MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 916         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 10 noiembrie 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.239. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce

 

1.243. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavaler

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

87. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor

 

1.544. - Hotărâre privind darea în folosintă gratuită Asociatiei Criminalistilor din România a unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

1.553. - Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 50/2006 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2006, pentru operatorii economici monitorizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

 

1.567. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Bihor

 

1.569. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Maramures

 

1.570. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Vâlcea

 

1.571. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în judetul Suceava

 

1.584. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.290. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevării si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umană în scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

7.811. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Băneasa” - S.A. Voluntari

 

A/12.702. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.718/2006 privind neproliferarea/Republica Populară Democrată Coreeană, adoptată la 14 octombrie 2006

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului culturii si cultelor, cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani, în semn de înaltă apreciere pentru întreaga sa operă filosofică si pentru promovarea principiilor unei societăti deschise,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce domnului Mihai Sora, filosof.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2006.

Nr. 1.239.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere pentru rolul activ pe care l-a avut în promovarea unificării europene si pentru sprijinul adus societătii civile din România,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler domnului doctor Gunter Dill, director al  Biroului Fundatiei „Konrad Adenauer” la Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2006.

Nr. 1.243.

ORDONANTE Sl HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor

 

Având în vedere urgenta armonizării legislatiei din domeniul asigurărilor cu reglementările din domeniul institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare si, respectiv, al administrării fondurilor de pensii facultative, pentru crearea unui cadru unitar de reglementare si supraveghere a entitătilor care actionează în aceste sectoare, care nu ar fi posibil decât după ce se realizează modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 litera C, punctele 582 si 64 vor avea următorul cuprins:

„582. agent de asigurare subordonat - persoana fizică sau juridică ce, pe lângă activitatea sa profesională principală, intermediază în numele si în contul unuia sau mai multor asigurători produse de asigurare care sunt complementare la produsele furnizate de institutiile de credit si institutiile financiare nebancare care actionează într-o piată reglementată;

64. bancassurance - activitatea de intermediere a produselor de asigurări care sunt complementare la produsele institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare, desfăsurată prin reteaua acestor institutii în conditiile prevăzute prin norme emise în aplicarea prezentei legi;”.

2. După alineatul (19) al articolului 12 se introduc trei noi alineate, alineatele (20), (21) si (22), cu următorul cuprins:

„(20) Prin exceptie de la prevederile alin. (4) lit. f), asigurătorii pot desfăsura, în conformitate cu legislatia specifică în vigoare, si activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative.

(21) Activele, pasivele, veniturile si cheltuielile privind desfăsurarea activitătii de administrare a fondurilor de pensii facultative trebuie organizate, evidentiate si administrate distinct de activele, pasivele, veniturile si cheltuielile aferente activitătii de asigurare, fără posibilitate de transfer.

(22) Activele, pasivele, veniturile si cheltuielile prevăzute la alin. (21) sunt destinate exclusiv operatiunilor legate de fondurile de pensii facultative si activităti conexe.”

3. După alineatul (18) al articolului 35 se introduc două noi alineate, alineatele (19) si (20), cu următorul cuprins:

„(19) Prin exceptie de la prevederile alin. (5) lit. d), brokerii de asigurare si/sau de reasigurare pot intermedia, în conformitate cu legislatia specifică în vigoare, si produse ale fondurilor de pensii facultative.

(20) Contractul de asigurare de răspundere civilă prevăzut la alin. (5) lit. c) se referă numai la activitatea de intermediere în asigurări si/sau în reasigurări reglementată în conformitate cu prezenta lege si cu normele emise în aplicarea acesteia.”

4. La anexa nr. 3, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 15 cu următorul cuprins:

„15. Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind activitatea si supravegherea institutiilor pentru pensii ocupationale, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 235 din 23 septembrie 2003, p. 10-21:

- punctul 19 din preambul.”

Art. II. - Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată, după aprobarea acesteia de Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2006.

Nr. 87.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în folosintă gratuită Asociatiei Criminalistilor din România a unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în folosintă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, Asociatiei Criminalistilor din România, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, de utilitate publică, a imobilului aflat în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Cheltuielile privind consumul de energie electrică, gaze, apă, canal, telefon, precum si celelalte cheltuieli pentru folosinta si întretinerea imobilului, precum si a terenului aferent, inclusiv taxele si impozitele locale, se suportă de către Asociatia Criminalistilor din România, pe bază de contract de prestări de servicii încheiat cu Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Radu Stroe

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2006.

