MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 906         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 7 noiembrie 2006

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.272/266. – Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind expertul în fizică medicală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.272 din 17 octombrie 2006

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

Nr. 266 din 9 octombrie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind expertul în fizică medicală

 

Având în vedere prevederile:

– art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată,

– art. 6 pct. 3 lit. a), b) si c) din Normele privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 285/79/2002,

În temeiul:

– Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice;

– Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul comun de aprobare nr. E.N. 5.555 din 17 octombrie 2006 al Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii în sănătate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice si nr. 92.890 din 9 octombrie 2006 al Directiei radiatii ionizante din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

ministrul sănătătii publice si presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aproba Normele privind expertul în fizica medicală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Art. 3. – Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Art. 4. – Ministerul Sănătătii Publice, prin directiile de specialitate, si Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, prin Directia radiatii ionizante, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Vilmos Zsombori

 

ANEXĂ

 

NORME

privind expertul în fizică medicală

 

Scop

 

Art. 1 (1) Scopul acestor norme este de a stabili cerintele de educatie si de pregătire profesională initială si continuă, precum si modul de recunoastere a expertului în fizică medicală.

(2) Prezentele norme se emit ca urmare a implementării cerintelor prevederilor Normelor privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale, care constituie transpunerea Directivei Consiliului Uniunii Europene 97/43 EURATOM.

(3) Prezentele norme sunt elaborate conform cu recomandările Federatiei Europene a Organizatiilor de Fizică Medicală (EFOMP).

(4) Prezentele norme se aplică fizicienilor medicali care lucrează în următoarele domenii medicale: radioterapie, medicină nucleară si radiologie de diagnostic si interventională.

(5) Prezentele norme nu se aplică fizicienilor medicali care lucrează în alte domenii de fizică medicală: RMN, ultrasunete, laseri medicali, endoscoape video si cu fibră optică etc.

 

Definitii si abrevieri

 

Art. 2 (1) Termenii si expresiile utilizate în prezentele norme sunt definite în Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată, în anexa nr. 1 clin Normele fundamentale de securitate radiologică, în anexa nr. 1 din Normele privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante si în Normele de securitate radiologică în practica de radioterapie.

(2) În plus, se utilizează următoarele definitii:

a) Fizicianul medical - un specialist în fizica sau tehnologia radiatiilor aplicată expunerilor medicale, care actionează sau îsi dă avizul în dozimetria pacientului, în dezvoltarea si utilizarea tehnicilor si a echipamentelor complexe, în optimizare, în asigurarea calitătii, incluzând controlul de calitate si în alte probleme legate de radioprotectie privind expunerile medicale la radiatii ionizante, asigură suportul stiintific, tehnic si administrativ pentru tehnologia medicală nouă.

b) Dezvoltarea profesională continuă (DPC) - este activitatea de dobândire de cunostinte stiintifice, experientă si abilitate, îndemânare (atât tehnică, cât si personală) necesare pentru practica profesională de-a lungul întregii vieti de muncă.

 

Art. 3 Abrevierile utilizate în aceste norme sunt:

a) AAPM - Asociatia Americană a Fizicienilor din Medicină (American Association of Physicist în Medicine)

b) ALARA - Cel mai scăzut nivel rezonabil posibil (As Low As Resonably Achievable)

c) BEV - Beam's Eye View

d) BSF - Factor de retroîmpăstiere (Backscatter Factor)

e) CT- Tomografie Computerizată (Computed Tomography)

f) CTV - Volumul Tintă Clinic (Clinical Target Volume)

g) DED - Doziemtrul Electronic Digital (Digital Electronic Dosimeter)

h) DICOM - Imagistică digitală si comunicare în medicină (Digital Imagind and Communication în Medicine)

i) DRR - Radiografie reconstruită digital (Digitally Reconstructed Radiograph)

j) DVH - Histograma doză volum (Dose Volume Histogram)

k) EFOMP - Federatia Europeană a Organizatiilor de Fizică Medicală (European Federation of Organizations for Medical Physics)

l) ESTRO - Societatea Europeană de Oncologie si Radiologie Terapeutică (European Society for Therapeutic Radiology and Oncology)

m) ETAR - Raportul Echivalent Ţesut Aer (Equivalent Tissue Air Ratio)

n) ETI - Echivalent Timp întreg de lucru (normă întreagă de lucru)

o) GTV - Volumul Tumoral Brut (Gross Tumor Volume)

p) ICRU - Comisia Internatională de Unităti si Măsurători de Radiatii (International Commisssion on Radiation Units and Measurements)

q) IMRT- Radioterapia cu Intensitate Modulată (Intensity Modulated Radiation Therapy)

r) ISO - Organizatia Internatională de Standardizare (International Organisation for Standardisation)

s) LQ model - modelul Liniar Pătratic (Linear- Quadratic model)

t) MLC - Colimator Multifolie (MultiLeaf Collimator)

u) MRI - Imagistică cu Rezonantă Magnetică (Magnetic Resonance Imaging)

v) MTF - Functia de Transfer a Modulatiei (Modulation Transfer Function)

w) NTCP - Probabilitatea de Complicare a Ţesutului Normal (Normal Tissue Complication Probability)

x) OR - Organe la Risc (Organs at Risk)

y) PACS - Sisteme de Comunicare si de Arhivare a Imaginilor (Picture Archive and Communication Systems)

z) PDD - Doza Procentuală în Profunzime (Percentage Depth Dose)

aa) PET- Tomografie cu Emisie de Pozitroni (Positron Emission Tomography)

bb) PSF - Functia de împrăstiere Punctiformă (Point Spread Function)

ce) PTV - Volumul Ţintă Planificat (Planning Target Volume)

dd) QA - Asigurarea Calitătii (Quality Assurance)

ee) QC - Controlul Calitătii (Quality Control)

ff) SPECT- Tomografie Computerizată cu Emisie de Fotoni (Single Photon Emission Computed Tomography)

gg) SSD - Distanta Sursă Suprafată (Source Surface Di stan ce)

hh) TBI - Iradierea Totală a Corpului (Total Body Irradiation)

ii) TCP - Probabilitatea de Control al Tumori (Tumor Control Probability)

jj) TLD - Dozimetrie Termoluminiscentă (ThermoLuminiscent Dosimetry)

kk) TMR - Raportul Ţesut Maximum (Tissue Maximum Ratio)

ll) TPR - Raportul Ţesut Fantomă (Tissue Phantom Ratio)

mm) TPS - Sistemul de Planificare a Tratamentului (Treatment Planning System)

nn) TSEI - Iradierea Totală cu Electroni a Pielii (Total Skin Electron Irradiation)

