MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 8         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 7 noiembrie 2006

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

24. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind corectia energiei electrice în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare - Revizia I

 

26. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind durata de valabilitate a declaratiilor pe propria răspundere ale consumatorilor casnici care beneficiază de tarif social

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind corectia energiei electrice în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare - Revizia I

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si i) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la retea si autorizare,

în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 21 octombrie 2006,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind corectia energiei electrice în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare - Revizia I, prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. - Operatorii economici si titularii de licentă care îsi desfăsoară activitatea în sectorul energiei electrice vor respecta prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor cuprinse în prezentul ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2003 pentru aprobarea Procedurii de determinare a corectiilor cantitătilor de energie electrică în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 12 aprilie 2003.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 21 octombrie 2006.

Nr. 24.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind corectia energiei electrice în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare

 

Revizia I

Cod ANRE: 24.1.327.0.01.21/10/06

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - În tranzactiile de energie electrică, atunci când punctul de măsurare nu coincide cu punctul de decontare, energia electrică înregistrată de contor este diferită de cea tranzactionată în punctul de decontare, în functie de amplasarea punctului de măsurare.

Art. 2. - În această situatie se alege una dintre următoarele modalităti de a proceda:

a) se corectează cantitatea de energie electrică real măsurată de contor cu o cantitate calculată, care reprezintă pierderile de energie activă, respectiv reactivă, prin elementele cu pierderi de energie situate între cele două puncte, conform prevederilor prezentei proceduri;

b) se instalează contoare de pierderi, care realizează calculul pierderilor de energie electrică în elementele cu pierderi si aplică corectia energiei contorizate (calcule în contor).

Art. 3. - În prezenta procedură, prin energie electrică măsurată se întelege:

a) energia real măsurată, a cărei valoare este înregistrată de contor, atunci când punctul de măsurare coincide cu punctul de decontare;

b) energia real măsurată, a cărei valoare este înregistrată de contor, plus/ minus corectia, atunci când punctul de măsurare diferă de punctul de decontare.

Art. 4. - Energia electrică care se decontează este energia electrică măsurată.

Art. 5. - Pierderile de putere electrică activă corespunzătoare corectiei de energie în elementele cu pierderi se iau în considerare la stabilirea puterilor maxime absorbite de consumatori.

Art. 6. - În prezenta procedură în lipsa altei precizări, prin energie electrică se înteleg energia electrică activă si energia electrică reactivă.

 

CAPITOLUL II

Scop

 

Art. 7. - Scopul prezentei proceduri este:

a) calculul corectiei de energie electrică;

b) determinarea energiei electrice măsurate în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare.

 

CAPITOLUL III

Domeniu de aplicare

 

Art. 8. - Prevederile prezentei proceduri sunt obligatorii pentru operatorii de măsurare stabiliti în conditiile reglementărilor aprobate de Autoritatea competentă.

 

CAPITOLUL IV

Definitii si abrevieri

 

Art. 9. - În contextul prezentei proceduri se aplică următoarele definitii si abrevieri:

 

TERMEN SAU ABREVIERE

DEFINITIE

Autoritatea competentă

Autoritatea Natională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) cu sediul în Bucuresti, str. Constantin Nacu, nr. 3, Sector 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro sau orice succesor al acesteia

Consumator captiv

Consumator de energie electrică, care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate încheia un contract cu un furnizor concurential

Consumator eligibil

Consumator de energie electrică care are dreptul să îsi aleagă furnizorul si să contracteze direct cu acesta energia electrică necesară, având acces ia retelele de transport si/sau de distributie

Consumator

Persoană fizică sau juridică care cumpără energie electrică pe bază de contract si o consumă pentru uzul propriu si, eventual, pentru cel al unui alt consumator (denumit “subconsumator”), racordat la instalatiile sale; poate avea unul sau mai multe locuri de consum

Corectie de energie electrică

Cantitate, reprezentând pierderea tehnică de energie într-un echipament energetic denumit element cu pierderi, situat între punctul de măsurare si punctul de decontare, care trebuie adăugată la / scăzută din energia real măsurată de un grup de măsurare a energiei electrice, pentru a obtine valoarea energiei măsurate

Corectie de putere electrică

Cantitate, reprezentând pierderea tehnică de putere într-un echipament energetic denumit element cu pierderi, situat între punctul de măsurare si punctul de decontare, care trebuie adăugată la / scăzută din puterea maximă măsurată de un grup de măsurare a energiei electrice

Contor de decontare

Contor de energie electrică pe baza căruia se efectuează decontarea energiei electrice tranzactionate