Nr. 1.544.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, dat în folosintă gratuită Asociatiei Criminalistilor din România

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti, bd. Dacia nr. 55, ap. 1, sectorul 1

Statul român - Regia Autonomă

„Administratia Patrimoniului

Protocolului de Stat”

Asociatia Criminalistilor

din România

- imobil compus din 4 camere cu dependinte, cu o suprafată utilă de

77,16 m2

- o boxă în suprafată de 7,95 m2, la subsolul imobilului - teren aferent: 12,89 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 50/2006 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2006, pentru operatorii economici monitorizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă nrezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 50/2006 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2006, pentru operatorii economici monitorizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 23 ianuarie 2006, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2006.

Nr. 1.553.

 

ANEXA Nr. 1

 

PLAFOANELE

trimestriale ale fondului de salarii si ale numărului mediu de personal în anul 2006 la operatorii economici monitorizati conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 si Hotărârii Guvernului nr. 393/2004

 

Nr. crt.

 

 

Ministerul / Institutia

 

 

TOTAL AN 2006

TRIMESTRUL I

TRIMESTRUL II

TRIMESTRUL III

TRIMESTRUL IV

Fondul de salarii conform BVC

Numărul mediu de personal

Fondul de salarii

Numărul mediu de personal

Fondul de salarii

Numărul mediu de personal

Fondul de salarii

Numărul mediu de personal

Fondul de salarii

Numărul mediu de personal

mil.lel

persoane

mil.lel

pers.

mii.lei

pers.

mii.lei

pers.

mii.lei

pers.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI

2,380,852

114,121

583,997

115,797

582,726

114,935

616,646

113,723

597,483

112,029

2.

TURISMULUI

1,494,205

83,995

353,523

83,970

373,326

83,970

353,457

83,920

413,900

84,120

3.

MINISTERUL JUSTITIEI MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI

4,980

450

1,245

450

1,245

450

1,245

450

1,245

450

4.

INFORMATIEI

306,851

35,000

76,751

35,000

76,631

35,000

77,090

35,000

76,379

35,000

5.

BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR si

5,013

380

1,254

390

1,253

380

1,253

380

1,253

371

6.

DEZVOLTĂRII RURALE

365,750

31,975

89,931

31,442

101,613

35,049

94,550

33,068

79,656

28,341

7.

MINISTERUL MEDIULUI Si GOSPODĂRIRII APELOR

19,344

1,525

4,836

1,525

4,836

1,525

4,836

1,525

4,836

1,525

8.

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

10,692

1,050

2,932

1,060

2,666

1,040

2,597

1,050

2,497

1,050

9.

AUTORITATEA pentru VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

131,583

10,501

33,184

11,308

33,599

10,578

31,831

10,065

32,970

10,053

 

TOTAL

4,719,270

278,997

1,147,652

280,942

1,177,895

282,927

1,183,505

279,181

1,210,219

272,939

 

NOTA: Economiile la fondul de salarii dintr-un trimestru pot fi consumate in trimestrele următoare cu incadrarea în plafonul trimestrial stabilit si, respectiv in fondul de salarii

 

anual aprobat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

OBIECTIVELE

privind reducerile efective de personal în anul 2006 la operatorii economici monitorizati conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 si Hotărârii Guvernului nr. 393/2004

 

Nr. cit.

 

 

 

Ministerul / institutia

 

 

 

Numărul de personal efectiv la finele anului 2005

 

Reduceri efective de personal în anul 2006

din care prin:

Externalizare de

activităti

Concedieri

Cauze naturale si

alte cauze

Conform BVC/2005

 

Realizat

 

Total

 

din care:

Total

 

din care:

Total

 

din care:

Total

 

din care:

 

tr.

I

tr.

II

tr.

III

tr. IV

tr. I

tr. II

tr. III

tr. IV

tr.

I

tr.

II

tr.

III

tr.

IV

 

tr.

I

tr.

