MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 289         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 30 martie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 174 din 28 februarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Codul penal

 

Decizia nr. 175 din 28 februarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 57 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

338. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 262/2005 privind trecerea unor terenuri, proprietate publică a statului, din administrarea Autoritătii Nationale a Vămilor în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

346. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.405/2005 privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Autoritătii Nationale a Vămilor în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

61. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comertul intracomunitar cu animale din speciile bovine si suine

 

82. – Ordin al ministrului integrării europene privind modificarea si completarea Procedurilor de implementare, monitorizare si evaluare a subprogramului “Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitătilor întreprinderilor mici si mijlocii“

 

83. – Ordin al ministrului integrării europene privind modificarea si completarea Procedurilor privind implementarea subprogramului “Investitii în servicii sociale“

 

101. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 64/2006

 

131. – Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii – I.N.S.C.C. Bucuresti

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 174

din 28 februarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Codul penal

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Marinela Mincă – procuror

Marieta Safta – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Codul penal, exceptie ridicată de Victoria Velniciuc în Dosarul nr. 5.114/2005 al Judecătoriei Craiova.

La apelul nominal este prezentă partea Nelu Iovan, lipsind autoarea exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Nelu Iovan depune la dosarul cauzei concluzii scrise, prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, referindu-se la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 6 decembrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 5.114/2005, Judecătoria Craiova a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Codul penal, exceptie ridicată de Victoria Velniciuc în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale criticate încalcă libertatea de exprimare, astfel cum este consacrată aceasta de prevederile cuprinse în art. 30 alin. (1) din Legea fundamentală si în art. 10 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, în opinia autoarei exceptiei fiind “inadmisibilă lipsirea de libertatea de exprimare a gândurilor si opiniilor“. Se sustine, totodată, că fapta incriminată de textul de lege criticat nu prezintă gradul de pericol social al unei infractiuni.

Judecătoria Craiova consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât stabilirea prin lege a unor restrângeri sau sanctiuni nu este o măsură incompatibilă cu libertatea de exprimare.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului, referindu-se la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 206 din Codul penal, având următoarea redactare:

Afirmarea sau imputarea în public, prin orice mijloace, a unei fapte determinate privitoare la o persoană, care, dacă ar fi adevărată, ar expune acea persoană la o sanctiune penală, administrativă sau disciplinară, ori dispretului public, se pedepseste cu amendă de la 2.500.000 lei la 130.000.000 lei.

Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.“

Dispozitiile constitutionale pretins încălcate sunt cuprinse în art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului si în art. 30 alin. (1) privind libertatea de exprimare. Se invocă, de asemenea, art. 10 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care consacră dreptul oricărei persoane la libertatea de exprimare.

Examinând exceptia astfel cum a fost formulată, Curtea constată că s-a mai pronuntat în jurisprudenta sa asupra constitutionalitătii art. 206 din Codul penal în cauze în care, de asemenea, se invoca încălcarea dispozitiilor constitutionale referitoare la libertatea de exprimare. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 139 din 10 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 25 aprilie 2005, si Decizia nr. 346 din 28 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 4 august 2005. Solutia de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, pronuntată de Curte cu acele prilejuri, precum si considerentele care au fundamentat-o sunt valabile si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale.

 Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Codul penal, exceptie ridicată de Victoria Velniciuc în Dosarul nr. 5.114/2005 al Judecătoriei Craiova.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 februarie 2006.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 175

din 28 februarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 57 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Marinela Mincă – procuror

Marieta Safta – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 57 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Constantin Caras în Dosarul nr. 5.268/2005 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia penală.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă Curtii că autorul exceptiei a depus la dosarul cauzei un memoriu prin care solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, referindu-se la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 9 decembrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 5.268/2005, Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 57 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Constantin Caras în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că art. 57 din Codul de procedură penală încalcă principiul impartialitătii justitiei, întrucât informatiile la care se referă acesta trebuie să fie puse si la dispozitia părtilor, nu numai a instantei de judecată.

Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate nu încalcă prevederile constitutionale invocate. Se arată că informatiile la care se referă art. 57 din Codul de procedură penală au un caracter secret nu numai în raport cu petitionarul, ci si cu celelalte părti, care, de asemenea, nu au acces la aceste documente, solicitate doar pentru lămurirea instantei.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului, referindu-se la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 57 din Codul de procedură penală, având următoarea redactare: “Presedintele Curtii Supreme de Justitie cere, pentru lămurirea instantei, informatii de la presedintele instantei ierarhic superioare celei la care se află cauza a cărei strămutare se cere, comunicându-i totodată termenul fixat pentru judecarea cererii de strămutare.

