MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 942         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 22 noiembrie 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.224. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.530. - Hotărâre privind completarea art. 94 din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 706/2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.395. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind achizitia de angiografe si repartitia acestora pe unitătile sanitare din reteaua Ministerului Sănătătii Publice

 

1.728. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Specificatie tehnică privind utilizarea adezivilor polimerici în constructii”, indicativ ST 050-06

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 3 si ale art. 11 pct. IX.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerile directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2006 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2006 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2006 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1 –3*) fac parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

In temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 1  noiembrie 2006.

Nr. 1.224.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.

 

HOTĂRÂRI    ALE    GUVERNULUI    ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea art. 94 din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 706/2006

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – După alineatul (4) al articolului 94 din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 706/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 2 iunie 2006, cu modificările ulterioare, se introduc trei noi alineate, alineatele (5), (6) si (7), cu următorul cuprins:

„(5) În cazul medicamentelor prevăzute în sublista C la pct. G. 21. „Diabet zaharat si boli de nutritie” din anexa nr. 2, procentul de compensare este de 100% din pretul de vânzare cu amănuntul.

(6) Lista denumirilor comerciale ale DCI-urilor, în cazul medicamentelor prevăzute în sublista C la pct. G. 21. „Diabet zaharat si boli de nutritie”, se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii publice si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(7) Lista prevăzută la alin. (6) se actualizează permanent, dar numai cu medicamente care au un pret egal cu sau mai mic decât cel existent în listă.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2006.

Nr. 1.530.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind achizitia de angiografe si repartitia acestora pe unitătile sanitare din reteaua Ministerului Sănătătii Publice

 

În conformitate cu prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 597/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, văzând Referatul de aprobare al Directiei logistică, administrativ, relatii publice si mass-media nr. 4.953 din 13 noiembrie 2006,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Ministerul Sănătătii Publice achizitionează prin licitatie organizată la nivel national angiografe pentru unitătile sanitare din reteaua proprie.

(2) Achizitiile prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice, în limita sumelor aprobate cu această destinatie din bugetul Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 2. - Lista cuprinzând unitătile sanitare beneficiare, tipul si numărul de aparate care vor fi achizitionate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Unitătile sanitare prevăzute în anexă încheie contracte de furnizare cu furnizorii desemnati câstigători, pentru tipurile si cantitătile de aparate nominalizate, la preturile adjudecate la licitatiile organizate de Ministerul Sănătătii Publice.

(2) Termenul de valabilitate a contractelor este cel stipulat în contract.

Art. 4. - (1) Decontarea contravalorii aparaturii se efectuează în baza contractelor încheiate între unitătile sanitare si furnizori, în limita sumelor repartizate cu această destinatie si pe baza documentelor justificative si a receptiei bunurilor.

(2) Unitătile sanitare beneficiare au obligatia de a transmite autoritătilor de sănătate publică copii ale următoarelor documente: procesele-verbale de receptie, facturi, note contabile.

(3) Autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia de a transmite Ministerului Sănătătii Publice situatia centralizată pe judet, anexând pentru fiecare unitate sanitară beneficiară de aparatură copii ale documentelor mentionate la alin. (2).

Art. 5. - Ministerul Sănătătii Publice, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitătile sanitare nominalizate în anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii publice,

Vlad lliescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2006.

Nr. 1.395.

 

ANEXA

 

LISTA

cuprinzând unitătile sanitare beneficiare, tipul si numărul de aparate care vor fi achizitionate

 

1. Angiografe generale

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea sanitară

Nr. bucăti

1.

Bucuresti

Spitalul Universitar de Urgentă Bucuresti

1

2.

Bucuresti

Institutul de Boli Cerebrovasculare „Dr. Vlad Voiculescu” Bucuresti

1

3.

Iasi

Spitalul Clinic de Urgentă „Sfânta Treime” Iasi

1

 

 

TOTAL:

3

 

2. Angiografe coronarografe

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea sanitară

Nr. bucăti

1.

Bihor

Spitalul Clinic Judetean Oradea

1

2.

Bucuresti

Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu” Bucuresti

1

3.

Mures

Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures

1

 

 

TOTAL:

3

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice „Specificatie tehnică privind utilizarea adezivilor polimerici în constructii”, indicativ ST 050-06

 

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 2 pct. 45 si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere procesele-verbale de avizare nr. 9 din 12 decembrie 2005 al Comitetului tehnic de specialitate

CTS12 si nr. 6 din 29 mai 2006 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică „Specificatie tehnică privind utilizarea adezivilor polimerici în constructii”, indicativ ST 050-06, elaborată de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - ÎNCERC Bucuresti, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 21 septembrie 2006.

Nr. 1.728.

 

ANEXĂ

 

SPECIFICATIE TEHNICA PRIVIND UTILIZAREA ADEZIVILOR POLIMERICI ÎN

CONSTRUCTII

INDICATIV

 

1. OBIECT SI DOMENIU DE APUCARE

 

1.1. Prezenta specificatie tehnică stabileste conditiile tehnice, criteriile si nivelurile de performantă corespunzătoare utilizării în constructii a adezivilor polimerici.

1.2. Cerintele ce trebuie realizate si mentinute pe întreaga durata de viată a adezivilor polimerici utilizati în constructii sunt cele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii.

1.3. Specificatia tehnică se adresează proiectantilor, producătorilor, utilizatorilor si beneficiarilor, în vederea luării deciziilor optime privind selectarea adezivilor functie de destinatia elementelor, subansamblurilor si ansamblurilor în cadrul constructiilor.

1.4. Suporturile pe care se aplică adezivii polimerici pot fi:

-beton

-lemn

-metal

-materiale plastice

-sticlă

-ceramică

-cărămidă

-piatră

 

2. TERMINOLOGIE

 

Terminologia prezentei reglementări este cea prevăzută în SR EN 923,SR EN ISO 10365,SR EN 235,SR EN 301,SR EN 338,SR EN 385,SR EN 386,SR EN 390,SR EN 391.

 

3. ADEZIVI POLIMERICI

 

3.1. Clasificarea adezivilor

Adezivii polimerici utilizati în constructii pot fi clasificati după mai multe criterii mentionate în tabelul nr.l.

 

Tabelul nr.l. Clasificarea adezivilor polimerici utilizati în constructii

 

Nr. crt.

Criteriu de clasificare

Tipuri

1.

