MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 933         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 17 noiembrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

41. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2006 privind numirea membrilor Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.297. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 466/2006 privind înfiintarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare

 

1.497. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

6. - Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din România nr. 67/2005 privind stabilirea sistemului de credite de educatie medicală continuă, pe baza căruia se evaluează activitatea de perfectionare profesională a medicilor, a criteriilor si normelor de acreditare a educatiei medicale continue, precum si a criteriilor si normelor de acreditare a furnizorilor de educatie medicală continuă

 

10. - Decizie privind componenta comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România

 

12. - Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din România nr. 7/2006 privind modificarea organizării activitătii de acordare a avizelor anuale pentru prelungirea activitătii medicilor care au împlinit vârsta legală de pensionare

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

114.132. - Decizie privind deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a Societătii Comerciale „Asigurarea Românească - ASIROM” - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2006 privind numirea membrilor Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (2) si (6) din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea politiei politice comuniste, cu modificările si completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Târău Virgiliu Leon se numeste membru al Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, în locul devenit vacant prin demisia domnului Lazea Dorin Dan, pentru durata restantă a mandatului aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 6 din 23 martie 2006.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 15 noiembrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

Lucian Augustin Bolcas

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

Teodor Viorel Melescanu

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2006.

Nr. 41.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 466/2006 privind înfiintarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si pentru abrogarea unor dispozitii din alte acte normative în domeniul sanitar, ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale buget si credite externe nr. E.N. 5.919/2006,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor consultative ale Ministerului Sănătătii Publice*), prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 466/2006 privind înfiintarea comisiilor consultative aie Ministerului Sănătătii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 19 mai 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La litera a) „Comisia de specialitate a Ministerului Sănătătii Publice”, articolul 2 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Comisia de specialitate este formată dintr-un număr variabil de personalităti ale lumii medicale, numite prin ordin de către ministrul sănătătii publice. Numărul persoanelor cu drept de vot din comisie va fi impar.”

2. La litera a) „Comisia de specialitate a Ministerului Sănătătii Publice”, articolul 3 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Comisia de specialitate îsi desfăsoară activitatea în sedinte plenare, organizate lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea presedintelui acesteia, cu acordul ministrului sănătătii publice sau al secretarului de stat coordonator.”

3. La litera a) „Comisia de specialitate a Ministerului Sănătătii Publice”, articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Presedintele, membrii si secretarul comisiei de specialitate beneficiază de o indemnizatie lunară de 10% din indemnizatia secretarului de stat, care se acordă proportional cu numărul de participări efective la sedinte.

(2) În situatia în care comisia de specialitate nu si-a desfăsurat activitatea pe parcursul unei luni, membrii acesteia nu beneficiază de indemnizatie în această perioadă.

(3) În situatia în care comisia de specialitate îsi desfăsoară activitatea o singură dată pe lună, iar unul dintre membri nu participă la sedintă, acesta nu beneficiază de indemnizatie în această perioadă.

(4) În cazul în care un membru se retrage în timpul sedintei acesta nu beneficiază de indemnizatie.

(5) În cazul în care comisia de specialitate îsi desfăsoară activitatea în mai multe sedinte într-o lună, iar unul dintre membri a lipsit la una din sedinte, acesta primeste indemnizatia proportional cu numărul de participări efective la sedinte.

(6) Cheltuielile reprezentând plata indemnizatiei lunare de 10% din indemnizatia secretarului de stat se suportă de la titlul I „Cheltuieli de personal” (articolul 01 alineatul 12) din bugetul Ministerului Sănătătii Publice, pe baza situatiei privind prezenta nominală a membrilor comisiei la sedintele desfăsurate în fiecare lună.

(7) Situatia prezentei membrilor comisiei, certificată prin semnătura presedintelui comisiei si cu avizul secretarului de stat, este depusă la serviciul financiar din cadrul Directiei generale buget si credite externe din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, lunar, până la data de 5 a lunii curente pentru luna expirată.”

4. La litera a) „Comisia de specialitate a Ministerului Sănătătii Publice”, după articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„Art. 71. - (1) Cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea în comisiile de specialitate sunt suportate de institutiile publice respective în care persoanele sunt încadrate sau unde acestea desfăsoară activitate prin integrare clinică.

(2) Cheltuielile de deplasare din alte localităti, ocazionate de participarea în Comisia de specialitate de medicină de familie, sunt suportate din bugetul Ministerului Sănătătii Publice de la titlul II „Bunuri si servicii - Deplasări, detasări, transferări”. În vederea decontării, documentele de transport se depun la serviciul financiar din cadrul Directiei generale buget si credite externe din cadrul Ministerului Sănătătii Publice până la aceeasi dată precizată la art. 7 alin. (7).

(3) Specialistii invitati la lucrările comisiei de specialitate nu beneficiază de indemnizatie si de decontarea cheltuielilor de deplasare.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicoiăescu

 

Bucuresti, 26 octombrie 2006.

Nr. 1.297.


*) Conform prevederilor art. 2. alin.(6) din Legea nr. 95/2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006 în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea „Ministerul Sănătătii” se înlocuieste cu denumirea „Ministerul Sănătătii Publice”, iar sintagma „ministrul sănătătii”, cu sintagma „ministrul sănătătii publice”.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere

 

Având în vedere prevederile art. 23 alin. (10) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale si comune

 

Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileste procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere.

(2) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere se realizează potrivit prevederilor prezentului ordin, cu respectarea conditiilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si de Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, expresiile si termenii de mai jos au următoarele întelesuri:

a) servicii publice comunitare - serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor organizate în cadrul institutiei prefectului;

b) candidati - cetătenii români si cetătenii străini cu domiciliul sau resedinta în România, care solicită examinarea pentru obtinerea permisului de conducere;

c) examinatori - lucrători ai serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, atestati potrivit art. 4.

Art. 3. - (1) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere se efectuează la serviciile publice comunitare pe a căror rază de competentă teritorială candidatii îsi au domiciliul sau resedinta.

(2) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere poate fi efectuată si în alte localităti decât în municipiul resedintă de judet în care candidatii îsi au domiciliul sau resedinta, în baza ordinului prefectului unitătii administrativ-teritoriale respective.

(3) Examinarea militarilor profesionisti, a cursantilor, elevilor si studentilor institutiilor de învătământ din sistemul national de apărare, ordine publică si securitate natională, precum si a candidatilor care solicită obtinerea permisului de conducere pentru categoriile Tv si Tb se poate efectua la serviciile publice comunitare pe a căror rază de competentă teritorială îsi are sediul unitatea care organizează cursurile de pregătire.