II

tr. III

tr. IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1. MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

123,525

120,105

13,354

2,518

1,327

2,588

6,041

0

0

0

0

0

13,242

2,513

1,327

2,568

6,834

112

5

0

0

107

2. MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

83,708

82,705

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. MINISTERUL JU8TITIEI

470

450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

35,100

34,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI

403

403

23

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

23

23

0

0

0

6. MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR Si DEZVOLTĂRII RURALE

37,181

32,225

8,753

2,428

2,905

1,996

1,336

384

0

0

0

384

7,048

1,943

2,940

1,713

452

1,321

483

55

283

500

7. MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

1,500

1,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. MINISTERUL CULTURII S1 CULTELOR

1,340

1,001

100

60

55

36

36

0

0

0

0

0

150

50

40

30

30

40

10

15

8

9

9. AUTORITATEA pentru VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

11,843

11,701

1,007

1,237

518

102

50

0

0

0

0

0

1,543

1,072

432

39

0

364

165

86

63

50

TOTAL

295,070

284,900

24,227

6,264

4,895

4,702

8,366

384

0

0

0

384

21,983

5,578

4,739

4,350

7,318

1,860

686

156

352

666

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Bihor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 1.000 mii lei, pentru judetul Bihor, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru finantarea unor cheltuieli curente si a unor cheltuieli de capital.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2006.

Nr. 1.567.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

pe unităti administrativ-teritoriale a sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006,

pentru judetul Bihor

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Suma alocată

- mii lei -

1.

Orasul Nucet

500

2.

Orasul Vascău

500

 

TOTAL:

1.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul

Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 1.600 mii lei, pentru judetul Maramures, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului propriu al judetului Maramures pentru reabilitarea drumului judetean DJ 183 C de la km 0+000 la km 4+000.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2006.

Nr. 1.569.


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Vâlcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 4.920 mii lei, pentru judetul Vâlcea, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru finantarea unor cheltuieli curente si obiective de investitii.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2006.

Nr. 1.570.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

pe unităti administrativ-teritoriale a sumei ce se alocă din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Vâlcea

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Suma alocată

- mii lei -

 

Total judetul Vâlcea, din care:

4.920

1.

Consiliul Judetean Vâlcea

3.440

 

- refacere si consolidare drum judetean DJ 658 Gura Văii - Muereasca - Mănăstirea Frăsinei si refacere si consolidare poduri

3.440

2.

Orasul Horezu

1.130

 

- finantarea unor cheltuieli curente

1.130

3.

Comuna Lalosu

350

 

- finantarea obiectivului de investitii - sediu primărie comuna Lalosu

350

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în judetul Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 1.200 mii lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, bugetelor locale ale unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Suceava, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în primăvara si vara anului 2006, în vederea finalizării si decontării unor lucrări urgente de refacere a infrastructurii grav afectate.

Art. 2. - Pentru asigurarea fondurilor necesare finantării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 1.200 mii lei Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

Art. 3. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2006.

Nr. 1.571.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

pe unităti administrativ-teritoriale a sumelor ce se alocă pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în judetul Suceava

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Suma alocată

- mii lei -

 

TOTAL, din care:

1.200

1.

Comuna Voitinel

500

2.

Comuna Vicovu de Jos

200

3.

Comuna laslovăt

200

4.

Comuna Grănicesti

100

5.

Comuna Dornesti

100

6.

Comuna lacobeni

100

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale pe anul 2006, cu suma de 690.201 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din care:

a) 681.284 mii lei - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale institutiilor de învătământ preuniversitar de stat;

b) 8.917 mii lei - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti, pentru asigurarea cheltuielilor învătământului special.

(2) Repartizarea sumelor prevăzute la alin. (1) lit. a) pe comune, orase, municipii si sectoarele municipiului Bucuresti se face de către consiliul judetean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotărâre, după consultarea primarilor si cu asistentă tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si a inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2006.

Nr. 1.584.