 

Domeniul de activitate

 

Art. 4 (1) Fizicianul medical este o persoană care este competentă să practice în mod independent unul sau mai multe dintre următoarele domenii:

a) fizica de radioterapie;

b) fizica de medicină nucleară;

c) fizica de radiologie de diagnostic si interventională. (2) Activitatea fizicianului medical constă în:

a) efectuează măsurătorile fizice legate de evaluarea dozei administrate pacientului si răspunde de dozimetrie;

b) imbunătăteste conditiile care conduc la reducerea dozei pacientului;

c) asigură supravegherea instalatiilor referitoare la protectia radiologică;

d) alege echipamentul necesar pentru efectuarea măsurătorilor de rad io protectie si îsi dă avizul privind instalatiile medicale;

e) ia parte la pregătirea practicienilor medicali si a celuilalt personal în radioprotectie;

f) asigură expertiza pentru echipament, tehnici si metode utilizate de rutină, precum si în serviciile clinice noi.

 

Educatie si pregătire profesională.

 

Art. 5 Fizicianul medical are o educatie si pregătire profesională de grad universitar sau echivalent în fizică sau tehnologia radiatiei aplicată expunerilor medicale la radiatii ionizante si o pregătire practică de lucru în colaborare cu personal medical din institutii medicale, universităti sau institute de cercetare.

 

Art. 6 (1) Pregătirea profesională de bază sau specializată a fizicianului medical trebuie să cuprindă cursuri la nivel universitar conform anexei nr. 1 „Tematica cursurilor de radioprotectie pentru fizicianul medical si expertul în fizică medicală".

(2) Pregătirea profesională de bază sau specializată a fizicianului medical se completează prin pregătire continuă.

 

Art. 7 Educatia si pregătirea profesională a fizicianului medical cuprinde trei nivele:

Primul nivel. Fizicianul medical debutant trebuie să aibă cel putin licenta în fizică sau echivalent (matematică, informatică, chimie fizică, inginerie electronică, electrică sau mecanică etc).

Al doilea nivel. Fizicianul medical are pregătire în fizica medicală pe care o dobândeste prin cursuri teoretice, seminarii, lucru sub supravegherea unui expert în fizica medicală si practică clinică. Pentru acest nivel este necesar un minimum de 2 ani de lucru ca fizician medical debutant.

Al treilea nivel. Pentru a deveni expert în fizică medicală, fizicianul medical trebuie sa aibă pregătirea clinică sub supravegherea unui expert în fizica medicală minimum 3 ani în plus fată de cei 2 ani ca fizician medical debutant, să aibă un grad universitar sau echivalent superior, masterat sau doctorat, în domeniu, să aibă absolvit un curs de radioprotectie postuniversitar avizat de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, de nivel 3, potrivit unuia sau mai multor domenii, si să fie posesor al unui permis de exercitare nivel 3, emis de CNCAN pentru expert în fizică medicală pentru domeniul corespunzător.


 

Art. 8 Fizicianul medical trebuie să fie posesor al permisului de exercitare nivel 2, eliberat de CNCAN, pentru domeniul si specialitatea corespunzătoare, conform cu Norme/e privind eliberarea permiselor de exercitare a activitătilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati în protecpe radiologică.

 

Art. 9 Expertul în fizică medicală trebuie să aibă pregătire aprofundată practică si teoretică în fizica radiatiei pentru practicile medicale radiologice, precum si competentă adecvată în radioprotectie.

 

Art. 10 Tematica cursului fundamental si a cursurilor postuniversitare speciale de radioprotectie pentru expertul în fizică medicală este prezentată în anexa nr. 1.

 

Art. 11 Recunoasterea expertului în fizică medicală se face prin acordarea permisului de nivel 3, emis de CNCAN, după evaluarea si examinarea cunostintelor stiintifice, a experientei si a îndemânării (atât tehnică, cât si personală) necesare pentru practica profesională a fizicianului medical care a solicitat această recunoastere.

 

Art. 12 Expertul în fizică medicală este competent să actioneze independent si se încadrează în categoria de personal de specialitate medico sanitar cu studii superioare.

 

Art. 13 Dezvoltarea profesională continuă (DPC) a fizicianului medical si după recunoasterea ca expert în fizică medicală este o obligatie morală si etică de-a lungul întregii cariere profesionale în scopul mentinerii la cele mai înalte standarde profesionale posibile.

 

Abilităti generale, pregătire teoretică si practică în fizica medicală

 

Art. 14 Expertul în fizică medicală trebuie să lucreze în conformitate cu regulile unui comportament profesional, printre care: a) asigură ca sănătatea, interesele si demnitatea pacientului să fie promovate si apărate în orice moment, având grijă ca munca expertului în fizică medicală sau rezultatele acesteia să nu constituie un risc pentru nicio persoană;

b) lucrează efectiv într-o echipă, într-un mediu de spital cu alt personal profesional în îngrijirea sănătătii

c) Ghidul de conduită profesională din anexa nr. 8.

 

Art. 15 Pregătirea teoretică a expertul în fizică medicală trebuie să fie conform prevederilor din anexa nr. 2 „Pregătirea teoretică a expertului în fizică medicală".

Art. 16 Pregătirea practică a expertului în fizică medicală trebuie să fie conform prevederilor din anexa nr. 3 „Pregătirea practică a expertului în fizică medicală".

 

Responsabilitătile principale ale expertului în fizică medicală

 

Art. 17 Responsabilitătile principale ale expertului în fizică medicală sunt descrise în anexa nr. 4 „Responsabilitătile principale ale expertului în fizică medicală".

 

Solicitarea permiselor de exercitare nivel 3, pentru expertul în fizică medicală

 

Art. 18 Permisul de exercitare nivel 3, pentru expertul în fizică medicală, se solicită la CNCAN de către fizicianul medical care îndeplineste cerintele de pregătire teoretică si practică pentru unul sau mai multe din domeniile următoare:

b) fizica de radioterapie;

c) fizica de medicină nucleară;

d) fizica de radiologie de diagnostic si interventională.

