MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 292         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 31 martie 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

371. – Decret privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învătământ în grad de Comandor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

401. – Hotărâre privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 

411. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru instituirea măsurilor de prevenire si combatere a gripei aviare pe teritoriul României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

216. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu completările ulterioare

 

219. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea sumelor pe speciile de animale pentru care se acordă subventii în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol

 

283/141. – Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedinelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învătământ în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere pentru contributia deosebită avută la dezvoltarea relatiilor bilaterale în domeniul învătământului si culturii, la afirmarea Departamentului de limbă si civilizatie românească din cadrul Universitătii de Studii Internationale Hankuk,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se conferă Ordinul Meritul pentru Învătământ în grad de Comandor domnului profesor doctor Byong Man Ahn, Republica Coreea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 27 martie 2006.

Nr. 371.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 137 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, denumit în continuare Oficiul, este organ de specialitate al administratiei publice centrale în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, fiind autoritate unică de reglementare, evidentă prin registre nationale, supraveghere, autorizare, arbitraj si constatare tehnico-stiintifică în domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe.

(2) Sediul Oficiului este în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 91–93, sectorul 1.

Art. 2. – Oficiul este coordonat metodologic de ministrul culturii si cultelor, iar finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Oficiului se asigură integral si distinct de la bugetul de stat, prin intermediul bugetului Ministerului Culturii si Cultelor, ministrul coordonator fiind ordonator principal de credite.

Art. 3. – (1) În activitatea sa Oficiul are ca obiectiv principal respectarea si promovarea drepturilor de autor si a drepturilor conexe, potrivit legii, ca parte a drepturilor de proprietate intelectuală.

(2) Principalele atributii ale Oficiului sunt următoarele: a) reglementează activitatea din domeniu prin decizii ale directorului general, potrivit legii;

b) elaborează proiecte de acte normative în domeniul său de activitate;

c) tine evidenta repertoriilor transmise de organismele de gestiune colectivă;

d) organizează si administrează contra cost înregistrarea sau înscrierea în registrele nationale si în alte evidente nationale specifice, prevăzute de lege;

e) eliberează contra cost, în conditiile legii, marcaje holografice utilizabile în domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe, la valoarea pretului de achizitie, la care se adaugă un comision de administrare de 30%;

f) avizează constituirea si supraveghează functionarea organismelor de gestiune colectivă;

g) avizează propunerile de modificare a statutului organismelor de gestiune colectivă, precum si înfiintarea de către acestea de organisme comune de colectare pentru mai multe domenii;

h) avizează, potrivit legii, înscrierea în registrul aflat la grefa judecătoriei a asociatiilor si fundatiilor constituite în domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe, precum si a asociatiilor pentru combaterea pirateriei;

i) controlează functionarea organismelor de gestiune colectivă si stabileste măsurile de intrare în legalitate sau aplică sanctiuni, după caz;

j) asigură secretariatul procedurilor de arbitraj

desfăsurate potrivit legii;

k) efectuează constatări tehnico-stiintifice cu privire la caracterul original al produselor purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, la solicitarea organelor de cercetare penală;

l) efectuează, la cerere, expertize contra cost, pe cheltuiala părtilor interesate;

m) desfăsoară activităti de informare privind legislatia din domeniu, pe cheltuiala proprie, precum si activităti de instruire, pe cheltuiala celor interesati;

n) participă la elaborarea si actualizarea Strategiei nationale în domeniul proprietătii intelectuale;

o) desfăsoară activităti de reprezentare în relatiile cu organizatiile de specialitate similare, inclusiv institutii si organisme din Uniunea Europeană, precum si cu organizatiile internationale la care statul român este parte, în domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe.

(3) Oficiul îndeplineste si alte atributii, potrivit legii.

Art. 4. – În exercitarea atributiilor sale Oficiul colaborează, în conditiile legii, cu autoritătile si institutiile publice cu competente în aplicarea legislatiei din domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe, cu organismele de gestiune colectivă, cu organizatiile neguvernamentale implicate în combaterea pirateriei specifice, precum si cu structurile asociative ale operatorilor economici din domeniu, din tară si din străinătate.