Art. 4. - (1) Examinarea candidatilor se efectuează de către o comisie de examinare a cărei componentă se stabileste de către seful serviciului public comunitar, pe programator.

(2) Din comisia de examinare fac parte examinatori atestati de Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 5. - (1) Examinarea candidatilor cuprinde proba teoretică si proba practică.

(2) Proba teoretică constă în indicarea variantelor corecte de răspuns la întrebările cuprinse în chestionarele de examen. Indicarea răspunsurilor corecte se face fie prin completarea unei anexe la chestionar, pe suport hârtie, fie prin utilizarea unei aplicatii informatice, avizată de Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) Proba practică cuprinde testarea conducerii unui autovehicul în poligon si/sau, după caz, în traseu, atât în localităti, cât si în afara acestora, inclusiv după lăsarea serii.

Art. 6. - (1) Examinarea candidatilor la proba teoretică se efectuează, de regulă, în limba română.

(2) În cazul candidatilor cetăteni români apartinând minoritătilor nationale, examinarea la proba teoretică se poate efectua, la cerere, în limba maternă, în conditiile art. 17 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În cazul candidatilor cetăteni străini cu domiciliul sau resedinta în România, examinarea la proba teoretică se poate efectua, la cerere, într-o limbă de circulatie internatională.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si desfăsurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere

 

SECTIUNEA 1

Organizarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere

 

Art. 7. - (1) La data depunerii dosarului de examinare, candidatii trebuie să îndeplinească conditiile referitoare la vârstă, potrivit categoriei si/sau subcategoriei pentru care se solicită permis de conducere, antecedente penale, examinarea medicală si, după caz, examinarea psihologică, prevăzute la art. 33 din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006.

(2) Pentru constituirea dosarului de examinare candidatii trebuie să depună la serviciile publice comunitare competente următoarele documente:

a) cererea-tip, semnată de candidat, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;

b) fisa de scolarizare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;

c) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate;

d) copia actului de identitate;

e) chitantele de plată a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere;

f) copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicită obtinerea unor noi categorii si/sau subcategorii;

g) avizul psihologic, până la data aderării României la Uniunea Europeană.

(3) Pentru candidatii cetăteni străini care si-au stabilit resedinta sau domiciliul în România, certificatul de cazier judiciar prevăzut la alin. (2) lit. c) este cel eliberat de Inspectoratul General al Politiei Române, potrivit legii.

(4) Candidatii cetăteni străini care si-au stabilit resedinta sau domiciliul în România, precum si candidatii cetăteni români cu domiciliul în străinătate, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), depun la dosarul de examinare documente care să facă dovada stabilirii resedintei sau domiciliului în România, în conditiile legii, si, în situatia în care nu prezintă documentul mentionat la alin. (2) lit. f), o declaratie notarială din care să rezulte că nu mai posedă un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu a fost suspendat ori anulat.

(5) Candidatii ale căror permise de conducere au fost anulate, aflati în una dintre situatiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, trebuie să depună, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2) lit. a)-e) si g), o copie a hotărârii judecătoresti de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii exercitării profesiei sau ocupatiei de conducător de vehicule, prevăzută de Codul penal, după caz, rămasă definitivă.

Art. 8. - (1) Programarea candidatilor la primul examen se stabileste de către unitătile autorizate în care acestia au urmat cursurile de pregătire teoretică si practică.

(2) Programarea candidatilor pentru sustinerea examenului, în alte situatii decât cea prevăzută la alin. (1), se solicită de către acestia.

Art. 9. - Examinarea candidatilor la proba teoretică se desfăsoară în săli adecvate acestei activităti, stabilite prin dispozitie a sefului serviciului public comunitar, cu aprobarea prefectului.

Art. 10. - (1) Examinarea candidatilor, atunci când se solicită permise de conducere pentru mai multe categorii si/sau subcategorii, se efectuează în zile diferite, pentru fiecare categorie si/sau subcategorie de permis de conducere solicitată.

(2) Perioada de examinare a candidatilor care solicită permise de conducere pentru mai multe categorii si/sau subcategorii nu trebuie să depăsească 10 zile lucrătoare de la data efectuării primei examinări.

(3) Examinarea candidatilor la fiecare dintre componentele probei practice se poate efectua de către examinatori diferiti.

Art. 11. - Examinarea candidatilor la proba teoretică are ca scop verificarea cunostintelor necesare conducătorului de vehicul, potrivit categoriei si subcategoriei de permis de conducere solicitate, si se face după cum urmează:

a) pentru permisele din categoriile A, B, BE, Tr, Tb si Tv si subcategoriile A1 si B1, pe baza unui chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie, notiunilor de prim ajutor si conduită preventivă si a notiunilor elementare de mecanică;

b) pentru permisele din categoriile C si CE si subcategoriile C1 si C1E, pe baza unui chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie, notiunilor de prim ajutor, conduită preventivă si a notiunilor elementare de mecanică, precum si a unui chestionar cu reguli specifice pentru categoria C;

c) pentru permisele din categoriile D si DE si subcategoriile D1 si D1E, pe baza unui chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie, notiunilor de prim ajutor, conduită preventivă si a notiunilor elementare de mecanică, precum si a unui chestionar cu reguli specifice pentru categoria D.

Art. 12. - (1) Chestionarele de examen si grilele de corectare folosite la proba teoretică se elaborează de Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) În functie de categoria ori de subcategoria pentru care se sustine examinarea, chestionarele contin:

a) câte 26 de întrebări referitoare la regulile de circulatie, notiunile de prim ajutor, conduita preventivă si la notiunile elementare de mecanică;

b) câte 11 întrebări referitoare la regulile specifice pentru categoria C sau D.

