MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 926         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 15 noiembrie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 651 din 5 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

84. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

85. - Ordonantă de urgentă privind stabilirea modalitătilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din păduri si din afara acestora

 

1.470. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

1.505. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Neamt

 

1.529. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora

 

1.537. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Interne din Republica Muntenegru privind cooperarea în domeniul politienesc, semnat la Bucuresti la 25 august 2006

 

Protocol între Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Interne din Republica Muntenegru privind cooperarea în domeniul politienesc

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

245. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor care stabileste cerintele de sănătate a animalelor si de sănătate publică care reglementează comertul si importul în Comunitatea Europeană de produse care nu sunt supuse cerintelor stabilite de regulile comunitare specifice la care se referă cap. I din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare pentru comertul dintre România si statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere si de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 21/2003, iar în ceea ce priveste agentii patogeni, Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii si produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002

 

771. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind utilizarea depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale în scopul echilibrării Sistemului national de transport al gazelor naturale în situatii de criză

 

1.175. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Ghidului privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră

 

1.494. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea si functionarea taberelor pentru sinistrati în situatii de urgentă

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 651

din 5 octombrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

luliana Nedelcu - procuror

Marieta Safta - maqistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie ridicată de Gheorghe Popa în Dosarul nr. 3.474/2004 ai Judecătoriei Pitesti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă Curtii că autorul exceptiei a depus la dosar concluzii scrise, prin care solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, arătând că ceea ce se critică, în realitate, este modul de interpretare si de aplicare a textului de lege ce face obiectul exceptiei, iar nu neconstitutionalitatea acestuia.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Decizia nr. 352 din 4 aprilie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 623/P/2006, Tribunalul Arges - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie ridicată de inculpatul Gheorghe Popa în Dosarul nr. 3.474/2004 al Judecătoriei Pitesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că „includerea infractiunilor de fals si uz de fals în cadrul art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000, desi ele au o existentă de sine stătătoare în Codul penal român [...], poate da nastere la abuzuri din partea organelor de anchetă si, prin aceasta, se încalcă dreptul la apărare”. Totodată se critică „redactarea ambiguă” a Legii nr. 78/2000, inclusiv a art. 17, respectiv imprecizia expresiei „sunt în legătură directă”, arătându-se că aceasta „a contribuit la trimiterea în judecată a numeroase persoane datorită aprecierii eronate sau abuzive din partea organelor de anchetă”.

Tribunalul Arges - Sectia penală consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se arată că „incriminarea respectivelor fapte de către legea specială este atrasă de calitatea inculpatului în momentul săvârsirii faptelor si, în consecintă, nu poate fi vorba de încălcarea vreunui drept al inculpatului”.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat nu încalcă dreptul la apărare.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că dispozitiile legale criticate nu îngrădesc sub niciun aspect dreptul la apărare.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând decizia de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, având următorul cuprins:

- Art. 17: „În întelesul prezentei legi, următoarele infractiuni sunt în legătură directă cu infractiunile de coruptie, cu infractiunile asimilate acestora sau cu infractiunile împotriva intereselor financiare ale Comunitătilor Europene:

[...] c) falsul si uzul de fals săvârsite în scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infractiunile prevăzute în sectiunile a 2-a si a 3-a sau săvârsite în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infractiune;”.

În motivarea exceptiei se invocă dispozitiile constitutionale privind dreptul la apărare, cuprinse în art. 24 din Legea fundamentală.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată. Aceasta deoarece textul de lege criticat, care incriminează ca infractiuni în legătură directă cu infractiunile de coruptie, cu infractiunile asimilate acestora sau cu infractiunile împotriva intereselor financiare ale Comunitătilor Europene falsul si uzul de fals săvârsite în conditiile Legii nr. 78/2000 (în scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infractiunile prevăzute în sectiunile a 2-a si a 3-a ale legii sau săvârsite în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infractiune), nu contine nicio dispozitie care să încalce dreptul la apărare. Astfel, părtile interesate au deplina libertate de a-si angaja sau de a beneficia, din oficiu, de asistenta unui avocat, de a propune probe si de a exercita căile de atac prevăzute de lege. De asemenea, împotriva eventualelor abuzuri săvârsite de organele de anchetă, la care face referire autorul exceptiei, în motivarea sa, partea interesată are deschisă calea accesului la justitie, în aceeasi măsură ca si în cazul oricăror alte infractiuni.

Cât priveste criticile referitoare la lipsa de claritate a textului ce face obiectul exceptiei, acestea vizează, în realitate, modul de interpretare si aplicare a acestuia de către organele de cercetare penală.

Astfel, în opinia autorului exceptiei, „redactarea ambiguă” a Legii nr. 17/2000, inclusiv a art. 17, „a contribuit la trimiterea în judecată a numeroase persoane datorită aprecierii eronate sau abuzive din partea organelor de anchetă”. Asemenea critici nu intră în competenta de solutionare a Curtii, întrucât, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, [...], cenzurarea eventualelor erori de interpretare a normelor juridice fiind de competenta instantelor judecătoresti, în cadrul căilor de atac prevăzute de lege.

Pentru considerentele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie ridicată de Gheorghe Popa în Dosarul nr. 3.474/2004 al Judecătoriei Pitesti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 octombrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

Având în vedere necesitatea asigurării unei gestionări eficiente a Fondului Social European, principalul instrument de sustinere financiară a politicii sociale a Uniunii Europene, ceea ce implică trecerea unitătilor fără personalitate juridică de implementare a programelor pentru dezvoltarea resurselor umane din subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, începând cu data de 1 ianuarie 2007, devenind organisme intermediare regionale,

tinând seama de implicatiile bugetare pe care le presupune reorganizarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, implicatii ce trebuie luate în considerare la fundamentarea bugetului de stat si a bugetului asigurărilor pentru somaj pentru anul 2007, în conditiile în care noile organisme intermediare regionale vor fi finantate din bugetul de stat,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 25 mai 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (3) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, unitătile prevăzute la alin. (2) se transformă în organisme intermediare regionale pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, trec în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si se finantează din bugetul de stat, prin diminuarea corespunzătoare a numărului de posturi de la bugetul asigurărilor pentru somaj si suplimentarea numărului de posturi la bugetul de stat.”

2. Alineatul (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

„(3) Presedintele are rang de secretar de stat si beneficiază de drepturile salariale precum si de celelalte drepturi prevăzute de lege pentru functia de secretar de stat.”

3. După alineatul (3) al articolului 19 se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) În cadrul aparatului central al Agentiei Nationale se organizează si functionează, în conditiile legii, cabinetul presedintelui Agentiei Nationale.”

4. Titlul sectiunii a 3-a „Directorul general” a capitolului III va avea următorul cuprins:

„SECTIUNEA a 3-a

Secretarul general”

5. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Activitatea executivă a Agentiei Nationale este coordonată de un secretar general.

(2) Secretarul general al Agentiei Nationale face parte din categoria înaltilor functionari publici si este numit în conditiile legii.”

6. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) În exercitarea actului de conducere, secretarul general are în principal următoarele atributii:

a) coordonează activitatea compartimentelor functionale din cadrul Agentiei Nationale, potrivit statutului acesteia;

b) coordonează activitatea unitătilor aflate în subordinea Agentiei Nationale;

c) asigură implementarea de către Agentia Natională si unitătile din subordine a politicilor de ocupare a fortei de muncă elaborate de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

d) urmăreste realizarea programelor de ocupare si de formare profesională la nivel national si teritorial;

e) coordonează elaborarea propunerilor efectuate de Agentia Natională pentru fundamentarea proiectului bugetului asigurărilor pentru somaj;

f) asigură coordonarea studiilor, rapoartelor, analizelor si bilanturilor de ocupare elaborate de Agentia Natională în vederea evaluării măsurilor privind ocuparea fortei de muncă;

g) coordonează activitatea privind reprezentarea în instantă a Agentiei Nationale si a unitătilor din subordine.

(2) Alte atributii ale secretarului general pot fi stabilite prin statutul Agentiei Nationale si se prevăd în fisa postului.

(3) În exercitarea atributiilor sale, secretarul general emite decizii cu caracter nenormativ.

(4) Înlocuitorul de drept al secretarului general se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale.”

7. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Secretarul general poate delega o parte din atributiile sale înlocuitorului de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop, cu aprobarea presedintelui Agentiei Nationale, în conditiile legii.

(2) Prin actul de delegare se vor preciza limitele si conditiile delegării.”

8. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Ocuparea posturilor de directori si directori adjuncti ai centrelor regionale se face pe bază de concurs sau examen, organizat în conditiile legii.

(2) Directorii si directorii adjuncti sunt numiti de presedintele Agentiei Nationale, în conditiile legii.”

9. În cuprinsul actelor normative privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, sintagma „director general” se înlocuieste cu sintagma „secretar general”.

Art. II. - Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, modificările ce decurg din prezenta ordonantă de urgentă în structura bugetului asigurărilor pentru somaj aprobat pe anul 2006, precum si în anexele la acesta, cu încadrarea în cheltuielile de personal si în numărul maxim de posturi.

Art. III. - Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2006.

Nr. 84.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind stabilirea modalitătilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din păduri si din afara acestora

 

Asigurarea gestionării durabile a pădurilor si dezvoltarea unei silviculturi multifunctionale pe temen lung, care îndeplineste nevoile societătii, sunt premise care stau la baza Planului de actiune forestier al Uniunii Europene (2007- 2011). Între obiectivele acestui plan sunt si cele privind îmbunătătirea competitivitătii sectorului forestier si cresterea utilizării durabile a serviciilor si produselor forestiere, respectiv mentinerea si sporirea functiilor de protectie a pădurilor. În conditiile concrete ale României se înregistrează, în mod constant, tăieri ilegale de arbori care afectează îndeplinirea obiectivelor sus-mentionate, acestea efectuându-se în contradictie cu principiul utilizării durabile. În scopul prevenirii si combaterii tăierilor ilegale, se realizează anual, în toate pădurile, controalele de fond în cantoanele silvice, indiferent de forma de proprietate asupra pădurii. Cu ocazia acestor controale se constată pagube care, dacă sunt evaluate în conditiile prevăzute de Legea nr. 81/1993 privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetatiei forestiere din afara fondului forestier situate pe terenurile proprietate publică si privată si economiei vânatului, cu modificările ulterioare, ar obliga personalul care asigură paza pădurii să le suporte integral sau în parte, nefiind reglementată o limitare a răspunderii acestui personal pentru situatiile bine justificate. În plus, valorile despăgubirilor calculate în conditiile legislatiei existente nu sunt în concordantă cu posibilitătile financiare ale acestui personal. În aceste conditii, există riscul ca pentru o mare parte din suprafata de pădure a tării să nu mai poată fi asigurată paza, componentă esentială a gestionării durabile a pădurilor si care concură la realizarea obiectivelor din Planul de actiune forestier al Uniunii Europene (2007-2011). Întrucât începând cu luna septembrie se desfăsoară controalele de fond de toamnă în cantoanele silvice, este necesară adoptarea unui proiect de act normativ care să reglementeze această situatie extraordinară.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - În întelesul prezentei ordonante de urgentă, paguba în vegetatia forestieră din păduri sau în vegetatia forestieră din afara pădurii, denumită în continuare pagubă, constă în modificarea aspectului, a integritătii fizice si/sau a caracteristicilor fiziologice ale arborelui/arborilor ori ale arboretului/plantatiei/regenerării naturale, după caz, rezultată prin tăierea, degradarea, distrugerea, scoaterea din rădăcini a arborilor, puietilor sau lăstarilor, urmate ori nu de însusirea acestora, în conditii ilegale.

Art. 2. - (1) Evaluarea pagubelor se realizează în mod unitar, indiferent de:

a) natura proprietătii;

b) proprietar;

c) modul în care acestea au fost produse.

(2) Evaluarea pagubelor se diferentiază în functie de producerea lor prin afectarea:

a) arborilor;

b) puietilor sau lăstarilor;

c) pomilor de Crăciun.

(3) Valoarea despăgubirilor pentru pagubele prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă se stabileste prin înmultirea factorului „k” specific, prevăzut în anexele nr. 1 -3, cu valoarea medie a unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, stabilită în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(4) În cazul producerii de pagube în vegetatia forestieră din păduri sau în vegetatia forestieră din afara pădurilor, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. a)-c), după caz, acestea se evaluează prin expertiză extrajudiciară sau judiciară, după caz.

