MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 285         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 29 martie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

73. – Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deseurilor de origine animală

 

362. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deseurilor de origine animală

 

370. – Decret privind avansarea în gradul profesional de chestor principal de politie a unui chestor de politie din Ministerul Administratiei si Internelor

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

13. – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

353. – Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome “Rasirom“

 

373. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru prevenirea si înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii

 

374. – Hotărâre privind prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005 si ale Hotărârii Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

33. – Decizie privind constituirea Comisiei speciale pentru simplificarea formalitătilor administrative necesare eliberării permiselor de muncă

 

34. – Decizie privind eliberarea domnului Valeriu Turcan din functia de presedinte al Agentiei pentru Strategii Guvernamentale

 

35. – Decizie privind numirea domnului Alfred Bulai în functia de presedinte al Agentiei pentru Strategii Guvernamentale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

170. – Ordin al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Ghidului de securitate privind sistemul de operare Windows 2000 Server – DS 17

 

171. – Ordin al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Ghidului INFOSEC privind estimarea nivelurilor de încredere pentru medii specifice în care operează sisteme informatice si de comunicatii – DS 13

 

216. – Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru prorogarea termenului de depunere a declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. XVIII din 12 decembrie 2005

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deseurilor de origine animală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 47 din 11 august 2005 privind reglementări de neutralizare a deseurilor de origine animală, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.16 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 26 august 2005, cu următoarele modificări:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) animal de interes economic – orice animal crescut sau detinut în gospodăriile private si în fermele de crestere intensivă, în mod obisnuit, în scopul desfăsurării unei activităti economice;“.

2. Alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“(3) Consiliile locale au obligatia de a-si asigura contractual serviciile unei unităti de ecarisare autorizate conform legislatiei în vigoare.“

3. Alineatele (1) si (2) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:

“Art.10. – (1) Crescătorii individuali de animale sunt obligati să anunte în maximum 24 de ore consiliul local asupra mortii animalelor la care se referă prezenta ordonantă.

(2) Consiliul local sesizat în conditiile alin. (1) are obligatia să anunte de îndată unitatea de ecarisare.“

4. Alineatul (3) al articolului 13 se abrogă.

5. La articolul 16, punctul 4 al literei b) va avea următorul cuprins:

“4. transportul, respectiv manipularea sau depozitarea deseurilor de origine animală;“.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

LUCIAN AUGUSTIN BOLCAS

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 martie 2006.

Nr. 73.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deseurilor de origine animală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deseurilor de origine animală si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 362.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind avansarea în gradul profesional de chestor principal de politie a unui chestor de politie din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, si ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnului chestor de politie Chesnoiu Stefan Niculaie I se acordă gradul profesional de chestor principal de politie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 24 martie 2006.

Nr. 370.

 

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 39, 42 si 60 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.258 din 27 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică în sensul că domnul deputat William Gabriel Brînză, apartinând Grupului Parlamentar al Partidului Democrat, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 martie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 martie 2006.

Nr. 13.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome “Rasirom“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome “Rasirom“, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informatii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor înscrisi în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Rasirom“ se aprobă de Serviciul Român de Informatii, cu respectarea prevederilor bugetare anuale.

Art. 2. – (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Rasirom“, aprobat potrivit art. 1, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Serviciului Român de Informatii, cu avizele Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă “Rasirom“ va efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. – (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, si amenda se aplică persoanelor care se fac răspunzătoare de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru Radu Timofte

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 martie 2006.

Nr. 353.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru prevenirea si înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 15.000 mii lei (RON), din care suma de 14.000 mii lei (RON) la capitolul 70.01 “Locuinte si dezvoltare publică“, titlul 71 “Active nefinanciare“, articolul 71.01 “Active fixe (inclusiv reparatii capitale)“, alineatul 71.01.30 “Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)“ si suma de 1.000 mii lei (RON) la capitolul 80.01 “Actiuni generale economice, comerciale si de muncă“, titlul 20 “Bunuri si servicii“, articolul 20.23 “Prevenirea si combaterea inundatiilor si îngheturilor“.

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru realizarea în regim de urgentă a lucrărilor de investitii pentru prevenirea si înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum si pentru asigurarea de materiale si utilaje necesare interventiei de urgentă în caz de calamităti produse de inundatii.

Art. 2. – Elaborarea documentatiilor tehnico-economice, executia lucrărilor, precum si achizitionarea de materiale si utilaje necesare interventiei de urgentă în caz de calamităti produse de inundatii se contractează de către Administratia Natională “Apele Române“, în calitate de beneficiar, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, avându-se în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare, aplicate în situatii de fortă majoră.

Art. 3. – (1) Până la aprobarea documentatiilor tehnicoeconomice, se aprobă dechiderea finantării si începerea executiei lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate cantitativ si valoric.