Curbă de sarcină realizată

Succesiune de valori ale puterii electrice medii active sau/si reactive înregistrate pe perioade de timp consecutive si egale

Durată de calcul a! pierderilor

Interval de timp conventional în care tranzitarea sarcinii (curent/putere electrică) la valoarea maximă printr-o retea electrică ar produce în elementele acesteia aceleasi pierderi de energie electrică ca si în cazul functionării conform graficului real

Durată de utilizare a sarcinii maxime

Interval de timp conventional în care, printr-o retea încărcată constant la sarcina (curent / putere electrică) maximă, s-ar transmite aceeasi cantitate de energie ca si în cazul functionării conform graficului real

 

Element cu pierderi

Echipament energetic, de regulă transformator de putere, sau/si linie electrică (aeriană sau în cablu) aferente circuitului prin care tranzitarea energiei se face cu pierderi semnificative.

Energie electrică măsurată

Energia electrică real măsurată, atunci când punctul de măsurare coincide cu punctul de decontare, respectiv energia real măsurată corectată, atunci când punctul de măsurare nu coincide cu punctul de decontare

Energie electrică real măsurată

Energia electrică a cărei valoare este înregistrată de contor

Furnizor de energie electrică

Persoană juridică, titular al unei licente de furnizare, care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor consumatori, pe baza unui contract de furnizare

Grup de măsurare a energiei electrice

Ansamblul format din contorul de energie electrică si transformatoarele de măsurare aferente

Instalatie de racordare

Instalatie electrică realizată între punctul de racordare la reteaua electrică si punctul de delimitare dintre operatorul de retea si utilizator

Loc de consum

Incinta sau zona în care sunt amplasate instalatiile de utilizare ale unui consumator, inclusiv ale subconsumatoriior săi, unde se consumă energia electrică furnizată prin una sau mai multe instalatii de racordare; un consumator poate avea mai multe locuri de consum

Operator de măsurare a energiei electrice

Agent economic care administrează si operează anasamblul de echipamente care asigură suportul pentru activitatea de măsurare a energiei electrice

Operator de retea

Persoană juridică, titular al unei licente de distributie sau de transport, care detine, exploatează, întretine, modernizează si dezvoltă reteaua de distributie sau de transport

Perioadă de facturare a energiei electrice

Interval de timp prevăzut în contractul de furnizare pentru care se determină cantitatea de energie electrică si puterile furnizate, valorile respective fiind cuprinse într-o factură

Pierdere tehnică de energie

Integrala în functie de timp, pe un interval determinat, a diferentei între puterea electrică totală la intrarea si respectiv la iesirea dintr-o retea electrică sau element al acesteia

Pierdere tehnică de putere

Diferenta între puterea electrică totală la intrarea si respectiv la iesirea dintr-o retea electrică sau element al acesteia

Punct de decontare

Loc, stabilit prin conventie sau prin reglementări, al unei retele electrice, pentru tranzactionarea unei cantităti de energie electrică între două persoane fizice sau juridice

Punct de delimitare

Loc, stabilit prin conventie, al unei retele electrice, în care se delimitează patrimonial instalatiile electrice a două persoane fizice sau juridice

Punct de măsurare

Loc în care se conectează grupul de măsurare a energiei electrice. Notă: Procedura se referă doar la punctele de măsurare pentru decontare

Putere maximă măsurată

Puterea maximă real măsurată, atunci când punctul de măsurare coincide cu punctul de decontare, respectiv puterea maximă real măsurată corectată, atunci când punctul de măsurare nu coincide cu punctul de decontare

Putere maximă real măsurată

Cea mai mare putere medie cu înregistrare la interval de 15 minute consecutive înregistrată de contorul electronic, respectiv puterea

 

Înregistrată de indicatorul de maxim pentru putere la contorul de inductie pe un interval de timp stabilit

Regim de functionare în sarcină

Regim în care se tranzitează permanent energie electrică printr-un echipament electric (transformator, linie) al unei retele sau în care generatorul debitează energie electrică în SEN

Regim de functionare în gol

Regim în care echipamentul (linie, transformator, generator) este mentinut sub tensiune, fără sarcină

Regim de rezervă

Regim în care echipamentul electric (linie, transformator, generator) este mentinut fără tensiune (deconectat de la retea din ambele capete prin care poate primi tensiune, în cazul retelelor sau transformatoarelor si liniilor electrice)

Tranzactie

Conventie între două părti, sub forma unui act, prin care se face un schimb comercial; în cazul energiei electrice, acest act poate fi un contract de vînzare-eumpărare, de achizitie sau de furnizare de energie electrică.

