MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 893         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 2 noiembrie 2006

 

SUMAR

 

LEGI Sl DECRETE

 

400. - Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

 

1.210. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.471. - Hotărâre pentru aprobarea Listei cu denumirile comune internationale ale medicamentelor specifice în vederea realizării subprogramelor din cadrul programului national de sănătate cu scop curativ

 

1.524. - Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarilor în unele circumscriptii electorale

 

1.525. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.735. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a protectiilor anticorozive la constructii din otel. Măsuri de interventie”, indicativ GE 054-06

 

2.220/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru validarea membrilor primului Consiliu de mediere

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

84. - Ordin privind aprobarea Instructiunii nr. 6/2006 pentru modificarea Instructiunilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2004 privind efectuarea transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 1 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Înfiintarea de sedii secundare va respecta întreaga procedură de înfiintare a cabinetelor medicale.”

2. La articolul 8, litera e) va avea următorul cuprins:

,,e) activităti de învătământ si cercetare realizate direct sau prin contracte cu institutiile de învătământ si de cercetare de stat sau private;”.

3. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Cheltuielile efectuate pentru perfectionare continuă, investitii, dotări si alte utilităti necesare înfiintării si functionării cabinetelor medicale, organizate în forma prevăzută la art. 1 alin. (3) si la art. 15 alin. (1), se scad din veniturile realizate.”

4. La articolul 12, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Cabinetele medicale dentare aflate în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate vor asigura urgentele medicale dentare, contra cost, prin rotatie, în centrele prestabilite.”

5. La articolul 14, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

„(7) Conditiile de concesionare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

6. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Unitătile medico-sanitare cu personalitate juridică înfiintate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se pot dizolva si pot transfera întregul lor activ net rezultat din lichidare cabinetelor medicale individuale ca forme de organizare prevăzute de prezenta ordonantă, cu conditia ca societatea comercială să aibă ca asociati/asociat unic medicii/medicul care au/a înfiintat cabinetul medical individual; transferul se poate face fără plată si este scutit de plata oricăror impozite si taxe.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 1 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va repubiica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2006.

Nr. 400.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 27 octombrie 2006.

Nr. 1.210.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei cu denumirile comune internationale ale medicamentelor specifice în vederea realizării subprogramelor din cadrul programului national de sănătate cu scop curativ

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 232 si 242 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Lista cu denumirile comune internationale ale medicamentelor specifice în vederea realizării subprogramelor din cadrul programului national de sănătate cu scop curativ, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Materialele sanitare specifice aferente subprogramului „Tratamentul de substitutie a functiei renale a bolnavilor cu insuficientă renală cronică”, pentru care se organizează achizitie publică la nivel national, se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2006.

Nr. 1.471.

 

Lista cu denumirile comune internationale aie medicamentelor specifice în vederea realizării subprogramelor din cadrul programului national de sănătate cu scop curativ

 

PI: Tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere

 

Nr. Crt.

Nr. Crt.

Cod ATC

DCI

1

1

D06BB03

ACICLOVIRUM

2

2

J01EE01

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

3

3

J01FA09

CLARITHROMYCINUM

4

4

J01FA10

AZITROMICINA

5

5

J01MÂ02

CIPROFLOXACINUM

6

6

J01XX08

LINEZOLIDUM

7

7

J02AB02

KETOCONAZOLUM

8

8

J02AC01

FLUCONAZOLUM

9

9

J02AC02

ITRACONAZOLUM

10

10

J02AC03

VORICONAZOLUM

11

11

J02AX04

CASPOFUNGINUM

12

12

J04AB02

RIFAMPICINUM

13

13

J04AM02

COMBINATII (ISOMAZIDUM+RIFAMPICINUM)

