MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 251         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 21 martie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

321. – Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Miroslava, judetul Iasi

 

335. – Hotărâre pentru aprobarea contributiei financiare a României pentru anul 2006 la bugetul Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000

 

337. – Hotărâre privind aprobarea contributiei financiare a României pentru anul 2006 la bugetul Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001

 

340. – Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.124/2001 privind normarea parcului auto si a consumului de carburanti pentru activităti specifice desfăsurate în unele unităti din subordinea Ministerului Sănătătii

 

341. – Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Bacău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, judetul Bacău

 

342. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov

 

343. – Hotărâre privind organizarea Reuniunii Grupului de lucru pentru turism, Bucuresti, 7–8 aprilie 2006, si a Salonului special pentru turism, Bucuresti, 6–9 aprilie 2006, pentru statele membre ale Organizatiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN)

 

344. – Hotărâre privind trecerea unei părti dintr-o constructie aflată în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

345. – Hotărâre privind declararea utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Reabilitarea liniei de cale ferată Bucuresti Băneasa–Fetesti, componentă a Coridorului IV Paneuropean, pentru circulatia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h“

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

194. – Ordin al ministrului sănătătii privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Amendamentului aferent împrumutului nerambursabil ROM-202-G01-H-00 si a Amendamentului aferent împrumutului nerambursabil ROM-202-G01-T-00

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Miroslava, judetul Iasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Miroslava, judetul Iasi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si nr. 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 martie 2006.

Nr. 321.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unui drum situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Miroslava, judetul Iasi, care se încadrează în categoria functională a drumurilor comunale

 

Indicativul

vechi

Traseul drumului

Pozitii

kilometrice

Lungimea

(km)

Indicativul

nou

Drum local

Valea Adâncă cu

indicativul DS3022/1

0+000–0+500

0,500

DC 28A

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea contributiei financiare a României pentru anul 2006 la bugetul Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) pct. 29 si 30 si art. 4 pct. I “În domeniul protectiei mediului“ subpct. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si  Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 75 lit. o) si q) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, precum si prevederile Memorandumului cu tema “Aprobarea participării delegatiei guvernamentale române la cea de a doua Reuniune a Părtilor la Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie în probleme de mediu (Conventia Aarhus), desfăsurată în localitatea Alma-Ata (Republica Kazahstan) în perioada 25–27 mai 2005“, aprobat în sedinta Guvernului din data de 16 mai 2005,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă plata echivalentului în lei al sumei de 1.000 dolari S.U.A., reprezentând contributia financiară a României pentru anul 2006 la bugetul Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza raportului de schimb leu/dolar S.U.A. în vigoare la data efectuării plătii.

Art. 2. – Suma prevăzută la art. 1 se suportă din prevederile bugetare aprobate Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 martie 2006.

Nr. 335.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contributiei financiare a României pentru anul 2006 la bugetul Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) pct. 29 si 30 si art. 4 pct. I “În domeniul protectiei mediului“ subpct. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 75 lit. o) si q) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, precum si prevederile Memorandumului cu tema “Aprobarea participării delegatiei guvernamentale române la cea de a treia Reuniune a Părtilor la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră (Conventia Espoo), desfăsurată la Cavtat (Republica Croatia) în perioada 1–4 iunie 2004“, aprobat în sedinta Guvernului din data de 3 iunie 2004,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă plata echivalentului în lei al sumei de 5.000 dolari S.U.A., reprezentând contributia financiară a României pentru anul 2006 la bugetul Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza raportului de schimb leu/dolar S.U.A. în vigoare la data efectuării plătii.

Art. 2. – Suma prevăzută la art. 1 se suportă din prevederile bugetare aprobate Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 martie 2006.

Nr. 337.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.124/2001 privind normarea parcului auto si a consumului de carburanti pentru activităti specifice desfăsurate în unele unităti din subordinea Ministerului Sănătătii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.124/2001 privind normarea parcului auto si a consumului de carburanti pentru activităti specifice desfăsurate în unele unităti din subordinea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 22 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare, punctul II se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“II. Norme privind consumul lunar de carburanti pentru autovehicule (autoturisme si autolaboratoare)

 

 

Limita maximă*)

– litri/lună/vehicul –

1. Directii de sănătate publică judetene

300

2. Directia de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti

250


*) În anul 2006 limitele maxime se majorează cu câte 100 litri/lună/vehicul.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii,

Vlad Anton Iliescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

 

Bucuresti, 16 martie 2006.

