MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 921         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 14 noiembrie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 595 din 21 septembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II alin. (1), (3) si (4) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

Decizia nr. 647 din 5 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.560. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru implementarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Organizatia Internatională pentru Migratie privind cooperarea în domeniul repatrierii voluntare umanitare asistate pentru anul 2007

 

1.600. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

247. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la introducerea măsurilor comunitare minime pentru controlul anumitor boli ale pestilor

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

22. - Circulară privind realizarea si lansarea în circuitul numismatic a unei emisiuni monetare dedicate bisericii de la Densus

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.102/2006

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 595

din 21 septembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art II alin. (1), (3) si (4) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Măria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a prevederilor art. II alin. (1), (3) si (4) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Cristina Bucsan în Dosarul nr. 31.826/2/2005 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune să se facă apelul si în Dosarul nr. 467D/2006.

La apelul nominal este prezentă Gheorghita Milea prin mandatar Ecaterina Florea, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea acestor cauze, având în vedere obiectul identic al exceptiilor de neconstitutionalitate.

Partea prezentă este de acord cu conexarea cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea cauzelor.

În temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, Curtea dispune conexarea Dosarului nr. 467D/2006 la Dosarul nr. 460D/2006 care este primul înregistrat.

Cauza se află în stare de judecată.

Partea prezentă solicită respingerea exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a- exceptiei, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 24 februarie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 31.826/2/2005, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă si Curtea de Apel Galati - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II alin. (1), (3) si (4) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Cristina Bucsan.

Prin încheierea din 20 februarie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 2.039/2005, Curtea de Apel Galati - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II alin. (1) si (4) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Vasile Hârsu si Măria Hârsu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că textele de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece pentru procesele aflate în curs de judecată se aplică noile dispozitii procedurale referitoare la competenta instantelor de judecată, ceea ce presupune nu numai tergiversarea judecătii, ci si încălcarea principiului neretroactivitătii legii. De asemenea, se consideră că este încălcat principiul egalitătii în fata legii si al accesului liber la justitie, deoarece părtile din cauzele care vor fi trimise pe cale administrativă la aceleasi instante de judecată ce au pronuntat hotărârea supusă unei căi de atac nu vor beneficia de un control judiciar real, exercitat de către o instantă de judecată superioară, în conditii de impartialitate.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă apreciază exceptia ca neîntemeiată.

Curtea de Apel Galati - Sectia civilă apreciază că dispozitiile de lege criticate constituie norme de procedură, iar, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai de lege.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră exceptia neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile de lege sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu-tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. II alin. (1), (3) si (4) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005, care au următoarea redactare:

- Art. II alin. (1), (3) si (4): „(1) Procesele în curs de judecată în primă instantă la data schimbării competentei instantelor legal învestite, precum si căile de atac se judecă de instantele competente, potrivit legii.

(3) Recursurile aflate pe rolul înaltei Curti de Casatie si Justitie la data intrării în vigoare a prezentei legi si care, potrivit prezentei legi, sunt de competenta curtilor de apel se trimit la curtile de apel,

(4) In cazurile prevăzute la alin. (1)-(3), trimiterea dosarelor se va face, pe cale administrativă, instantelor devenite competente să le judece.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor texte de lege autorii exceptiei invocă încălcarea următoarelor prevederi constitutionale: art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii, art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1), (2) si (3) referitor la accesul liber la justitie, art. 24 referitor la dreptul la apărare, art. 53 referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau a unor libertăti, art. 126 alin. (1) si (2) referitor la instantele judecătoresti si art. 129 referitor la folosirea căilor de atac.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

Dispozitiile legale criticate reglementează modificarea competentei de solutionare a căilor de atac, prevăzând trimiterea la curtile de apel, pe cale administrativă, a recursurilor aflate pe rolul înaltei Curti de Casatie si Justitie la data intrării în vigoare a legii, respectiv trimiterea, în aceiasi mod, la tribunale, a apelurilor aflate pe rolul curtilor de apel, la aceeasi dată.

Textele legale criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 90 din 7 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 1 martie 2006, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate, arătând că reglementarea criticată a fost adoptată ds legiuitor în cadrul competentei sale constitutionale, astfel cum este consacrată prin art. 126 alin. (2) si art. 129 din Constitutie, potrivit cărora „Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”, iar, „împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii”. De asemenea, Curtea a retinut că, desi prin efectul aplicării imediate a noii reglementări referitoare la competenta materială, aceeasi instantă urmează să solutioneze o cale de atac împotriva propriei sale hotărâri, solutia legislativă adoptată nu relevă niciun fine de neconstitutionalitate. Astfel, dincolo de caracterul tranzitoriu al acestei reglementări, solutionarea apartine unor complete cu o compunere diferită, iar părtile beneficiază de toate drepturile si garantiile procesuale menite să le asigure dreptul la apărare, dreptul la un proces echitabil si la solutionarea acestuia într-un termen rezonabil. În fine, Curtea a constatat că nu poate fi primită nici critica privind încălcarea principiului controlului judiciar ierarhic, întrucât Constitutia nu consacră un asemenea principiu, ci, potrivit art. 129, numai folosirea căilor de atac prevăzute de lege.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, argumentarea si solutia retinute în deciziile de mai sus îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II alin. (1), (3) si (4) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Cristina Bucsan în Dosarul nr. 31.826/2 /2005 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă si de Vasile Hârsu si Măria Hârsu în Dosarul nr. 2.039/2005 al Curtii de Apel Galati - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 septembrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Măria Bratu

 

 