(3) Chestionarele de examen trebuie să cuprindă notiuni generale referitoare la toate categoriile de vehicule, care privesc:

a) dispozitiile legale în materie de circulatie rutieră, în special cele care vizează semnalizarea rutieră, regulile de prioritate si restrictiile de viteză;

b) conducătorul auto:

1. importanta unui comportament vigilent si a unei atitudini adecvate fată de alti participanti la trafic;

2. functiile de perceptie, de evaluare si de decizie, în special timpul de reactie, si modificările comportamentului conducătorului auto ca urmare a efectelor consumului de alcool, droguri si medicamente cu influente negative asupra conducerii unui autovehicul, a stărilor emotionale si a oboselii;

c) drumul:

1. normele legale referitoare la respectarea distantelor de sigurantă dintre vehicule, distantei de frânare si tinutei de drum a vehiculului în diferite conditii meteorologice si în functie de starea carosabilului;

2. riscurile de conducere legate de starea diferită a carosabilului si mai ales variatiile acestuia în functie de conditiile amosferice si de vizibilitate;

3. caracteristicile diferitelor tipuri de drumuri si dispozitiile legale conexe;

d) ceilalti paticipanti la trafic:

1. riscurile specifice în raport cu lipsa de experientă a celorlalti participanti la trafic si cu categoriile de participanti la trafic cu vulnerabilitate sporită, cum sunt: copiii, pietonii, biciclistii si persoanele cu mobilitate redusă;

2. riscurile inerente circulatiei si conducerii diferitelor tipuri de vehicule si conditiilor de vizibilitate pe care le au conducătorii acestora;

e) reglementări generale si diverse:

1. reglementări referitoare la documentele administrative necesare folosirii vehiculului;

2. reguli generale privind comportamentul pe care trebuie să îl adopte conducătorul auto în cazul producerii unui accident din care au rezultat victime omenesti (acordarea primului ajutor, prezervarea urmelor de la locul accidentului, anuntarea politiei si a salvării etc.) sau doar pagube materiale (aplicarea procedurilor de constatare amiabilă) si luarea altor măsuri pentru îndepărtarea sau diminuarea efectelor accidentului;

3. măsuri de securitate referitoare la încărcătura vehiculului si la persoanele transportate;

f) precautiile care trebuie luate la părăsirea vehiculului;

g) elementele mecanice legate de securitatea conducerii auto: posibilitatea de a sesiza defectiunile curente care pot afecta îndeosebi eficacitatea sistemului de directie, de suspensie, de frânare, rulare, farurile si semnalizatoarele, catadioptrii, oglinzile retrovizoare, spălătoarele si stergătoarele de parbriz, sistemul de esapament, centurile de sigurantă si claxonul;

h) echipamentele de sigurantă ale vehiculelor, mai ales folosirea centurilor de sigurantă si a echipamentelor de sigurantă pentru copii;

i) regulile de folosire a vehiculului referitoare la protectia mediului înconjurător: folosirea corespunzătoare a sistemului de avertizare sonoră, consumul moderat de carburant, limitarea emisiilor poluante etc.

(4) Chestionarele de examen trebuie să cuprindă si notiuni specifice categoriilor si subcategoriilor pentru care se sustine examinarea, după cum urmează:

 

A. pentru categoria A si subcategoria A1:

a) folosirea echipamentelor de protectie, cum ar fi: mănusile, cizmele, îmbrăcămintea si casca;

b) vizibilitatea motociclistilor pentru ceilalti participanti la trafic;

c) riscurile legate de diferitele conditii de circulatie, acordându-se atentie si portiunilor alunecoase de sosea, gurilor de canal, marcajelor rutiere aplicate pe carosabil, sinelor de tramvai etc;

d) elementele mecanice legate de siguranta conducerii auto, acordându-se atentie si comutatorului pentru întreruperea curentului în cazuri de urgentă, nivelului de ulei si curelei de transmisie;

 

B. pentru categoriile C, CE, D si DE si subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E:

a) regulile referitoare la timpii de conducere si perioadele de repaus, conform Regulamentului nr. 3.820/85/CEE; utilizarea dispozitivului de înregistrare prevăzut de Regulamentul nr. 3.821/85/CEE;

b) regulile referitoare la tipul de transport: de mărfuri sau de călători;

c) documentele referitoare la vehicul si la transport, necesare pentru transportul national si international de mărfuri si călători;

d) comportamentul care trebuie adoptat în caz de accident; cunoasterea măsurilor care trebuie luate după un accident sau un eveniment similar, mai ales a interventiilor de evacuare a pasagerilor, precum si cunostintele de bază în materie de prim ajutor;

e) măsurile de precautie care trebuie luate la scoaterea si înlocuirea rotilor;

f) regulile privitoare la masa si dimensiunea vehiculelor, precum si la dispozitivele de limitare a vitezei;

g) împiedicarea vizibilitătii conducătorului auto si a celorlalti participanti la trafic din cauza caracteristicilor vehiculului;

h) citirea unei hărti rutiere, planificarea unui itinerar, inclusiv folosirea sistemelor de navigatie electronice, facultativ;

i) factorii de securitate privitori la încărcătura vehiculului: controlul încărcăturii - stivuire si fixare -, dificultăti legate de anumite tipuri de încărcături, de exemplu, lichide, încărcături suspendate etc, încărcarea si descărcarea mărfurilor si folosirea materialului de încărcare, numai pentru categoriile C si CE, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E;

j) responsabilitatea conducătorului auto în ceea ce priveste transportul pasagerilor, confortul si siguranta călătorilor, transportul copiilor, controalele necesare înaintea plecării;

 

C. pentru categoriile C, CE, D si DE:

a) principiile de constructie si de functionare a următoarelor elemente: motoare cu combustie internă, circuitul fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de răcire, lichidul pentru spălătorul de parbriz), circuitul carburantului, circuitul electric, sistemul de aprindere, sistemul de transmisie (ambreiaj, cutie de viteze etc);

b) sistemul de ungere si protectia antigel;

c) principiile de constructie, montare, utilizare si întretinere a anvelopelor;

d) principiile, tipurile si functionarea principalelor piese, atasarea, folosirea si întretinerea atentă a garniturilor de frâna si dispozitivelor de limitare a vitezei;

e) principiile, tipurile si functionarea principalelor piese, atasarea, folosirea si întretinerea atentă a dispozitivelor de cuplare, numai pentru categoriile CE si DE;

f) metode pentru detectarea cauzelor de producere a penelor;

g) întretinerea preventivă a vehiculelor si reparatiile curente necesare;

h) responsabilitatea conducătorului auto în ceea ce priveste receptia, transportul si livrarea mărfurilor, conform conditiilor convenite, numai pentru categoriile C si CE.

 

SECTIUNEA a 2-a

Desfăsurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere

 

§.1. Sustinerea probei teoretice

Art. 13. - (1) Solutionarea chestionarului de examen se face prin completarea cu litera „X” a casetei sau casetelor din anexa la chestionar corespunzătoare răspunsului/răspunsurilor considerat/considerate corect/ corecte. Celelalte casete, continând răspunsurile considerate gresite, rămân necompletate.

(2) Completarea anexei la chestionar, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, se face numai cu pastă sau cerneală de culoare albastră ori neagră.

(3) Timpul afectat solutionării chestionarelor de examen este de 30 de minute, pentru cele prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. a), si de 10 minute, pentru cele prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. b).