Când Curtea Supremă de Justitie este instanta ierarhic superioară, informatiile se cer Ministerului Justitiei.

În cazul introducerii unei noi cereri de strămutare cu privire la aceeasi cauză, cererea de informatii este facultativă.“

Dispozitiile constitutionale pretins încălcate sunt cuprinse în art. 124 alin. (2), potrivit căruia “Justitia este unică, impartială si egală pentru toti“.

Examinând exceptia astfel cum a fost formulată, Curtea retine că strămutarea constituie o procedură specială de stabilire a competentei teritoriale a instantei de judecată, menită să asigure conditiile unui proces echitabil, inclusiv sub aspectul judecării cauzei de o instantă impartială. Astfel, faptele asupra cărora este chemată să se pronunte instanta competentă să judece cererea de strămutare nu tin de pricina însăsi, ci de asigurarea conditiilor pe care le implică normele procedurale, respectiv nepărtinirea si obiectivitatea în solutionarea cauzei. Întrucât informatiile obtinute în cadrul acestei proceduri nu privesc solutionarea în fond a procesului penal, faptul că nu sunt accesibile părtilor nu este de natură să aducă atingere în nici un fel drepturilor procesuale ale acestora si, cu atât mai putin, principiului impartialitătii justitiei, câtă vreme scopul solicitării acestor informatii este tocmai acela de a stabili dacă în cauză este asigurată si această garantie procedurală.

 Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 57 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Constantin Caras în Dosarul nr. 5.268/2005 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 februarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 262/2005 privind trecerea unor terenuri, proprietate publică a statului, din administrarea Autoritătii Nationale a Vămilor în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 262/2005 privind trecerea unor terenuri, proprietate publică a statului, din administrarea Autoritătii Nationale a Vămilor în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 7 aprilie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Se aprobă trecerea unor terenuri, proprietate publică a statului, identificate potrivit anexei nr. 1 si planului prevăzut în anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Autoritătii Nationale a Vămilor în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.“

2. Anexa la hotărâre devine anexa nr. 1.

3. Prima coloană a pozitiei a II-a “Albita“ din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“Locul unde este situat terenul care se transmite Vama Albita – satul Râsesti, comuna Drânceni, judetul Vaslui; terenul se află în vama Albita, pe sensul de intrare în România, pe partea dreaptă, în zona platformei de control a Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România, înainte de terminalul de marfă, conform planului prevăzut în anexa nr. 2.“

4. Hotărârea se completează cu anexa nr. 2 cuprinzând planul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 martie 2006.

Nr. 338.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 2

la Hotărârea Guvernului nr. 262/2005)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.405/2005 privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea

Autoritătii Nationale a Vămilor în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 1.405/2005 privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Autoritătii Nationale a Vămilor în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.050 din 25 noiembrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Se aprobă transmiterea unui teren aflat în proprietatea publică a statului, situat în satul Râsesti, comuna Drânceni, judetul Vaslui, identificat potrivit anexei nr. 1 si planului prevăzut în anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Autoritătii Nationale a Vămilor în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.“

2. Anexa la hotărâre devine anexa nr. 1.

3. Prima coloană a anexei nr. 1 va avea următorul cuprins:

“Locul unde este situat terenul

Vama Albita – satul Râsesti, comuna Drânceni, judetul Vaslui; terenul se află în vama Albita, pe sensul de intrare în România, pe partea dreaptă, în zona platformei de control a Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România, înainte de terminalul de marfă, conform planului prevăzut în anexa nr. 2.“

4. Hotărârea se completează cu anexa nr. 2 cuprinzând planul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 martie 2006.

Nr. 346.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 2

la Hotărârea Guvernului nr. 1.405/2005)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comertul intracomunitar cu animale din speciile bovine si suine

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 21.670 din 3 martie 2006, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comertul intracomunitar cu animale din speciile bovine si suine, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 236/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine si porcine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 20 noiembrie 2002.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin referirile făcute la ordinul mentionat la alin. (1) se vor considera ca fiind referiri la prezentul ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin constituie transpunerea Directivei Consiliului 64/432/CEE privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comertul intracomunitar cu animale din speciile bovine si suine, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 121 din 29 iulie 1964, p. 1.977, asa cum a fost modificată ultima dată de Regulamentul Consiliului nr. 1/2005, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 03 din 5 ianuarie 2005, p. 1.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Ion Agafitei

 

Bucuresti, 13 martie 2006.