 

 

 

 

 

Domeniu de utilizare

 

 

 

 

 

adezivi pentru elemente structurale:

 

beton (reparatii, consolidări)

lemn lamelat încleiat

adezivi pentru elemente nestructurale:

 

 

 

îmbrăcăminti de pardoseală si pereti (mochete, covoare cu sau fără suport textil si dale PVC, tapete, placaje)

plăci ceramice (faiantă, gresie)

lemn si derivate din lemn (tâmplărie, placaje, lambriuri)

sisteme de izolare termică (polistiren, poliuretan, vată minerală)

2.

 

Termoreactivitate

 

adezivi termorigizi

adezivi care se întăresc la temperaturi mai mari de +100 C

adezivi termoplastici

adezivi care se înmoaie la încălzire si se întăresc la răcire

3.

 

 

Domeniul termic de întărire

 

adezivi de temperatură joasă ( +5 + +25 C)

adezivi de temperatură medie(+25 + +100ºC)

adezivi de temperatură înaltă(+100°C+ +250°C)

4.

Locul de utilizare

adezivi pentru interior (neexpusi la actiunea factorilor climatici)

 

 

adezivi pentru exterior (expusi la actiunea factorilor climatici)

5.

 

Forma de prezentare

 

adezivi, monocomponenti, sub formă lichidă sau pastă

adezivi predozati, multicomponenti, sub formă lichidă, pulbere sau pastă.

6.

 

 

Compozitia chimică

 

 

anorganici

nu fac obiectul acestei reglementări

organici

 

naturali

sintetici:

- adezivi în emulsie (dispersie apoasă);

- adezivi în solventi organici; adezivi fără solventi.

 

În tabelul nr.2. sunt prezentate exemple de utilizări în constructii ale adezivilor polimerici.

 

Tabelul nr.2. Exemple de utilizări în constructii ale adezivilor polimerici

 

Nr. crt.

Tip adeziv

Componentul de bază

Exemple de utilizări în constructii

Locul de utilizare

1

Adezivi în emulsie (dispersie apoasă)

Polivinilici si copolimeri: - Acetat de polivinil - Poliacetat de vinil-etilenă

Îmbinarea prin lipire a suprafetelor din lemn, materiale plastice (dale din PVC, covor PVC cu sau fără suport textil, tapete, polistiren expandat) Între ele sau cu alte materiale de constructii (beton, plăci de gips-carton)

Interior

Poliacrilici si copolimeri

Polistiren butadienă

Poliacrilonitril

Polibutadienă si copolimeri

Policloropren

Poliizopren

Poliizobutilenă-izopren

2

Adezivi în solventi organici a) Nereactivi

Cauciuc sintetic - Policloropren - Poliizobutadienă-izopren

Adezivi de contact pentru membrane hidroizolante, îmbrăcăm in ti de pardoseală

Exterior

 

- Cauciuc butadienă-stiren - Cauciuc nitril butadienă - Poliuretani

Polivinilici si copolimeri - Policlorură de vinii si copolimeri - Acetat de polivinil si copolimeri

Lipirea tevilor din PVC rigid

Poliacrilati, polimetacrilati si copolimeri

Adezivi de contact pentru membrane hidroizolante, îmbrăcăm in ti de pardoseală

Răsini naturale - Derivati celulozici - Colofoniu si derivati

Lipiri metal-metal, metal- sticlă îmbrăcăminti pentru pardoseli cu suport textil

b). Reactivi

Precondensate (fenoplaste si aminoplaste)*

Elemente structurale din lemn (lemn lamelat încleiat)

Exterior

 

 

Poliuretani

îmbinări de elemente nestructurale din lemn

 

Epoxidici

3

Adezivi fără solventi a) reactivi

Epoxidici

Îmbinări/ reparatii îhtre/la elemente de structură din beton

Exterior

Poliuretanici

îmbinarea prin lipire a suprafetelor din diferite materiale de constructii (lemn, materiale plastice, metal) Între ele sau pe diferite suporturi (beton, metal, plăci din gips- carton)

Acrilici si derivati

Siliconi

Tiocoli

Amestecuri si aliaje - fenoli-acetat de polivinil - epoxi-gudron

Elemente structurale din lemn

b) nereactivi

Poliacetat de vinii si etilena

îmbinări de elemente nestructurale din lemn

Exterior

 

*Notă: Continutul de formaldehidă din aer (degajată sub formă de substante nevolatile în special din materialele de constructie: răsini sintetice, coloranti, etc), în interiorul unitătilor functionale, nu trebuie să depăsească valoarea de 0,035 mg/m, ca valoare medie înregistrată pe parcursul celor mai defavorabile 30 minute dintr-un interval de 24 ore.

 

3.2. Clasificarea îmbinărilor adezive

 

Îmbinările cu adezivi polimerici pot fi:

Îmbinare în dinti multipli - fig.1.a., de exemplu : pentru elemente din lemn (nestructurale sau structurale în alcătuiri compuse, cu zonele de îmbinare decalate)

- îmbinare cu suprapunere - fig.1.b., de exemplu : pentru membrane hidroizolante polimerice, ex:PVC

- îmbinare cu dublă suprapunere - fig.1.a, de exemplu : pentru elemente din lemn (nestructurale sau structurale cu fixări mecanice suplimentare)

- îmbinare la capete - fig.1.d., e.

- îmbinare oblică - fig.1.f, de exemplu : pentru elemente din lemn (nestructurale sau structurale în alcătuiri compuse, cu zonele de îmbinare decalate)

 

3.3. Clasificarea principalelor tipuri de rupere

3.3.1. În functie de suport, pot fi :

- rupere în unul din cele două suporturi, fig.2.a.

- rupere coezivă în suport, fig.2.b.

- rupere prin delaminare, fig.2.c.

3.3.2. În functie de adeziv, pot fi:

- rupere în zona coezivă, fig.2.d

- rupere specială, în zona coezivă, fig.2.e.

- rupere adezivă, fig.2.f.

- rupere în zona coezivă cu desprindere de pe suport, fig.2.g.

 

3.4. Conditii si reguli de aplicare

3.4.1. Adezivii polimerici trebuie să îndeplinească conditiile de introducere pe piată a produselor destinate utilizării în constructii (agrementare sau certificare, după caz, efectuate de un laborator autorizat).

Pentru utilizări speciale, adezivii vor avea, de asemenea, avizele speciale necesare, elaborate de organisme române autorizate.

