MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 280         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 28 martie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 180 din 2 martie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societăti comerciale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

171. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători, pentru comercializarea  produselor agricole si silvice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 338/2005

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 180

din 2 martie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societăti comerciale

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Antonia Constantin – procuror

Maria Bratu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societăti comerciale, exceptie ridicată de Nicolae Chivu în Dosarul nr. 705/COM/2005 al Curtii de Apel Constanta – Sectia comercială, maritimă si fluvială, contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 17 octombrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 705/COM/2005, Curtea de Apel Constanta – Sectia comercială, maritimă si fluvială, contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societăti comerciale, exceptie ridicată de Nicolae Chivu într-un proces având ca obiect constatarea nulitătii absolute a încheierii prin care judecătorul delegat al Oficiului Registrului Comertului Constanta a dispus dizolvarea Societătii Comerciale “Gorj“ – S.R.L. din Eforie Sud, al cărei administrator a fost autorul exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile legale criticate reglementează posibilitatea de retroactivare a unor dispozitii privitoare la dizolvarea si radierea societătilor comerciale.

Curtea de Apel Constanta – Sectia comercială, maritimă si fluvială, contencios administrativ si fiscal consideră că textul legal criticat nu contravine dispozitiilor constitutionale privind neretroactivitatea legii.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră prevederile legale criticate ca fiind constitutionale, arătând că institutia juridică a nulitătii reglementează sanctionarea încălcării unor conditii legale imperative la încheierea actului juridic si operează retroactiv.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorulraportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl reprezintă prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societăti comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 26 iunie 2001, text introdus prin articolul unic din Legea nr. 428/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 181/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societăti comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 10 iulie 2002.

Prevederile legale criticate au următoarea redactare:

“(4) Radierea este nulă de drept în toate cazurile privitoare la societătile comerciale cu datorii fată de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, la datoria publică internă, precum si fată de alti creditori cu care au litigii, aflate pe rolul instantelor judecătoresti.“

Textul constitutional considerat a fi încălcat este cel al art. 15 alin. (2), potrivit căruia “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile“.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 314/2001 au mai fost supuse controlului, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale invocate si în prezenta cauză. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 291 din 1 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 18 august 2004, Curtea, cu majoritate de voturi, a respins această exceptie ca neîntemeiată. În considerentele acestei decizii Curtea a retinut că o lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior si nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situatii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că în aceste cazuri legea nouă nu face altceva decât să refuze supravietuirea legii vechi si să reglementeze modul de actiune după intrarea ei în vigoare, în domeniul ei propriu de aplicare.

În ceea ce priveste determinarea situatiilor juridice ce rămân supuse vechii reglementări, precum si a celor care vor fi guvernate de noua reglementare, Curtea a constatat că aceasta nu constituie o problemă de constitutionalitate, ci de aplicare a legii în timp, de competenta exclusivă a instantelor judecătoresti.

Atât considerentele, cât si solutia acestei decizii sunt valabile si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societăti comerciale, exceptie ridicată de Nicolae Chivu în Dosarul nr. 705/COM/2005 al Curtii de Apel Constanta – Sectia comercială, maritimă si fluvială, contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 martie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 338/2005

 

Având în vedere prevederile art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 338/2005,

în baza Referatului nr. 87.797 din 29 decembrie 2005 al Directiei generale de implementare politici sectoriale si de piată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Normele de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 338/2005, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – De la data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 535/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2004 privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 20 august 2004, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 536/2004 privind produsele pentru a căror comercializare se pot constitui grupuri de producători, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 19 august 2004, si Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 537/2004 privind aprobarea Statutului-cadru al grupurilor de producători, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 19 august 2004, si Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind constituirea si recunoasterea grupurilor de producători pentru valorificarea produselor horticole nr. 174/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 23 martie 2004, se abrogă.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 13 martie 2006.

Nr. 171.

 

ANEXĂ

 

NORME

de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 338/2005

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Grupurile de producători sunt persoane juridice recunoscute de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MAPDR, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – (1) Organizatiile de producători si grupurile de producători recunoscute preliminar sunt persoane juridice care activează în sectorul fructelor si legumelor, recunoscute sau recunoscute preliminar de MAPDR, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 37/2005, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Sfera de cuprindere a sectorului fructe si legume este prezentată în anexa nr. 1.

Art. 3. – În conditiile prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) aviz de recunoastere – document eliberat de MAPDR, care certifică îndeplinirea de către persoana juridică în cauză a conditiilor de recunoastere ca grup de producători sau ca organizatie de producători si care asigură titularului toate drepturile conferite de lege;

b) aviz de recunoastere preliminar㠖 document eliberat de MAPDR, care certifică îndeplinirea de către persoana juridică în cauză a conditiilor de recunoastere preliminară ca grup de producători recunoscut preliminar si care asigură titularului toate drepturile conferite de lege;

c) decizie de retragere a recunoasterii – document eliberat de MAPDR, care are ca scop revocarea avizului de recunoastere;

d) decizie de retragere a recunoasterii preliminare – document eliberat de MAPDR, care are ca scop revocarea avizului de recunoastere preliminară.

 

CAPITOLUL II

Grupuri de producători

 

Art. 4. – Persoanele juridice mentionate la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005, cu modificările si completările ulterioare, pot solicita recunoasterea ca grup de producători pentru una sau mai multe grupe de produse din cadrul categoriilor de produse horticole, agricole, silvice sau de origine animală mentionate mai jos, astfel:

a) Produse horticole:

1. fructe si legume;

2. fructe;

3. legume;

4. produse horticole destinate procesării;

5. fructe cu coajă;

6. ciuperci;

7. cartofi timpurii si de vară;

8. struguri de vin;

9. flori, plante ornamentale, plante dendrologice (plante vii).

b) Produse agricole:

1. cereale (porumb, grâu, orz, orzoaică etc.);

2. orez;

3. plante oleaginoase;

4. leguminoase;

5. plante textile;

6. sfeclă de zahăr;

7. cartofi;

8. plante furajere;

9. tutun;

10. hamei;

11. plante medicinale si aromatice de cultură.

c) Produse de origine animală:

1. lapte si produse lactate;

2. carne de bovine;

3. carne de ovine si/sau caprine;

4. carne de porcine;

5. carne de pasăre si ouă;

6. miere de albine si produse apicole;

7. gogosi de mătase;

8. lână, păr, piei si pielicele, blănuri si alte produse animaliere.

d) Produse silvice:

1. lemn;

2. produse din lemn;

3. răchită;

4. produse din răchită;

5. material forestier de reproducere (seminte, puieti, butasi etc.);

6. fructe de pădure;

7. ciuperci din flora spontană;

8. plante medicinale si aromatice din flora spontană;

9. vânat împuscat (carne, blănuri si produse cornoase);

10. vânat viu;

11. răsină;

12. produse apicole;

13. produse ornamentale (cetină, conuri, ferigă etc.);

14. produse de artizanat obtinute din lemn, corn, blănuri, fructe etc.).

