Pagina a 2-a

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Lista de obiective pentru verificarea calitătii activitătilor conexe auditului financiar:

 

Angajamente de audit cu scop special (ISA 800)

 

Nr. crt.

Obiective ale controlului calitătii activitătii de audit cu scop special desfăsurată de către membrii CAFR - auditori persoane juridice si persoane fizice, pe baza politicilor si procedurilor referitoare la aplicarea ISA 220, ISQC1 si a Standardelor Internationale de Audit (ISA) relevante

DA/NU

I

Cunoasterea ariei de cuprindere a contractelor de audit cu scop special si concordanta acestora cu ISA relevante

 

A

OBIECTIVE GENERALE

 

1

Sunt anexate la dosarul angajamentului copii ale situatiilor financiare întocmite potrivit bazei contabile de raportare convenite, semnate si stampilate de conducerea societătii?

 

2

Contine dosarul angajamentului:

 

 

- Contractul de prestări servicii/scrisoarea de acceptare a angajamentului;

- Raportul prezentat conducerii societătii întocmit conform ISA 800 “Raportul auditorului asupra angajamentelor cu scop special”, modificat pentru conformitate cu ISA 700”Raportul auditorului asupra situatiilor financiare” (Revizuit);

 

B

TERMENII ANGAJAMENTULUI

 

1

Contine scrisoarea de angajament/contractul de audit cu scop special referiri cu privire la natura angajamentului de audit cu scop special ?

Aceasta poate fi:

- un set complet de situatii financiare pregătit în conformitate cu o altă bază contabilă cuprinzătoare. Exemple:

- baza de impozitare contabilă pentru un set de situatii financiare care însoteste fisa de impozit pe venituri a unei societăti; o baza contabilă a chitantelor pentru numerar si plăti pentru informatii de flux de lichidităti pe care o societate le poate avea de întocmit la cererea creditorilor, o prevederile de raportare financiară ale unei agentii guvernamentale de reglementare pentru un set de situatii financiare întocmit conform reglementărilor;

- componentă a setului complet de situatii financiare de interes general sau special (o situatie financiară unică, conturi specificate, elemente de conturi sau articole dintr-o situatie financiară);

- conformarea cu acordurile contractuale;

- situatii financiare sintetizate.

 

2

Contine scrisoarea de angajament/contractul de audit cu scop special referiri cu privire la forma si continutul raportului auditorului privind angajamentul de audit cu scop special ce trebuie elaborat ?

 

3

Dacă există cerinte speciale referitoare la modul în care auditorul financiar a fost solicitat să raporteze, a analizat auditorul financiar continutul de fond si formulările raportului în format prestabilit si, în consecintă: o a operat modificările de rigoare conform cerintelor ISA 800 sau o a anexat auditorul financiar un raport separat, precizând aceasta în scrisoarea de angajament ?

 

 

4

Contine scrisoarea de angajament/contractul de audit cu scop special referiri cu privire la scopul pentru care vor fi folosite informatiile, precum si la limitările existente în distribuirea si utilizarea raportului de audit cu scop special ?

 

5

A analizat auditorul financiar dacă interpretările semnificative ale unui acord/ contract, pe care se bazează informatiile financiare, sunt dezvăluite în mod clar în situatiile financiare, făcând referire la nota din situatiile financiare în care sunt descrise aceste interpretări ?

 

6

Contine scrisoarea de angajament/contractul de audit cu scop special referiri cu privire la natura informatiilor ce trebuie furnizate si semnate de către clientul de audit, în functie de natura angajamentului de audit cu scop special ?

 

VI

Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisa a auditului cu scop special în conformitate cu Normele Minimale de Audit ale Camerei si ISA

 

A

PLANIFICAREA AUDITULUI

 

1

Au fost documentate de către auditor aspectele legate de independentă, conform testelor din cadrul sectiunii El “Acceptarea/reînnoirea mandatului” din Normele Minimale de Audit ?

 

2

A fost documentată de auditor, în cadrul dosarului permanent, cunoasterea generală a activitătii clientului (conform cerintelor sectiunii F pct. a) ?

 

3

S-au stabilit sarcinile ce pot fi îndeplinite de client, de exemplu întocmirea unor situatii cuprinzând componenta soldurilor conturilor, potrivit cerintelor sectiunii E “Confirmarea planului de audit” ?

 

4

S-au transmis către terti scrisorile bancare si cererile de confirmare a soldurilor debitoare si creditoare, conform cerintelor ISA 501 “Probe de audit - considerente suplimentare pentru elemente specifice” (sectiunea E- pct. 4)

 

5

S-au trimis scrisori avocatilor pentru investigatii privind litigiile si revendicările (ISA 501 si sectiunea E pct. 5) ?

 

6

Dacă s-a determinat în cadrul sectiunii F”Abordarea auditului” bugetul de timp al misiunii si dacă acesta s-a alocat echipei de audit.

 

7

A fost documentată calcularea pragului de semnificatie (sectiunea F0) în raport cu obiectul angajamentului de audit cu scop special si respectiv alegerea esantionului?

 

8

A fost documentată o evaluare a riscului de audit si a componentelor sale, riscul inerent general (sectiunea F1), riscul inerent specific (sectiunea F2), de control si nedetectare (sectiunea F3) ?

 

 

B

ACTIVITATEA DE AUDIT CU SCOP SPECIAL

 

1

A fost întocmit dosar de lucru?

 

2

Există în dosarul curent informatiile financiare stabilite în contract, semnate si stampilate de client ?

 

3

Au fost utilizate procedurile specifice pentru obtinerea probelor de audit prevăzute de ISA 500 (inspectia, observatia, investigarea si confirmarea, calculul, procedurile analitice) ?

 

4

Dacă au fost asigurate probe de audit, interne sau externe, în legătură cu toate asertiunile conducerii referitoare la situatiile financiare care fac obiectul auditului.

În cazul neobtinerii de probe suficiente si adecvate, auditorul trebuie să exprime o opinie calificată, conform ISA 500 “Probe de audit”.

 

5

Existenta tabelelor principale si a foilor de lucru pentru toate sectiunile prevăzute în Normele Minimale de Audit, în functie de obiectivul auditului cu scop special si conformitatea acestora cu conturile contabile.

 

6

Dacă societatea utilizează un sistem de referentiere adecvat care permite evidenta probelor de audit.

 

7

Verificarea calculelor matematice si existenta unui sistem de bifare.

