;

d) 45 km/h, pentru tractoare si mopede.

(2) Viteza maximă admisă în afara localitătilor pentru autovehiculele care tractează remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care face parte autovehiculul trăgător.

(3) Viteza maximă admisă pentru autovehicule cu mase si/sau gabarite depăsite ori care transportă produse periculoase este de 40 km/h în localităti, iar în afara localitătilor de 70 km/h.

(4) Viteza maximă admisă în afara localitătilor pentru autovehiculele ai căror conducători au mai putin de un an practică de conducere sau pentru persoanele care efectuează pregătirea practică în vederea obtinerii permisului de conducere este cu 20 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse.“

56. Articolul 49 va avea următorul cuprins:

“Art.49. – Conducătorul unui vehicul care circulă în spatele altuia are obligatia de a păstra o distantă suficientă fată de acesta, pentru evitarea coliziunii.“

57. Articolul 50 va avea următorul cuprins:

“Art.50. – (1) Este interzisă desfăsurarea de concursuri, antrenamente ori întreceri cu vehicule sau cu animale pe drumurile publice, cu exceptia celor autorizate de administratorul drumului respectiv si avizate de politia rutieră.

(2) Organizatorii întrecerilor autorizate sunt obligati să ia toate măsurile necesare pentru desfăsurarea în sigurantă a acestora, precum si pentru protectia celorlalti participanti la trafic.

(3) În caz de producere a unui eveniment rutier, ca urmare a neîndeplinirii atributiilor prevăzute la alin. (2), organizatorii acestora răspund administrativ, contraventional, civil sau penal, după caz.“

58. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

“Art.51. – Autoritătile publice locale, cu autorizatia administratorului drumului public si cu avizul politiei rutiere sau la solicitarea acesteia, sunt obligate să ia măsuri pentru realizarea de amenajări rutiere destinate circulatiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor cu tractiune animală si calmării traficului, semnalizate corespunzător, în apropierea unitătilor de învătământ, pietelor, târgurilor, spitalelor, precum si în zonele cu risc sporit de accidente.“

59. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

“Art.52. – (1) Conducătorul de vehicul care execută o manevră de schimbare a directiei de mers, de iesire dintr-un rând de vehicule stationate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o altă bandă de circulatie sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau care urmează să efectueze o întoarcere ori să meargă cu spatele este obligat să semnalizeze din timp si să se asigure că o poate face fără să perturbe circulatia sau să pună în pericol siguranta celorlalti participanti la trafic.

(2) Semnalizarea schimbării directiei de mers trebuie să fie mentinută pe întreaga durată a manevrei.“

60. Articolul 53 se abrogă.

61. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

“Art.56. – (1) La intersectiile cu circulatie nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să cedeze trecerea tuturor vehiculelor care vin din partea dreaptă.

(2) La intersectiile cu circulatie dirijată prin indicatoare, semafoare sau de către politistul rutier, conducătorul de vehicul este obligat să respecte semnificatia sau indicatiile acestuia.

(3) Pătrunderea unui vehicul într-o intersectie este interzisă dacă prin aceasta se produce blocarea intersectiei.

(4) În intersectiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circulă în interiorul acestora au prioritate fată de cele care urmează să pătrundă în intersectie.“

62. Articolul 57 va avea următorul cuprins:

“Art.57. – În cazul vehiculelor care pătrund într-o intersectie dintre un drum închis circulatiei publice si un drum public, au prioritate acele vehicule care circulă pe drumul public.“

63. Articolul 58 va avea următorul cuprins:

“Art.58. – (1) În intersectiile cu circulatie nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere vehiculelor care circulă pe sine. Acestea pierd prioritatea de trecere când efectuează virajul spre stânga sau când semnalizarea rutieră din acea zonă stabileste o altă regulă de circulatie.

(2) În intersectii, conducătorii vehiculelor care virează spre stânga sunt obligati să acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersectează si care circulă din partea dreaptă.

(3) În intersectiile cu circulatie dirijată prin indicatoare de prioritate, regula prioritătii de dreapta se respectă numai în cazul în care două vehicule urmează să se întâlnească, fiecare intrând în intersectie de pe un drum semnalizat cu un indicator având aceeasi semnificatie de prioritate sau de pierdere a prioritătii.

(4) Când un semafor cu trei culori are o lumină verde intermitentă suplimentară, montată la acelasi nivel cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei săgeti verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifică permisiunea pentru vehicule de a-si continua drumul în directia indicată de săgeată, indiferent de culoarea semaforului electric, cu conditia acordării prioritătii de trecere vehiculelor si pietonilor care au drept de circulatie.“

64. La articolul 59, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) La trecerea la nivel cu o cale ferată curentă, prevăzută cu bariere sau semibariere, conducătorii de vehicule sunt obligati să oprească în dreptul indicatorului ce obligă la oprire, dacă acestea sunt în curs de coborâre ori în pozitie orizontală si/sau semnalele sonore si luminoase care anuntă apropierea trenului sunt în functiune.“

65. La capitolul V, sectiunea a 2-a, după paragraful 8 se introduce un nou paragraf, paragraful 81, cu următorul cuprins:

§ 81. Autovehicule cu regim de circulatie prioritară

Art. 591. – (1) Pentru a avea prioritate de trecere, autovehiculele prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b), atunci când se deplasează în actiuni de interventie sau în misiuni care au caracter de urgentă, trebuie să aibă în functiune semnalele luminoase si sonore.

(2) Conducătorii autovehiculelor aflati în situatiile prevăzute la alin. (1) pot încălca regimul legal de viteză sau alte reguli de circulatie, cu exceptia celor care reglementează trecerea la nivel cu calea ferată.

(3) Când pe drumul public circulatia este dirijată de un politist rutier, conducătorii autovehiculelor prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte semnalele, indicatiile si dispozitiile acestuia.

Art. 592. – (1) La intrarea în intersectiile unde lumina rosie a semaforului este în functiune ori indicatoarele obligă la acordarea prioritătii de trecere, conducătorii autovehiculelor prevăzute la art. 591 alin. (1) trebuie să reducă viteza si să circule cu atentie sporită pentru evitarea producerii unor accidente de circulatie, în caz contrar urmând să răspundă potrivit legii.

(2) Când două autovehicule cu regim de circulatie prioritară, care se deplasează în misiune având semnalele luminoase si sonore în functiune, se apropie de o intersectie, venind din directii diferite, vehiculul care circulă din partea dreaptă are prioritate.“

66. Articolul 60 va avea următorul cuprins:

“Art.60. – (1) Se consideră oprire imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de cel mult 5 minute. Peste această durată, imobilizarea se consideră stationare.

(2) Nu se consideră oprire:

a) imobilizarea vehiculului atât timp cât este necesară pentru îmbarcarea sau debarcarea unor persoane, dacă prin această manevră nu a fost perturbată circulatia pe drumul public respectiv;

b) imobilizarea autovehiculului având o masă totală maximă autorizată de până la 3,5 tone, atât timp cât este necesar pentru operatiunea de distribuire a mărfurilor alimentare la unitătile comerciale.

(3) Pentru autovehiculele care transportă mărfuri, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. b), administratorul drumului public împreună cu autoritătile administratiei publice locale, cu avizul politiei rutiere, vor stabili programe sau intervale orare pe timpul noptii, în care oprirea sau stationarea este permisă pentru distribuirea mărfurilor.

(4) Se consideră parcare stationarea vehiculelor în spatii special amenajate sau stabilite si semnalizate corespunzător.

(5) Vehiculul oprit sau stationat pe partea carosabilă trebuie asezat lângă si în paralel cu marginea acesteia, pe un singur rând, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fără atas, mopedele si bicicletele pot fi oprite sau stationate si câte două, una lângă alta.“

67. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

“Art.61. – (1) Politia rutieră poate dispune ridicarea si depozitarea în locuri special amenajate a vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabilă si care constituie un obstacol pentru circulatia publică. Ridicarea si depozitarea vehiculelor se realizează de către administratiile publice locale sau de către administratorul drumului public, după caz.

(2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului stationat neregulamentar se suportă de către detinătorul acestuia.“

68. Articolul 62 va avea următorul cuprins:

“Art.62. – Cazurile si conditiile în care oprirea, stationarea sau parcarea pe drumul public este permisă se stabilesc prin regulament, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă.“

69. După articolul 62 se introduce un nou paragraf, paragraful 91, cu următorul cuprins:

“§ 91. Circulatia vehiculelor destinate transportului de mărfuri sau transportului public de persoane

Art. 621. – (1) Atestatul profesional este obligatoriu pentru conducătorul autovehiculului care efectuează transport de mărfuri periculoase, transport public de persoane, transport în cont propriu de persoane cu microbuze si autobuze, transporturi agabaritice, precum si pentru autovehiculele de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, care circulă în trafic intern si international.

(2) Conducerea autovehiculelor apartinând Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apărării Nationale si Serviciului Român de Informatii, destinate transportului de mărfuri a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, transportului de mărfuri sau produse periculoase, transportului de persoane, precum si conducerea vehiculelor cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depăsite, care execută transporturi pentru nevoile proprii ale acestor institutii, sunt permise conducătorilor de autovehicule numai pe baza atestatului profesional eliberat de aceste institutii, în conditiile stabilite de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Acest atestat este valabil numai pentru perioada în care conducătorii auto respectivi fac parte din aceste institutii.

(3) Conditiile de obtinere a certificatului de atestare profesională se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(4) Certificatul de atestare profesională care conferă titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai însotit de permisul de conducere corespunzător categoriei din care face parte vehiculul condus.

Art. 622. – Se interzice transportul pe drumurile publice al mărfurilor si produselor periculoase în vehicule care nu au dotările si echipamentele necesare sau care nu îndeplinesc conditiile tehnice si de agreere prevăzute în Acordul european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, ori pentru care conducătorul vehiculului nu detine certificat A.D.R. corespunzător.

Art. 623. – (1) Autovehiculul care transportă mărfuri sau produse periculoase poate circula pe drumurile publice numai în conditiile prevăzute de reglementările în vigoare.