Art. 5. – Poate fi recunoscută ca grup de producători orice persoană juridică mentionată la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005, cu modificările si completările ulterioare, dacă:

a) este formată din cel putin 5 membri;

b) dovedeste prin evidenta contabilă o valoare minimă a productiei comercializate, pentru grupa de produs pentru care se solicită recunoasterea, de cel putin 10 mii euro, echivalent în lei;

c) respectă prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005, cu modificările si completările ulterioare;

d) detine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare si urmărire cantitativă, calitativă si valorică a productiei membrilor.

Art. 6. – Pentru obtinerea recunoasterii ca grupuri de producători, persoanele juridice mentionate la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005, cu modificările si completările ulterioare, înaintează autoritătii competente a statului, reprezentată în teritoriu prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti sau, după caz, prin inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare, următoarele:

a) cererea prin care solicită recunoasterea ca grup de producători conform formularului prevăzut în anexa nr. 2 si, după caz, mentiunea că doreste să acceseze Programul SAPARD;

b) copie legalizată de pe actul constitutiv si/sau de pe statut;

c) copie de pe decizia adunării generale, în care se mentionează acordul acesteia pentru efectuarea demersurilor legale în vederea obtinerii recunoasterii ca grup de producători;

d) dovada valorii productiei comercializate, conform art. 5 lit. b) din prezentele norme;

e) lista membrilor, întocmită potrivit formularului prezentat în anexa nr. 3, aprobată de adunarea generală.

Art. 7. – În cazul în care un grup de producători mentionează că doreste să acceseze Măsura 3.2. “Constituirea grupurilor de producători“ din cadrul Programului SAPARD, dosarele se verifică si în conformitate cu cerintele din fisa tehnică a măsurii, iar procesul-verbal de constatare va fi completat corespunzător.

 

CAPITOLUL III

Organizatii de producători

 

Art. 8. – (1) Autoritatea competentă a statului recunoaste ca organizatie de producători orice persoană juridică prevăzută la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005, cu modificările si completările ulterioare, care activează în sectorul fructe si legume,solicită în scris o asemenea recunoastere si care:

a) face dovada îndeplinirii în totalitate a criteriilor de recunoastere prevăzute în anexa nr. 4;

b) prezintă dovezi care să ateste capacitatea de a-si desfăsura în mod eficient activitatea;

c) asigură managementul comercial si bugetar adecvat si pune efectiv la dispozitie membrilor mijloacele tehnice de stocare, sortare, ambalare si comercializare a productiei acestora;

d) dă posibilitatea membrilor să beneficieze de asistentă tehnică privind utilizarea tehnicilor de productie si gestiune a deseurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător.

(2) Persoanele juridice prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005, cu modificările si completările ulterioare, pot obtine recunoasterea ca organizatie de producători pentru una sau mai multe dintre următoarele grupe de produse:

(i) fructe si legume;

(ii) fructe;

(iii) legume;

(iv) fructe si/sau legume destinate procesării;

(v) fructe cu coajă;

(vi) ciuperci.

Art. 9. – Pentru obtinerea recunoasterii ca organizatie de producători, persoanele juridice prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005, cu modificările si completările ulterioare, care activează în sectorul fructe si legume, înaintează la nivel central, serviciului tehnic de specialitate din cadrul autoritătii competente a statului, următoarele:

a) cerere prin care solicită recunoasterea ca organizatie de producători conform formularului prevăzut în anexa nr. 2;

b) copie legalizată de pe actul constitutiv si/sau de pe statut;

c) copie de pe decizia adunării generale în care se mentionează acordul acesteia pentru efectuarea demersurilor legale în vederea obtinerii statutului de organizatie de producători;

d) dovada valorii productiei comercializate conform pct. 2 din anexa nr. 4;

e) lista membrilor, conform formularului prezentat în anexa nr. 3, aprobată de adunarea generală;

f) situatia centralizată privind productia, vânzările directe si cotizatia financiară a membrilor;

g) situatie centralizată privind programele de finantare accesate, activitătile fără caracter agricol si cele care urmăresc obtinerea de venituri prin furnizarea de servicii, rezultatele financiare si orice altă informatie relevantă care demonstrează capacitatea acesteia de a-si desfăsura activitatea în mod adecvat si eficient.

Art. 10. – (1) În cazul în care se constată că solicitantul nu a furnizat toate informatiile si/sau documentele necesare, serviciul tehnic de specialitate din cadrul autoritătii competente a statului transmite în termen de maximum 90 de zile solicitantului, în scris, o Onstiintare, indicând informatiile/documentele pe care trebuie să le înainteze în vederea obtinerii recunoasterii.

(2) În caz de nerespectare a termenului prevăzut la alin. (1), serviciul tehnic de specialitate din cadrul autoritătii competente a statului respinge cererea de recunoastere.

Art. 11. – În termen de maximum 90 de zile de la depunerea cererii, serviciul tehnic de specialitate din cadrul autoritătii competente a statului acordă avizul de recunoastere sau respinge cererea.

 

CAPITOLUL IV

Grup de producători recunoscut preliminar

 

Art. 12. – Persoanele juridice mentionate la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005, cu modificările si completările ulterioare, care activează în sectorul fructe si legume si care nu îndeplinesc conditiile de recunoastere ca organizatii de producători, pot obtine, la cerere, statutul de grup de producători recunoscut preliminar.