(2) Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza situatiilor de lucrări însusite de beneficiar.

(3) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor va aproba documentatiile tehnico-economice aferente lucrărilor prevăzute în anexă, necesare prevenirii si înlăturării calamitătilor naturale produse de inundatii, precum si materialele si utilajele necesare interventiei de urgentă în caz de calamităti produse de inundatii.

Art. 4. – Pentru asigurarea fondurilor necesare finantării lucrărilor prevăzute la art. 1, se suplimentează cu suma de 15.000 mii lei (RON) Fondul de interventie la dispozitia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

Art. 5. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pe anul 2006.

Art. 6. – Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 373.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA   LUCRĂRILOR DE  INVESTITII

pentru prevenirea si înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii, care se realizează în regim de urgentă din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005 si ale Hotărârii Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 si 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se prelungeste până la data de 31 martie 2006 aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 20 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 4 aprilie 2005, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – (1) Pentru asigurarea continuitătii tratamentului bolnavilor inclusi în programele curative de sănătate, până la finalizarea licitatiilor nationale pentru programele, respectiv subprogramele de sănătate, si încheierea contractelor de furnizare de medicamente si materiale sanitare specifice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate este abilitată să utilizeze fondurile alocate cu această destinatie în baza actelor aditionale la contractele derulate în anul 2005.

(2) Furnizarea cantitătilor de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice, corespunzătoare necesarului lunar, se face în conditiile mentinerii ofertei de către furnizorii de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică si în cazul contractelor încheiate între casele de asigurări de sănătate si unitătile sanitare prin care se derulează subprogramele de sănătate pentru care nu se organizează licitatie la nivel national.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 374.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei speciale pentru simplificarea formalitătilor administrative necesare eliberării permiselor de muncă

 

În temeiul art. 18 alin. (1) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. – Se constituie Comisia specială pentru simplificarea formalitătilor administrative necesare eliberării permiselor de muncă, denumită în continuare Comisia specială, în următoarea componentă:

a) seful Cancelariei Primului-Ministru;

b) un secretar de stat din Ministerul Administratiei si Internelor;

c) presedintele Autoritătii pentru străini;

d) un secretar de stat din Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

e) presedintele Oficiului pentru Migratia Fortei de Muncă;

f) un secretar de stat din Ministerul Finantelor Publice;

g) presedintele Agentiei Române pentru Investitii Străine;

h) un secretar de stat din Ministerul Justitiei;

i) un consilier de stat al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile mediului de afaceri si întreprinderilor mici si mijlocii;

j) un consilier de stat al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniul economic.

Art. 2. – (1) Presedintele Comisiei speciale este seful Cancelariei Primului-Ministru.

(2) În cazul în care nu poate participa la sedintele Comisiei speciale, presedintele poate fi reprezentat de un secretar de stat sau de un consilier de stat din cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

(3) La sedintele Comisiei speciale pot fi invitati, în functie de necesităti, si reprezentanti ai altor autorităti si institutii publice, desemnati de conducătorii acestora.

Art. 3. – În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, reprezentantii autoritătilor si institutiilor publice prevăzute la art. 1 se vor întruni în

prima sedintă a Comisiei speciale la sediul Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 4. – În scopul rezolvării problemelor curente si al elaborării documentelor ce urmează să fie analizate, Comisia specială îsi constituie, în prima sedintă, un colectiv de lucru format din experti si alti specialisti ai autoritătilor si institutiilor publice reprezentate.

Art. 5. – Comisia specială are în competentă:

a) analiza reglementărilor incidente domeniului;

b) formularea de propuneri privind sistematizarea si asanarea legislatiei în materia permiselor de muncă;

c) elaborarea documentului de politici publice privind simplificarea formalitătilor administrative necesare eliberării permiselor de muncă.

Art. 6. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, Comisia specială, prin presedintele acesteia, va prezenta Guvernului spre adoptare documentul de politici publice prevăzut la art. 5 lit. c) si proiectele de acte normative privind simplificarea formalitătilor administrative pentru eliberarea permiselor de muncă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 23 martie 2006.

Nr. 33.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Valeriu Turcan din functia de presedinte al Agentiei pentru Strategii Guvernamentale

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. a) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere dispozitiile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 406/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Strategii Guvernamentale,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Valeriu Turcan se eliberează din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat al Agentiei pentru Strategii Guvernamentale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 27 martie 2006.

Nr. 34.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Alfred Bulai în functia de presedinte al Agentiei pentru Strategii Guvernamentale

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. a) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere dispozitiile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 406/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Strategii Guvernamentale,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Alfred Bulai se numeste în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat al Agentiei pentru Strategii Guvernamentale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 27 martie 2006.