 

Art. 19 Cererea de participare la examinare în vederea eliberării permisului de exercitare nivel 3, pentru expertul în fizică medicală, va contine:

a) datele personale: nume si prenume, data si locul nasterii, seria si nr. Bl sau CI, cod numeric personal, profesia;

b) mentionarea unuia sau a mai multe din următoarele domenii de fizică medicală pentru care se solicită permisul de exercitare nivel 3 pentru expert în fizică medicală: fizica de radioterapie, fizica de medicină nucleară, fizica de radiologie de diagnostic si interventională;

c) mentionarea unitătii medicale unde îsi desfăsoară activitatea corespunzătoare solicitării respectiv, radiologie de diagnostic si interventională, radioterapie medicină nucleară sau alte practici, după caz;

d) data si semnătura solicitantului.

 

Art. 20 Anexat cererii de participare la examinare solicitantul va depune un dosar care va cuprinde:

a) declaratie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale;

b) dovada pregătirii clinice practice ca fizician medical sub supravegherea unui expert în fizică medicală de minimum 3 ani si ca fizician medical debutant de 2 ani; eliberată de titularul de autorizatie de utilizare a surselor de radiatii pentru o practică medicala adecvată solicitării de permis si semnată de expertul în fizică medicală;

c) copia documentelor care atestă obtinerea unui grad universitar sau echivalent superior, masterat sau doctorat;

d) diplomă de absolvire a unui curs de radioprotectie avizat de CNCAN, de nivel 3, potrivit unuia sau mai multor domenii pentru care se solicită permisul, si anume fizica radiatiei referitoare la radiologia de diagnostic si interventională sau radioterapie sau medicină nucleară;

e) copia permisului de exercitare nivel 2, eliberat de CNCAN;

f) curriculum vitae în care se va prezenta experienta si activitatea profesională în medicină corespunzătoare domeniului pentru care se solicită permisul, care atestă îndeplinirea cerintelor prevederilor prezentelor norme;

g) dovada efectuării plătii taxei si tarifului de examinare prevăzute de regulamentul în vigoare.

 

Eliberarea permiselor de exercitare nivel 3, expertilor în fizică medicală

 

Art. 21 Permisele de exercitare nivel 3 se eliberează de către CNCAN expertilor în fizică medicală pentru unul sau mai multe dintre domeniile următoare:

a) fizica de radioterapie;

b) fizica de medicină nucleară;

c) fizica de radiologie de diagnostic si interventională.

 

Art. 22 Sesiunile de examinare sunt organizate de CNCAN cu frecventă trimestrială, iar la examinare pot fi admise persoanele care au depus dosarul de înscriere cu cel putin 30 de zile lucrătoare înainte de data anuntată pentru sustinerea examenului.

 

Art. 23 (1) Examinarea solicitantilor de permis de exercitare nivel 3, pentru expertul în fizică medicală, se face de o comisie de examinare formată din reprezentanti ai CNCAN si ai Ministerului Sănătătii Publice.

(2) Comisia de examinare este alcătuită din:

a) un presedinte, specialist cu grad profesional înalt, cu pregătirea si experienta adecvate domeniului sau domeniilor pentru care solicită recunoasterea ca expert în fizică medicală, din cadrul CNCAN;

b) minimum un specialist cu grad profesional înalt, cu pregătirea si experienta adecvate domeniului sau domeniile pentru care solicită recunoasterea ca expert în fizică medicală, din cadrul CNCAN;

c) un delegat al Ministerului Sănătătii Publice - specialist cu grad profesional înalt, cu pregătirea si experienta adecvate domeniului sau domeniile pentru care solicită recunoasterea ca expert în fizică medicală;

d) un secretar permanent.

(3) Comisia de examinare se stabileste prin ordin al presedintelui CNCAN, cu minimum 30 de zile înaintea zilei programate pentru examinare.

 

Art. 24 (1) Cererea de participare la examinare în vederea eliberării permisului de exercitare nivel 3, pentru expertul în fizică medicală, împreună cu dosarul anexat cererii vor fi evaluate de comisia de examinare, care în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii va comunica în scris solicitantului, după caz:

a) realizarea punctajului minim prevăzut în anexa nr. 5 „Evaluarea pregătirii si experientei în fizică medicală a solicitanti/or de permis de exercitare nivel 3", tema lucrării scrise din domeniul sau domeniile pentru care solicită recunoasterea ca expert în fizică medicală pe care acesta trebuie să o întocmească, data prezentării lucrării scrise: cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data fixată pentru sustinerea examenului si data prezentării la examinare;

b) nerealizarea punctajului minim prevăzut în anexa nr. 5 si drepul de a recupera 50 % din valoarea tarifului de examinare pe care solicitantul l-a achitat.

(2) Examinarea se desfăsoară prin sustinerea în fata comisiei a lucrării scrise - se recomandă prezentarea în Microsoft Office PowerPoint a unui rezumat al lucrării scrise si printr-o examinare orală a pregătirii practice si teoretice adecvate domeniului sau domeniilor solicitate.

(3) Absenta de la examinare fără un motiv întemeiat este considerată renuntare la solicitarea examinării în vederea eliberării permisului de exercitare nivel 3, pentru expertul în fizică medicală, si duce la pierderea taxelor si tarifelor achitate.

 

Art. 25 (1) Se consideră că solicitantul permisului de exercitare nivel 3 pentru expertul în fizică medicală a promovat examenul dacă întruneste cel putin punctajul minim de 15 puncte si numai dacă a obtinut cel putin nota 8 la examinarea orală.

(2) în termen de 60 de zile de la data sustinerii examenului pentru recunoasterea expertului în fizică medicală, CNCAN finalizează evaluarea solicitării cu emiterea permisului de exercitare nivel 3 pentru expertul în fizică medicală sau cu o adresă de notificare a respingerii motivate de eliberare a permisului solicitat în cazul neîndeplinirii conditiilor legale de eliberare.

(3) Modelul permisului de exercitare nivel 3 pentru expertul în fizică medicală este prezentat în anexa nr. 6 „Modelul permisului de exercitare nivel3 pentru expertul în fizică medicală".

(4) Permisul de exercitare nivel 3 pentru expertul în fizică medicală se emite pe o perioadă de maximum 5 ani.

 

Art. 26 Suspendarea sau retragerea permisului de exercitare se efectuează conform cap. X din norme.

 

Art. 27  În cazul pierderii, furtului sau a deteriorării permisului de exercitare titularul acestuia va solicita un duplicat conform cap. XI din norme.

 

Art. 28 Solicitarea de modificare a permisului de exercitare nivel 3 al expertului în fizică medicală trebuie să se facă în următoarele situatii:

a) extinderea domeniului pentru care s-a eliberat permisul de exercitare;

b) schimbarea numelui titularului de permis de exercitare.