ID

Interval de dispecerizare

IT

Interval de tranzactionare

PRAM

Protectii si automatizări

 

CAPITOLUL V

Documente de referintă

 

Art. 10. - Procedura are la bază următoarele documente de referintă:

a) Legea energiei electrice nr. 318 / 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16.07.2003;

b) HG nr. 1007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 673/27.07.2004;

c) Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 17 din 20.06.2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480, din 4.07.2002;

d) Procedura privind asigurarea energiei electrice reactive si modul de plată al acesteia, aparobată prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 35 din 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 27.07.2005;

e) Contracte cadru de furnizare a energiei electrice la consumatorii finali, aprobat prin Decizia Presedintelui ANRE nr. 57 din!999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623, din 21.12 1999, cu modificările ulterioare;

f) Procedură pentru calculul energiei electrice care se facturează în situatia defectării grupului de măsurare, aprobată prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 18 din 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr, din 305.05.2005;

g) Procedură privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum apartinând furnizorilor producătorilor, autoproducătorilor si CN Transelectrica SA, aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 33 din 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 27.07.2005;

h) Contract-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem si de administrare a pietei angro de energie electrică între C.N. TRANSELECTRICA si [Beneficiar], aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 40 din 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1271 din 29.12.2004, cu modificările ulterioare;

i) Contract - cadru pentru serviciul de distributie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 43 din 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 19 .01.2005, cu modificările ulterioare;

j) Procedura privind relatiile contractuale dintre consumator si subconsumatorul său de energie electrică, aprobată prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 16/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.316, din 14.04.2005.

 

CAPITOLUL VI

Călcâiul corectiei de energie/putere electrică. Metode de calcul

 

Art. 11. - Pentru calculul corectiei de energie/putere electrică se aplică metodele de calcul prezentate în continuare si ipotezele de calcul impuse de informatiile disponibile: datele furnizate de grupurile de măsurare, respectiv datele puse la dispozitie de partenerii de tranzactie.

Art. 12. - (1) Calculul pierderilor de energie se face utilizând:

a) schema electrică care cuprinde elementele cu pierderi, de pe toate căile de racordare, precum si regimul de functionare realizat al acestora;

b) parametrii tehnici caracteristici ai fiecărui element cu pierderi al schemei electrice, situat între punctul de măsurare si punctul de decontare; parametrii tehnici trebuie să fie cât mai actuali si se iau din documentatiile de racordare sau relevee, din buletine de fabrică, din cataloage de produs, din tabele cu parametrii medii ai transformatoarelor de putere aflate în exploatare, sau din ultimul buletin PRAM;

c) indecsii de energie electrică înregistrati de grupurile de măsurare pentru facturarea energiei electrice vehiculate sau livrate.

(2) În exploatarea instalatiilor electrice se deosebesc următoarele regimuri de functionare:

a) sub tensiune si în sarcină, caz în care se calculează pierderi constante si pierderi variabile de energie electrică activă si reactivă în elementele cu pierderi situate între punctul de măsurare si punctul de decontare;

b) sub tensiune în gol, caz în care se calculează pierderi constante de energie electrică activă si reactivă în elementele situate între punctul de măsurare si punctul de decontare;

c) În rezervă, scoase de sub tensiune, caz în care nu se calculează pierderi în elementele mentionate.

(3) Pentru facturarea energiei electrice tranzitate prin punctele de decontare trebuie cunoscute: energia electrică activă E3 (kWh), energia electrică reactivă Et (kvarh), timpul de mentinere sub tensiune 7> (h), timpul de functionare în sarcină al instalatiei TfS (h), la care se adaugă:

a) pentru consumatorii de tip industrial, facturati în tarif binom, puterea maximă activă real măsurată Pm (kW);

b) pentru consumatorii de tip industrial, facturati în tarif monom, numărul de schimburi din activitatea acestora .

Art. 13. - (1) Metoda de calcul utilizează, în functie de cazurile prezentate, mărimi predeterminate care vor fi corectate prin măsurători locale. Pentru consumatorii captivi, sau pentru consumatorii eligibili, acolo unde este cazul, se va utiliza metoda timpului de pierderi (duratei de calcul a pierderilor).