Art. 13. – (1) Pentru obtinerea statutului de grup de producători recunoscut preliminar, persoanele juridice legal constituite, prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005, cu modificările si completările ulterioare, care activează în sectorul fructe si legume, vor înainta la nivel central, serviciului tehnic de specialitate din cadrul autoritătii competente a statului, următoarele:

a) cerere de recunoastere preliminară, conform anexei nr. 2;

b) copie de pe decizia adunării generale în care se mentionează acordul acesteia pentru efectuarea demersurilor legale în vederea obtinerii statutului de grup de producători recunoscut preliminar;

c) lista membrilor, conform formularului prezentat în anexa nr. 3, aprobată de adunarea generală;

d) copie de pe actul constitutiv si/sau de pe statut, din care să rezulte îndeplinirea în totalitate a conditiilor prevăzute în anexa nr. 5;

e) plan de recunoastere în vederea evaluării si aprobării.

(2) Planul de recunoastere propune ca obiectiv general obtinerea statutului de organizatie de producători si cuprinde următoarele:

a) descrierea situatiei persoanei juridice în cauză privind infrastructura, numărul de membri, detalii despre membrii asociati, informatii privind productia membrilor si comercializarea acesteia;

b) informatii despre sistemul centralizat de facturare, înregistrare si urmărire cantitativă, calitativă si valorică a productiei membrilor;

c) durata estimată a planului, care nu trebuie să depăsească 5 ani;

d) măsurile ce vor fi implementate, cu termenele de realizare a acestora, în vederea obtinerii recunoasterii ca organizatie de producători.

Art. 14. – (1) Serviciul tehnic de specialitate din cadrul autoritătii competente a statului verifică documentele mentionate la art. 13 alin. (1) si se asigură, prin inspectii la fata locului, de:

a) exactitatea informatiilor furnizate;

b) eficienta economică si calitatea tehnică a planului de recunoastere, corectitudinea estimărilor din planul de investitii, precum si planificarea implementării acestuia.

(2) În urma acestor verificări, serviciul tehnic de specialitate din cadrul autoritătii competente a statului:

a) poate accepta planul de recunoastere si, prin urmare, acordă recunoasterea preliminară;

b) poate solicita modificarea planului de recunoastere;

c) poate respinge planul de recunoastere.

(3) Serviciul tehnic de specialitate din cadrul autoritătii competente a statului, acolo unde este cazul, acceptă planul de recunoastere numai dacă include modificările solicitate în conformitate cu alin. (2) lit. b).

(4) Serviciul tehnic de specialitate din cadrul autoritătii competente a statului ia o decizie privind aprobarea planului de recunoastere în termen de maximum 60 de zile de la primirea acestuia si o comunică în scris depunătorului.

Art. 15. – După acceptarea planului de recunoastere, serviciul tehnic de specialitate din cadrul autoritătii competente a statului decide acordarea avizului de recunoastere preliminară în termen de maximum 30 de zile.

Art. 16. – (1) Planul de recunoastere poate fi pus în aplicare numai după acordarea avizului de recunoastere preliminară.

(2) Planul de recunoastere se pune în aplicare pe perioade anuale, începând cu data acceptării sale de către serviciul tehnic de specialitate din cadrul autoritătii competente a statului.

(3) În timpul punerii în aplicare, serviciul tehnic de specialitate din cadrul autoritătii competente a statului poate accepta modificări ale planului de recunoastere, dacă în urma analizei documentelor justificative nu se constată modificări ale rezultatului final.

(4) Pentru orice modificare a planului de recunoastere, serviciul tehnic de specialitate din cadrul autoritătii competente a statului ia o decizie în termen de 30 de zile de la primirea cererii de modificare, după examinarea justificărilor prezentate.

(5) Este considerată respinsă orice cerere de modificare a planului de recunoastere pentru care nu s-a luat o decizie în intervalul de timp mentionat la alin. (4).

(6) Cel târziu până în a patra lună de la încheierea unei perioade anuale de implementare a unui plan de recunoastere, persoana juridică în cauză transmite serviciului tehnic de specialitate din cadrul autoritătii competente a statului o copie a bilantului contabil pentru anul precedent.

Art. 17. – Orice grup de producători recunoscut preliminar poate solicita în orice moment recunoasterea ca organizatie de producători, în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

 

CAPITOLUL V

Valoarea productiei comercializate

 

Art. 18. – (1) Activitatea principală a grupurilor de producători, a organizatiilor de producători, precum si a grupurilor de producători recunoscute preliminar constă în comercializarea productiei membrilor.

(2) Valoarea productiei comercializate apartinând persoanei juridice care detine sau care solicită recunoasterea nu poate fi mai mică decât valoarea obtinută din alte activităti.

(3) Prin alte activităti se întelege comercializarea de produse incluse în grupa sau grupele de produse pentru care persoana juridică detine ori solicită recunoasterea, dar care nu provin de la membrii acesteia.

(4) Următoarele activităti se exclud atât de la calculul activitătii principale, cât si de la calculul pentru alte activităti:

a) comercializarea produselor care nu fac parte din grupa sau grupele de produse pentru care persoana juridică în cauză detine sau solicită recunoasterea;

b) comercializarea de produse, care fac sau nu fac parte din grupa de produse pentru care persoana juridică în cauză detine ori solicită recunoasterea, cumpărate direct de la o altă persoană juridică, indiferent dacă aceasta din urmă detine sau nu recunoastere;

c) activitătile legate de productia altor produse agricole, precum si ambalarea sau prelucrarea acestora;

d) furnizarea de servicii

e) activitătile fără caracter agricol desfăsurate de persoana juridică în cauză.

 

CAPITOLUL VI

Procedura de evaluare si eliberare a avizului de recunoastere sau recunoastere preliminară

 

Art. 19. – (1) Sistemul administrativ pentru evaluarea conditiilor de recunoastere este asigurat de autoritatea competentă a statului, astfel:

a) la nivel teritorial, prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti sau, după caz, de către inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare;

b) la nivel central, prin serviciile tehnice de specialitate, pe categorii de produse, care functionează în cadrul autoritătii competente a statului.