 

Art. 29 Permisul de exercitare nivel 3 pentru expertul în fizică medicală poate fi extins cu un alt domeniu numai în urma solicitării titularului de permis si a examinării, conform prezentelor norme.

 

Art. 30 Solicitarea modificărilor se face prin trimiterea, de către titularul de autorizatie, la CNCAN a unei cereri de modificare însotite de prezentarea:

a) permisului de exercitare în original;

b) dovezii achitării taxei si tarifului prevăzute de regulamentul în vigoare.


 

Art. 31 în cazul solicitării extinderii domeniului, persoana trebuie să dovedească îndeplinirea conditiilor si să sustină examenul de verificare a cunostintelor corespunzătoare domeniului pentru care este solicitată extinderea.

 

Art. 32 Modificarea permisului de exercitare nu schimbă perioada de valabilitate a acestuia.

 

Programul de Dezvoltare Profesională Continuă (DPC)

 

Art. 33 Pentru a mentine competenta profesională a fizicianului medical si a expertului în fizică medicală sunt necesare 50 de puncte credit de DPC înregistrate si convenite pe an. Programul DPC se bazează pe un ciclu de 5 ani cu un total de 250 de puncte credit, cu o medie de 50 de puncte credit pe an.

 

Art. 34 Activitătile de DPC se clasifică în două categorii:

a) Activitătile de categoria 1 sunt urmarea cursurilor pre-evaluate, si anume întâlniri stiintifice, seminalii, cursuri de pregătire/reciclare etc. Evaluarea acestor cursuri se face în cadrul procesului de avizare de către CNCAN.

b) Activitătile de categoria 2 sunt de diferite tipuri.

 

Art. 35 (1) CNCAN va mentine înregistrarea DPC la nivel national. (2) Toti fizicienii medicali si experti în fizică medicală trebuie să transmită la CNCAN dovada înregistrărilor punctelor credit DPC pentru validarea si mentinerea înregistrărilor.

 

Cerinte pentru sistemul de puncte credit

 

Art. 36 (1) Un punct credit, denumit în continuare pe, este o unitate de DPC; 1 pe corespunde la o oră întreagă de activitate educatională de categoria 1.

(2) Deoarece activitătile de categoria 2 au caracter diferit, nu se echivalează punctele credit cu orele efectuate.

(3) Pentru cursurile organizate la nivel international ai căror continut este relevant practicii de fizică medicală si care au aprobare DPC anterioară cursului obtinută de către organizatia gazdă, CNCAN va acorda pe aceeasi bază puncte credit.

(4) Totalul de 250 pe trebuie să se realizeze ca urmare a activitătilor de categoria 1, cât si a activitătilor de categoria 2.

(5) Numărul total de puncte credit de categoria 1 pe un ciclu de 5 ani trebuie să fie de 100 pe.

(6) Numărul total de puncte credit de categoria 2 pe un ciclu de 5 ani trebuie să fie de 150 pe.

 

Puncte credit pentru activitătile de categoria 1

 

Art. 37 (1) Orice organizator de cursuri va solicita la CNCAN o dată cu avizarea cursului si numărul de puncte credit de categoria 1 acordate.

(2)Organizatorii de cursuri trebuie să furnizeze participantilor documente care descriu continutul cursului si dacă flecare curs se finalizează cu examinarea participantilor, se va comunica participantilor si rezultatul examinării.

(3) Fiecare participant la o activitate de categoria 1 va primi un document (diplomă, certificat etc.) care va include continutul cursului si rezultatul examinării dacă este cazul.

(4) Evenimentele de categoria 1 se clasifică în evenimente cu sau fără examinare.

(5) O oră întreagă de activitate educatională de categoria 1 fără examinarea participantilor corespunde la un punct credit.

(6) În cazul activitătilor educationale de categoria 1 cu examinarea participantilor pentru o oră întreagă CNCAN poate acorda peste 1 punct credit, dar nu mai mult de 2 pe.

 

Puncte credit pentru activitătile de categoria 2

 

Art. 38 Se consideră activităti de categoria 2 următoarele:

a) activităti educationale locale desfăsurate în spital, ca de exemplu: lecturi, seminarii, activităti de pregătire organizate periodic: 1 pe pentru o oră întreagă de lectură pe activitate;

b) activităti de pregătire la locul de muncă, de exemplu dezvoltarea abilitătilor (îndemânării), managementul timpului etc: până la 10 pe pe an;

c) pregătirea individuală planificată, de exemplu lectura si studiul cărtilor, revistelor de specialitate etc. inclusiv "modalitătile de învătare la distantă" bazate pe calculator: până la 10 pe pe an;

d) pregătirea si sustinerea unei prezentări (lecturi) sau seminar: până la 10 cp pentru prima prezentare si 3 pe la repetarea prezentării;

e) vizite la alte departamente pentru pregătire specială: până la 5 pe pe an;

f) publicarea unei lucrări într-o revistă recunoscută stiintific: până la 20 pe, depinzând de tipul revistei si de contributia ca autor (autor singur, co-autor);

g) publicarea unui text dintr-o carte: până la 50 pe depinzând de contributia ca autor si de dimensiunea contributiei;

h) o prezentare orală sau poster la un congres: până la 10 pe pe prezentare, depinzând de tipul congresului (international, national, regional) si de contributia ca autor (autor singur, co-autor); maximum. 15 pe pe an;

i) implementarea de noi tehnologii/proceduri cu impact semnificativ în fizica medicală: până la 5 pe pe activitate si 10 pe pe an pentru o implementare documentată si dezvoltarea de noi tehnologii si proceduri, depinzând de complexitatea tehnologiei;

j) membru activ într-un grup de lucru, comitet de standardizare sau echivalent relevant pentru fizică medicală: până ia 5 pe pe membru pe an, depinzând de tipul grupului (international, national, regional) si de relevanta stiintifică (protocoale de dozimetrie, standardizarea echipamentului, radioprotectie etc), nu mai mult de 15 pe pe an.