Art. 3. - (1) Valoarea unitară a pagubei pentru cazul prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. a) se determină conform prevederilor art. 2 alin. (3), folosindu-se valoarea factorului „k” prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Valoarea factorului „k” se foloseste corespunzător categoriei de diametre în care se încadrează diametrul determinat pentru arborele afectat/prejudiciat/tăiat si pentru specia sau grupa de specii a acestuia.

(3) Pe terenurile orizontale, diametrul arborelui afectat/prejudiciat/tăiat se determină în plan orizontal, la o înăltime fată de nivelul solului nu mai mare de 30 cm.

(4) Pe terenurile înclinate, diametrul arborelui afectat/prejudiciat/tăiat se determină în conformitate cu prevederile alin. (3), în partea din amonte.

(5) În cazul arborilor tăiati, care nu se mai găsesc lângă cioată, diametrul acestora se determină prin măsurarea efectivă a cioatei, dacă aceasta nu depăseste înăltimea de 30 de cm, sau prin măsurarea diametrului acesteia la înăltimea de 30 de cm fată de nivelul solului, în conformitate cu prevederile alin. (3) sau (4), după caz.

(6) În cazul în care forma sectiunii arborelui sau a cioatei nu este circulară, diametrul se determină conform prevederilor alin. (3), (4) si (5), ca medie a două diametre determinate pentru cercul înscris în conturul sectiunii cioatei sau arborelui, după caz, tangent interior în cel putin 3 puncte.

Art. 4. - (1) Valoarea unitară a pagubei pentru cazul prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b) se determină conform prevederilor art. 2 alin. (3), folosindu-se valoarea factorului „k” prevăzută în anexa nr. 2, corespunzătoare speciei.

(2) Valoarea unitară a pagubei prevăzută la alin. (1) se stabileste luându-se în calcul un puiet/lăstar/m3.

Art. 5. - (1) Valoarea unitară a pagubei pentru cazul prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. c) se determină conform prevederilor art. 2 alin. (3), folosindu-se valoarea factorului „k” prevăzută în anexa nr. 3.

(2) Constituie pagubă, dacă aceasta se produce prin afectarea pomilor de Crăciun potrivit prevederilor art. 1, astfel:

a) pe tot cursul anului, în culturile speciale care au destinatia pomi de Crăciun;

b) În perioada 1 noiembrie - 31 decembrie, în arborete în compozitia cărora se găsesc specii de răsinoase.

Art. 6. - (1) Personalul cu atributii de pază a pădurilor răspunde patrimonial, în conformitate cu prevederile cap. III al titlului XI din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, pentru pagubele produse pe suprafetele de pădure pe care le are în pază, constatate si evaluate în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(2) Răspunderea persoanelor cu atributii de pază a pădurilor care fac dovada că si-au îndeplinit cu diligentă si cu bună-credintă obligatiile de serviciu si au luat măsurile necesare pentru evitarea producerii pagubelor poate fi limitată în următoarele situatii:

a) din aceeasi pădure se constată că se distrug/însusesc ilegal, în mod constant, arbori, puieti, lăstari sau pomi de Crăciun, după caz;

b) trupurile de pădure care fac obiectul pazei de către aceeasi persoană sunt dispersate;

c) pădurile au accesibilitate ridicată.

(3) Dispozitiile alin. (2) se aplică de persoana juridică angajatoare a persoanei cu atributii de pază a pădurilor, cu respectarea metodologiei privind limitarea răspunderii patrimoniale a personalului de pază a pădurilor, elaborată cu consultarea reprezentantilor proprietarilor de păduri, ai administratorilor de păduri, indiferent de forma de proprietate a acesteia, si aprobată prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) Sumele reprezentând contravaloarea pagubelor stabilite în conditiile alin. (2) si (3) nu pot fi mai mici decât valoarea pagubei efective calculată prin aplicarea pretului mediu al masei lemnoase pe picior stabilit, în conformitate cu prevederile legii, prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 7. - (1) Constatarea si evaluarea pagubelor care angajează răspunderea patrimonială în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) se fac de către:

a) personalul din cadrul structurilor care asigură administrarea/serviciile silvice/paza pentru pădurea sau vegetatia forestieră din afara pădurilor, după caz, care are competente în acest sens acordate prin regulamentul de organizare si functionare propriu;

b) personalul cu atributii de control care reprezintă autoritatea statului în domeniul controlului regimului silvic.

(2) Constatarea si evaluarea pagubelor produse prin săvârsirea de infractiuni sau de contraventii se fac de personalul silvic împuternicit în conditiile legii să constate faptele prin care s-au săvârsit infractiuni sau contraventii silvice.

Art. 8. - (1) Contravaloarea pagubelor evaluate în conditiile art. 7 se încasează după cum urmează:

a) de către persoana juridică care realizează paza pădurii, dacă paza nu este asigurată printr-un ocol silvic;

b) de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, dacă acesta asigură si paza pădurii.

(2) Sumele încasate cu titlu de despăgubiri în conformitate cu prevederile alin. (1) au următoarele destinatii:

a) se fac integral venit la fondul de conservare si regenerare a pădurilor, constituit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 81 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în cazul despăgubirilor pentru pagubele produse pădurilor proprietate publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, după caz;

b) se fac venit în cuantum de 50% la fondul de conservare si regenerare a pădurilor, constituit în conformitate cu prevederile art. 81 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru pădurile proprietate privată; restul de 50% se acordă proprietarului pădurii în care s-a produs paguba, dacă acesta are asigurate serviciile silvice/administrarea pădurii în conditiile legii.

(3) Obligatia distribuirii sumelor încasate ca despăgubiri în conformitate cu prevederile alin. (2) revine persoanelor prevăzute la alin. (1).

(4) În situatia în care se constată, de către personalul silvic cu atributii de control din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, pagube în păduri sau în vegetatia forestieră pentru care nu este asigurată/nu sunt asigurate administrarea/serviciile silvice în conditiile legii, sumele care se determină ca despăgubiri se fac venit la fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si se virează ocolului silvic cu care proprietarul încheie ulterior contract de administrare/servicii silvice.

(5) Contravaloarea pagubelor constatate potrivit alin. (4) se determină în conditiile art. 3, 4 sau 5, după caz, si se suportă în cuantum de 50% de către proprietarii pădurilor private care nu asigură administrarea pădurii/serviciile silvice si în cuantum de 100% de către unitătile administrativ-teritoriale care nu asigură administrarea pădurii/serviciile silvice.

(6) În situatia prevăzută la alin. (5), proprietarul nu este exonerat de îndeplinirea obligatiilor prevăzute de lege referitoare la asigurarea administrării/serviciilor silvice printr-un ocol silvic.

(7) Proprietarii pădurilor nemultumiti de cuantumul despăgubirilor acordate în conditiile prezentei ordonante de urgentă se pot adresa instantelor judecătoresti competente, potrivit legii.

Art. 9. - (1) În cazul recuperării, în conditiile legii, de materiale lemnoase obtinute prin producerea de pagube, răspunderea patrimonială este limitată la diferenta dintre valoarea pagubelor stabilită în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă si valoarea încasată prin comercializarea materialelor lemnoase recuperate.

(2) Sumele care se încasează în conditiile alin. (1) au fiecare dintre ele destinatiile prevăzute la art. 8 alin. (2).

(3) Dacă valoarea încasată prin comercializarea masei lemnoase recuperate este egală sau mai mare decât contravaloarea pagubelor evaluate în conditiile prezentei ordonante de urgentă, aceasta are destinatiile prevăzute la art. 8 alin. (2).

Art. 10. - (1) Nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 8 alin. (2) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei si obligarea contravenientului de a distribui sumele încasate ca despăgubiri, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) si b).

(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul silvic cu atributii de control din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si din cadrul unitătilor din subordinea acesteia.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) Îi sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 11. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Legea nr. 81/1993 privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetatiei forestiere din afara fondului forestier situate pe terenurile proprietate publică si privată si economiei vânatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 29 noiembrie 1993, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2006.

Nr. 85.

 

Valoarea factorului “k”* pentru prejudiciile înregistrate la arbori, pe specii sau grupe de specii

 

Nr. crt

Categoria de diametre [cm]

Valoarea factorului „k”* pe specii sau grupe de specii, pentru categoria de diametre de:

 

 

Răsinoase

Cvercinee, paltin, frasin, cires, sorb

Alte foioase

0.

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.1-4.0

0.035

0.018

0.070

0.036

0.035

0.018

2.

4.1-8.0

0.070

0.036

0.105

0.054

0.035

0.018

3.

8.1-12.0

0.105

0.054

0.175

0.090

0.035

0.018

4.

12.1-16.0

0.140

0.072

0.227

0.117

0.105

0.054

5.

16.1-20.0

0.210

0.108

0.297

0.153

0.140

0.072

6.

20.1-24.0

0.227

0.117

0.402

0.207

0.175

0.090

7.

24.1-28.0

0.402

0.207

0.735

0.378

0.280

0.144

8.

28.1-32.0

0.682

0.351

1.015

0.522

0.525

0.270

9.

32.1-36.0

1.015

0.522

2.082

1.071

0.892

0.459

10.

36.1-40.0

1.435

0.738

3.237

1.665

1.400

0.720

11.

40.1-44.0

1.837

0.945

4.322

2.223

1.872

0.963

12.

44.1-48.0

2.362

1.215

5.600

2.880

2.397

1.233

13.

48.1-52.0

3.220

1.656

7.507

3.861

3.220

1.656

14.

52.1-56.0

3.920

2.016

9.380

4.824

4.340

2.232

15.

56.1-60.0

4.655

2.394

11.935

6.138

5.775

2.970

16.

60.1-64.0

5.740

2.952

15.260

7.848

7.630

3.924

17.

64.1-68.0

6.545

3.366

17.745

9.126

9.362

4.815

18.

68.1-72.0

7.227

3.717

20.475

10.530

11.200

5.760

19.

72.1-76.0

8.190

4.212

24.517

12.609

13.702

7.047

20.

76.1-80.0

8.872

4.563

27.877

14.337

15.592

8.019

21.

80,1-84.0

9.450

4.860

30.975

15.930

17.587

9.045

22.

84,1-88.0

9.590

4.932

33.075

17.010

19.600

10.080

23.

88,1-92.0

9.800

5.040

35.175

18.090

22.312

11.475

24.

92,1-96.0

10.010

5.148

38.850

19.980

25.725

13.230

25.

96,1-100.0

10.202

5.247

43.015

22.122

29.137

14.985

26.

>100

10.325

5.310

44.887

23.085

32.725

16.830

 

* Valorile din coIoanele 2,4 si 6 se aplică pentru calculul prejudiciului când nu se acordă limitarea răspunderii

Valorile din coIoanele 3,5 si 7 sunt cele până la care poate scădea valoarea factorului „k” prin aplicarea limitării răspunderii care se stabileste prin ordinul conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură

 

Valoarea factorului “k”* pentru prejudiciile înregistrate la puieti sau lăstari, pe specii sau grupe de specii

 

Nr. crt

 

Prejudiciu înregistrat la:

 

Valoarea factorului “k”* pentru specia sau grupa de specii

Răsinoase

Cvercinee, paltin, frasin, cires, sorb

Alte foioase

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

Puieti

0.017

0.009

0.017

0.009

0.017

0.009

2

Lăstari

0.008

0.004

0.017

0.009

0.017

0.009

 

* Valorile din coIoanele 2,4 si 6 se aplică pentru calculul prejudiciului când nu se acordă limitarea răspunderii

Valorile din coIoanele 3,5 si 7 sunt cele până la care poate scădea valoarea factorului „k” prin aplicarea limitării răspunderii care se stabileste prin ordinul conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură

 

ANEXA Nr. 3

 

Valoarea factorului “k* pentru prejudiciile înregistrate la pomi de Crăciun, pe specii sau grupe de specii

 

Nr. crt

 

Prejudiciu înregistrat la:

 

Valoarea factorului “k”* pentru specia sau grupa de specii

Brad

Molid

Alte răsinoase

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

Pomi de Crăciun

6.125

3.150

5.600

2.880

5.750

2.700

 

* Valorile din coIoanele 2,4 si 6 se aplică pentru calculul prejudiciului când nu se acordă limitarea răspunderii

Valorile din coIoanele 3,5 si 7 sunt cele până la care poate scădea valoarea factorului „k” prin aplicarea limitării răspunderii care se stabileste prin ordinul conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexele nr. 1-3, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România.

Art. 2. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa nr. 4, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate.