(2) Vehiculele care, prin constructie sau datorită încărcăturii transportate, depăsesc masa si/sau gabaritul prevăzute de normele legale pot circula pe drumul public numai pe traseele stabilite de administratorul drumului public sau, după caz, de autoritătile administratiei publice locale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 624. – Autovehiculele cu mase si/sau gabarite depăsite, cele care transportă mărfuri sau produse periculoase, precum si cele de însotire trebuie să aibă montate semnalele speciale de avertizare cu lumină galbenă, prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c), iar

conducătorii acestora trebuie să le mentină în functiune pe toată perioada deplasării pe drumul public.“

70. Articolul 63 se abrogă.

71. Articolul 64 va avea următorul cuprins:

“Art.64. – (1) Pentru a conduce un moped pe drumurile publice, conducătorul acestuia trebuie să aibă vârsta de cel putin 16 ani.

(2) Pentru a conduce o bicicletă pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel putin 14 ani.

(3) Bicicletele si mopedele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisă circulatia acestora pe timp de noapte fără aceste mijloace si dispozitive în stare de functionare.“

72. Articolul 65 va avea următorul cuprins:

“Art.65. – (1) Sunt interzise accesul si deplasarea vehiculelor cu tractiune animală, a animalelor de povară, de tractiune sau de călărie, precum si a animalelor izolate sau în turmă pe drumurile nationale, în municipii si pe drumurile la începutul cărora există indicatoare de interzicere a accesului.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), autoritătile administratiei publice locale sunt obligate să amenajeze drumuri laterale destinate circulatiei acestora, potrivit competentelor stabilite prin lege.

(3) Pentru a circula pe drumurile publice pe care accesul le este permis, animalele, vehiculele trase sau împinse cu mâna, animalele de povară, de tractiune si de călărie vor avea câte un conducător, iar vehiculele cu tractiune animală vor fi echipate si cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente, în conformitate cu prevederile regulamentului.“

73. Articolul 66 va avea următorul cuprins:

“Art.66. – (1) Pietonii sunt obligati să se deplaseze numai pe trotuar, iar în lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stângă a drumului, în directia lor de mers. Când si acostamentul lipseste, pietonii sunt obligati să circule cât mai aproape de marginea din partea stângă a părtii carosabile, în directia lor de mers.

(2) Pietonii au prioritate de trecere fată de conducătorii de vehicule numai atunci când sunt angajati în traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate si semnalizate corespunzător, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor.

(3) Traversarea drumului public de către pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate si semnalizate corespunzător, iar în lipsa acestora, în localităti, pe la coltul străzii, numai după ce s-au asigurat că o pot face fără pericol pentru ei si pentru ceilalti participanti la trafic.

(4) Pietonii surprinsi si accidentati ca urmare a traversării prin locuri nepermise, la culoarea rosie a semaforului destinat acestora, sau a nerespectării altor obligatii stabilite de normele rutiere poartă întreaga răspundere a accidentării lor, în conditiile în care conducătorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulatia prin acel sector.

(5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de constructie specială, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau împingerii cu mâna, precum si cele care se deplasează pe patine sau dispozitive cu role.

(6) Se exceptează de la respectarea regulilor stabilite pentru pietoni politistul rutier si persoanele care se află pe platforma drumului public si sunt autorizate, în exercitarea  atributiilor de serviciu, să îndrume sau să dirijeze circulatiarutieră, în conditiile stabilite prin regulament.

(7) Este interzisă ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar când aceasta este permisă, conform indicatoarelor sau marcajelor, lătimea minimă a trotuarului lăsat la dispozitia pietonilor trebuie să fie de cel putin un metru.“

74. Articolul 67 va avea următorul cuprins:

“Art.67. – Regulile privind circulatia pe drumurile publice a mopedelor, bicicletelor, vehiculelor cu tractiune animală, a conducătorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum si de animale se stabilesc prin regulament.“

75. La articolul 68, alineatele (1), (3) si (4) vor avea următorul cuprins:

“Art.68. – (1) Pe autostrăzi este interzisă circulatia pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depăsite, fără autorizatie specială de transport eliberată de administratorul drumului public, conform reglementărilor în vigoare, a vehiculelor cu tractiune animală, a animalelor, a vehiculelor trase sau împinse cu mâna, a bicicletelor si mopedelor, a tractoarelor si masinilor autopropulsate pentru lucrări agricole, precum si a vehiculelor care, prin  constructie sau din alte cauze, nu pot depăsi viteza de 50 km/h.

............................................................................................

(3) Se interzice circulatia, oprirea sau stationarea autovehiculelor pe banda de urgentă, cu exceptia cazurilor justificate, precum si a autovehiculelor cu regim de circulatie prioritar.

(4) Circulatia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mărfuri se efectuează, de regulă, numai pe banda marginală din partea dreaptă a autostrăzii, în sensul de mers.“

76. La capitolul V, după titlul sectiunii a 5-a se introduc două noi articole, articolele 681 si 682, cu următorul cuprins:

“Art.681. – Accidentul de circulatie este evenimentul care întruneste cumulativ următoarele conditii:

a) s-a produs pe un drum deschis circulatiei publice ori si-a avut originea într-un asemenea loc;

b) a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel putin unui vehicul sau alte pagube materiale;

c) în eveniment a fost implicat cel putin un vehicul în miscare;

d) s-a produs ca urmare a încălcării unei reguli de circulatie.

Art. 682. – (1) Vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu exceptia celor cu tractiune animală, a remorcilor si a mopedelor, care circulă pe drumurile publice, trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii.

(2) Politia rutieră dispune măsura retinerii certificatului de înmatriculare sau înregistrare si retragerea plăcutelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate în trafic, eliberând dovadă fără drept de circulatie.

(3) Dacă detinătorul vehiculului nu face dovada asigurării acestuia, după 30 de zile de la data aplicării măsurii prevăzute la alin. (2), politia rutieră dispune radierea din evidentă a vehiculului.“

77. Articolul 69 va avea următorul cuprins:

“Art.69. – (1) Conducătorul unui vehicul implicat într-un accident de circulatie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integritătii corporale ori a sănătătii unei persoane este obligat să ia măsuri de anuntare imediată a politiei, să nu modifice sau să steargă urmele accidentului si să nu părăsească locul faptei.

(2) Orice persoană care este implicată sau are cunostintă de producerea unui accident de circulatie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integritătii corporale ori a sănătătii uneia sau a mai multor persoane, precum si în situatia în care în eveniment este implicat un vehicul care transportă mărfuri periculoase este obligată să anunte de îndată politia si să apeleze numărul national unic pentru apeluri de urgentă 112, existent în retelele de telefonie din România.

(3) Este interzis oricărei persoane să schimbe pozitia vehiculului implicat într-un accident de circulatie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integritătii corporale ori a sănătătii uneia sau a mai multor persoane, să modifice starea locului sau să steargă urmele accidentului fără încuviintarea politiei care cercetează accidentul.“

78. Articolul 70 va avea următorul cuprins:

“Art.70. – (1) Conducătorului de autovehicul sau tramvai, instructorului auto atestat care se află în procesul de instruire practică a unei persoane pentru obtinerea permisului de conducere, precum si examinatorului autoritătii competente în timpul desfăsurării probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile acestuia, implicat într-un accident de circulatie, le este interzis consumul de alcool sau de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora după producerea evenimentului si până la testarea concentratiei alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice.

(2) În situatia în care nu sunt respectate dispozitiile alin. (1), se consideră că rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflectă starea conducătorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv în momentul producerii accidentului.“

79. Articolul 71 va avea următorul cuprins:

“Art.71. – (1) Conducătorul de vehicul implicat într-un accident de circulatie în urma căruia a rezultat numai avarierea vehiculului este obligat să-l scoată imediat în afara părtii carosabile ori, dacă nu este posibil, să-l deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-l corespunzător.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), conducătorul de vehicul este obligat să se prezinte imediat la unitatea de politie pe raza căreia s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare.

(3) Dacă în accidentul de circulatie sunt implicati doi sau mai multi conducători ale căror vehicule avariate pot fi deplasate fără riscul de a periclita siguranta circulatiei, acestia se vor prezenta imediat cu vehiculele la unitatea de politie pe raza căreia a avut loc evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare a accidentului.“

80. Articolul 72 va avea următorul cuprins:

“Art.72. – Proprietarul sau detinătorul al cărui autovehicul, remorcă sau tramvai a fost avariat în alte împrejurări decât într-un accident de circulatie este obligat să anunte imediat politia pe raza căreia s-a produs evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare.“

81. Articolul 73 va avea următorul cuprins:

“Art.73. – (1) La solicitarea Comisiei pentru Supravegherea Asigurărilor sau a societătilor de asigurare, autoritatea care are în evidentă vehiculele înmatriculate sau înregistrate comunică datele referitoare la acestea si proprietarilor sau detinătorilor acestora.

(2) La solicitarea Comisiei pentru Supravegherea Asigurărilor sau a societătilor de asigurare, politia rutieră comunică acestora copii ale documentelor de constatare a evenimentelor, în vederea întocmirii dosarelor pentru despăgubire.“

82. La capitolul V, titlul sectiunii a 6-a va avea următorul cuprins:

“SECTIUNEA a 6-a

Circulatia autovehiculelor în traficul international“

83. Articolul 74 va avea următorul cuprins:

“Art.74. – (1) Autovehiculele si remorcile înmatriculate în România pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, dacă îndeplinesc conditiile cerute pentru a fi admise în circulatia internatională, iar conducătorii lor posedă permis de conducere valabil, conform prevederilor Conventiei asupra circulatiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980.

(2) Autovehiculele si remorcile înmatriculate în alte state pot trece frontiera de stat si pot circula pe drumurile publice din România, dacă îndeplinesc conditiile tehnice prevăzute în conventia mentionată la alin. (1), dar numai în perioada cât sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulatie.

(3) Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul României, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere eliberat într-un stat care nu este membru al Conventiei asupra circulatiei rutiere, prevăzute la alin. (1), trebuie să posede si permis de conducere international.

(4) Autovehiculele si remorcile înmatriculate în alte state, detinute de persoane care au sediul sau domiciliul în România, pot fi conduse pe drumurile publice pe o perioadă de maximum 90 de zile de la introducerea acestora în tară, dacă sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulatie.

(5) Persoanele care si-au stabilit resedinta în România pot să îsi înmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competentă din zona de resedintă.

(6) Autovehiculele înmatriculate în statele care nu sunt semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere prevăzute la alin. (1) sunt obligate să poarte în partea din spate semnul distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea.“

84. Articolul 75 va avea următorul cuprins:

“Art.75. – (1) Persoanele care domiciliază în alte state, aflate temporar în România, pot conduce autovehicule pe drumurile publice dacă posedă permis de conducere valabil, conform modelelor stabilite în Conventia asupra circulatiei rutiere, prevăzută la art. 74 alin. (1), sau a cărui valabilitate este recunoscută pe bază de reciprocitate.