 

Criterii pentru încadrarea cu fizicieni medicali

 

Art. 39 Numărul total de fizicieni medicali încadrati într-un departament de fizică medicală depinde de: a) domeniile de aplicatii ale serviciilor de fizică în medicină; b)gama de responsabilităti organizatorice si de management (numărul de unităti medicale, populatia deservită);

c) cantitatea si complexitatea echipamentului radiologie si procedurile folosite în specialitătile clinice;

d) numărul de pacienti examinati si tratati prin modalitătile relevante si gradul de complexitate al acestor examinări si tratamente;

e) responsabilităti pentru pregătirea si instruirea personalului;

f) nivelul de participare în întretinere, dezvoltare, cercetare si studii clinice.

 

Art. 40 (1) Nivelul de încadrare cu fizicieni medicali depinde de echipamentul de bază si de standardele de calitate agreate.

(2) Domenii suplimentare de lucru, tehnicile mai sofisticate etc, necesită o luare în considerare separată, pentru încadrare suplimentară adecvată care trebuie determinată local, tinând cont de cerintele legale si de standarde.

(3) Dacă există activităti de cercetare si responsabilităti de pregătire este necesar un număr mai mare de fizicieni medicali.

(4) Suplimentar fată de încadrarea cu fizicieni medicali în radioterapie, medicină nucleară si radiologie de diagnostic si interventională, unitătile medicale vor încadra corespunzător fizicieni medicali care lucrează în celelalte domenii de fizică medicală: RMN, ultrasunete, laseri medicali, endoscopie video si cu fibră optică etc, după caz.

 

Art. 41 (1) În cazul unui departament de fizică medicală care serveste toate disciplinele radiologice (radiodiagnostic si radiologie interventională, radioterapie, medicină nucleară) anumite responsabilităti se pot împărti si aceasta are ca efect o utilizare mai eficientă a fortei de muncă.

(2) În departamentul de fizică medicală se angajează fizicieni medicali, ingineri, tehnicieni, care asigură suportul de fizică medicală.

(3) Criteriile pentru încadrarea cu fizicieni medicali prezentate în aceste norme nu acoperă încadrarea cu fizicieni medicali în alte domenii de fizică medicală (RMN, ultrasunete, laserii s.a.).

(4) În anexa nr. 7 „Exemple de încadrare cu personal care asigură suportul de fizică medicală" sunt date câteva exemple de încadrare cu personal care asigură suportul de fizică medicală.

 

Numărul minim de încadrare cu personal care asigură suportul de fizică medicală în radioterapie

 

Art. 42 (1) Se vor angaja numai fizicieni medicali si experti în fizică medicală care îndeplinesc cerintele de educatie si pregătire profesională în fizica radiatiei referitoare la radioterapie, conform art. 7.

(2) Se vor angaja numai experti în fizică medicală care au permise de exercitare nivel 3, emise de CNCAN.

Art. 43 Într-un departament de radioterapie trebuie să fie disponibil permanent cel putin un expert în fizică medicală, pregătit în fizica radiatiei referitoare la radioterapie, familiarizat cu echipamentul si cu procedurile si care să aibă experientă în fizica radiatiei referitoare la radioterapie.

Art. 44 Nivelul minim de încadrare cu personal care asigură suportul de fizică medicală în radioterapie, trebuie să fie calculat tinând cont atât de încărcarea echipamentului (sarcina de lucru), cât si de numărul de pacienti tratati si de complexitatea tratamentului.

Art. 45 O recomandare generală pentru evaluarea nivelului minim de încadrare cu personal care asigură suportul de fizică medicală în munca clinică de rutină în radioterapie este dată în tabelul nr. 1.

Art. 46 (1) Valorile din tabelul nr. 1 trebuie să fie multiplicate cu numărul de echipamente si însumate pentru a calcula numărul total de personal care asigură suportul de fizică medicală în radioterapie.

(2) Numărul minim rezultat se rotunjeste în plus până la cel putin V din norma întreagă de lucru.

Numărul minim de încadrare cu personal care asigură suportul de fizică medicală în medicină nucleară

Art. 47 (1) Se vor angaja numai fizicieni medicali si experti în fizică medicală care îndeplinesc cerintele de educatie si pregătire profesională în fizica radiatiei referitoare la medicină nucleară, conform art. 7.

(2) Se vor angaja numai experti în fizică medicală care au permis de exercitare nivel 3, emis de CNCAN.

Art. 48 Într-un departament de medicină nucleară trebuie să fie disponibil permanent cei putin un expert în fizică medicală pregătit în fizica radiatiei referitoare la medicină nucleară si cu experientă. Dacă în departament se efectuează si terapie cu radionuclizi poate fi necesar si un al doilea expert în fizică medicală.

Art. 49 Nivelul minim de încadrare cu personal care asigură suportul de fizică medicală în medicină nucleară trebuie să fie calculat tinând cont atât de încărcarea echipamentului (sarcina de lucru), cât si de numărul de pacienti examinati sau tratati.

Art. 50 O recomandare generală pentru evaluarea nivelului minim de încadrare cu personal care asigură suportul de fizică medicală în munca clinică de rutină în medicină nucleară este dată în tabelul nr. 2.

Art. 51 (1) Valorile din tabelul nr. 2 trebuie să fie multiplicate cu numărul de echipamente si însumate pentru a calcula numărul total de personal care asigură suportul de fizică medicală în medicină nucleară.

(2) Numărul minim rezultat se rotunjeste în plus până la cel putin 1/2 din norma întreagă de lucru.

Art. 52 Dacă în departamentul de medicină nucleară există si alte instalatii, de exemplu PET, ciclotron sau contor de corp uman, este necesară încadrarea de personal suplimentar.

 

Numărul minim de încadrare cu personal care asigură suportul de fizică medicală în radiologie de diagnostic si interventională

 

Art. 53 (1) Se vor angaja numai fizicieni medicali si experti în fizică medicală care îndeplinesc cerintele de educatie si pregătire profesională în fizica radiatiei referitoare la radiologia de diagnostic si /sau interventională conform art. 7.

(2) Se vor angaja numai experti în fizică medicală care au permise de exercitare nivel 3, emise de CNCAN.

 

Art. 54 Într-un departament de radiologie de diagnostic si/sau interventională care utilizează echipamente complexe sau în care se efectuează proceduri rad io logice complexe, trebuie să fie disponibil cel putin un expert în fizică medicală cu experientă în fizica radiologică de diagnostic si/sau interventională.

 

Art. 55 Numărul de fizicieni medicali necesari va depinde de programele de asigurare si control al calitătii realizate în departament, de implicarea asistentilor medicali sau a altui personal în aceste programe.