Art. 5. – Pentru îndeplinirea atributiilor sale Oficiul are acces la informatiile necesare, în mod operativ si gratuit, de la Centrul National al Cinematografiei, Oficiul National al Registrului Comertului, Autoritatea Natională a Vămilor, Agentia Natională de Administrare Fiscală si de la Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor si Directia Generală de Pasapoarte din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, precum si de la institutiile financiar-bancare, în conditiile legii.

Art. 6. – (1) Oficiul este condus de un director general, ajutat de un director general adjunct, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului culturii si cultelor.

(2) Directorul general conduce întreaga activitate a Oficiului, pe care îl reprezintă si îl angajează în raporturile cu alte autorităti publice, institutii si organizatii, precum si cu persoanele fizice si juridice din tară sau din străinătate.

Art. 7. – (1) Directorul general al Oficiului are următoarele atributii principale:

a) este responsabil de organizarea, coordonarea si controlul activitătii Oficiului;

b) numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, personalul din aparatul propriu, cu exceptia directorului general adjunct;

c) propune înfiintarea de servicii si birouri noi sau modificarea structurii celor existente, în conditiile legii; decide organizarea de colective temporare în cadrul Oficiului si stabileste atributiile pe compartimente si sarcinile personalului din subordine, potrivit regulamentului de organizare si functionare;

d) asigură efectuarea comunicărilor si transmiterea documentelor si informatiilor prevăzute de lege către Comisia Europeană;

e) este ordonator tertiar de credite, în conditiile legii, pentru fondurile pe care le gestionează;

f) coordonează activitătile prin care se asigură resursele financiare necesare, precum si evidenta valorică a miscării întregului patrimoniu;

g) coordonează activitatea Compartimentului de audit public intern, potrivit legii;

h) organizează controlul financiar preventiv propriu;

i) aprobă bilantul contabil si contul de executie bugetară;

j) verifică si asigură achitarea obligatiilor financiare datorate de Oficiu la bugetul de stat;

k) aprobă planul de dezvoltare si de investitii al Oficiului;

l) convoacă si conduce sedintele Colegiului consultativ al Oficiului;

m) aprobă, în conditiile legii, regulamentul intern al Oficiului;

n) stabileste prin decizie, în conditiile legii, informatiile de interes public cuprinse în registrele nationale administrate de Oficiu, după consultarea structurilor asociative ale persoanelor înregistrate.

(2) Directorul general îndeplineste orice alte atributii, potrivit competentelor prevăzute de lege.

(3) În exercitarea atributiilor sale directorul general emite decizii.

(4) În absenta directorului general, atributiile acestuia sunt exercitate de către directorul general adjunct.

(5) Directorul general adjunct coordonează activitatea directiilor din subordine si îndeplineste orice alte atributii stabilite prin decizie de directorul general, potrivit legii.

Art. 8. – (1) În cadrul Oficiului, pe lângă directorul general, functionează Colegiul consultativ al Oficiului, în componenta căruia intră directorul general, directorul general adjunct si ceilalti directori din cadrul Oficiului.

(2) Directorul general este presedintele Colegiului consultativ al Oficiului.

(3) Colegiul consultativ al Oficiului are următoarele atributii principale:

a) dezbate strategiile pentru îndeplinirea obiectivelor prioritare în domeniul protectiei drepturilor de autor si a drepturilor conexe;

b) dezbate programele periodice de actiune ale Oficiului;

c) analizează proiectele de acte normative propuse de Oficiu;

d) formulează puncte de vedere consultative, la solicitarea directorului general.

Art. 9. – (1) Directorul general si directorul general adjunct sunt salarizati la nivelul functiilor asimilate cu functiile de demnitate publică prevăzute la nr. crt. 1 si 2 din anexa nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Personalul Oficiului este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile functionarilor publici si personalului contractual din sectorul bugetar.

(3) Personalul Oficiului beneficiază de stimulente din sumele încasate pentru bugetul de stat din operatiunile contra cost efectuate de Oficiu, în procent de până la 15%.