3.4.2. Recomandările de utilizare trebuie să fie făcute de specialisti cu calificare adecvată si experientă în domeniu.

3.4.3. Adezivii polimerici utilizati în constructii trebuie să fie pusi în operă de echipe de lucru cu calificare si experientă adecvate, sub conducerea si controlul permanent al unui personal ingineresc de specialitate.

3.4.4. La punerea în operă a adezivilor polimerici se vor respecta următoarele reguli referitoare la:

a) aplicarea acestora în perioada de lucrabilitate indicată de producător;

b) utilizarea lor în perioada de garantie indicată de producător

c) transportul si depozitarea se vor face conform recomandărilor producătorului.

 

3.5. Criterii de performantă

Criteriile de performantă, nivelurile de performantă si standardele de referintă corespunzătoare adezivilor polimerici utilizati în constructii sunt prezentate în tabelele următoare.

 

3.5.1. Criterii de performantă ale adezivilor pe bază de răsini reactive pentru elemente structurale din beton

 

Adezivii polimerici pentru îmbinări/reparatii între elementele structurale din beton sunt adezivi pe bază de răsini reactive (de exemplu, răsini epoxidice), cu sau fără solventi, bi- sau tricomponenti. Criteriile si nivelurile de performantă precum si metodele de încercare recomandate pentru acest tip de adezivi sunt prezentate în tabelul nr.3.

 

Tabel. nr.3.

 

Nr. crt.

Criterii de performantă

Niveluri de performantă

Metodă de încercare recomandată

Caracteristici mecanice ale adezivului pe bază de răsini reactive

1.

Densitate aparentă

> 1500kg/m3

SR EN 1015-10:2002

2.

Rezistenta la abraziune

250mm3

SR EN 12808-2:2002

 

3.4.2. Recomandările de utilizare trebuie să fie făcute de specialisti cu calificare adecvată si experientă în domeniu.

3.4.3. Adezivii polimerici utilizati în constructii trebuie să fie pusi în operă de echipe de lucru cu calificare si experientă adecvate, sub conducerea si controlul permanent al unui personal ingineresc de specialitate.

3.4.4. La punerea în operă a adezivilor polimerici se vor respecta următoarele reguli referitoare la:

a) aplicarea acestora în perioada de lucrabilitate indicată de producător,

b) utilizarea lor în perioada de garantie indicată de producător

c) transportul si depozitarea se vor face conform recomandărilor producătorului.

 

3.5. Criterii de performantă

Criteriile de performantă, nivelurile de performantă si standardele de referintă corespunzătoare adezivilor polimerici utilizati în constructii sunt prezentate în tabelele următoare.

 

3.5.1. Criterii de performantă ale adezivilor pe bază de răsini reactive pentru elemente structurale din beton

Adezivii polimerici pentru îmbinări/reparatii între elementele structurale din beton sunt adezivi pe bază de răsini reactive (de exemplu, răsini epoxidice), cu sau fără solventi, bi- sau tricomponenti. Criteriile si nivelurile de performantă precum si metodele de încercare recomandate pentru acest tip de adezivi sunt prezentate în tabelul nr.3.

 

Tabel. nr.3.

 

Nr. crt.

Criterii de performantă

Niveluri de performantă

Metodă de încercare recomandată

 

Caracteristici mecanice ale adezivului pe bază de răsini reactive

 

1.

Densitate aparentă

>1500kg/m3

SR EN 1015-10:2002

 

2.

Rezistenta la abraziune

250mm3

SR EN 12808-2:2002

 

3.

Rezistentă la întindere prin încovoiere în stare uscată

30 N/mm2

SR EN 12808-3:2002

4.

Rezistentă la compresiune în stare uscată

45 N/mm2

SR EN 12808-3:2002

5.

Contractie

1,5 mm/m

SR EN 12808-4:2002

6.

Absorbtie de apă după 240 minute

0,l g

SR EN 12808-5:2002

7.

Aderenta la suportul de beton

1 N/mm2

SR EN 1015-12:2001

 

3.5.2. Criterii de performantă ale adezivilor pentru elemente structurale din lemn lamelat încleiat

Adezivii polimerici utilizati pentru elemente structurale din lemn pot fi bicomponenti, pe bază de răsină fenolică sau pe bază de răsină aminoplastă.

În functie de capacitatea lor de utilizare în diferite conditii climatice adezivii pentru elemente structurale din lemn pot fi de tip I sau II.

Adezivii de tip I: se utilizează pentru elemente structurale expuse total la intemperii. Adezivi de tip II : se utilizează pentru elemente structurale expuse la interior sau la exterior protejate fată de intemperii.

Criteriile si nivelurile de performantă precum si metodele de încercare recomandate pentru acest tip de adezivi sunt prezentate în tabelul nr.4.

 

Tabel. nr. 4 .

 

Nr. crt.

Criterii de performantă

Niveluri de performantă

Metodă de încercare recomandată

Caracteristici mecanice ale adezivului

1.

Rezistenta îmbinării la forfecare prin tractiune longitudinală, exprimată prin forta de rupere la forfecare prin tractiune

Forta minimă de rupere la forfecare prin tractiune a elementelor de lemn de fag lipite printr-o îmbinare în strat subtire de cca.0,1 mm

Tratament*

Tip adeziv

SR EN 302-1:2004

I

II

Forta minimă de rupere, în N

Al

2000

2000

A2

1200

1200

A3

1600

1600

A4

1200

NC

A5

1600

NC

 

 

 

Forta minimă de rupere la forfecare prin tractiune a elementelor de lemn de fag lipite printr-o îmbinare în strat gros de 1,0±0,1 mm

Tratament*

Tip adeziv

SR EN 302-1:2004

I

II

Forta minimă de rupere, înN

Al

1600

1600

A2

960

960

A3

1280

1280

A4

960

NC

A5

1280

NC

NC - încercare care nu se cere acestui tip de adeziv

 

*Tipul si durata de tratament prealabile determinării rezistentei îmbinării la forfecare prin tractiune logitudinală sunt prezentate mai jos:

 

A1 - 7 zile în atmosferă standard [ 20/65 ]1).

 

A2 - 7 zile în atmosferă standard [ 20/65 ]1),

4 zile imersiune în apă la (15 ± 5) °C.

Esantioanele sunt încercate în stare umedă.

 

A3 - 7 zile în atmosferă standard [ 20/65 ]1),

4 zile imersiune în apă la (15 ± 5) °C.

Uscare 7 zile în atmosferă standard [ 20/65 ]1)

Esantioanele sunt încercate în stare uscată.