Nr. 61.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE

 

ORDIN

privind modificarea Procedurilor de implementare, monitorizare si evaluare a subprogramului “Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitătilor întreprinderilor mici si mijlocii“

 

Având în vedere prevederile:

– Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 322/2003 privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente subprogramului “Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitătilor întreprinderilor mici si mijlocii“, care se finantează de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Integrării Europene pe anii 2003, 2004 si 2005 în cadrul programelor regionale specifice, cu modificările ulterioare;

– Ordinului ministrului dezvoltării si prognozei nr. 101/2003 privind aprobarea Procedurilor de implementare, monitorizare si evaluare a subprogramului “Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitătilor întreprinderilor mici si mijlocii“, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 402/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene, cu modificările ulterioare,

ministrul integrării europene emite prezentul ordin.

Art. 1. – Procedurile de implementare, monitorizare si evaluare a subprogramului “Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitătilor întreprinderilor mici si mijlocii“, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 101/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 si nr. 383 bis din 3 iunie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. – Directia implementare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2006.

Nr. 82.

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI

la Procedurile de implementare, monitorizare si evaluare a subprogramului “Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitătilor întreprinderilor mici si mijlocii“, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 101/2003, cu modificările ulterioare

 

1. La subcapitolul 13.1 “Contractul de finantare a proiectului“, paragraful “Termene limită“, după liniuta a 3-a se introduce o nouă liniută cu următorul cuprins:

“– beneficiarii care au primit fonduri din bugetul subprogramului, conform contractelor de finantare, si care, până la data de 31 decembrie 2005, au fost în imposibilitatea realizării activitătilor prevăzute în proiectul respectiv, din motive determinate de cauze tehnicoeconomice, pot solicita prelungirea duratei de executie a proiectului cu până la 6 luni, modificându-se corespunzător clauzele contractuale.“

2. La subcapitolul 17.1 “Raportări efectuate de către beneficiari“, după litera C a primului paragraf se introduce un nou paragraf cu următorul cuprins:

“Beneficiarii cărora li s-a aprobat prelungirea duratei de executie a proiectelor cu maximum 6 luni vor depune raportul final până la sfârsitul acestei perioade.“

3. Punctul 6) din anexa nr. 1 “Bugetul subprogramului“ la proceduri va avea următorul cuprins:

“6) În termen de 7 luni de la data finalizării subprogramului (31 decembrie 2005), Ministerul Integrării Europene prezintă Consiliului National pentru Dezvoltare Regională Raportul final privind rezultatele subprogramului.“

4. La anexa nr. 3 “Ghidul solicitantului“ la proceduri, la capitolul 12 “Conditiile de încheiere a contractelor“, paragraful “Termene limită“, după liniuta a 3-a se introduce o nouă liniută cu următorul cuprins:

– beneficiarii care au primit fonduri din bugetul subprogramului, conform contractelor de finantare, si care, până la data de 31 decembrie 2005, au fost în imposibilitatea realizării activitătilor prevăzute în proiectul respectiv, din motive determinate de cauze tehnicoeconomice, pot solicita prelungirea duratei de executie a proiectului cu până la 6 luni, modificându-se corespunzător clauzele contractuale.“

5. În anexa B2 “Raportarea si monitorizarea“ la anexa nr. 8 la proceduri, la capitolul “Raportul beneficiarului“, la “Raportul final al Beneficiarului“ se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

“Beneficiarii care până la data de 31 decembrie 2005 au fost în imposibilitatea realizării activitătilor prevăzute în proiect si cărora li s-a aprobat prelungirea duratei de executie cu maximum 6 luni vor depune rapoartele finale până la sfârsitul acestei perioade.“

6. În anexa B2 “Raportarea si monitorizarea“ la anexa nr. 8 la proceduri, ultimul paragraf al capitolului “Raportul beneficiarului“ va avea următorul cuprins:

“Proiectele vor fi monitorizate în perioada de valabilitate a contractelor de finantare, respectiv timp de 5 ani de la data finalizării executiei acestora.“