Art. 10. – (1) Structura organizatorică a Oficiului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) La propunerea directorului general al Oficiului, în cadrul structurii organizatorice se pot organiza prin ordin al ministrului culturii si cultelor, în conditiile legii, alte servicii si birouri. Prin decizie a directorului general se pot organiza colective temporare pentru realizarea unor programe, proiecte sau studii.

(3) Numărul maxim de posturi al Oficiului este de 92, exclusiv directorul general si directorul general adjunct.

(4) Statul de functii se aprobă de directorul general al Oficiului.

(5) Atributiile si modul de functionare ale compartimentelor din cadrul Oficiului, precum si relatiile functionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Oficiului, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii si cultelor în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 11. – (1) Structura de personal a Oficiului cuprinde functionari publici si personal contractual, potrivit statului de functii aprobat.

(2) Activitatea Oficiului este asigurată, în principal, de personalul tehnic de specialitate, cu atributii în realizarea de expertize si constatări tehnico-stiintifice, supravegherea circulatiei produselor purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, verificarea si promovarea respectării legislatiei specifice, elaborarea de reglementări normative în domeniu, administrarea registrelor nationale, crearea de baze de date, întocmirea de studii si analize statistice, precum si în colaborare cu organismele de gestiune si cu alte autorităti si institutii implicate, din tară sau din străinătate.

(3) Pentru realizarea atributiilor sale Oficiul poate folosi si colaboratori externi.

(4) Personalul Oficiului are acces, în conditiile legii, la documentele si informatiile necesare îndeplinirii atributiilor de verificare a respectării legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe, care îi revin.

Art. 12. – (1) Pe lângă Oficiu functionează corpul de arbitri, potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pentru constituirea corpului de arbitri Oficiul solicită organismelor de gestiune colectivă, structurilor asociative ale utilizatorilor de opere, prestatii artistice si fonograme, Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune să propună fiecare câte 3 candidaturi individuale.

(3) Se află în conflict de interese si nu poate face parte din completul de arbitraj arbitrul care a detinut calitatea de angajat al uneia sau în beneficiul uneia dintre părtile aflate în arbitraj, indiferent de forma si de durata angajării, în anul sau în ultimii 3 ani anteriori datei solicitării arbitrajului.

Art. 13. – (1) Oficiul are dreptul la două autoturisme în parc comun, pentru transportul personalului din aparatul propriu, cu un consum mediu lunar de carburant de 300 litri, si la 4 autovehicule – laborator mobil, cu un consum mediu lunar de carburant de 400 litri.

(2) De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, se asigură cu prioritate fondurile necesare pentru achizitionarea logisticii indispensabile Oficiului pentru efectuarea constatărilor tehnico-stiintifice privind produsele pirat, precum si pentru identificarea dispozitivelor destinate realizării de produse pirat.

(3) Oficiul informează anual Ministerul Culturii si Cultelor asupra necesarului de dotări pentru îndeplinirea atributiilor care îi revin.

Art. 14. – Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 15 februarie 2005, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La punctul I “Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate integral din bugetul de stat“, după nr. crt. 2 se introduce nr. crt. 21 cu următorul cuprins:

“21. Oficiul Român pentru Bugetul de stat“ Drepturle de Autor*)

2. La punctul I, nota va avea următorul cuprins:

“NOTĂ:

Unitătile prevăzute la nr. crt. 1–3 pot utiliza un număr maxim de 786 de posturi.“

Art. 15. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 8 iulie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 401.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru instituirea măsurilor de prevenire si combatere a gripei aviare pe teritoriul României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 si al art. 2 si 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea si eradicarea gripei aviare pe teritoriul României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 4.500 mii lei (RON) la capitolul 66 “Sănătate“, din care suma de 20 mii lei (RON) la titlul 10 “Cheltuieli de personal“ si suma de 4.480 mii lei (RON) la titlul 20 “Bunuri si servicii“.