 

8

Respectarea structurii foilor de lucru (denumire client, exercitiul auditat, data desfăsurării activitătii, referinta, obiectivul, procedurile, activitatea desfăsurată, rezultat, concluzii si propuneri, semnătura celui care a întocmit foaia de lucru si a verificatorului).

 

9

A documentat auditorul financiar, în cadrul sectiunii/sectiunilor din dosarul de audit, în functie de natura angajamentului de audit cu scop special, cerintele specifice ale fiecăreia, după caz ? Obiectivele concrete, pe fiecare sectiune în parte, sunt prezentate în cadrul procedurilor aferente activitătii de audit al situatiilor financiare cu scop general.

 

10

Pentru oricare eroare semnificativă, s-au documentat prin probe semnate si stampilate de client discutiile cu conducerea ?

 

11

A fost obtinută declaratia conducerii, pentru asumarea responsabilitătii acesteia pentru întocmirea situatiilor financiare/ componentelor acestora/ situatiilor sintetizate care fac obiectul auditului cu scop special ?

 

C

FINALIZAREA ANGAJAMENTULUI

 

1

Dacă firma de audit a documentat sectiunea A “Lista de verificare a finalizării angajamentului”.

 

2

Dacă firma a documentat sectiunea B ccRevizuirea generală a situatiilor financiare”.

 

3

Dacă firma de audit a întocmit “Lista de verificare a documentelor de lucru (sectiunea C);

 

4

S-a întocmit un raport al auditorului ca urmare a efectuării angajamentului de audit cu scop special, cuprinzând elementele de bază prevăzute de paragraful 5 si respectiv 25 (pentru raportul privind situatiile financiare sintetizate) din ISA 800?

 

5

A fost exprimată o opinie clară, în raportul de audit, în conformitate cu ISA 700 (revizuit), în functie de cadrul de raportare si natura angajamentului cu scop special ?

 

6

S-au documentat discutiile finale cu clientul (sectiunea D), privind problemele constatate în realizarea angajamentului de audit în scop special ?

 

7

S-a întocmit o sinteză a erorilor neajustate care a fost comparată cu pragul de semnificatie ?

 

 

Notă: Capitolele II, EI, IV, V si VII sunt identice cu cele prevăzute în cadrul procedurilor de control al calitătii auditului financiar.

 

 

ANEXA Nr. 4

 

Lista de obiective pentru verificarea calitătii Activitătilor conexe auditului financiar:

 

Angajamente pentru efectuarea procedurilor convenite privind informatiile financiare (ISRS 4400)

 

Nr. crt.

Obiective ale controlului calitătii activitătii de efectuare a procedurilor convenite desfăsurată de către membrii CAFR - auditori persoane juridice si persoane fizice, pe baza politicilor si procedurilor referitoare la aplicarea ISA 220, ISQC1 si a Standardelor Internationale de Audit (ISA) relevante

DA/NU

I

Cunoasterea ariei de cuprindere a contractelor de efectuare a procedurilor convenite si concordanta acestora cu ISA relevante

 

A

OBIECTIVE GENERALE

 

1

Sunt anexate la dosarul angajamentului copii ale informatiilor financiare solicitate potrivit naturii angajamentului, semnate si stampilate de conducerea societătii ?

 

2

Contine dosarul angajamentului:

 

 

- Contractul de prestări servicii/scrisoarea de acceptare a angajamentului;

- Raportul de constatări efective prezentat conducerii societătii întocmit conform ISRS 4400 “Angajamente pentru efectuarea procedurilor convenite privind informatiile financiare “(fost 920) ?

 

B

TERMENII ANGAJAMENTULUI

 

1

S-a asigurat auditorul împreună cu reprezentantii entitătii si cu părtile specificate care vor primi copii ale raportului de constatări efective, că există un acord clar privind procedurile stabilite si conditiile angajamentului, conform prevederilor paragrafului nr. 9 din ISRS 4400? Problemele asupra cărora trebuie să se convină sunt următoarele:

- Natura angajamentului, inclusiv faptul că procedurile efectuate nu vor constitui un audit sau o revizuire si, prin urmare, nu va fi exprimată nici o asigurare;

- Scopul declarat al angajamentului;

- Identificarea informatiilor financiare pentru care vor fi aplicate procedurile convenite;

- Natura, coordonarea si extensia procedurilor specifice care trebuie aplicate,

- Forma anticipată a raportului constatărilor efective;

- Limitările existente în distribuirea si utilizarea raportului constatărilor efective. Dacă o asemenea limitare există si este în contradictie cu cerintele legale, care este cauza pentru care auditorul a acceptat angajamentul.

 

2

în cazul neparticipării unor părti beneficiare a raportului, la stabilirea procedurilor, a documentat auditorul:

- Discutarea procedurilor care trebuie aplicate cu reprezentantii adecvati ai tuturor părtilor implicate;

- Revizuirea corespondentei relevante cu aceste părti;

- Trimiterea către aceste părti a unei schite a tipului de raport care va fi emis ?

 

3

Contine scrisoarea de angajament/contractul de servicii financiare elementele prevăzute la paragraful 12 din ISRS 4400 si anexa 1 la acesta ?

Aceste elemente sunt:

- Elementele enuntate la pct 1 de mai sus (paragraful 9 din ISRS 4400);

- Referire la ISA 4400 (sau standardele ori practicile nationale relevante) aplicabil angajamentelor privind procedurile convenite;

- Enumerarea procedurilor care trebuie efectuate ca proceduri convenite între părti;

- O declaratie a faptului că distribuirea raportului de constatări efective va fi restrânsă la părtile specificate care au convenit asupra procedurilor ce trebuie efectuate;

- Precizarea faptului că nu se va emite un raport de audit (o opinie), ci un raport al constatărilor efective. După caz, auditorul poate atasa la scrisoarea de angajament o variantă preliminară a tipului de raport de constatări efective ce urmează a fi emis.

- Natura informatiilor ce trebuie furnizate si semnate de către clientul de audit, în functie de natura angajamentului de efectuare a procedurilor convenite ?

 

VI

Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a angajamentului de proceduri convenite privind informatiile financiare, în conformitate cu reglementările Camerei si ISA relevante

 

A

PLANIFICAREA AUDITULUI

 

1

Au fost documentate de către auditor aspectele legate de independentă, conform testelor din cadrul sectiunii El “Acceptarea/reînnoirea mandatului” din Normele Minimale de Audit?