Art. 3. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.470.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăteniei române, cu stabilirea domiciliului în România

 

1. BUSUIOC VASILE, fiul lui Dumitru si Măria, născut la data de 16 noiembrie 1955 în localitatea Bucuresti, România, apatrid, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos. Giurgiului nr. 129, se. 3, ap. 107. (1052/2005)

2. CĂIAN CASIAN MARCEL, fiul lui Simion si Cornelia, născut la data de 12 mai 1945 în localitatea Mescreac, judetul Alba apatrid, cu domiciliul actual in localitatea corn. Rădesti sat.Mescreac, jud. Alba.( 398/2005)

3. COVACI ANCHITA, fiica lui Covaci Gheorghe si Minai Lina, născută la data de 4 octombrie 1986 în localitatea Timisoara, judetul Timis apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str.l.H. Rădulescu, nr. 4, jud. Timis.( 391/2005 )

4. FRANZ BIZA, fiica lui - si Măria, născută la data de 28 iulie 1967 în localitatea Recas, judetul Timis, România, apatrid, cu domiciliul actual în Timisoara, str. Carol Davila nr. 68, jud. Timis. ( 108/2005 ) Copii minori : Minai Norbert Werner născut la data 24.06.1989, Mihai Michaela Heidi născută la data 04.09.1991.

5. JEDRYSIAK MITRAN STELIAN, fiul lui Ion si Mihaela, născut la data de 4 decembrie 1974 în localitatea Bucuresti, România, apatrid, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Teleajen nr. 19, sector 2.(1138/2005)

6. MUSTAFA IASAR, fiul lui HASAN si BUZIE, născut la data de 14 octombrie 1959 în localitatea Bucuresti, România, apatrid, cu domiciliul actual în Medgidia, str.Ttneretului nr.94, jud.Constanta. (Dosar 76/1998)

7. SEIN NICOLAE, fiul lui Cîrpaci Nanu si Lanca, născut la data de 15 februarie 1950 în localitatea Gătaia, judetul Timis, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, Bdul Eroilor nr. 85, jud. Timis.( 5444/2004)

8. STANCA MARIOARA, fiica lui Ioan si Floare, născută la data de 15 septembrie 1961 în localitatea Gătaia, judetul Timis, România, apatrid, cu domiciliul actual in localitatea Timisoara, Piata Crucii, nr. 9.( 333/2005 ) Copii minori : Stanca Lăcrămoia născută la data 04.03.1989, Stanca Allessandro născut la data 05.06.1990.

9. STANCU MURA, fiul lui Stancu Luca si Ana, născut la data de 30 decembrie 1979 în localitatea Deta, judetul Timis apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str.VIrgil Madgearu, nr. 25, jud. Timis. ( 105/2005)

10. SZEKELY ATTILA EMERIC, fiul lui Ladislau Tiberiu si Elisabeta Amalia Vateria, născut la data de 3 decembrie 1954 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. Piatra Craiului, nr.1, sc.C, ap.7, jud. Timis.( 400/2005)

11. TAMAS DIANA GABRIELA, fiica lui Stefan si Ana, născută la data de 5 octombrie 1979 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, apatrid, cu domiciliul actual în Bucuresti, str.Cobadin, nr.4, bl.P24, ap.60, sector 5-(2180/2005)

12. TÂNASE CLAUDIU, fiul lui Tânase Gheorghe si Elena, născut ia data de 6 iulie 1971 în localitatea Cervenia, judetul Teleorman, România, apatrid, cu domiciliul actual în comuna Cervenia, jud. Teleorman. (115/2005)

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăteniei române, cu stabilirea domiciliului în România

 

1. CIURARIU AURICA, fiica lui Rotariu Necufai si Victoria, născută la data de 27 decembrie 1957 în localitatea Avrămeni, judetul Botosani, România, apatrid, cu domiciliul actual în Timisoara, str. Galilei nr.4, judetul Timis.( 1533/2005)

2. CONSTANTIN IOAN, fiul lui Constantin Ion si Tanta, născut la data de 25 iunie 1982 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, apatrid, cu domiciliu] actual în localitatea Timisoara, str. Tusnad nr. 30, jud. Timis , cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, jud. Timis.( 5563/2004)

3. CONSTANTIN PETRU, fiul lui Constantin ion si Tanta, născut la data de 23 ianuarie 1984 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, apatrid, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. Tusnad nr. 30, jud. Timis , cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Timisoara, jud. Timis. (5562/2004)

4. DUMITRESCU ALEXANDER, fiul lui Dumitrescu Serban si Dumitrescu Ruxandra, născut la data de 21 octombrie 1982 în localitatea Bucuresti, judetul Sector 5, Bucuresti, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 85-02 61 st. Rego Park, New York 11374.( 1735/2004)

5. KALITSKI MAXIMILIAN, fiul lui Kalitski Maximilian si Elena, născut ia data de 16 iunie 1926 în localitatea Lupeni, judetul Hunedoara, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 84478 WaWkraiburg, Duxer str. 4 A.( 4788/2004)

6. POPESCU CEZAR GEORGE, fiul lui Gheorghe si Ecaterina, născut la data de 12 noiembrie 1948 în localitatea Bucuresti, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, Von Rosensvag 38. 21366 MALMOE.( 1415/2005)

7. RĂTULEA TRAIAN, fiul lui Gheorghe si Hortensia, născut la data de 25 octombrie 1970 în localitatea Sf.Gheorghe, judetul Covasna, România, Apatrid, cu domiciliul actual în Bucuresti, str.Caporal Burlacu Ion, nr.53, sector 5.( 1987/2005)

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăteniei române, cu stabilirea domiciliului în România

 

1. CEUTA AURELIA, fiica lui Ungur Iosif si Marioara, născută la data de 22 iunie 1946 în localitatea Sîmpetru, judetul Hunedoara, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 25746 Cascade St. Hayward CA. 94544, California.( 1733/2004)

2. CEUTA SILVIU, fiul lui Ceuta toan si Eva, născut la data de 20 noiembrie 1940 în localitatea Livadia de Câmp., judetul Hunedoara, Româna, cetătean american, cu domiciliul actual în California, 25746 Cascade St., Hayward, CA 94544.( 1680/2004 )

3. SHACHAR PESACH, fiul lui Schvartz Leivy si Fany, născut la data de 28 octombrie 1933 în localitatea Brăila, judetul Brăila, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah Tikva, str. Hatzmaut nr. 20.( 5974/2004)

4. SUCIU RODICA ROZALIA, fiica lui Botoc Gavril si Veronica, născută la data de 8 februarie 1940 în localitatea Cluj, judetul Cluj, România, cetătean american, cu domiciliul actual în U.S.A., 1409 Runes Court, Mkfdteburg FL 32068.( 2304/2004)

 

ANEXA Nr. 4

 

LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăteniei române, cu mentinerea domiciliului în străinătate

 

1. BEN SHALOM DOV, fiul lui Sulim Fisei si Sulim Neha, născut la data de 27 noiembrie 1925 în localitatea Galati, judetul Galati, România, cetătean Israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ashqlon Havradim, nr.61.( 2008/2005)

2. BERNSTEIN AVRAM, fiul lui Itic-Rubin si Ghitla, născut la data de 5 ianuarie 1944 în localitatea Galati, judetul Galati, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, str.Carmi 3/4 Haifa. (1881/2005)

3. BESSLER DAVID, fiul lui losef si Adella, născut la data de 11 octombrie 1929 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Grvataym, str. Weizmann 46/9. ( 878/2005)

4. BUTURA LIVIUS, fiul lui Butura Cornel si Sofia, născut la data de 8 iulie 1949 în localitatea Salcia Nouă, judetul Timis, România, cetătean american, cu domiciliul actual în USA. , 67 - 45, 75 str. Apt. 6, Midie Village, New York 11379.( 17231/2003)

5. COJOCARU ELII, fiul iui Simon si Betty, născut la data de 25 februarie 1934 în localitatea Bucuresti, România, cetătean Israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ghivat Smuel, str.Keren Hayesod, nr.15.(2009/2005)

6. COJOCARU MIRIAM, fiica lui Rosman Filip si Rosman Frida, născută la data de 27 decembrie 1945 în localitatea Dej, judetul Cluj, România, cetătean Israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ghivat Smugl, str.Keren Hayesod, nr.15.( 2014/2005)

7. DUMITRESCU RUXANDRA, fiica lui Gheorghe Ilie si Olga Florica, născută la data de 21 aprilie 1952 în localitatea Câmpina, judetul Prahova, România, cetătean american, cu domiciliul actual în U.S.A., New York 11374, 85-02 61 st rd Rego Park.( 17225/2003)

8. FRAND MARILENA MIRIAM, fiica lui Savin Milo si Savin Hilda, născută la data de 14 iunie 1954 în localitatea Bucuresti, România, cetătean Israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel-Aviv, Yafo, B-dut David Hamelech 11.(2007/2005)

9. GRUNBERG HERMAN, fiul lui Grunberg Isidor si Sofia, născut la data de 6 martie 1939 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel Asdod, str. Mark Shaghal nr. 31( 186/2005)

10. HERSCOVICI RONIT, fiica lui Berger Elias si Berger Hena, născută la data de 5 ianuarie 1953 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Herzliya, str-Alterman 15/1.(2011/2005 )

11. HERSCOVICI VILY, fiul lui Paul si Fani, născut la data de 31 martie 1950 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Herzliya, strARerman Natan 15/1.(2010/2005 )Copii minori : Herscovici Dror născut la data 29-03-1988, Herscovici Moran născut la data 12-07-1990.

12. MILOS VLAD CRISTIAN, fiul lui Csionjchevici Antonio - Vasile - Paul si Csionjchevici Ileana, născut la data de 28 noiembrie 1969 în localitatea Bucuresti, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, Artgatan 6, 25655 Heteingborg.( 1646/2005)

13. NADLER ILAN, fiul lui Beny si Mioara, născut la data de 12 aprilie 1960 în localitatea Focsani, judetul Vrancea, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Wriat-Motzin, Str.Herzog, nr.18.( 1884/2005 )Copii minori: Nadler Ben născut la data 24-03-1992, Nadler Din Bar născut la data 19-03-1996.

14. ROSENZWEIG ADRIAN, fiul lui Rosenzweig Haim si Clara, născut la data de 3 martie 1951 în localitatea Bucuresti, judetul Sector 4, Bucuresti, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kfar-Saba, str. Simtat Hadror 6/14. (1540/2005)

15. SALZBERGER ADRIAN DAN, fiul lui Emeric si Olimpia, născut la data de 7 decembrie 1955 în localitatea Cluj, judetul Cluj, România, cetătean Israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str.Sireni, nr. 17. (2012/2005)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei nr. 18 ia Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Neamt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Brusturi” la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Neamt, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 si 628 bis din 23 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La pozitia nr. 3, coIoana nr. 2 va avea următorul cuprins:

„Clădire scoală corp nou Brusturi (inclusiv magazii pentru lemne si grup social) + teren aferent + teren sport; clădire centrală termică, centrală termică de încălzire cu combustibil solid + instalatie si calorifere si instalatie de alimentare cu apă a scolii Brusturi.”

2. La pozitia nr. 3, coIoana nr. 4 va avea următorul cuprins:

„1974, 2006.”

3. La pozitia nr. 3, coIoana nr. 5 va avea următorul cuprins:

„152.284,8 lei, 92.000 lei.”

4. La pozitia nr. 11, coIoana nr. 2 va avea următorul cuprins:

„Clădire scoală nouă Târzia (inclusiv centrală termică + put absorbant + instalatie încălzire, grup sanitar si canalizare).”

5. La pozitia nr. 11, coIoana nr. 3 va avea următorul cuprins:

„Parter, s.c. 309 m.p., vecinătăti: DN 15C, drum comunal, teren Vrăjitoru Afrodeta.”

6. La pozitia nr. 11, coIoana nr. 4 va avea următorul cuprins:

„2005.”

7. La pozitia nr. 18, coIoana nr. 2 va avea următorul cuprins:

„Drum comunal DC1 Târzia-Grosi.”

8. La pozitia nr. 18, coIoana nr. 3 va avea următorul cuprins:

„7,000 km.”

9. La pozitia nr. 19, coIoana nr. 2 va avea următorul cuprins:

„Drum forestier sat Brusturi.”

10. La pozitia nr. 22, coIoana nr. 2 va avea următorul cuprins:

„Drum forestier Poiana-Mănăstirea Neamt.”