 

A4 - 7 zile în atmosferă standard [ 20/65 ]1) ,

6 ore de imersiune în apă fiartă,

2 ore de imersiune în apă la (15 ± 5) °C.

Esantioanele sunt încercate în stare umedă.

 

A5 - 7 zile în atmosferă standard [ 20/65 ]1},

6 ore de imersiune în apă fiartă,

2 ore de imersiune în apă la (15 ± 5) °C.

Uscare 7 zile în atmosferă standard [ 20/65 ]1)

Esantioanele sunt încercate în stare uscată.

 

1) Atmosfera standard [ 20/65 ] se defineste printr-o temperatură de (20 ± 2) °C si umiditate relativă de (65±5) %

2.

 

 

 

Rezistenta la descleiere, exprimată prin delami-narea maximă

 

 

 

Tratament**

 

Tip de adeziv

SR EN 302-2:2004

 

 

 

I

II

Delaminarea2)  maximă, în%

Bl

NC

5

B2

10

NC

2) Prin delaminare maximă se întelege lungimea totală a îmbinărilor deschise măsurate pe fetele de lemn ale marginilor si exprimată în procente din lungimea totală a îmbinărilor încleiate (la lemn lamelat încleiat) expuse pe aceste suprafete.

**Tratamentele ciclice folosite prealabil determinării rezistentei la delaminare sunt prezentate în continuare.

 

Tratament

 

Metodă

Bl

B2

Imersie în apă la (15±5)°C

 

 

 

 

Presiune absolută, kPa

25±5

25±5

Durată, min

15

5

Presiune absolută, kPa

600±25

600±25

Durată, h

2

1

Număr de cicluri

2

2

Uscare

 

 

 

Temperatură, °C

28±1

65±5

Umiditate, %

30±5

<15

Viteză aer, m/s

2,25±0,25

2,25±0,25

Durată, h

96

22

Număr de cicluri si durată a tratamentului

 

Număr de cicluri complete

2

3

Durata totală, zile

8

3

 

3.

 

Rezistenta la tractiune transversală, exprimată prin forta medie perpendiculară la ruperea prin tractiune

 

Forta medie perpendiculară la ruperea prin tractiune a probei martor trebuie să fie mai mare de 2,5 kN

SR EN 302-3:2004

 

Forta medie perpendiculară la ruperea prin tractiune, după expunere la tratamentul ciclic***, trebuie să fie mai mare de 2 kN

***Epruvetele sunt supuse la 4 cicluri de tratament, fiecare tratament cuprinzând următoarele etape:

Etapa A - 24 ore la temperatura de 50±2°C si umiditatea relativă de -100%

Etapa B - 8 ore la temperatura de 10±2 C si umiditatea relativă de -100%

Etapa C - 16 ore la temperatura de 50±2 C si umiditatea relativă de <20%

4.

Rezistenta îmbinării la forfecare prin tractiune longitudinală, exprimată prin forta medie la ruperea la forfecare prin compresiune

Forta medie la ruperea la forfecare prin compresiune trebuie să fie mai mare de 30 kN

SR EN 302-4:2004

 

3.5.3. Criterii de performantă ale adezivilor pentru îmbrăcăminti de pardoseală si pereti

 

Adezivii polimerici utilizati pentru îmbrăcăminti de pardoseală si pereti sunt adezivi de contact, în general monocomponenti, pe bază de diferite răsini sintetice (policloropren, poliacrilati, etc).

Criteriile si nivelurile de performantă precum si metodele de încercare recomandate pentru acest tip de adezivi sunt prezentate în tabelul nr.5.

 

Tabel. nr.5.

 

Nr. crt.

Criterii de performantă

Niveluri de performantă

Metodă de încercare recomandată

Caracteristici mecanice ale adezivului

1.

Rezistenta la tractiune a îmbinării adezive la capete

0,5 N/mm2

SR EN 26922:2000

2.

Rezistenta la desprindere în unghi de 90

> 5 N/cm

SR EN 28510-1:2003

3.

Aderenta la suportul de beton

> 0,5 N/mm2

SR EN 1015-12:2001

 

3.5.4. Criterii de performantă ale adezivilor pentru plăci ceramice

 

Notarea adezivilor pentru plăci ceramice se face cu simbolul tipului (C, D sau R) urmată de abrevierea clasei din care face parte. Pot fi trei tipuri: adezivi pe bază de lianti minerali (C), adezivi în dispersie (D) si adezivi pe bază de răsini reactive (R).

Pentru fiecare tip putem avea clase diferite în functie de caracteristicile optionale diferite. Aceste clase sunt notate cu următoarele simboluri :

1 - Adeziv normal, cu caracteristicile prezentate în tabelul nr.5 bis, pctla, tabelul nr.6, pct.2.a, tabelul nr.7, pct.3.a

2 - Adeziv îmbunătătit, cu caracteristicile optionale care sunt necesare în conditii speciale de exploatare, prezentate în tabelul nr.5 bis, pct.lc, ld, le, tabelul nr.6, pct.2b, 2c, 2d, tabelul nr.7, pct.3b, pct.3c

F - Adeziv cu întărire rapidă, cu caracteristicile prezentate în tabelul nr.5 bis, pct.1b

T - Adeziv cu alunecare redusă, cu caracteristicile prezentate în tabelul nr.5 bis, petic tabelul nr.6, pct.2b, tabelul nr.7, pct.3b

E - Adeziv cu timp deschis-extins (numai pentru C si D îmbunătătiti), cu caracteristicile prezentate în tabelul nr.5 bis, pct.le, tabelul nr.6, pct.2d

 

3.5.4.1.Criterii de performantă ale adezivilor pe bază de lianti minerali pentru plăci ceramice (C)

 

Adezivii pe bază de lianti minerali pentru plăci ceramice (C) sunt amestecuri de lianti hidraulici, agregate si aditivi organici.

Criteriile si nivelurile de performantă precum si metodele de încercare recomandate pentru adezivii pe bază de lianti minerali pentru plăci ceramice (C) sunt prezentate în tabelul nr.5 bis.

 

Tabel, nr.5 bis

 

Nr. crt.

Criterii de performantă

Niveluri de performantă

Metodă de încercare recomandată

CARACTERISTICI FUNDAMENTALE*

1.a Adezivi pe bază de lianti minerali, cu întărire normală (C1)

1.

Aderentă initială prin tractiune

0,5 N/mm2

SR EN 1348+A1:2001

2.