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 647

din 5 octombrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Antonia Constantin - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Dorel Tarcea si Feiicia Tarcea în Dosarul nr. 30.815/1/2005 (4.254/2005) al înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, întrucât apreciază că dispozitiile de lege criticate nu contravin textelor din Constitutie si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 22 martie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 30.815/1/2005 (4.254/2005), înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art 4 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Dorel Tarcea si Feiicia Tarcea în cadrul unui proces privind contestatia în anulare împotriva unei sentinte civile a înaltei Curti de Casatie si Justitie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textul de lege criticat „nu asigură intimatului posibilitatea de a lua cunostintă despre motivarea hotărârii de fond, despre existenta recursului, despre motivele de recurs si despre termenul stabilit pentru judecarea acestuia”, asa încât „nu are posibilitatea de a-si formula apărarea si de a o sustine în scris sau oral în fata instantei de recurs, neexistând astfel un echilibru procesual între părti, absolut necesar pentru un proces echitabil”. Se încalcă în felul acesta art. 21 alin. (3) din Constitutie si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Se mai sustine că art. 4 alin. (3) din lege contine „cel putin două ambiguităti”, în sensul că nu precizează situatiile în care termenul de recurs curge de la pronuntare sau de la comunicarea solutiei instantei de fond, dispozitiile art. 238 (asigurarea dovezilor), ale art. 336 (procedurile necontencioase) si ale art. 582 (ordonantele presedintiale) din Codul de procedură civilă fiind de strictă aplicabilitate, si nici nu prevede data de la care se calculează cele 3 zile pentru judecarea recursului - data depunerii si înregistrării recursului la instanta a cărei hotărâre este atacată sau data la care dosarul a fost

Înregistrat pe rolul instantei de recurs. De asemenea, faptul că textul stabileste termene mult prea scurte, care asigură celeritatea solutionării cauzelor în detrimentul solutionării acestora printr-un proces echitabil, creează posibilitatea ca declararea, motivarea si judecarea recursului să aibă loc chiar înaintea motivării hotărârii instantei de fond care este de 10 zile, potrivit art. 17 alin. (3) din legea criticată. În sfârsit, se mai arată că citarea prin publicitate în conditiile unui termen atât de scurt „implică evident si necomunicarea motivelor de recurs către intimat” si reprezintă „doar îndeplinirea unei formalităti, lipsită de orice eficacitate în asigurarea unei posibilităti reale de apărare a intimatului”, deoarece partea nu stie când să se intereseze dacă a fost declarat sau nu recurs, motivele acestuia si termenul fixat pentru judecarea lui. Reglementarea cuprinsă în art. 4 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 conduce la „încălcarea drepturilor procesuale ale părtilor si implicit a dreptului la un proces echitabil, celeritatea neputând fi asimilată judecării în grabă a cauzelor, cu nesocotirea dreptului la apărare”.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia este întemeiată „pentru că judecarea recursului cu citarea părtilor exclusiv prin publicitate, în conditiile prevăzute de art. 4 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 încalcă dispozitiile constitutionale referitoare la un proces echitabil reglementate de art. 21 alin. (3) din Constitutie, republicată, si nu asigură părtilor în proces garantii procedurale suficiente pentru caracterul efectiv al căii de atac si accesul liber la justitie”.

            În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, invocând Decizia Curtii Constitutionale nr. 219 din 7 martie 2006 prin care a fost respinsă exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, apreciază că prezenta exceptie este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că „dispozitiile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 sunt neconstitutionale în ceea ce priveste momentele stabilite pentru declararea si judecarea recursului împotriva hotărârii prin care instanta s-a pronuntat asupra exceptiei de nelegalitate”. În acest sens arată că prin prevederile de lege criticate „se aduce atingere substantei dreptului la un proces echitabil, lipsindu-l de efectivitate din cauza redactării imprecise a textului”, iar „judecătorul este constrâns să se substituie legiuitorului si să stabilească el însusi, pe cale jurisprudentiala în afara legii, regulile necesare desfăsurării unui proces echitabil, încălcând astfel dispozitiile art. 1 alin. (4) din Constitutie privind separatia puterilor”. În acest sens invocă Decizia Curtii Constitutionale nr. 189 din 2 martie 2006.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 4 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, potrivit cărora: „(3) Solutia instantei de contencios administrativ este supusă recursului, care se declară în 48 de ore de la pronuntare ori de la comunicare si se judecă în 3 zile de la înregistrare, cu citarea părtilor prin publicitate.”

Autorul exceptiei sustine că aceste prevederi sunt contrare art. 21 alin. (3) din Constitutie, în conformitate cu care „Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil”, precum si, în temeiul art. 20 alin. (1) din aceasta, art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind „Dreptul la un proces echitabil”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

Articolul 4 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 dispune cu privire la termenele de declarare si solutionare a recursului formulat împotriva solutiei instantei de contencios administrativ privind legalitatea unui act administrativ unilateral, datele de la care aceste termene curg, precum si cu privire la citarea părtilor prin publicitate. Astfel, termenul de recurs este de 48 de ore si curge de la pronuntare ori de la comunicare, iar termenul de solutionare este de 3 zile de la înregistrare.

Curtea constată că art. 4 alin. (3) din legea criticată a mai fost supus controlului de constitutionalitate în cauze în care se invoca, de asemenea, si încălcarea art. 21 din Constitutie, dar sub alte aspecte decât în această cauză, iar prin Decizia nr. 219 din 7 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 3 aprilie 2006, si prin Decizia nr. 377 din 4 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 25 mai 2006, respingându-se exceptiile ridicate, s-a statuat asupra conformitătii textului cu prevederile Constitutiei.

În schimb, în prezenta cauză dispozitiile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 sunt criticate sub aspectul ambiguitătii si impreciziei, al termenelor scurte pe care le stabileste, precum si sub aspectul modalitătii de citare, ceea ce, în opinia autorului exceptiei, încalcă art. 21 alin. (3) din Constitutie si, prin raportare la art. 20 din aceasta, art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Analizând aceste sustineri, Curtea constată că ele sunt întemeiate si exceptia de neconstitutionalitate urmează a fi admisă. Pentru a pronunta această solutie, Curtea observă că sustineri similare au fundamentat admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. (i) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 privind termenul de recurs în care poate fi atacată hotărârea primei instante de judecată. Nici aceste prevederi nu precizează în ce conditii si pentru care participant la proces termenul de recurs se raportează la unul dintre cele două momente procesuale - pronuntare sau comunicare. Prin urmare, prin Decizia nr. 189 din 2 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 5 aprilie 2006, s-a statuat că accesul liber la justitie consacrat de art. 21 din Constitutie „implică, între alteie, adoptarea de către legiuitor a unor reguli de procedură clare, în care să se prescrie cu precizie conditiile si termenele în care justitiabilii îsi pot exercita drepturile lor procesuale, inclusiv cele referitoare la căile de atac împotriva hotărârilor pronuntate de instanta de judecată”, în caz contrar, judecătorul fiind „constrâns să stabilească el însusi, pe cale jurisprudentială, în afara legii, adică substltuindu-se legiuitorului, regulile necesare pentru a se pronunta asupra recursului cu judecarea căruia a fost învestit, încălcând astfel dispozitiile art. 1 alin. (4) din Constitutie privind separatia puterilor”. Prin aceeasi decizie s-a mai retinut că „părtile nu au un reper sigur al termenului în care pot să atace cu recurs hotărârea pronuntată de instanta de contencios administrativ în primă instantă, ceea ce face ca accesul lor la justitie pe calea exercitării căii de atac prevăzute de lege să fie incert si aleatoriu, adică limitat”. În consecintă, s-a constatat că, „datorită impreciziei sale, art. 20 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 contravine art. 21 alin. (1) si art. 129 din Constitutie”.

Curtea constată că cele statuate cu valoare de principiu prin decizia mentionată justifică si admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 4 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2001, care datorită impreciziei si ambiguitătii ce rezultă din curgerea termenului de recurs de la pronuntare ori de la comunicare, a termenelor scurte de solutionare pe care le stabileste, precum si sub aspectul modalitătii de citare este, sub toate aspectele criticate, contrar art. 21 si 24 din Constitutie, precum si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (1) si (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d), al art. 29 si al art. 31 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicată de Dorel Tarcea si Felicia Tarcea în Dosarul nr. 30.815/1/2005 (4.254/2005) al înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal si constată că prevederile art. 4 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt neconstitutionale.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 octombrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru implementarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Organizatia Internatională pentru Migratie privind cooperarea în domeniul repatrierii voluntare umanitare asistate pentru anul 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) lit. c) din Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Organizatia Internatională pentru Migratie privind cooperarea în domeniul repatrierii voluntare umanitare asistate, semnat la Bucuresti la 28 iunie 2002, ratificat prin Legea nr. 374/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru implementarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Organizatia Internatională pentru Migratie privind cooperarea în domeniul repatrierii voluntare umanitare asistate, semnat la Bucuresti la 28 iunie 2002, ratificat prin Legea nr. 374/2003, în sumă de 353.714 lei pentru anul 2007.

(2) Detalierea cheltuielilor este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se alocă de la bugetul de stat Autoritătii pentru Străini din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, în limita fondurilor aprobate pentru această actiune prin bugetul respectivului minister pe anul 2007.

(2) Autoritatea pentru Străini are obligatia de a acoperi cheltuielile efectuate de Organizatia Internatională pentru Migratie, conform prevederilor art. 5 alin. (1) si (2) din Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Organizatia Internatională pentru Migratie privind cooperarea în domeniul repatrierii voluntare umanitare asistate, semnat la Bucuresti la 28 iunie 2002, ratificat prin Legea nr. 374/2003.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2006.

Nr. 1.560.

 

ANEXA

 

Detalierea cheltuielilor pentru retumarea voluntari asistată din România

 

Toate costurile sunt exprimate în USD, cu exceptia cazurilor în care este specificată alti monedă.

 

CUPRINS

Durata proiectului 12 luni

Total cazuri estimate 100

Costul total al proiectului 122.881

Taxă OIM per capita 1.229

 

I. Returnari

 

Tara de origine

Numărul de cazuri

Cost unitar (exprimat îu Euro)

Cost unitar (exprimat în USD)*

Subtotal (exprimat in USD)

Cost unitar (exprimat in RON) **

China

8

640

823

6.584

18.952

Senegal

5

705

895

4.473

12.876

India

10

652

838

S380

24.122

Liban

8

374

481

3.848

11.076

Maroc

6

444

571

3.426

9.862

Pakistan

10

504

648

6.480

18.653

Congo/RD Congo

13

1.125

1428

18.560

53.425

Sudan

10

606

779

7.790

22.424

SriLanka

10

601

772

7.720

22.195

Nigeria

10

712

915

9.150

26.338

Turcia

10

173

222

2.220

6390

Subtotal

200

 

 

78.631

226.340

II. ASISTENTA IN TRANZIT

 

 

 

Numărul cazurilor de tranzit (procentual)

Numărul total de cazuri

Cost unitar

Subtotal

 

Costuri per capita

60%

100

85

4.250

12.234

III. ALTE COSTURI OPERATIONALE

 

 

Alocatie

100% (pentru toate cazurile)

100

50

5.000

14393

Activităti de informare

 

 

 

5.000

14393

Activităti de training

 

2

3.000

6.000

17.271

Subtotal

 

 

 

16.090

46.056

IV. COSTURILE OIM

 

 

Costuri de personal si administrative

 

 

 

24.000

69.084

COSTURI TOTALE ALE PROIECTULUI

 

 

 

122.881

353.714

 

Costul mediu per capita:

- returnare 786,

- asistentă în tranzit 43,

- alocatie 50,

- trainig 60,

- informatii 50,

- costuri OIM 240

TOTAL 1.229

 

NOTĂ

(*) Conversia din Euro in USD a fost tăcută la cursul OIM din iuna iunie 2006. (**)A fost luai in considerare un curs mediu de 2,8785 RON pentru 1 USD.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 479.619 mii lei, din care la capitolul 53.01 „Cercetare fundamentală si cercetare-dezvoltare” cu suma de 1.000 mii lei, la capitolul 66.01 „Sănătate” cu suma de 3.124 mii lei, la capitolul 68.01 „Asigurări si asistentă socială” cu suma de 159.698 mii lei, la capitolul 70.01 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică” cu suma de 39.153 mii lei si la capitolul 84.01 „Transporturi” cu suma de 276.644 mii lei, conform situatiei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe anul 2006.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2006, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2006.

Nr. 1.600.

 

SITUATIE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

- mii lei –

 

Nr. crt.

Explicatia

Suma

 

TOTAL MTCT

479.619

1.

Cap.53.01 - „Cercetare fundamentală si cercetare-dezvoltare”

1.000

Cheltuieli de capital

1.000

Active nefinanciare

1.000

Active fixe

1.000

-Masini, echipamente si mijloace de transport

1.000

ÎNCERC BUCURESTI

1.000

2.

Cap.66.01 - „Sănătate”

3.124

Cheltuieli curente

3.124

Transferuri între unităti ale administratiei publice

2.824

-Transferuri către institutii publice

1.440

-Actiuni de sănătate

1.384

Cheltuieli de capital

300

Active nefinanciare

300

Active fixe

300

-Constructii

300

3.

Cap.68.01 - „Asigurări si asistentă socială”

159.698

Cheltuieli curente

159.698

Asistentă socială

159.698

Ajutoare sociale

159.698

-Ajutoare sociale în natură

159.698

4.

Cap.70.01 - „Locuinte, servicii si dezvoltare publică”

39.153

Cheltuieli curente

28.653

Transferuri între unităti ale administratiei publice

21.195

Transferuri de capital

21.195

-Programul privind pietruirea drumurilor si alimentarea cu apă a satelor, din care:

21.195

-Pietruire drumuri comunale si asfaltări

6.195

-Alimentare cu apă a satelor

15.000

Alte transferuri

7.458

Transferuri interne

7.458

-Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

7.458

Cheltuieli de capital

10.500

Active nefinanciare

10.500

Active fixe

10.500

-Constructii

10.500

-ANL - Constructii locuinte tineri

8.000

-ANL - reconstructie case

2.500

5.

Cap.84.01 - „Transporturi”

276.644

5a.

Subcap.84.01.01 - .Administratie centrală”

616

Cheltuieli curente

616

Cheltuieli de personal

43

Cheltuieli salariale în bani

43

-Fond de premii

43

Bunuri si servicii

573

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

50

-Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

50

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului

6

Alte cheltuieli

517

-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

517

 

 

5b.

Subcap.84.01.03 - „Transport rutier”

205.230

Cheltuieli curente

205.230

Transferuri între unităti ale administratiei publice

177.253

Transferuri curente

110.000

-întretinerea infrastructurii rutiere

110.000

Transferuri de capital

67.253

-Dezvoltarea infrastructurii rutiere

67.253

Alte transferuri

27.977

Transferuri interne

27.977

-Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

27.977

5c.

Subcap.84.01.04 - „Transport feroviar”

59.902

Cheltuieli curente

59.902

Subventii

402

Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de călători

402

Operatori de transport feroviar public de călători

402

Alte transferuri

59.500

Transferuri interne

59.500

-Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

59.500

SNTFC „CFR Călători” - SA

49.000

CNCF„CFR”-SA

6.000

SCMETROREX-SA

4.500

5d.

Subcap. 84.01.05- „ Transport pe apă”

6.332

Cheltuieli curente

6.332

Subventii

6.032

Subventii pe activităti

1.032

-NA VROM Deltă Tukea

1032

Subventii pentru sustinerea infrastructurii de transport

5.000

-AFDJ Galati

5.000

Alte transferuri

300

Transferuri interne

300

-Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

300

ACN Constanta

65

APDM Galati

235

5e.

Subcap.84.01.06 - „Transport aerian”

4.564

Cheltuieli curente

2.792

Alte transferuri

2.792

Transferuri interne

2.792

-Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

2.792

-Aeroportul International Mihail Kogălniceanu

714

-Aeroportul Traian Vuia

2.078

Cheltuieli de capital

1.772

Active nefinanciare

1.772

Active fixe

1.772

-Masini, echipamente si mijloace de transport

748

-Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

1.024

Aeroclubul României

1.772

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la introducerea măsurilor comunitare minime pentru controlul anumitor boli ale pestilor

 

Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 25.477 din 2 octombrie 2006, întocmit de Directia generala sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară cu privire la introducerea măsurilor comunitare minime pentru controlul anumitor boli ale pestilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 241/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile comunitare minime pentru controlul anumitor boli ale pestilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 8 noiembrie 2002.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, referirile făcute la ordinul mentionat la alin. (1) se vor considera ca fiind referiri la prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin preia prevederile Deciziei Comisiei 93/53/CEE cu privire la introducerea măsurilor comunitare minime pentru controlul anumitor boli ale pestilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 175 din 17 iulie 1993, p. 28, amendată ultima dată prin Decizia Comisiei 2001/288/CE.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 10 zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 13 octombrie 2006.

Nr. 247.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

cu privire la introducerea măsurilor comunitare minime pentru controlul anumitor boli ale pestilor

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară defineste măsurile comunitare minime pentru controlul bolilor pestilor la care se face referire în listele I si II din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piată a animalelor si a produselor de acvacultura, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 82/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 9 mai 2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 91/67 CEE.

Art. 2. - În sensul prezentei norme sanitare veterinare, se aplică definitiile stabilite în art. 2 din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 82/2006, precum si următoarele definitii:

a) boli din lista I - bolile pestilor la care se face referire în lista I din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 82/2006;

b) boli din lista II - bolile pestilor la care se face referire în lista II din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 82/2006;

c) peste suspect de a fi infectat - pestele care prezintă semne clinice, leziuni post-mortem sau reactii dubioase la testele de laborator si dă nastere unei suspiciuni privind prezenta unei boli din lista I sau II;

d) peste infectat - pestele la care a fost oficial confirmată prezenta unei boli din lista I sau II, în urma unui examen de laborator sau, în cazul anemiei infectioase a somonului, în urma unui examen clinic si a unui examen post-mortem;

e) fermă suspectă de a fi infectată - ferma care contine peste suspect de a fi infectat;

f) fermă infectată - ferma care contine peste infectat; de asemenea, ferma care a fost evacuată, dar nu a fost încă dezinfectată.

Art. 3. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor se asigură că toate fermele care cresc sau detin peste receptiv la bolile din lista I sau II îndeplinesc următoarele conditii:

a) sunt înregistrate de serviciul veterinar oficial; această înregistrare trebuie actualizată periodic;

b) detin registre pentru:

(i) pestele viu, icrele si gârnetii care intră în fermă, continând toate informatiile privind achizitionarea, numărul sau greutatea pestilor, mărimea, sursa si furnizorii lor;  (ii) pestele viu, icrele si gârnetii care se livrează din fermă, continând toate informatiile privind expedierea, numărul sau greutatea pestilor, mărimea lor; (iii) mortalitatea observată.

(2) Registrele prevăzute la alin. (1) vor fi puse la dispozitie serviciului veterinar oficial oricând acesta din urmă solicită acest lucru; registrele trebuie actualizate periodic si păstrate o perioadă de 4 ani.

Art. 4. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor se asigură că suspiciunea oricărei boli dintre cele cuprinse în listele I si II este notificată în mod obligatoriu si cât mai repede posibil serviciului veterinar oficial.

 

CAPITOLUL II

Măsurile de control pentru bolile din lista I

 

Art. 5. - (1) Atunci când pestele dintr-o fermă este suspect de a fi infectat cu o boală din lista I, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor se asigură că serviciul veterinar oficiaf ia imediat măsuri pentru efectuarea unei anchete epizootologice oficiale, pentru a confirma sau a infirmă prezenta bolii, pentru efectuarea examenului clinic si pentru prelevarea probelor necesare pentru examenul de laborator.

(2) De îndată ce suspiciunea bolii este notificată, serviciul veterinar oficial trebuie să pună ferma sub supraveghere si trebuie să solicite următoarele:

a) să fie făcută o evaluare oficială a tuturor speciilor si categoriilor de pesti si, cu privire la fiecare dintre acestea, să fie înregistrat numărul pestilor deja morti, infectati sau suspecti de a fi infectati ori contaminati. Evaluarea trebuie actualizată de proprietar sau de detinător, pentru a se tine seama de cresterea populatiei ori de noile cazuri de mortalitate observate în perioada de suspectare a infectiei; informatiile din evaluare trebuie să fie prezentate la cerere si pot fi verificate la fiecare inspectie;

b) niciun fel de peste, viu sau mort, icre sau gârneti nu intră sau nu ies din fermă fără autorizatia serviciului veterinar oficial;

c) ecarisarea pestilor morti sau a organelor lor să fie efectuată sub supravegherea medicului veterinar oficial;

d) intrarea sau iesirea furajelor, uneltelor, obiectelor ori a altor substante, cum ar fi deseurile, ce pot transmite boala, să fie supusă, dacă este necesar, autorizării de către serviciul veterinar oficial, care trebuie să stabilească conditiile necesare pentru a preveni răspândirea agentului patogen;

e) miscarea persoanelor către sau din fermă să fie supusă aprobării serviciului veterinar oficial;

f) intrarea sau iesirea vehiculelor în ori din fermă să fie supusă aprobării serviciului veterinar oficial, care trebuie să stabilească conditiile necesare pentru a preveni răspândirea agentului patogen;

g) la intrările si iesirile din fermă să fie folosite mijloace adecvate de dezinfectie;

h) o anchetă epizootologică să fie efectuată conform art. 8 alin. (1);

i) toate fermele situate în aceeasi zonă de captare a apei sau în aceeasi zonă de coastă să fie puse sub supraveghere oficială si niciun fel de peste, icre sau gârneti să nu părăsească _aceste ferme fără autorizatia serviciului veterinar oficial. În cazul zonelor de captare a apei sau al zonelor de coastă vaste, serviciul veterinar oficial poate să decidă să limiteze această măsură la o suprafată mai mică din apropierea fermei suspectate de a fi infectată, dacă se consideră că aceasta zonă acordă garantii maxime pentru prevenirea răspândirii bolii.

(3) Dacă este necesar, serviciile veterinare oficiale ale tărilor vecine sau din tările terte trebuie informate despre cazul suspectat.,în această situatie serviciul veterinar oficial al tării respective trebuie să actioneze în mod corespunzător pentru a aplica măsurile necesare în vederea prevenirii bolii.

(4) Atunci când este neceiar pot fi luate măsuri specifice în conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

(5) Până când măsurile oficiale stabilite la alin. (2) sunt aplicate, proprietarul sau detinătorul oricărui peste la care boala este suspectată trebuie să ia toate măsurile adecvate pentru a respecta prevederile alin. (2), cu exceptia lit. h) si i).

(6) Măsurile la care se face referire la alin. (2) nu trebuie ridicate până când suspiciunea bolii nu a fost infirmată oficial.

Art. 6. - De îndată ce prezenta unei boli din lista I a fost confirmată oficial, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor se asigură că serviciul veterinar oficial dispune aplicarea măsurilor mentionate la art. 5 alin. (2), precum si a următoarelor măsuri:

a) Într-o fermă infectată:

(i) tot pestele trpbuie eliminat conform unei scheme stabilite de serviciul veterinar oficial si aprobate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, în conformitate cu cerintele Uniunii Europene;

(ii) În cazul fermelor situate departe de mare, toate bazinele trebuie să fie drenate în scopul curătării si dezinfectării;

(iii) toate icrele si gârnetii, pestii morti si pestii care prezintă senine clinice de boală trebuie să fie considerati materiale cu risc crescut si trebuie să fie distrusi sub supravegherea serviciului veterinar oficial, conform Regulamentului Parlamentului si al Consiliului (CE) 02/1774;

(iv) tot pestele viu trebuie ori să fie omorât si distrus sub supravegherea serviciului veterinar oficial, conform Regulamentului Parlamentului si al Consiliului (CE) 02/1774, ori, în cazul pestelui ce a atins mărimea comercială si nu prezintă niciun semn clinic de boală, să fie dirijat, sub supravegherea serviciului veterinar oficial, pentru comercializare sau procesare în scopul consumului uman. În ultimul caz serviciul veterinar oficial trebuie să se asigure că pestele este imediat eviscerat si transat, că aceste operatiuni se efectuează în conditii care să prevină răspândirea agentilor patogeni, că deseurile de peste si viscerele sunt considerate material cu risc crescut si sunt supuse unui tratament pentru a distruge agentii patogeni, în concordantă cu Regulamentul Parlamentului si al Consiliului (CE) 02/1774, si că apa folosită este supusă unui tratament care inactivează orice agent patogen pe care îl poate contine;

(v) după mutarea pestelui, icrelor si gârnetilor bazinele, echipamentul si orice material posibil să fie contaminat trebuie să fie curătate si dezinfectate cât mai repede posibil, urmându-se instructiunile stabilite de serviciul veterinar oficial, astfel încât să se elimine orice risc de răspândire sau de supravietuire a agentului patogen al bolii. Procedurile de curătare si dezinfectie ale unei ferme infectate trebuie să fie stabilite în conformitate cu cerintele Uniunii Europene;

(vi) orice substantă care ar putea fi contaminată, la care se face referire în art. 5 alin. (2) lit. d), trebuie să fie distrusă sau tratată astfel încât să se asigure distrugerea oricărui agent patogen prezent;

(vii) o anchetă epizootologică trebuie să fie efectuată în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) si trebuie aplicate prevederile art. 8 alin. (4). Această anchetă trebuie să includă prelevarea de probe pentru examenul de laborator;

b) trebuie supravegheată starea de sănătate a pestilor din toate fermele situate în zona de captare a apei sau în zona de coastă în care este situată ferma infectată. Dacă se evidentiază cazuri pozitive, trebuie aplicate măsurile prevăzute mai sus;

c) repopularea fermei trebuie să fie autorizată de serviciul veterinar oficial, dacă s-au efectuat operatiunile de curătare si dezinfectie, la sfârsitul unei perioade stabilite de către serviciul veterinar oficial, care să asigure eliminarea agentului patogen, precum si a altor agenti patogeni posibili, existenti în această zonă de captare a apei;

d) dacă pentru aplicarea măsurilor stabilite la art. 5 alin. (2) lit. a), b), c) si d) este necesar, se va colabora cu alte servicii veterinare oficiale ale statelor vecine. Atunci când este necesar, măsuri suplimentare adecvate trebuie adoptate în conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

Art. 7. - Atunci când pestele care nu apartine nici unei ferme ori pestele din lacuri, iazuri sau din alte instalatii folosite pentru pescuit ori pestii ornamentali de exploatatie sunt infectati sau suspecti de a fi infectati, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor se asigură că sunt luate măsuri adecvate. Aceasta trebuie să informeze Comisia Europeană si celelalte state membre ale Uniunii Europene despre măsurile pe care Ie-a luat.

Art. 8. - (1) Ancheta epizootologică trebuie să aibă în vedere:

a) durata probabilă a perioadei de când boala ar fi putut exista în fermă înainte de a fi notificată sau suspectată;

b) originea posibilă a bolii din fermă si identificarea altor ferme în care există icre, gârneti si peste din speciile receptive la infectie;

c) miscarea pestilor, icrelor, gârnetilor, vehiculelor sau a substantelor si persoanelor care ar fi putut purta agentul patogen al bolii în sau din fermele în cauză;

d) posibila existentă a purtătorilor de boală si distributia lor.

(2) Dacă ancheta epizootologică evidentiază că boala ar fi putut fi introdusă din altă zonă de captare a apei sau din altă zonă de coastă ori ar fi putut fi contaminată o altă zonă de captare a apei sau altă zonă de coastă ca urmare a unui contact realizat prin miscarea pestilor, icrelor sau gârnetilor ori a animalelor, vehiculelor si persoanelor sau în orice alt mod, fermele ce apartin unor astfel de zone de captare a apei sau zone de coastă trebuie să fie considerate suspecte de infectie si trebuie să se aplice măsurile stabilite la art. 5. Dacă prezenta bolii este confirmată, trebuie să se aplice măsurile stabilite la art. 6.

(3) Dacă ancheta epizootologică evidentiază că este necesară cooperarea cu serviciile oficiale ale unui stat membru al Uniunii Europene vecin, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor ia toate

măsurile necesare pentru a asigura colaborarea cu aceste servicii în vederea aplicării prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(4) Trebuie să fie stabilită o unitate de criză cu scopul de a se asigura coordonarea completă a tuturor măsurilor necesare pentru a se realiza eradicarea bolii cât mai repede posibil si în scopul efectuării investigării epizootice.

 

CAPITOLUL III

Măsurile de control pentru bolile din lista II

 

Art. 9. - (1) Atunci când este suspectată si/sau confirmată o boală din lista II într-o zonă sau într-o fermă autorizată, situată într-o zonă neautorizată, trebuie efectuată o anchetă epizootologică conform art. 8. Dacă România doreste să îsi recâstige statutul definit conform normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 82/2006, trebuie să respecte prevederile anexelor nr. 2 si 3 la norma sanitară veterinară mentionată.

(2) Dacă ancheta epizootologică relevă că boala ar fi putut să fie introdusă dintr-o zonă sau dintr-o altă fermă autorizată ori ar fi putut să fie transferată în altă fermă autorizată în urma miscării pestilor, icrelor, gârnetilor, vehiculelor sau persoanelor ori în alt mod, această zonă sau fermă trebuie să fie considerată suspectă si trebuie să se aplice măsurile adecvate.

(3) Serviciul veterinar oficial poate autoriza cresterea pestilor până când ating dimensiunea comercială pentru a fi comercializati.

Art. 10. - (1) Atunci când o fermă neautorizată, situată într-o zonă neautorizată, contine peste suspectat de a fi infectat cu o boală din lisa II, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor se asigură că serviciul veterinar oficial ia următoarele măsuri:

a) declansează imediat ancheta epizootologică pentru a confirma sau a infirma prezenta bolii si, atunci când este necesar, dispune recoltare de probe pentru examinare într-un laborator autorizat;

b) efectuează sau solicită să se efectueze o evaluare oficială a fermelor infectate, această evaluare fiind actualizată periodic;

c) pune sau solicită să fie puse sub supraveghere veterinară oficială fermele infectate, pentru a se asigura că, prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (1) din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 82/2006, singurele miscări autorizate din fermele infectate sunt cele de peste viu, icre sau gârneti destinati fie altor ferme infectate cu aceeasi boală, fie pentru tăiere în vederea comercializării pentru consumul uman.

(2) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate stabili si pentru o perioadă determinată, sub supravegherea serviciului veterinar oficial, un program optional sau obligatoriu pentru eradicarea bolilor din lista Jl, din fermele neautorizate sau din zonele neautorizate. În această perioadă trebuie interzisă introducerea într-o zonă sau fermă supusă unui astfel de program a pestelui viu, icrelor sau gârnetilor proveniti din fermele infectate ori din ferme cu status de sănătate necunoscut.

(3) Aceste programe care vor fi stabilite pe baza criteriilor generale, în conformitate cu cerintele Uniunii Europene, vor fi trimise Comisiei Europene pentru examinare detaliată si, eventual, pentru aprobare, iar atunci când este cazul, vor fi amendate conform recomandărilor.

(4) După perioada la care se face referire la alin. (2) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să informeze Comisia Europeană despre rezultatele obtinute.

 

CAPITOLUL IV

Prevederi finale

 

Art. 11. - (1) Prelevarea de probe si testarea de laborator pentru diagnosticarea bolilor din listele I si II trebuie să se efectueze folosindu-se metodele stabilite conform normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 82/2006.

(2) Testarea pentru diagnosticarea bolii sau a prezentei agentilor patogeni trebuie să se efectueze de către un laborator autorizat de serviciul veterinar oficial. Testarea de laborator, în special la prima aparitie a bolii, trebuie să identifice tipul, subtipul si varianta agentului patogen care a determinat boala, care trebuie să fie confirmate de laboratorul national de referintă si pot fi confirmate, dacă se consideră necesar, de laboratorul de referintă al Comunitătii Europene la care se face referire în art. 13.

Art. 12. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să se asigure că este desemnat un laborator national de referintă, cu amenajări si personal experimentat, care să îi permită să indice în orice moment si, în special când boala în cauză apare pentru prima dată, tipul, subtipul si varianta agentului patogen care a determinat boala si să confirme rezultatele obtinute de laboratoarele regionale de diagnostic.

(2) Laboratorul national de referintă desemnat pentru bolile mentionate în prezenta normă sanitară veterinară este răspunzător de coordonarea standardelor si a metodelor de diagnostic si de folosirea reactivilor.

(3) Laboratorul national de referintă desemnat pentru bolile mentionate în prezenta normă sanitară veterinară este răspunzător de coordonarea standardelor si a metodelor de diagnostic stabilite de fiecare laborator pentru diagnosticarea bolilor în cauză. În acest scop laboratorul national de referintă:

a) poate să furnizeze reagenti pentru diagnostic laboratoarelor autorizate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor;

b) trebuie să controleze calitatea tuturor reagentilor de diagnostic folositi în România;

c) trebuie să efectueze periodic teste de intercomparare;

d) trebuie să detină, din cazurile confirmate în România, culturi ale agentului patogen al bolii izolat;

e) trebuie să asigure confirmarea rezultatelor pozitive obtinute în laboratoarele de diagnostic autorizate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (i), dacă România nu are un laborator national autorizat competent pentru boala în cauză, poate folosi serviciile unui laborator national dintr-un stat membru al Uniunii Europene cu competentă în acest domeniu.

(5) Laboratorul national de referintă pentru bolile pestilor este stabilit în anexa nr. 1.

(6) Laboratorul national desemnat pentru bolile la care se face referire cooperează cu laboratorul de referintă al Comunitătii Europene la care se face referire în art. 13.

Art. 13. - Laboratorul de referintă al Comunitătii Europene pentru bolile pestilor este indicat în anexa nr. 2.

Art. 14. - Este interzisă vaccinarea împotriva bolilor din lista II în zone autorizate, ferme autorizate situate în zone neautorizate sau în zone ori ferme care au demarat deja procedurile de autorizare stabilite în norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 82/2006, precum si împotriva bolilor din lista I. Prin derogare, vaccinarea poate fi aprobată în cazul unui focar al bolilor din lista I, cu conditia ca procedurile de vaccinare să fie specificate în planurile de contingentă autorizate conform art. 15 si să se tină seama de criteriile mentionate în anexa nr. 4.

Art. 15. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor elaborează un plan de urgentă în care trebuie să se specifice cum va implementa măsurile stabilite în prezenta normă sanitară veterinară în eventualitatea unui focar al unei boli din lista I. Acest plan trebuie să permită accesul la facilităti, echipament, personal si la toate celelalte structuri corespunzătoare, necesare pentru o eradicare rapidă si eficientă a focarului.

(2) Criteriile minime ce trebuie aplicate pentru întocmirea acestor planuri sunt stabilite în anexa nr. 3.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate să limiteze din proprie initiativă aplicarea criteriilor specifice bolilor în cauză atunci când criteriile minime au fost deja adoptate, în contextul trimiterii planurilor de contingentă referitoare la aplicarea măsurilor pentru combaterea altei boli.

(4) Planurile de contingentă întocmite conform criteriilor mentionate în anexa nr. 3 trebuie înaintate Comisiei Europene, care le va examina pentru a determina dacă ele permit ca obiectivul stabilit să fie atins si va aproba planurile sau le va amenda, dacă este necesar, în conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

Art. 16. - (1) Expertii Comisiei Europene pot, în colaborare cu Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, si, în măsura în care este necesar, să efectueze controale ad-hoc în România pentru a se asigura de aplicarea prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. Pentru aceasta ei pot verifica un procent reprezentativ de exploatatii pentru a vedea dacă Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor verifică dacă aceste exploatatii îndeplinesc prevederile prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Dacă acest control se efectuează pe teritoriul României, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să acorde toată asistenta necesară expertilor în efectuarea îndatoririlor lor.

(3) Reguli detaliate pentru implementarea prevederilor prezentului articol trebuie stabilite în conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

Art. 17. - Conditiile de participare financiară a Comunitătii la actiunile luate pentru punerea în aplicare a prezentei norme sanitare veterinare sunt definite prin Decizia 90/424/EEC.

Art. 18. - Măsurile necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare privind actiunile mentionate în articolele enumerate mai jos trebuie adoptate conform procedurilor comunitare:

a) art. 5 alin. (2);

b) art. 6;

c) art. 10 alin. (1) si (2);

d) art. 12;

e) art. 15;

f) art. 16.

Art. 19. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate adopta acte legislative sau prevederi administrative suplimentare necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei norme sanitare veterinare si va informa Comisia Europeană despre aceasta.

(2) Atunci când Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor adoptă prevederile mentionate la alin. (1), acestea trebuie să facă referire la prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 20. - Anexele nr. 1 -4 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

LABORATORUL NATIONAL DE REFERINTA PENTRU BOLILE PESTILOR

 

Pentru România, laboratorul national de referintă este Laboratorul national pentru bolile pestilor din cadrul Institutului National de Diagnostic si Sănătate Animală, str. Dr. Staicovici nr. 63, sectorul 5, cod 76202, Bucurestii tel. (40-01) 410.12.99, (40-01) 410.13.90, fax (40-01) 411, e-mail: lcsvd@dial.roknet.ro.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

LABORATORUL DE REFERINTA AL COMUNITĂTII EUROPENE PENTRU BOLILE PESTILOR

 

Statens Veterinaere Serumlaboratorium Landbrugsministeriet, Hangoevej 2, 8200 Aarhus N, Denmark.

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

CRITERII MINIME PENTRU PLANURI DE URGENTĂ

 

Planurile de urgentă trebuie să îndeplinească cel putin următoarele criterii:

1. stabilirea unui centru national de criză care să coordoneze toate măsurile de control în România;

2. prevederea unei liste a centrelor locale de combatere a bolii, cu amenajările adecvate, pentru a coordona măsurile de combatere a bolii la nivel local;

3. punerea la dispozitie de informatii detaliate cu privire la personalul implicat în măsurile de combatere a bolii, calificarea si responsabilitătile lui;

4. fiecare centru local de combatere a bolii să fie capabil să contacteze rapid persoanele sau organizatiile care sunt implicate direct ori indirect;

5. echipamentul si materialele necesare să fie disponibile pentru a se realiza în mod adecvat măsurile de combatere a bolii;

6. prevederea de instructiuni detaliate pentru actiunile ce sunt întreprinse în cazul suspiciunii sau confirmării infectiei ori contaminării;

7. stabilirea de programe de instruire pentru a se mentine si a se dezvolta abilitătile în domeniu si procedurile administrative;

8. atunci când este necesar, laboratoarele de diagnostic să aibă amenajări pentru examinarea post-mortem, capacitatea necesară pentru serologie, histologie etc. si să mentină calificarea personalului pentru tehnicile de diagnosticare rapidă (în acest scop trebuie luate măsuri pentru transportarea rapidă a probelor);

9. adoptarea unor prevederi pentru a se asigura competentele legale necesare pentru implementarea planurilor de urgentă.

 

ANEXA Nr. 4

la norma sanitară veterinară

 

CRITERIILE PENTRU PROGRAME DE VACCINARE

 

Programele de vaccinare trebuie să contină cel putin următoarele:

1. informatii privind natura bolii care impune să fie efectuată o solicitare de vaccinare;

2. informatiile trebuie furnizate pentru zonele de coastă si de uscat, pentru amplasările si fermele în care poate fi efectuată vaccinarea; în nicio circumstantă vaccinarea nu poate fi coordonată depăsindu-se limitele zonei infectate si, dacă este necesar, ale zonei-tampon stabilite în jurul zonei infectate;

3. informatii detaliate referitoare la vaccinul ce trebuie folosit, incluzând tipul/tipurile de vaccin care poate/pot fi folosit/folosite;

4. informatii detaliate cu privire la conditiile de folosire, frecventa vaccinării si limitele de utilizare a vaccinului;

5. criterii pentru încetarea vaccinării;

6. datele, amplasările si fermele în care au fost efectuate vaccinările si stabilirea unei zone-tampon vor fi cuprinse într-un registru al vaccinărilor anterioare;

7. măsurile luate pentru ca miscările pestilor să fie limitate în zona de vaccinare, pentru a garanta că pestii pot părăsi zona de vaccinare doar dacă urmează să fie omorâti pentru consumul uman sau, dacă este necesar, distrusi;

8. orice alte prevederi necesare, cerute pentru vaccinare.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind realizarea si lansarea în circuitul numismatic a unei emisiuni monetare dedicate bisericii de la Densus

 

Art. 1. - In conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va lansa în circuitul numismatic, începând cu data de 13 noiembrie 2006, o monedă din argint, cu valoarea nominală de 5 lei, dedicată bisericii de la Densus.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

• formă: rotundă;

• titlu: 999/1000;

• calitate: proof;

• greutate: 31,103 grame;

• diametru: 37 mm;

• margine: netedă.

Aversul contine, în partea stângă, un fragment din pilonul central de rezistentă pe care se află icoana din secolul al XlV-lea „Sfânta Treime de la Densus”, în centru spre dreapta, stema României, valoarea nominală „5 lei” si anul de emisiune „2006”, iar în dreapta, lângă chenar, inscriptia în arc circular „românia”.

Reversul prezintă, în plan central spre stânga, imaginea bisericii de la Densus văzută dinspre absida altarului, în partea dreaptă, un fragment din pilonul central cu stela funerară a generalului roman Longinus, iar la exterior în stânga, lângă chenar, inscriptia în arc de cerc, pe două rânduri, „biserica de la densus”.

Art. 3. - Fiecare monedă din argint, ambalată în capsulă de metacrilat transparent, va fi însotită de un certificat de autenticitate, redactat în limbile română si engleză, semnat de guvernatorul Băncii Nationale a României si de casierul central, precum si de o brosură de prezentare a acestei emisiuni numismatice.

Art. 4. - Monedele din argint dedicate bisericii de la Densus au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Lansarea în circuitul numismatic a monedelor din argint din emisiunea dedicată bisericii de la Densus se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, lasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2006.

Nr. 22.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.102/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2006, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru construirea, reabilitarea si consolidarea unor lăcasuri de cult, inclusiv a asezămintelor si centrelor social-caritabile apartinând acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 5 septembrie 2006, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial”, Partea I):

- la nr. crt. 3, în coloana „Eparhia de care apartine”, în loc de: arhiepiscopia Romano-Catolică Alba lulia” se va citi: „Eparhia Reformată din Ardeal”;

- la nr. crt. 29, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Parohia Unitariană Trei Sate/Cioc/” se va citi: „Parohia Unitariană Cioc- Sovata”.