11. Anexa se completează cu o nouă pozitie, pozitia nr. 34, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2006.

Nr. 1.505.

 

ANEXA

 

COMPLETARE

la Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Brusturi, judetul Neamt

 

Nr. crt.

Codul

de clasificare

Denumirea bunului

Elemente

de identificare

Anul dobândirii

sau dării în folosintă

Valoarea

de inventar

Situatia juridică actuală

34.

 

Păsuni comunale

S=478,62 ha

1991

30.000.000 lei

Domeniul public

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 26 martie 2003, la punctul III litera p) paragraful cuprinzând descrierea limitei vestice a Culmii Pricopanului se modifică si va avea următorul cuprins:

„Limita vestică: Porneste la nord de localitatea Greci, urmând o directie generală sud-sud-est-nord-vest pe baza versantului vestic, fiind reprezentată de linia de contact dintre fondul forestier inclus în Parcul National si vecinătătile acestuia (terenurile agricole sau păsunile apartinând comunei Greci), ocolind Dealul Sulucu (167,0 m) până la est de clădirile Regiei Tutunului. Ocolind Regia Tutunului, urcă spre est spre Valea Sulucului până la confluenta acesteia cu Valea Sulucel, până întâlneste drumul de coastă ce urmăreste versantii de pe rama vestică a Culmii Pricopanului, situat aproximativ de-a lungul curbei de nivel de 200 m altitudine, pe directia nord-vest, se continuă pe drum până când acesta intersectează limita fondului forestier inclus în parc (Saua Serparu), urmând apoi linia fondului forestier national până în nord-vestul Văii Vasilica Mică, unde întâlneste limita nordică.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Fluture

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2006.

Nr. 1.529.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Interne din Republica Muntenegru privind cooperarea în domeniul politienesc, semnat la Bucuresti la 25 august 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Interne din Republica Muntenegru privind cooperarea în domeniul politienesc, semnat la Bucuresti la 25 august 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2006.

Nr. 1.537.

 

PROTOCOL

între Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Interne din Republica Muntenegru privind cooperarea în domeniul politienesc

 

Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Interne din Republica Muntenegru, denumite în continuare părti contractante,

în dorinta de a contribui la dezvoltarea relatiilor bilaterale,

fiind convinse de importanta cooperării în prevenirea criminalitătii internationale,

fiind îngrijorate de amploarea traficului ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori, precum si a altor forme de criminalitate internatională, care amenintă securitatea si celelalte interese fundamentale ale ambelor state,

în dorinta de a-si coordona activitătile în lupta împotriva criminalitătii organizate internationale si a migratiei ilegale,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scopul si obiectul cooperării

 

(1) Părtile contractante vor coopera si îsi vor acorda asistentă în eliminarea riscurilor la adresa securitătii si ordinii publice, precum si în prevenirea si solutionarea infractiunilor, în conformitate cu legislatiile lor nationale.

(2) Cooperarea se va realiza în următoarele domenii:

1. cultivarea ilegală, producerea, importul, exportul si traficul de droguri, substante psihotrope si precursori;

2. alte forme de criminalitate organizată internatională, inclusiv traficul de fiinte umane si migratia ilegală, criminalitatea economică si spălarea banilor.

(3) Părtile contractante vor coopera, în conformitate cu legislatiile lor nationale, în cazul transmiterii unor circulare cu persoane date în urmărire sau bunuri.

 

ARTICOLUL 2

Formele cooperării

 

(1) Cooperarea părtilor contractante în cadrul acestui protocol se va desfăsura în conformitate cu legislatiile lor nationale si va include în mod specific:

a) informarea reciprocă asupra oricăror circumstante cunoscute care pot contribui la apărarea împotriva riscurilor la adresa ordinii publice si a securitătii, precum si la prevenirea si combaterea criminalitătii;

b) schimburi de experientă pentru implementarea reglementărilor legale, în prevenirea criminalitătii si a folosirii metodelor criminologice, dispozitive si tehnici;

c) schimburi de experientă la nivel de experti în diferite domenii si organizarea de reuniuni;

d) luarea măsurilor politienesti de către părtile contractante pe teritoriile statelor lor în vederea eliminării amenintărilor la adresa sigurantei si ordinii publice, precum si în ceea ce priveste prevenirea si solutionarea infractiunilor;

e) oferirea de asistentă în combaterea migratiei ilegale, în special dacă aceasta este considerată ca fiind o amenintare la adresa cetătenilor statelor părtilor contractante, precum si luarea eventualelor măsuri legale sau organizationale.

(2) Părtile contractante se vor asista reciproc în conformitate cu cererea de asistentă.

(3) Fiecare parte contractantă, în conformitate cu legislatia ei natională, va transmite informatiile de la art. 1

si 2 celeilalte părti contractante si fără o cerere prealabilă, dacă există indicatii concrete că acestea sunt necesare celeilalte părti contractante în vederea eliminării riscurilor la adresa sigurantei si ordinii publice sau pentru a preveni si rezolva infractiunile.

(4) Părtile contractante se vor asista reciproc dacă pe teritoriul statului uneia dintre părtile contractante se află în curs de pregătire o infractiune si dacă există informatii privind existenta unor legături pe teritoriul statului celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 3

Autorităti competente

 

(1) Părtile contractante se vor informa reciproc în ceea ce priveste autoritătile care, în conformitate cu legislatiile lor nationale, sunt competente în cooperarea în cadrul prezentului protocol. De asemenea, părtile contractante se vor informa reciproc despre orice modificări sau completări în legătură cu competentele sau cu denumirea autoritătilor mentionate.

(2) Schimbul de informatii dintre părtile contractante poate fi făcut prin intermediul unor contacte directe reciproce sau între autoritătile competente.

(3) Stabilirea unei cooperări între părtile contractante se poate, de asemenea, face prin intermediul ofiterilor de legătură. Ofiterii de legătură desfăsoară activităti de consultare si informative si nu au competente de executie.

(4) Competentele ofiterilor de legătură vor fi stabilite de autoritătile competente, în conformitate cu legislatiile lor nationale.

 

ARTICOLUL 4

Protectia informatiilor

 

(1) Informatiile transmise în conformitate cu prezentul protocol sunt considerate confidentiale.

(2) Partea contractantă care primeste informatiile, în conformitate cu prezentul protocol, va acorda acelasi nivel de secretizare al informatiilor, conform legislatiei nationale a părtii contractante care le furnizează.

 

ARTICOLUL 5

Consultări

 

Dacă este necesar, sefii autoritătilor competente se pot consulta reciproc în vederea discutării mijloacelor si căilor pentru implementarea eficientă a prezentului protocol, precum si a măsurilor pentru îmbunătătirea viitoare a cooperării.

 

ARTICOLUL 6

Refuzul îndeplinirii cererii de cooperare

 

(1) Dacă una dintre părtile contractante estimează că îndeplinirea unei cereri sau a altor forme de cooperare poate ameninta suveranitatea, securitatea natională sau alte interese ale statului său ori încalcă principiile ordinii de drept, poate refuza, complet sau partial, să acorde asistentă ori poate conditiona îndeplinirea respectivei cereri.

(2) Partea contractantă care transmite cererea va fi informată în scris despre decizia luată în fiecare caz în parte.

 

ARTICOLUL 7

Relatiile cu alte acorduri internationale

 

Prevederile prezentului protocol nu vor afecta acordurile bilaterale sau multilaterale internationale încheiate de către părtile contractante sau pe care acestea intentionează să le încheie.

 

ARTICOLUL 8

Dispozitii finale

 

(1) Prezentul protocol intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni după ce părtile contractante se vor informa reciproc despre îndeplinirea conditiilor pentru intrarea în vigoare, în conformitate cu legislatiile nationale ale statelor părtilor contractante.

(2) Părtile contractante încheie prezentul protocol pentru o perioadă nedeterminată de timp. Prezentul protocol poate fi amendat sau modificat în orice moment, cu acordul părtilor contractante.

(3) Orice parte contractantă poate denunta prezentul protocol prin canale diplomatice. În acest caz, protocolul îsi încetează valabilitatea după primirea unei notificări prin canale diplomatice, transmisă de către cealaltă parte contractantă.

Semnat la Bucuresti la 25 august 2006, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, sârbă (dialectul jekavian) si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferente în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Administratiei si Internelor din România,

Vasile Blaga

Pentru Ministerul Afacerilor Interne din Republica Muntenegru,

Jusuf Kalamperovic

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor care stabileste cerintele de sănătate a animalelor si de sănătate publică care reglementează comertul si importul în Comunitatea Europeană de produse care nu sunt supuse cerintelor stabilite de regulile comunitare specifice la care se referă cap. I din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare pentru comertul dintre România si statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere si de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 21/2003, iar în ceea ce priveste agentii patogeni, Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii si  produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002

 

Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 86.598 din 22 septembrie 2006 si nr. 34.530 din 3 octombrie 2006, întocmit de Directia de igienă si sănătate publică veterinară si de Directia generală inspectie si coordonare PIF din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor care stabileste cerintele de sănătate a animalelor si de sănătate publică care reglementează comertul si importul în Comunitatea Europeană de produse care nu sunt supuse cerintelor stabilite de regulile comunitare specifice la care se referă cap. I din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare pentru comertul dintre România si statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere si de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 21/2003, iar în ceea ce priveste agentii patogeni, Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii si produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă următoarele ordine:

a) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 98/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste conditiile de sănătate a animalelor si de sănătate publică care reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul în România de produse care nu sunt supuse cerintelor si regulilor specifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 4 martie 2004;

b) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 88/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitare veterinare pentru producerea, comertul cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte al unor alimente pentru animalele de companie si al unor produse comestibile neprelucrate pentru animalele de companie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 23 iulie 2002;

c) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 367/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitare veterinare specifice aplicabile comertului si importurilor de pulpe de broască destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 11 octombrie 2002;

d) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 189/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate pentru producerea si comercializarea cărnii de melc si a pulpelor de broască, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 19 iulie 2001;

e) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 342/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitare veterinare specifice aplicabile schimburilor si importurilor de melci destinati consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 11 octombrie 2002.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, referirile făcute la ordinele mentionate la alin. (1) se vor considera ca fiind referiri la prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului nr. 92/118/CEE care stabileste cerintele de sănătate a animalelor si de sănătate publică care reglementează comertul si importul în Comunitate de produse care nu sunt supuse cerintelor stabilite de regulile comunitare specifice la care se referă anexa A(l) a Directivei Consiliului 89/662/CEE, iar în ceea ce priveste agentii patogeni, Directiva Consiliului 90/425/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 62 din 15 martie 1993, p. 49, astfel cum a fost amendată ultima dată de Directiva Consiliului 2004/41/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 157 din 30 aprilie 2004, p. 33.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 11 octombrie 2006.

Nr. 245.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ Sl PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

care stabileste cerintele de sănătate a animalelor si de sănătate publică care reglementează comertul si importul În Comunitatea Europeană de produse care nu sunt supuse cerintelor stabilite de regulile comunitare specifice la care se referă cap. I din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare pentru comertul dintre România si statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere si de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 21/2003, iar în ceea ce priveste agentii patogeni, Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii si produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Directiva Consiliului 92/118/CEE transpusă prin prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor stabileste cerintele de sănătate a animalelor si de sănătate publică care reglementează comertul si importul în Comunitatea Europeană de produse de origine animală, inclusiv mostrele comerciale prelevate de la astfel de produse, care nu sunt supuse cerintelor stabilite de regulile comunitare specifice la care se referă cap. I din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare pentru comertul dintre România si statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere si de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 21/2003, publicat în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 89/662/CEE, iar în ceea ce priveste agentii patogeni, Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii si produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2003, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 90/425/CEE.