(2) Pentru cazul unui consumator de tip industrial facturat în tarif binom simplu, care prezintă datele privind regimul de functionare, necesarul de energie si putere electrică activă sau alte mărimi specifice, puterea maximă Pm va fi cea înregistrată de aparatele de măsurare; atunci se vor determina durata de utilizare a sarcinii maxime Tsm si durata de calcul al pierderilor τ, necesare pentru calculul pierderilor variabile de energie electrică, cu ajutorul următoarelor relatii de calcul:

a) factorul de putere se determină pe baza relatiei:

 

cos φ = 1/1 + (Er/Ea) (1)

 

Notă: Conform SR-CEI 27-1/1996, regimurile de functionare fiind, de cele mai multe ori, anarmonice, se va utiliza pentru “factor de putere” simbolul λ .

 

b) puterea medie activă:

 

Pmed=Ea/Tfs (kW) (2)

 

c) puterea maximă aparentă se calculează cu relatia:

 

Sm=Pm/ cos φ (kVA) (3)

d) puterea medie aparentă:

 

Smed = Pmed/cos φ (A) (4)

 

e) durata de utilizare a sarcinii maxime:

Tsm=Ea/Pm (h) (5)

 

f) durata de calcul al pierderilor:

 

τ = Tf ∙ [p ∙ ku + (1 - p) ∙ ku2] (h) (6)

 

 

unde ku = Smed/Sm este coeficientul de umplere a graficului de sarcină, Sm se determină conform relatiei (3), p = (0,15 ¸ 0,30); pentru elementele instalatiilor de racordare a consumatorilor se adoptă p = 0,2.

(3) Pentru cazul unui consumator de tip industrial cu activitate în mai multe schimburi, facturat în tarif monom, din datele prezentate în Tabelul 1 se determină următoarele mărimi:

a) durata de utilizare a sarcinii maxime: Tm (h)

b) durata de calcul al pierderilor: τ (h)

 

Tabelul 1

 

Tip activitate

Tsm [ore/lună]

τ [ore/lună]

Activitate cu un schimb de 8 ore

164

75

Activitate în două schimburi de câte 8 ore

330

156

Activitate în trei schimburi de câte 8 ore

430

203

Activitate cu un schimb de 10 ore

230

106

Activitate cu un schimb de 12 ore

270

124

Activitate în două schimburi de câte 12 ore

440

218

 

c) factorul de putere: conform relatiei (1)

d) puterea maximă activă:

 

Pm=Ea/Tsm (kW) (7)

 

e) puterea maximă aparentă: conform relatiei (3).

Art. 14. - În cazul în care elementul cu pierderi este un transformator, situat între punctul de măsurare si punctul de decontare, se vor utiliza următorii parametri specifici:

a) puterea nominală, Sn (kVA);

b) pierderile de mers în gol, P0 (kW);

c) pierderile în scurtcircuit, Psc (kW);

d) curentul de mers în gol, i0 (%);

e) tensiunea de scurtcircuit, usc (%).

Se utilizează de asemenea, după caz, mărimile măsurate, calculate, sau stabilite, conform precizărilor de la art. 12 si 13.

Art. 15. - (1) Pentru cazul transformatorului conectat la o instalatie de racordare a unui consumator fără măsurare orară si fără posibilitate de înregistrare a curbei de sarcină a energiei electrice, pierderile constante de energie/putere activă, când transformatorul se află sub tensiune perioada de timp 7V, se determină cu relatiile:

a) pierderile de energie electrică activă:

 

ΔEac = P0 ∙ Tf (kWh) (8)

 

b) pierderile de energie electrică reactivă:

 

 

ΔErc =(i0%/100) ∙Sn ∙Tf  (kvarh) (9)

 

c) pierderile de putere activă:

 

ΔPc = P0 (kW) (10)

 

(2) Pierderile variabile de energie/putere activă, când un transformator în situatia de la alin. (1) este în sarcină, se determină cu relatiile:

a) pierderile de energie electrică activă:

 

ΔEav =Psc (Sm/Sn)2 ∙ τ (kWh) (11)

 

b) pierderile de energie electrică reactivă:

 

ΔErv = (usc%/100)(Sm /Sn)2 Sn ∙ τ (kvarh) (12)

 

c) pierderile de putere activă:

 

ΔPv = Psc  (Sm/Sn)2 (kW) (13)

 

 

(3) Pierderile totale de energie/putere activă se determină prin însumarea pierderilor constante si variabile, calculate cu relatile (8) - (13):

 

ΔEa = ΔEac + ΔEav (kWh) (14)

 

 

ΔEr = ΔErc + ΔErv (kWarh) (14)

 

ΔP = ΔPc + ΔPv (kW) (14)

 

 

Art. 16. - (1) Pentru cazul în care transformatorul care constituie element cu pierderi este conectat la o instalatie de racordare unde în punctul de măsurare se află montat un contor cu posibilitate de înregistrare a curbei de sarcină, pierderile constante de energie/putere activă se determină cu relatiile (8) - (10).