 

Art. 56 Nivelul minim de încadrare cu personal care asigură suportul de fizică medicală în radiologia de diagnostic si interventională trebuie să fie calculat tinând cont atât de numărul de echipamente, încărcarea echipamentului (sarcina de lucru), cât si de numărul de pacienti examinati si de procedurile radiologice.

 

Art. 57 O recomandare generală pentru evaluarea nivelului minim de încadrare cu personal care asigură suportul de fizică medicală în munca clinică de rutină în radiologia de diagnostic este dată în tabelul nr. 3.

Art. 58 (1) Valorile din tabelul nr. 3 trebuie să fie multiplicate cu numărul de echipamente si însumate pentru a calcula numărul total de personal care asigură suportul de fizică medicală în radiologia de diagnostic.

(2) Numărul minim rezultat se rotunjeste în plus până la cel putin Vi din norma întreagă de lucru.

 

Dispozitii finale

 

Art. 59 Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctionează conform legii, administrativ, disciplinar, contraventional sau penal, după caz.

 

Art. 60 (1) Orice organizatie natională de fizicieni medicali constituită conform legii poate acorda calificarea de expert în fizică medicală si poate mentine registrul de fizicieni medicali si experti în fizică medicală, dacă au solicitat si obtinut desemnarea ca organism notificat de certificare a personalului, conform Normelor privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear.

(2) Un expert în fizică medicală recunoscut în alt stat membru al Uniunii Europene, cu calificarea corespunzătoare prevederilor Directivei 97/43 EURATOM, poate fi recunoscut în România, de către CNCAN, după evaluarea documentelor privind pregătirea corespunzătoare si a certificării acestuia.

(3) Fizicienii, inginerii si alti specialisti care lucrează în unităti medicale în unul sau mai multe dintre domeniile următoare:

a) fizica de radioterapie;

b) fizica de medicină nucleară;

c) fizica de radiologie de diagnostic si interventională,

pot fi recunoscuti ca fizicieni medicali sau experti în fizică medicală de către CNCAN, după evaluarea documentelor privind pregătirea profesională, experienta si curricula acestora.


 

Tabelul nr. 1

 

O recomandare generală pentru evaluarea nivelului minim de încadrare cu personal care asigură suportul de fizică medicală în munca clinică de rutină în radioterapie.

 

Echipament

Nr. total de personal

(ETI)1)

Nr. minim de experti în fizică medicală inclusi în nr. total de personal (ETI)

Accelerator

0,88

0,37

Cobalt

0,34

0,14

Instalatie de RX-terapie

0,07

0,03

Instalatie de brachiterapie afterloading

0,42

0,18

Simulator

0,30

0,13

Sistem de planificare a tratamentului:

- Terapie cu fascicul extern

0,38

0,16

- Brachiterapie

0,08

0,04

100 pacienti/an2)

 

 

- Terapie cu fascicul extern

0,27

0,11

- Brachiterapie

0,22

0,09

 

1) ETI - Echivalent Timp întreg de lucru

2) "100 pacienti/an" se referă la pacientii noi, tratamentele reînoite sau noi planuri de tratament, de exemplu un nou volum tintă.

 

Tabelul nr. 2

 

O recomandare generală pentru evaluarea nivelului minim de încadrare cu personal care asigură suportul de fizică medicală în munca clinică de rutină în medicină nucleară

 

Echipament

Nr. total de personal

(ETI)1)

Nr. minim de experti în fizică medicală inclusi în nr. total de personal (ETI)

Cameră gamma

0,13

0,06

Sistem de măsurare neimagistic (inclusiv RIA)

0,08

0,04

Sistem de analiză computerizat

0,23

0,11

1000 de studii dinamice sau SPECT

0,06

0,03

100 de noi cicluri de terapie cu radionuclizi pe an

0,10

0,05

 

1) ETI - Echivalent Timp întreg de lucru.


 

Tabelul nr. 3

 

O recomandare generală pentru evaluarea nivelului minim de încadrare cu personal care asigură suportul de fizică medicală în munca clinică de rutină în radiologia de diagnostic

 

Echipament

Nr. total de personal

(ETI)1}

Nr. minim de experti în fizică medicală inclusi în nr. total de personal (ETI)

Instalare de RX-diagnostic cu un post de grafie si/sau un post de scopie

0,05

0,01

Procesor de film sau sistem imagistic cu laser

0,06

0,01

 

1) ETI - Echivalent Timp întreg de lucru.


 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

TEMATICA CURSURILOR

de radioprotectie pentru fizicianul medical si expertul în fizică medicală

 

Tematica cursurilor de radioprotectie universitare pentru fizicianul medical si postuniversitare pentru expertul în fizică medicală trebuie să cuprindă următoarele:

 

Cursul fundamental (de bază) Cunostinte în fizica fundamentală a radiatiei.

a) Notiunile fundamentale în biologia radiatiei, inclusiv efectele dozelor mici de interes în radioprotectie pentru evaluarea riscului si managementul riscului.

b) Notiunile si principiile fundamentale de radioprotectie a pacientilor, a persoanelor expuse profesional la radiatii si a persoanelor din populatie.

c) Expunerea persoanelor la surse artificiale si naturale.

d) Măsurile fizice si legale care trebuie luate în cazul expunerii accidentale si/sau incidentale.

e) Legislatia în radioprotectie si securitate radiologică în vigoare si responsabilitătile expertului în fizică medicală.

 

Cursul special pentru radioterapie

a) Principiile fizice si caracteristicile tehnice ale instalatiilor de radioterapie: instalatii RX de teleterapie, instalatii gamma de teleterapie, acceleratoare liniare medicale, simulatoare si simulatoare CT, instalatii de brachiterapie, surse închise etc.

b) Controlul instalatiilor de radioterapie si prevederea si întretinerea caracteristicilor de securitate.

c) Controlul surselor radioactive, testele de verificare a etanseitătii, mentinerea înregistrărilor si controlul inventarului de surse.

d) Notiunile biologice fundamentale ale terapiei cu radiatie.

e) Dozimetria clinică, metode de evaluare a dozei.

f) Planificarea tratamentului cu radiatii - aspecte clinice si fizice.

g) Proceduri de asigurarea calitătii.

h) Radioprotectia personalului expus profesional si evaluarea riscului,

i) Radioprotectia mediului.

j) Managementul în eventualitatea accidentelor sau incidentelor,

k) Proiectarea unor laboratoare de radioterapie noi sau modificarea celor existente, achizitionarea de echipamente, instalatii de radioterapie si planificarea proceselor cu implicatii în securitatea radiologică.

l) Cerinte legale speciale pentru radioterapie, avize si inspectii,

m) Reguli tehnice.