7. În anexa J “Fisă monitorizare contract“ la anexa nr. 19 la proceduri, la sectiunea B “Desfăsurarea proiectului“, pozitia a 5-a va avea următorul cuprins:

“Proiect finalizat la data de: (data rezultată după prelungirea cu 6 luni a duratei de executie a proiectului).“

 

MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE

 

ORDIN

privind modificarea Procedurilor privind implementarea subprogramului “Investitii în servicii sociale“

 

Având în vedere prevederile:

– Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 93/2003 privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente subprogramului “Investitii în servicii sociale“, care se finantează de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Integrării Europene pe anii 2003, 2004 si 2005 în cadrul programelor regionale specifice, cu modificările ulterioare;

– Ordinului ministrului dezvoltării si prognozei nr. 39/2003 pentru aprobarea Procedurilor privind implementarea subprogramului “Investitii în servicii sociale“, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 402/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene, cu modificările ulterioare,

ministrul integrării europene emite prezentul ordin.

Art. 1. – Procedurile privind implementarea subprogramului “Investitii în servicii sociale“, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 39/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 18 martie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. – Directia implementare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2006.

Nr. 83.

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI

la Procedurile privind implementarea subprogramului “Investitii în servicii sociale“, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 39/2003, cu modificările ulterioare

 

1. La subcapitolul 12.1 “Contractul de finantare nerambursabilă a proiectului“ se introduce un nou paragraf cu următorul cuprins:

“Beneficiarii care au primit fonduri din bugetul subprogramului, conform contractelor de finantare nerambursabilă, si care, până la data de 31 decembrie 2005, au fost în imposibilitatea realizării activitătilor prevăzute în proiectul respectiv, din motive determinate de cauze tehnico-economice, pot solicita prelungirea duratei de executie a proiectului cu până la 6 luni, modificându-se corespunzător clauzele contractuale.“

2. La subcapitolul 16.1 “Raportări efectuate de către beneficiar“ se introduce un nou paragraf cu următorul cuprins:

“Beneficiarii cărora li s-a aprobat prelungirea duratei de executie a proiectelor cu maximum 6 luni vor depune raportul final până la sfârsitul acestei perioade.“

3. Paragraful de la subcapitolul 16.3 “Raportări efectuate de Ministerul Integrării Europene“ va avea următorul cuprins:

“În termen de 7 luni de la data finalizării subprogramului (31 decembrie 2005), Ministerul Integrării Europene prezintă Consiliului National pentru Dezvoltare Regională si Guvernului României Raportul final privind implementarea subprogramului.“

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATE

 

ORDIN

privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 64/2006

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/12/18 la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, ale art. 26 si 261 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Art. I. – Procedura de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 64/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 8 martie 2006, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (4) al punctului 3 va avea următorul cuprins:

“(4) Societătile comerciale care în ultimii 3 ani au beneficiat de ajutoare de stat în valoare totală mai mare de 400 mii lei (RON), cumulat, nu beneficiază de prevederile acestui program.“

2. Alineatul (1) al subpunctului 5.1 va avea următorul cuprins:

“5.1. (1) Prin Program se alocă 16% din sumele cheltuite în anul 2005 din profit pentru achizitionarea de active corporale si necorporale prevăzute la pct. 4, facturate după 1 ianuarie 2005, achitate si puse în functiune până la 31 decembrie 2005.

Exemple de calcul:

A. În anul 2005 agentul economic a achizitionat prin profit un echipament tehnologic în valoare de 20 mii lei (RON); prin program se alocă 20 mii lei (RON) x 16% = 3,2 mii lei (RON); sumele astfel calculate nu trebuie să depăsească impozitul pe profit datorat si plătit, aferent anului 2005;

B. În anul 2005 un agent economic a achizitionat un echipament tehnologic în valoare de 100 mii lei (RON) – 60 mii lei (RON) din credit si 40 mii lei (RON) din profit; prin program se alocă 40 mii lei (RON) x 16% = 6,4 mii lei (RON); sumele astfel calculate nu trebuie să depăsească impozitul pe profit datorat si plătit, aferent anului 2005.“

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 101.

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii – I.N.S.C.C. Bucuresti

 

Având în vedere prevederile art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii – I.N.S.C.C. Bucuresti, aflat în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri bine justificate si numai cu aprobarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 3. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. – Directia economică, resurse umane si administrativă din cadrul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Institutul National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii – I.N.S.C.C. Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 131.

 

*) ANEXA

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a