14

14

J05AB01

ACICLOVIR

15

15

J05AE

ATAZANAV1RUM

16

16

J05AE01

SAQUINAVIRUM

17

17

J05AE03

RITORNAVIRUM

18

18

J04AB04

RIFABUTINUM

19

19

J05AE02

INDINAVIRUM

20

20

J05AE04

NELFINAVIRUM

21

21

J05AE05

AMPRENAVIRUM

22

22

J05AE06

LOPINAVIRUM + RITORNAVIRUM

23

23

J05AE07

FOSAMPRENAVIRUM

24

24

J05AF01

ZIDOVUDINUM

25

25

J05AF02

DIDANOSINUM

26

26

J05AF03

ZALCITABINUM

27

27

J05AF04

STAVUDINUM

28

28

J05AF05

LAMIVUDINUM

29

29

J05AF06

ABACAVIRUM

30

30

J05AF30

ZIDOVUDINUM + LAMIVUDINUM

31

31

J05AF30

ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM + ZIDOVUDINUM

32

32

J05AF30

LAMIVUDINUM+ABACAVIRUM

33

33

J05AG01

NEVIRAPINUM

34

34

J05AG03

EFAVIRENZUM

35

35

J05AX07

ENFUVIRTIDUM

36

36

J04AC01

ISONIAZIDUM

37

37

J04AK02

ETHAMBUTOLUM

38

38

J04AK01

PYRAZINAMIDUM

39

39

J05AB06

GANCYCLOVIRUM

40

40

J06BA02

IMUNOGLOBULINA NORMALA PENTRU ADMINISTRARE INTRAVASCULARA

41

41

L03AA02

FILGRASTIMUM (G-CSF)

 

P2: Tratamentul bolnavilor cu tuberculoza

 

Nr. Crt.

Nr. Crt.

Cod ATC

DCI

42

1

A11HA02

PYRIDOXINUM

43

2

H02AB07

PREDNISONUM

44

3

J01FA09

CLARITHROMYCINUM

45

4

J01GA01

STREPTOMYCINUM

46

5

J01GB04

KANAMYCINUM

47

6

J01GB06

AMIKACINUM

48

7

J01MA01

OFLOXACINUM

49

8

J01MA02

CIPROFLOXACINUM

50

9

JOI MAI4

MOXIFLOXACINUM

51

10

J04AB01

CYCLOSERINUM

52

11

J04AB02

RIFAMPICINUM

53

12

J04AB04

RIFABUTINUM

54

13

J04AC01

ISONIAZIDUM

55

14

J04AD01

PROTIONAMIDUM

56

15

J04AK01

PYRAZINAMIDUM

57

16

J04AK02

ETHAMBUTOLUM

58

17

J02AM02

COMBINATII (ISONIAZIDUM+RIFAMPICINUM)

 

P3: Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice

 

Nr. Crt.

Nr. Crt.

Cod ATC

DCI

59

1

L01AA01

CYCLOPHOSPHAMIDUM

60

2

L01AA02

CHLORAMBUCILUM

61

3

L01AA03

MELPHALANUM

62

4

L01AA06

IFOSFAMIDUM

63

5

L01AB01

BUSULFANUM

64

6

L01AX03

TEMOZOLOMIDUM

65

7

L01AX04

DACARBAZINUM

66

8

L01BAOI

METHOTREXATUM

67

9

L01BA04

PEMEXETREDUM

68

10

L01BB02

MERCAPTOPURINUM

69

11

L01BB03

TIOGUANINUM

70

12

L01BB04

CLADRIBINUM

71

13

L01BB05

FLUDARABINUM

72

14

L01BC01

CYTARABINUM

73

15

L01BC02

FLUOROURACILUM

74

16

L01BC05

GEMCITABINUM

75

17

L01BC06

CAPECITABINUM

76

18

L01CA01

VINBLASTINUM

77

19

L01CA02

VINCR(ISTINUM

78

20

L01CA04

VINORELBINUM

79

21

L01CB01

ETOPOSIDUM

80

22

L01CD01

PACLITAXELUM

81

23

L01CD02

DOCETAXOLUM

82

24

L01DB01

DOXORUBICINUM

83

25

L01DB03

EPIRUBICINUM

84

26

L01DB06

IDARUBICINUM

 

Nr. Crt.