Art. 14. - (1) Înainte de începerea probei teoretice, candidatii completează anexa la chestionar, prin înscrierea datelor personale pe fila „fată”, respectiv prin înscrierea mentiunilor referitoare la perioada de pregătire teoretică si la scoala de pregătire a conducătorilor de autovehicule absolvită, pe fila „verso”. Anexa la chestionar se semnează de către candidat pe ambele file.

(2) Candidatilor le sunt interzise efectuarea oricăror însemnări pe chestionare, folosirea de materiale ajutătoare ori a echipamentelor de comunicare sau de înregistrare, precum si consultarea între ei.

(3) Înainte de începerea probei teoretice, examinatorii au următoarele obligatii:

a) să stabilească identitatea candidatilor, prin confruntarea fizionomiei acestora cu fotografiile de pe unul dintre următoarele documente aflate în termenul de valabilitate: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pasaportul sau permisul de sedere; să verifice prezenta conform programatorului de examen;

b) să verifice chestionarele si anexele la chestionare pentru depistarea eventualelor însemnări ce ar putea influenta răspunsurile candidatilor;

c) să instruiască candidatii cu privire la modul de desfăsurare a examenului si de completare a anexei la chestionar, precum si cu privire la timpul afectat solutionării fiecărui chestionar;

d) să verifice anexele la chestionare cu privire la înscrierea datelor si a mentiunilor prevăzute la alin. (1);

e) să atentioneze candidatii cu privire la interdictiile prevăzute la aiin. 2).

Art. 15. - (1) In timpul probei teoretice, examinatorii au următoarele obligatii:

a) să supravegheze cu atentie, pe tot parcursul examenului, modul de desfăsurare a activitătii si să reverifice concordanta dintre datele consemnate pe anexa la chestionar cu cele din documentul de identitate, pentru a elimina orice încercare de substituire a candidatilor;

b) să interzică accesul în sala de examen al altor persoane decât cele prevăzute în programator, cu exceptia persoanelor cu atributii de control;

c) să întrerupă examinarea candidatilor care încearcă să promoveze examenul prin fraudă, a celor care se consultă între ei ori care consemnează răspunsurile la întrebările din chestionare pe alte materiale decât anexa la chestionar distribuită, declarându-i respinsi.

(2) În timpul probei teoretice, examinatorilor le este interzis să comunice candidatilor răspunsurile la întrebările din chestionare ori să desfăsoare alte activităti care ar împiedica supravegherea desfăsurării examinării.

Art. 16. - La expirarea timpului afectat solutionării chestionarelor de examen, anexele la chestionare si chestionarele de examen se ridică de către examinatori, care au obligatia de a le verifica în ceea ce priveste îndeplinirea obligatiilor si respectarea interdictiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) si (2).

Art. 17. - (1) Evaluarea răspunsurilor indicate pe anexele la chestionare, respectiv verificarea corectitudinii evaluării, se efectuează, pe baza grilelor de verificare corespunzătoare, separat, de către cel putin 2 membri ai comisiei de examinare nominalizati în programator.

(2) Operatiunile prevăzute la alin. (1) se pot efectua si în prezenta candidatilor.

(3) Sunt considerate gresite răspunsurile care nu corespund cu grila de verificare a chestionarului de examen, cele care prezintă stersături sau corecturi si cele care sunt indicate cu alte caractere decât litera „X” sau sunt completate cu creionul.

(4) Pentru a fi declarat admis la proba teoretică, candidatul trebuie să răspundă corect la cel putin 22 de întrebări, pentru chestionarul prevăzut la art. 12 alin. (2) lit. a), si la cel putin 8 întrebări, pentru chestionarul prevăzut la art. 12 alin. (2) lit. b).

Art. 18. - După efectuarea operatiunilor prevăzute la art. 17 alin. (1), examinatorii au următoarele obligatii:

a) să înscrie în anexa la chestionar calificativul „Admis” sau „Respins” obtinut de candidat, gradul profesional, numele si prenumele si să semneze;

b) să consemneze în programatoare seria anexei atribuite fiecărui candidat, precum si rezultatele obtinute de acesta la proba teoretică sau, după caz, mentiunile corespunzătoare referitoare la neprezentarea candidatului;

c) să comunice candidatilor declarati admisi la proba teoretică data, ora si locul pentru sustinerea probei practice de conducere;

d) să anuleze chitantele de plată a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere si să consemneze în rubrica corespunzătoare din fisa de scolarizare calificativul „Respins”.

Art. 19. - (1) Candidatii declarati respinsi la proba teoretică pot fi reprogramati pentru sustinerea unui nou examen, din oficiu sau la cerere, ocazie cu care le sunt aduse la cunostintă conditiile si documentele ce trebuie actualizate si li se restituie dosarele de examinare. Dosarele de examinare restituite vor cuprinde documentele prevăzute la art. 7, cu exceptia chitantelor de plată a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere.

(2) Candidatii declarati respinsi la proba teoretică se pot programa la un nou examen pentru sustinerea probei teoretice după cel putin 15 zile de la data la care au fost declarati respinsi, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea scolii de pregătire a conducătorilor de autovehicule.

(3) Candidatii declarati admisi la proba teoretică, care nu se prezintă la proba practică într-un termen de cel mult un an de la data absolvirii scolii de pregătire a conducătorilor de autovehicule, sunt declarati respinsi.

(4) În cazul depăsirii termenului de un an de la data absolvirii scolii de pregătire a conducătorilor de autovehicule, în situatiile prevăzute la alin. (2) si (3), examinarea pentru obtinerea permisului de conducere este conditionată de efectuarea unui nou curs de pregătire.

§. 2. Sustinerea probei practice

Art. 20. - (1) Autovehiculele folosite la proba practică trebuie să fie din categoria celor pentru care se solicită obtinerea permisului de conducere si trebuie să respecte conditiile stabilite conform anexei nr. 4.

(2) Autovehiculele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie dotate în mod obligatoriu cu:

a) dublă comandă la pedalele de ambreiaj si frână, cu exceptia motocicletelor;

b) oglinzi retrovizoare pentru candidat si examinator;

c) casetă omologată cu inscriptia „examen”.

(3) Persoanele cu handicap fizic sustin examenul cu autovehicule dotate potrivit alin. (2), adaptate infirmitătii lor.

(4) În timpul examenului, autovehiculele si remorcile nu trebuie să fie încărcate.

Art. 21. - (1) Traseele folosite la proba practică se stabilesc de politia rutieră si sunt, de regulă, altele decât cele folosite în procesul de instruire practică a cursantilor. Traseele trebuie să fie stabilite astfel încât să permită examinatorului aprecierea deprinderilor si aptitudinilor necesare conducerii în sigurantă a unui autovehicul.