 

2

Dacă în urma documentării sectiunii El rezultă că auditorul nu este independent fată de client, acest lucru trebuie stipulat în Raportul constatărilor efective. Este precizat acest lucru ?

 

3

S-au stabilit sarcinile ce pot fi îndeplinite de client, de exemplu întocmirea unor situatii cuprinzând componenta soldurilor conturilor, potrivit cerintelor sectiunii E “Confirmarea planului de audit” ?

 

4

S-au transmis către terti, în functie de obiectivele procedurilor convenite, scrisori de corifirmare a soldurilor debitoare si creditoare, conform cerintelor ISA 501 “Probe de audit -considerente suplimentare pentru elemente specifice” (sectiunea E- pct. 4)

 


5

S-au trimis, după caz, scrisori avocatilor pentru investigatii privind litigiile si revendicările (ISA 501 si sectiunea E pct 5) ?

 

6

Dacă în urma procedurilor convenite, la efectuarea propriu-zisă a testelor de audit, auditorul financiar foloseste un prag de semnificatie si o dimensiune a esantionului, atunci auditorul a prezentat

- Descrierea rationamentului profesional după care au fost stabilite cele două elemente ?

- Procentul în care s-a testat soldul sau rulajul respectiv ?

 

7

S-a determinat în cadrul sectiunii F “Abordarea auditului” bugetul de timp al misiunii?

 

8

Dacă auditorul a întocmit un plan de abordare a procedurilor convenite, astfel încât să efectueze un angajament eficient.

 

B

ACTIVITATEA DE EFECTUARE A PROCEDURILOR CONVENITE

 

1

A fost întocmit dosar de lucru?

 

2

Au fost utilizate procedurile specifice pentru obtinerea probelor de audit prevăzute de paragraful 16 din ISA 4400 (investigatii si analize, recalculări, comparări si alte verificări ale acuratetei redactării, observări, inspectii, obtinerea de confirmări ?

 

3

În functie de informatiile financiare pentru care vor fi aplicate procedurile convenite au fost preluate din Normele Minimale de Audit toate obiectivele din cadrul sectiunilor aferente ?

 

4

Pentru toate obiectivele din Normele Minimale de Audit aplicabile, în functie de informatiile financiare pentru care vor fi aplicate procedurile convenite, există foi de lucru întocmite? Obiectivele concrete, pe fiecare sectiune în parte sunt prezentate în cadrul procedurilor aferente activitătii de audit al situatiilor financiare cu scop general.

 

5

Se confirmă că auditorul financiar utilizează un sistem de referentiere adecvat care permite evidenta probelor de audit ?

 

6

Se confirmă că auditorul financiar efectuează verificarea calculelor matematice si existenta unui sistem de bifare.

 

7

A fost respectată structura foilor de lucru (denumire client, exercitiul auditat, data desfăsurării activitătii, referinta, obiectivul, procedurile, activitatea desfăsurată, rezultat, concluzii si propuneri, semnătura celui care a întocmit foaia de lucru si a verificatorului) ?

 

8

S-a efectuat o revizuire analitică a informatiilor financiare pentru care vor fi aplicate procedurile convenite ?

 

9

A fost obtinută declaratia conducerii, semnată si stampilată de client pentru asumarea responsabilitătii acesteia pentru realitatea informatiilor financiare care fac obiectul angajamentului de proceduri convenite ?

 


C

FINALIZAREA ANGAJAMENTULUI

 

1

Dacă societatea de audit a documentat sectiunea A “Lista de verificare a finalizării angajamentului”.

 

2

Dacă societatea de audit a documentat sectiunea B “Revizuirea generală a situatiilor financiare”.

 

3

Dacă societatea de audit a întocmit “Lista de verificare a documentelor de lucru” (sectiunea C).

 

4

S-a întocmit un raport al auditorului ca urmare a efectuării angajamentului, cuprinzând elementele de bază prevăzute de paragraful 18 din ISRS 4400 ?

Aceste elemente sunt:

- Identificarea informatiilor financiare sau nefinanciare specifice asupra cărora au fost aplicate procedurile convenite.

- O declaratie a faptului că procedurile efectuate au fost acelea asupra cărora s-a convenit cu clientul.

- O declaratie a faptului că angajamentul a fost efectuat în conformitate cu Standardul International de Servicii Conexe aplicabil angajamentelor privind procedurile convenite sau cu standardele si practicile nationale relevante.

- O declaratie a faptului că auditorul nu este independent fată de entitate(după caz).

- Identificarea scopului pentru care au fost efectuate procedurile agreate.

- O enumerare a procedurilor specifice efectuate.

- O descriere a constatărilor efective ale auditorului, incluzând suficiente detalii cu privire la erori si exceptiile găsite.

- O declaratie a faptului ca procedurile efectuate nu constituie nici audit, nici revizuire si de aceea nu este exprimată nici o asigurare.

- O declaratie a faptului că, dacă auditorul ar fi efectuat proceduri suplimentare, un audit sau o revizuire, ar fi putut apărea alte probleme care ar fi fost raportate;

- O declaratie a faptului că raportul este adresat în mod strict acelor părti care au convenit asupra procedurilor ce trebuie efectuate;

- O declaratie a faptului că raportul se referă numai la elementele, conturile, articolele sau informatiile financiare si nefinanciare specificate si că acesta nu se extinde asupra situatiilor financiare ale entitătii, considerate în ansamblu.

 

5

S-au documentat discutiile finale cu clientul (sectiunea D), privind problemele constatate în realizarea angajamentului privind procedurile convenite ?

 

 

Notă: Capitolele II, III, IV, V si VII sunt identice cu cele prevăzute în cadrul procedurilor de control al calitătii auditului financiar.

 


ANEXA Nr. 5

 

Lista de obiective pentru verificarea calitătii activitătilor conexe auditului financiar

 

Angajamente de revizuire a situatiilor financiare (ISRE 2400)

 

Nr. crt.

Obiective ale controlului calitătii activitătii de revizuire desfăsurată de către membrii CAFR - auditori persoane juridke si persoane fizice, pe baza politicilor si procedurilor referitoare la aplicarea ISA 220, ISQC1 si a Standardelor Internationale de Audit (ISA) relevante

DA/NU

I

Cunoasterea ariei de cuprindere a contractelor de revizuire a situatiilor financiare si concordanta acestora cu ISA relevante

 

A

OBIECTIVE GENERALE

 

1

Sunt anexate la dosarul angajamentului copii ale situatiilor financiare, întocmite potrivit prevederilor reglementărilor contabile aplicabile, semnate si stampilate de conducerea societătii si înregistrate la Administratia Finantelor Publice ?