Nr. Crt.

Cod ATC

DCI

85

27

L01DB07

MITOXANTRONUM

86

28

L01DC01

BLEOMYCINUM SULFAS

87

29

L01DC03

MITOMICINUM

88

30

L01XA01

CISPLATINUM

89

31

L01XA02

CARBOPLATINUM

90

32

L01XA03

OXALIPLATINUM

91

33

L01XC

ALEMTUZUMABUM

92

34

L01XC02

RITUXIMABUM

93

35

L01XC03

TRASTUZUMABUM

94

36

L01XC07

BEVACIZUMABUM

95

37

L01XX02

ASPARAGINAZUM

96

38

L01XX05

HYDROXYCARBAMIDUM

97

39

L01XX11

ESTRAMUSTINUM

98

40

L01XX14

TRETINOINUM

99

41

L01XX17

TOPOTECAMUM

100

42

L01XX19

IRINOTECANUM

101

43

L01XX28

IMATINIBUM

102

44

L01XX32

BORTEZOMIBUM

103

45

L01XX34

ERLOTINIBUM

104

46

L02AB01

MEGESTROLUM

105

47

L02AE02

LEUPROREL1NUM

106

48

L02AE03

GOSERELINUM

107

49

L02AE04

TRIPTORELINUM

108

50

L02BA01

TAMOXIFENUM

109

51

L02BB01

FLUTAMIDUM

110

52

L02BB03

BICALUTAMIDUM

111

53

L02BG01

AMINOGLUTETHIMIDUM

112

54

L02BG03

ANASTROZOLUM

113

55

L02BG04

LETROZOLUM

114

56

L02BG06

EXEMESTANUM

115

57

L03AA02

FILGRASTIMUM (G-CSF)

116

58

L03AB04

INTERFERONUM ALFA 2a

117

59

L03AB05

INTERFERONUM ALFA 2b

118

60

M05BA02

ACIDUM CLODRONICUM

119

61

M05BA03

ACIDUM PAMIDRONICUM

120

62

M05BA06

ACIDUM IBANDRONICUM

121

63

M05BA08

ACIDUM ZOLEDRONICUM

122

64

V03AF01

MESNUM

123

65

V03AF03

CALCII FOLINAS

124

66

V03AF05

AMIFOSTTNUM

125

67

L02AB02

MEDROXYPROGESTERONUM

126

68

L01BC53

COMBINATII (TAGAFUR+URACIL)

 

P4: Tratamentul bolnavilor cu boli neurologice: scleroza multiplă

 

Nr. Crt.

Nr. Crt.

Cod ATC

DCI

127

1

L03AB07

INTERFERON BETA la

128

2

L03AB08

INTERFERON BETA lb

129

3

L03AX13

GLATIRAMER ACETAT

 

P5: Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat

 

Nr. Crt.

Nr. Crt.

Cod ATC

DCI

130

1

A10AB01

INSULINUM UMANE

131

2

A10AB04

INSULINUM LISPRO

132

3

A10AB05

INSULINUM ASPARTAT

133

4

A10AB06

INSULINUM GLULIZINA

134

5

A10AC01

INSULINE UMANE

135

6

A10ADO1

INSULINE UMANE

136

7

A10AD04

INSULINUM LISPRO

137

8

A10AD05

INSULINUM ASPARTAT

138

9

A10AE04

INSULINUM GLARGINE

139

10

A10AE05

INSULINUM DETEMIR

140

11

H04AA01

GLUCAGONUM

Medicamentele se achizitionează utilizând criteriile: durata de latentă si perioada de actiune.

 

P6: Tratamentul de supleere a fuitctici renale la bolnavii cu insuficienta renală cronică

 

Nr. Crt.

Nr. Crt.