(2) Pierderile variabile de energie, când un transformator în situatia de la alin. (1) este în sarcină pe durata de timp T& , se determină cu relatiile:

a) pierderile de energie electrică activă:

 

ΔEav = Psc (Ea2 + Er2)/(Sn2  ∙ Tfs)  (kWh) (17)

 

b) pierderile de energie electrică reactivă:

 

ΔErv = (usc%/100)(Ea2 + Er2)/(Sn – Tfs) (kvarh) (18)

 

c) pierderile de putere activă:

 

 

ΔPv = Psc (Ea2 + Er2)/(Sn  ∙ Tfs)2  (kW) (19)

 

(3) Pierderile totale de energie/ putere activă se determină prin însumarea pierderilor constante si variabile, calculate cu relatile (14) - (16).

Art. 17. - În cazul transformatoarelor sau autotransformatoarelor cu circulatii semnificative de energie electrică activă în ambele sensuri, pierderile se vor calcuala separat pentru fiecare sens.

Art. 18. - În cazul în care elementul cu pierderi, situat între punctul de măsurare si punctul de decontare, este o linie electrică aeriană se utilizează următorii parametri:

a) lungimea liniei în portiunea considerată, l (km);

b) tensiunea nominală a liniei, Un (kV);

c) rezistenta ohmică specifică a conductoarelor, r0 (Ω/km);

d) reactanta specifică a liniei xq (Ω/km);

Se determină rezistenta ohmică R, respectiv reactanta inductivă X a liniei pentru lungimea portiunii dintre punctul de măsurare si punctul de decontare. Se utilizează, de asemenea, după caz, mărimile măsurate, calculate, sau stabilite, conform precizărilor de la art.12 si art.13.

Art. 19. - Pentru cazul în care linia electrică aeriană care constituie element cu pierderi si pentru care se calculează corectii, are tensiunea mai mică sau egală cu 110 kV si alimentează un consumator fără măsurare orară si fără posibilitate de înregistrare a curbei de sarcină a energiei electrice, se iau în calcul doar pierderile variabile de energie/putere activă, care se determină cu relatiile:

a) pierderile de energie electrică activă:

 

ΔEa = 10-3 R (Ea2 + Er2)/(Un Tsm)2 ∙ τ  (kWh) (20)

 

b) pierderile de energie electrică reactivă:

 

ΔEr = 10-3 ∙X (Ea2 + Er2)/(Un Tsm)2 ∙ τ  (kvarh) (21)

 

c) pierderile de putere activă:

 

ΔP = 10-3 ∙R (Ea2 + Er2)/(Un Tsm)2 (kW) (22)

 

Art. 20. - Pentru cazul în care linia electrică aeriană care constituie element cu pierderi si pentru care se calculează corectii este de de 220 kV, respectiv de 400 kV, la pierderile de energie activă/putere activă se adaugă si pierderi constante corona APC (kW/km); se recomandă să se adopte pentru ΔPc o valoare de (10-15) kW/km în cazul liniilor de 400 kV, respectiv (4-6) kW/km pentru linii de 220 kV.

(1) a) Pierderile constante corona de energie electrică activă, pentru perioada de timp Tf cât linia se află sub tensiune, se determină cu relatia:

 

ΔEac = ΔPc  ∙ l ∙Tf  (kWh) (23)

 

b) pierderile constante corona de putere activă:


ΔP
c = ΔPc  ∙ l  (kW) (24)

 

(2) Pierderile variabile de energie electrică, dacă linia are montat în punctul de măsurare un contor cu posibilitate de înregistrare a curbei de sarcină, pentru perioada de functionare în sarcină TfS, respectiv pierderile variabile de putere activă, se determină cu relatiile:

a) pierderile de energie electrică activă:

 

 

ΔEav = 10-3 R (Ea2 + Er2)/(Un2 Tsf) (kWh) (25)

 

b) pierderile de energie electrică reactivă:

 

ΔErv = 10-3 ∙X (Ea2 + Er2)/(Un2 Tsf) (kvarh) (26)

c) pierderile de putere activă:

 

ΔPv = 10-3 ∙R (Ea2 + Er2)/(Un Tsf)2 (kW) (27)

 

(3) Pierderile totale de energie electrică activă se determină cu relatia (14), iar pierderile totale de putere activă se determină cu relatia (16).