(2) Persoanele juridice mentionate la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005, cu modificările si completările ulterioare, care solicită obtinerea recunoasterii ca grup de producători, vor înainta dosarul cu toate documentele necesare pentru o verificare prealabilă directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti sau, după caz, inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânătoare.

(3) Persoanele juridice mentionate la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005, cu modificările si completările ulterioare, care solicită obtinerea recunoasterii ca organizatie de producători sau ca grup de producători recunoscut preliminar, vor înainta dosarul cu toate documentele necesare, la nivel central, serviciului tehnic de specialitate din cadrul autoritătii competente a statului.

Art. 20. – (1) La nivelul autoritătii competente a statului evidenta grupurilor de producători, a organizatiilor de producători, precum si a grupurilor de producători recunoscute preliminar se tine în Registrul unic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(2) Directia generală de dezvoltare rurală este responsabilă pentru eliberarea avizului de recunoastere sau a avizului de recunostere preliminară, precum si pentru înregistrarea în Registrul unic a grupurilor si organizatiilor de producători, precum si a organizatiilor de producători recunoscute preliminar.

Art. 21. – (1) În cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti sau, după caz, în cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânătoare, personalul responsabil cu primirea, verificarea dosarelor si, după caz, verificarea respectării si mentinerii conditiilor de recunoastere de către grupurile de producători recunoscute se desemnează de către directorii executivi ai institutiilor sus-mentionate, în termen de 5 zile de la publicarea prezentelor norme.

(2) Persoanele desemnate conform alin. (1) verifică pentru fiecare solicitant dacă dosarul contine toate informatiile prevăzute de legislatie si transmit autoritătii competente a statului dosarul în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii.

(3) În cazul în care se constată că solicitantul nu a furnizat toate informatiile si/sau documentele necesare, i se va transmite o Onstiintare, în termen de 15 zile, în care se vor indica informatiile/documentele pe care trebuie să le înainteze în vederea obtinerii recunoasterii.

(4) Dacă în termen de 30 de zile nu sunt primite informatiile/documentele solicitate la alin. (3), dosarul se înaintează serviciului tehnic responsabil cu acordarea recunoasterii din cadrul autoritătii competente a statului cu propunerea de respingere a cererii.

Art. 22. – (1) Evaluarea dosarelor apartinând persoanelor juridice care solicită recunoasterea ca grup de producători se face de către serviciile tehnice de specialitate din cadrul autoritătii competente a statului, pe categorii de produse.

(2) Pentru sectorul fructe si legume acelasi serviciu tehnic de specialitate evaluează persoanele juridice care solicită recunoasterea ca grup de producători, ca organizatie de producători sau ca grup de producători recunoscut preliminar.

Art. 23. – (1) Toate deciziile serviciilor tehnice de specialitate care privesc grupurile de producători, organizatiile de producători sau grupurile de producători recunoscute preliminar sunt mentionate într-un procesverbal.

(2) Procesele-verbale vor fi redactate în două exemplare, primul exemplar fiind arhivat de către serviciul tehnic de specialitate, iar exemplarul 2 va fi transmis compartimentului desemnat cu înregistrarea în Registrul unic de evidentă a grupurilor, organizatiilor de producători si a grupurilor de producători recunoscute preliminar, care va efectua toate demersurile necesare pentru punerea în aplicare a deciziei serviciului tehnic de specialitate responsabil.

(3) În cazul persoanelor juridice care solicită recunoasterea ca organizatie de producători sau ca grup de producători recunoscut preliminar, serviciul tehnic de specialitate responsabil solicită, pentru aspecte tehnice care sunt de competenta altor servicii tehnice, opinia în scris a acestora.

(4) Autoritatea competentă a statului, prin serviciul tehnic de specialitate, înainte de a decide acordarea recunoasterii ca organizatie de producători sau ca grup de producători recunoscut preliminar, efectuează un control la fata locului pentru toate persoanele juridice în cauză.

(5) Avizul de recunoastere ca grup de producători prevăzut în anexa nr. 7, Avizul de recunoastere ca organizatie de producători prevăzut în anexa nr. 8, Avizul de recunoastere preliminară prevăzut în anexa nr. 9, Decizia de retragere a recunoasterii pentru grupurile de producători prevăzută în anexa nr. 10, Decizia de retragere a recunoasterii pentru organizatiile de producători prevăzută în anexa nr. 11 si Decizia de retragere a recunoasterii preliminare prevăzută în anexa nr. 12 se eliberează în două exemplare semnate de reprezentantul legal al autoritătii competente a statului. Exemplarul 2 se semnează pe verso de către secretarul de stat, directorul directiei de specialitate, personalul din cadrul serviciului tehnic de specialitate care a participat la luarea deciziei si reprezentantul legal al titularului.

(6) Costurile privind tipărirea documentelor prevăzute la alin. (5), precum si a Registrului unic se suportă din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 24. – (1) În conditiile prezentului ordin serviciile tehnice de specialitate au următoarele atributii:

a) decid măsurile care se impun în urma evaluării dosarelor depuse de către persoanele juridice îndreptătite, prin care se solicită obtinerea statutului de grup de producători, organizatie de producători sau grup de producători recunoscut preliminar;

b) decid măsurile care se impun în urma controalelor privind îndeplinirea sau mentinerea conditiilor de recunoastere sau recunoastere preliminară;

c) întocmesc si transpun un plan anual de monitorizare si control al grupurilor de producători, al organizatiilor de producători sau al grupurilor de producători recunoscute preliminar;

d) realizează corespondenta cu persoanele juridice îndreptătite;

e) realizează o bază de date pentru grupurile, organizatiile de producători si grupurile de producători recunoscute preliminar.

(2) Pentru sectorul de fructe si legume serviciul tehnic de specialitate are în plus următoarele atributii:

a) decide aprobarea planurilor de recunoastere; b) după integrarea României în structurile comunitare, notifică serviciului responsabil cu efectuarea plătilor din cadrul Agentiei de Plăti si Interventii pentru Agricultură aprobarea planurilor operationale, a planurilor de recunoastere si deciziile adoptate în privinta cererilor de retragere de pe piată.