Nr. 340.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Bacău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, judetul Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Bacău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, judetul Bacău.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 martie 2006.

Nr. 341.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Bacău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, judetul Bacău

 

Nr.

crt.

Locul

unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care

alcătuiesc domeniul public al  statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Municipiul Bacău,

str. General Stefan Guse, judetul Bacău

Statul român,

Ministerul Apărării

Nationale

 

Municipiul Bacău,

Consiliul Local al Municipiului Bacău,

Judetul Bacău

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 106914

– imobil 499 (partial)

– suprafata construită = 21.204 m2

– suprafata desfăsurată = 22.930 m2

– suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 113.040 m2

2.

Municipiul Bacău,

str. General Stefan Guse, judetul Bacău

Statul român,

Ministerul Apărării

Nationale

Municipiul Bacău,

Consiliul Local al Municipiului Bacău,

Judetul Bacău

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 106920

– imobil 3020 (partial)

– suprafata construită = 1.970 m2

– suprafata desfăsurată = 1.970 m2

– suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 68.392,08 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, situat în municipiul Brasov, Str. Gladiolelor f.n., având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 martie 2006.

Nr. 342.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea

Consiliului Local al Municipiului Brasov

 

Locul

unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, care alcătuiesc domeniul public al  statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Brasov,

Str. Gladiolelor f.n.

Ministerul Muncii,

Solidaritătii Sociale

si Familiei

Consiliul Local al Municipiului Brasov

 

– cod 8.29.06

– nr. M.F.P. 152.058

Constructie compusă din:

– 7 corpuri de clădire – regim de înăltime subsol, parter, 3–4 etaje

– post de transformare 400 kVA

– gospodărie pentru combustibil lichid 2 x 32 t

– adăpost apărare locală

Suprafata construită = 3.264 m2

Suprafata desfăsurată = 16.062 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea Reuniunii Grupului de lucru pentru turism, Bucuresti, 7–8 aprilie 2006, si a Salonului special pentru turism, Bucuresti, 6–9 aprilie 2006, pentru statele membre ale Organizatiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă organizarea la Bucuresti a Reuniunii Grupului de lucru pentru turism, în perioada 7–8 aprilie 2006, si a Salonului special pentru turism în perioada 6–9 aprilie 2006, pentru statele membre ale Organizatiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN).

Art. 2. – Finantarea cheltuielilor pentru organizarea manifestărilor prevăzute la art. 1, în sumă totală de 198.733 lei (RON), conform devizului estimativ prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru Autoritatea Natională pentru Turism pe anul 2006, cu respectarea prevederilor legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul afacerilor externe,

Lucian Leustean,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 martie 2006.

Nr. 343.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ ESTIMATIV

privind organizarea Reuniunii Grupului de lucru pentru turism (Bucuresti, 7–8 aprilie 2006) si a Salonului special pentru turism (Bucuresti, 6–9 aprilie 2006) pentru statele membre ale Organizatiei Cooperării Economice a Mării Negre

 

1. Organizarea Reuniunii Grupului de lucru pentru turism în cadrul Organizatiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN) – 11 delegatii oficiale: câte 2 membri + 4 membri PERMIS (Secretariatul Permanent al OCEMN la Istanbul) + 4 reprezentanti ai organismelor internationale de turism: Organizatia Mondială a Turismului, Initiativa Central Europeană, Asociatia de Promovare Turistică Internatională “Die Donau“)

 

Cheltuieli de cazare pentru invitati:

 

30 de persoane x 3 nopti x 496,3 lei (RON)/noapte =

44.667 lei (RON)

Cheltuieli zilnice de masă:

 

60 de persoane x 2 zile x 212,7 lei (RON)/persoană/zi =

25.264 lei (RON)

Cheltuieli pentru masa oficială: 40 de persoane x 60 lei (RON)/persoană =

2.400 lei (RON)

Alte cheltuieli – tratatii:

 

60 de persoane x 2 zile x 28,35 lei (RON)/persoană/zi =

3.402 lei (RON)