Cod ATC

DCI

141

1

A11CC03

ALFACALCIDOLUM

142

2

B01AB01

HEPARINUM

143

3

B0IAB10

TINZAPARTNUM

144

4

B03AC02

COMPLEX DE HIDROXID DE FIER III SUCROZA

145

5

B03XA01

EPOETINUM ALFA SI BETA

146

6

B03XA02

DARBEPOETINUM

147

7

B05D

PRODUSE PENTRU DIALIZA PERITONEALA

148

8

V03AE02

SEVELAMER

149

9

B05BB01

NATRII CHLORIDUM*

* până la 31.01.2007

 

P7: Tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu liemofilic si tratamentul cu chelatori de fier al bolnavilor cu talasemic

 

Nr. Crt.

Nr. Crt.

Cod ATC

DCI

150

1

B02BD02

FACTOR VIII DE COAGULARE

151

2

B02BD03

COMPLEX DE ANTIINHIBITORI AI COAGULĂRII

152

3

B02BDO4

FACTOR IX DE COAGULARE

153

4

B02BD06

FACTOR VIII DE COAGULARE+FACTOR VON WILLEBRAND

154

5

B02BD08

EPTACOG ALFA ACTIVATUM (FACTOR VII RECOMBINAT)

155

6

V03AC01

DEFEROXAMINUM

 

P8: Tratamentul bolnavilor cu osteoporoza si tratamentul bolnavilor cu gusă datorată de iod si proliferării maligne

 

Nr. Crt.

Nr. Crt.

Cod ATC

DCI

156

1

A11CC02

DIHYDROTACHYSTEROLUM

157

2

Al1CC03

ALFACALCIDOLUM

158

3

A11CC04

CALCITRIOLUM

159

4

G03CA03

ESTRADIOLUM

160

5

G03DC05

TIBOLONUM

161

6

G03FA15

COMBINATII

162

7

G03XC01

RALOXIFENUM

163

8

H02AB04

METHYLPREDNISOLONUM

164

9

H03AA01

LEVOTHYROXINUM

165

10

H03AAN1

COMBINATII (LEVOTHYROXINA 100 mcg + IODURA DE POTASIU 130,8 mcg)

166

11

H03BB02

THIAMAZOLUM

167

12

H03CAN1 (H03CA01)

KALII IODIDUM

168

13

H05BA01

CALCITONINUM

169

14

M05BAO4

ACIDUM ALENDRONICUM

170

15

M05BA06

ACIDUM IBANDROMCUM

171

16

M05BA07

ACIDUM RISEDRONICUM

172

17

M05BX03

STRONTIUMU RANELATUM

173

18

M05XX

ACIDUM ALENDRONICUM + COLECALCIFEROLUM

174

19

V04CJ01

TIROTROPINA ALFA

175

20

V09FX03

RADIOFARMACEUTICE

176

21

V10XA01

RADIOFARMACEUTICE

177

22

H05AA02

TERIPARATIDUM

 

P9: TRATAMENTUL PRIN TRANSPLANT DE ORGANE Sl CELULE AL BOLNAVILOR CU INSUFICIENTE ORGANICE IREVERSIBILE-P11

 

9.1: TRANSPLANT MEDULAR

 

Nr. Crt.

Nr. Crt.

Cod ATC

DCI

178

1

A04AA01

ONDANSETRONUM

179

2

A05AA02

ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

180

 

B01AB08

REVIPARINUM

181

4

B02AB01

APROTININUM

182

5

B02BD08

EPTACOG ALFA ACTIVATUM

183

6

B03XA01

EPOETINUM (ALFA; BETA)