 

Cursul special pentru medicină nucleară

a) Caracteristicile fizice ale radionuclizilor.

b) Producerea radionuclizilor reactor, accelerator, generatori de radionuclizi.

c) Producerea farmaceuticelor radioactive si a farmaceuticelor marcate cu substante radioactive în conformitate cu standardele corecte de radioprotectie.

d) Puritatea produselor farmaceutice radioactive - puritatea radionuclizilor, puritatea radiochimică, puritatea chimică, puritatea farmaceutică.

e) Biocinetica substantelor radioactive - încorporare, distributie, excretie.

f) Radioactivitatea.

g) Calculul dozelor. Calculul dozei pacientului probabile provenite de la administrarea produselor farmaceutice radioactive, în procedurile de diagnostic.

h) Optimizarea expunerii si metode alternative de diagnostic.

i) Metode si dispozitive de măsurare.

j) Controlul surselor radioactive, mentinerea înregistrărilor si controlul inventarului de surse,

k) Sisteme de asigurare a calitătii si proceduri referitoare la achizitia, utilizarea si eliminarea deseurilor radioactive.

l) Măsuri practice de radioprotectie la transportul si depozitarea substantelor radioactive, mânuirea deseurilor radioactive si planificarea predării deseurilor radioactive,

m) Radioprotectia pacientului în diagnostic si terapie,

n) Radioprotectia personalului expus profesional în diagnostic si terapie,

o) Radioprotectia persoanelor din public, ca de exemplu ceilalti pacienti din spital, rudele pacientilor sau persoanele care însotesc pacientii după externarea pacientilor,

p) Radioprotectia mediului.

q) Managementul în eventualitatea accidentelor sau incidentelor,

r) Proiectarea unor laboratoare de medicină nucleară noi sau modificarea celor existente,

s) Cerinte legale speciale pentru radioterapie, avize,

t) Reguli tehnice.


 

Cursul special pentru radiologia de diagnostic si radiologie interventională

a) Principiile fizice si caracteristicile tehnice ale instalatiilor radiologice pentru radiologia de diagnostic si interventională.

b) Controlul instalatiilor de radiologie de diagnostic si interventională inclusiv specificarea măsurilor de radioprotectie si echipamente de supraveghere.

c) Tehnici de imagistică si efectele acestora asupra expunerii pacientului.

d) Optimizarea expunerii si metode alternative de diagnostic.

e) Asigurarea calitătii.

f) Măsurători si calculul dozelor pacientilor, inclusiv după dezvăluirea graviditătii.

g) Selectarea calibrării, a monitorizării si a echipamentului de testare.

h) Radioprotectia personalului expus profesional.

i) Managementul în eventualitatea accidentelor sau incidentelor.

j) Cerinte legale speciale pentru radiologie, avize.

k) Reguli tehnice.

 

PREGĂTIREA TEORETICA

a expertului în fizică medicală

 

Subiecte generale de fizică medicală

 

1. Notiuni de bază în anatomia umană si fiziologie

a) Terminologia medicală.

b) Structura generală si organizarea corpului uman.

c) Anatomia de bază: structură, pozitie si nomenclatură.

d) Elemente de fiziologie.

e) Organele si sistemele umane.

f) Identificarea structurilor anatomice în modalitătile de imagistică clinică.

g) Notiuni privind natura si efectele bolii si ale traumei.

h) Principii de examinare a functionării pentru cel putin un sistem al unui organ.

 

2. Principii generale de securitate a mediului medical

a) Principii de management al riscului si securitătii.

b) Securitatea electrică, electro-magnetică si magnetică.

c) Principii de radioprotectie, radiatia ionizantă si ne-ionizantă, de exemplu microundele, câmpurile magnetice si radiofrecventă, ultravioletele, laserii, ultrasunetele.

 

3. Principii de management al calitătii

a) Semnificata calitătii, asigurării calitătii si controlul calitătii.

b) Standarde de calitate.

c) Evaluarea calitătii.

d) Sisteme de management al calitătii, înregistrării, audit si îmbunătătirea calitătii.

 

4. Stiinta informatiei în mediul medical

a) Structura actuală a calculatorului.

b) Sisteme de operare.

c) Retele fi protocoale de colaborare, incluzând DICOM, PAGS eto.

d) Principii de programare si practică.

e) Utilizarea aplicatiilor software, incluzând sisteme de referintă stiintifice.

f) Scurtă descriere a aplicatiilor în mediul medical.

g) Securitatea datelor, managementul datelor si aspectele legale, de exemplu legislatia privind protectia datelor, responsabilitătile profesionale si practica corectă.

h) Sistemele de informare în spital.

i) Managementul bazei de date.

 

5. Principiile instrumentatiei medicale si analiza semnalelor medicale

 

6. Principiile imagisticii medicale si manipularea imaginii

a) Fizica formării imaginii.

b) Pricipiile modalitătilor de imagistică clinică.

c) Mânuirea imaginii si procesare.

d) Zgomotul si măsurătorile de calitate ale imaginii.

e) Sisteme de luare a imaginii, arhivare si comunicare.

f) Muiti-înregistrarea imaginilor de la diferite modalităti.

g) Standarde de formare a imaginii, inclusiv DICOM: interconectivitate si interoperativitate.

h) Principii, echipament si aplicatii practice în radioterapie ale următoarelor modalităti de imagistică: radiatii X, radiografie si fluoroscopie, CT, PET, SPECT, ultrasunete si MRI.

i) Progrese în imagistica medicală.

 

7. Metode statistice

a) Statistici descriptive

b) Distributia probabilitătilor.

c) Testarea principiilor generale semnificative si alegerea testului de comparare continuă a datelor categorice.


d) Relatia între variabile.

e) Analiza incertitudinilor.

f) Proiectarea studiului clinic si analiza rezultatelor.

 

8. Organizarea si managementul îngrijirii sănătătii

a) Legislatia sanitară natională.

b) Sisteme nationale si locale, vedere generală a altor sisteme europene.

c) Norme nationale si Directive europene.

d) Ghiduri si recomandări ale organizatiilor nationale si internationale.

e) Consideratii etice în practica medicală.

f) Principii de management asa cum se aplică în departamentele spitalelor si proiecte etc.

g) Principii de management al personalului.

 

Subiecte specifice în fizica medicală de radioterapie

 

9. Sumar de fizica radiatiei

a) Radiatia ionizantă.

b) Structura materiei.

c) Procesele de interactie ale radiatiei (fotoni si particule).

d) Transferul de energie. împrăstiere si atenuare.

e) Radioactivitate.

f) Aplicatiile statisticilor în radioactivitate.

g) Principiile producerii radiatiei X.

h) Alte surse de radiatie.

i) Scurtă descriere a utilizărilor medicale ale radiatiei.

j) Specificatii ale fasciculelor de radiatie.

 

10. Sumar de matematici pe care se bazează fizica radiatiei

a) în radioactivitate.

b) în transportul radiatiei (de exemplu ecuatiile Boltzman si metodele Monte Carlo).

c) în statisticile medicale.

d) în imagistica medicală: transformata Fourier, analiza semaniului (de exemplu PSF, MTF si spectrul Weiner).

e) în algoritmele de planificare a tratamentului (de exemplu convolutia, suprapunerea, optimizarea multiparametrică)

f) Pachete de computere pentru statistici si matematici.


 

11. Dozimetrie

 

11.1 Principiile dozimetriei

 

a) Conceptul de doză si kerma.

b) Teoria cavitătii Bragg-Gray.

c) Mărimi si unităti dozimetrice: expunerea, kerma si doza absorbită; relatii între mărimi.

 

11.2 Fizica, tehnicile si instrumentatia sistemelor de detectie a radiatiilor, de exemplu:

a) Calorimetrie.

b) Dozimetria chimică

c) Detectorii cu gaz inclusiv camerele de ionizare.

d) Detectorii cu scintilatie.

e) TLD.

f) Semiconductori.

g) Dozimetria cu film.

 

11.3 Sisteme de dozimetrie practică

a) Sisteme de analiză a fasciculului de radiatie

b) Fantome.

c) Sisteme de control al calitătii.

d) Specificatii tehnice, testele de acceptare, calibrarea si controlul calitătii ale sistemelor practice.

 

12 Principii fundamentale ale oncologiei

a) Principii ale oncologiei: epidemiologia, etiologia, biologia cancerului, localizarea tumorii primare, căi de răspândire si modalităti de tratament.

b) Clasificarea tumorilor.

c) Practica bazată pe probe în oncologie.

d) Progrese în oncologie.

 

13 Principiile si aplicatiile radiobiologiei clinice

a) Introducere în biologia celulară si moleculară.

b) Răspunsul la radiatie la nivel molecular si celular. Vătămarea celulară si curbele de supravietuire celulară.

c) Răspunsul macroscopic al tesutului la radiatie.

d) Răspunsul tumorii si al tesutului la nivelurile terapeutice de radiatie. Dependenta de fractionare, debitul dozei, radiosensibilitate, reoxigenare.

e) Modele radiobiologice inclusiv modelul liniar pătratic.

f) Raportul terapeutic si rolul lui în optimizarea dozei administrată pacientului.


g) Doza de tolerantă. Doza de radiatie si probabilitatea de vindecare a tumorii,

h) Efectele doză-volum. Modelele TCP si NTCP.

i) Efectele radiatiei - timpurii si târzii

j) Progrese în radiobiologie.

k) Aplicatii clinice practice.

 

14. Managementul calitătii în radioterapie

a) Sisteme de management al calitătii (de exemplu publicatii ESTRO, AAPM si ISO).

b) Auditul calitătii, analiză si îmbunătătiri.

 

15 Terapia cu radiatie. Radioterapia cu fascicul extern

 

15.1 Echipament de imagistică si de tratament

a) Unităti RX (kV)

b) Unităti de cobalt

c) Acceleratoare liniare si alte sisteme RX de MV si fascicule de electroni.

d) Modele practice pentru producerea si controlul fasciculelor clinice statice si dinamice.

e) Sisteme de imagistică la unitătile de tratament.

f) Simulatoare: simulatoare conventionale si simulatoare CT; simulatoare virtuale.

g) CT standard si alte sisteme de imagistică pentru localizare (MRI, PET,...)

 

15.2 Dozimetria clinică si fascicule conventionale de tratament

a) Caracteristicile fasciculelor clinice în aer si în fantomă.

b) Definitia "conditiilor de referintă" în abordarea SSD fixă si izocentrică.

c) Definitiile terminologiei (de exemplu PDD, TMR, TPR,...)

d) Specificatii de calitate a fasciculului

e) Dozimetria absolută si de referintă. Doza absorbită în conditii de referintă; protocoale nationale si internationale, inclusiv protocoale IAEA.

f) Standarde dozimetrice si trasabilitatea.

g) Dozimetria relativă:

- Distributia dozei în axa centrală în apă.

- Caracteristicile fasciculului de electroni, parcursul si parametri energetici

- Factorii de productie: efectele împrăstierii capului de iradiere si a împrăstierii fantomei, dependenta de parametrii de tratament.


- Distributia 3D a dozei: curbele de profil ale fasciculului (regiunea penumbrei, omogenitate, simetrie etc.)

- Efectele modificatorilor de fascicul: pene solide, pene virtuale, compensatori etc.

h) Cerinte si metode de achizitie de date pentru planificarea tratamentului.

 

15.3 Achizitia datelor pacientului

a) Pozitia pacientului si imobilizarea.

b) Achizitia în imagistică, înregistrarea imaginii si fuziunea imaginii.

c) Seturi de imagini multiple: mânuire si analiză.

d) Asigurarea calitătii în procedurile imagistice.

e) Volumul tintă si localizarea organului critic.

f) Mărirea volumului si evaluarea marginii.

 

15.4 Planificarea tratamentului

a) Specificatii de doză si volume, decizii privind marginile, inclusiv recomandări internationale (de exemplu ICRU 50, 62); GTV, CTV, PTV etc.

b) Principii de planificare a tratamentului: manual sau cu ajutorul computerului

c) Calculul unitătii monitor si sisteme: SSD si abordări izocentrice.

d) Sisteme de planificare ale tratamentului, inclusiv hardware, implementare, date de intrare, iesire si retea.

e) Simularea virtuală si instrumente: BEV, DRR.

f) Algoritme de planificare a tratamentului: 1D, 2D si 3D.

g) Optimizarea tratamentului si evaluare: criterii de uniformitate si constrângeri, DVH, indici biologici, (TCP, NTCP).

h) Planificarea IMRT.

i) Înregistrarea si raportarea comform recomandărilor internationale,

j) Arhivarea si suportul.

 

Pagina a 2-a