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru completarea în regim de urgentă a rezervei pentru situatii speciale a Ministerului Sănătătii cu medicamente, reactivi, materiale sanitare, mijloace de comunicatie, măsti pentru personal, pentru echipe de interventie si pentru bolnavi, carburanti necesari mijloacelor de transport, cheltuieli de personal suplimentare, precum si pentru efectuarea campaniilor de educare si informare a populatiei privind gripa aviară.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Sănătătii.

Art. 3. – Ministerul Sănătătii răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 411.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificările si completările ulterioare,

văzând propunerile privind agentiile de clasificare, făcute de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine si transmise prin procesele-verbale nr. 22/2006, nr. 25/2006, nr. 27/2006 si nr. 33/2006, precum si Referatul de aprobare nr. 100.352 din 17 martie 2006,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. – Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 14 martie 2005, cu completările ulterioare, se completează cu sapte noi pozitii, pozitiile 8, 9, 10, 11, 12, 13 si 14, cu următorul cuprins:

“8. Societatea Comercială 18263360 Pitesti, str. Armand Călinescu nr. 44, et. 1, camera 1, «INTER PIG CLASS» – S.R.L. judetul Arges

9. Societatea Comercială 18338919 Târgu Mures, str. Scăricica nr. 1, ap. 3, judetul Mures «SCANTEST» – S.R.L.

10. Societatea Comercială 18422199 Codlea, Str. Panselutei nr. 13, bl. 6, ap. 10, judetul Brasov «APOTEST» – S.R.L.

11. Societatea Comercială 13168546 Târgu Jiu, Str. Confederatiei bl. 4, sc. 2, parter, ap. 2, «PATANDI» – S.R.L. judetul Gorj

12. Societatea Comercială 18424203 Făgăras, str. Vasile Alecsandri nr. 17, ap. 1, judetul Brasov «CORVIN CLAS» – S.R.L.

13. Societatea Comercială 18439093 Comuna Starchiojd, satul Starchiojd nr. 25, camera 1, «CARNSERV EURO» – S.R.L. judetul Prahova

14. Societatea Comercială 18445656 Salonta, str. Crisan nr. 16, judetul Bihor“ «ANIMALCLAS» – S.R.L.

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 28 martie 2006.

Nr. 216.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea sumelor pe speciile de animale pentru care se acordă subventii în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol

 

Având în vedere prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul  piscicol, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Referatului Directiei implementare politici de crestere a animalelor si procesare a produselor de origine animală nr. 100.413/2006,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă sumele pe speciile de animale pentru care se acordă subventii în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 10 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, cu încadrare în fondurile alocate de la bugetul de stat cu această destinatie.

Art. 2. – Valoarea totală a subventiilor pentru producătorii agricoli, crescători de vaci de lapte si/sau bivolite, prevăzute la art. 2, 21 si 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005, cu modificările si completările ulterioare, este de 250.000 mii lei (RON).

Art. 3. – Valoarea totală a subventiilor pentru producătorii agricoli, crescători de porcine, prevăzute la art. 3 si 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005, cu modificările si completările ulterioare, este de 46.000 mii lei (RON).

Art. 4. – Valoarea totală a subventiilor pentru producătorii agricoli, crescători de ovine si caprine,  prevăzute la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005, cu modificările si completările ulterioare, este de 18.288 mii lei (RON).

Art. 5. – Valoarea totală a subventiilor pentru producătorii agricoli, crescători de păsări, prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005, cu modificările si completările ulterioare, este de 81.000 mii lei (RON).

Art. 6. – Valoarea totală a subventiilor pentru producătorii agricoli, detinători de familii de albine, prevăzute la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005, cu modificările si completările ulterioare, este de 4.000 mii lei (RON).

Art. 7. – Valoarea totală a subventiilor pentru producătorii agricoli, crescători de viermi de mătase, prevăzute la art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005, cu modificările si completările ulterioare, este de 12 mii lei (RON).

Art. 8. – Valoarea totală a subventiilor pentru producătorii din acvacultură, prevăzute la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005, cu modificările si completările ulterioare, este de 700 mii lei (RON).