(2) Modalitatea de sustinere a probei practice se stabileste prin ordin al prefectului, cu avizul Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 22. - (1) Proba practică de conducere a autovehiculelor din categoria A si subcategoria A1 se realizează numai în poligoane special amenajate, conform schitei prevăzute în anexa nr. 5, si cuprinde următoarele manevre:

a) coborârea motocicletei de pe cric cu motorul pornit si deplasarea acesteia pe o distantă de 5 m într-un spatiu cu lătimea de 0,5 m, fără ajutorul motorului, mergând alături de vehicul până la locul de plecare. Neîncadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral sau nementinerea în pozitie verticală pe cele două roti se penalizează;

b) mersul sinuos printre jaloane, constând în parcurgerea continuă cu ajutorul motorului a unui traseu printre 5 jaloane. Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;

c) executarea de opturi printre 4 jaloane, constând în efectuarea continuă a 6 astfel de manevre, câte 3 manevre într-un sens si în celălalt, cu începerea executiei din partea dreaptă a ultimului jalon. Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;

d) deplasarea în linie dreaptă, constând în parcurgerea cu ajutorul motorului a unei distante de 50 m într-un spatiu cu lătimea de 0,5 m, cu bratul stâng ridicat orizontal. Neîncadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral sau sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;

e) urcarea motocicletei pe cric. Neefectuarea acestei manevre se penalizează.

(2) Proba practică de conducere a motocicletei în poligon este promovată de candidatii care într-un interval de 4 minute nu au cumulat mai mult de 3 greseli.

Art. 23. - În timpul probei practice, examinatorii verifică modul de comportare a candidatilor, în functie de categoria vehiculului, după cum urmează:

 

A. Aptitudini si mod de comportare supuse testării, specifice pentru categoriile B si BE, respectiv pentru subcategoria B1

a) Pregătirea si controlul vehiculului din punctul de vedere al sigurantei circulatiei. Candidatii trebuie să facă dovada capacitătii de a se pregăti să conducă în sigurantă, prin respectarea următoarelor cerinte:

1. să regleze scaunul dacă este nevoie pentru a obtine o pozitie corectă;

2. să regleze oglinzile retrovizoare, centurile de sigurantă si, dacă este cazul, rezemătoarele pentru cap;

3. să se asigure că usile sunt închise;

4. să efectueze un control sumar al stării cauciucurilor, frânelor, directiei, fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de răcire, lichidul pentru spălătorul de parbriz), farurilor, dispozitivelor reflectorizante, semnalizatoarelor si claxonului;

5. să controleze elementele legate de securitatea încărcării vehiculului: caroseria, obloanele de încărcare, modul de încărcare, stivuirea încărcăturii, numai pentru categoria BE;

6. să controleze dispozitivul de tractiune si conexiunile frânei si circuitului electric, numai pentru categoria BE.

b) Manevre speciale care trebuie testate în legătură cu siguranta circulatiei, pentru categoria B si subcategoria B1. Se asigură testarea modului de executare a cel putin două manevre, dintre care o manevră de mers înapoi, dintre următoarele:

1. să efectueze o manevră de mers înapoi mentinând o traiectorie rectilinie sau să efectueze o manevră de mers înapoi cu un viraj la dreapta ori la stânga la coltul străzii, fără a părăsi banda de circulatie;

2. să facă o întoarcere printr-o manevră de mers înainte si de mers înapoi;

3. să parcheze vehiculul si să se repună în miscare dintr-un loc de stationare paralel, oblic sau perpendicular, mergând pe directia înainte ori înapoi, pe teren neted, în pantă si în rampă;

4. să frâneze pentru a opri cu precizie; executarea unei opriri de urgentă este facultativă.

c) Manevre speciale care trebuie testate din punctul de vedere al sigurantei circulatiei, pentru categoria BE:

1. să efectueze atasarea si detasarea remorcii sau semiremorcii la/de la vehiculul trăgător; manevra trebuie să înceapă cu vehiculul si remorca sau semiremorca în stationare, unul lângă celălalt (nu unul în spatele celuilalt);

2. să meargă pe directia înapoi, descriind astfel o curbă prestabilită;

3. să parcheze în sigurantă pentru încărcare/descărcare.

d) Comportamentul în trafic. Candidatii trebuie să efectueze în mod obligatoriu toate manevrele în situatii normale de trafic, în conditii de sigurantă completă si cu precautiile necesare, astfel:

1. să părăsească un loc de stationare, să plece din nou după o oprire în trafic, să iasă de pe un drum lateral;

2. să folosească drumuri drepte, să întâlnească vehicule, inclusiv în pasaje înguste;

3. să abordeze curbe;

4. să pătrundă si să traverseze intersectii si jonctiuni;

5. să schimbe directia: să vireze la dreapta sau la stânga, să schimbe banda de circulatie;

6. să intre/să iasă de pe o autostradă sau o altă cale similară, dacă este cazul; să treacă de pe banda de accelerare/iesire pe banda de decelerare;

7. să depăsească/să se intersecteze cu alte vehicule, dacă este posibil, să depăsească obstacole, cum ar fi masini care stationează, să fie depăsiti de alte vehicule, dacă este cazul;

8. să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de tramvai/de autobuz, treceri de pietoni, rampe/parite prelungite la urcare/la coborâre;

9. să fie precauti si să ia măsurile de sigurantă înainte de coborârea din vehicule.

 

B. Aptitudini si mod de comportare supuse testării, specifice pentru categoriile C, CE, D si DE, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E

a) Pregătirea si controlul tehnic al vehiculului din punctul de vedere al sigurantei traficului. Candidatii trebuie să facă dovada capacitătii de a se pregăti pentru conducerea în sigurantă, prin respectarea următoarelor cerinte:

1. să regleze scaunul pentru a obtine o pozitie corectă;

2. să regleze oglinzile retrovizoare, centurile de sigurantă si, eventual, rezemătoarele pentru cap;

3. să efectueze o verificare sumară a frânelor, directiei, farurilor, dispozitivelor reflectorizante, semnalizatoarelor si claxonului;

4. să controleze servofrâna, servodirectia, starea pneurilor, a piulitelor de fixare a rotilor, a aripilor, a parbrizului, a ferestrelor si a stergătoarelor de parbriz, a fluidelor, în special uleiul de motor, lichidul de răcire, lichidul pentru spălătorul de parbriz; să urmărească indicatiile tabloului de bord, inclusiv ale dispozitivului de înregistrare a vitezei;

5. să controleze presiunea aerului, rezervoarele de aer si suspensia;