Cheltuieli de transport de la/la aeroport la/de la hotel + vizita tehnică

15.000 lei (RON)

Cheltuieli privind cadourile pentru invitati, biletele de intrare la obiective cultural-istorice

3.000 lei (RON)

Închiriere sală, logistică, traducători, instalatie de traducere simultană, fotografii, flori, bannere, ecusoane, drapele, multiplicări de documente

60.000 lei (RON)

2. Organizarea Salonului special pentru turism pentru statele membre ale Organizatiei Cooperării Economice a Mării Negre (chirie pentru spatiu, decorarea standului, dotări cu echipamente)

45.000 lei (RON)

TOTAL costuri estimate:

198.733 lei (RON)

 

NOTĂ:

În cazul aparitiei unor evenimente neprevăzute, sumele se pot compensa între actiunile mentionate la pct. 1 si 2.

Observatii:

Reuniunea Grupului de lucru pentru turism durează două zile.

Salonul special pentru turism durează 4 zile.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei părti dintr-o constructie aflată în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unei părti dintr-o constructie situată în municipiul Bucuresti, Str. Jandarmeriei nr. 9–11 (fostă Sos. Radiodifuziunii), sectorul 1, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune a unei părti din constructia prevăzută la art. 1 si casării acesteia.

Art. 3. – După scoaterea din functiune si casarea partială a constructiei, Ministerul Administratiei si Internelor îsi  va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 martie 2006.

Nr. 344.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din constructia care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Adresa constructiei

Persoana juridică

care administrează constructia

Caracteristicile tehnice ale părtii din constructie

Municipiul Bucuresti, Str. Jandarmeriei nr. 9–11 (fostă Sos. Radiodifuziunii), sectorul 1

 

Ministerul Administratiei si Internelor

Pavilion muzică nr. 31 – Corp 1:

– suprafata construită = 134,8 m2

– suprafata desfăsurată = 134,8 m2

– valoarea contabilă = 28.520,59 lei (RON)

– nr. de inventar M.F.P. 28.456

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declararea utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Reabilitarea liniei de cale ferată Bucuresti Băneasa–Fetesti, componentă a Coridorului IV Paneuropean, pentru circulatia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 7 alin. 1 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se declară de utilitate publică lucrarea de interes national “Reabilitarea liniei de cale ferată Bucuresti Băneasa–Fetesti, componentă a Coridorului IV Paneuropean, pentru circulatia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h“.

Art. 2. – Expropriatorul este statul român prin Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se aduce la cunostintă publică si prin afisare la sediile consiliilor locale ale sectoarelor 1 si 2 din municipiul Bucuresti, la sediile consiliilor locale ale oraselor Voluntari si Pantelimon si la sediile consiliilor locale ale comunelor Dobroiesti si Brănesti, judetul Ilfov, la sediile consiliilor locale ale oraselor Fundulea si Lehliu-Gară si la sediile consiliilor locale ale comunelor Belciugatele, Tămădău Mare, Sărulesti, Ileana, Nicolae Bălcescu, Lehliu, Dor Mărunt, Dragos Vodă, Dragalina, Perisoru, Stefan cel Mare, judetul Călărasi, si la sediul Consiliului Local al Municipiului Fetesti, judetul Ialomita.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

Ioan Andreica,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 martie 2006.

Nr. 345.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Amendamentului aferent împrumutului nerambursabil ROM-202-G01-H-00 si a Amendamentului aferent împrumutului nerambursabil ROM-202-G01-T-00

 

Având în vedere prevederile:

– Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătătii si Familiei si Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei si Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA si tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003, aprobată prin Legea nr. 422/2003, cu modificările ulterioare, prin care s-au ratificat acordurile de împrumut nerambursabil ROM-202-G01-H-00 si ROM-202-G01-T-00, semnate la Geneva la 6 iunie 2003;

– art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele;

– Memorandumului de aprobare a semnării a două amendamente privind continuarea finantării la acordurile initiale si aprobarea aplicării provizorii a acestora de la data semnării,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Amendamentului aferent împrumutului nerambursabil ROM-202-G01-H-00 si a Amendamentului aferent împrumutului nerambursabil ROM-202-G01-T-00, semnate la data de 27 februarie 2006, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 9 martie 2006.

Nr. 194.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.