(2) Persoanele cu domiciliul în România care posedă permise de conducere nationale eliberate de autoritătile statelor membre ale Conventiei asupra circulatiei rutiere au dreptul să conducă autovehicule pe drumurile publice cel mult 90 de zile de la intrarea lor în tară.

(3) Persoanele care si-au stabilit resedinta în România pot să îsi preschimbe permisul de conducere obtinut în alt stat semnatar al Conventiei asupra circulatiei rutiere într-unul românesc, la autoritatea competentă din zona de resedintă.

(4) Preschimbarea permiselor de conducere nationale emise de autoritătile străine cu documente similare românesti se efectuează în conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.“

85. Articolul 76 va avea următorul cuprins:

“Art.76. – Nerespectarea dispozitiilor privind circulatia pe drumurile publice, care Ontruneste elementele constitutive ale unei infractiuni, atrage răspunderea penală si se sanctionează potrivit prezentei ordonante de urgentă.“

86. Articolul 77 va avea următorul cuprins:

“Art.77. – (1) Punerea în circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai, neînmatriculat sau neînregistrat, se pedepseste cu închisoare de la unu la 3 ani.

(2) Punerea în circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.

(3) Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcute cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulatie în România, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.“

87. Articolul 78 va avea următorul cuprins:

“Art.78. – (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.

(2) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de căre o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv sau permisul i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(3) Cu pedeapsa prevăzută a alin. (2) se sanctionează si persoana care încredintează cu stiintă un autovehicul sau tramvai, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care se află în una dintre situatiile prevăzute la alin. (1) sau (2) sau unei persoane care suferă de o boală psihică ori se află sub influenta alcoolului sau a unor produse ori substante stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.“

88. Articolul 79 va avea următorul cuprins:

“Art.79. – (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibatie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sanctionează si persoana care conduce un autovehicul sau un tramvai si care se află  sub influenta unor substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora.

(3) Substantele sau produsele stupefiante, precum si medicamentele cu efecte similare acestora se stabilesc de către Ministerul Sănătătii, iar lista acestora se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Dacă persoana aflată în una dintre situatiile prevăzute la alin. (1) sau (2) efectuează transport public de persoane, transport de substante sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unei persoane pentru obtinerea permisului de conducere sau în timpul desfăsurării probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani.

(5) Refuzul, împotrivirea ori sustragerea conducătorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autoritătii competente, aflat în timpul desfăsurării probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a se supune recoltării probelor biologice sau testării aerului expirat, în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.“

89. Articolul 80 va avea următorul cuprins:

“Art.80. – (1) Recoltarea probelor biologice se face în institutii medicale autorizate sau în institutii medico-legale si se efectuează numai în prezenta unui reprezentant al politiei rutiere.

(2) Stabilirea concentratiei de alcool sau a prezentei în organism de substante ori produse stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face în institutiile medico-legale autorizate, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Sănătătii.

(3) Stabilirea prezentei alcoolului în aerul expirat sau testarea preliminară a prezentei în organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face de către politia rutieră, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate.

(4) Stabilirea concentratiei de alcool în aerul expirat se face de către politia rutieră, cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat si verificat metrologic.

(5) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testată de politistul rutier cu un mijloc tehnic certificat si depistată ca având o concentratie de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, poate solicita acestuia să i se recolteze probe biologice de către institutiile medicale prevăzute la alin. (1), în vederea stabilirii îmbibatiei de alcool în sânge.

(6) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testată cu un mijloc tehnic certificat ca având o concentratie de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, este obligată să se supună recoltării probelor biologice sau testării cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic.

(7) Conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, testati în trafic cu un mijloc tehnic certificat, care indică prezenta, în produsele biologice, a unor substante sau produse stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, li se recoltează obligatoriu probe biologice.“

90. Articolul 81 va avea următorul cuprins:

“Art.81. – (1) Părăsirea locului accidentului de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto, aflat în procesul de instruire, sau de examinatorul autoritătii competente, aflat în timpul desfăsurării probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, implicat într-un accident de circulatie în urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea integritătii corporale ori a sănătătii uneia sau mai multor persoane ori dacă accidentul s-a produs ca urmare a unei infractiuni, fără încuviintarea politiei care efectuează cercetarea locului faptei, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sanctionează si fapta oricărei persoane de a modifica starea locului sau de a sterge urmele accidentului de circulatie din care a rezultat uciderea sau vătămarea integritătii corporale ori a sănătătii uneia sau mai multor persoane, fără acordul echipei de cercetare la fata locului.

(3) Nu constituie infractiune fapta conducătorului de vehicul care, în lipsa altor mijloace de transport, el însusi transportă persoanele rănite la cea mai apropiată unitate sanitară în măsură să acorde asistentă medicală necesară si la care a declarat datele personale de identitate si numărul de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului condus, consemnate într-un registru special, dacă se înapoiază imediat la locul accidentului.

(4) Nu constituie infractiunea de părăsire a locului accidentului fapta conducătorului autovehiculului cu regim de circulatie prioritară, dacă acesta anuntă de îndată politia si după terminarea misiunii se prezintă la sediul unitătii de politie pe a cărei rază de competentă s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare.

(5) Nu constituie infractiune părăsirea locului accidentului, dacă victima părăseste locul faptei, iar conducătorul de vehicul anuntă imediat evenimentul la cea mai apropiată unitate de politie.“

91. La articolul 82, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.82. – (1) Fapta conducătorului de vehicul sau a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, ori a examinatorului autoritătii competente, aflat în timpul desfăsurării probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substante stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, după producerea unui accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integritătii corporale ori a sănătătii uneia sau mai multor persoane, până la recoltarea probelor biologice ori până la testarea cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic sau până la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat a prezentei acestora în aerul expirat, se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.“

92. Articolul 83 va avea următorul cuprins:

“Art.83. – Neîndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 22 alin. (5) de către medicul de familie, în cazul producerii unui accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integritătii corporale ori a sănătătii uneia sau mai multor persoane, ca urmare a afectiunilor medicale ale conducătorului de vehicul, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.“

93. Articolul 84 va avea următorul cuprins:

“Art.84. – (1) Fapta săvârsită cu intentie de a sustrage, distruge, degrada ori de a aduce în stare de neîntrebuintare indicatoarele, semafoarele, amenajările rutiere sau crearea de obstacole pe partea carosabilă se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sanctionează instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau modificarea pozitiilor acestora, fără autorizatie eliberată de autoritătile competente, de natură să inducă în eroare participantii la trafic.

(3) Organizarea sau participarea, în calitate de conducător de vehicul sau de animale, la întreceri neautorizate pe drumurile publice se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(4) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (3) se sanctionează blocarea cu intentie a drumului public, dacă se pune în pericol siguranta circulatiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulatie a celorlalti participanti la trafic.

(5) Lăsarea fără supraveghere pe partea carosabilă a drumurilor publice a unui vehicul care transportă produse sau substante periculoase se pedepseste cu închisoare de la 3 la 7 ani.“

94. Articolul 85 va avea următorul cuprins:

“Art.85. – (1) Îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea atributiilor de verificare tehnică ori inspectie tehnică periodică a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparatii sau interventii tehnice de către persoanele care au asemenea atributii, dacă din cauza stării tehnice a vehiculului s-a produs un accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integritătii corporale ori a sănătătii unei persoane, se pedepseste conform legii penale.

(2) Repararea autovehiculelor având urme de accident, fără autorizatia eliberată de politie, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.“

95. Articolul 86 va avea următorul cuprins:

“Art.86. – (1) Efectuarea unor lucrări de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public si amplasarea unor constructii, panouri sau reclame publicitare în zona drumului, fără autorizatie de constructie eliberată în conditiile legii, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sanctionează si persoana care nu respectă conditiile stabilite în autorizatia de constructie, eliberată în conditiile legii, pentru amenajarea accesului rutier la drumul public, în cazul constructiilor amplasate în zona acestuia.

(3) Persoana autorizată de administratorul căii ferate care nu ia măsurile corespunzătoare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(4) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (3) se sanctionează si persoana autorizată de către administratorul unui drum public sau de către executantul unei lucrări pe partea carosabilă, care nu ia măsurile corespunzătoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrărilor pe drumurile publice, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat victime omenesti sau pagube materiale.“

96. Articolul 87 va avea următorul cuprins:

“Art.87. – (1) Încălcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni, constituie contraventie si se sanctionează cu avertisment ori cu amendă ca sanctiune principală si, după caz, cu una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevăzute la art. 88 alin. (2).

(2) Avertismentul constă în atentionarea verbală sau scrisă a contravenientului, însotită de recomandarea de a respecta dispozitiile legale.

(3) Avertismentul se aplică în cazul în care prin încălcarea normei rutiere nu se pune în pericol siguranta circulatiei.

(4) Sanctiunile contraventionale prevăzute la alin. (1) se stabilesc si se aplică contravenientilor, persoane fizice ori juridice.“

97. Articolul 88 va avea următorul cuprins:

“Art.88. – (1) Sanctiunile contraventionale complementare au ca scop înlăturarea unei stări de pericol si preîntâmpinarea săvârsirii altor fapte interzise de lege si se aplică prin acelasi proces-verbal prin care se aplică si sanctiunea principală a amenzii sau avertismentului.

(2) Sanctiunile contraventionale complementare sunt următoarele:

a) aplicarea punctelor de penalizare;

b) suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pe timp limitat;

c) confiscarea bunurilor destinate săvârsirii contraventiilor prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă ori folosite în acest scop;

d) imobilizarea vehiculului;

e) radierea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculului, în cazurile prevăzute la art. 18 alin. (2) si (4);

f) ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar.

(3) Pentru încălcarea unor norme la regimul circulatiei, pe lângă sanctiunea principală sau, după caz, una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevăzute la alin. (2) lit. c), d) si f), în cazurile prevăzute la art. 92 alin. (1) se aplică si un număr de 2, 3, 4 sau 6 puncte de penalizare.

(4) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului Bucuresti ori de înlocuitorul acestuia, pe raza căreia a fost săvârsită una dintre faptele prevăzute la art. 90 alin. (3), art. 91 alin. (3) si art. 911 alin. (3), sau de către seful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române ori de adjunctul acestuia pentru faptele constatate de politistii rutieri din subordine. În cazul cumulului de 15 puncte de penalizare, suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului Bucuresti pe raza căreia îsi are domiciliul sau, după caz, resedinta titularul permisului de conducere.