Art. 9. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 219.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 283 din 24 martie 2006

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 141 din 24 martie 2006

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate

 

Având în vedere Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, si Referatul de aprobare al Ministerului Sănătătii si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. E.N. 8.486/D.G. 950/2006,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. – Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 16 februarie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 3 “Metodologia de transmitere pe cale electronică a declaratiilor privind evidenta nominală a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii si a obligatiilor de plată către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii si indemnizatii“ se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

2. Anexa nr. 11A “Metodologia de transmitere pe cale electronică a datelor privind certificatele medicale eliberate de medicii curanti din unitătile sanitare care au încheiat o conventie în acest sens cu casele de asigurări de sănătate“ se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 60/32/2006)

 

METODOLOGIA

de transmitere pe cale electronică a declaratiilor privind evidenta nominală a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii si a obligatiilor de plată către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii si indemnizatii

 

Conditii generale

Declaratiile privind obligatiile de plată către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS) si evidenta nominală a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii se vor face atât pe suport hârtie semnat si stampilat (anexa nr. 1 si 2), cât si în format electronic. Acestea se vor depune la casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială se află sediul social sau domiciliul angajatorului. Datele în format electronic se depun pe suport magnetic sau optic (dischetă FD 3,5˝, CD) ori se transmit on-line (în format electronic, dacă este însotit de o semnătură electronică agreată de ambele părti), fiind însotite si de transmiterea pe suport hârtie semnat si stampilat.

Conditii tehnice standard pentru formatul electronic

Declaratiile în format electronic vor contine două fisiere în structura DBF, care vor avea în mod obligatoriu următoarele denumiri si continuturi:

A1_LLAA_CUI.dbf (anexa nr. 1) si va contine datele centralizatorului referitoare la obligatiile de plată ale angajatorului către bugetul FNUASS;

A2_LLAA_CUI.dbf (anexa nr. 2) si va contine datele aferente asiguratilor, unde:

LL reprezintă luna pentru care se face raportarea;

AA reprezintă ultimele două cifre ale anului pentru care se face raportarea;

CUI reprezintă codul unic de identificare.

Denumirea câmpurilor date, tipul si ordinea acestora din structurile fisierelor sunt obligatorii.

Structura fisierelor de raportare, aprobată prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, precum si lista caselor de asigurări de sănătate care pot primi raportările on-line se publică pe pagina web a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, la adresa www.casan.ro .

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 11A la Ordinul nr. 60/32/2006)

 

METODOLOGIA

de transmitere pe cale electronică a datelor privind certificatele medicale eliberate de medicii curanti din unitătile sanitare care au încheiat o conventie în acest sens cu casele de asigurări de sănătate

 

Conditii generale

Datele în format electronic se depun pe suport magnetic sau optic (dischetă FD 3,5˝, CD) ori se transmit on-line (în format electronic, dacă este însotit de o semnătură electronică agreată de ambele părti).

Centralizatorul certificatelor de concediu medical eliberate, prezentat în anexa nr. 11, pe suport hârtie, semnat si stampilat de reprezentantul legal al unitătii sanitare, se depune însotit de datele în format electronic sau se transmite prin postă la casa de asigurări de sănătate cu care unitatea sanitară a încheiat o conventie în acest sens conform normelor în vigoare în cazul transmiterii datelor on-line.

Conditii tehnice standard pentru formatul electronic

Raportarea va contine un fisier de tip DBF, care va avea în mod obligatoriu următoarea denumire si continut: 11A_LLAA_XXXX.DBF si va contine datele aferente concediilor medicale eliberate asiguratilor de către medicii curanti în luna pentru care se face raportarea, unde:

LL reprezintă luna pentru care se face raportarea;

AA reprezintă ultimele două cifre ale anului pentru care se face raportarea;

XXXX reprezintă, după caz, CUI, CNP sau cod fiscal.

Denumirea câmpurilor date, tipul si ordinea acestora din structura fisierului sunt obligatorii.

Structura fisierelor de raportare, aprobată prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, precum si lista caselor de asigurări de sănătate care pot primi raportările on-line se publică pe pagina web a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, la adresa www.casan.ro .