Aderentă prin tractiune, după imersare în apă

0,5 N/mm2

SR EN 1348+A1:2001

3.

Aderentă prin tractiune, după îmbătrânire sub actiunea căldurii

0,5 N/mm2

SR EN 1348+A1:2001

4.

Aderentă prin tractiune, după cicluri de înghet-dezghet

0,5 N/mm2

SR EN 1348+A1:2001

5.

Timp deschis (open time): aderentă prin tractiune

0,5 N/mm2 după minimum 20 min.

SR EN 1346+A1:2001

1.b Adezivi pe bază de lianti minerali, cu întărire rapidă (C1F)

6.

Aderentă prin tractiune, după un interval scurt de timp

0,5 N/mm2 după maximum 24 h

SR EN 1348+A1:2001

7.

Timp deschis (open time): aderentă prin tractiune

0,5 N/mm2 după minimum 10 min.

SR EN 1346+A1:2001

Toate celelalte conditii ca în tabelul 1.a

SR EN 1348+A1:2001

 

CARACTERISTICI OPTIONALE

1.c CARACTERISTICI SPECIALE** (C2T)

8.

Alunecare

0,5 mm

SR EN1308+A1:2001

1.d CARACTERISTICI SUPLIMENTARE*** (C2)

9.

Aderentă initială prin tractiune

1 N/mm2

SR EN 1348+A1:2001

10.

Aderentă prin tractiune,după imersare în apă

1 N/mm2

SR EN 1348+A1:2001

11.

Aderentă prin tractiune, după îmbătrânire sub actiunea căldurii

1 N/mm2

SR EN 1348+A1:2001

12.

Aderentă prin tractiune după cicluri de înghet-dezghet

1 N/mm2

SR EN 1348+A1:2001

1.e CARACTERISTICI SUPLIMENTARE*** (C2E)

13.

Timp deschis (open time): aderentă prin tractiune

0,5 N/mm2 după minimum 30 min.

SR EN 1346+A1:2001

 

*caracteristici pe care trebuie să le aibă în mod obligatoriu un adeziv;

** caracteristici impuse pentru conditiile speciale de exploatare, unde sunt cerute niveluri de performantă sporite;

***caracteristici ale adezivului care dau informatii suplimentare despre performantele generale ale acestuia.

 

3.5.4.2. Criterii de performantă ale adezivilor în dispersie pentru plăci ceramice( D)

 

Adezivii în dispersie pentru plăci ceramice sunt amestecuri de lianti organici sub forma unei dispersii apoase de polimeri, aditivi organici si umpluturi minerale.

Criteriile si nivelurile de performantă precum si metodele de încercare recomandate pentru adezivii în dispersie pentru plăci ceramice (D) sunt prezentate în tabelul nr.6.

 

Tabelul nr.6.

 

Nr. crt.

Criterii de performantă

Niveluri de performantă

Metodă de încercare recomandată

2.a CARACTERISTICI FUNDAMENTALE* (D1)

1.

Aderentă initială prin forfecare

1 N/mm2

SR EN 1324:2001

2.

Aderentă prin forfecare, după îmbătrânire sub actiunea căldurii

1 N/mm2

SR EN 1324:2001

3.

Timp deschis (open time): aderentă prin tractiune

0,5 N/mm după minimum 20 min.

SR EN 1346+A1:2001

CARACTERISTICI OPTIONALE

2.b CARACTERISTICI SPECIALE** (D2T)

4.

Alunecare

0,5 mm

SR EN 1308+A1:2001

2.c CARACTERISTICI SUPLIMENTARE*** (D2)

5.

Aderentă după imersie în apă

0,5 N/mm2

SR EN 1324:2001

6.

Aderentă la temperatură ridicată

1 N/mm2

SR EN 1324:2001

2.d CARACTERISTICI SUPLIMENTARE*** (D2E)

7.

Timp deschis (open time) extins: aderentă prin tractiune

0,5 N/mm după minimum 30 min.

SR EN 1346+A1:2001

 

* caracteristici pe care trebuie să le aibă în mod obligatoriu un adeziv,

* * caracteristici impuse pentru conditiile speciale de exploatare, unde sunt cerute niveluri de performantă sporite;

***caracteristici ale adezivului care dau informatii suplimentare despre performantele generale ale acestuia.

 

3.5.4.3. Criterii de performantă ale adezivilor pe bază de răsini de reactie pentru plăci ceramice ( R )

Adezivii pe bază de răsini reactive pentru plăci ceramice sunt amestecuri de răsină sintetică, umpluturi minerale si aditivi organici organici care se întăresc prin reactie chimică.

Criteriile si nivelurile de performantă precum si metodele de încercare recomandate pentru adezivii pe bază de răsini reactive pentru plăci ceramice (R) sunt prezentate în tabelul nr.7.

 

Tabelul nr. 7.

 

Nr. crt.

Criterii de performantă

Niveluri de performantă

Metodă de încercare recomandată

3.a CARACTERISTICI FUNDAMENTALE* (Rl)

1.

Aderentă initială prin forfecare

2 N/mm2

SR EN 12003:2001

2.

Aderentă prin forfecare, după imersie în apă

2 N/mm2

SR EN 12003:2001

3.

Timp deschis (open time): aderentă prin tractiune

0,5 N/mm2 după minimum 20 min.

SR EN 1346+A1:2001

CARACTERISTICI OPTIONALE

3.b CARACTERISTICI SPECIALE** (R2T)

4.

Alunecare

0,5 mm

SR EN 1308+A1:2001

3.c CARACTERISTICI SUPLIMENTARE*** (R2)

5.

Aderentă prin forfecare, după soc termic

2 N/mm2

SR EN 1324:2001

 

* caracteristici pe care trebuie să le aibă în mod obligatoriu un adeziv;

** caracteristici impuse pentru conditiile speciale de exploatare, unde sunt cerute niveluri de performantă sporite;

*** caracteristici ale adezivului care dau informatii suplimentare despre performantele generale ale acestuia.

 

3.5.5. Criterii de performantă ale adezivilor pentru elemente nestructurale din lemn

Adezivii polimerici pentru elemente nestructurale din lemn sunt pe bază de diferite răsini sintetice (poliuretani, poliacetat de vinii si etilena etc). Acesti adezivi pot fi clasificati în clase de solicitare notate de la Dl la D4, în functie de conditiile de expunere si domeniile de aplicare, astfel:

1) D1 - conditii de interior

D2 - conditii de interior, supuse, pe perioade limitate, unei umidităti ridicate a aerului (mai mare de 65%)

D3 - conditii de interior, supuse, pentru timp îndelungat, unei umidităti ridicate a aerului (mai mare de 65%)

-conditii de exterior, cu protejarea îmbinării la intemperii

D4 - conditii de interior, în contact îndelungat si frecvent cu apă de condensare.