(5) Confiscarea se dispune de către politia rutieră prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, odată cu aplicarea sanctiunii amenzii.

(6) Sunt supuse confiscării:

a) mijloacele speciale de avertizare luminoase si sonore detinute, montate si folosite pe alte autovehicule decât cele prevăzute la art. 32 alin. (2) si (3);

b) dispozitivele care perturbă functionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului;

c) plăcutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare care nu corespund standardelor în vigoare si care sunt montate pe vehicule;

d) vehiculele cu tractiune animală, când circulă pe drumurile publice pe care le este interzis accesul ori pe alte trasee decât cele stabilite de autoritătile publice locale.

(7) Imobilizarea unui vehicul constă în scoaterea acestuia în afara părtii carosabile, pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului, si punerea lui în imposibilitate de miscare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare.

(8) Imobilizarea unui vehicul se dispune de către politistul rutier, ca urmare a săvârsirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre faptele prevăzute la art. 104 alin. (1).“

98. După articolul 88 se introduce un nou articol, articolul 881, cu următorul cuprins:

“Art.881. – (1) Pe lângă sanctiunile contraventionale, politistul rutier dispune, în cazurile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă, si una dintre următoarele măsuri tehnico-administrative:

a) retinerea permisului de conducere si/sau a certificatului de înmatriculare ori de înregistrare sau, după caz, a dovezii înlocuitoare a acestora;

b) retragerea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau înregistrare ori a plăcutelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;

c) anularea permisului de conducere.

(2) Retinerea permisului de conducere ori a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se face de către politistul rutier, odată cu constatarea faptei, eliberându-se titularului o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulatie.

(3) Perioada în care titularului permisului de conducere i se interzice dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai se consideră suspendare, conform dispozitiilor art. 88 alin. (2) lit. b).

(4) Retragerea permisului de conducere se dispune de către politia rutieră dacă titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de către o institutie medicală autorizată.

(5) Anularea permisului de conducere se dispune de către politia rutieră pe a cărei rază de competentă s-a produs una dintre faptele prevăzute la art. 101.

(6) Procedura aplicării măsurilor administrative se stabileste prin regulament.“

99. Articolul 89 va avea următorul cuprins:

“Art.89. – (1) Amenzile contraventionale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numărului puncteloramendă aplicate.

(2) Un punct-amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

(3) Contraventiilor prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă li se stabilesc clase de sanctiuni cărora le corespunde un număr de puncte-amendă, în functie de gravitatea faptelor si de pericolul social pe care acestea îl prezintă.

(4) Clasele de sanctiuni sunt următoarele:

a) clasa I – 2 sau 3 puncte-amendă;

b) clasa a II-a – 4 sau 5 puncte-amendă;

c) clasa a III-a – de la 6 la 8 puncte-amendă;

d) clasa a IV-a – de la 9 la 20 puncte-amendă;

e) clasa a V-a – de la 21 la 100 puncte-amendă.

(5) Contraventiile prevăzute la clasa a V-a de sanctiuni se aplică persoanelor juridice.“

100. După articolul 89 se introduce un nou articol, articolul 891, cu următorul cuprins:

“Art.891. – (1) Constituie contraventii si se sanctionează cu amenda prevăzută în clasa I de sanctiuni următoarele fapte săvârsite de către persoane fizice: 1. conducerea unui autovehicul în mod nejustificat cu o viteză cu cel putin 10 km/h sub limita minimă obligatorie stabilită pe tronsonul de drum respectiv;

2. nerespectarea obligatiei de semnalizare a manevrei de schimbare a directiei de mers;

3. nerespectarea de către pietoni a normelor privind circulatia pe drumurile publice;

4. neîndeplinirea obligatiei proprietarului sau a utilizatorului de autovehicul de a solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia în alte împrejurări decât în urma unui accident de circulatie;

5. nerespectarea normelor privind circulatia pe drumurile publice de către conducătorii coloanelor militare, ai grupurilor organizate autorizate si cortegiilor;

6. nerespectarea semnificatiei semnalului luminos intermediar de forma uneia sau a unor săgeti de culoare galbenă ori albă cu vârful orientat în jos spre dreapta, care anuntă schimbarea semnalului de culoare verde în cazul benzilor cu circulatie reversibilă;

7. conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de zile de la data eliberării documentului de constatare a avariei;

8. nerespectarea obligatiei conducătorului de autovehicul si a pasagerilor acestuia de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de sigurantă omologate;

9. nerespectarea obligatiei de către conducătorul de motocicletă sau moped de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, casca de protectie omologată;

10. nerespectarea obligatiei conducătorului de vehicul de a lăsa liber traseul tramvaiului la apropierea acestuia, când drumul are o singură bandă;

11. nerespectarea regulilor de circulatie de către conducătorii de animale;

12. nerespectarea obligatiei de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule conduse de persoane care au mai putin de un an vechime de la dobândirea permisului de conducere;

13. lăsarea liberă în timpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de comandă a vehiculului;

14. nerespectarea de către pasageri sau călători a obligatiilor ce le revin atunci când se află în vehicule;

15. nerespectarea semnificatiei culorii galbene a semaforului;

16. conducerea unui vehicul ale cărui plăcute cu numărul de înmatriculare sau înregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheată sau zăpadă de natură a împiedica identificarea numărului de înmatriculare sau de înregistrare;

17. conducerea unui vehicul pe ale cărui plăcute cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numărului de înmatriculare ori plăcutele nu corespund standardelor în vigoare;

18. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu defectiuni tehnice, altele decât cele prevăzute la art. 911 alin. (3) lit. b), ori care are lipsă unul sau mai multe elemente de caroserie sau aceasta este deteriorată vizibil.

(2) Amenda contraventională prevăzută la alin. (1) se aplică si conducătorului de autovehicul sau tramvai care săvârseste o faptă pentru care se aplică 2 puncte de penalizare, conform art. 92 alin. (1) lit. a).“

101. Articolul 90 va avea următorul cuprins:

“Art.90. – (1) Constituie contraventii si se sanctionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sanctiuni următoarele fapte săvârsite de persoane fizice:

1. nerespectarea semnalelor politistilor de frontieră în punctele de trecere a frontierei de stat a României, ale îndrumătorilor de circulatie ai Ministerului Apărării Nationale, ale agentilor de cale ferată, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei, pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, precum si cele ale patrulelor scolare de circulatie si ale nevăzătorilor;

2. nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonoră de către conducătorii de vehicule, cu exceptia celor care conduc autovehicule prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b);

3. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de obligare;

4. neîndeplinirea obligatiei de a solicita autoritătii competente, în termenul prevăzut de lege, eliberarea unui duplicat al permisului de conducere sau al certificatului de înmatriculare ori de înregistrare, în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punct de vedere al formei si continutului celor în vigoare;

5. lipsa dotărilor specifice la autovehiculele destinate învătării conducerii auto, prevăzute în reglementările în vigoare;

6. conducerea unui autovehicul care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori sunt uzate peste limita admisă;

7. conducerea unui autovehicul care, în mers sau stationare, poluează fonic sau emană noxe peste limita legal admisă;

8. nerespectarea traseelor stabilite de politia rutieră pentru pregătirea practică sau sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere;

9. nerespectarea obligatiei de a circula pe un singur sir, indiferent de directia de deplasare, într-o intersectie în care circulă si tramvaie si de a lăsa liber traseul tramvaiului atunci când spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe două siruri;

10. efectuarea de către conducătorul unui vehicul a unor activităti de natură a-i distrage atentia de la conducere ori folosirea instalatiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afectează deplasarea în sigurantă a lui si a celorlalti participanti la trafic;

11. nerespectarea obligatiei ce revine conducătorului de motocicletă sau moped de a avea în functiune, în timpul zilei, luminile de întâlnire în circulatia pe drumurile publice;

12. neutilizarea echipamentului de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant de către persoana care execută lucrări în zona drumului public sau de către agentul de cale ferată care asigură trecerea la nivel;

13. conducerea unui autovehicul care nu este dotat cu trusă medicală, triunghiuri reflectorizante si stingător pentru incendii, omologate.

(2) Amenda contraventională prevăzută la alin. (1) se aplică si conducătorului de autovehicul sau tramvai care săvârseste o faptă pentru care se aplică 3 puncte de penalizare, conform art. 92 alin. (1) lit. b).

(3) Constituie contraventie si se sanctionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârsirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte:

a) depăsirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea rosie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată;

b) neacordarea prioritătii de trecere pietonilor angajati în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate si semnalizate, aflati pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului;

c) neacordarea prioritătii de trecere vehiculelor care au acest drept;

d) nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului;

e) nerespectarea regulilor privind depăsirea;

f) nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier aflat în exercitarea atributiilor de serviciu;

g) nerespectarea prevederilor art. 71 alin. (2).“

102. Articolul 91 va avea următorul cuprins:

“Art.91. – (1) Constituie contraventii si se sanctionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sanctiuni următoarele fapte săvârsite de persoane fizice:

1. conducerea unui autovehicul cu permis de conducere a cărui valabilitate a expirat;

2. conducerea unui autovehicul de către o persoană care nu a preschimbat permisul de conducere national românesc la schimbarea domiciliului sau resedintei, în termenul prevăzut de lege;

3. conducerea unui autovehicul de către o persoană cu domiciliul în România care nu a preschimbat permisul de conducere obtinut în alt stat, în termenul prevăzut de lege;

4. neîndeplinirea obligatiilor de preschimbare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a autovehiculului ori remorcii în cazurile prevăzute de lege;

5. nepăstrarea distantei laterale suficiente fată de vehiculul care circulă din sens opus;

6. nerespectarea de către conducătorul de vehicul a semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de interzicere sau restrictie ori a celor temporare, cu exceptia celor care interzic accesul sau depăsirea care se încadrează în altă clasă de sanctiuni;

7. nerespectarea obligatiei de a permite părăsirea intersectiei conducătorului vehiculului rămas în interiorul acesteia;

8. nerespectarea normelor privind circulatia bicicletelor si mopedelor;

9. nereducerea vitezei în cazurile prevăzute de regulament;

10. montarea la autovehicul, remorcă sau tramvai a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonoră sau accesorii ori modificări neomologate;

11. circulatia cu un autovehicul, remorcă sau tramvai cu defectiuni la sistemul de iluminare sau de avertizare sonoră ori când acestea lipsesc;

12. nerespectarea regulilor în cazul imobilizării involuntare în pasaje subterane si tuneluri;

13. nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor si al obiectelor în sau pe vehicule;

14. pornirea de pe loc a autovehiculului sau tramvaiului cu usile deschise, circulatia cu usile deschise ori deschiderea acestora în timpul mersului; deschiderea usilor autovehiculului atunci când acesta este oprit sau stationat, fără asigurarea că nu se pune în pericol siguranta deplasării celorlalti participanti la trafic;

15. oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane în alte locuri decât în statiile semnalizate ca atare;

16. nerespectarea regulilor privind circulatia pe benzi;

17. conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu două roti, fără a se asigura contactul cu partea carosabilă pe ambele roti.