184

7

J01CR03

TICARCILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM

185

8

J01CR05

PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM

186

9

J01DH02

MEROPENEM

187

10

J01DH51

IMIPENEMUM + CILASTATINUM

188

11

J01XA01

VANCOMYCINUM

189

12

J0IXA02

TEICOPLANINUM

190

13

J01XC01

ACIDUM FUSIDICUM

191

14

J01XXO8

LINEZOLIDUM

192

15

J02AC01

FLUCONAZOLUM

193

16

J02AC03

VORICONAZOLUM

194

17

J02AX04

CASPOFUNGINUM

195

18

J05AB01

ACICLOVIRUM

196

19

J05AB06

GANCYCLOVIRUM

197

20

J05AB09

FAMCICLOVIRUM

198

21

J05AB11

VALACYCLOVIRUM

199

22

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM

200

23

L0JAA01

CYCLOPHOSPHAMIDUM

201

24

L01AA03

MELPHALANUM

202

25

L01AA06

IFOSPHAMIDUM

203

26

L01AB01

BUSULFANUM

204

27

L01BA01

METHOTREXATUM

205

28

L01BB05

FLUDARABINUM

206

29

L01CB01

ETOPOSIDUM

207

30

L01DB06

IDARUBICINUM

208

31

L0IDBO7

MITOXANTRONUM

209

32

L01XA01

CISPLATINUM

210

33

L01XA02

CARBOPLATINUM

211

34

L01XC02

RITUXIMABUM

212

35

L01XC04

ALEMTUZUMABUM

213

36

L03AA02

FILGASTRIMUM (G-CSF)

214

37

L04AA01

CYCLOSPORINUM

215

38

L04AA03

IMUNOGLOBULINA ANTILIMFOCITE UMANE

216

39

L04AA05

TACROLIMUS

217

40

L04AA06

MYCOPHENOLATUM

218

41

L04AA08

DACLIZUMAB

219

42

L04AA10

SIROLIMUS

220

43

L04AA11

ETANERCEPT

221

44

N02AX02

TRAMADOLUM

222

45

R0SCB13

DORNAZA ALFA

223

46

V03AF01

MESNUM

 

9.2: TRANSPLANT DE CORD

 

Nr. Crt.

Nr. Crt.

Cod ATC

DCI

224

1

A05BA03

SILIBINUM

225

2

B01AB08

REVIPARINUM

226

3

B05AA06

POLYGELINUM

227

4

C01CA24

EPINEPHRTNUM

228

5

J01CR05

PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM

229

6

J01DD12

CEFOPERAZONUM

230

7

J01DH51

IMIPENEMUM + CILASTATINUM

231

8

J02ACG1

FLUCONAZOLUM

232

9

J05AB06

GANCICLOVIRUM

233

10

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM

234

11

L04AA01

CYCLOSPORINUM

235

12

L04AA03

IMUNOGLOBULINA ANTILIMFOCITE T

236

13

L04AA06

MYCOPHENOLATUM

 

9.3 TRANSPLANT HEPATIC

 

Nr. Crt.

Nr. Crt.

Cod ATC

DCI

237

1

A05AA02

ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

238

2

B01AB05

ENOXAPARINUM

239

3

B01AB08

REVTPARINUM

240

4

B01 ACU

ILOPROSTUM

241

5

B01AD02

ALTEPLASUM

242

6

B02AB01

APROTININUM

243

7

B02BD08

EPTACOG ALFA ACTIVATUM

244

8

C03EB01

COMBINATII (SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM)

245

9

H01BA02

DESMOPRESSINUM

246

10

J01CR05

PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM

247

11

J01XX08

LINEZOLIDUM

24S

12

J02AX04

CASPOFUNGINUM

249

13

J05AB06

GANCICLOVIRUM

250

14

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM

251

15

J06BB04

IMUNOGLOBULINA ANTIHEPATITICA B

252

16

L03AA02

FILGASTRIMUM(G-CSF)

253

17

L04AA05

TACROLIMUS

254

18

L04AA06

MYCOPHENOLATUM

255

19

L04AA10

SIROLIMUS

 

9.4 TRANSPLANT RENAL, TRANSPLANT COMBINAT RINICHI SI PANCREAS

 

Nr. Crt.

Nr. Crt.