(2) Prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor nu trebuie să aducă atingere adoptării unor reguli mai detaliate cu privire la sănătatea animalelor, în cadrul regulilor specifice mentionate anterior, si nici mentinerii restrictiilor cu privire la comertul sau importul de produse reglementate de regulile specifice la care se referă alin. (1), bazate pe/eguli de sănătate publică.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei norme sanitare veterinare:

a) comertul este definit la art. 2 pct. 3 din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 21/2003;

b) mostră comercială înseamnă o probă fără valoare comercială, prelevată în numele proprietarului sau al persoanei responsabile pentru o unitate, care este reprezentativă pentru un anumit produs de origine animală fabricat de unitatea respectivă sau care constituie un specimen al unui produs de origine animală a cărui fabricare este luată în considerare si care, în scopurile examinării ulterioare, trebuie să poarte o referintă la tipul produsului, compozitia acestuia si specia animalului de la care a fost obtinut;

c) boală transmisibilă gravă înseamnă toate bolile la care se referă Norma sanitară veterinară privind notificarea bolilor animalelor, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 77/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 30 august 2005, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 82/894/CEE;

d) agenti patogeni înseamnă orice colectie ori cultură de microorganisme sau orice derivat prezent fie singur, fie sub forma unei combinatii manipulate a unei astfel de colectii ori culturi de microorganisme capabile de a provoca boala la orice vietate (alta decât omul) si orice derivati modificati ai acestor microorganisme, care pot purta sau transmite un agent patogen la animale sau tesutul, cultura celulară, secretiile ori excretiile prin care sau prin intermediul cărora un agent patogen pentru animale poate fi purtat sau transmis. Prezenta definitie nu include produsele medicinale veterinare imunologice autorizate în conformitate cu Norma sanitară veterinară privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 69/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 22 septembrie 2005, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 2001/82/CE;

e) proteină animală prelucrată destinată pentru consum uman înseamnă jumări, carne tocată si sorici pudră, în sensul definitiei la care se referă anexa nr. 1 la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 853/2004/CE ce stabileste reguli specifice de igienă privind igiena alimentelor.

(2) În plus, trebuie să se aplice mutatis mutandis definitiile continute în art. 2 din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 21/2003, din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002 si din Norma sanitară veterinară care stabileste principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din tări terte, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 206/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 4 septembrie 2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 97/78/CE.

Art. 3. - (1) Comertul si importul de produse de origine animală la care se referă art. 1 nu sunt interzise sau restrictionate din motive de sănătate a animalelor ori de sănătate publică, altele decât cele care decurg din aplicarea prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor sau din legislatia comunitară si în special din orice măsură de protectie iuată.

(2) Orice nou produs de origine animală destinat pentru consum uman, a cărui punere pe piată în România este autorizată, în conformitate cu procedura comunitară, nu poate face obiectul comertului sau importului până când nu va fi luată o decizie privind riscul real al răspândirii bolilor transmisibile grave care ar putea rezulta din circulatia produsului, nu numai pentru speciile de la care provine produsul, dar si pentru alte specii care ar putea fi purtătoare de boli, sau ar putea deveni un focar de boală ori un risc pentru sănătatea publică.

(3) Celelalte produse de origine animală nu pot face obiectul comertului sau importului din tări terte în afară de cazul în care acestea respectă cerintele Regulamentului Parlamentului European si al Consilului nr. 853/2004/CE ce stabileste reguli specifice de igienă privind igiena alimentelor, precum si cerintele relevante ale prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor:

(i) extracte din carne;

(ii) grăsimi animale prelucrate: grăsimi derivate din carnea prelucrată incluzând oase si destinate consumului uman;

(iii) jumări: resturi cu continut de proteine de prelucrare, după separarea partială a grăsimii si a apei;

(iv) pudră de carne, sorici pudră, sânge sărat si uscat, plasmă sanguină sărată si uscată;

(v) stomacuri, vezici urinare si intestine curătate, sărate si deschidratate si/sau fierte.

 

CAPITOLUL II

Prevederi aplicabile comertului

 

Art. 4. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor ia toate măsurile necesare în scopul aplicării art. 4 alin. (1) din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 21/2003 si a art. 4 alin. (1) lit. a) din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002. Produsele de origine animală la care se referă anexa la prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor si art. 3 alin. (2) si (3) pot face obiectul comertului, fără a se prejudicia prevederile speciale care trebuie adoptate în aplicarea art. 10, numai dacă acestea îndeplinesc următoarele cerinte:

1. trebuie să îndeplinească cerintele art. 5 si cerintele specifice de sănătate stabilite în anexa la prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor în ceea ce priveste aspectele de sănătate a animalelor;

2. trebuie să provină din unităti care:

a) se angajează, în lumina cerintelor specifice stabilite în anexa la prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor, pentru produsele pe care le fabrică unitatea:

(i) să respecte cerintele de productie specifice stabilite de prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor;

(ii) să stabilească si să implementeze metodele de monitorizare si control al punctelor critice, pe baza procedeelor utilizate;

(iii) în functie de produse, să preleveze probe pentru analiză într-un laborator recunoscut de autoritatea competentă, în scopul verificării respectării standardelor stabilite de prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor;

(iv) să tină o evidentă scrisă sau înregistrată a informatiilor obtinute în baza alineatelor precedente pentru prezentarea acestora autoritătii competente. Rezultatele diferitelor controale si testări sunt, în special, păstrate o perioadă de cel putin 2 ani;

(v) să garanteze administrarea marcării si etichetării;

(vi) dacă rezultatul examenului de laborator sau orice alte informatii pe care le au la dispozitie evidentiază existenta unui risc grav pentru sănătatea animalelor sau pentru sănătatea publică, să informeze despre aceasta Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor;

(vii) să transporte, în scopul comertului, numai produse însotite de un document comercial care indică natura produsului, numele si, atunci când este cazul, numărul de aprobare veterinară a unitătii de productie;

b) se află sub supravegherea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru a se asigura faptul că operatorul sau managerul unitătii se conformează cerintelor prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor;

c) au fost înregistrate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor pe baza asigurărilor date de unitatea care garantează respectarea cerintelor prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Art. 5. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor se asigură că sunt luate toate măsurile necesare pentru a se garanta că produsele de origine animală la care se referă anexa la prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor nu sunt expediate în scopul comertului din nicio exploatatie situată într-o zonă supusă restrictiilor, din cauza aparitiei unei boli la care specia de la care provine produsul este sensibilă sau din nicio unitate sau zonă din care miscările sau comertul ar constitui un risc pentru statusul de sănătate a animalelor din statele membre ale Uniunii Europene, cu exceptia cazului în care produsele sunt tratate termic, în conformitate cu legislatia comunitară.

Art. 6. - Comertul cu agenti patogeni este supus regulilor stricte care trebuie să fie definite în baza procedurii comunitare.

Art. 7. - (1) Regulile cu privire la controalele stabilite de norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 21/2003, precum si regulile cu privire la agentii patogeni, stabilite de norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002, se aplică produselor la care se referă la prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor, în special în ceea ce priveste organizarea si urmărirea controalelor.

(2) Art. 10 din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002 se aplică produselor la care se referă prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor.

(3) În scopul comertului, prevederile art. 12 din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002 sunt extinse si la unitătile care livrează produse de origine animală la care se referă prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor.

(4) Fără a se aduce atingere prevederilor specifice ale prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor efectuează sau dispune efectuarea oricăror controale pe care le consideră necesare, atunci când se suspectează nerespectarea prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor,

(5) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor ia măsuri corespunzătoare, administrative sau penale, pentru a sanctiona orice încălcare a prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, în special atunci când se constată că certificatele sau documentele întocmite nu corespund stării efective a produselor la care se referă anexa la prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor sau că produsele respective nu respectă cerintele prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor sau nu au fost supuse controalelor prevăzute de aceasta.

 

CAPITOLUL III

Prevederi aplicabile importului în Comunitatea Europeană

 

Art. 8. - Cerintele aplicabile importului de produse la care se referă prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor trebuie să asigure cel putin garantiile prevăzute la cap. II, inclusiv cele stabilite în aplicarea art. 6 si cele stabilite de art. 3 alin. (2) si (3).

Art. 9. - (1) Produsele la care se referă anexa la prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor si art. 3 alin. (2) si (3) pot fi importate în Comunitatea Europeană numai dacă îndeplinesc următoarele cerinte:

a) trebuie să provină dintr-o tară tertă sau o parte a unei tări terte înscrise pe o listă ce urmează a fi întocmită si actualizată în conformitate cu procedura comunitară, dacă nu este altfel specificat în anexa la prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor;

b) trebuie să fie însotite de un certificat de sănătate a animalelor sau de sănătate publică care corespunde unui model ce trebuie să fie întocmit în baza procedurii comunitare, care să certifice că produsele îndeplinesc cerintele suplimentare sau oferă garantiile echivalente prevăzute de legislatia comunitară si provin din unităti care oferă astfel de garantii, si care este semnat de către un medic veterinar oficial, în cazurile prevăzute în mod specific în anexa la prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor si în art. 3 alin. (2) si (3).

(2) Experti ai Comisiei Europene si ai statelor membre pot efectua inspectii la fata locului în tări terte, pentru a verifica dacă garantiile acordate de acestea cu privire la conditiile de productie si de punere pe piată pot fi considerate ca fiind echivalente cu cele aplicate în Comunitatea Europeană. Expertii din statele membre ale Uniunii Europene, responsabili pentru aceste inspectii, vor fi numiti de Comisia Europeană, la propunerea statelor membre ale Uniunii Europene. Aceste inspectii se efectuează în numele Comunitătii Europene, care va suporta costul oricărei cheltuieli implicate.

(3) Până la întocmirea listelor prevăzute la alin. (1) lit. a), Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor este autorizată să mentină controalele prevăzute de norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 206/2006 si certificatul national solicitat pentru produsele importate în baza regulilor nationale existente.

Art. 10. - Procedura comunitară se utilizează pentru a stabili cerintele de sănătate a animalelor, specifice pentru importul în Comunitatea Europeană, precum si natura si continutul documentelor însotitoare pentru produsele la care se referă anexa la prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor, destinate laboratoarelor pentru experimentări.

Art. 11. - (1) Principiile si regulile prevăzute de norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 206/2006 si de Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 854/2004/CE ce stabileste reguli specifice pentru organizarea de controale oficiale privind produsele de origine animală destinate pentru consum uman se aplică, cu mentiunea specială privind organizarea si urmărirea inspectiilor care trebuie să fie efectuate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si privind măsurile de protectie care trebuie să fie implementate.

(2) Totusi, pentru anumite tipuri de produse de origine animală pot fi adoptate derogări, în concordantă cu procedura comunitară, de la controlul fizic prevăzut la art. 4 alin. (4) lit. b) din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 206/2006.

Art. 12. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate, prin eliberarea unei autorizatii corespunzătoare, să permită importul din tări terte de produse de origine animală la care se referă anexa la prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor, sub formă de mostre comerciale. Autorizatia mentionată trebuie să însotească transportul si să contină detalii complete ale conditiilor specifice în care acesta poate fi importat, incluzând orice derogări de la controalele prevăzute de norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 206/2006.

(2) Atunci când un transport intră în România pentru destinatie ulterioară către un stat membru al Uniunii Europene, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta. Alimentelor se asigură că transportul este însotit de autorizatia corespunzătoare. Transportul se efectuează în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 206/2006. Responsabilitatea pentru asigurarea faptului că transportul îndeplineste conditiile autorizatiei si pentru permiterea intrării pe teritoriul statului membru revine statului membru care eliberează autorizatia.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale comune

 

Art. 13. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor este autorizată să permită intrarea pe teritoriul României de produse de origine animală la Care se referă anexa la prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor si art. 3 alin. (2) si (3) si care au fost produse pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene si au tranzitat teritoriul unei tări terte, cu conditia prezentării unui certificat de sănătate a animalelor sau de sănătate publică care să ateste respectarea cerintelor prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

(2) Dacă Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor recurge la posibilitatea prevăzută la aiin. (1), trebuie să informeze Comisia Europeană si celelalte state membre ale Uniunii Europene în cadrul Comitetului Veterinar Permanent.

Art. 14. - Anexa face parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor.

 

ANEXA

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

CERINTE SPECIFICE DE SĂNĂTATE A ANIMALELOR

 

CAPITOLUL I

Membrane naturale de animale destinate pentru consum uman

 

A. Comertul

Comertul cu membrane naturale de animale este supus prezentării unui document care specifică faptul că unitatea de origine trebuie să fie:

a) o unitate autorizată de autoritatea competentă, atunci când membranele naturale de animale sunt sărate sau uscate la punctul de origine sau când membranele naturale de animale sărate sau uscate sunt manipulate ulterior în alte scopuri;

b) În alte cazuri, o unitate autorizată în concordantă cu Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 853/2004/CE ce stabileste reguli specifice de igienă privind igiena alimentelor, cu conditia ca membranele naturale de animale să fie transportate în asa fel încât să se evite contaminarea. B. Importul din tări terte

Importul de membrane naturale de animale din orice tară tertă este supus prezentării certificatului la care se referă art. 9 alin. (1) lit. b) din norma sanitară veterinară, emis si semnat de un medic veterinar oficial al tării terte exportatoare, care indică faptul că:

(i) membranele naturale de animale provin de la întreprinderi autorizate de autoritatea competentă a tării exportatoare;

(ii) membranele naturale de animale au fost curătate, răzuite si apoi sărate sau înălbite (sau, ca o alternativă la sărare ori înălbire, că acestea au fost uscate după răzuire);

(iii) după tratamentul mentionat la pct. (ii), au fost luate măsuri eficiente pentru a se preveni recontaminarea membranelor naturale de animale.