(2) Amenda contraventională prevăzută la alin. (1) se aplică si conducătorului de autovehicul sau tramvai care săvârseste o faptă pentru care se aplică 4 puncte de penalizare, conform art. 92 alin. (1) lit. c).

(3) Constituie contraventie si se sanctionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile săvârsirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte:

a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăsirea sau trecerea la culoarea rosie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

b) nerespectarea interdictiei temporare de circulatie instituite pe un anumit segment de drum public;

c) nerespectarea regulilor de circulatie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloană;

d) circulatia pe sens opus, cu exceptia cazurilor în care se efectuează regulamentar manevra de depăsire.“

103. După articolul 91 se introduc sase noi articole, articolele 911–916, cu următorul cuprins:

“Art.911. – (1) Constituie contraventii si se sanctionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sanctiuni următoarele fapte săvârsite de persoane fizice:

1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al cărui termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat;

2. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a avea montată una dintre plăcutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori dacă plăcutele cu numărul de înmatriculare ori de înregistrare nu sunt fixate în locurile special destinate;

3. conducerea unui vehicul cu tractiune animală neînregistrat;

4. neefectuarea radierii vehiculelor din evidentă, în cazurile si termenele prevăzute de lege;

5. conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de mărfuri fără a detine atestatul profesional;

6. neefectuarea verificării medicale periodice;

7. neîndeplinirea de către medicul de familie a obligatiilor prevăzute la art. 22 alin. (5) în cazul implicării, cu vinovătie, a conducătorului de vehicul aflat în evidenta sa într-un accident de circulatie în urma căruia au rezultat numai pagube materiale;

8. detinerea simultană a două permise de conducere nationale, dintre care unul eliberat de o autoritate competentă străină;

9. lipirea de afise, inscriptii sau înscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutieră, inclusiv pe suporturile acestora;

10. detinerea, montarea sau folosirea în circulatia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonoră sau luminoasă pe vehiculele care nu au acest drept;

11. detinerea, montarea sau folosirea în circulatia pe drumurile publice a dispozitivelor care perturbă functionarea normală a dispozitivelor de măsurare a vitezei;

12. folosirea nejustificată a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de către conducătorii autovehiculelor care au regim de circulatie prioritară;

13. nerespectarea semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferată la trecerea la nivel;

14. necomunicarea de către proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea politiei rutiere, a identitătii persoanei căreia i-a încredintat vehiculul spre a fi condus;

15. neîndeplinirea obligatiilor ce îi revin conducătorului de vehicule care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri;

16. nerespectarea obligatiilor ce revin conducătorilor de vehicule cu tractiune animală;

17. nerespectarea dispozitiilor art. 68 privind circulatia pe autostrăzi;

18. neîndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 71 alin. (2) în cazul implicării conducătorului de autovehicul într-un accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale;

19. efectuarea transportului de mărfuri sau persoane cu autovehicule si remorci care circulă în baza autorizatiei pentru probă;

20. conducerea unui autovehicul care circulă în baza autorizatiei pentru probe în afara judetului sau a municipiului Bucuresti în raza căruia îsi are sediul titularul autorizatiei;

21. nerespectarea semnificatiei luminii rosii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulatie reversibilă;

22. săvârsirea de către conducătorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participantilor la trafic;

23. aruncarea, lăsarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substante sau vehicule, după caz;

24. nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor;

25. neprezentarea, în mod nejustificat, în termenul stabilit la unitatea de politie rutieră la care a fost invitat pentru solutionarea oricărei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul;

26. pătrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substante sau materiale ce pun în pericol siguranta circulatiei;

27. transportul copiilor în vârstă de până la 12 ani sau al animalelor pe locurile din fată ale vehiculelor;

28. conducerea autovehiculului cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu gheată, zăpadă sau polei, fără a avea montate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate;

29. neaplicarea, în partea din spate a unui autovehicul înmatriculat într-un stat care nu este semnatar al Conventiei asupra circulatiei rutiere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea;

30. stationarea neregulamentară pe drumurile publice în conditii de vizibilitate redusă;

31. lovirea, deteriorarea sau ocolirea portilor de gabarit instalate înaintea trecerii la nivel cu calea ferată;

32. lovirea si/sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, prin nerespectarea gabaritului de liberă trecere semnalizat corespunzător;

33. montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a cărui durată a semnalului depăseste mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depăseste pragul fonic prevăzut de lege;

34. neaplicarea, în partea din spate a vehiculului care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri, a indicatorului cu limitele de viteză admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus;

35. aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, lunetă sau pe geamurile laterale, cu exceptia celor omologate si/sau certificate de către autoritatea competentă si care sunt marcate corespunzător;

36. aplicarea de afise, reclame publicitare, înscrisuri sau accesorii pe parbriz, lunetă sau geamurile laterale care restrâng sau estompează vizibilitatea sub limita legal admisă ori împiedică sau diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasă ori citirea numărului de înmatriculare;

37. încălcarea obligatiilor referitoare la circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care transportă produse sau mărfuri periculoase ori a vehiculelor cu masa si/sau gabaritul depăsit.

(2) Amenda contraventională prevăzută la alin. (1) se aplică si conducătorului de autovehicul sau tramvai care săvârseste o faptă pentru care se aplică 6 puncte de penalizare, conform art. 92 alin. (1) lit. d).

(3) Constituie contraventie si se sanctionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile săvârsirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte:

a) conducerea sub influenta băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infractiune;

b) conducerea vehiculului cu defectiuni grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de directie, constatate de politia rutieră împreună cu specialistii Registrului Auto Român;

c) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt în functiune;

d) nerespectarea dispozitiilor prevăzute la art. 35 alin. (3);

e) depăsirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.

Art. 912. – (1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule se dispune:

a) pentru o perioadă de 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere a săvârsit contraventii care cumulează 15 puncte de penalizare;

b) pentru o perioadă de 60 de zile, dacă titularul permisului de conducere cumulează din nou cel putin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce.

(2) În cazul în care conducătorul de autovehicul sau tramvai săvârseste, într-un interval de 6 luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou o nouă faptă prevăzută la art. 90 alin. (3), art. 91 alin. (3) si art. 911 alin. (3), perioada de suspendare se majorează cu încă 30 de zile.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) si (2) hotărârea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se comunică titularului de către serviciul politiei rutiere, care are în evidentă contravenientul, în termen de 10 zile de la data constatării ultimei contraventii.

(4) Punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării contraventiei.

(5) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce anulează toate punctele de penalizare acumulate până în acel moment.

(6) În cazurile prevăzute la alin. (1), contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de politie pe raza căreia domiciliază sau, după caz, are resedinta, în termen de 5 zile de la primirea Onstiintării scrise, pentru a preda permisul de conducere.

(7) Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (6), în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, prevăzută la alin. (1) lit. a) si b).

Art. 913. – La cererea motivată a titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de către seful politiei rutiere al judetului sau al municipiului Bucuresti pe raza căreia a fost săvârsită fapta ori de către seful politiei rutiere din Inspectoratul General al Politiei Române, dar nu mai putin de 30 de zile, în conditiile prevăzute în regulament.

Art. 914. – (1) Constituie contraventii si se sanctionează cu amenda prevăzută în clasa a V-a de sanctiuni următoarele fapte săvârsite de către persoane juridice:

1. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a drumului public sau a trecerilor la nivel cu calea ferată, conform standardelor în vigoare; neînlăturarea obstacolelor care împiedică vizibilitatea conducătorilor de vehicule la trecerile la nivel cu calea ferată;

2. neîndeplinirea obligatiilor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutieră, precum si a dispozitivelor speciale de acest fel;

3. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare, conform standardelor în vigoare, a obstacolelor sau lucrărilor aflate în zona drumului public;

4. neasigurarea stării de viabilitate a părtii carosabile potrivit standardelor în vigoare, precum si neluarea măsurilor de înlăturare a obstacolelor aflate pe partea carosabilă;

5. amplasarea în zona drumului public de dispozitive care pot fi confundate cu indicatoarele ori instalatiile care servesc la semnalizarea rutieră ori realizarea de constructii sau instalatii ori crearea de alte obstacole de natură să le limiteze vizibilitatea sau eficacitatea;

6. instituirea de restrictii de circulatie pe drumurile publice fără autorizatia administratorului drumului si avizul politiei rutiere;

7. nerespectarea termenelor si conditiilor stabilite de administratorul drumului public si de politia rutieră privind amplasarea si executarea de lucrări în zona drumului public;

8. nerespectarea obligatiilor de către executant sau, după caz, beneficiar ca, după terminarea lucrărilor în partea carosabilă, acostament sau trotuar, să readucă drumul public cel putin la starea initială;

9. neîndeplinirea de către persoana juridică a obligatiilor ce îi revin, potrivit normelor legale, în legătură cu vehiculele si conducătorii acestora;

10. necomunicarea, în termen, la cererea politiei rutiere, a identitătii persoanei căreia i-a încredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice;

11. lipsa dotărilor specifice obligatorii pentru admiterea si mentinerea în circulatie a vehiculelor;

12. neasigurarea însotirii deplasării vehiculelor care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase, precum si a celor cu mase sau gabarite depăsite;

13. nerespectarea obligatiei de a echipa personalul de executie a lucrărilor în zona drumului public cu echipamente de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant;

14. amplasarea statiilor mijloacelor de transport public de persoane fără avizul politiei rutiere;

15. nerespectarea obligatiilor de a efectua orele de educatie rutieră în unitătile de învătământ;

16. practicarea actelor de comert pe trotuar, pe acostament sau pe partea carosabilă, iar în afara localitătilor, în zona de sigurantă a drumului public;