Nr. 35.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului de securitate privind sistemul de operare Windows 2000 Server – DS 17

 

În temeiul art. 1 alin. (4) lit. b) si al art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările si completările ulterioare,

directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Ghidul de securitate privind sistemul de operare Windows 2000 Server – DS 17, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Ghidul prevăzut la art. 1 este elaborat de Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat (ORNISS), în conformitate cu cerintele politicii nationale care cuprind si recomandările NATO si UE privind securitatea sistemelor informatice si de comunicatii, precum si cele mai bune practici din statele membre NATO si UE în domeniul protectiei informatiilor clasificate.

Art. 3. – Ghidul aprobat potrivit art. 1 abordează aspecte legate de politica de securitate a sistemelor informatice si de comunicatii care vehiculează informatii clasificate si care dispun de un mediu de retea bazat pe sistemul de operare Windows 2000 Server.

 

p. Directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat,

Sorin Eugen Constantinescu

 

Bucuresti, 10 martie 2006.

Nr. 170.


*) Anexa se comunică persoanelor juridice de drept public si privat îndreptătite.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMAfiIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului INFOSEC privind estimarea nivelurilor de încredere pentru medii specifice în care operează sisteme informatice si de comunicatii – DS 13

 

În temeiul art. 1 alin. (4) lit. b) si al art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările si completările ulterioare,

directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Ghidul INFOSEC privind estimarea nivelurilor de încredere pentru medii specifice în care operează sisteme informatice si de comunicatii – DS 13, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Ghidul aprobat potrivit art. 1 abordează aspecte legate de nivelurile de încredere în functiile de securitate ale produselor de securitate IT, precum si de stabilirea unor niveluri minime de încredere pentru sistemele informatice si de comunicatii nationale, care vehiculează informatii clasificate.

 

p. Directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat,

Sorin Eugen Constantinescu

 

Bucuresti, 10 martie 2006.

Nr. 171.


*) Anexa se comunică persoanelor juridice de drept public si privat îndreptătite.

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru prorogarea termenului de depunere a declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori

 

Având în vedere art. 12 alin. (3) din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă, cu modificările si completările ulterioare, Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 100/2006 pentru aprobarea Declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori, Nota Inspectiei Muncii nr. 285 din 20 martie 2006 privind prorogarea termenului de depunere a Declaratiei fiscale privind comisionul datorat de angajatori,

în baza art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Termenul de depunere a Declaratiei fiscale privind comisionul datorat pentru luna ianuarie 2006, prevăzut la art. 2 din Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 100/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, se prorogă până la data de 25 aprilie 2006.

Art. 2. – Declaratia fiscală privind comisionul datorat pentru luna februarie 2006 se depune la inspectoratul teritorial de muncă până la data de 25 aprilie 2005.

Art. 3. – Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de muncă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 21 martie 2006.

Nr. 216.

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

 

– SECTIILE UNITE –

 

DECIZIA Nr. XVIII

din 12 decembrie 2005

 

Dosar nr. 13/2005

 

Sub presedintia doamnei Lidia Bărbulescu, vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie

Înalta Curte de Casatie si Justitie, constituită în Sectii Unite, conformându-se dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit la data de 21 noiembrie 2005 în vederea examinării recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la confiscarea specială a mijlocului de transport în cazul infractiunilor prevăzute de art. 2–10 din Legea nr. 143/2000.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea cerintelor legii, fiind prezenti 95 de judecători din totalul de 110 aflati în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Nicoleta Eucarie.

Reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, cerând să fie admis în sensul de a se stabili că, în cazul infractiunilor prevăzute de art. 2–10 din Legea nr. 143/2000, confiscarea specială a mijlocului de transport se dispune ori de câte ori se dovedeste că acesta a constituit un mijloc propriu de realizare a activitătii infractionale impus de natura si specificul faptei incriminate, precum si în cazul în care acesta a constituit o componentă a modului de concepere a activitătii infractionale.

În vederea deliberării, a fost amânată pronuntarea pentru data de 12 decembrie 2005, când

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

În legătură cu aplicarea dispozitiilor art. 118 lit. b) din Codul penal si ale art. 17 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, s-a constatat că instantele judecătoresti nu au un punct de vedere unitar, pronuntându-se în mod diferit cu privire la confiscarea specială a mijlocului de transport în cazul infractiunilor prevăzute de art. 2–10 din aceeasi lege. Astfel, unele instante s-au pronuntat în sensul că, în cazul acestor infractiuni, confiscarea specială se dispune ori de câte ori mijlocul de transport a fost folosit la realizarea laturii obiective a uneia dintre infractiunile prevăzute de art. 2–10 din Legea nr. 143/2000, fără a constitui însă un mijloc indispensabil de săvârsire a infractiunii.