 

CAPITOLUL II

Oase si produse pe bază de oase, cu exceptia făinii de oase, coarne si produse pe bază de coarne, cu exceptia făinii de coarne, ongIoane si produse pe bază de ongIoane, cu exceptia făinii de ongIoane, destinate pentru consum uman

 

Comertul si importul produselor în cauză se supun următoarelor conditii:

1. În cazul comertului, oasele, coarnele si ongIoanele sunt supuse cerintelor de sănătate a animalelor, stabilite de Norma sanitară veterinară ce stabileste reguli de sănătate animală care reglementează productia, procesarea, distributia si introducerea produselor de origine animală destinate pentru consum uman, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 39/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 8 martie 2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 2002/99/CE.

2. În cazul comertului, produsele pe bază de oase, produsele pe bază de coarne si produsele pe bază de ongIoane sunt supuse cerintelor de sănătate a animalelor, stabilite de Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 853/2004/CE ce stabileste reguli specifice de igienă privind igiena alimentelor.

3. În cazul importului, oasele, produsele pe bază de oase, coarnele, produsele pe bază de coarne, ongIoanele si produsele pe bază de ongIoane sunt supuse cerintelor prevăzute de Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 854/2004/CE ce stabileste reguli specifice pentru organizarea de controale oficiale privind produsele de origine animală destinate pentru consum uman.

 

CAPITOLUL III

Proteine de origine animală prelucrate destinate pentru consum uman

 

I. Fără a se prejudicia restrictiile impuse în ceea ce priveste encefalopatia spongiforma transmisibilă sau restrictiile cu privire la furajarea rumegătoarelor cu proteine provenite de la rumegătoare, comertul si importul de proteine de origine animală prelucrate sunt supuse:

A. În ceea ce priveste comertul, prezentării documentului sau certificatului prevăzut de Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 853/2004/CE ce stabileste reguli specifice de igienă privind igiena alimentelor, care atestă că cerintele acelui regulament au fost îndeplinite;

B. În ceea ce priveste importul:

1. prezentării unui certificat de sănătate, astfel cum se prevede la art. 9 alin. (1) lit. b) din norma sanitară veterinară, semnat de un medic veterinar oficial din tara de origine, si care atestă că:

a) produsele îndeplinesc cerintele prevăzute de Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 853/2004/CE ce stabileste reguli specifice de igienă privind igiena alimentelor;

b) s-au luat toate măsurile de precautie după tratament, pentru a se preveni contaminarea produsului tratat;

c) au fost prelevate si testate probe pentru a depista Salmonella, atunci când transportul a părăsit tara de origine;

d) rezultatele acestor teste sunt negative;

2. În urma controlului documentelor, adică al certificatului la care se referă pct. 1, prelevării de probe de către autoritatea competentă de la postul de inspectie la frontieră, fără a se prejudicia cele stipulate la pct. II:

(i) din fiecare transport de produse expediate în vrac;

(ii) aleatoriu, din transporturile de produse ambalate

În unitatea de fabricare;

3. pentru aprobarea de liberă circulatie pe teritoriul Comunitătii Europene a transporturilor de proteine de origine animală prelucrate si pentru a se dovedi faptul că rezultatele prelevării efectuate în baza prevederilor lit. B pct. 1 lit. c) au fost negative si, dacă este necesar, după reprelucrare;

C. Regulile nationale existente la data notificării prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor cu privire la cerintele aplicabile în ceea ce priveste encefalopatia spongiforma transmisibilă si scrapia pentru proteinele de origine animală pot fi mentinute până când se ia o decizie referitoare la tipul de tratament termic capabil să distrugă agentul responsabil.

Comertul si importul de făină de carne si făină de oase se supun în continuare prevederilor art. 5 alin. (2) din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 21/2003 si prevederilor normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 206/2006.

II. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate efectua o prelevare randomizată de probe din transporturile în vrac care provin dintr-o tară tertă din care ultimele 6 teste consecutive au avut rezultate negative. Atunci când în cursul unuia dintre aceste controale un rezultat s-a dovedit a fi pozitiv, autoritatea competentă a tării de origine trebuie informată astfel încât să poată lua măsurile corespunzătoare pentru a remedia situatia. Aceste măsuri trebuie aduse la cunostintă autoritătn competente responsabile pentru controalele ia import. În cazul obtinerii unui nou rezultat pozitiv de la aceeasi sursă, trebuie efectuate teste ulterioare pentru toate transporturile care provin de la aceeasi sursă, până când cerintele stipulate în prima propozitie sunt din nou îndeplinite.

III. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să tină evidenta rezultatelor prelevării efectuate pentru toate transporturile care au fost supuse prelevării.

IV. În concordantă cu art. 3 alin. (3) al normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 21/2003, transbordarea transporturilor este permisă numai prin porturi care au fost autorizate în baza procedurii comunitare, cu conditia să existe un acord bilateral între România si celelalte state membre ale Uniunii Europene, care să permită amânarea controlării transporturilor, până când acestea ajung la punctul de inspectie la frontieră al statului membru al Uniunii Europene de destinatie finală.

V. Atunci când un transport se dovedeste a fi pozitiv la testul pentru Salmonella, acesta este:

a) reexportat din Comunitatea Europeană:

b) utilizat pentru alte scopuri decât furajarea animalelor, în acest caz, transportul poate părăsi portul sau depozitul numai cu conditia ca acesta să nu fie încorporat în furaje pentru animale;

c) reprelucrat într-o unitate de tratare aprobată conform Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 1.774/2002/CE sau în orice unitate aprobată pentru decontaminare. Miscarea din port sau din depozit trebuie controlată pe baza unui permis emis de autoritatea competentă, iar transportul nu trebuie eliberat până când nu a fost tratat si testat pentru Salmonella de către autoritatea competentă, în concordantă cu Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1.774/2002/CE, si până când nu s-a obtinut un rezultat negativ.

 

CAPITOLUL IV

Sânge si produse sangvine care provin de la animale ungulate si păsări (cu exceptia serului de la ecvidee)

 

Sânge proaspăt si produse sangvine destinate consumului uman

A. Comertul

1. Comertul cu sânge proaspăt provenit de la animale ungulate si păsări destinat consumului uman este supus conditiilor de sănătate a animalelor aplicabile pentru comertul cu carne proaspătă, în baza Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 853/2004/CE ce stabileste reguli specifice de igienă privind igiena alimentelor, a normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 39/2006.

2. Comertul cu produse sangvine destinate consumului uman este supus conditiilor de sănătate a animalelor, stabilite în cap. VI din prezenta anexă.

B. Importul

1. Importul de sânge proaspăt provenit de la animalele domestice ungulate destinate consumului uman este interzis în baza Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 854/2004/CE ce stabileste reguli specifice pentru organizarea de controale oficiale privind produsele de origine animală destinate pentru consum uman.

Importul de sânge proaspăt provenit de la păsări si destinat consumului uman este supus cerintelor de sănătate a animalelor stabilite de Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 853/2004/CE ce stabileste reguli specifice de igienă privind igiena alimentelor.

Importul de sânge proaspăt provenit de la vânat de crescătorie si destinat consumului uman este supus conditiilor de sănătate a animalelor, stabilite în cap. VI din prezenta anexă.

2. Importul de produse sangvine pentru consum uman, inclusiv cele mentionate de norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 39/2006, este supus conditiilor de sănătate a animalelor, aplicabile produselor din carne, în baza Regulamentului

Parlamentului European si al Consiliului nr. 854/2004/CE ce stabileste reguli specifice pentru organizarea de controale oficiale privind produsele de origine animală destinate pentru consum uman si a prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, fără a se prejudicia regulile cu privire la produsele obtinute din proteine de origine animală pe bază de sânge prelucrate, mentionate la cap. III din prezenta anexă.

 

CAPITOLUL V

Untură si grăsimi topite destinate consumului uman

 

1. Statele membre autorizează importul în Comunitatea Europeană de untură si grăsimi topite din tări terte mentionate pe lista anexată la Decizia Comisiei 79/542/CEE, transpusă în legislatia natională prin Norma sanitară veterinară privind lista cuprinzând tările terte sau părti ale tărilor terte si conditiile de certificare veterinară, sănătate animală si publică pentru importul în Comunitatea Europeană al anumitor animale vii si al cărnii proaspete provenite de la acestea si preluarea acestor liste si conditii pentru importul în România, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 53/2005, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 20 septembrie 2005, din care este permis importul de carne proaspătă de la speciile în cauză.

2, Atunci când într-o tară mentionată la pct. 1 a existat, în ultimele 12 luni, un focar al unei boli transmisibile grave înainte de export, fiecare transport de untură sau de grăsimi topite trebuie să fie însotit de un certificat mentionat la art. 9 alin. (1) lit. b) din norma sanitară veterinară, care atestă că:

A. untură sau grăsimile topite au fost supuse unuia dintre următoarele procese de tratament termic:

(i) temperatură minimă de 70°C timp de cel putin 30 de minute; sau

(ii) temperatură minimă de 90°C timp de cel putin 15 minute; sau

(iii) temperatură minimă de 80°C într-un sistem continuu de topire;

B. atunci când untura sau grăsimile topite sunt ambalate, acestea au fost ambalate în ambalaje noi si s-au luat toate măsurile pentru a se preveni recontaminarea acestora;

C. atunci când se intentionează transportul în vrac al produsului, au fost inspectate si s-a constatat că sunt curate înainte de folosire tevile, pompele si rezervorul de transport în vrac, precum si orice alte rezervoare sau autocisterne de transport în vrac utilizate la transportul produselor de la unitatea producătoare, fie direct pe navă, fie în rezervoarele de pe tărm, fie direct la întreprinderi.

 

CAPITOLUL VI

Carne de iepure si carne de vânat de crescătorie destinate consumului uman

 

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor se asigură că se importă carne de iepure si de vânat de crescătorie, numai dacă: a) provine din tări terte incluse:

(i) pentru vânatul de crescătorie cu blană, pe lista tărilor din care carnea proaspătă a speciilor corespunzătoare poate fi importată conform Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 854/2004/CE ce stabileste reguli specifice pentru organizarea de controale oficiale privind produsele de origine animală destinate pentru consum uman;

(ii) pentru vânatul de crescătorie cu pene, pe lista tărilor din care carnea proaspătă de pasăre poate fi importată conform Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 854/2004/CE ce stabileste reguli specifice pentru organizarea de controale oficiale privind produsele de origine animală destinate pentru consum uman;

(iii) pentru carnea de iepure, pe o listă ce trebuie întocmită în baza procedurii comunitare;

b) Îndeplineste cel putin cerintele stabilite de Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 854/2004/CE ce stabileste reguli specifice pentru organizarea de controale oficiale privind produsele de origine animală destinate pentru consum uman;

c) provine din întreprinderi care oferă garantiile prevăzute la lit. b) si recunoscute oficial în baza procedurii comunitare sau, până la întocmirea listei mentionate la lit. a) pct. (iii), din întreprinderi aprobate de autoritătile competente;

d) fiecare lot de carne este însotit de certificatul de sănătate prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. b) din norma sanitară veterinară.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind utilizarea depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale în scopul echilibrării Sistemului national de transport al gazelor naturale în situatii de criză

 

În temeiul prevederilor Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, ale Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 52/2001 privind aprobarea Regulamentului de programare, functionare si dispecerizare a sistemului national de transport gaze naturale si ale Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 531/2006 privind stabilirea nivelurilor minime ale stocurilor de gaze naturale aflate în depozitele de înmagazinare subterană,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru perioada sezonului rece 2006-2007, între 1 decembrie 2006 si 1 martie 2007, Societatea Comercială „Distrigaz Sud” - S.A. si Societatea Comercială „Eon Gaz România” - S.A. vor constitui în cadrul cantitătilor de gaze naturale înmagazinate un stoc strategic de 100 milioane mc/companie, cu rol exclusiv în echilibrarea operativă a Sistemului national de transport al gazelor naturale în situatii de criză.