Art. 21. - În cazul în care elementul cu pierderi,, situat între punctul de măsurare si punctul de decontare, este o linie electrică subterană, se vor utiliza următorii parametri:

a) lungimea liniei în portiunea considerată, 1 (km);

b) tensiunea nominala a liniei, Un (kV);

c) rezistenta ohmicăspecificl a conductoarelor, r0 (Ω /km);

d) reactanta specifică a conductoarelor, x0 (Ω/km);

e) capacitatea specifică a cablurilor co (μ F/km).

f) pierderile specifice în dielectric ΔPd (kW/km).

g) pulsatia mărimilor alternative ω

Se vor utiliza de asemenea, după caz, mărimile măsurate, calculate, sau stabilite, conform precizărilor de la art. 12 si 13.

Art. 22. - (1) a) Pierderile constante de energie activă în linia electrică subterană se determină cu relatia:

 

ΔEac = ΔPd  ∙ l ∙Tf  (kWh) (28)

 

b) pierderile constante de putere activă:

 

 

ΔPc = ΔPd  ∙ l (kWh) (29)

 

(2) Energia reactivă constantă generată prin efectul capacitiv al liniilor electrice în cablu (efect de compensare al liniei electrice în cablu) se determină cu relatia:

 

ΔErc = 10-3 ∙c0 ∙ l ∙ ω  Un2 Tf  (kvarh) (30)

 

(3) Pierderile variabile de energie activă/putere activă, după calcularea rezistentei ohmice a liniei aferente portiunii dintre punctul de măsurare si punctul de decontare, se determină astfel:

a) pentru cazul în care linia electrică alimentează un consumator fără măsurare orară si fără posibilitate de înregistrare a curbei de sarcină a energiei electrice, pierderile variabile de energie electrică activă se determină cu relatia (20) iar pierderile variabile de putere activă se determină cu relatia (22);

b) pentru cazul în care linia electrică are montat în punctul de măsurare un echipament cu posibilitate de înregistrare a curbei de sarcină, pierderile variabile de energie electrică activă se determină cu relatia (25) iar pierderile variabile de putere activă se determină cu relatia (27);

(4) Pierderile variabile de energie reactivă, după calcularea reactantei inductive a liniei aferente portiunii dintre punctul de măsurare si punctul de decontare, se determină astfel:

a) pentru cazul în care linia electrică alimentează un consumator fără măsurare orară si fără posibilitate de înregistrare a curbei de sarcină, pierderile variabile de energie electrică reactivă se determină cu relatia (21);

b) pentru cazul în care linia electrică are montat în punctul de măsurare un echipament cu posibilitate de înregisfrare a curbei de sarcină, pierderile variabile de energie electrică se determină cu relatia (26);

(5) Pierderile totale de energie activă se determină cu relatia (14), pierderile totale de putere activă se determină cu relatia (16) iar pierderile totale de energie reactivă se determină cu relatia:

 

ΔErc = ΔErv  - ΔErc (kvarh) (31)

 

Art. 23. - În cazul liniilor electrice cu circulatii de energie electrică activă semnificative în ambele sensuri, pierderile se vor calcula separat pentru fiecare sens.

Art. 24. - Pentru situatiile în care se utilizează echipamente de măsurare cu posibilitatea de înregistrare a indecsilor orari (măsurare orară), pentru puterile, activă P si reactivă Q, tranzitate, se vor utiliza următoarele relatii de calcul al pierderilor variabile de energie electrică:

(1) Pentru transformatoare sau autotransformatoare situate între punctul de măsurare si punctul de decontare, atunci când se cunosc datele conform art. 14, se calculează:

a)      pierderile variabile de energie/putere activă:

 

 

j = Tfs

 

ΔEav = Psc

Σ

(Ej 2 + Qj 2)/ Sn2 ∙ tj (kWh) (32)

 

j = 1

 

 

Pj si Qj sunt valorile medii orare ale puterilor măsurate în kW, respectiv în kvar se pot utiliza, în locul acestora, valorile energiilor schimbate orar, pe ID/IT, care, ca mărime, datorită intervalului de o oră, reprezintă tot puteri. 4 este intervalul de timp (unitar, tj = 1h).

b) pierderile variabile de energie electrică reactivă:

 

 

j = Tfs

 

ΔErv = (usc%/100

Σ

(Pj 2 + Qj 2)/ Sn ∙ tj (kvarh (33)

 

j = 1

 

 

c) Pierderile constante de energie electrică activă si reactivă se determină cu relatiile (8), respectiv (9), considerând în formule în locul timpului total de functionare Tf, intervalul de timp unitar tj, iar pierderile totale de energie de determină cu relatiile (14), respectiv (15).