Art. 25. – Prezentarea avizului de recunoastere ca grup sau ca organizatie de producători, precum si a avizului de recunoastere preliminară de către persoanele juridice îndreptătite presupune angajamentul acestora de a se supune verificărilor autoritătii competente a statului si de a pune la dispozitie reprezentantilor acesteia toate documentele si informatiile relevante pentru verificarea respectării conditiilor de recunoastere sau de recunoastere preliminară.

Art. 26. – (1) Deciziile serviciului tehnic de specialitate pot fi contestate în termen de 15 zile începând cu data Onstiintării solicitantului.

(2) Solutionarea contestatiilor presupune reanalizarea dosarelor contestatarilor de către o comisie de solutionare a contestatiilor, organizată în cadrul directiei de specialitate ai cărei membri sunt nominalizati de către directorul general.

(3) Termenul de rezolvare a unei contestatii este de 30 de zile.

Art. 27. – Persoanele juridice recunoscute ca grup de producători, ca organizatie de producători sau ca grup de producători recunoscut preliminar vor transmite în fiecare an serviciului tehnic de specialitate din cadrul autoritătii competente a statului o copie a bilantului contabil pentru anul fiscal anterior, în termen de 30 de zile de la transmiterea acestuia către organele financiare specializate, precum si orice altă modificare ulterioară care afectează conditiile de recunoastere.

Art. 28. – (1) În cadrul controalelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005, cu modificările si completările ulterioare, serviciile tehnice de specialitate responsabile efectuează anual un control asupra unui esantion semnificativ de grupuri, organizatii de producători sau grupuri de producători recunoscute preliminar, în vederea verificării mentinerii conditiilor de recunoastere sau de recunoastere preliminară.

(2) În cazul grupurilor de producători, controlul privind mentinerea conditiilor de recunoastere poate fi delegat reprezentantilor legali în teritoriu ai autoritătii competente a statului desemnati conform art. 21 alin. (1).

(3) Esantionul trebuie să reprezinte cel putin 50% din grupurile de producători, organizatiile de producători sau grupurile de producători recunoscute preliminar.

(4) Fiecare grup, organizatie de producători sau grup de producători recunoscut preliminar este controlat cel putin o dată la 2 ani.

(5) Controalele se realizează în baza unui plan de monitorizare si control conceput de fiecare serviciu tehnic de specialitate responsabil în urma analizelor de risc.

Art. 29. – (1) Pentru grupurile de producători, rezultatul verificărilor este consemnat într-un proces-verbal de constatare conform anexei nr. 13.

(2) Procesul-verbal de constatare se va întocmi în două exemplare, dintre care un exemplar va fi înmânat reprezentantului legal al persoanei juridice supuse controlului, urmând ca în termen de maximum 7 zile

lucrătoare de la data emiterii cel de-al doilea exemplar să fie transmis serviciului tehnic responsabil din cadrul autoritătii competente a statului.

(3) Pentru organizatiile de producători, precum si pentru grupurile de producători recunoscute preliminar, rezultatul verificărilor mentionate la art. 23 alin. (4) si la art. 28 alin. (1) se consemnează într-un raport de monitorizare si control contrasemnat de reprezentantul legal al persoanei juridice supuse verificării sau de înlocuitorul acestuia.

Art. 30. – Pentru organizatiile de producători recunoscute sau în curs de recunoastere, în timpul controalelor serviciul tehnic de specialitate verifică dacă acestea dispun de personalul, infrastructura si dotările necesare pentru realizarea obiectivelor acestora si care să asigure în special:

a) cunoasterea productiei membrilor;

b) sortarea, stocarea si ambalarea productiei membrilor;

c) managementul comercial si bugetar;

d) un sistem centralizat de facturare si de înregistrare a datelor.

Art. 31. – (1) În cazul în care, în urma controlului efectuat în conformitate cu dispozitiile art. 28 alin. (1), rezultă că nu mai sunt îndeplinite conditiile de recunoastere ca grup de producători sau ca organizatie de producători, serviciul tehnic de specialitate decide retragerea recunoasterii într-un interval de timp de maximum 60 de zile din momentul constatării neîndeplinirii conditiilor de recunoastere.

(2) Decizia de retragere a recunoasterii ca grup sau ca organizatie de producători se ia de către comisia de recunoastere, după transmiterea către persoanele juridice prevăzute la alin. (1) a unei Onstiintări privind deficientele constatate. Termenul de remediere a acestora este de maximum 60 de zile.

(3) Pentru grupurile de producători recunoscute preliminar, în cazul în care se constată o diferentă fată de măsurile planificate pentru transpunerea planului de recunoastere si care ar putea compromite realizarea acestuia, înainte de eliberarea deciziei de retragere a recunoasterii preliminare serviciul tehnic de specialitate solicită aplicarea de măsuri corective. Termenul de realizare a acestora nu poate depăsi 60 de zile.

(4) În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (2) si (3) nu au fost efectuate, serviciul tehnic de specialitate emite decizia de retragere a recunoasterii sau a recunoasterii preliminare.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 32. – În cadrul grupului, organizatiei de producători sau grupului de producători recunoscut preliminar nici un membru nu poate dispune de peste 49% din drepturile de vot.

Art. 33. – (1) Durata minimă de aderare a unui producător nu poate fi mai mică de un an.

(2) Cu toate acestea, în cazul accesării unui program de investitii, nici un membru nu poate fi scutit de obligatiile care decurg din acesta pe durata aplicării sale, cu exceptia cazului în care detine o derogare acordată de grupul sau de organizatia de producători în cauză.

(3) Renuntarea la calitatea de membru se comunică, în scris, cu cel putin 90 de zile înainte si devine efectivă numai după achitarea tuturor obligatiilor fată de grupul, organizatia de producători sau grupul de producători recunoscut preliminar în cauză.

Art. 34. – În cazul fuzionării a două sau mai multor grupuri ori organizatii de producători, constituite din membri care la rândul lor sunt persoane juridice compuse din producători, numărul minim de membri potrivit prezentelor norme se calculează pe baza numărului de producători asociati la fiecare dintre persoanele juridice în cauză.