17. refuzul nejustificat de a înmatricula sau de a înregistra un vehicul sau de a elibera plăcutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori de a mentiona în certificatul de înmatriculare datele de identificare a utilizatorului;

18. neîndeplinirea, de către proprietarul sau detinătorul mandatat al vehiculului, a obligatiei de a solicita autoritătii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a datelor de identificare a utilizatorului;

19. neîndeplinirea obligatiilor ce revin organizatorilor întrecerilor autorizate de a lua toate măsurile necesare pentru desfăsurarea în sigurantă a acestora, precum si pentru protectia celorlalti participanti la trafic;

20. neîndeplinirea obligatiei, de către autoritătile publice locale, de a efectua amenajări rutiere destinate circulatiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor cu tractiune animală si calmării traficului, precum si nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a acestora;

21. încredintarea unui vehicul destinat transportului public de persoane sau de mărfuri pentru a fi condus pe drumurile publice de către un conducător de autovehicul sau tramvai care nu are atestat profesional;

22. dispunerea efectuării transportului de mărfuri si produse periculoase sau a vehiculelor cu masa si/sau gabaritul depăsit fără autorizatie specială emisă în conditiile legii ori pe alte trasee decât cele stabilite de autoritatea competentă;

23. neîndeplinirea obligatiei de înstiintare a politiei rutiere de pe a cărei rază de competentă pleacă transportul de mărfuri sau produse periculoase cu privire la traseul stabilit si localitatea de destinatie;

24. neîndeplinirea obligatiei de către autoritătile administratiei publice locale de a amenaja drumuri laterale în conditiile art. 65 alin. (2);

25. nerespectarea obligatiei administratorului drumului public sau autoritătii publice locale de a executa sau, după caz, de a desfiinta amenajările rutiere, în termenul stabilit

împreună cu politia rutieră;

26. punerea în aplicare a planurilor de urbanism generale, zonale sau de detaliu, fără ca acestea să fie avizate în prealabil de către administratorul drumului public si politia rutieră;

27. încălcarea dispozitiilor legale privind efectuarea de modificări si completări în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori în cartea de identitate a vehiculului, precum si verificarea tehnică periodică a acestuia fără solicitarea prezentării de către proprietar a dovezii existentei asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule;

28. neîndeplinirea obligatiei de întretinere a drumului public pe timp de iarnă, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 915. – (1) În cazurile prevăzute la art. 90 alin. (3), art. 91 alin. (3), art. 911 alin. (3) si art. 916 conducătorul de autovehicul sau tramvai trebuie să se prezinte obligatoriu, conform convocării, pentru verificarea cunoasterii regulilor de circulatie.

(2) În cazul nepromovării testului de cunoastere a regulilor de circulatie, perioada de suspendare se prelungeste până la promovarea testului.

Art. 916. – Sanctiunile prevăzute la art. 90 alin. (3), art. 91 alin. (3), art. 911 alin. (3), art. 912 alin. (2) si art. 915 se aplică si instructorului auto atestat, aflat în procesul de instruire practică a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere ori examinatorului aflat în timpul desfăsurării probei practice a examenului pentru obtinerea permisului de conducere.“

104. Articolul 92 va avea următorul cuprins:

“Art.92. – (1) Săvârsirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai multor contraventii atrage, pe lângă sanctiunea amenzii, si aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează: a) 2 puncte de penalizare pentru săvârsirea următoarelor fapte:

1. folosirea incorectă a luminilor de drum la întâlnirea cu un autovehicul care circulă din sens opus;

2. folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii, cu exceptia celor prevăzute cu dispozitive de tip «mâini libere»;

3. nerespectarea obligatiei de a purta, în timpul circulatiei pe drumurile publice, centura de sigurantă ori căstile de protectie omologate, după caz;

4. depăsirea cu 10–20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;

5. circulatia pe un sector de drum pe care accesul este interzis;

6. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers;

7. nerespectarea obligatiei de a folosi luminile de întâlnire si pe timpul zilei, pe autostrăzi, drumuri expres si pe drumuri nationale europene (E);

8. stationarea neregulamentară;

9. refuzul înmânării actului de identitate, a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a celorlalte documente prevăzute de lege, la cererea politistului rutier, precum si refuzul de a permite verificarea vehiculului;

b) 3 puncte de penalizare pentru săvârsirea următoarelor fapte:

1. oprirea nejustificată sau circulatia pe banda de urgentă a autostrăzilor ori oprirea pe partea carosabilă a drumurilor expres sau a drumurilor nationale europene (E);

2. depăsirea cu 21–30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;

3. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

4. nepăstrarea unei distante corespunzătoare fată de vehiculul care îl precede, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

5. nerespectarea semnificatiei indicatorului «ocolire», instalat pe refugiul statiilor de tramvai;

6. pătrunderea într-o intersectie atunci când circulatia în interiorul acesteia este blocată;

c) 4 puncte de penalizare pentru săvârsirea următoarelor fapte:

1. nerespectarea obligatiilor care îi revin în cazul vehiculelor rămase în pană sau avariate;

2. nerespectarea semnificatiei indicatorului «STOP»;

3. depăsirea cu 31–40 km/h a vitezei maxime admise  pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din careface parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;

4. circulatia în timpul noptii sau ziua, pe timp de ceată, ninsoare abundentă sau ploaie torentială, cu un autovehicul fără lumini sau fără semnalizare corespunzătoare;

5. conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci atunci când dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare este eliberată fără drept de circulatie sau durata acesteia a expirat;

d) 6 puncte de penalizare pentru săvârsirea următoarelor fapte:

1. refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnică a acestuia;

2. nerespectarea semnificatiei semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferată care dirijează circulatia la trecerile la nivel cu calea ferată;

3. depăsirea cu 41–50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;

4. conducerea unui vehicul înmatriculat sau înregistrat care nu are montată una dintre plăcutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;

5. circulatia sau stationarea pe spatiul interzis care separă sensurile de circulatie pe autostradă;

6. stationarea ori parcarea autovehiculelor pe autostradă în alte locuri decât cele special amenajate si semnalizate;

7. executarea pe autostradă a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, circulatia sau traversarea de pe un sens de circulatie pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele două părti carosabile;

8. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferată simplă, fără bariere; Trecere la nivel cu o cale ferată dublă, fără bariere sau Oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferată;

9. schimbarea directiei de mers prin viraj spre stânga, dacă prin aceasta se încalcă marcajul longitudinal continuu care separă sensurile de circulatie;

10. pătrunderea într-o intersectie dirijată prin semafoare, dacă prin aceasta se produce blocarea circulatiei în interiorul intersectiei.

(2) Procedura de înregistrare a punctelor de penalizare se stabileste prin regulament.“

105. Articolul 93 va avea următorul cuprins:

“Art.93. – (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac direct de către politistul rutier, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către politistii de frontieră.

(2) Constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate si verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contraventiei.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), procesul-verbal se poate încheia si în lipsa contravenientului, după stabilirea identitătii conducătorului de vehicul, mentionându-se aceasta în procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori.

(4) Forma si continutul procesului-verbal de constatare a contraventiei se stabilesc prin regulament.

(5) Contravenientul, cu exceptia persoanei juridice, poate achita, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege.

(6) Pentru amenzile contraventionale în cuantum de până la 20 puncte-amendă, contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege.

(7) În cazul prevăzut la alin. (6), agentul constatator eliberează contravenientului chitanta reprezentând contravaloarea amenzii, în care se mentionează data, numele si prenumele contravenientului, fapta săvârsită, actul normativ care stabileste si sanctionează contraventia, numele, prenumele si semnătura agentului constatator, nemaifiind necesară încheierea procesului-verbal de constatare a contraventiei dacă nu se dispune si o sanctiune contraventională complementară.

(8) Amenzile privind circulatia pe drumurile publice se fac venit integral la bugetele locale. Amenzile cuvenite bugetelor locale se achită la Casa de Economii si Consemnatiuni – C.E.C. – S.A. sau la casieriile autoritătilor administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a cărei rază functionează acestea, de cetătenia, domiciliul sau de resedinta contravenientului ori de locul săvârsirii contraventiei, precum si la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitantă se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin postă organului din care acesta face parte, în termenul prevăzut de lege.

(9) Prevederile prezentei ordonante de urgentă referitoare la contraventii se completează cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, dacă prin prezenta ordonantă de urgentă nu se dispune altfel.“

106. Articolele 94, 96 si 97 se abrogă.

107. Articolul 98 va avea următorul cuprins:

“Art.98. – (1) Permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia se retine în următoarele cazuri:

a) la cumularea a cel putin 15 puncte de penalizare;

b) când titularul acestuia a săvârsit una dintre infractiunile prevăzute la art. 77, art. 78 alin. (2), art. 79 alin. (1), (2), (4) si (5), art. 81 alin. (1), art. 82 alin. (1) si art. 84 alin. (3) si (5);

c) la săvârsirea uneia dintre contraventiile prevăzute la art. 90 alin. (3), art. 91 alin. (3), art. 911 alin. (3) si art. 102 alin. (1);

d) când titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie;

e) când prezintă modificări, stersături sau adăugări, este deteriorat ori se află în mod nejustificat asupra altei persoane;

f) când perioada de valabilitate a expirat.

(2) La retinerea permisului de conducere, în cazurile prevăzute la alin. (1), titularului acestuia i se eliberează o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulatie.

(3) În situatiile prevăzute la alin. (1) lit. b) si la art. 911 alin. (3), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulatie.

(4) Permisul de conducere al conducătorului de autovehicul sau tramvai, implicat într-un accident de circulatie din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală gravă a unei persoane, se retine de către politia rutieră dacă autorul accidentului a încălcat o regulă de circulatie dintre cele prevăzute la art. 911 alin. (3), eliberându-se dovadă înlocuitoare fără drept de circulatie.

Dacă regula de circulatie încălcată este una dintre cele prevăzute la art. 90 alin. (3) si la art. 91 alin. (3), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulatie pentru o perioadă de 15 zile.

(5) În situatiile prevăzute la art. 77, art. 78 alin. (2), art. 82 alin. (1), art. 90 alin. (3) si art. 91 alin. (3), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulatie pentru o perioadă de 15 zile.