 

ANEXĂ*)

 

SITUATIA

sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară ia dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finantarea cheltuielilor din institutiile de învătământ preuniversitar de stat

 

- mii lei -

Nr. crt

 

Judetul/Municipiul Bucuresti

 

TOTAL

 

din care

învătământ special

Finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de învătământ preuniversitar de stat ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti

1

ALBA

11,868

 

11,868

2

ARAD

14,748

 

14,748

3

ARGES

23,214

 

23,214

4

BACĂU

19,669

 

19,669

5

BIHOR

42,830

1,230

41,600

 

Nr. crt

 

Judetul/Municipiul Bucuresti

 

TOTAL

 

din care

învătământ special

Finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de învătământ preuniversitar de stat ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti

6

BISTRITA-NASAUD

7,900

 

7,900

7

BOTOSANI

19,987

 

19,987

8

BRASOV

9,415

 

9,415

9

BRĂILA

1,191

 

1,191

10

BUZĂU

12,829

 

12,829

11

CARAS-SEVERIN

5,744

 

5,744

12

CĂLĂRASI

8,001

 

8,001

13

CLUJ

23,438

 

23,438

14

CONSTANTA

6,383

 

6,383

15

COVASNA

4,430

 

4,430

16

DAMBOVITA

20,069

 

20,069

17

DOLJ

20,139

 

20,139

18

GALATI

21,396

 

21,396

19

GIURGIU

6,770

 

6,770

20

GORJ

12,700

 

12,700

21

HARGHITA

12,046

 

12,046

22

HUNEDOARA

11,016

 

11,016

23

IALOMITA

9,961

 

9,961

24

IASI

59,333

 

59,333

25

ILFOV

5.295

 

5,295

26

MARAMURES

19,103

1,756

17,347

27

MEHEDINTI

11,007

 

11,007

28

MURES

17,751

539

17,212

29

NEAMT

15,422

 

15,422

30

OLT

9,050

250

8,800

31

PRAHOVA

19,870

1,065

18,805

32

SATU MARE

16,375

 

16,375

33

SĂLAJ

11,708

 

11,708

34

SIBIU

14,078

1,377

12,701

35

SUCEAVA

21,877

2,500

19,377

36

TELEORMAN

12,447

200

12,247

37

TIMIS

27,194

 

27,194

38

TULCEA

10,405

 

10,405

39

VASLUI

16,387

 

16,387

40

VÂLCEA

14,509

 

14,509

41

VRANCEA

10,368

 

10,368

42

MUNICIPIUL BUCURESTI

52,278

 

52,278

TOTAL

690,201

8,917

681,284


*) Cuprinde si suma de 195 mii lei aferentă finantării institutiilor de învătământ special.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevării si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umană în scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 588/2004, si ale titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulteripare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind oganizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

văzând Referatul de aprobare al Agentiei Nationale de Transplant nr. E.N. 5.833/2006,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevării si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umană în scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Situatia prevăzută la alin. (1) este consemnată în foaia de observatie/fisa de prezentare de către doi medici primari.

Art. 2. - Directiile din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, Agentia Natională de Transplant, precum si institutiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2006.

Nr. 1.290.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevării si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umană în scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

Art. 1. - (1) în cazul în care sunt evidente inutilitatea si/sau imposibilitatea efectuării manevrelor de resuscitare sau există contraindicatii medicale de efectuare a acestora, prelevarea de organe, tesuturi si celule de la donatorul decedat, fără activitate cardiacă, se face fără aplicarea protocolului de resuscitare.

Art. 2. - (1) Protocoalele privind prelevarea de organe, tesuturi si celule de origine umană de la donatorii decedati vor fi elaborate de Consiliul stiintific al Agentiei Nationale de Transplant si aprobate prin ordin al ministrului sănătătii publice.

(2) Protocoalele prevăzute la alin. (1) vor fi revizuite periodic, în functie de progresele internationale în domeniu.

Art. 3. - Regulile privind repartitia organelor, tesuturilor si celulelor de origine umană sunt stabilite prin protocoalele în vigoare, aprobate de Consiliul stiintific al Agentie Nationale de Transplant, în functie de necesitătile de pe listele de asteptare, de compatibilitatea imunologică si de posibilitătile de transport în cadrul timpului de ischemie rece.

Art. 4. - Procedurile de înregistrare si raportare i prelevărilor de organe si/sau tesuturi si/sau celule de origine umană vor fi stabilite de Agentia Natională de Transplant, în acord cu legislatia europeană în domeniu, si aprobate prin decizie a Consiliului stiintific al Agentiei Nationale de Transplant.