Art. 35. – Anexele nr. 1–13 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1*)

la norme

 

LISTA

produselor apartinând sectorului fructe si legume

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

Solicitant*) ..........................................

..............................................................

Nr. ..... din ...../..../.....

CERERE

*) ..................................................................................................................................................., cu sediul în ...........................................................................................................................................,

telefon/fax: ...................., cod fiscal ..........................., reprezentată prin ...................................., domiciliat în localitatea ........................, str. ....................... nr. .... bl. ..., ap. ...., judetul ................,

posesor al BI/CI ...... Seria ...... nr. ................, eliberat/eliberată de ............... la data de ................, vă solicităm, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 171/2006, verificarea îndeplinirii conditiilor necesare pentru eliberarea avizului de recunoastere sau recunoastere preliminară ca:

• grup de producători                                        

• organizatie de producători                              

• grup de producători recunoscut preliminar       

De asemenea, dorim/nu dorim să accesăm măsura 3.2 “Constituirea grupurilor de producători din cadrul Programului SAPARD“.

Pentru aceasta, anexăm în copie:

1. ....................................

2. ....................................

3. ....................................

4. ....................................

5. ....................................

Cunoscând că falsul în declaratii este pedepsit de legea penală, declarăm pe propria răspundere că toate informatiile înscrise în documentele sus-mentionate sunt în conformitate cu realitatea.

 

Data ................

Director/Presedinte,

..................................


*) Denumirea societătii comerciale, societătii agricole, cooperativei agricole sau a altei forme de asociere, legal constituită, prevăzută la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

LISTA

membrilor titulari ai*) ......................................................, aprobată în adunarea generală din ........../............

 

Nr.

crt.

Numele

si prenumele

Data nasterii

Documentul

de identitate

Domiciliul stabil

Baza materială

de productie

Drept

de vot

%

Semnătura

zi

lună

an

Serie

Număr

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

Întocmit:

Numele si prenumele ......................................

Functia ..............................................................

Semnătura ........................................................

Data ..................................................................

Aprobat:

Numele si prenumele ......................................

Functia ..............................................................

Semnătura ........................................................

Data ..................................................................

 


*) Denumirea societătii comerciale, societătii agricole, cooperativei agricole sau a altei forme de asociere, legal constituită, prevăzută la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

CRITERII

de recunoastere a organizatiilor de producători

 

Poate solicita statutul de organizatie de producători orice persoană juridică mentionată la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005, cu modificările si completările ulterioare, care activează în domeniul fructelor si legumelor si care:

1. este constituită din cel putin 5 membri;

2. dovedeste prin evidentă contabilă o valoare minimă a productiei comercializate, pentru grupa de produs pentru care se solicită recunoasterea, de cel putin 100 mii euro, echivalent în lei;

3. este înfiintată la libera initiativă a producătorilor, pentru comercializarea în comun a următoarelor grupe de produse:

(i) fructe si legume (exceptând cartofii);

(ii) fructe;

(iii) legume (exceptând cartofii);

(iv) fructe si/sau legume destinate procesării;

(v) fructe cu coajă;

(vi) ciuperci;

4. solicită membrilor prin actul constitutiv si statutul organizatiei:

a) să aplice deciziile adoptate în cadrul adunării generale, care privesc date tehnice legate de productie, raportarea datelor privind productia si protectia mediului înconjurător;

b) să facă parte numai dintr-o singură organizatie de producători pentru aceeasi grupă de produse dintre cele mentionate la pct. 3;

c) să comercializeze cel putin 75% din productia realizată prin intermediul persoanei juridice. În cazul în care organizatia de producători îsi dă acordul, membrii pot:

(i) vinde consumatorilor, direct de pe exploatatia lor, cel mult 25% din productie, dacă sunt membri ai organizatiilor de producători recunoscute pentru grupa fructe si legume prevăzută la pct. 3 (i), si nu mai mult de 20% din productie dacă sunt membri ai celorlalte tipuri de organizatii de producători;

(ii) comercializa prin intermediul altei organizatii de producători desemnate de propria lor organizatie produsele care din cauza caracteristicilor pe care acestea le prezintă nu fac obiectul activitătilor comerciale ale organizatiei de producători din care face parte;

d) să pună la dispozitie informatiile solicitate de persoana juridică în cauză, referitoare la suprafetele recoltate, cantitătile recoltate si la vânzările directe, în vederea întocmirii statisticilor;

e) să plătească contributiile financiare prevăzute în actul constitutiv si/sau în statutul pentru înfiintare si functionare;

5. are mentionat în actul constitutiv si/sau statut cel putin:

a) procedurile de determinare, adoptare si modificare a deciziilor prevăzute la pct. 4 lit. a);

b) obligativitatea membrilor privind achitarea contributiei financiare necesare pentru finantarea persoanei juridice;

c) reglementări care să permită producătorilor membri să verifice în mod democratic organizatia lor si deciziile adoptate de aceasta;

d) penalităti pentru nerespectarea obligatiilor ce le revin conform actului constitutiv, în special neplata contributiilor financiare sau nerespectarea deciziilor adunării generale;

e) regulile de admitere a noilor membri, respectiv durata minimă a calitătii de membru care nu poate fi mai mică de un an;

6. detine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare si urmărire cantitativă, calitativă si valorică a productiei membrilor.

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

CONDITII DE RECUNOASTERE PRELIMINARĂ

 

Orice persoană juridică mentionată la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005, cu modificările si completările ulterioare, care activează în domeniul fructelor si legumelor, poate solicita obtinerea statutului de grup de producători recunoscut preliminar, dacă:

1. este constituită din cel putin 5 membri;

2. este înfiintată la libera initiativă a producătorilor următoarelor grupe de produse:

(i) fructe si legume (exceptând cartofii);

(ii) fructe;

(iii) legume (exceptând cartofii);

(iv) produse destinate procesării;

(v) fructe cu coajă;

(vi) ciuperci;

3. are aprobate în plenul adunării generale:

a) demersurile necesare pentru obtinerea avizului de recunoastere preliminară;

b) modificarea actului constitutiv si/sau a statutului, conform pct. 4 si 5 din anexa nr. 4.