Cod ATC

DCI

256

1

A05AA02

ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

257

2

A05BA03

SILIBINUM

258

3

A11CC03

ALPHACALCIDOLUM

259

4

B01AB05

ENOXAPARINUM

260

5

B01AB08

REVIPARINUM

261

6

B03XA01

EPOETINUM (ALFA; BETA)

262

7

B05AA06

POLYGELINUM

263

8

H01CB02

OCTEOTRIDUM

264

9

J02AB02

KETOCONAZOLUM

265

10

J01CR05

PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM

266

11

J01XA02

TEICOPLANINUM

267

12

101XX08

LINEZOLIDUM

268

13

J02ACO1

FLUCONAZOLUM

269

14

J02AC02

ITRACONAZOLUM

270

15

J02AC03

VORICONAZOLUM

271

16

J02AX04

CASPOFUNGINUM

272

17

JO5AB0Î

ACYCLOVIRUM

273

18

J05AB11

VALACYCLOVIRUM

274

(9

J05AB14

VALGANCLOVIRUM

275

20

J06BA02

IMUNOGLOBULINA NORMALA PENTRU ADMINISTRARE INTRAVASCULARA

276

21

L01AA01

CYCLOPHOSPHAMIDUM

277

22

L03AA02

FILGASTRIMUM (G-CSF)

278

23

L04AA01

CYCLOSPORINUM

279

24

L04AA03

IMUNOGLOBULINA ANTILIMFOCITE UMANE

280

25

L04AA05

TACROLIMUS

281

26

L04AA06

MYCOPHENOLATUM

282

27

L04AA08

DACLIZUMABUM

283

28

L04AA09

BASILIXIMABUM

284

29

L04AA10

SIROLIMUS

285

30

L04AX01

AZATHIOPRINUM

286

31

M05BA04

ACIDUM ALENDRONICUM

287

32

N02AB0Î

ETHIDINUM

 

9.5 TRANSPLANT CELULE PANCREATICE

 

Nr. Crt.

Nr. Crt.

Cod ATC

DCI

288

1

B05AA06
POLYGELINUM

289

2

B01AB08

REVIPARINUM

290

3

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM

291

4

L04AA10

SIROLIMUS

292

5

L04AA05

TACROLIMUS

 

9.6 TRANSPLANT PULMONAR

 

Nr. Crt.

Nr. Crt.

Cod ATC

DCI

293

1

B01AB05

ENOXAPARINUM

294

2

B01AB08

REVIPARINUM

295

3

B02AB01

APROTININUM

296

4

C01CA24

EPINEPHRINUM

297

5

J01CR05

PIPERACILLTNUM + TAZOBACTAMUM

298

6

J02AC01

FLUCONAZOLUM

299

7

J05AB01

ACYCLOVIRUM

300

8

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM

301

9

L04AA01

CYCLOSPORINUM

302

10

L04AA03

IMUNOGLOBULINA ANTILIMFOCITE UMANE

303

11

L04AA06

MYCOPHENOLATUM

304

12

L04AA09

BASILIXIMABUM

305

13

L04AX01

AZATHIOPRINUM

306

14

N02AX02

TRAMADOLUM

 

P10: STĂRI POST TRANSPLANT

 

Nr. Crt.

Nr. Crt.

Cod ATC

DCI

307

1

A05AA02

ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

308

2

H02AB04

METHYLPREDNISOLONUM

309

3

H02AB07

PREDNISONUM

310

4

J01EE01

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

311

5

J02AC01

FLUCONAZOLUM

312

6

J05AB01

ACICLOVIRUM

313

7

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM

314

8

J05AF05

LAMTVUDINUM

315

9

L04AA01

CICLOSPORINUM

316

10

L04AA05

TACROLIMUS

317

11

L04AA06

MYCOPHENOLATUM

318

12

L04AA10

SIROLIMUS

319

13

L04AX01

AZATHIOPRINUM

320

14

J02AC03

VORICONAZOLUM

321

15

B03XA01

EPOETINUM (ALFA; BETA)

322

16

B03XA02

DARBEPOETINUM

 

Se vor prescrie la recomandarea medicului specialist din centrul care are în evidentă si monitorizează pacientul transplantat si care eliberează si medicamentele, pentru o perioadă de până la 90 de zile.

 

Nota

- Prin programul national de sănătate cu scop curativ, aceste medicamente se asigura prin farmacii cu circuit închis si sunt utilizate în tratamentul spitalicesc (S) sau ambulator pe bază de prescriptie medicală care se retine în farmacie (P-RF).

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarilor în unele circumscriptii electorale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 alin. (1) si (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se stabileste data de duminică, 3 decembrie 2006, ca dată pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru primari în circumscriptiile electorale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2006.

Nr. 1.524.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând circumscriptiile electorale în care se organizează alegeri locale partiale pentru primari

 

1. Comuna Auseu, judetul Bihor

2. Comuna Fâriănesti, judetul Galati

3. Comuna Grozesti, judetul Iasi

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2006, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 1.750 mii lei, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultura si vânătoare”, grupa 40 titlul IV „Subventii”, pentru acordarea de despăgubiri proprietarilor de terenuri agricole care au fost inundate dirijat în incintele îndiguite Călărasi -Râul din judetul Călărasi si Făcăeni-Vlădeni din judetul Ialomita, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Beneficiarii despăgubirilor acordate potrivit prevederilor prezentei hotărâri sunt producători agricoli care nu au beneficiat de despăgubiri acordate potrivit Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1 se stabileste prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Fluture

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2006.

Nr. 1.525.

 

REPARTIZAREA

sumei ce se alocă pentru acordarea de despăgubiri proprietarilor de terenuri care au fost inundate dirijat în incintele îndiguite Călărasi-Râul din judetul Călărasi si Făcăeni-Vlădeni din judetul Ialomita

 

Nr. crt.

Judetul

Suma alocată

- mii lei -

 

TOTAL:

din care pentru:

1.750

1.

Judetul Călărasi

957

2.

Judetul Ialomita

793

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a protectiilor anticorozive la constructii din otel. Măsuri de interventie”, indicativ GE 054-06

 

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 2 pct. 45 si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere procesele-verbale de avizare nr. 2 din 26 ianuarie 2006 al Comitetului tehnic de specialitate CTS 12 si nr. 4 din 29 mai 2006 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică „Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a protectiilor anticorozive la constructii din otel. Măsuri de interventie”, indicativ GE 054-06, elaborată de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - ÎNCERC Bucuresti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti. 21 septembrie 2006.

Nr. 1.735.


*) Anexa se publica ulterior în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 893 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru validarea membrilor primului Consiliu de mediere

 

Având în vedere derularea procedurii de desemnare a primului Consiliu de mediere, în conformitate cu dispozitiile art. 71 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, în temeiul dispozitiilor art. 17 alin. (4) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, în conformitate cu dispozitiile Hotărârii Guvernului României nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul Justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se validează următorii 9 membri ai Consiliului de mediere:

1. Avramescu Arin Alexandru (Centrul de mediere si arbitraj Bucuresti)

2. Ciucă Anca (Fundatia pentru schimbări democratice)

3. Gavrilă Constantin Adi (Centrul de mediere Craiova)

4. Georgescu Ion Stefan (Centrul de mediere si securitate comunitară)

5. Ghervase Mihai-lulian (Centrul de mediere Craiova)

6. Loghin Corneliu (Centrul de mediere si securitate comunitară)

7. Neagoe Mihail (Centrul de mediere Craiova)

8. Nica Elena Adina (Centrul de mediere Craiova)

9. Popoviciu Daniela (Pro Medierea).

Art. 2. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

 

Bucuresti, 6 octombrie 2006.

Nr. 2.220/C.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunii nr. 6/2006 pentru modificarea Instructiunilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2004 privind efectuarea transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3) si (5) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în sedinta din data de 4 octombrie 2006, emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunea nr. 6/2006 pentru modificarea Instructiunilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2004 privind efectuarea transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 53/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004.

Art. 2. - Instructiunea mentionată la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

Art. 3. - Directia reglementare din cadrul Directiei generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general si cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 11 octombrie 2006.

Nr. 84.