6. să controleze elementele de securitate legate de încărcarea vehiculului: caroseria remorcii, obloanele de încărcare, mecanismul de încărcare, dacă este cazul, sistemul de închidere a cabinei, modul de încărcare, fixarea încărcăturii, numai pentru categoriile C si CE, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E;

7. să controleze mecanismul de cuplare si conexiunile sistemului de frânare si ale circuitului electric, numai pentru categoriile CE si DE, respectiv pentru subcategoriile C1E si D1E;

8. să fie capabili să ia măsurile speciale pentru securitatea vehiculului, să controleze caroseria remorcii, usile de serviciu, iesirile de urgentă, instrumentarul de acordare a primului ajutor, stingătoarele si alte echipamente de sigurantă, numai pentru categoriile D si DE, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E;

9. să citească o hartă rutieră, facultativ.

b) Manevre speciale care trebuie testate pentru siguranta circulatiei:

1. să efectueze atasarea si detasarea remorcii sau semiremorcii la/de la vehiculul trăgător, numai atentai categoriile CE si DE, respectiv pentru subcategoriile C1E si D1E; manevra trebuie să înceapă cu vehiculul si remorca în stationare unul lângă altul (nu în linie dreaptă);

2. să meargă pe directia înapoi, astfel încât să realizeze descrierea unei curbe prestabilite;

3. să parcheze în mod sigur pentru a încărca/descărca pe o rampă/pe un chei de descărcare sau pe o instalatie/ asemănătoare, numai pentru categoriile C si CE, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E;

4. să parcheze pentru a lăsa să urce sau să coboare în sigurantă călătorii unui autobuz, numai pentru categoriile D si DE, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E.

c) Comportamentul în trafic. Candidatii trebuie să efectueze în mod obligatoriu toate manevrele în situatii normale de trafic, în conditii de deplină sigurantă si luând toate precautiile necesare, astfel:

1. să părăsească un loc de stationare, să plece din nou după o oprire în trafic, să iasă de pe un drum fără prioritate;

2. să folosească drumuri drepte, să se intersecteze cu alte vehicule, inclusiv în pasaje înguste;

3. să abordeze curbe;

4. să pătrundă si să traverseze intersectii si jonctiuni;

5. să schimbe directia: să vireze la dreapta si la stânga, să schimbe banda de circulatie;

6. să intre/să iasă de pe autostradă sau de pe drumuri . similare, dacă este cazul; intrare de pe banda de accelerare si iesire pe banda de decelerare;

7. să depăsească/să se intersecteze cu alte vehicule, dacă este posibil; să depăsească obstacole, cum ar fi masini care stationează, să fie depăsiti de alte vehicule, dacă este cazul;

8. să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de tramvai/de autobuz, treceri de pietoni, rampe/pante prelungite la urcare/la coborâre;

9. să fie precauti si să ia măsurile de sigurantă înainte de coborârea din vehicule.

Art. 24. - Evaluarea probei practice se efectuează după următoarele criterii:

a) Evaluarea tine cont de usurinta candidatului de a manipula diferitele comenzi ale vehiculului si de stăpânirea de care acesta va da dovadă în încadrarea în trafic în deplină sigurantă. De-a lungul probei, examinatorul trebuie să perceapă faptul că se află în sigurantă. Greselile de conducere sau comportamentul periculos care amenintă siguranta imediată a vehiculului de examen, a călătorilor sau a altor participanti la trafic, fie că au necesitat sau nu interventia examinatorului, vor fi sanctionate cu acordarea calificativului „Respins”, examinatorul având libertatea de a hotărî dacă se impune continuarea examinării până la expirarea timpului afectat probei practice.

b) În timpul evaluării, examinatorul acordă o atentie deosebită comportamentului preventiv si calm adoptat de candidati la volan, tinând seama de stilul de conducere în ansamblu, de modul de conducere adaptat si ferm, în deplină sigurantă, în raport cu starea drumului, a conditiilor meteorologice, a actiunilor celorlalte vehicule si a celorlalti participanti la trafic, în special a celor cu vulnerabilitate sporită, cum ar fi: copiii, pietonii, biciclistii si persoanele cu mobilitate redusă; de asemenea, se va tine seama de capacitatea de anticipare si, după caz, de solutionare a situatiilor periculoase cu risc crescut de producere a accidentelor.

c) În plus fată de elementele prevăzute la lit. a) si b), examinatorul evaluează candidatul cu privire la:

1. stăpânirea vehiculului, tinând cont de următoarele: folosirea corectă a centurii de sigurantă, a oglinzilor retrovizoare, a rezemătoarei pentru cap, a scaunului; folosirea corectă a farurilor si a oricăror dotări care asigură siguranta deplasării; folosirea corectă a ambreiajului, a cutiei de viteze, a acceleratiei, a sistemelor de frânare (inclusiv a celui de-al treilea sistem de frânare, dacă este cazul), a directiei, numai pentru categoriile BE, C, CE si DE, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E si D1E; confortul călătorilor, care implică conducerea calmă, fără accelerări brutale sau frânări bruste, numai pentru categoriile D si DE, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E;

2. conducerea judicioasă si cu grijă pentru mediul înconjurător, tinând cont de turatia motorului, de treptele de viteză, de frână si de acceleratie, numai pentru categoriile BE, C, CE, D si DE, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E;

3. capacitatea de observatie: observatia panoramică, folosirea corectă a oglinzilor retrovizoare, vizibilitate la distantă mare, medie si mică;

4. prioritate/cedarea trecerii: acordarea prioritătii în intersectii si jonctiuni, cedarea trecerii în celelalte situatii (de exemplu, la schimbarea directiei de mers sau a benzii de circulatie; când execută manevre particulare);

5. încadrarea corectă pe drum, pe benzile de circulatie, în intersectiile cu sens giratoriu, în curbe, în functie de tipul si de caracteristicile vehiculului; preselectarea;

6. distanta de sigurantă: mentinerea unei distante adecvate în fată si în spate, mentinerea unei distante adecvate fată de ceilalti participanti la trafic;

7. viteză: respectarea limitelor maxime de viteză; adaptarea vitezei la conditiile meteorologice si de circulatie si, dacă este cazul, la limitele maxime de viteză, mentinerea unei viteze care să permită oprirea la distantă vizibilă si în sigurantă; corelarea vitezei cu cea a vehiculelor de aceeasi categorie;

8. comportamentul corect la semafoare, respectarea indicatiilor agentilor de politie rutieră, luarea în consideratie a indicatoarelor rutiere (interdictii sau obligatii), respectarea semnificatiei marcajelor rutiere;

9. semnalizarea în timp util, prin semnalele necesare si corecte; reactia corectă la toate semnalele date de ceilalti participanti la trafic;

10. frânare si oprire; încetinire la timp, frânare si oprire în functie de împrejurări; anticipare; folosirea diverselor sisteme de frânare sau a celor de reducere a vitezei, altele decât frâna, numai pentru categoriile C, CE, D si DE.