(6) Pentru cazurile prevăzute la alin. (4) teza a II-a si alin. (5), dreptul de circulatie se poate prelungi, din 30 în 30 de zile, pe toată perioada urmăririi penale de către seful politiei rutiere pe raza căreia s-a comis fapta, la propunerea procurorului care efectuează urmărirea penală sau care exercită supravegherea cercetării penale ori la propunerea instantei de judecată care solutionează cauza penală ori plângerea introdusă împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, până la rămânerea definitivă si irevocabilă a hotărârii judecătoresti.

(7) Decizia sefului politiei rutiere privind prelungirea dreptului de circulatie poate fi atacată la instanta de contencios administrativ competentă de orice persoană interesată. Procedura prealabilă nu este obligatorie.“

108. Articolul 99 va avea următorul cuprins:

“Art.99. – (1) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia se retine de către politia rutieră în următoarele cazuri:

a) vehiculul nu are efectuată inspectia tehnică periodică valabilă;

b) nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul produselor periculoase;

c) vehiculul circulă noaptea fără faruri sau lămpi de semnalizare, dispozitivele de iluminare si semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent-reflectorizante, prevăzute în normele tehnice în vigoare;

d) vehiculul circulă cu defectiuni majore la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate;

e) sistemul de frânare de serviciu este defect;

f) sistemul de frânare de ajutor sau de stationare este defect;

g) mecanismul de directie prezintă uzuri peste limitele admise;

h) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în cartea de identitate a vehiculului, prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisă;

i) zgomotul în mers sau stationare depăseste limita legal admisă pentru tipul respectiv de vehicul;

j) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise;

k) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezintă uzuri pronuntate ori nu sunt compatibile, fiind de natură să provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului;

l) autovehiculul sau tramvaiul are aplicate pe parbriz, lunetă sau geamurile laterale afise sau reclame publicitare, folii neomologate si/sau nemarcate corespunzător ori accesorii care restrâng sau estompează vizibilitatea în timpul mersului, atât din interior, cât si din exterior;

m) autovehiculul are aplicat pe partea frontală si/sau posterioară a acestuia afise, înscrisuri sau reclame care diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasă ori citirea numărului de înmatriculare;

n) autovehiculul prezintă scurgeri semnificative de carburant sau lubrifiant;

o) plăcutele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare, altele decât cele omologate;

p) datele din certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu concordă cu caracteristicile tehnice ale vehiculului;

r) vehiculul nu a fost radiat din circulatie în cazurile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă;

s) vehiculul nu este asigurat de răspundere civilă în caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii;

t) detinătorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale;

u) vehiculul nu are montată una dintre plăcutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;

v) vehiculul are lipsă elemente ale caroseriei ori aceasta este într-o stare avansată de degradare;

x) lipsa dotărilor obligatorii pe autovehicule destinate învătării conducerii autovehiculelor în procesul instruirii persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere, prevăzute de reglementările în vigoare.

(2) În situatiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), k), o), p), r) si s), la retinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, politistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulatie, iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v) si x), o dovadă înlocuitoare cu drept de circulatie pentru 15 zile.

(3) În situatiile prevăzute la alin. (1) lit. b), o), p), r) si s), odată cu retinerea certificatului de înmatriculare politistul rutier retrage si numerele de înmatriculare sau de înregistrare.

(4) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare si plăcutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu exceptia celor care nu corespund standardelor, se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de către politia rutieră, la prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivului pentru care documentul a fost retinut, în conditiile prevăzute în regulament.“

109. La articolul 100 alineatul (1), literele d)–f) vor avea următorul cuprins:

“d) în baza rezolutiei sau, după caz, a ordonantei procurorului prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărirea penală sau încetarea urmăririi penale;

e) în baza hotărârii judecătoresti rămase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost anulat;

f) la încetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere în conditiile art. 881 alin. (4), certificată printr-un act medico-legal.“

110. La articolul 100, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Permisul de conducere se restituie de către politia rutieră în conditiile stabilite în regulament.“

111. La articolul 101, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.101. – (1) Anularea permisului de conducere se dispune în următoarele cazuri:

a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infractiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârsită ca urmare a nerespectării regulilor de circulatie;

b) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infractiunile prevăzute la art. 77, art. 78 alin. (2), art. 79 alin. (1), (2), (4) si (5), art. 81 alin. (1) si (2), art. 82 alin. (1) si la art. 84 alin. (3);

c) permisul de conducere a fost obtinut în perioada în care titularul se afla în urmărire penală pentru săvârsirea uneia dintre infractiunile prevăzute la art. 24 alin. (6);

d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării profesiei sau ocupatiei de conducător de vehicule, prevăzută la art. 64 lit. c) din Codul penal;

e) permisul de conducere a fost obtinut cu încălcarea normelor legale, situatie constatată de instanta competentă.“

112. Articolul 102 va avea următorul cuprins:

“Art.102. – (1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se dispune de către politia rutieră din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române si în cazul în care împotriva titularului acestuia s-a hotărât o astfel de măsură de către o autoritate străină competentă pentru o faptă săvârsită pe teritoriul altui stat, în conditiile stabilite prin Conventia europeană cu privire la efectele internationale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificată de România prin Legea nr. 126/1997.

(2) Hotărârea asupra suspendării exercitării dreptului de a conduce un vehicul sau anulării permisului de conducere se comunică titularului de către politia rutieră care a dispus măsura.“

113. Articolul 103 va avea următorul cuprins:

“Art.103. – (1) Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoresti de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 101 alin. (1) si la art. 102 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obtinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, dacă:

a) au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii penale sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă;

b) a trecut un an de la data gratierii pedepsei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti prin care s-a dispus suspendarea conditionată a executării pedepsei ori suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;

c) a intervenit amnistia;

d) interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupatia de conducător de autovehicule, prevăzută la art. 64 lit. c) din Codul penal, a expirat sau a fost revocată.

(2) Persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere, înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, ca urmare a săvârsirii, într-un interval de 6 luni de la restituirea permisului de conducere, a unei fapte care atrăgea suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se poate prezenta la examen în vederea obtinerii unui nou permis de conducere, fără a fi necesară trecerea vreunui termen de la data aplicării măsurii administrative.

(3) Pentru prezentarea la examen în vederea obtinerii unui nou permis de conducere, persoana aflată în una dintre situatiile prevăzute la alin. (1) si (2) trebuie să facă dovada că:

a) este aptă din punct de vedere medical si psihologic;

b) nu a fost condamnată prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru una dintre infractiunile prevăzute la art. 24 alin. (6), cu exceptia cazurilor în care a intervenit una dintre situatiile prevăzute la alin. (1).“

114. Articolul 104 va avea următorul cuprins:

“Art.104. – (1) Imobilizarea unui vehicul se dispune de către politistul rutier în cazul săvârsirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre următoarele fapte:

a) conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat ori cu număr de înmatriculare sau de înregistrare fals ori fără a avea montate plăcutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;

b) conducerea unui vehicul a cărui stare tehnică pune în pericol grav siguranta circulatiei, deteriorează drumul public sau afectează mediul;

c) conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase ori cu gabarite si/sau mase depăsite;

d) conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face obiectul unei fapte de natură penală;

e) refuză să se legitimeze;

f) se află sub influenta băuturilor alcoolice, a produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurată de o altă persoană;

g) nu respectă timpii de conducere si de odihnă prevăzuti de lege.

(2) Imobilizarea unui vehicul se dispune si în cazul în care conducătorul acestuia ori unul dintre pasageri săvârseste o faptă de natură penală sau este urmărit pentru săvârsirea unei infractiuni.

(3) Pentru oprirea fortată sau imobilizarea în cazurile prevăzute la alin. (1) si (2), politia rutieră poate utiliza dispozitive speciale omologate.

(4) Procedura de imobilizare a vehiculelor în cazurile prevăzute la alin. (1) si (2) se stabileste prin regulament.“

115. Articolul 105 va avea următorul cuprins:

“Art.105. – (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la serviciul politiei rutiere în a cărui rază de competentă a fost constatată fapta.

(2) Plângerea suspendă executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare de la data înregistrării acesteia până la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti.

(3) Când dovada înlocuitoare a permisului de conducere a fost eliberată fără drept de circulatie, la data depunerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, seful politiei rutiere pe raza căreia a fost săvârsită fapta mentionează pe dovadă că titularul permisului are drept de circulatie pentru o perioadă de 30 de zile.

(4) Prelungirea dreptului de circulatie se face de către seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului Bucuresti ori înlocuitorul acestuia sau de către seful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române ori adjunctul acestuia, pe a cărei rază de competentă a fost săvârsită contraventia, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instanta de judecată care confirmă că dosarul este în curs de solutionare, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti.

(5) Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit în termen instantei de judecată pe raza căreia a fost săvârsită fapta.“

116. După articolul 105 se introduc două noi articole, articolele 1051 si 1052, cu următorul cuprins:

“Art.1051. – În cazul în care fapta unui conducător de autovehicul sau tramvai a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, instanta de judecată învestită cu solutionarea cauzei va cita unitatea de politie din care face parte agentul constatator, părtile implicate în eveniment si societatea de asigurare.

Art. 1052. – (1) Procesul-verbal neatacat în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia ori, după caz, a rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti prin care s-a respins plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

(2) Procesele-verbale ale cetătenilor străini sau ale cetătenilor români cu domiciliul în străinătate, devenite titlu executoriu, se comunică de către politia rutieră pe raza căreia s-a produs fapta, pentru executare, politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.

(3) Politia rutieră din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române comunică în scris Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, în cel mult 6 luni de la primirea titlului executoriu, numele si prenumele contravenientului, numărul pasaportului si al procesului-verbal de constatare a contraventiei, precum si suma datorată, pentru a fi luate în evidentă si a fi conditionată intrarea pe teritoriul României a contravenientului.“

117. Articolul 106 va avea următorul cuprins:

“Art.106. – (1) În cazul în care instanta învestită cu solutionarea cauzei a respins plângerea contravenientului împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, sanctiunea contraventională, inclusiv cea complementară, îsi produce efectele după data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti si expirarea valabilitătii dovezii înlocuitoare a permisului de conducere.