 

ANEXA Nr. 6

la norme

 

REGISTRUL UNIC DE EVIDENTĂ

a grupurilor de producători, a organizatiilor de producători si a grupurilor de producători recunoscute preliminar conform Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr.

crt.

Numărul/data

documentului de intrare

Numărul/data cererii

de recunoastere

sau recunoastere

preliminară

Titularul*)

Sediul

administrativ

al titularului

(localitatea,

judetul)

Produsul/produsele

pentru care se

detine recunoasterea

sau recunoasterea

preliminară

Nr. si data

avizului de:

Nr. si data deciziei

de retragere a

recunoasterii sau

recunoasterii

preliminare

 

recunoastere

recunoastere

preliminară

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Semnătura mandatatului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Denumirea societătii comerciale, societătii agricole, cooperativei agricole sau a altei forme de asociere, legal constituită, prevăzută la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 7

la norme

 

– Exemplarul 1 –

 

ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

AVIZ DE RECUNOASTERE

Nr. ......................../..........................

 

Eliberat în temeiul prevederilor art. 5 si ale art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificările si completările ulterioare, si al Procesuluiverbal nr. .......... din ................

Prezentul aviz de recunoastere1) conferă statutul de grup de producători 2) ..............................

.................................................................................................................................................................,

a fost înregistrat sub nr. ...... din data de ...... în Registrul unic de evidentă a grupurilor de producători constituite pentru comercializarea produselor agricole si silvice si asigură titularului toate drepturile conferite de lege pentru următoarea/următoarele grupă/grupe de produse: .....................................................................................................................................................................................

Avizul de recunoastere îsi păstrează valabilitatea pe durata cât titularul îndeplineste criteriile de recunoastere pentru care a primit prezentul aviz de recunoastere.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

..................................................


1) Exemplarul 2 al avizului de recunoastere va fi contrasemnat de: directorul general al directiei de specialitate, personalul din cadrul serviciului de specialitate care a participat la luarea deciziei, mandatatul beneficiarului si de persoana responsabilă cu întocmirea acestuia.

2) Denumirea societătii comerciale, societătii agricole, cooperativei agricole, precum si a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute în art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005, cu modificările si completările ulterioare.

 

– Exemplarul 2 –

 

Pentru accesarea Programului SAPARD, grupul de producători este recunoscut pentru:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

 

Criteriile minime

obligatorii pentru

Programul SAPARD

Criteriile grupului

de producători

Dacă sunt îndeplinite

conditiile de acordare

a ajutorului

Da

Nu

Numărul de membri

 

 

 

 

Cifra de afaceri estimată

 

 

 

 

Productia

 

 

 

 

Valoarea anuală estimată a

produselor vândute

 

 

 

 

 

Secretar de stat

pentru dezvoltare rurală,

Numele ......................................

Semnătura ................................

Data ..........................................

 

 

Directia generală dezvoltare rurală

Întocmit de:

Numele ..........................................

Semnătura ....................................

Data ..............................................

 

ANEXA Nr. 8

la norme

 

ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

AVIZ DE RECUNOASTERE

Nr. ................../.........................

 

Eliberat în temeiul prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1) lit. a) si ale art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificările si completările ulterioare, si al Procesului-verbal nr. .......... din ..........

Prezentul aviz de recunoastere1) conferă statutul de organizatie de producători 2) ...................

.................................................................................................................................................................,

a fost înregistrat sub nr. ............. din data de ............ în Registrul unic de evidentă a grupurilor de producători constituite pentru comercializarea produselor agricole si silvice si asigură titularului toate drepturile conferite de lege pentru următoarea/următoarele grupă/grupe de produse:

...................................................................................................................................................................

Avizul de recunoastere îsi păstrează valabilitatea pe durata cât titularul îndeplineste criteriile de recunoastere pentru care a primit prezentul aviz de recunoastere.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

..................................................

 


1) Exemplarul 2 al avizului de recunoastere va fi contrasemnat pe verso de: secretarul de stat, directorul general al directiei de specialitate, personalul din cadrul serviciului de specialitate care a participat la luarea deciziei, mandatatul beneficiarului si de persoana responsabilă cu întocmirea acestuia.

2) Denumirea societătii comerciale, societătii agricole, cooperativei agricole, precum si a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 9

la norme

 

ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

AVIZ DE RECUNOASTERE PRELIMINARĂ

Nr. ......................./...................................

 

Eliberat în temeiul prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1) lit. a) si ale art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificările si completările ulterioare, si a Procesului-verbal nr. ................/...................

Prezentul aviz1) conferă statutul de grup de producători recunoscut preliminar 2) ...................

............................................................................................................................................................... .

Prezentul aviz de recunoastere preliminară a fost înregistrat sub nr. ..................... din data de ................. în Registrul unic de evidentă a grupurilor de producători constituite pentru comercializarea produselor agricole si silvice si asigură titularului toate drepturile conferite de lege pentru următoarea/următoarele grupă/grupe de produse:

........................................................

............................................................................................................................................................... .

Prezentul aviz de recunoastere preliminară îsi păstrează valabilitatea pe durata cât titularul îndeplineste criteriile stabilite de reglementările în vigoare.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

...................................................

 


1) Exemplarul 2 al avizului de recunoastere va fi contrasemnat pe verso de: secretar de stat, director general al directiei de specialitate, personalul din cadrul serviciului de specialitate care a participat la luarea deciziei, mandatatul beneficiarului si de persoana responsabilă cu întocmirea acestuia.

2) Denumirea societătii comerciale, societătii agricole, cooperativei agricole, precum si a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute în art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 10

la norme

 

ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

DECIZIE DE RETRAGERE A RECUNOASTERII

Nr. ......................../..........................................

 

Eliberată în temeiul prevederilor art. 5, 10 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificările si completările ulterioare, si a Procesului-verbal nr. ............./................

Către1)

.........................................................................................................................................................

Întrucât nu au fost respectate conditiile de recunoastere ca grup de producători, se emite prezenta decizie2) care anulează titularului toate drepturile conferite de reglementările în vigoare, pentru următoarea/următoarele grupă/grupe de produse:

............................................................................................................................................................................ .