(2) Pentru linii electrice aeriene, respectiv în cablu, situate între punctul de măsurare si punctul de decontare, atunci când se cunosc datele conform art. 18, respectiv 21, se calculează:

a) pierderile variabile de energie electrică activă:

 

 

j = Tfs

 

ΔEav = 10-3 R

Σ

(Pj 2 + Qj 2)/ Un2 ∙ tj  (kWh) (34)

 

j = 1

 

 

Pj si Qj sunt valorile medii orare ale puterilor măsurate în kW, respectiv în kvar; se pot utiliza, în locul acestora, valorile energiilor schimbate orar, pe ID/IT, care, dimensional, datorită intervalului de o oră, reprezintă puteri, t este intervalul de timp (unitar, tj=1h). Acolo unde se va putea, în locul tensiunii nominale, Un, se va utiliza valoarea tensiunii medii pe linie, Um, determinată prin măsurători orare.

b) pierderile variabile de energie electrică reactivă:

 

 

j = Tfs

 

ΔErv = 10-3 X

Σ

(Pj 2 + Qj 2)/ Un2 ∙ tj   (kvarh) (35)

 

j = 1

 

 

c) În cazul liniilor electrice în cablu, pierderile constante de energie activă se determină cu relatia (28), îar energia reactivă constantă generată prin efect capacitiv se determină cu relatia (30), considerând în locul timpului total de functionare Tf, intervalul de timp unitar tj;

d) În cazul liniilor electrice aeriene de transport, se iau în considerare doar pierderi constante corona, conform precizărilor de la art. 20 si se calculează cu relatia (23), considerând în locul timpului total de functionare Tf, intervalul de timp unitar tj;

pentru alte categorii de linii electrice aeriene nu se iau în considerare pierderi constante de energie electrică;

e) pierderile totale de energie activă în liniile electrice se vor calcula cu relatiile (14) iar cele de energie reactivă se vor calcula cu relatiile (15), respectiv (31).

(3) Pierderile de putere activă au aceeasi mărime ca si energiile active corespunzătoare calculate pe intervalul de timp unitar tj = 1h.

 

CAPITOLUL VII

Determinarea energiei/ puterii electrice măsurate

 

Art. 25. - (1) Pentru cazurile în care punctele de măsurare diferă de punctele de decontare, în anexele contractelor de vânzare-cumpârare, de furnizare de distributie si de transport de energie electrică se vor face precizări referitoare la parametrii elementelor cu pierderi si formulele de calcul al corectiei cantitătii de energie real măsurată, conform acestei proceduri.

(2) Parametrii elementelor cu pierderi si formulele de calcul al corectiei vor fi comunicati Operatorului de măsurare.

Art. 26. - Pentru punctele de măsurare care diferă de punctele de decontare corespunzătoare, se vor aplica următoarele corectii cantitătii de energie electrică, respectiv puterii active maxime, acolo unde este cazul:

a) În cazul în care grupurile de măsurare a energiei electrice sunt montate în aval, raportat la sensul de circulatie al puterii active, respectiv reactive, fată de punctul de decontare, corectia de energie electrică activă, respectiv reactivă, calculată în elementele cu pierderi, situate între punctul de măsurare si punctul de decontare, se adună la mărimea energiei real măsurate de contor; corectia de putere activă, calculată în elementele cu pierderi, se adună la mărimea puterii maxime real măsurate;

b) În cazul în care grupurile de măsurare a energiei electrice sunt montate în amonte, raportat la sensul de circulatie al puterii active, respectiv reactive, fată de punctul de decontare, corectia de energie electrică activă, respectiv reactivă, calculată în elementele cu pierderi situate între punctul de măsurare si punctul de decontare, se scade din mărimea energiei real măsurate de contor; corectia de putere activă, calculată în elementele cu pierderi, se scade din mărimea puterii maxime real măsurate.

Art. 27. - Pentru punctele de decontare care diferă de punctele de măsurare a energiei electrice si în care determinarea cantitătilor de energie tranzactionate se face pe ID/IT, calculul corectiilor se va face corespunzător fiecărui ID/IT.

Art. 28. - (1) Operatorii de măsurare vor mentine, pentru fiecare punct de măsurare care diferă de punctul de decontare, o bază de date cuprinzând valorile energiei/ puterii active real măsurate si valorile energiei/ puterii active măsurate.