- conditii de exterior, cu expunerea îmbinării la intemperii în conditiile în care s-a aplicat o acoperire adecvată pentru exterior.

2) 1 zi - 24 ore

2) Atmosfera standard este dată de (23±2) C si (50±5)% umiditate relativă a aerului sau (20±2)°C si (65±5)% umiditate relativă a aerului

4) Nu este necesară această încercare

5) Apa trebuie să aibă aceeasi temperatură cu a atmosferei de încercare utilizată.

Criteriile si nivelurile de performantă precum si metodele de încercare recomandate pentru acest tip de adezivi sunt prezentate în tabelul nr.8.

 

 Tabelul nr. 8.

 

Nr. crt.

Criterii de performantă

Niveluri de performantă

Metodă de încercare recomandată

Caracteristici mecanice ale adezivului

 

 

Rezistenta la forfecare longitudinală a îmbinărilor supuse conditionării în functie de clasa de solicitare, N/mm

clasa de solicitare1)

 

 

Dl

D2

D3

D4

 

Natura si durata conditionării

 

1.

7 zile2) în atmosferă standard3)

10

10

10

10

SR EN 205:2003

2.

7 zile în atmosferă standard

3 ore în apă rece5)

7 zile în atmosferă standard

-4)

8

-

-

SR EN 205:2003

3.

7 zile în atmosferă standard

4 zile în apă rece5)

-

-

2

4

SR EN 205:2003

4.

7 zile în atmosferă standard

4 zile în apă rece5)

7 zile în atmosferă standard

-

-

8

 

SR EN 205:2003

5.

7 zile în atmosferă standard

6 ore în apă la fierbere

2 ore în apă rece5)

-

-

-

4

SR EN 205:2003

6.

7 zile în atmosferă standard

6 ore în apă la fierbere

2 ore în apă rece5)

7 zile în atmosferă standard

-

-

-

8

SR EN 205:2003

 

3.5.6. Criterii de performantă ale adezivilor pentru sisteme de izolare termică

 

Adezivii pentru sisteme de izolare termică exterioară sunt produse predozate sub formă de pulbere, având în compozitie lianti hidraulici, agregate minerale si aditivi polimerici.

Criteriile si nivelurile de performantă precum si metodele de încercare recomandate pentru acest tip de adezivi sunt prezentate în tabelul nr.9.

 

Tabelul nr. 9.

 

Nr. crt.

Criterii de performantă

Niveluri de performantă

Metodă de încercare recomandată

Caracteristici mecanice ale adezivului

1.

Densitate aparentă

1000-1300 kg/m3

SR EN 1015-10:2002

2.

Timp deschis (open time): aderentă prin tractiune

0,5 N/mm2 după minimum 20 min.

SR EN 1346+A1:2001

3.

Alunecare

0,5 mm

SR EN 1308+A1:2001

4.

Aderenta adezivului pe suport:

 

SR EN 13494:2003

-stare uscată

0,25 N/mm2

-după imersia în apă timp de 2 ore si uscare 2 ore

0,08 N/mm2

-după imersia în apă timp de 2 ore si uscare 7 zile

0, 25 N/mm2

5.

Aderenta adezivului la produsul termoizolant:

 

SR EN 13494:2003

-stare uscată

0,08 N/mm2

-după imersia în apă timp de 2 ore si uscare 2 ore

0,03 N/mm2

-după imersia în apă timp de 2 ore si uscare 7 zile

0,08 N/mm2

 

4. MATERIALE AUXILIARE, SCULE SI DISPOZITIVE UTILIZATE

 

4.1. Grunduri, amorse

Adezivii polimerici pot fi aplicati peste grunduri sau amorse speciale, în functie de natura chimică a produsului si de recomandările producătorului respectiv.

 

4.2. Materiale auxiliare

Materialele auxiliare utilizate sunt:

- solventi recomandati de producător pentru degresarea suprafetelor ce urmează a fi lipite si/sau pentru stergerea sculelor si dispozitivelor;

- deseuri din materiale textile, pentru curătarea sculelor si dispozitivelor,

 

4.3. Scule si dispozitive

4.3.1. Sculele si dispozitivele uzuale necesare pentru punerea în operă a adezivilor polimerici în constructii sunt:

- spatiile, spacluri plane, perii de sârmă, pentru curătarea suprafetelor;

- perii cu păr aspru, pentru desprăfuirea suprafetelor;

- pensule pentru aplicarea grundurilor sau amorselor, unde este cazul;

- dispozitiv pentru amestecarea componentelor adezivilor (în cazul adezivilor multicomponenti) sau pentru omogenizarea acestora (în cazul adezivilor monocomponenti);

- pensule, spatule, spacluri profilate, mistrii, pentru aplicarea adezivilor; pistol pentru aplicarea adezivilor (unde este cazul);

- ciocan de cauciuc sau rolă de cauciuc sau presă, pentru presarea suprafetelor îmbinate.

 

4.3.2. Aparatura utilizată pentru aplicarea adezivilor polimerici la realizarea elementelor structurale din lemn lamelat stratificat este alcătuită, în principal, din :

- dispozitive pentru supravegherea continuă a temperaturii si umiditătii relative a aerului în zonele de depozitare, de fabricatie si polimerizare;

- dispozitive pentru măsurarea umiditătii lemnului si verificarea aparatelor pentru măsurarea umiditătii;

- utilaje pentru realizarea unor îmbinări de rezistentă suficientă si fiabilă;

- scule pentru realizarea suprafetelor conform cu prescriptiile asupra tolerantelor de grosime si calitatea suprafetei;

- utilaje pentru cântărirea si amestecarea răsinii cu întăritorul, în proportiile prevăzute;

- dispozitive pentru aplicarea uniformă a cantitătilor de adeziv prescrise;

- dispozitive de strângere pentru obtinerea valorilor stabilite pentru presiune pe planurile de încleiere;

- dispozitive pentru măsurarea temperaturii si umiditătii relativă a aerului în cursul polimerizării adezivului;

- dispozitive pentru încercarea rezistentei îmbinărilor dintre lamele;

- dispozitive pentru verificarea calitătii zonelor de încleiere.