 

2

Contine dosarul de lucru contractul de prestări servicii/scrisoarea de acceptare a angajamentului ?

 

3

Este anexat la dosarul de lucru o copie după raportul emis de auditorul financiar în legătură cu situatiile financiare supuse revizuirii ?

 

 

 

 

B

TERMENE ANGAJAMENTULUI

 

1

Contine scrisoarea de angajament/contractul de prestări servicii principalele clauze prevăzute de paragraful 12 din ISRE 2400 ?

Acestea se referă la:

- Obiectivul angajamentului de revizuire a situatiilor financiare;

- Natura serviciului care este prestat;

- Responsabilitatea conducerii pentru întocmirea si prezentarea adecvată a situatiilor financiare.

- Sfera angajamentului de revizuire, incluzând trimiterile la acest Standard International de Audit (ori la standarde si practici nationale relevante);

- Accesul fără restrictii la oricare dintre registre, documentatii si alte informatii cerute în legătură cu revizuirea;

- O mostră din raportul care se preconizează a fi predat;

- Faptul că angajamentul nu se poate baza pe prezentarea de acte ilegale sau alte neregularităti, de exemplu, fraude sau delapidări care ar putea exista;

- O declaratie conform căreia nu se desfăsoară un audit si nu va fi exprimată o opinie de audit.

 

2

Contine scrisoarea de angajament/contractul referiri la planificarea desfăsurării angajamentului?

 

3

Contine scrisoarea de angajament orice restrictie asupra răspunderii auditorului (eventual în limita onorariului) ?

 

 

VI

Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a angajamentului de revizuire a situatiilor financiare

 


A

PLANIFICAREA AUDITULUI

 

1

Au fost documentate de către auditor aspectele legate de independentă, conform testelor din cadrul sectiunii E1 “Acceptarea/reînnoirea mandatului” din Normele Minimale de Audit ?

 

2

A fost documentată de auditor, conform cerintelor sectiunii F pct. a, cunoasterea generală a activitătii clientului, incluzând considerente cu privire la organizarea entitătii, sistemele de contabilitate ale entitătii, caracteristicile operationale ale acesteia, natura activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor ?

 

3

S-au stabilit sarcinile ce pot fi mdeplinite de client, de exemplu întocmirea unor situatii cuprinzând componenta soldurilor conturilor, potrivit cerintelor sectiunii E “Confirmarea planului de audit” ?

 

4

S-au transmis către terti scrisorile bancare si cererile de confirmare a soldurilor debitoare si creditoare, conform cerintelor ISA 501 “Probe de audit -considerente suplimentare pentru elemente specifice” (sectiunea E- pct. 4)

 

5

S-au trimis scrisori avocatilor pentru investigatii privind litigiile si revendicările (ISA 501 si sectiunea E pct. 5) ?

 

6

Dacă s-a determinat în cadrul sectiunii F “Abordarea auditului” bugetul de timp al misiunii si dacă acesta s-a alocat echipei de audit.

 

7

Dacă auditorul a întocmit un plan de abordare a activitătii de revizuire, astfel încât să efectueze un angajament eficient.

 

8

A fost documentată calcularea pragului de semnificatie (sectiunea F0) si respectiv alegerea esantionului ?

 

9

A fost documentată o evaluare a riscului de audit si a componentelor sale, riscul inerent general (sectiunea FI), riscul inerent specific (sectiunea F2), de control si nedetectare (sectiunea F3) ?

 

10

A fost documentată existenta si evaluarea sistemului contabil si de control intern al chentului de audit (conform cerintelor sectiunii F pct b) ?

 

11

Au fost luate în considerare rezultatele din activitatea altui auditor sau a unui expert?

 

12

A fost determinată dimensiunea esantionului si consecventa în utilizarea acestuia?

 

B

ACTIVITATEA DE REVIZUIRE A SITUATIILOR FINANCIARE

 

1

S-a întocmit dosarul de lucru?

 

2

Obtineti lista procedurilor de revizuire efectuate.

A fost aplicat de către auditor rationamentul profesional în determinarea naturii, duratei si întinderii specifice a procedurilor de revizuire?

 

3

Sunt incluse în procedurile de revizuire utilizate elementele prevăzute de paragraful 20 din ISRE 2400?

Aceste elemente sunt:

- Obtinerea unei întelegeri a activitătilor entitătii si a sectorului în care aceasta operează;

- Investigatii privind principiile de contabilitate si practicile entitătii;

- Investigatii privind procedurile entitătii în legătură cu înregistrarea, clasificarea, sintetizarea tranzactiilor, acumularea de informatii pentru prezentarea lor în situatiile financiare si prezentarea acestora;

- Investigatii privind toate asertiunile semnificative din situatiile financiare;

- Procedurile analitice proiectate pentru a identifica relatiile si elementele individuale care par neobisnuite. Astfel de proceduri includ:

- Compararea situatiilor financiare cu situatiile din perioadele anterioare;

- Compararea situatiilor financiare cu rezultatele si pozitia financiară;

- Studiul relatiilor dintre elementele situatiilor financiare care se asteaptă să fie în conformitate cu un model previzionat bazat pe experienta entitătii sau pe normele din sectorul de activitate.

 

 

4

Au fost considerate de auditor tipurile de aspecte care cer ajustări contabile în perioadele anterioare? Aceste aspecte sunt:

- Investigări privind actiuni ce au avut loc la întâlnirile actionarilor, ale Consiliului de Administratie, comitetelor CA si la alte mtâlniri, care pot afecta situatiile financiare;

- Citirea situatiilor financiare pentru a stabili dacă, pe baza informatiilor ce vin în atentia auditorului, situatiile financiare par să fie în conformitate cu baza de contabilitate indicată;

- Obtinerea de rapoarte de la alti auditori, care au fost angajati pentru a audita sau revizui situatiile financiare ale componentelor entitătii;

- Investigarea persoanelor ce au responsabilitatea aspectelor financiare si de contabilitate privind:

- Faptul dacă toate tranzactiile au fost înregistrate corect;

- Faptul dacă situatiile financiare au fost întocmite în concordantă cu baza de contabilitate indicată;

- Modificări ale activitătilor entitătii si ale principiilor si practicilor contabile;

- Aspecte în legătură cu care au apărut întrebări pe parcursul aplicării procedurilor anterioare;

- Obtinerea de declaratii scrise din partea conducerii când acest lucru se consideră adecvat.