Art. 5. - Sistemul de vigilentă pentru raportarea, investigarea, înregistrarea si transmiterea informatiilor despre incidentele grave si reactiile adverse severe care pot influenta calitatea si siguranta organelor, tesuturilor si celulelor de origine umană, ce pot fi datorate procurării, testării, procesării, stocării si distributiei acestora, va fi stabilit de Agentia Natională de Transplant si aprobat prin decizie a Consiliului stiintific al Agentiei Nationale de Transplant.

Art. 6. - Prin exceptie de la prevederile art. 158 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind refoma în domeniul sănătătii, unitătile publice sau private autorizate de Agentia Natională de Transplant sau de Ministerul Sănătătii Publice pot obtine profit pentru organizator.

Art. 7. - Criteriile de acreditare a unitătilor sanitare care desfăsoară activitate de prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distributie si/sau transplant de organe, tesuturi si/sau celule de origine umană în scop terapeutic vizează:

a) dotarea cu personal calificat;

b) dotarea cu aparatură si echipamente medicale adecvate;

c) respectarea sistemului de vigilentă pentru raportarea, investigarea, înregistrarea si transmiterea informatiilor despre incidentele grave si reactiile adverse severe care

pot influenta calitatea si siguranta organelor, tesuturilor si celulelor de origine umană, ce pot fi datorate procurării, testării, procesării, stocării si distributiei acestora;

d) respectarea procedurilor de înregistrare si raportare a prelevărilor de organe, tesuturi sau celule de origine umană;

e) logistica necesară pentru stocarea datelor privind activitatea desfăsurată.

Art. 8. - Criteriile de acreditare prevăzute la art. 7 se actualizează ori de câte ori este necesar de către Agentia Natională de Transplant si se afisează pe site-ul Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 9. - Unitătile sanitare acreditate, cu respectarea prevederilor art. 7, vor stabili un sistem de identificare a fiecărui act de donare, prin intermediul unui cod unic, precum si a fiecărui produs asociat cu actul de donare, conform cerintelor autoritătii nationale competente în domeniul securitătii sanitare a produselor de origine umană pentru utilizare terapeutică.

Art. 10. - Unitătile sanitare acreditate pentru activitatea de procesare si/sau de utilizare de tesuturi si/sau celule de origine umană vor păstra înregistrarea activitătii lor, incluzând tipurile si cantitătile de tesuturi si/sau celule de origine umană procurate, testate, conservate, depozitate, distribuite sau casate, precum si originea si destinatia acestor tesuturi si/sau celule pentru utilizare umană, pe suport scris, magnetic si microfilme, o perioadă de 30 de ani.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Băneasa” - S.A. Voluntari

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, si ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. - Procedura de administrare specială la Societatea Comercială „Băneasa” - S.A. Voluntari, cu sediul în orasul Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae nr. 32, judetul Ilfov, cu număr de ordine în registrul comertului J 23/915/2003, instituită prin Ordinul presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 5.135/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 1 iulie 2005, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2006.

Nr. 7.811.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.718/2006

privind neproliferarea/Republica Populară Democrată Coreeană, adoptată la 14 octombrie 2006

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.718/2006 privind neproliterarea/Republica Populară Democrată Coreeană, adoptată la 14 octombrie 2006, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2006.

Nr. A/12.702.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA

Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.718/2006 privind neproliferarea/Republica Populară

Democrată Coreeană, adoptată la 14 octombrie 2006

 

Consiliul de Securitate,

reafirmând rezolutiile sale anterioare, inclusiv rezolutiile nr. 825 (1993), nr. 1.540 (2004} si, în special, nr. 1.695 (2006) si Declaratia presedintelui său din 6 octombrie 2006 (S/PRST/2006/41),

reafirmând faptul că proliferarea armelor nucleare, chimice si biologice, precum si a vectorilor purtători ai acestora, constituie amenintări la adresa păcii si securitătii internationale,

exprimându-si îngrijorarea profundă în legătură cu afirmatia Republicii Populare Demorate Coreene (RPDC), potrivit căreia a testat o armă nucleară în data de 9 octombrie 2006, cu consecintele unui astfel de test asupra Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare si asupra eforturilor internationale destinate să consolideze regimul global de neproliferare a armelor nucleare, precum si cu pericolul pe care îl prezintă la adresa păcii si stabilitătii în si în afara regiunii,

exprimându-si convingerea fermă în privinta mentinerii regimului international în materia neproliferării armelor nucleare si reamintind faptul că R.P.D.C. nu poate avea statutul unui stat nuclear, în conformitate cu prevederile Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare,

deplângând anuntul de retragere din cadrul Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare făcut de R.P.D.C, precum si interesul acesteia în obtinerea de arme nucleare,

deplângând, de asemenea, refuzul R.P.D.C. de a reveni în mod neconditionat la discutiile în format hexagonal,

andosând Declaratia comună emisă la 19 septembrie 2005 de Republica Populară Chineză, R.P.D.C, Japonia, Republica Coreea, Federatia Rusă si Statele Unite ale Americii,

subliniind importanta unui răspuns al R.P.D.C. legat de aspectele de securitate si de cele umanitare, care îngrijorează comunitatea internatională,

exprimându-si îngrijorarea profundă în privinta tensiunilor declansate în regiune de testul efectuat de R.P.D.C si determinând, în consecintă, existenta unei amenintări clare la adresa păcii si securitătii internationale,

actionând în conformitate cu dispozitiile cap. VII din Carta Natiunilor Unite si ale art. 41 din aceeasi Cartă:

1. condamnă testul nuclear efectuat de R.P.D.C. la 9 octombrie 2006 ca fiind o desconsiderare flagrantă a rezolutiilor sale relevante, în special a Rezolutiei nr. 1.695 (2006), ca si a Declaratiei presedintelui său din 6 octombrie 2006 (S/PRST/2006/41), inclusiv faptul că un astfel de test ar conduce la o condamnare universală din partea comunitătii internationale si ar reprezenta o amenintare clară la adresa păcii si securitătii internationale;

2. solicită R.P.D.C. să nu mai efectueze vreun alt test nuclear sau o lansare a unei rachete balistice;

3. solicită R.P.D.C. să retracteze imediat anuntul său de retragere din cadrul Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare;

4. solicită în continuare R.P.D.C. să respecte garantiile cuprinse în Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare si pe cele ale Agentiei Internationale pentru Energie Atomică (AIEA) si subliniază necesitatea îndeplinirii de către toate statele părti ale Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare a obligatiilor cuprinse în tratat;

5. decide ca R.P.D.C. să suspende toate activitătile legate de programul de rachete balistice si în acest context să reinstituie angajamentele asumate anterior, în forma unui moratoriu asupra lansării de rachete;

6. decide ca R.P.D.C. să abandoneze toate programele privind armele nucleare, precum si celelalte programe nucleare, în mod complet, verificabil si ireversibil, să actioneze cu respectarea obligatiilor aplicabile părtilor Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare si a prevederilor propriului Acord de garantii (IAEA INFCIRC/403) al AIEA si să asigure în favoarea AIEA măsuri în vederea atingerii unei transparente dincolo de aceste solicitări, inclusiv accesul la persoane fizice, documentatie, echipament si facilităti, în modul solicitat de AIEA;

7. decide, de asemenea, ca R.P.D.C. să renunte la toate armele de distrugere în masă si la programele de rachete balistice în mod complet, verificabil si ireversibil;

8. decide ca:

a) toate statele membre să adopte măsurile necesare pentru a împiedica, prin intermediul conationalilor lor sau de pe teritoriul lor ori prin folosirea navelor si avioanelor aflate sub pavilionul lor, indiferent dacă sunt originare sau nu de pe teritoriile lor, furnizarea, vânzarea sau transferul direct ori indirect către R.P.D.C. al:

(i) oricărui tanc de luptă, vehicul de luptă blindat, oricăror sisteme de artilerie de calibru mare, aeronave de luptă, elicoptere de atac, nave de luptă, rachete sau sisteme de rachete definite ca atare de Registrul Natiunilor Unite pentru Arme Conventionale sau materiale conexe, inclusiv piese de rezervă sau obiectele nominalizate de Consiliul de Securitate sau Comitetul instituit prin paragraful 12;

(ii) tuturor obiectelor, materialelor, echipamentului, bunurilor si tehnologiei listate în documentele S/2006/814 si S/2006/815, cu exceptia situatiei în care, într-un termen de 14 zile de la adoptarea prezentei rezolutii, Comitetul a amendat sau a completat prevederile acestora, luând în considerare si listele cuprinse în documentul S/2006/816, ca si alte obiecte, materiale, echipamente, bunuri si tehnologie stabilite de către Consiliul de Securitate sau Comitet, care ar putea să fie folosite pentru programele R.P.D.C. din domeniile nuclear, rachetelor balistice sau armelor de distrugere în masă;

(iii) bunurilor de lux;

b) R.P.D.C. să înceteze exportul obiectelor mentionate la paragraful 8 lit. a) (i) si (ii) si toate statele membre să interzică furnizarea acestor obiecte către conationalii lor prin folosirea navelor si avioanelor aflate sub pavilionul lor, indiferent dacă sunt originare sau nu de pe teritoriul R.P.D.C;

c) toate statele membre să împiedice orice transfer către R.P.D.C. de către conationalii lor sau de pe teritoriul lor ori din R.P.D.C, de către cetătenii acestui stat, al pregătirii tehnice, asistentei, întretinerii legate de producerea, manufactura, întretinerea sau folosirea obiectelor mentionate la lit. a) (i) si (ii);

d) toate statele membre, în conformitate cu prevederile interne relevante, să blocheze imediat fondurile, alte bunuri financiare si resurse economice aflate pe teritoriul lor la data adoptării prezentei rezolutii sau ulterior acestui moment, detinute ori aflate sub controlul direct sau indirect al unor persoane desemnate de Comitet sau de Consiliul de Securitate ca fiind implicate sau oferind sprijin, inclusiv prin alte mijloace ilicite, programelor desfăsurate de R.P.D.C. în domeniile nuclear, armelor de distrugere în masă si rachetelor balistice sau de către persoane ori entităti actionând în numele acestora si la îndrumarea acestora si vor asigura că aceste fonduri, bunuri economice si alte resurse economice nu vor fi puse la dispozitia acestor persoane sau entităti de către conationalii lor sau de către alte persoane aflate pe teritoriul lor;

e) toate statele membre să adopte măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitarea pe teritoriul lor a tuturor persoanelor desemnate de Comitet sau de Consiliul de Securitate ca fiind responsabile, inclusiv prin sprijin sau promovare, de politica R.P.D.C. referitoare la programele desfăsurate în domeniile nuclear, armelor de distrugere în masă si rachetelor balistice, împreună cu membrii familiilor lor, cu precizarea că niciuna dintre dispozitiile prezentului paragraf nu poate constrânge un stat să refuze accesul propriilor cetăteni pe teritoriul său;

f) în scopul asigurării respectării solicitărilor cuprinse în prezentul paragraf si, astfel, al prevenirii traficului ilicit cu arme nucleare, chimice si biologice, mijloace de livrare si material conex, toate statele membre sunt chemate, în conformitate cu dispozitiile cuprinse în legislatia internă si cu autoritătile nationale, să coopereze între ele, inclusiv prin inspectarea cargourilor către sau din R.P.D.C, după cum este necesar;

9. decide că dispozitiile paragrafului 8 lit. d) nu se aplică fondurilor, altor bunuri financiare sau altor resurse economice care îndeplinesc una dintre conditiile următoare:

a) au fost stabilite de către statele respective ca fiind necesare pentru achitarea unor cheltuieli de bază, inclusiv hrană, chirie sau plăti lunare ale unor împrumuturi ipotecare, medicamente ori tratamente medicale, impozite, prime de asigurări, facturi ale unor servicii colective de distributie, sau exclusiv pentru plata de onorarii în sumă rezonabilă si rambursarea unor cheltuieli realizate pentru plata serviciilor unor juristi la care s-a apelat ori plăti sau comisioane legate de mentinerea depozitelor fondurilor blocate, în conformitate cu legislatia natională, altor bunuri financiare sau resurse economice, statele informând Comitetul despre intentia lor de a autoriza, când se consideră necesar, accesul la aceste fonduri, alte bunuri financiare sau resurse economice si în absenta unei decizii negative a Comitetului, adoptată în decurs de 5 zile de la data notificării;

b) au fost stabilite de către statele respective ca fiind necesare pentru a acoperi unele cheltuieli extraordinare, cu conditia notificării prealabile a Comitetului si a obtinerii unei aprobări din partea acestuia;