 

5. ASIGURAREA CALITĂTII

 

5.1. Conditii de punere în operă 5.1.1.Adezivi pentru elemente structurale din beton (consolidări, reparatii)

 

5.1.1.1. Adezivii se vor aplica la temperaturi ale suprafetei si a aerului cuprinse între + 5° si +30°C.

5.1.1.2. Suprafata suport (beton monolit sau prefabricat sau orice suprafată tencuită cu mortar de ciment) trebuie să fie curată, fără urme de praf, vopsea, ulei sau alte materiale neaderente iar aplicarea adezivilor trebuie să se facă la minim 28 de zile de la realizarea acestora.

 

5.1.2. Adezivi pentru elemente structurale din lemn lamelat încleiat

5.1.2.1. Continutul de umiditate a lemnului trebuie să fie între 8 si 15 %. Diferenta maximă permisă în continutul de umiditate între suprafetele de aderentă ce vor fi lipite este de 4 %. 5.1.2.2 Temperatura minimă a lemnului va fi de +15°C .

5.1.2.3. Lemnul, în special lemnul de esentă tare si cel trasat trebuie să fie rindeluit cu mai putin de 24 ore înaintea lipirii.

5.1.2.4. Temperatura mediului ambiant în timpul întăririi răsinii trebuie să fie de cel putin +20°C dacă temperatura lemnului este mai mare de +18°C si de cel putin +25°C dacă temperatura lemnului este mai mare de +15°C, iar umiditatea mai mare de 30%.

 

5.1.3.Adezivi pentru elemente nestructurale (îmbrăcăminti de pardoseală si pereti)

5.1.3.1. Temperatura optimă pentru aplicarea adezivilor este +5 -H- 30°C ;

5.1.3.2. Se aplică numai pe suprafete suport plane, uscate, stabile, degresate, lipsite de praf, ulei sau alte substante ce împiedică aderenta.

 

5.1.4.Adezivi pentru elemente nestructurale ( plăci ceramice)

5.1.4.1. Suprafata suport trebuie să fie lipsită de praf si degresată.

5.1.4.2. Adezivii pot fi aplicati la temperaturi cuprinse între +5 si + 30 °C;

 

5.1.5.Adezivi pentru elemente nestructurale (sisteme de izolare termică)

5.1.5.1.Temperatura optimă pentru aplicarea adezivului este 5 -s- 30°C si umiditate maximă a aerului de 90 %.

5.1.5.2. Se aplică numai pe suprafete suport plane, uscate, stabile, degresate, lipsite de praf, ulei sau alte substante ce împiedică aderenta iar vârsta suprafetelor de beton trebuie să fie de minim 28 de zile de la turnare.

 

5.2. Cerinte privind calitatea adezivilor

5.2.1. Se vor utiliza numai produse pentru care există Agremente Tehnice, certificate de conformitate sau marcaje de conformitate CS (CE), după caz, prevăzută în contractele încheiate cu producătorii sau furnizorii acestora, conform Hotărârii de Guvern privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii (HG nr.622/2004 modificat si completat cu HG nr.796/2005).

5.2.2. Se vor utiliza numai produse cu caracteristici egale sau superioare celor prevăzute în prezenta reglementare tehnică.

5.2.3. Conditiile de păstrare si depozitare ale componentelor adezivilor sunt precizate de producătorii acestora în fisele tehnice de produs, astfel:

a. componentele se depozitează în ambalajele originale, în spatii închise, acoperite si ventilate;

b. la punctul de lucru depozitarea se va face pe timp limitat, recomandabil în spatii acoperite.

 

6. MĂSURI DE PROTECTIA MUNCII SI SIGURANTA LA FOC

 

6.1. Măsuri de protecta muncii

6.1.1. Pe durata utilizării adezivilor polimerici în constructii se vor respecta cu strictete măsurile de protectia muncii prevăzute în:

a) Legea privind protectia muncii nr.90/1996, modificată si completată cu Legea nr. 177/2000;

b) Norme generale de protecta muncii, 2002;

c) Regulament privind protectia si igiena muncii în constructii, 1993;

 

6.2. Măsuri de sigurantă la foc

6.2.1. Pe durata utilizării adezivilor polimerici în constructii se vor respecta cu strictete măsurile de prevenire si stingere a incendiilor prevăzute în:

a) Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate de Ministerul de Interne cu Ordinul nr.775/1998;

b) Dispozitii generale de ordine interioară privind prevenirea si stingerea incendiilor, nr.001/1999;

c) Dispozitii generale privind instruirea în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor nr.002/1999;

d) Normativ de sigurantă la foc a constructiilor - P 118/1999;

e) Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora - C 300/1994;

f) OG privind apărarea împotriva incendiilor, nr.60/1997, aprobată si modificată prin Legea nr. 212/1997.

 

ANEXA Nr. 1

la specificatia tehnică

 

Fig.1. Tipuri de îmbinări

 

a) Îmbinarea în dinti multipli

 

- pentru elemente din lemn (nestructurale sau structurale în alcătuiri compuse, cu zonele de îmbinare decalate)

 

Legendă:

1 - lungimea dintelui

lt - joc(spatiu ce separă extremitatea unui dinte de baza dintelui opus)

p - pasul dintelui

bt - lătimea la vârful dintelui

 

b) Îmbinare suprapusă - pentru membrane hidroizolante

 

Legendă:

1 membrană hidroizolantă polimerică (ex:PVC)

2 - adeziv

1 - lătimea zonei de îmbinare

 

c) Dublă îmbinare suprapusă

- pentru elemente din lemn (nestructurale sau structurale cu fixări mecanice suplimentare)

 

Legendă:

1- piese care se îmbină

2 - adeziv

3 - eclise

l -  lătimea zonei de îmbinare

 

d) Îmbinare la capete

 

 

Legendă:

1 - piese care se îmbină

2 - adeziv

 

e) Îmbinare la capete

 

 

Legendă:

1 - piese care se îmbină

2 – adeziv

 

f) Îmbinare oblică

- pentru elemente din lemn (nestructurale sau structurale în alcătuiri compuse, cu zonele de îmbinare decalate)

 

Legendă:

1 - piese care se îmbină

2 - adeziv

1 - lătimea zonei de îmbinare

 

Fig.2. Tipuri de rupere

 

a) Rupere în unul din cele două suporturi

 

b) Rupere coezivă în suport

 

c) Rupere prin delaminare

 

d) Rupere în zona coezivă

 

e) Rupere specială în zona coezivă

 

f) Rupere adezivă

 

g) Rupere în zona coezivă cu desprindere de pe suport

 

ANEXA Nr. 2

la specificatia tehnică

 

DOCUMENTE NORMATIVE DE REFERINTA

 

Nr. crt.