Art. 25. - În cadrul probei practice de conducere a autovehiculului în traseu, examinatorii sunt obligati:

a) să nu modifice locul de plecare la proba practică, comunicat candidatilor;

b) să verifice identitatea candidatilor, documentele acestora, prezenta conform programatorului de examen, precum si starea tehnică a vehiculelor cu care se efectuează proba de traseu;

c) să consemneze în anexa la chestionar, sub semnătură, mentiunile referitoare la candidatii declarati admisi la proba teoretică, care nu se prezintă la proba practică;

d) să explice candidatilor modul de desfăsurare a probei si să le comunice clar si din timp traseul ce urmează a fi parcurs;

e) să nu permită accesul în vehicul al altor persoane, cu exceptia candidatilor sau a persoanelor cu atributii de control;

f) să nu permită transmiterea de indicatii si sfaturi candidatului în timpul examinării;

g) să urmărească cu atentie modul de efectuare a manevrelor de conducere a vehiculului, să intervină în situatii deosebite când din cauza unor manevre periculoase se pot produce accidente de circulatie;

h) să nu angajeze cu candidatii discutii de altă natură decât cele legate de executarea probelor respective;

i) să nu indice candidatilor efectuarea unor manevre care ar încălca regulile de circulatie sau semnalizarea rutieră;

j) să manifeste obiectivitate în aprecierea cunostintelor si în acordarea calificativelor, având o comportare civilizată fată de candidati.

Art. 26. - (1) Examinarea la proba practică de conducere a autovehiculului în traseu se face separat pentru fiecare categorie sau subcategorie, în zile diferite.

(2) Timpul afectat probei practice trebuie să fie de minimum 25 de minute pentru categoriile B, BE si subcategoria B1 si de minimum 45 de minute pentru celelalte categorii si subcategorii, iar distanta parcursă trebuie să fie suficientă pentru ca examinatorul să poată aprecia aptitudinile si comportamentul candidatilor.

(3) În cazul în care proba practică se desfăsoară prin parcurgerea a două sau trei componente ale probei, timpii aferenti cumulati trebuie să respecte conditiile prevăzute la alin. (2).

Art. 27. - (1) Neexecutarea corectă a manevrelor prevăzute la art. 23 se penalizează de către examinator prin consemnarea, pe fila „verso” a anexei la chestionar, a literei „I” în căsutele corespunzătoare regulii încălcate, fa fiecare greseală repetată.

(2) Calculul punctelor de penalizare acumulate pentru fiecare regulă încălcată se realizează prin înmultirea punctelor de penalizare cu numărul de greseli consemnate de examinator.

Art. 28. - (1) Candidatul care cumulează cel mult 20 de puncte penalizare în timpii prevăzuti la art. 26 alin. (2) este declarat admis la proba practică.

(2) Candidatul care a depăsit punctajul maxim de penalizare înaintea expirării timpilor prevăzuti la art. 26 alin. (2) este declarat respins.

(3) Candidatul declarat respins la proba practică poate fi reprogramat pentru sustinerea unui nou examen în conditiile art. 19 alin. (1) si (2).

 

CAPITOLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 29. - (1) Restrictiile medicale, adaptările obligatorii ale autovehiculelor si aspectele administrative se înscriu la rubrica restrictii din permisul de conducere, potrivit codurilor prevăzute în anexa nr. 6.

(2) Restrictiile medicale se înscriu, potrivit reglementărilor legale, în fisa medicală.

(3) Adaptările obligatorii ale autovehiculelor pentru conducerea acestora de către persoane cu anumite dizabilităti se stabilesc de către unitatea autorizată să efectueze pregătirea candidatului, cu viza unitătii de asistentă medicală ambulatorie de specialitate autorizate, care a emis fisa medicală pentru persoana respectivă.

(4) Codurile aferente aspectelor administrative se stabilesc si se înscriu în permisul de conducere, potrivit prezentului ordin, de către personalul serviciilor publice comunitare.

(5) Cu ocazia preschimbării unor permise de conducere emise de alte state comunitare, restrictiile înscrise în acestea se preiau în permisele de conducere preschimbate.

Art. 30. - (1) La data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, examinarea candidatilor la proba teoretică se va efectua pe baza chestionarelor de examen existente, adaptate la noile prevederi legislative.

(2) Chestionarele de examen, inclusiv cele formulate în limbi de circulatie internatională si în limbile minoritătilor nationale; precum si grilele de corectare folosite la proba teoretică se elaborează „de către Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006.

(3) Până la împlinirea termenului de 6 luni, documentele prevăzute la alin. (2) se asigură, în conditiile legii, potrivit solicitărilor candidatilor, prin grija institutiilor prefectului în cadrul cărora sunt organizate serviciile publice comunitare.

Art. 31. - În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor va reatesta lucrătorii din cadrul serviciilor publice comunitare.

Art. 32. - Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 33. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 574/2005 privind organizarea si desfăsurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 19 aprilie 2005.

 

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Bucuresti, 9 noiembrie 2006.

Nr. 1.497.

 

Anexa  nr. 1

 

DOMNULE SEF SERVICIU,

 

Subsemnatul /Subsemnata ............................................................................. cu domiciliul/ resedinta în România, localitatea.................... ................................................. judetul ...................................... posesor/posesoare al/a actului de identitate  seria_____________nr.________________ eliberat/eliberată de ________________________

la data de

|_|_|_|

- |_|_| -

|_|_|,

valabil până la data de

|_|_|_| -

- |_|_| -

|_|_|,

  

anul

luna

ziua

 

anul

luna

ziua

CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|- solicit prezentarea la examenul pentru obtinerea permisului de conducere categoria/subcategoria ....................................

Mentionez că pregătirea necesară sustinerii acestui examen am efectuat-o:

- în cadrul Scolii de pregătire a conducătorilor de autovehicule ______________________________

- cu instructor auto atestat ...............................................

Anexez dosarul de examinare care cuprinde:

Ť 1. fisa de scolarizare:

Ť 2. certificat de cazier judiciar:

Ť 3. copia actului de identitate:

Ť 4. chitante de plată a laxelor aferente obtinerii permisului de conducere:

si, după caz :

Ť 5. copia permisului de conducere:

Ť 6. avizul psihologic:

Ť7. documente care să facă dovada stabilirii resedintei sau domiciliului în România, în conditiile legii:

Ť 8. declaratie notarială;

Ť 9. copia hotărârii judecătoresti de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii exercitării profesiei sau ocupatiei de conducător de vehicule.