(2) Datele din baza de date pot fi puse la dispozitie, la cerere, părtilor direct implicate în tranzactia respectivă, atât pentru justificarea, în caz de litigiu, a facturii emise, cât si pentru eventuale recalculări impuse de incidente, pentru perioadele permise de contract.

Art. 29. - Corectiile de energie/ putere activă se determină la sfârsitul perioadei de facturare.

Art. 30. - Pentru consumatorii aflati în regim de functionare în sarcină la care punctele de măsurare diferă de punctele de decontare corespunzătoare si care au convenită compensarea pierderilor de energie reactivă inductivă, în conditii tehnice precizate de operatorul de retea/ furnizor prin instructiuni specifice, sursa de energie reactivă fiind montată la tensiunea inferioară a transformatorului de alimentare, pierderile de energie reactivă se compensează (se reduc) cu cantitatea de energie reactivă capacitivă măsurată de grupul de măsurare prevăzut pentru sensul energiei de ia consumator spre retea; reducerea nu va putea depăsi nivelul energiei reactive inductive calculate la mersul în goi al transformatorului.

Art. 31.- Factorul de putere corespunzător perioadei de facturare, se calculează în punctul de decontare, pe baza energiei electrice active si a energiei electrice reactive măsurate.

Art. 32. - Dacă pentru un loc de consum al unui consumator, există mai multe căi de alimentare, dotate cu grupuri de măsurare distincte, pentru care punctele de măsurare diferă de punctele de decontare, se va proceda astfel:

a) În cazul în care, pe toate căile de alimentare, punctul de decontare se află la acelasi nivel de tensiune, pierderile de energie activă si reactivă se calculează ca sumă a pierderilor de energie activă, respectiv reactivă determinate pentru fiecare element cu pierderi de pe fiecare instalatie de racordare aflată îrt functiune, iar factorul de p utere se determină global la nivelul locului de consum;

b) În cazul în care punctele de decontare de pe căile de alimentare se află la niveluri de tensiune diferite, pierderile de energie electrică activă si reactivă se determină pe fiecare instalatie de racordare, iar factorul de putere se determină pe niveluri de tensiune;

c) În cazul în care punctul de decontare este situat la tensiunea superioară a transformatorului, iar măsurarea energiei electrice pentru decontare este realizată pe căi de derivatie, situate la tensiunea inferioară a transformatorului, pierderea totală de energie este suma pierderilor corespunzătoare căilor respective;

Art. 33. - Corectia energiei/puterii active în elementele cu pierderi conectate pe instalatii de racordare de rezervă se face conform prevederilor art. 26.

Art. 34. - Pentru consumatorii casnici si consumatorii asimilati consumatorilor casnici, cu putere maximă contractată mai mică de 30 kW, care au în proprietate posturi de transformare, nu se aplică corectii de energie electrică reactivă.

Art. 35. - În situatiile în care postul de transformare pentru alimentarea unui consumator, este proprietatea acestuia si din acelasi post se alimentează si retele electrice ale Operatorului de retea (de distributie), pierderile de energie electrică activă si reactivă pentru corectie se repartizează între consumator si Operatorul de retea / furnizor, proportional cu cantitătile de energie electrică activă si reactivă tranzactionate de fiecare în parte.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 36. - Modelele matematice prezentate pentru calculul pierderilor de energie electrică pentru corectie nu sunt restrictive, participantii la tranzactie putând conveni si alte modele matematice de corectie, care vor fi înscrise explicit în contractele încheiate.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind durata de valabilitate a declaratiilor pe propria răspundere ale consumatorilor casnici care beneficiază de tarif social

 

În temeiul art. 2 lit. d), al art. 9 alin. (6) si (7) si al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), d) si i) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 890/2003 privind aprobarea „Foii de parcurs din domeniul energetic din România”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 14 august 2003, precum si al Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2004,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul de preturi si tarife si Procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE din data de 30 octombrie 2006,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Articol unic. - (1) Durata de valabilitate a declaratiilor pe propria răspundere întocmite si depuse de către consumatorii casnici de energie electrică în baza anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2005 de aprobare a „Procedurii privind conditiile si modul de acordare a tarifului social consumatorilor casnici de energie electrică”, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 22 septembrie 2005, se prelungeste până la data de 30 iunie 2007.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care consumatorul de energie electrică nu mai îndeplineste conditiile de acordare a tarifului social, situatie în care acesta este obligat ca în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a survenit neîndeplinirea conditiilor să comunice în scris acest fapt furnizorului de energie electrică.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 30 octombrie 2006.

Nr. 26.