Alte instante, dimpotrivă, s-au pronuntat în sensul că, în cazul infractiunilor prevăzute de art. 2–10 din Legea nr. 143/2000, confiscarea specială a mijlocului de transport se dispune atunci când acesta a servit efectiv la realizarea laturii obiective a uneia dintre infractiunile prevăzute de art. 2–10 din aceeasi lege, precum si atunci când mijlocul de transport, prin modul în care a fost concepută activitatea infractională, era destinat să servească la realizarea laturii obiective a uneia dintre infractiunile mentionate.

Aceste din urmă instante au procedat corect.

Cu privire la confiscarea specială, art. 17 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri prevede că drogurile si alte bunuri care au făcut obiectul infractiunilor prevăzute de art. 2–10 din lege se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

Totodată, potrivit art. 118 lit. b) din Codul penal, sunt supuse confiscării speciale lucrurile care au servit sau care au fost destinate să servească la săvârsirea unei infractiuni, dacă sunt ale infractorului, aceste prevederi din partea generală a Codului penal fiind aplicabile, conform art. 362 din acelasi cod, si faptelor sanctionate penal prin legi speciale, cum este cazul faptelor sanctionate penal prin art. 2–10 din Legea nr. 143/2000.

Ca atare, în temeiul art. 17 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, raportat la art. 118 lit. b) din Codul penal, confiscarea specială a mijlocului de transport se poate dispune în cazul în care se dovedeste că acesta a servit la săvârsirea uneia dintre infractiunile prevăzute de art. 2–10 din Legea nr. 143/2000, precum si în cazul în care se dovedeste că mijlocul de transport a fost destinat să servească la săvârsirea uneia dintre aceste infractiuni.

Măsura de sigurantă a confiscării speciale a mijlocului de transport se dispune, tinându-se seama de prevederile art. 111 alin. 1 din Codul penal, în măsura în care există o stare de pericol rezultată din întrebuintarea pe care acesta a primit-o în săvârsirea unei infractiuni dintre cele prevăzute de art. 2–10 din Legea nr. 143/2000 sau din destinatia care i s-a dat mijlocului de transport în scopul comiterii infractiunii.

Prin urmare, pentru a fi supus confiscării speciale în temeiul art. 17 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, raportat la art. 118 lit. b) teza I din Codul penal, mijlocul de transport trebuie să fi servit efectiv la săvârsirea uneia dintre infractiunile prevăzute de art. 2–10 din Legea nr. 143/2000, adică să fi fost unul dintre mijloacele de care făptuitorul s-a folosit efectiv pentru a comite infractiunea, iar pentru a fi supus confiscării speciale în temeiul art. 17 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, raportat la art. 118 lit. b) teza a II-a din Codul penal, mijlocul de transport trebuie să fie fabricat, pregătit sau adaptat în scopul săvârsirii uneia dintre infractiunile prevăzute de art. 2–10 din Legea nr. 143/2000, fiind deci destinat să servească la comiterea acesteia.

În acest sens, de exemplu, mijlocul de transport cu care făptuitorul s-a deplasat având asupra sa o cantitate de droguri ce urma a fi vândută nu ar putea fi considerat că a servit la săvârsirea infractiunii, în timp ce mijlocul de transport în caroseria căruia au fost ascunse drogurile ce urmau a fi vândute, precum si mijlocul de transport care a fost pregătit sau adaptat pentru a putea fi ascunse drogurile în interiorul acestuia sunt supuse confiscării speciale, întrucât primul a servit efectiv la săvârsirea infractiunii, iar cel de-al doilea a fost pregătit ori adaptat în scopul comiterii acesteia, fiind destinat să servească la săvârsirea infractiunii.

În consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, si ale art. 4142 din Codul de procedură penală, urmează a se admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si a se decide în sensul concluziilor mentionate.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

            Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

În aplicarea dispozitiilor art. 118 lit. b) din Codul penal si ale art. 17 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, privind confiscarea specială a mijlocului de transport în cazul infractiunii de trafic de droguri, stabilesc:

Măsura de sigurantă a confiscării speciale a mijlocului de transport se va dispune, în temeiul art. 17 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, raportat la art. 118 lit. b) teza I din Codul penal, numai în cazul în care se dovedeste că acesta a servit efectiv la realizarea laturii obiective a uneia dintre modalitătile normative ale infractiunilor prevăzute de art. 2–10 din Legea nr. 143/2000, precum si în cazul în care se dovedeste că mijlocul de transport a fost fabricat, pregătit ori adaptat în scopul realizării laturii obiective a acestor infractiuni.

Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 2 din Codul de procedură penală.

Pronuntată în sedinta publică din 12 decembrie 2005.

 

VICEPRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

LIDIA BĂRBULESCU

Magistrat-asistent-sef,

Victoria Maftei