Prezenta decizie de retragere a avizului de recunoastere a fost înregistrată sub nr. ......... din data de ............... în Registrul unic de evidentă a grupurilor de producători constituite pentru comercializarea produselor agricole si silvice.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

...................................................

 


1) Denumirea societătii comerciale, societătii agricole, cooperativei agricole, precum si a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute în art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005, cu modificările si completările ulterioare.

2) Exemplarul 2 va fi contrasemnat pe verso de: secretar de stat, director general al directiei de specialitate, personalul din cadrul serviciului de specialitate care a participat la luarea deciziei, mandatatul beneficiarului si de persoana responsabilă cu întocmirea acestuia.

 

ANEXA Nr. 11

la norme

 

ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

DECIZIE DE RETRAGERE A RECUNOASTERII

Nr. ............................/...........................................

 

Eliberată în temeiul prevederilor art. 5, 10 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificările si completările ulterioare, si a Procesului-verbal nr. ........../.............

Către1)

.........................................................................................................................................................

Întrucât nu au fost respectate conditiile de recunoastere ca organizatie de producători, se emite prezenta decizie2) care anulează titularului toate drepturile conferite de reglementările în vigoare, pentru următoarea/următoarele grupă/grupe de produse:

....................................................................................................................................................................................

Prezenta decizie de retragere a avizului de recunoastere a fost înregistrată sub nr. ......... din data de ............... în Registrul unic de evidentă a grupurilor de producători constituite pentru comercializarea produselor agricole si silvice.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

...................................................

 

ANEXA Nr. 12

la norme

 

ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

DECIZIE DE RETRAGERE A RECUNOASTERII PRELIMINARE

Nr. .........................../............................

 

Eliberată în temeiul prevederilor art. 5 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificările si completările ulterioare, si a Procesului-verbal nr. ....../.........

Către1)

.........................................................................................................................................................

Întrucât nu au fost respectate conditiile de recunoastere ca grup de producători recunoscut preliminar, se emite prezenta decizie2) care anulează titularului toate drepturile conferite de reglementările în vigoare, pentru următoarea/următoarele grupă/grupe de produse: ........................................................................................................................................................................... .

Prezenta decizie de retragere a avizului de recunoastere preliminară a fost înregistrată sub nr. ......... din data de ............... în Registrul unic de evidentă a grupurilor de producători constituite pentru comercializarea produselor agricole si silvice.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

.....................................................

 


1) Denumirea societătii comerciale, societătii agricole, cooperativei agricole, precum si a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute în art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005, cu modificările si completările ulterioare.

2) Exemplarul 2 va fi contrasemnat pe verso de: secretar de stat, director general al directiei de specialitate, personalul din cadrul serviciului de specialitate care a participat la luarea deciziei, mandatatul beneficiarului si de persoana responsabilă cu întocmirea acestuia.

 

ANEXA Nr. 13

la norme

 

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE

Încheiat azi ........./....../.........

 

Subsemnatul ................................................., având functia de ...................................... în cadrul1) .................................., verificând îndeplinirea de către1) ....................................., cu sediul în ............................................., a criteriilor si dimensiunilor de recunoastere în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor

de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificările si completările ulterioare, si cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 171/2006, am constatat că:

1. Obiectul de activitate al solicitantului, conform statutului si situatiilor privind activitatea, (nu) corespunde prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 171/2006, iar grupa de produse ................................................ declarată face obiectul activitătii comerciale de bază.

2. Titularul1) ............................................. este format dintr-un număr de ............ (............în litere...............) membri, asa cum rezultă din Lista membrilor titulari, număr care nu (este) mai mic decât numărul minim de membri prevăzut prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 171/2006.

3. Informatii privind valoarea productiei comercializate:

a) valoarea obtinută prin comercializarea produselor membrilor din grupa sau grupele pentru care se solicită acordarea (mentinerea) recunoasterii/recunoasterii preliminare:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................;

b) valoarea obtinută prin comercializarea produselor membrilor din alte grupe de produse decât cele pentru care se solicită acordarea (mentinerea) recunoasterii/recunoasterii preliminare:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................;

c) valoarea obtinută prin comercializarea produselor cumpărate de la alte persoane juridice:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................;

d) valoarea obtinută din asigurarea de servicii:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... .

4. Informatii privind infrastructura solicitantului (spatii de depozitare, hală de sortare, ambalare, masini de ambalare, etichetare etc.):

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................


1) Denumirea societătii comerciale, societătii agricole, cooperativei agricole sau a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute în art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005, cu modificările si completările ulterioare.

 

5. În cazul accesării măsurii 3.2 “Constituirea grupurilor de producători din Programul SAPARD“:

 

Produsul

Productia marfă    sau

Baza de productie

Cereale si plante tehnice

...t materie primă/an

..................... ha

Plante medicinale si aromatice

.................. t/an

..................... ha

Culturi specializate: tutun, hamei (uscate)

.................. t/an

..................... ha

Legume si cartofi

.................. t/an

..................... ha

Fructe, inclusiv struguri de masă

.................. t/an

..................... ha

Struguri de vin

.................. t/an

..................... ha

Ciuperci de cultură

.................. t/an

..................... ha

Flori si plante ornamentale

.................. fire/an

..................... ha

Produse animaliere

 

 

Lapte

.................. hl/an (t/an)

..................... capete

Carne de:

 

 

– vacă

.................. t viu/an

..................... capete

– porc

.................. t viu/an

..................... capete

– oaie si capră

.................. t viu/an

..................... capete

– pasăre

.................. t viu/an

..................... capete

– amestec de specii cifra de afaceri în euro

 

 

Ouă de consum

.................. mii/an

..................... capete

Miere de albine si produse apicole

.................. t/an

........ familie de albine

Produse silvice

 

 

- lemnoase si nelemnoase (cel putin 1% din cifra de afaceri)

echivalent a...... m3 lemn brut/an

..................... ha

 

6. Alte observatii:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

Întocmit:

Numele si prenumele ..........................

Functia ..................................................

Semnătura ............................................

Luat la cunostintă:

Numele si prenumele ......................

Functia ..............................................

Semnătura ........................................