 

5

Au fost utilizate procedurile ilustrative detaliate care pot fi efectuate într-un angajament de revizuire a situatiilor financiare si descrise în lista ilustrativă ce constituie anexa 2 la ISRE 2400 (anexa la prezenta lista de obiective) ?

Aceste proceduri sunt:

- Proceduri de ordin general (20 proceduri);

- Proceduri pentru revizuirea unor elemente specifice (70 proceduri), cum sunt: o numerar, creante, stocuri, plasamente, mijloace fixe si amortizarea, cheltuieli în avans, imobilizări necorporale si alte active (40 proceduri) o împrumuturi de plătit, datorii comerciale, obligatii angajate si datorii contigente (17 proceduri); o venituri si alte taxe, evenimente ulterioare, litigii, capitalul propriu (13 proceduri).

 

 

6

Existenta foilor de lucru pentru toate procedurile sectiunile prevăzute în anexa 2 la ISRE 2400, în functie de obiectivul angajamentului si conformitatea acestora cu conturile contabile

 

7

Dacă societatea utilizează un sistem de referentiere adecvat care permite evidenta probelor de audit.

 

8

Verificarea calculelor matematice si existenta unui sistem de bifare.

 

9

Respectarea structurii foilor de lucru (deriumire client, exercitiul auditat, data desfăsurării activitătii, referinta, obiectivul, procedurile, activitatea desfăsurată, rezultat, concluzii si propuneri, semnătura celui care a întocmit foaia de lucru si a verificatorului).

 

10

Au fost cercetate evenimentele ulterioare datei situatiilor financiare care pot implica ajustarea sau prezentarea lor în situatiile financiare?

 

11

În cazul în care auditorul are motive să creadă că informatiile care fac obiectul revizuirii pot fi denaturate în mod semnificativ, a efectuat acesta proceduri suplimentare sau mult extinse, pentru a putea exprima o certificare negativă sau să confirme că se cere un raport modificat?

 

C

FINALIZAREA ANGAJAMENTULUI DE REVIZUIRE

 

1

Au fost revizuite si evaluate de către auditor concluziile ce reies din probele obtinute ca bază a exprimării certificării negative? Bazându-se pe activitatea desfăsurată, auditorul trebuie să evalueze dacă oricare din informatiile obtinute pe parcursul revizuirii indică faptul că situatiile financiare nu oferă o imagine fidelă în conformitate cu cadrul identificat de raportare financiară.

 

2

S-a întocmit un raport de revizuire, care contine o formă clară scrisă a certificării negative?

 

3

Cuprinde raportul de revizuire elementele de bază prevăzute de paragraful 26 din ISRE 2400?

Aceste elemente sunt:

 

 

- Identificarea situatiilor financiare asupra cărora s-a făcut revizuirea;

- declaratie privind responsabilitatea conducerii entitătii pentru elaborarea situatiilor financiare si responsabilitatea auditorului de a emite un raport asupra acestor situatii financiare;

- Un paragraf ce cuprinde aria de aplicabilitate, descriind natura revizuirii, si incluzând:

- declaratie a faptului că angajamentul a fost efectuat în conformitate cu Standardul International de Audit aplicabil angajamentelor de revizuire;

- declaratie a faptului că revizuirea este limitată, în primul rând la investigatii si proceduri analitice.

- declaratie că nu a fost efectuat un audit, că procedurile întreprinse oferă o certificare moderată si că nu este exprimată o opinie de audit;

- Declaratia de certificare negativă;

- Mentiunea că în timpul revizuirii nimic nu a atras atentia auditorului pentru a-1 determina să creadă că situatiile financiare nu oferă o imagine fidelă, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară identificat (certificare negativă).

 

4

Dacă anumite aspecte au atras atentia auditorului, că deteriorează imaginea fidelă, sunt descrise aceste aspecte în raportul de revizuire, cu cuantificarea efectelor posibile asupra situatiilor financiare, si modificarea corespunzătoare a opiniei asupra certificării negative?

Aceste modificări pot fi:

- Exprimarea unei calificări a certificării negative (opinie cu rezerve asupra certificării negative) sau

- Inserarea în raportul de revizuire a unei declaratii contrare, din care să rezulte că situatiile financiare nu oferă o imagine fidelă, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară

 

5

Dacă există o limitare semnificativă a sferei angajamentului, a fost descrisă limitarea în raportul de revizuire si a fost exprimată o opinie corespunzătoare asupra certificării negative?

 

 

Această concluzie, potrivit cerintelor paragraf 27 din ISRE 2400 poate fi:

- opinie cu rezerve asupra certificării negative privind posibila ajustare a situatiilor financiare care ar fi putut fi determinată ca fiind necesară dacă limitarea nu ar fi existat, sau

- Nu se oferă nici o certificare, atunci când posibilul efect al limitării este atât de semnificativ si cuprinzător încât auditorul conchide că nu poate fi oferit nici un nivel de certificare.

 

6

S-au documentat discutiile finale cu clientul (sectiunea D), privind problemele constatate în realizarea angajamentului de revizuire a situatiilor financiare?

 

 

Notă: Capitolele II, III, IV, V si VII sunt identice cu cele prevăzute în cadrul procedurilor de control al calitătii auditului financiar. La aceste proceduri se adaogă si cele prevăzute în anexa.

 

 

ANEXĂ

la anexa nr. 5

 

Lista de obiective pentru verificarea calitătii activitătilor conexe auditului financiar

Angajamente de revizuire a situatiilor financiare (ISRE 2400) - Proceduri detaliate

 

Nr. crt

Obiective ale controlului calitătii activitătii de revizuire a situatiilor financiare desfăsurată de către membrii CAFR - auditori persoane juridice si persoane fizice, pe baza politicilor si procedurilor referitoare la aplicarea ISA 220, ISQC1 si a Standardelor Internationale de Audit (ISA) relevante

DA/NU

 

Generalităti

 

1.

Discutarea termenilor si a sferei angajamentului cu clientul si echipa implicată în angajament.

 

2.

Pregătirea unei scrisori de angajament stabilind termenii si sfera angajamentului.

 

3.

Obtinerea unei întelegeri a activitătilor entitătii si a sistemului de înregistrare a informatiilor financiare si de întocmire a situatiilor financiare.

 

4.

Se cercetează dacă toate informatiile financiare sunt înregistrate:

a) Complet;

b) Prompt; si

c) După primirea autorizărilor necesare.

 

5.

Obtinerea balantei de verificare si determinarea conformitătii acesteia cu cartea mare si situatiile financiare.

 

6.

Luarea în considerare a rezultatelor obtinute în angajamentele de audit si de revizuire anterioare, inclusiv a ajustărilor contabile cerute.

 

7.

Se investighează dacă au avut loc modificări semnificative în entitate fată de anul trecut (de exemplu, modificări ale actionariatului sau modificări în structura capitalului).

 

8.

Se cercetează politicile contabile si se consideră dacă:

a) Acestea sunt în conformitate cu standardele nationale sau internationale;

b) Au fost aplicate corect; si

c) Au fost aplicate în mod consecvent si, dacă nu, se ia în considerare dacă au fost prezentate orice modificări ale politicilor contabile.

 

9.

Se citesc procesele-verbale de la mtâlnirile actionarilor, Consiliului de Administratie si ale altor comitete abilitate pentru a identifica aspectele ce pot fi importante la revizuire.

 

10.

Se cercetează dacă actiunile întreprinse la Întâlnirile actionarilor, Consiliului de Administratie sau la alte întâlniri comparabile care afectează situatiile financiare au fost în mod adecvat reflectate în acestea.

 

11.

Se cercetează existenta tranzactiilor cu părtile afiliate, cum au fost contabilizate astfel de tranzactii si dacă acestea au fost în mod corect prezentate

 

 

12.

Se fac investigatii privind contingentele si angajamentele.

 

13.

Se fac investigatii privind planurile de cedare a activelor sau a segmentelor de afacere majore.

 

14.

Se obtin situatiile financiare si se discută cu conducerea.

 

15.

Se ia în considerare gradul de adecvare a prezentării de informatii în situatiile financiare si compatibilitatea lor cu clasificarea.

 

16.

Se compară rezultatele prezentate în situatiile financiare ale perioadei curente cu cele prezentate în situatiile financiare pentru perioade anterioare comparabile si, dacă este posibil, cu prognoze si previziuni.

 

17.

Se obtin explicatii din partea conducerii pentru orice fluctuatii sau inconsecvente neobisnuite din situatiile financiare.

 

18.

Se ia în considerare efectul oricăror erori necorectate - individual sau cumulat. Se aduc în atentia conducerii aceste erori si se determină modul în care erorile necorectate vor influenta raportul asupra revizuirii.

 

19.

Se ia în considerare obtinerea unei scrisori de declaratie din partea conducerii.

 

 

Numerar

 

20.

Se obtin reconcilierile bancare. Se investighează orice elemente de reconciliere mai vechi sau neobisnuite cu personalul clientului.

 

21.

Se investighează transferurile de numerar pentru perioada anterioară si ulterioară datei revizuirii.

 

22.

Se cercetează dacă există vreo restrictie asupra soldurilor de numerar.

 

 

Creante

 

23.

Se cercetează politicile contabile privind înregistrarea initială a creantelor comerciale si se determină dacă s-au acordat reduceri la aceste tranzactii.

 

24.

Se obtine un tabel al creantelor si se determină dacă totalul este în concordantă cu balanta de verificare.

 

25.

Se obtin si se iau în considerare explicatiile referitoare la variatiile semnificative din soldurile conturilor fată de perioadele anterioare sau fată de valorile anticipate.

 

26.

Se obtine o analiză privind maturitatea creantelor comerciale. Se investighează motivul unor solduri sau rulaje neobisnuit de mari, soldurilor creditoare ale conturilor sau orice alte solduri neobisnuite, cercetându-se din punct de vedere al încasării acestora.

 

27.

Se discută cu conducerea clasificarea creantelor, incluzând soldurile pe termen lung, soldurile creditoare nete si sumele datorate de actionari, directori si alte părti afiliate, din situatiile financiare.

 

28.

Se investighează metoda de identificare a conturilor „cu plată lentă” si de stabilire a reducerilor pentru conturile îndoielnice, având în vedere gradul de rezonabilitate a metodei.

 


29.

Se cercetează dacă creantele au fost depuse drept garantie, dacă au fost recuperate prin contracte de factoring sau dacă au fost actualizate.

 

30.

Se cercetează procedurile aplicate pentru a asigura că s-a obtinut separarea adecvată a tranzactiilor de vânzare de încasările din vânzări.

 

31.

Se cercetează dacă conturile reprezintă bunuri în consignatie si, în acest caz, dacă au fost făcute ajustări pentru a transforma aceste tranzactii si pentru a include aceste bunuri în stocuri.

 

32.

Se cercetează dacă după data bilantului au fost acordate credite mari în comparatie cu venitul înregistrat si dacă au fost constituite provizioane pentru aceste valori.

 

 

Stocuri

 

33.

Se obtine lista stocurilor si se determină dacă:

a) Totalul corespunde cu soldul din balanta de verificare; si

b) Lista se bazează pe inventarierea stocului.

 

34.

Se cercetează metoda de inventariere a unitătilor din stoc.

 

35.

Acolo unde nu a fost efectuată o inventariere la data bilantului, se cercetează dacă:

(a) Este folosit un sistem de inventariere continuu si dacă sunt făcute comparări periodice cu cantitătile din stoc; si dacă

(b) Este folosit un sistem de cost integrat si dacă acesta a produs informatii credibile în trecut.

 

36.

Se discută ajustările făcute ce rezultă din ultima inventariere a stocului.

 

37.

Se cercetează procedurile aplicate pentru a controla separarea exercitiilor si orice alte miscări ale stocului.

 

38.

Se cercetează baza utilizată la evaluarea fiecărei categorii de stoc si în special referitor la eliminarea profiturilor inter-filiale. Se cercetează dacă stocul este evaluat la minimul dintre cost si valoarea realizabilă netă.

 

39.

Se ia în considerare consecventa cu care au fost aplicate metodele de evaluare a stocurilor, incluzând factori cum sunt cheltuielile cu materialele, cu forta de muncă si cheltuielile de regie.

 

40.

Se compară valorile categoriilor majore de stoc cu acelea din perioadele ante­rioare si cu cele anticipate pentru perioada curentă. Se cercetează fluctuatiile si diferentele majore.

 

41.

Se compară stocul cu cel din perioadele anterioare.

 

42.

Se cercetează metoda folosită pentru a identifica stocurile lente si pe cele depreciate si dacă astfel de stocuri au fost contabilizate la valoarea realizabilă netă.

 


43.

Se cercetează dacă vreunul dintre stocuri este în consignatie si, în acest caz, dacă au fost efectuate ajustări pentru a exclude astfel de bunuri din stoc.

 

44.

Se cercetează dacă există vreo parte a stocului depusă drept garantie, stocată în alte locuri sau în consignatie la altii si să se ia în considerare dacă astfel de tranzactii au fost contabilizate ca atare.

 

 

Plasamente (incluzând companii asociate si titluri tranzactionabile)

 

45.

Se obtine un tabel al plasamentelor existente la data bilantului si se determină dacă acesta este în concordantă cu balanta de verificare.

 

46.

Se investighează politica contabilă aplicată plasamentelor.

 

47.

Se cer informatii de la conducere despre valoarea contabilă a plasamentelor. Se consideră dacă există orice fel de probleme de realizare.

 

48.

Se apreciază dacă câstigurile, pierderile si veniturile din investitii au fost contabilizate corect.

 

49.

Se cercetează clasificarea plasamentelor pe termen lung si pe termen scurt.

 

 

Mijloacele fixe si amortizarea

 

50.

Se obtine un tabel al mijloacelor fixe indicând costul si amortizarea cumulată si se determină dacă respectivele sume sunt în concordantă cu sumele din balanta de verificare.

 

51.

Se cercetează politica de contabilitate aplicată privind provizioanele pentru amortizări si se face distinctie între elementele de capital si de mentinere a acestuia. Se determină dacă mijloacele fixe au suferit o depreciere semnificativă, permanentă a valorii.

 

52.

Se discută cu conducerea adăugările si eliminările din conturile mijloacelor fixe si modul de contabilizare a câstigurilor si pierderilor din vânzări sau casări. Se cercetează dacă toate aceste tranzactii au fost contabilizate.

 

53.

Se cercetează consecventa cu care metodele si ratele de amortizare au fost apli­cate si se compară provizioanele pentru amortizare cu cele din anii anteriori.

 

54.

Se cercetează dacă există sechestru pe mijloacele fixe.

 

55.

Se discută dacă operatiunile de leasing au fost corect reflectate în situatiile financiare în conformitate cu reglementările contabile în vigoare.

 

 

Cheltuieli plătite în avans, imobilizări necorporale si alte active

 

56.

Se obtine un tabel identificând natura acestor conturi si se discută cu conducerea recuperabilitatea acestora.

 

57.

Se cercetează baza pe care s-au făcut mregistrări în aceste conturi si metodele de amortizare folosite.

 

58.

Se compară soldurile conturilor de cheltuieli conexe cu cele din perioadele anterioare si se discută variatiile semnificative cu conducerea.

 

59.

Se discută cu conducerea separarea între conturile pe termen lung si cele pe termen scurt.

 


 

Împrumuturi de plătit

 

60.

Se obtine de la conducere un tabel al împrumuturilor de plătit si se determină dacă totalul este în concordantă cu balanta de verificare.

 

61.

Se cercetează dacă există vreun împrumut pentru care conducerea nu a satisfăcut prevederile din contract si, dacă există, se cercetează ce actiuni a întreprins conducerea în acest sens si dacă au fost făcute ajustări adecvate în situatiile financiare.

 

62.

Se ia în considerare caracterul rezonabil al dobânzilor în relatie cu soldurile împrumuturilor.

 

63.

Se cercetează dacă împrumuturile de plătit sunt garantate.

 

64.

Se cercetează dacă împrumuturile de plătit au fost clasificate ca împrumuturi curente si pe termen lung.

 

 

Datorii comerciale

 

65.

Se cercetează politicile contabile aplicate pentru înregistrarea initială a datoriilor comerciale si dacă entitatea are dreptul să facă orice fel de reduceri pentru astfel de tranzactii.

 

66.

Se obtin si să se iau în considerare explicatiile variatiilor semnificative din soldurile conturilor fată de perioadele anterioare sau fată de valorile anticipate.

 

67.

Se obtine un tabel al datoriilor comerciale si se determină dacă totalul concordă cu balanta de verificare.

 

68.

Se cercetează dacă soldurile sunt reconciliate cu situatiile creditorilor si să se compară cu soldurile din perioadele anterioare. Se compară cifra de afaceri cu cea din perioadele anterioare.

 

69.

Se ia în considerare posibilitatea existentei datoriilor semnificative neînregistrate.

 

70.

Se cercetează dacă datoriile către actionari, directori si alte părti afiliate sunt prezentate separat.

 

 

Obligatii angajate si datorii contingente

 

71.

Se obtine un tabel al obligatiilor angajate si să se determine dacă totalul concordă cu balanta de verificare.

 

72.

Se compară soldurile de cheltuieli majore cu cele similare din perioadele anterioare.

 

73.

Se cercetează aprobările pentru astfel de obligatii, termenele de plată, respectarea clauzelor, garantiile si clasificările.

 

74.

Se cercetează metoda de determinare a obligatiilor angajate.

 

75.

Se cercetează natura sumelor incluse în datoriile contingente si în angajamente.

 

76.

Se cercetează dacă există vreo datorie contingentă sau efectivă care nu a fost înregistrată în conturi. Dacă există, se discută cu conducerea dacă trebuie constituite provizioane sau necesită o prezentare în notele la situatiile financiare.

 


 

Venituri si alte taxe

 

77.

Se chestionează conducerea în legătură cu existenta de evenimente, inclusiv dispute cu autoritătile fiscale, care ar putea avea un efect important asupra datoriilor fiscale ale entitătii.

 

78.

Se iau în considerare cheltuielile fiscale în relatie cu venitul entitătii pentru acea perioadă.

 

79.

Se chestionează conducerea în legătură cu gradul de adecvare a înregistrării obligatiilor fiscale amânate sau curente, inclusiv a provizioanelor în ceea ce priveste perioadele anterioare.

 

 

Evenimente ulterioare

 

80.

Se obtin de la conducere ultimele situatii financiare interimare si se compară cu situatiile financiare revizuite sau cu cele din perioadele comparabile ale anului precedent.

 

81.

Se cercetează evenimentele ce au un efect major asupra situatiilor financiare aflate sub revizuire petrecute după data bilantului, în special dacă:

(a) au apărut ulterior datei bilantului angajamente sau incertitudini substantiale;

(b) au apărut până la data investigatiei schimbări semnificative în capitalul social, debitele pe termen lung sau în capitalul circulant; si

(c) au fost făcute ajustări neobisnuite în timpul perioadei dintre data bilantului si data investigatiei.