c) aceste fonduri, bunuri financiare si alte resurse economice au fost stabilite de către statele respective ca făcând obiectul unui privilegiu sau al unei proceduri judiciare, administrative sau de arbitraj, situatie în care fondurile, bunurile financiare si resursele economice pot fi folosite în scopul prevăzut, cu conditia ca privilegiul sau decizia să fie anterioară prezentei rezolutii, să nu fie în profitul unei persoane vizate de paragraful 8 lit. d) sau al unei persoane ori entităti desemnate de Comitet si care să fi fost adusă la cunostinta Comitetului de către statele interesate;

10. decide că măsurile impuse prin paragraful 8 lit. e) nu se aplică în cazul în care Comitetul stabileste pentru fiecare caz că o călătorie este justificată de ratiuni umanitare, obligatii religioase sau în cazul în care Comitetul consideră că o derogare ar favoriza îndeplinirea obiectivelor propuse de prezenta rezolutie;

11. solicită statelor membre să transmită rapoarte Consiliului de Securitate, într-un termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei rezolutii, asupra măsurilor întreprinse în scopul punerii în aplicare a prevederilor paragrafului 8;

12. hotărăste să instituie, în conformitate cu art. 28 din regulamentul său interior provizoriu, un comitet al Consiliului de Securitate, format din toti membrii acestuia (Comitetul), care va avea următoarele atributii:

a) solicitarea de la toate statele, în special cele producătoare sau posesoare ale obiectelor, materialelor, echipamentului, bunurilor, tehnologiei mentionate în paragraful 8 lit. a), de informatii în legătură cu modalitătile de punere în practică a măsurilor impuse prin paragraful 8, precum si orice alte informatii pe care le consideră utile;

b) analizarea informatiilor si întreprinderea de măsuri corespunzătoare privind presupuse încălcări ale măsurilor impuse prin paragraful 8;

c) analizarea si adoptarea unor decizii privind cererile de derogare prevăzute în paragrafele 9 si 10;

d) stabilirea obiectelor, materialelor, echipamentului, bunurilor si tehnologiei aditionale necesare îndeplinirii prevederilor paragrafului 8 lit. a) si e);

e) desemnarea persoanelor si entitătilor vizate de măsurile impuse la paragraful 8 lit. d) si e);

f) promulgarea liniilor directoare necesare pentru facilitarea implementării măsurilor impuse prin prezenta rezolutie;

g) prezentarea în fata Consiliului a unor rapoarte, la un interval de 90 de zile, asupra activitătii sale, completate cu observatii si recomandări, în special în vederea cresterii eficacitătii măsurilor impuse prin paragraful 8;

13. salută si încurajează în continuare eforturile tuturor statelor implicate de a-si intensifica eforturile diplomatice, de a se abtine de la orice actiune care ar duce la agravarea tensiunii si de a facilita reluarea cât mai rapidă a discutiilor în format hexagonal, în scopul unei rapide puneri în aplicare a Declaratiei comune emise la 19 septembrie 2005 de Republica Populară Chineză, R.P.D.C, Japonia, Republica Coreea, Federatia Rusă si Statele Unite ale Americii în scopul denuclearizării efective a Peninsulei Coreene si al mentinerii păcii si stabilitătii în Peninsula Coreeană si în Asia de Nord-Est;

14. solicită R.P.D.C. să revină imediat în mod neconditionat în cadrul discutiilor în format hexagonal si să actioneze în directia unei rapide puneri în aplicare a Declaratiei comune emise la 19 septembrie 2005 de către Republica Populară Chineză, R.P.D.C, Japonia, Republica Coreea, Federatia Rusă si Statele Unite ale Americii;

15. afirmă că va monitoriza în mod continuu actiunile R.P.D.C, fiind pregătit să revizuiască măsurile continute în paragraful 8, inclusiv consolidarea, modificarea, suspendarea sau ridicarea măsurilor, după cum va fi necesar, în lumina gradului de respectare a prevederilor prezentei rezolutii;

16. subliniază ideea adoptării unor decizii viitoare, în cazul în care vor fi necesare măsuri suplimentare;

17. decide să urmărească în continuare această chestiune.