(2) Executarea sanctiunii contraventionale complementare se prescrie în acelasi termen în care se prescrie sanctiunea contraventională principală.“

118. Articolul 107 va avea următorul cuprins:

“Art.107. – Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are următoarele atributii:

a) ia măsuri pentru mentinerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează;

b) ia măsuri pentru instalarea, aplicarea si întretinerea mijloacelor de semnalizare rutieră, precum si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea standardelor în vigoare;

c) autorizează efectuarea lucrărilor în zonele de sigurantă si protectie a drumurilor din administrarea sa, verifică modul de executare si respectarea termenelor stabilite;

d) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare pentru vehicule;

e) autorizează înfiintarea si functionarea statiilor de inspectie tehnică periodică, supraveghează si controlează activitatea acestora si atestă personalul care efectuează inspectia tehnică periodică;

f) stabileste norme metodologice si organizează pregătirea, examinarea si atestarea profesională a instructorilor si profesorilor de legislatie în domeniul pregătirii candidatilor pentru obtinerea permisului de conducere, în conditiile legii;

g) stabileste conditiile tehnice si metodologice de omologare pentru circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, de inspectie tehnică periodică, de certificare a autenticitătii, de identificare, precum si de verificare tehnică în trafic a vehiculelor;

h) autorizează înfiintarea si functionarea scolilor pentru pregătirea conducătorilor de autovehicule si tramvaie;

i) stabileste norme obligatorii privind organizarea si desfăsurarea transporturilor rutiere si controlează respectarea acestora;

j) elaborează reglementări specifice în domeniul transporturilor rutiere;

k) omologhează vehicule pentru circulatie;

l) certifică si/sau omologhează echipamentele, piesele de schimb si materialele de exploatare pentru vehiculele fabricate în tară sau importate;

m) autorizează agentii economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglări, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor, precum si de dezmembrare a acestora;

n) asigură efectuarea certificării autenticitătii sau a identificării vehiculelor rutiere, în vederea înmatriculării acestora;

o) asigură eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere;

p) stabileste normele metodologice si organizează pregătirea si examinarea conducătorilor auto, în vederea obtinerii certificatelor de atestare profesională.“

119. Articolul 108 va avea următorul cuprins:

“Art.108. – Ministerul Apărării Nationale are următoarele atributii:

a) îndrumă, supraveghează si controlează circulatia pe drumurile publice a vehiculelor apartinând acestui minister si controlează respectarea de către conducătorii de vehicule din subordine a regulilor de circulatie;

b) cooperează cu politia rutieră pentru realizarea actiunilor de însotire a coloanelor oficiale militare, precum si a vehiculelor din parcul propriu;

c) înregistrează vehiculele din parcul propriu si tine evidenta acestora;

d) pregăteste personalul din subordine pentru conducerea vehiculelor ministerului si autorizează personalul didactic din scolile de pregătire a conducătorilor auto din sistemul propriu, în vederea obtinerii permisului de conducere;

e) organizează si execută inspectia tehnică periodică a vehiculelor din unitătile aflate în subordinea sa;

f) elaborează, împreună cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind conditiile în care pot circula pe drumul public vehiculele speciale de luptă din parcul propriu;

g) elaborează, împreună cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind controlul circulatiei autovehiculelor apartinând Ministerului Apărării Nationale si însotirea coloanelor militare.“

120. La articolul 109, literele b) si c) vor avea următorul cuprins:

“b) asigură, în unitătile de învătământ specializate, pregătirea cursantilor în vederea obtinerii permisului de conducere;

c) îndrumă, coordonează si controlează, prin inspectoratele scolare, activitatea de educatie rutieră în unitătile de învătământ, inclusiv de pregătire si de perfectionare a cadrelor didactice desemnate să execute astfel de activităti;“.

121. Articolul 110 va avea următorul cuprins:

“Art.110. – Ministerul Sănătătii are următoarele atributii:

a) elaborează norme referitoare la examinarea medicală a candidatilor la examenul pentru obtinerea permisului de conducere si a conducătorilor de vehicule;

b) stabileste măsurile ce trebuie luate de unitătile sanitare, în scopul prevenirii accidentelor de circulatie generate de cauze medicale;

c) elaborează norme privind examinarea medicală si psihologică, recoltarea si analiza probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, consumului de produse sau substante stupefiante ori de medicamente cu efecte similare de natură să influenteze comportamentul conducătorilor de vehicule;

d) stabileste semnul distinctiv ce se aplică pe ambalajul medicamentelor contraindicate conducerii vehiculelor;

e) stabileste si certifică continutul truselor medicale de prim ajutor.“

122. Articolul 111 va avea următorul cuprins:

“Art.111. – Comisia de Supraveghere a Asigurărilor împreună cu politia rutieră întocmesc programe de preventie rutieră si îndrumă, coordonează si controlează modul de aplicare a acestora. Fondurile necesare desfăsurării acestor programe se asigură de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor împreună cu societătile de asigurare autorizate.“

123. Articolul 113 va avea următorul cuprins:

“Art.113. – (1) Autoritătile administratiei publice locale au următoarele atributii:

a) iau măsuri pentru mentinerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează, precum si pentru iluminarea corespunzătoare a acestora, conform legii;

b) iau măsuri pentru instalarea, aplicarea si întretinerea mijloacelor de semnalizare rutieră si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei, conform standardelor în vigoare, tinând evidenta acestora;

c) întocmesc si actualizează planurile de organizare a circulatiei pentru localitătile urbane si iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluentei si sigurantei traficului, precum si a reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul politiei rutiere;

d) stabilesc reglementări referitoare la regimul de acces si circulatie, stationare si parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul politiei rutiere;

e) iau măsuri pentru amenajarea de trotuare si drumuri laterale pentru circulatia pietonilor, vehiculelor cu tractiune animală, a tractoarelor, de piste pentru biciclete, precum si de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administrează, cu avizul politiei rutiere;

f) înregistrează si tin evidenta vehiculelor nesupuse înmatriculării;

g) iau măsuri pentru ridicarea si depozitarea, în spatii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau părăsite pe domeniul public;

h) iau măsuri pentru asigurarea spatiului si depozitării vehiculelor cu tractiune animală, depistate circulând pe drumurile publice pe care le este interzis accesul;

i) sprijină activitătile organizate de Ministerul Educatiei si Cercetării si de Ministerul Administratiei si Internelor pentru educatia rutieră a elevilor.

(2) Proiectele de sistematizare a localitătilor, de reglementare a circulatiei, precum si a drumurilor publice din interiorul si din afara acestora, elaborate de autoritătile publice locale, vor fi avizate de seful politiei rutiere a judetului, municipiului Bucuresti sau, după caz, al politiei rutiere din Inspectoratul General al Politiei Române.“

124. Articolul 114 va avea următorul cuprins:

“Art.114. – (1) Ministerul Administratiei si Internelor si autoritătile administratiei publice locale iau măsuri pentru popularizarea regulilor de circulatie în rândul tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice si în acest scop vor prevedea în planurile anuale fondurile necesare.

(2) În unitătile de învătământ prescolar, primar si gimnazial obligatoriu se desfăsoară cel putin o oră de educatie rutieră pe săptămână, pe parcursul anului scolar.

(3) Mass-media poate sprijini actiunile Ministerului Administratiei si Internelor si ale autoritătilor administratiei publice locale în legătură cu popularizarea regulilor de circulatie pe drumurile publice.

(4) Politia rutieră din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se va implica în realizarea programelor de sigurantă rutieră, stabilite de Comisia Economică pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite.“

125. După articolul 114 se introduce un nou articol, articolul 1141, cu următorul cuprins:

“Art.1141. – Orele de educatie rutieră din institutiile de învătământ prescolar, primar si gimnazial se desfăsoară potrivit programei aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului administratiei si internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.“

126. Articolul 115 se abrogă.

127. Articolul 116 va avea următorul cuprins:

“Art.116. – În desfăsurarea activitătilor de prevenire a accidentelor rutiere, politia rutieră poate solicita sprijinul unor asociatii profesionale si al unor conducători de autovehicule, care consimt să participe voluntar la acestea, conform legii.“

128. După articolul 116 se introduce un nou articol, articolul 1161, cu următorul cuprins:

“Art.1161. – Anual se stabilesc fonduri din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, destinate campaniilor si activitătilor de educatie rutieră.“

129. Articolul 117 va avea următorul cuprins:

“Art.117. – (1) Modelele indicatoarelor, marcajelor si semnalelor luminoase, precum si semnalele politistilor rutieri sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Anexa prevăzută la alin. (1) poate fi modificată si completată prin hotărâre a Guvernului, pe baza modificărilor si completărilor aduse conventiilor si acordurilor internationale în domeniu, la care România este parte.“

130. La articolul 118, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.118. – (1) Prezenta ordonantă de urgentă se aplică începând cu data de 1 februarie 2003. Pe aceeasi dată se abrogă Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificările ulterioare, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgentă.“

131. După articolul 118 se introduc trei noi articole, articolele 119–121, cu următorul cuprins:

“Art.119. – În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, Guvernul va emite hotărârea de modificare si completare a Hotărârii Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, denumit regulament în cuprinsul prezentei ordonante de urgentă, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 120. – În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, ministerele cu atributii în domeniul circulatiei pe drumurile publice vor elabora, vor aproba si vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă, după cum urmează:

a) Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 16 alin. (4), art. 23 alin. (10), art. 24 alin. (2) si ale art. 75 alin. (4);

b) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru prevederile art. 40 alin. (4);

c) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 9 alin. (2) si ale art. 14 alin. (2);

d) Ministerul Sănătătii, pentru prevederile art. 22 alin. (2), art. 79 alin. (3), art. 80 alin. (1) si ale art. 110 alin. (1) lit. a);

e) Ministerul Sănătătii si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru prevederile art. 22 alin. (4) si ale art. 22 alin. (6);

f) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Educatiei si Cercetării si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 23 alin. (5) si (8);

g) Ministerul Apărării Nationale si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 108 lit. f) si g);

h) Ministerul Educatiei si Cercetării si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 1141.

Art. 121. – Anexa face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.“

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din

Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 martie 2006.

Nr. 49.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 martie 2006.

Nr. 304.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa nr. 5d) la Hotărârea Guvernului nr. 1.881/2005 privind înfiintarea unor institute si centre de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute, centre, statiuni si societăti comerciale de cercetare si productie agricolă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 si nr. 106 bis din 3 februarie 2006, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– în titlu, în loc de: “Date de identificare a suprafetelor de teren aflate în domeniul privat al statului si în administrarea Agentiei Domeniilor Statului care trec în domeniul public al statului si în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Palas, care rămân în domeniul privat al statului si în administrarea Agentiei Domeniilor Statului“ se va citi: “Date de identificare a suprafetelor de teren aflate în domeniul privat al statului si în administrarea Agentiei Domeniilor Statului care trec în domeniul public al statului si în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Palas“.