Se ia în consideratie nevoia de ajustări sau prezentări în situatiile financiare.

 

82.

Se obtin si se citesc procesele-verbale ale mtâlnirilor actionarilor, directorilor si comitetelor abilitate ulterioare datei bilantului.

 

 

Litigii

 

83.

Se chestionează conducerea dacă entitatea este subiectul unei amenintări de actionare în justitie, o actiune în derulare sau pe cale de a se produce. Se consideră efectul acestora asupra situatiilor financiare.

 

 

Capitalul propriu

 

84.

Se obtine si se consideră un tabel al tranzactiilor de capital propriu, incluzând noi emiteri, retrageri si dividende.

 

85.

Se cercetează dacă există vreo restrictie asupra câstigurilor retinute sau asupra altor conturi de capital propriu.

 

 

Operatiuni

 

86.

Se compară rezultatele din perioadele anterioare cu cele estimate pentru perioada în curs. Se discută variatiile semnificative cu conducerea.

 

87.

Se discută dacă recunoasterea vânzărilor si cheltuielilor majore a avut loc în perioadele adecvate.

 

88.

Se iau în considerare elementele extraordinare si neobisnuite.

 

89.

Se are în vedere si se discută cu conducerea relatia dintre elementele conexe din situatia veniturilor si se evaluează caracterul rezonabil al acestora în contextul unor relatii similare pentru perioadele anterioare, precum si alte informatii disponibile auditorului.

 

 

ANEXA Nr. 6

 

Lista de obiective pentru verificarea calitătii activitătilor conexe auditului financiar:

 

Angajamente pentru consultantă financiară

 

Nr. crt.

Obiective ale controlului calitătii activitătii de consultantă financiară desfăsurată de către membrii CAFR - auditori persoane juridice si persoane fizice, pe baza politicilor si procedurilor referitoare la aplicarea ISA 220, ISQC1 si a reglementărilor nationale relevante (OMFP 1702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si exercitarea activitătii de consiliere desfăsurată de auditorii interni din cadrul entitătilor publice)

DA/NU

I

Cunoasterea ariei de cuprindere a contractelor de consultantă financiară si concordanta acestora cu reglementările nationale relevante

 

A

OBIECTIVE GENERALE

 

1

Sunt anexate la dosarul angajamentului copii ale informatiilor financiare solicitate potrivit naturii angajamentului, semnate si stampilate de conducerea societătii ?

 

2

Contine dosarul angajamentului:

- Contractul de consultantă/scrisoarea de acceptare a angajamentului;

- Raportul de consiliere prezentat conducerii societătii la încheierea misiunii de consultantă ?

 

B

TERMENII ANGAJAMENTULUI

 

1

S-a asigurat auditorul, împreună cu reprezentantii entitătii, că există un acord clar privind scopul si obiectivele misiunii de consiliere?

 

2

S-au cuprins în contractul de consultantă referiri la responsabilitătile conducerii entitătii, cunoscând că activitatea de consiliere este definită ca “activitatea desfăsurată de auditorii interni/auditorii financiari menită să aducă plusvaloare si să îmbunătătească administrarea entitătii, gestiunea riscului si controlul intern, fără ca auditorul să îsi asume responsabilităti manageriale” ?

 

VI

Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a activitătii de consultantă, în conformitate cu reglementările relevante

 

A

PLANIFICAREA MISIUNII DE CONSULTANTA

 

1

Au fost documentate de către auditorul financiar aspectele legate de independentă, conform testelor din cadrul sectiunii E l “Acceptarea/reînnoirea mandatului” din Normele Minimale de Audit ?

 

2

A semnat auditorul intern declaratia de independentă ?

 

3

S-a determinat în cadrul sectiunii F “Abordarea auditului” bugetul de timp al misiunii ?

 

4

Dacă auditorul a întocmit un plan de abordare a consultantei, astfel încât să efectueze un angajament eficient.

 

5

A fost notificat clientul despre scopul, obiectivele si durata (bugetul de timp), persoanele implicate, cu indicarea responsabilitătilor si activitătile care vor fi initiate ?

 


6

A fost detaliată fiecare activitate si tehnicile adecvate pentru atingerea obiectivelor (simularea, observarea fizică, interviul) ?

 

7

Au fost identificate punctele slabe si zonele de risc?

 

8

S-au identificat toate sursele de informatii care ar putea fi de folos activitătii de consultantă?

 

9

A fost documentată sedinta de deschidere a interventiei la fata locului, având ca scop:

- Prezentarea auditorilor,

- Prezentarea obiectivelor misiunii de consiliere;

- Prezentarea tematicii de detaliu;

- Calendarul mtâlnirilor de lucru;

- Stabilirea termenelor de raportare.

 

B

ACTIVITATEA DE CONSULTANTA

 

1

A fost întocmit dosar de lucru?

 

2

A fost documentată existenta discutiilor cu personalul angajat al clientului pentru culegerea de informatii relevante pentru realizarea scopului misiunii ?

 

3

Au fost testate existenta si evaluarea eficacitătii sistemului contabil si de control intern al clientului ?

 

4

S-a asigurat efectuarea testelor si întocmirea foilor de lucru pentru fundamentarea constatărilor ?

 

5

Se confirmă existenta probelor de audit care să sustină concluziile foilor de lucru si a raportului activitătii de consultantă ?

 

6

S-a utilizat un sistem de referentiere adecvat a testelor si documentelor de lucru ?

 

C

FINALIZAREA ANGAJAMENTULUI

 

1

Dacă firma de audit a întocmit o listă cu concluzii si propuneri de verificare a finalizării angajamentului.

 

2

Dacă a fost documentată sedinta de închidere a interventiei la fata locului.

 

3

S-a întocmit un raport adecvat de consiliere, cuprinzând elementele de bază prevăzute de art. 21 din OMFP 1702/2005 ?

Aceste elemente sunt:

- Scopul si obiectivele misiunii;

- Datele de identificare a misiunii de conciliere;

- Modul de desfăsurare a actiunii de consiliere (documentarea, procedurile, metodele, tehnicile si instrumentele utilizate, materialele examinate si întocmite în cursul actiunii de consiliere);

- Constatările rezultate;

- Concluziile si propunerile de solutii;

- Documentatia prezentată (documentele, testele si simulările efectuate, precum si orice alt material probant).

 

 

Notă: Capitolele II, III, IV, V si VII sunt identice cu cele prevăzute în cadrul procedurilor de control al calitătii auditului financiar.