Număr standard

Denumire standard

1.

SR EN 204:2002

Clasificarea adezivilor termoplastici pentru lemn cu aplicatii nestructurale

2.

SR EN 205:2003

Adezivi. Adezivi pentru lemn cu aplicatii nestructurale. Determinarea rezistentei la forfecare longitudinală a îmbinărilor suprapuse.

3.

SR EN 235:2003

Tapete în rulouri.Vocabular si simboluri

4.

SR EN 301:1999

Adezivi de natură fenolică si aminoplastă pentru structuri portante din lemn. Clasificare si conditii de performantă

5.

SR EN 302-1:2004

Adezivi pentru structuri portante de lemn - Metode de încercare. Partea 1: Determinarea rezistentei îmbinării la forfecare prin tractiune longitudinală

6.

SR EN 302-2:2004

Adezivi pentru structuri portante de lemn - Metode de încercare. Partea 2: Determinarea rezistentei la descleiere (Metodă de laborator)

7.

SR EN 302-3:2004

Adezivi pentru structuri portante de lemn Metode de încercare. Partea 3: Determinarea influentei atacului acid al fibrelor de lemn, ca rezultat al tratamentelor ciclice la temperatura si umiditate, asupra rezistentei la tractiune transversală

8.

SR EN 302-4:2004

Adezivi pentru structuri portante de lemn - Metode de încercare. Partea 4: Determinarea influentei contractiei lemnului asupra rezistentei la forfecare

9.

SR EN 302-6:2004

Adezivi pentru structuri portante de lemn - Metode de încercare. Partea 6: Determinarea duratei conventionale de mentinere sub presiune )

10.

SR EN 302-7:2004

Adezivi pentru structuri portante de lemn - Metode de încercare. Partea 7: Determinarea duratei conventionale de utilizare

11.

SR EN 338:2002

Lemn pentru constructie. Clase de rezistentă

12.

SR EN 385:2002

îmbinări cu plăci metalice cu dinti multipli, în lemn de constructie. Conditii de performantă si prescriptii minime de fabricatie

13.

SR EN 386:2002

Lemn lamelat încleiat. Conditii de performantă si conditii minime la fabricatie

14.

SR EN 390:1996

Lemn lamelat încleiat. Dimensiuni. Abateri admisibile

15.

SR EN 391:2002

Lemn lamelat încleiat. Încercarea la desprindere în zonele de încleiere

16.

SR EN 392:1997

Lemn lamelat încleiat. Încercarea la forfecare a zonelor încleiate

17.

SR EN 408:2004

Structuri de lemn. Lemn masiv si lemn lamelat încleiat. Determinarea anumitor proprietăti fizice si mecanice

18.

SR EN 542:2003

Adezivi. Determinarea densitătii

19.

SR EN 827:2002

Adezivi. Determinarea continutului conventional de substantă uscată si a continutului de substantă uscată la masă constantă.

20.

SR EN 923:2001

Adezivi. Termeni si definitii.

21.

SR EN 1015-10:2002

Metode de încercare a mortarelor pentru zidărie. Partea 10-Determinarea densitătii aparente a mortarului întărit.

22.

SR EN 1067:1999

Adezivi.Examinare si pregătire a esantioanelor pentru încercări

23.

SR EN 1239:2001

Adezivi. Stabilitatea la înghet-dezghet

24.

SR EN 1245:2001

Adezivi.Determinarea pH-ului.Metodă de încercare

25.

SR EN1308+A1:2001

Adezivi pentru plăci ceramice.Determinarea alunecării

26.

SR EN 1322:2001

Adezivi pentru plăci ceramice.Definitii si terminologie

27.

SR EN 1324:2001

Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea aderentei prin forfecare a adezivilor în dispersie.

28.

SR EN1346+A1:2001

Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea timpului deschis (open-time)

29.

SR EN 1348+A1:2001

Adezivi pentru plăci ceramice.Determinarea aderentei prin tractiune pentru adezivi pe bază de lianti minerali.

30.

SR EN ISO 2431:1997/AC :2003

Vopsele si lacuri. Determinarea timpului de curgere prin utilizarea cupelor de curgere.

31.

SR EN 10364:2000

Adezivi. Determinarea duratei de utilizare (“pot life”) a adezivilor multicomponenti.

32.

SR EN ISO 10365:2000

Adezivi. Clasificarea principalelor tipuri de rupere.

33.

SR EN 12004:2001

Adezivi pentru plăci ceramice.Definitii si specificatii.

34.

SR EN 12004:2001/A1:2003

Adezivi pentru plăci ceramice. Definitii si specificatii.

35.

SR EN 12004:2001/A1:2003/AC

Adezivi pentru plăci ceramice. Definitii si specificatii.

36.

SR EN 12808-2

Mortare de rosturi pentru plăci. Partea 2- Determinarea rezistentei la abraziune.

37.

SR EN 12808-3

Mortare de rosturi pentru plăci. Partea 2- Determinarea rezistentei la întindere din încovoiere si compresiune

38.

SR EN 12808-4

Mortare de rosturi pentru plăci. Partea 2- Determinarea contractiei.

39.

SR EN 12808-5

Mortare de rosturi pentru plăci. Partea 2- Determinarea absorbtiei de apă.

40.

SR EN 13494:2003

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea aderentei prin tractiune a adezivilor si a stratului de bază la materialul termoizolant

41.

SR EN 26922:2000

Adezivi. Determinarea rezistentei la tractiune a unei îmbinări adezive la capete.

42.

SR EN 28510-1:2003

Adezivi. Încercarea la desprinderea prin jupuire pentru un ansamblu lipit suport flexibil pe support rigid. Partea 1: Jupuire la 90 grade.

43.

HGR nr.622/2004

Hotărâre privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii

44.

HGR nr.766/1997

Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, interventiile în timp si postutilizarea constructiilor

45.

HGR nr.766/1997

Regulament privind stabilirea categoriei de importantă a constructiilor

46.

P 130/1999

Normativ privind urmărirea comportării în timp a constructiilor

47.

P 118/1999

Normativ de sigurantă la foc a constructiilor

48.

C 300-1994

Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora