MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 898         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 6 noiembrie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

388. - Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării proiectului „Initiativa Copiii Străzii, semnat la Bucuresti la 22 noiembrie 2005 si la Paris la 5 decembrie 2005

 

Acord-cadru de împrumut între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

 

1.166. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării proiectului „Initiativa Copiii Străzii, semnat la Bucuresti la 22 noiembrie 2005 si la Paris la 5 decembrie 2005

 

390. - Lege pentru completarea Legii apiculturii nr. 89/1998

 

1.200. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii apiculturii nr. 89/1998

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 633 din 3 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. 1 lit. h) din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.519. - Hotărâre privind aprobarea procesării unei cantităti de uraniu în diuranat de sodiu, aflat în patrimoniul Companiei Nationale a Uraniului - S.A., cu obtinerea de octoxid de uraniu

 

1.549. - Hotărâre privind aprobarea scoaterii definitive din rezervele de stat a unor cantităti de cărbune energetic pentru Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova - S.A., Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO, Societatea Comercială „C.E.T. Bacău - S.A. si Societatea Comercială „C.E.T. Govora - S.A..

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării proiectului „Initiativa Copiii Străzii, semnat la Bucuresti la 22 noiembrie 2005 si la Paris la 5 decembrie 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării proiectului „Initiativa Copiii Străzii, semnat la Bucuresti la 22 noiembrie 2005 si la Paris la 5 decembrie 2005, în valoare de 3,3 milioane euro, denumit în continuare acord-cadru de împrumut.

Art. 2. - (1) Aplicarea acordului-cadru de împrumut va fi realizată de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, ca beneficiar al împrumutului, si de Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului, ca agentie de implementare.

(2) Ministerul Finantelor Publice va încheia cu Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si cu Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului un acord de împrumut subsidiar, prin care se vor stabili drepturile si obligatiile părtilor în aplicarea acordului-cadru de împrumut.

Art. 3. - Contributia României la finantarea proiectului „Initiativa Copiii Străzii, incluzând taxele si impozitele aferente proiectului, va fi asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, si de la bugetele locale.

Art. 4. - Fondurile în lei necesare rambursării împrumutului, achitării dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente împrumutului se vor asigura din sume alocate anual cu această destinatie de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 5. - (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finantelor Publice, de comun acord cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu conditiile concrete de derulare a acordului-cadru de împrumut, amendamente la continutul acestuia, care privesc modificări în descrierea lucrărilor, structura costurilor, modificări de termene, precum si orice alte modificări care nu sunt de natură să majoreze obligatiile financiare ale României fată de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei sau să determine noi conditionări economice fată de cele convenite initial între părti.

(2) Amendamentele la acordul-cadru de împrumut, convenite cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei potrivit alin. (1), se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

 

Bucuresti, 19 octombrie 2006.

Nr. 388.

 

F/P 1480 Add1 (2005)

 

ACORD-CADRU DE ÎMPRUMUT

între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei*)

 

*) Traducere.

 

România, prin Ministerul Finantelor Publice, Bucuresti, România (denumită în continuare împrumutat), pe de o parte,

si

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, organizatie internatională, Paris (denumită în continuare BDCE), pe de altă parte,

având în vedere solicitarea transmisă de Guvernul României prin două scrisori datate 5 martie si 13 martie 2004 si printr-o scrisoare primită de BDCE în data de 28 februarie 2005,

luând în considerare Rezolutia Consiliului de administratie al BDCE 1424 (1997), a patra editie revizuită,

având în vedere cel de-al treilea Protocol la Acordul general pentru privilegii si imunităti al Consiliului Europei,

tinând cont de articolele Normelor de împrumut ale BDCE din 6 octombrie 1970,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Conditii generale

 

Acest împrumut este acordat în cadrul conditiilor generale ale actualelor Norme de împrumut ale BDCE si în cadrul conditiilor speciale stabilite prin prezentul acord-cadru de împrumut (denumit în continuare Acordul), prin anexele acestuia si scrisorile sale suplimentare (denumite în continuare scrisori suplimentare).

 

ARTICOLUL 2

Proiectul

 

BDCE acordă împrumutatului, care acceptă, un împrumut pentru finantarea partială a F/P 1480 (2004), aprobat de către Consiliul de administratie al BDCE la 25-26 mai 2004 si ulterior modificat la 17 iunie 2005 (F/P 1480 Add1), referitor la înfiintarea a aproximativ 20 de centre care pot oferi adăpost pentru zi si noapte pentru 300 de copii si instruirea a aproximativ 150 de asistenti sociali în activităti specifice, în special în domeniul prevenirii si eliminării dependentei de droguri.

Acest împrumut este acordat de „BDCE luând în considerare angajamentul asumat de împrumutat de a utiliza acest împrumut exclusiv pentru finantarea proiectului individual descris în anexa nr. 1 (denumit în continuare Proiectul) si de a realiza acest Proiect, prin Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului (ANPDC), în conditiile care sunt detaliate în anexa nr. 1.

Orice schimbare a modului în care împrumutul este aplicat, care nu a primit aprobarea BDCE, poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului, conform prevederilor art. 13 din Normele de împrumut ale BDCE.

 

ARTICOLUL 3

Împrumutul

 

3.1. Conditii financiare

Valoarea împrumutului acordat este de 3.300.000 EUR (trej milioane trei sute de mii euro).

În conformitate cu prevederile anexei nr. 1, împrumutul va fi disponibilizat în transe.

Fiecare transă a împrumutului va fi pentru o perioadă care nu va depăsi 15 ani, incluzând o perioadă de gratie de 5 ani.

Pentru fiecare transă, valoarea, rata dobânzii, valuta, data de disponibilizare, perioada de rambursare si conturile de remitere ale fiecărei părti vor fi stabilite de comun acord, prin fax, de către împrumutat si BDCE.

O scrisoare suplimentară la Acord, precizând conditiile pentru fiecare transă, va fi întocmită la momentul tragerii, în formatul stabilit în anexa nr. 2.

Ca urmare a aprobării F/P 1480 Add1 de către Consiliul de administratie al BDCE pe data de 17 iunie 2005, la conditiile de împrumut BDCE se va aplica o subventionare a ratei dobânzii din contul selectiv fiduciar, ce nu va depăsi suma de 264.000 euro, echivalentul a 100 p.b. calculate pe baza unui împrumut de 10 ani, cu o perioadă de gratie de 5 ani. Cu toate acestea, rata dobânzii, după scăderea subventiei de rată a dobânzii, nu poate niciodată să scadă sub zero.

3.2. Trageri si comisioane de neefectuare a tragerilor

Tragerea sumelor împrumutului în mai multe transe se va efectua în conformitate cu stadiul implementării Proiectului.

Prima tragere trebuie să aibă loc în cel mult 18 luni de la data aprobării Proiectului F/P 1480 Add (2005).

Tragerile ulterioare vor fi efectuate pe baza declaratiilor împrumutatului, referitoare la stadiul implementării (si la previziunile privind stadiu] lucrărilor în anul curent).

BDCE va percepe împrumutatului un comision de neefectuare a tragerilor de 0,50% (pe an, plătibil în rate trimestriale la sfârsitul trimestrului), aplicat la diferenta dintre sumele care trebuiau să fie trase (conform plafoanelor valorice minime stabilite mai jos) si sumele disponibilizate efectiv. Plafoanele valorice mentionate sunt următoarele:

(i) dacă tragerile efectuate în termen de 18 luni de la data aprobării Proiectului F/P 1480 Add1 reprezintă mai putin de 20% din totalul sumei aprobate a împrumutului;

(ii) dacă tragerile efectuate în termen de 24 de luni de la data aprobării Proiectului F/P 1480 Add1 reprezintă mai putin de 30% din totalul sumei aprobate a împrumutului;

(iii) dacă tragerile efectuate în termen de 36 de luni de la data aprobării Proiectului F/P 1480 Add1 reprezintă mai putin de 50% din totalul sumei aprobate a împrumutului.

3.3. Mobilizare

În scopul mobilizării transelor împrumutului, împrumutatul va transmite BDCE, înaintea efectuării fiecărei trageri, angajamentul de plată anexat (anexa nr. 3) pentru fiecare transă.

Angajamentul de plată este întocmit si plătibil în valuta în care transa a fost disponibilizată.

3.4. Domiciliu

Toate sumele datorate de împrumutat în cadrul acestui împrumut sunt plătibile BDCE în euro, în contul BDCE nr. 92 87 384, deschis la Deutsche Bank, Frankfurt, prin notificare telex, care va fi trimisă BDCE de banca însărcinată de către împrumutat cu efectuarea plătii, cu cel putin 5 zile lucrătoare înaintea fiecărei plăti.

3.5. Date

Prevederile art. 3 fac obiectul Conventiei privind ziua lucrătoare următoare modificată. Conventia privind ziua lucrătoare următoare modificată înseamnă o conventie prin care dacă data specificată va cădea într-o zi care nu este o zi lucrătoare [zi lucrătoare înseamnă o zi în care Sistemul TARGET (Sistemul de transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontările brute în timp real) functionează], acea dată va fi prima zi care urmează acelei zile, care este zi lucrătoare, cu conditia ca acea zi să nu cadă în următoarea lună calendaristică, caz în care acea dată va fi prima zi care precedă acea zi, care este zi lucrătoare.

 

ARTICOLUL 4

Monitorizarea împrumutului si Proiectului

 

4.1. Utilizarea împrumutului

4.1.1. Perioada

Sumele împrumutului pentru fiecare transă trebuie să fie utilizate de împrumutat, prin ANPDC, pentru finantarea Proiectului, în termen de 12 luni de la disponibilizarea acesteia de către BDCE.

4.1.2. Implementarea Proiectului

Pentru implementarea Proiectului, împrumutatul desemnează ANPDC ca agentie de implementare.

Împrumutatul, prin ANPDC, va depune toate eforturile si diligentele si va exercita toate mijloacele utilizate în mod curent, în special mijloace financiare, tehnice, sociale si manageriale, precum si cele referitoare la protectia mediului înconjurător, care vor fi necesare pentru implementarea corespunzătoare a Proiectului.

În mod special, se va asigura, înaintea implementării Proiectului, că toată finantarea, drepturile de proprietate asupra terenului si asupra proprietătilor imobiliare, care sunt necesare pentru aceasta, sunt disponibile si că toate activele si instalatiile sunt permanent asigurate si întretinute.

În cazul în care costurile Proiectului, după cum sunt descrise în anexa nr. 1, se majorează sau vor fi revizuite din orice motive, împrumutatul se va asigura că sunt disponibile resurse financiare suplimentare pentru finalizarea Proiectului.

În plus, împrumutatul, prin ANPDC, se va asigura că:

- Proiectul corespunde prevederilor conventiilor Consiliului Europei în materie;

- Proiectul respectă mediul înconjurător, potrivit conventiilor internationale în materie;

- finantarea partială acordată de BDCE nu depăseste 69% din costul totai al Proiectului, excluzând dobânda si comisioanele financiare, asa cum este definit în anexa nr. 1.

4.1.3. Achizitii

Înaintea lansării primei licitatii pentru lucrări si echipament, lista subproiectelor deja identificate va fi comunicată BDCE în forma prevăzută în anexa nr. 5; subproiectele rămase vor fi comunicate BDCE în forma prevăzută în anexa nr. 5, pe măsură ce sunt identificate pe parcursul implementării Proiectului.

BDCE va permite ca toate achizitiile de lucrări, bunuri si servicii care sunt finantate în cadrul Proiectului din sumele împrumutului BDCE să fie achizitionate în conformitate cu Liniile directoare ale Băncii Mondiale, pentru achizitii, revizuite în 2004, utilizând documentul de licitatie standard ai Băncii Mondiale (din mai 2004) si Liniile directoare ale Băncii Mondiale pentru selectia si angajarea consultantilor, revizuite în 2004. Împrumutatul va aplica plafoanele de achizitii ale BDCE, asa cum sunt definite în anexa nr. 4.

BDCE nu va emite „fără comentarii pentru aranjamentele de achizitii propuse de împrumutat, inclusiv privind gruparea contractelor, procedurile aplicabile, dar îsi va rezerva dreptul de a proceda la o analiză anterioară sau ulterioară, efectuată prin sondaj, a aranjamentelor de achizitii propuse de împrumutat, inclusiv în ceea ce priveste gruparea contractelor, procedurile aplicabile si graficul procesului de achizitii, pentru a verifica dacă acestea sunt în conformitate cu Liniile directoare ale Băncii Mondiale si cu programul de implementare si graficul de tragere propuse.

Împrumutatul va informa prompt BDCE despre orice întârziere sau orice modificare a graficului procesului de achizitii, care ar putea afecta semnificativ implementarea la timp si cu succes a contractelor Proiectului, si va conveni cu J3DCE măsurile de remediere.

În oricare dintre situatii, responsabilitatea pentru implementarea Proiectului si, ca urmare, responsabilitatea pentru adjudecarea si administrarea contractelor în cadrul Proiectului îi revin împrumutatului.

Nicio preferintă natională nu poate fi aplicată, în cadrul contractelor LCI, fără aprobarea prealabilă din partea BDCE.

4.2. Raportările împrumutatului

4.2.1. Raportările privind stadiul Proiectului

La fiecare 6 luni de la tragerea împrumutului până la finalizarea întregului Proiect, împrumutatul, prin ANPDC, va transmite BDCE un raport ce va respecta substantial forma prevăzută în anexa nr. 6, care detaliază:

- situatia utilizării împrumutului;

- stadiul planului financiar al Proiectului;

- stadiul Proiectului;

- detalii privind managementul Proiectului.

4.2.2. Raportul privind finalizarea Proiectului

La finalizarea întregului Proiect, împrumutatul va prezenta un raport final, continând evaluarea efectelor economice, financiare, sociale si privind mediul înconjurător.

4.3. Furnizarea de informatii către BDCE

Împrumutatul, prin ANPDC, va tine evidente contabile privind Proiectul, în conformitate cu standardele internationale, care vor reflecta în orice moment stadiul Proiectului, vor înregistra toate operatiunile efectuate si vor identifica activele si serviciile finantate cu ajutorul prezentului împrumut.

Împrumutatul, prin ANPDC, se angajează să primească orice misiune de informare efectuată de către salariatii BDCE sau de consultanti externi angajati de BDCE si să asigure cooperarea necesară pentru această misiune de informare, prin facilitarea oricărei vizite posibile la amplasamentul Proiectului. În special, BDCE poate efectua la fata locului un audit al contabilitătii Proiectului, realizat de unul sau mai multi consultanti la alegerea acesteia, pe cheltuiala împrumutatului, în cazul neonorării la scadentă de către împrumutat a oricărei obligatii asumate în cadrul prezentului împrumut.

Împrumutatul se angajează să răspundă într-o perioadă de timp rezonabilă oricărei informatii solicitate de BDCE si să furnizeze orice documentatie pe care BDCE o poate considera necesară si o poate solicita rezonabil, pentru implementarea corespunzătoare a Acordului, în special în ceea ce priveste monitorizarea Proiectului si utilizarea împrumutului.

Împrumutatul va informa BDCE imediat despre orice modificare a legislatiei sau a normelor în sectorul economic relevant pentru Proiect si, în sens general, despre orice eveniment care poate influenta îndeplinirea obligatiilor sale asumate în cadrul Acordului. Orice modificare a legislatiei sau a normelor în sectorul economic relevant pentru Proiect constituie unul dintre evenimentele precizate în art. 13-h al cap. 3 din Normele de împrumut ale BDCE si poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului.

 

ARTICOLUL 5

Încetarea obligatiilor împrumutatului

 

Plata sumei datorate, stipulată în angajamentul de plată, eliberează împrumutatul de orice obligatie, după cum este definită în clauza 3.1 de mai sus.

După ce întreaga sumă a acestui împrumut, toate dobânzile si alte costuri care rezultă din acesta, în special acele sunie prevăzute la art. 6 si 7, au fost plătite corespunzător, împrumutatul va fi pe deplin eliberat de obligatiile sale fată de BDCE, cu exceptia celor stipulate în art. 4.

 

ARTICOLUL 6

Dobânda pentru întârziere

 

Fără a contraveni oricărui alt posibil recurs al BDCE în cadrul Acordului si al Normelor de împrumut ale BDCE sau, după caz, dacă împrumutatul nu plăteste întreaga dobândă sau orice altă sumă plătibilă, conform Acordului, cel mai târziu la data scadentei specificate, împrumutatul trebuie să plătească o.dobândă suplimentară la suma datorată si neplătită integral, egală cu dobânda EURIBOR la o lună pentru depozitele în valută plătii întârziate la data scadentei (dacă nu este zi lucrătoare TARGET, următoarea zi lucrătoare), la ora 11,00 a.m. (ora locală la Bruxelles), plus 2,5% pe an calculată de la data scadentei acestei sume până la data efectuării plătii.

Rata EURIBOR la o lună, aplicabilă, va fi actualizată la fiecare 30 de zile.

 

ARTICOLUL 7

Costuri asociate

 

Toate impozitele si taxele de orice fel, datorate si plătite, si toate cheltuielile rezultate fie din încheierea, executarea, lichidarea, anularea sau suspendarea Acordului, în totalitate ori partial, fie din garantarea sau refinantarea împrumutului acordat, împreună cu toate actele judiciare si extrajudiciare care decurg din acest împrumut vor fi suportate de către împrumutat.

Totusi, se vor aplica prevederile art. 25 al cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE pentru costurile procedurilor de arbitraj cuprinse în cap. 4 mentionat.

 

ARTICOLUL 8

Garantii

 

Împrumutatul declară că niciun alt angajament nu a fost făcut si nu va fi făcut în viitor, care ar putea da unei terte părti un regim preferential, un drept preferential de plată, o garantie colaterală sau o garantie de orice natură ar fi, care ar putea conferi drepturi sporite asupra unor terti (denumită în continuare garantie).

Dacă o astfel de garantie a fost totusi acordată unei terte părti, împrumutatul este de acord să întocmească sau să furnizeze o garantie identică în favoarea BDCE sau, când este împiedicat să o facă, să ofere o garantie echivalentă si să stipuleze formarea unei astfel de garantii în favoarea BDCE.

Neîndeplinirea acestor prevederi ar reprezenta un caz de culpă, după cum este specificat în art. 13-h al cap. 3 din Normele de împrumut ale BDCE, si poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului.

 

ARTICOLUL 9

Reprezentări si certificări

 

Împrumutatul prezintă si certifică faptul că:

- autoritătile sale competente l-au autorizat să încheie Acordul si au dat în acest sens semnatarilor autorizarea pentru aceasta, în conformitate cu legile, decretele, reglementările, articolele asocierii si alte texte aplicabile acestuia;

- întocmirea si semnarea Acordului nu contravin legilor, decretelor, reglementărilor, articolelor asocierii si altor texte aplicabile acestuia si că toate permisele, licentele si autorizatiile necesare acestuia au fost obtinute si vor rămâne valabile pe toată durata împrumutului.

Orice modificare referitoare la reprezentările si certificările de mai sus trebuie, pe toată durata împrumutului, să fie notificată imediat BDCE si să fie furnizate toate documentele justificative.

 

ARTICOLUL 10

Relatii cu tertii

Împrumutatul, în scopul utilizării împrumutului, nu poate invoca niciun fapt referitor la relatiile sale cu terte părti, în vederea evitării îndeplinirii totale sau partiale a obligatiilor sale rezultate din Acord.

BDCE nu poate fi implicată în disputele care ar putea să apară între împrumutat si terte părti, iar costurile, indiferent de natura lor, suportate de către BDCE datorită oricărei dispute, si în special toate costurile juridice sau de judecată, vor fi pe cheltuiala împrumutatului.

 

ARTICOLUL 11

Interpretarea Acordului

 

Împrumutatul declară că a luat cunostintă de Normele de împrumut ale BDCE, care sunt considerate parte integrantă a Acordului, si că a primit o copie a acestora.

Atunci când există o contradictie între orice prevedere din Normele de împrumut ale BDCE si orice prevedere a Acordului, vor prevala prevederile Acordului.

Titlurile paragrafelor, sectiunilor si capitolelor Acordului nu vor servi pentru interpretarea acestuia.

În nicio situatie nu se va presupune că BDCE a renuntat tacit la vreun drept care i-a fost acordat prin Acord.

 

ARTICOLUL 12

Legea aplicabilă

 

Acordul si garantiile negociabile legate de acesta vor fi guvernate de regulile BDCE, după cum este specificat în art. 1 paragraful 3 al celui de-al treilea Protocol din data de 6 martie 1959 la Acordul general pentru privilegii si imunităti al Consiliului Europei, din data de 2 septembrie 1949, si, în al doilea rând, dacă este necesar, de legea franceza.

Diferendele dintre părti privind Acordul vor face obiectul arbitrajului, în conditiile specificate în cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE.

 

ARTICOLUL 13

Executarea unei hotărâri de arbitraj

 

Părtile contractante convin să nu facă uz de niciun privilegiu, nicio imunitate sau legislatie în fata oricărei autorităti jurisdictionale ori a altei autorităti, fie ea natională sau internatională, în vederea împiedicării punerii în aplicare a linei decizii date în conditiile specificate în cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE.

 

ARTICOLUL 14

Notificări

 

Orice notificări sau alte comunicări care vor fi date sau efectuate în cadrul Acordului către BDCE ori împrumutat vor fi în scris si vor fi considerate pe deplin acordate sau efectuate dacă sunt predate personal, transmise par avion sau prin fax de către o parte celeilalte părti, la acea adresă a părtii specificată mai jos.

 

Pentru împrumutat:

România, prin Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, Bucuresti, România

În atentia: ministrului finantelor publice, secretarului de stat si/sau directorului general al Directiei generale a finantelor publice externe

Fax: +4021 312 67 92

 

Pentru BDCE:

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

55 Avenue Kleber, 75 116 Paris

În atentia: guvernatorului

Fax: +33 1 47 55 37 52

Toate comunicările care vor fi date sau efectuate vor fi în limba engleză sau franceză, iar dacă sunt în altă limbă, vor fi însotite de o traducere a acestora în limba engleză sau franceză.

 

ARTICOLUL 15

Intrarea în vigoare

 

Acordul va intra în vigoare după semnarea de către BDCE si împrumutat si aprobarea lui de Guvernul României.

 

ARTICOLUL 16

Exemplarele Acordului

 

Acordul este întocmit în două exemplare originale, ambele exemplare fiind egal autentice.

Câte un exemplar original este păstrat de fiecare dintre părtile contractante.

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2005.

Pentru România, Claudiu Doltu,

secretar de stat

Paris, 5 decembrie 2005.

Pentru BDCE, K. J. Ners,

viceguvernator

 

ANEXA Nr. 1

 

Descrierea Proiectului

I

 

F/P

1480 Add 1(2005)

împrumutat

România

Aprobat de Consiliul de Administratie

25 - 26 mai 2004 CA/PV/ 231/2004 17 iunie 2005 CA/PV/237/2005

Suma aprobată

3.300.000 EUR

 

II

 

Domenii de interventie:

Sănătate/Educatie si instruire profesională

Lucrările planificate:

Proiectul va permite înfiintarea a aproximativ 20 de centre care pot oferi adăpost de zi si noapte pentru circa 300 de copii si instruirea a circa 150 asistenti sociali în activităti specifice, în special în domeniul prevenirii si eliminării dependentei de droguri.

Localizare:

Proiectul se va adresa problemelor copiilor străzii acolo unde aceasta este foarte acută, cum ar fi: Bucuresti, Constanta, Timisoara, Arad, Cluj, Sibiu, Petrosani, Craiova, Galati, Oradea si Brasov, etc.

Costul total al proiectului:

4.782.000 EUR

Costul distribuit pe articole:

Pregătirea si elaborarea subproiectelor:

250.000 - 5%

Elaborarea studiilor de fezabilitate:

250.000 - 5%

Cumpărarea de teren sau clădiri:

480.000 - 10%

Lucrări civile, bunuri si servicii:

3.185.000 - 67%

Măsuri pe termen lung pentru asigurarea sustenabilitătii:

322.000 - 7%

Monitorizarea si administrarea proiectului:

295.000 - 6%

 

 

4.782.000 100%

Planul de finantare:

3.300.000 EUR;

477.000 EUR

885.000 EUR

120.000 EUR

BDCE

România prin ANPDC

Autorităti locale

Alti donatori

69%

10%

18%

3%

Stadiul lucrărilor la momentul prezentării solicitării:

0%

Graficul lucrărilor:

2005 - 2008

Conditii specifice:

Conditii anterioare primei trageri:

- ANPDC va confirma lista si responsabilitătile personalului care va forma Unitatea de Management a Proiectului;

- se va transmite BDCE o listă a Consiliilor judetene care vor forma partea proiectului, precum si populatia tinta estimativă a acestora;

 

Conditii anterioare celei de a doua trageri:

- se vor detalia liniile directoare principale referitoare la cursurile de pregătire privind tratarea consumatorilor de droguri care vor fi efectuate în cadrul acestui proiect, precum si numărul persoanelor care vor fi instruite;

- se va transmite BDCE o listă a potentialelor ONG-uri care vor participa la proiect si contributiile acestora în cadrul proiectului;

 

Alte conditii:

- înaintea lansării primei licitatii pentru lucrări si echipament, lista subproiectelor deja identificate va fi comunicată BDCE în forma prevăzută în Anexa 5: subproiectele rămase vor fi comunicate BDCE în forma prevăzută în Anexa 5 pe măsură ce sunt identificate pe parcursul implementării proiectului

 

III

 

Criterii de eligibilitate:

(pe domenii de interventie):

Proiectul intră sub incidenta criteriilor de eligibilitate stabilite în Rezolutia 1424 (1997) a 4 revizuire, si deci contribuie la coeziunea socială în tară.

 

IV

 

Efecte sociale (pe

domenii de interventie):

Proiectul sprijină Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copiilor (ANPDC) prin crearea la nivelul autoritătilor locale (municipiu sau judet) de subproiecte descentralizate la nivelul comunitătii. Se estimează ca numărul total al beneficiarilor, în primii trei ani de functionare să fie de 3000.

 

 

F/P 1480 ADD1 - transa [număr]

 

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

 

SCRISOARE SUPLIMENTARĂ

 

La Acordul Cadra din data [data]

Între

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI (numită în continuare BDCE)

si

ROMÂNIA

(numită în continuare Împrumutat)

 

Prezenta Scrisoare Suplimentară si Acordul Cadru de împrumut stabilesc termenii si conditiile convenite pentru transa [număr] asa cum este specificat în articolul [număr] din Acordul Cadru mentionat.

 

Suma împrumutului:

EURO [suma]

Maturitate:

perioada totală de acordare 15 ani cu 5 ani perioada de gratie

Rata variabilă a dobânzii:

EURIBOR la 6 luni plus sau minus

[număr] puncte de bază [net] pe an (inclusiv o subventie a ratei dobânzii din Contul Selectiv Fiduciar, asa cum este definit în Articolul 3 din Acordul Cadru de împrumut1)

(Telerate [referintă] sau Reuters [referintă])

Plata dobânzii:

Bi-anual,

Numitorul fractiei:

actual/360 zile, Conventia privind Ziua Lucrătoare Următoare Modificata

Zi Lucrătoare

înseamnă o zi în care Sistemul de Transfer Rapid Automat Trans-European cu privire la decontările brute în timp real,

( TARGET) functionează,

Data de disponibilizare

[data]

Instructiuni de plată:

Numărul contului [număr] al [nume Bancă si oras],

CODUL SWIFT: [cifrul] prin [nume banca corespondenta si oras],

CODUL SWIFT [cifrul]

 

Rata dobânzii va fi calculată pentru fiecare perioadă de [număr] luni începând de la data de disponibilizare. Dobânda va fi fixată cu 2 zile lucrătoare înaintea fiecărei noi perioade de dobândă. BDCE va informa împrumutatul despre dobânda plătibilă la fiecare 6 luni. Plata dobânzii va avea loc în [ziua, luna] a fiecărui an si pentru prima dată la [data].[ se listează datele de plată si ratele de capital datorate pentru fiecare dată]

Toate plătile vor fi efectuate în contul BDCE conform instructiunilor de plată descrise mai sus.

 

Aceste prevederi fac obiectul întelegerii Conventia privind Ziua Lucrătoare Următoare Modificată, a cărei definitie se găseste în art.3.5 al Acordului Cadru de împrumut, semnat între împrumutat si BDCE la [dată],

În vederea mobilizării transei împrumutului, împrumutatul va trimite, în timp util, BDCE, un Angajament de Plată corespunzător acestei transe. [Anexa 3]

 

[Orasul, data]

Pentru Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

[Orasul, data]

Pentru România

 

1 Articolul 3 din Acordul Cadru de împrumut: Rata dobânzii după scăderea subventiei acordate ratei dobânzii nu va scădea, în nici o situatie, sub zero

 

 

F/P 1480 ADD1 - transa [număr]

 

ANGAJAMENT DE PLATĂ

 

[VALUTA] [SUMA]                                                               [DATA]

 

Pentru VALOAREA PRIMITĂ, subsemnatul:

prin acest Angajament de plată promite să plătească Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei sau altuia, suma împrumutată de:

[SUMA în litere ] [VALUTA în litere]

În ratele, si la o dobândă astfel cum este specificat mai jos

 

Rate de capital

Dobânda

[Data]: [Valuta] [Suma]

[se inserează dobânda specificată în Scrisoarea Suplimentară]

[Data]: [Valuta] [Suma]

 

[Data]: [Valuta] [Suma]

 

[Data]: [Valuta] [Suma]

 

 

...//.....

 

Plătile de mai sus vor fi făcute la:

[BANCA CORESPONDENTĂ A BDCE SI CONTUL DE REFERINTĂ]

În favoarea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, fără nici o deducere sau luare în considerare a vreunei taxe, impozite sau alte costuri, prezente sau viitoare, datorate sau percepute, pentru acest angajament sau pentru sumele acestuia de către sau în cadrul României, sau a oricărei alte subdiviziuni politice sau fiscale a acesteia.

 

Acest angajament de plată este legat de împrumutul acordat de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei împrumutatului la data [Data disponibilizării].

 

În cazul neefectuării plătii prompte si în totalitate, a oricărei sume datorate prin acest angajament, întregul împrumut si dobânda aferentă conform acestuia până la data plătii vor deveni imediat scadente si vor fi plătite la optiunea si la cererea detinătorului acestuia.

 

Neexercitarea de către detinătorul angajamentului a oricărui drept care rezultă din acesta, nu va constitui în nici un caz o renuntare la nici unul din drepturile sale în aceasta sau în oricare altă circumstantă.

 

PENTRU ROMÂNIA

 

Pentru garantarea plătii tuturor sumelor datorate în cadrai acestui Angajament de Plată (fie rate de capital fie dobândă)

 

ANEXA Nr. 4

 

Plafoane de achizitii

 

Achizitii de bunuri, lucrări, servicii si selectia consultantilor

Categorie

Valoarea contractului (000 EUR)

Metoda de achizitie

Bunuri

 

 

mai mare de 200

LCI (licitatie competitivă internatională)

între 80 si 200

LCN (licitatie competitivă natională)

mai mică de 80

Cumpărare pe baza a trei cotatii

Lucrări

 

 

mai mare de 5.000

LCI

între 250 si 5000

LCN

mai mică de 250

Cumpărare pe baza a trei cotatii

Consultanti

mai mare de 200 pentru firme

Selectia pe baza calitătii si a costului

între 50 si 200 pentru

Selectia pe baza calitătii

mai mic de 50 pentru firme

Selectia pe baza costului minim

mai mică de 50 pentru consultanti individuali

pe baza Calificări

 

 

ANEXA Nr. 5

 

Pagina de identificare

Sinteza studiului de fezabilitate

 

Titlul Subproiect:

 

Localizare:

 

Beneficiari (capacitate maximă)

 

Matrice operatională

 

1. Descrierea stadiului existent

 

2. Descrierea stadiului propus

 

3. Personal si instruire

 

4. Graficul proiectului

 

5. Descrierea bunurilor si proiectului (descrierea si cuantificarea bunurilor, echipamentelor si consumabilelor, numărul si scopul vehiculelor)

 

6. Cost si analiză financiară

 

 

Tabelul 1 - Defacarea costurilor

 

Descrierea

BDCE

GR

Alti donatori

Total (excluzân dtaxe)

TVA

Alte taxe

Total (inclusiv taxe)

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Pregătirea si elaborarea subproiectelor

 

 

 

 

 

 

 

Valoarea terenului si a clădirilor

 

 

 

 

 

 

 

Studii de fezabilitate, proiect tehnic, proces de licitatie, avize autorizatii, documentatii, asistentă tehnică taxe si alte comisioane

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări civile. Lucrări de constructii, furnizări echipamente tehnice si instalatii, lucrări de exterior, conectare Ia retea de utilităti

 

 

 

 

 

 

 

Achizitii de bunuri

 

 

 

 

 

r

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPOARTE PRIVIND STADIUL PROIECTULUI

 

COSTURI

CHELTUIELI EFECTUATE

IN EUR (toate taxele excluse)

 

TARA: ROMÂNIA

PROIECT: F/P 1480 (2004) - Initiativa Copii Străzii                                               Data: ........................................

 

DESCRIERE

CHELTUIELI EFECTUATE

COMENTARII

 

Nr.

Subproiect

Localizare

PERIOADA 1

SASE LUNI

PERIOADA 2

SASE LUNI

PERIOADA 3

SASE LUNI

PERIOADA 4

SASE LUNI

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CHELTUIELI

 

 

 

 

 

 

 

- Tabelul 1 –

 

 

Data: ................................

 

DESCRIERE

CHELTUIELI VIITOARE

CHELTUIELI EFECTUATE (B)

 

COST TOTAL

(C) = (A) + (B)

 

CHELTUIT

(D) = (B)/(C)

 

COMENTARII

 

Nr.

Subproiect

Localizare

PERIOADA 5

SASE LUNI

PERIOADA 6

SASE LUNI

PERIOADA 7

SASE LUNI

PERIOADA 8

SASE LUNI

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CHELTUIELI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tabelul 2 -

 

 

EVALUARE ACHIZITII

 

TARA: ROMÂNIA

PROIECT: F/P 1480 (2004) - initiativa Copii Străzii                                   Data: ............................

 

CATEGORIE CHELTUIELI

METODA DE ACHIZITIE

COST TOTAL

LCI

LCN

Altele

NB

1. Lucrări

 

 

 

 

 

Finantate de BDCE

 

 

 

 

 

2.Bunuri

 

 

 

 

 

Finantate de BDCE

 

 

 

 

 

3.Servicii

 

 

 

 

 

Finantate de BDCE

 

 

 

 

 

4. Diverse

 

 

 

 

 

Finantate de BDCE

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

- Tabelul 3 -

Acronime

LCI: Licitatie Competitivă Internatională

LCN: Licitatie Competitivă Natională

NB: Nefinantat de Bancă

 

EVALUARE CONTRACT

 

TARA: ROMÂNIA

PROIECT: F/P 1480 (2004) - Initiativa Copii Străzii                                               Data: .................................

 

Descriere contract

Număr contract

Dată contract

Încredintat

Metoda de achizitie

COST

Pret fix d/n

Plătit

Perioada de implementare

Data de Receptie a Lucrării

Modificări Comentarii

Valuta

Valoarea

Începere

Finalizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tabelul 4 –

 

SURSE FINANCIARE

ÎN EUR (toate taxele excluse)

 

TARA: ROMÂNIA

PROIECT: F/P 1480 (2004) - Initiativa Copii Străzii                                   Data: ...........................

 

DESCRIERE

 

FINANTARE PRIMITA

FINANTARE DE PRIMIT

COMENTARII

 

BDCE

GR

AUTORITĂTI LOCALE

ALTI DONAT- ORI

TOTAL

%

BDCE

GR

AUTORITATI LOCALE

ALTI DONAT- ORI

TOTAL

%

A. Pregăatirea si elaborarea subproiecteior:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea populatiei tintă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea si elaborarea subproiecteior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campanie de Constientizare a Publicului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Întocmirea studiilor de fezabilitate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificarea locatiilor, evaluarea costurilor si capacitătilor pentru servicii (inclusiv personal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii geo, obtinerea certificatelor de urbanism

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Achizitionarea de terenuri sau clădiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0. Lucrări civile, bunuri si servicii:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborarea specificatiilor termice si obtinerea autorizatiilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licitatii pentru lucrări civile, bunuri si servicii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Executare lucrări civile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitionare bunuri (se va tumiza o listă separată)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Măsuri pe termen lung pentru sustenabiiltatea proiectului:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruirea Personalului în tratarea abuzului de droguri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrarea subproiectelor în Reteaua Natională

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Administrarea si monitorizarea proiectului – UMP

 (comisioane, chiria birourilor, instruire, procurare echipamente, transport si cazare, asigurări, costuri de operare a birourilor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tabelul 5 A –

 

SURSE FINANCIARE

ÎN EUR (toate taxele excluse)

 

TARA: ROMÂNIA

PROIECT: F/P 1480 (2004) - Initiativa Copii Străzii                                   Data: ..........................

 

DESCRIERE

FINANTARE PRIMITĂ

FINANTARE DE PRIMIT

COMENTARII

Nr.

Subproiect

Localizare

BDCE

GR

AUTORITATI LOCALE

ALTI DONATORI

TOTAL

%

BDCE

OR

AUTORfTATI

LOCALE

ALTI DONATORI

TOTAL

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tabelul 5 B -

 

GRAFICUL DE ACTIVITATE

DIAGRAMA

 

TARA: ROMÂNIA

PROIECT: F/P 1480 (2004) - Initiativa Copii Străzii                                               Data: ...................................

 

DESCRIERE

2004

2005

2006

2007

% PROGRES

COMENTARII

 

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

 

 

Înfiintarea UIP (selectarea personalului, instruirea, găsirea locatiei)

 

 

Graficul Initial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficul Revizuit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări Finalizate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmirea Documentelor tehnice ale Proiectului (planificarea activitătilor si achizitiilor, manualul de implementare a Proiectului, modele de documente de licitatie, modele de contracte, materiale de Instruire, model de structura si volum de activitate pentru servicii, lansare atelier de lucru)

Graficul Initial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficul Revizuit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări Finalizate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătire pentru selectarea subproiectelor ce vor fi finantate (evaluarea situatiei, pregătirea echipelor locale, identificarea posibilelor locatii pentru subproiecte) - 3 luni

Graficul Initial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficul Revizuit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări Finalizate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborarea subproiectelor de autoritătile locale - 2 luni

Graficul Initial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficul Revizuit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări Finalizate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selectarea subproiectelor ce vor fi finantate, inclusiv vizite la fata locului si clarificări -2 luni

Graficul Initial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficul Revizuit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări Finalizate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru subproiecte - 3 luni

 

 

Graficul Initial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficul Revizuit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări Finalizate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobarea studiilor de fezabilitate - 1 lună

 

 

Graficul Initial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficul Revizuit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări Finalizate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitionarea terenului (unde este necesar) pentru subproiecte - 1 lună

 

 

Graficul initial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficul Revizuit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări Finalizate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborarea proiectului tehnic detaliat pentru fiecare subproiect si obtinerea autorizatiilor - 3 luni

 

Graficul Initial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficul Revizuit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări Finalizate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licitatie pentru lucrările civile aferente proiectelor, încredintarea contractelor si începerea executării lucrărilor civile - 3 luni

 

Graficul Initial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficul Revizuit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări Finalizate