 

Data  nasterii  -

|_|_|_|

- |_|_| -

|_|_|,

Anul

Luna

ziua

 

Semnătura

 

NOTĂ

* se completează numai în cazul în care se solicită obtinerea permisului de conducere pentru categoriile A, B, BE si subcategoriile A 1 si B1, dacă pregătirea practică a fost efectuată, conform art.29 alin.(3) din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu un instructor auto atestat în conditiile legii, care are încheiat un contract cu scoala de pregătire a conducătorilor auto în care solicitantul a efectuat pregătirea teoretică.

* * Documentele prevăzute la punctele 5-9 se solicita doar în următoarele situatii:

5. pentru persoanele care solicită obtinerea unor noi categorii si sau subcategorii:

6. până la data aderării României la Uniunea Europeană:

7. pentru cetătenii străini care si-au stabilit domiciliul sau resedinta în România si pentru cetătenii români cu domiciliul în străinătate:

8. pentru persoanele de la punctul 7, dacă nu prezintă documentul de la punctul 5. Din declaratia notarială trebuie să rezulte că solicitantul nu mai posedă un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu i-a fost suspendat sau anulat:

9. pentru cei aflati în situatiile prevăzute la art. 116 alin.(1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată.

 

ANEXA nr. 2

 

Institutia Prefectului Judetului______________________

 

Serviciul public comunitar regim permise

de conducere si înmatricularea vehiculelor

Nr.                       din

 

Nr.crt.

Data programarii la examen

Gradul profesional, numele si prenumele lucratorului care a primit si verificat dosarul

Rezultatul examenului

Categoria/

subcategoria

Data obtinerii categoriei/

subcategoriei

Semnatura examinatorului

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

Scoala de pregatire a conducatorilor

de autovehicule

..................................................

(nr. Avizului de functionare, data eliberarii)

Instructor auto atestat

.......................................

(seria si numarul atestatului, data eliberarii)

 

NOTA – se completeaza numai in cazul in care se solicita obtinerea permisului de conducere pentru categoriile A, B, BE si subcategoriile A1 si B1, daca pregatirea a fost efectuata conform art. 29 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu un instructor auto atestat in conditiile legii, care are incheiat un contract cu scoala de pregatire a conducatorilor auto in care solicitantul a efectuat pregatirea teoretica.

 

1. FISA DE SCOLARIZARE PENTRU CONDUCEREA AUTOVEHICULELOR

Nr. __________ din _________

 

 

 

CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Motivul emiterii:

Ť EXAMEN PENTRU OBTINERE PERMIS

Ť EXAMEN PENTRU ADAUGARE CATEGORII/SUBCATEGORII

Ť EXAMEN PENTRU OBTINEREA UNUI NOU PERMIS

 

Numele ..................................... Prenumele ................................ Nume anterior ..........................

Prenumele parintilor: Tata ...................... Mama ........................ Cetatenie ..................................

Sex: M Ť F Ť

Data  nasterii  -

|_|_|_|

|_|_| -

|_|_|,

Anul

Luna

ziua

 

Locul nasterii: Tara …………………………..jud. (sect) …………….. localitatea

Domiciliul: jud.(sect.) ………………….. localitatea ………………str. ……………….nr. …………bl. ……….. sc. …………… etaj ………………. ap. …………….

Act de identitate: …………………… seria ………….. nr. ……………….

 

Eliberat de ……………………….

La data de

|_|_|_|

|_|_|

|_|_|,

LOC PENTRU

FOTOGRAFIE

Marimea

3,5x3,85

color

Anul

Luna

ziua

 

Ť Nu am posedat permis de conducere

Ť Am posedat permis de conducere categoria/subcategoria …………………. care a fost anulat in anul |_|_|_|

Ť Posed permis de conducere categoria/subcategoria …………………… numarul ……………….. eliberat de

…………………..

la data de 

|_|_|_|

|_|_|

|_|_|,

Anul

Luna

ziua

 

Semnatura candidatului

Certific autenticitatea imaginii si corectitudinea datelor:

Lucrator serviciul public comunitar ________________________(grad profesional, nume si prenume), Semnatura ___________________

Operator introducere date (nume si prenume) _________________________

Semnatura ___________________

 

Chitanta reprezentând contravaloarea permisului de conducere, cu seria _________ nr.  _______

Taxa prestari servicii ____________

 

 

 - verso -

 

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

 

2. Se certifică absolvirea cursurilor de pregătire pentru sustinerea examenului în vederea obtinerii permisului de comliicere pentru calegoria/subcategoria__________, organizate de ________________, în perioada___________________.

 

DIRECTOR

___________________

nume, prenume, semnatura si stampila

SECRETAR

___________________

nume, prenume si semnatura

 

 

PROFESOR DE LEGISLATIE

___________________

nume, prenume si semnatura

INSTRUCTOR DE CONDUCERE AUTO

___________________

nume, prenume si semnatura

MEDIC

___________________

nume, prenume, semnatura, stampila si parafa

 

Anexa nr. 3

 

ANEXA

LA CHESTIONARUL NR. .....................................

 

- fată -

- verso -

 

Anexa nr.  4

 

Conditii pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele folosite pentru examinarea la proba practică

 

Categoria A:

- accesul progresiv: motocicletă fară atas cu o capacitate cilindrică mai mare de 120 cmc si a cărei viteză maximă, prin constructie, este de cel putin 100 km/h.

- acces direct: motocicletă tară atas cu o putere de cel putin35 k\V.

 

Subcatcgoria A1:

- motocicletă fară atas cu o capacitate cilindrică de cel putin 75 cmc.

 

Categoria B:

- vehicul de categoria B cu 4 roti si care trebuie să aluigă o viteză de cel putin 100 km/h.

 

Categoria B + E:

- ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria B si dintr-o remorcă cu masă maximă autorizată de cel putin 1000 kg. care atinge o viteză de cel putin 100 km/h si care nu intră în categoria B: compartimentul pentru mărfuri al remorcii trebuie să fie dintr-o caroserie închisă, cel putin la fel de lată si de înaltă ca si vehiculul: caroseria închisă poate fi si putin mai lată decât vehiculul cu conditia ca vizibilitatea spre spate să fie posibilă cu ajutorul oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculului: remorca trebuie să aibă o greutate reală de minimum 800 kg.

 

Subcatcgoria B1:

- autovehicul cu trei sau patru roti care poate atinge o viteză de cel putin 60 km/h.

 

Pagina a 2-a