Art. 2. - (1) Cantitatea de cel putin 100 milioane mc/companie din volumele de gaze naturale înmagazinate în scopul prevăzut la art. 1 nu va fi considerată sursă de gaze naturale la fundamentarea balantei surse-consum si nu va fi programată pentru consum în perioada 1 decembrie 2006 - 1 martie 2007. După această dată operatorul depozitelor de înmagazinare va realiza extractia de gaze naturale cu prioritate pentru Societatea Comercială „Distrigaz Sud” - S.A. si Societatea Comercială „Eon Gaz România” - S.A., la cererea acestora.

(2) Societatea Natională a Gazelor Naturale „Romgaz” - S.A. Medias va rezerva în perioada decembrie 2006 - februarie 2007 o capacitate minimă de 3 milioane mc/zi pentru extractia stocului strategic, capacitate care nu va fi luată în considerare la stabilirea programului lunar initial de extractie.

Art. 3. - (1) Extractia gazelor naturale înmagazinate conform art. 1 se va face numai în următoarele situatii:

a) În perioade de vârf de consum, când temperatura exterioară este de -10°C sau mai mică;

b) când, desi au fost contractate de furnizorii interni si nominalizate în frontieră suficiente gaze naturale din import, conform balantei surse-consum zilnice si lunare, livrările de gaze naturale din import se situează sub nivelul nominalizărilor furnizorilor externi.

(2) Perioada maximă în care se va face extractia din depozitele în care au fost înmagazinate gazele în conditiile prevăzute la art. (1) se stabileste de către Dispeceratul National de Gaze Naturale si se comunică public Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si Ministerului Economiei si Comertului.

Art. 4. - În situatia dezechilibrelor ce pot apărea în sezonul rece, în conditiile art. 3, utilizarea cantitătilor de gaze naturale înmagazinate conform art. 1 va fi premergătoare activării statutului de întreruptibilitate în vederea echilibrării Sistemului national de transport al gazelor naturale.

Art. 5. - Pentru asigurarea securitătii în functionare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Medias are acces liber si operativ la cantitatea de gaze naturale prevăzută la art. 2, destinată exclusiv asigurării echilibrului fizic al Sistemului national de transport al gazelor naturale.

Art. 6. -. La constatarea stării de dezechilibru, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Medias, prin Dispeceratul National de Gaze Naturale, va emite o notificare către operatorul depozitelor si către Societatea Comercială „Distrigaz Sud” - S.A., respectiv Societatea Comercială „Eon Gaz România” - S.A., prin care va dispune începerea imediată a procesului de extractie a gazelor naturale din depozite.

Art. 7. - (1) Gazul extras în cadrul aplicării prezentului ordin va fi alocat prin închiderea de lună realizată de Dispeceratul National de Gaze Naturale pentru compensarea dezechilibrelor furnizorilor în următoarea ordine de prioritate:

- Societatea Comercială „Distrigaz Sud” - S.A., Societatea Comercială „Eon Gaz România” - S.A.;

- alti furnizori ai pietei reglementate;

- ceilalti furnizori/consumatori eligibili.

(2) Această prioritate către furnizori este conditionată de acordul prealabil exprimat de acestia către Societatea Comercială „Distrigaz Sud” - S.A. si Societatea Comercială „Eon Gaz România” - S.A. cu privire la pretul si conditiile de plată aplicabile acestor alocări. In cazul în care nu se ajunge la un acord privind conditiile mai sus exprimate, clientii respectivilor furnizori urmează să fie limitati/întrerupti cu prioritate.

Art. 8. - Costurile aferente constituirii si mentinerii stocurilor de gaze naturale prevăzute la art. 1 si în special cele generate de o eventuală rămânere în depozite a unei cantităti de gaze naturale după închiderea ciclului de extractie vor fi recunoscute de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. Mecanismul de recunoastere a acestor costuri va fi agreat între Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, pe de o parte, si Societatea Comercială „Distrigaz Sud” - S.A. si Societatea Comercială „Eon Gaz România” - S.A., pe de altă parte.

Art. 9. - Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Medias, Societatea Comercială „Distrigaz Sud” - S.A., Societatea Comercială „Eon Gaz România” - S.A. si Societatea Natională a Gazelor Naturale „Romgaz” - S.A. Medias, în calitate de operator al depozitelor de înmagazinare, vor stabili si vor supune aprobării Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale modalitătile de acces la cantitătile de gaze naturale prevăzute la art. 2, precum si recunoasterea costurilor aferente, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 10. - Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Medias, operatorul de piată din cadrul Dispeceratului National de Gaze Naturale si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11. - La intrarea în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 533/2006 privind utilizarea depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de la Urziceni în scopul echilibrării Sistemului national de transport al gazelor naturale în situatii de criză, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 17 august 2006, se abrogă.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2006.

Nr. 771.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră

 

În baza prevederilor art. 21 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 31 octombrie 2006.

Nr. 1.175.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea si functionarea taberelor pentru sinistrati în situatii de urgentă

 

Având în vedere prevederile art. 11 Irt. c) si d) din Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind organizarea si functionarea taberelor pentru sinistrati în situatii de urgentă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă va lua măsuri pentru aplicarea unitară a prevederilor normelor tehnice prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2006.

Nr. 1.494.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

privind organizarea si functionarea taberelor pentru sinistrati în situatii de urgentă

 

CAPITOLUL I

Principii generale

 

Art. 1. - Taberele de sinistrati se organizează înaintea, în timpul sau după manifestarea factorilor de risc potential generatori de situatii de urgentă, când capacitătile de cazare prevăzute în planurile de evacuare pentru primirea populatiei, a bunurilor materiale si a animalelor sunt insuficiente sau aufost afectate de dezastre.

Art. 2. - (1) Raioanele de dispunere a taberelor de sinistrati se stabilesc din timp de normalitate, în planurile de evacuare pentru situatii de urgentă, de către comitetele locale pentru situatii de urgentă, sunt avizate de serviciile de urgentă profesioniste si sunt aprobate de presedintii comitetelor judetene pentru situatii de urgentă, respectiv al municipiului Bucuresti sl sectoarelor acestuia.

(2) În taberele de sinistrati se asigură conditii de cazare, cu aplicarea normelor profilactice de igienă individuală si colectivă, aprovizionare cu alimente de bază si apă potabifă, hrănire, asistentă medicală, psihologică, religioasă si veterinară, mijloace de comunicatii, precum si conditii pentru desfăsurarea altor activităti necesare.

Art. 3. - La stabilirea locului de amplasare a taberei, comitetele locale pentru situatii de urgentă au în vedere ca acesta să se situeze în afara ariei afectate sau potential a fi afectată de dezastre, astfel încât să se asigure protectia populatiei, depozitarea în sigurantă a bunurilor materiale si adapostirea animalelor.

Art. 4. - (1) Decizia de instalare a taberei pentru sinistrati este luată de primarul unitătii administrativ-teritoriale sau de prefect, la propunerea comitetului pentru situatii de urgentă, în functie de amploarea dezastrului, respectiv dacă acesta afectează una sau mai multe localităti de pe raza unui judet.

(2) Decizia cuprinde evolutia situatiei la dezastre si consecintele acesteia, date privind raionul de instalare a taberei, data si ora intrării în functiune, itinerarele de deplasare si succesiunea activitătilor, organizarea conducerii, cooperării si asigurarea logistică, cereri si informări/comunicări.

(3) În cazul luării deciziei de către primarul unitătii administrativ-teritoriale, acesta informează comitetul judetean pentru situatii de urgentă în vederea transmiterii dispozitiilor către structurile cu atributii de asigurare logistică, medicală, veterinară si de ordine publică prevăzute în planurile de evacuare.

(4) Informarea cetătenilor se realizează prin transmiterea la posturile locale de radio si de televiziune sau prin alte mijloace aflate la dispozitie, la intervale scurte de timp, a comunicatelor din partea comitetelor judetene/locale pentru situatii de urgentă.

(5) Comunicatele contin informatii despre evolutia evenimentelor, măsurile si regulile pe care “trebuie să le respecte populatia, locurile de adunare ale sinistratilor, restrictii de consum, precum si locul stabilit pentru amplasarea taberei de sinistrati, avându-se în vedere posibilitatea autoevacuării.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea taberelor pentru sinistrati

 

Art. 5. - (1) Tabăra se constituie din corturi, barăci/module sau poate fi mixtă.

(2) Indiferent de tip, în cadrul taberei sunt asigurate spatii pentru locuit, prepararea si servirea hranei, igiena personală si colectivă, depozitarea bunurilor sinistratilor si a ajutoarelor umanitare, precum si asistentă medicală, religioasă si veterinată. Variantele de dispunere si de organizare a unei tabere de sinistrati sunt prezentate în anexele nr. 1a) si 1b).

(3) Asigurarea cu corturi/barăci, autospeciale pentru încălzirea apei si îmbăiere, cisterne alimentare, bucătării rulante, generatoare electrice, echipamente medicale si toalete ecologice se efectuează de către comitetul judetean pentru situatii de urgentă, conform planurilor de evacuare întocmite.

Art. 6. - Raioanele de dispunere a taberelor de sinistrati trebuie să îndeplinească următoarele cerinte:

a) terenul să fie orizontal, să nu existe posibilitatea producerii alunecărilor de teren, surpărilor, precum si manifestării efectelor altor factori de risc;

b) să existe drumuri si alte căi de acces care să permită afluirea/defluirea sinistratilor, aprovizionarea cu alimente de bază si apă potabilă;

c) să existe, în apropiere, surse de apă care să satisfacă nevoile de igienă personală si colectivă;

d) să asigure posibilităti de racordare la reteaua de alimentare cu energie electrică;

e) sa ofere conditii de protectie împotriva incendiilor.

Art. 7. - (1) În functie de posibilitătile oferite de teren, suprafata în care se organizează tabăra se împarte în portiuni dreptunghiulare prin linii longitudinale si transversale, care delimitează, în acelasi timp, si căile de acces.

(2) Tabăra se împarte în zone a căror mărime este determinată de dimensiunile si sistemul de dispunere a corturilor, barăcilor, constructiilor si instalatiilor necesare.

(3) Tabăra de sinistrati se împarte în 3 zone principale de activitate: zona pentru conducere si administrarea taberei, zona de cazare si zona activitătilor auxiliare/gospodăresti.

Art. 8. - Zona pentru conducerea si administrarea taberei cuprinde punctul de control, punctul de primire, evidentă si repartitie a sinistratilor, conducerea taberei, punctul medical, punctul de primire/distribuire a ajutoarelor si punctul de conducere si coordonare a măsurilor de ordine si sigurantă publică.

Art. 9. - (1) Zona de cazare cuprinde corturile, barăcile si constructiile destinate cazării.

(2) Locurile pentru corturi se amenajează astfel încât să permită dispunerea acestora la intervale de 2,5 m între ele, iar în adâncime, distanta să fie de 5 m.

(3) În limita spatiului si a volumului de aer al încăperii se instalează, după caz, paturi suprapuse sau nesuprapuse, respectându-se distanta de cel putin 50 cm între rânduri.

Art. 10. - (1) Zona activitătilor auxiliare/gospodăresti cuprinde: sala de mese, bucătărie, depozit de alimente, rezerva de apă potabilă, spălătorie, punct de îmbăiere, punct sanitar, punct de adunare a resturilor menajere, depozitul pentru bunurile sinistratilor, statia de iluminat/grup electrogen, autoturisme si autospeciale de interventie, autosanitare etc.

(2) Spălătoarele se dotează cu lavoare, calculându-se câte unul la 5-7 sinistrati si o băită de picioare la 40 de sinistrati.

(3) Toaletele ecologice se amenajează astfel încât să revină câte o cabină la 12-15 sinistrati.

(4) Gunoiul si resturile alimentare se îndepărtează zilnic din tabără în locuri special amenajate, care se golesc si se curătă periodic.

(5) Pentru iluminatul taberei pentru sinistrati si a încăperilor se prevede si o sursă de energie de rezervă, respectiv generator electric.

(6) Destinatia si rolul elementelor taberei pentru sinistrati sunt prezentate în anexa nr. 2.

Art. 11. - În vederea respectării regulilor de prevenire si stingere a incendiilor în tabără, se stabilesc locuri destinate pentru fumat si se dotează pichetul de incendiu cu mijloace de primă interventie, precum: unelte genistice, găleti, nisip si stingătoare etc.

Art. 12. - (1) Fiecărui sinistrat cazat în tabără i se asigură un ecuson individual de identificare care contine: numărul de ordine din registrul de primire/repartitie; numele si prenumele, seria si numărul buletinului de identitate, cortul/baraca în care este cazat.

(2) Pentru servirea mesei fiecare sinistrat primeste o cartelă individuală, iar ajutoarele se distribuie pe bază de tabel nominal.

Art. 13. - Activitatea de primire, luare în evidentă, triajul sanitar, repartitia spatiilor de cazare si depozitare se reglementează prin dispozitii interne de către comitetele locale pentru situatii de urgentă, sub coordonarea reprezentantilor inspectoratelor pentru situatii de urgentă judetene.

Art. 14. - (1) Supravegherea medicală si sanitar-veterinară se organizează si se realizează în scopuf asigurării sănătătii populatiei si a animalelor care se evacuează, al prevenirii aparitiei bolilor si epidemiilor/epizootiilor si al acordării ajutorului medical de urgenta si asistentei medicale/veterinare, în caz de îmbolnăvire sau accident.

(2) Asistenta medicală preventivă, profilactică si curativă în tabără se asigură de către personalul specializat din unitătile sanitar-teritoriale ale Ministerului Sănătătii Publice, Societătii Nationale de Cruce Rosie din România si ale altor structuri de specialitate, în baza planurilor de cooperare elaborate în acest sens de inspectoratele judetene pentru situatii de urgentă/al municipiului Bucuresti si transmise în extras acestora.

(3) Fortele si mijloacele de asigurare medicală si sanitar-veterinară se pot suplimenta, după caz, prin decizia comitetului judetean pentru situatii de urgentă.

(4) Comitetele locale pentru situatii de urgentă stabilesc, prin planul de evacuare în situatii de urgentă, locurile destinate evacuării animalelor si păsărilor la propunerea directiilor sanitar-veterinare, ai căror reprezentanti se ocupă de evidenta acestora, conform anexei nr. 3.

(5) Zona stabilită pentru evacuarea animalelor si păsărilor se situează la o distanta precizată de specialistii directiilor sanitar-veterinare si este compartimentată corespunzător necesitătilor.

Art. 15. - (1) Măsurile de ordine si sigurantă publică, paza taberei si evidenta persoanelor se realizează de structurile Ministerului Administratiei si Internelor si constau în:

a) asigurarea ordinii si sigurantei publice în tabăra de sinistrati;

b) evidenta persoanelor sinistrate dispuse în tabără;

c) paza taberei de sinistrati;

d) participarea ia distribuirea ajutoarelor umanitare.

(2) Aceste măsuri se planifică, se organizează si se desfăsoară în conformitate cu planurile de interventie si cooperare elaborate în acest scop de- inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene/al municipiului Bucuresti si transmise în extras fortelor cu care se cooperează.

Art. 16. - Fondurile financiare pentru organizarea, pregătirea si desfăsurarea activitătilor în cadrul taberei pentru sinistrati se asigură, după caz, din bugetul de stat si bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite din timp de normalitate.

Art. 17. - Logistica taberelor de sinistrati se asigură de consiliile judetene/locale, pentru populatie si angajatii proprii.

Art. 18. - Aprovizionarea cu produse alimentare si industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele pentru situatii de urgentă locale/judetene, în sistem rationalizat, conform prevederilor art. 47 din Normele privind organizarea si asigurarea evacuării în situatii de urgentă, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.184/2006.

 

CAPITOLUL III

Coordonarea activitătilor administrative în tabără

 

Art. 19. - (1) Coordonarea activitătilor administrative în tabără este asigurată de seful taberei, desemnat din rândul membrilor comitetului local pentru situatii de urgentă de către presedintele acestuia.

(2) Seful taberei se subordonează nemijlocit presedintelui comitetului local pentru situatii de urgentă si îndeplineste, în principiu, următoarele atributii:

a) organizează si încadrează personalul din tabără, precizând atributiile fiecăruia;

b) elaborează regulamentul de functionare interioară a taberei;

c) execută instruirea persoanelor care încadrează si deservesc tabăra;

d) organizează afluirea si defluirea sinistratilor si răspunde de desfăsurarea normală a activitătilor;

e) răspunde de amenajarea taberei, de organizarea si asigurarea fluxului sinistratilor, cazării acestora si de organizarea celorlalte servicii;

f) informează periodic comitetul local pentru situatii de urgentă în legătură cu primirea/repartitia sinistratilor si cu alte date privind situatia din tabără.

Art. 20. - (1) Pe timpul instalării si functionării taberei se iau măsuri pentru protejarea mediului înconjurător.

(2) În zona taberei se interzic tăierea de material lemnos, contaminarea si poluarea surselor de apă si a solului, împrăstierea deseurilor de orice natură si se iau măsuri de prevenire a distrugerii culturilor, vegetatiei, căilor de comunicatie si a zonelor protejate.

Art. 21. - La dezafectarea taberei pentru sinistrati, se iau măsuri de refacere a mediului deteriorat.

Art. 22. - Regulile principale de conduită în tabăra pentru sinistrati sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 23. - Anexele nr. 1a), 1b), 2, 3 si 4 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

 

ANEXA Nr. 1a)

 

SCHEMA DE ORGANIZARE A TABEREI PENTRU SINISTRATI(varianta “A”)

 

SCHEMA DE ORGANIZARE A TABEREI PENTRU SINISTRATI(varianta “B”)

 

ANEXA Nr. 2

 

DESTINATIA Sl ROLUL

elementelor taberei pentru sinistrati

 

1. Punctul de primire, evidentă si repartitie a sinistratilor

Este amenajat la intrarea în tabăra de sinistrati. Aici persoanele sinistrate se prezintă pentru a fi luate în evidentă de către reprezentanti ai serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, pe baza documentelor de identitate sau a declaratiei pe propria răspundere si parcurg apoi fluxul stabilit spre locurile de cazare.

Criteriile de cazare care vor fi respectate pe cât posibil sunt: starea de sănătate, starea civilă (căsătorit + copii, necăsătorit), etnie, religie.

În functie de situatiile mentionate mai sus sinistratii sunt repartizati în corturi/locuri de cazare astfel: bărbatii separat de femei si familiile grupate respectându-se aspectul religios si etnic.

2. Punctul de triaj si prim ajutor

Se constituie în cortul/baraca unde se efectuează un control medical sumar în urma căruia persoanele cu diferite afectiuni declarate sau constatate (persoane cu boli contagioase, contaminate cu substante toxice industriale, cu probleme psihice etc.) sunt îndrumate la infirmerie/izolator. Cei apti urmează mai departe fluxul.

3. Punctul de distributie a ajutoarelor (echipament) Este spatiul/cortul amenajat unde sinistratii primesc, pe

bază de semnătură, echipamentul si cazarmamentul necesare. Aceste materiale reprezintă stocul minim care trebuie constituit anterior producerii dezastrelor de către autoritătile administratiei publice locale, prin grija comitetelor pentru situatii de urgentă.

4. Depozitul pentru bunurile sinistratilor

În situatia producerii dezastrelor, persoanele sinistrate îsi iau din locuintă bunuri si materiale care pe timp scurt nu le sunt de folos, ar ocupa spatii mari în locul de cazare din tabăra de sinistrati si ar reprezenta tentatii pentru alte persoane, precum: bijuterii, obiecte de valoare, piese de mobilier, îmbrăcăminte neadecvată anotimpului etc. Pentru aceste bagaje se constituie puncte speciale de depozitare. De asemenea, se pot prezenta persoane sinistrate cu îmbrăcăminte contaminată în urma unor dezastre tehnologice, fapt deosebit de periculos într-o colectivitate. Toate aceste materiale vor fi luate în evidentă, depozitate si păstrate sub pază până la restabilirea situatiei.

5. Sectorul de cazare

În functie de numărul sinistratilor si de posibilitătile concrete din localitatea respectivă se va amplasa un număr suficient de corturi care să asigure pe timp scurt conditii minime de locuit. Pe cât posibil, în corturile unde sunt cazati copii, oameni în vârstă, femei gravide si la infirmerie se vor instala sobe, calorifere electrice sau alte elemente de încălzit care, pe timp friguros sau în conditii meteorologice dificile, să asigure un nivel termic satisfăcător.

6. Irifirmeria/punctul medical si izolatorul

În principiu se va instala într-un loc care să permită accesul imediat si va fi marcată vizibil cu semnul distinctiv cunoscut. Încadrarea cu personal medical de specialitate este absolut necesară deoarece în asemenea situatii pot apărea boli ale aparatului digestiv, boli contagioase, intoxicatii sau traumatisme, specifice colectivitătilor. O atentie deosebită se va acorda cardiacilor, diabeticilor si altor categorii de bolnavi cronici.

7. Depozitul de alimente si bucătăria

În situatii de urgentă, siguranta alimentară a populatiei si îndeosebi a cetătenilor afectati constituie o componentă de primă urgentă a activitătii de limitare si înlăturare a efectelor dezastrelor de orice natură.

8. Sala de mese

Amenajarea si dotarea sălii/cortului de servire a hranei sunt apanajul administratiei taberei. Acest punct este sensibil din punct de vedere igienico-sanitar, mai ales în conditii de campanie. Se va asigura servitul mesei în cel mult două serii, astfel încât alimentele să nu se deprecieze.

În apropiere va functiona punctul de spălare a veselei. Este deosebit de important ca vesela să fie spălată si dezinfectată centralizat pentru prevenirea îmbolnăvirilor în rândul sinistratilor.

9. Spălătoria si locul de îmbăiere

Dacă tabăra de sinistrati este organizată în localitate sau în apropierea localitătii, îmbăierea sinistratilor si spălarea efectelor se pot efectua la institutiile de profil existente sau la institutiile scolare. Dacă tabăra este organizată la distantă mai mare de localitate, este necesar să se instaleze o spălătorie de campanie si un punct de îmbăiere.

10. Rezerva de apă potabilă

Este foarte important să se asigure o cantitate suficientă de apă potabilă în locul de cazare a sinistratilor. Această rezervă se va dispune astfel încât să existe posibilităti de distributie pentru mai multi consumatori simultan. Periodic se va verifica continutul microbiologic de către laboratorul de specialitate.

11. Sectorul tehnic

Aici sunt dispuse: statia de iluminat, grupurile electrogene, autosanitarele, autospecialele pentru stingerea incendiilor, mijloacele de transport etc.

 

ANEXA Nr. 3

 

SITUATIA

persoanelor aflate în tabăra de sinistrati

 

Nr. crt.

Nume si prenume

Adresa

 

Situatia socială

Starea civilă

Starea de sănătate

 

Loc repartizat în tabără

Obs.

ocupatia

loc munca

fără ocupatie

Căsătorit

Necăsătorit

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATIA

bunurilor materiale aflate în tabăra de sinistrati

 

Nr. crt.

Nume si prenume (proprietar)

Bun material

Loc depozitare

Obs.

Denumire

Cantitate

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

SITUATIA

păsărilor si animalelor din tarc

 

Nr. crt.

 

Nume si prenume (proprietar)

 

Păsări

Animale

Denumire

Nr.

Repartizare

Denumire

Nr.

Repartizare

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

 

REGULI DE CONDUITĂ ÎN TABĂRĂ

 

1. La sosirea în tabără, prezentati-vă la biroul primire, evidentă si repartitie.

2. Declarati persoanele despre care aveti cunostintă că sunt dispărute sau decedate.

3. Declarati bunurile distruse sau pierdute.

4. La primul semn de îmbolnăvire aveti obligatia de a vă prezenta la punctul de asistentă medicală.

5. Prezentati-vă la punctul de distribuire a ajutoarelor pentru ridicarea altor bunuri.

6. Predati bunurile de valoare la biroul/punctul de primire a bunurilor.

7. Păstrati ordinea, disciplina si curătenia în incinta taberei.

8. Respectati măsurile P.S.I.

9. Serviti hrana numai în locurile amenajate special pentru acest scop.

10. Efectuati îmbăierea si spălarea echipamentului conform programelor stabilite.

11. Păstrati-vă locul repartizat în cort si în sala de mese.

12. Parcati masinile proprietate personală numai în locurile special amenajate.

13. Consumul de băuturi alcoolice este strict interzis.

14. Limitati-vă deplasarea prin tabără la strictul necesar.

15. Precizările personalului de deservire sunt obligatorii pentru toti membrii taberei.

16. Persoanele afectate de traume psihice pot beneficia de consilierea medicului psihiatru si de asistentă religioasă.

17. Părăsirea taberei fără aprobare este strict interzisă.