MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 952         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 27 noiembrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

41. - Hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 29/2005 privind înfiintarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmatiilor cu privire la existenta unor centre de detentie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

32. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 719 din 24 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) si ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.626. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reconstructie pod Gura Lotrului, km 325+704, linia C.F. Podu Olt-Piatra Olt”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

29. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem între [Furnizorul de servicii tehnologice de sistem] si Compania Natională „Transelectrica” - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 29/2005 privind înfiintarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmatiilor cu privire la existenta unor centre de detentie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României

 

În temeiul dispozitiilor art. 67 din Constitutia României, republicată, si ale art. 78 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 4 din Hotărârea Senatului nr. 29/2005 privind înfiintarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmatiilor cu privire la existenta unor centre de detentie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.177 din 27 decembrie 2005, se modifică după cum urmează:

„Art. 4. - Raportul comisiei de anchetă prevăzute la art. 1 va fi prezentat până la data de 5 martie 2007.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 noiembrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2006.

Nr. 41.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 42 si al art. 60 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Vasile Cosmin Nicula, apartinând Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat, trece de la Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare la Comisia pentru buget, finante si bănci, în calitate de membru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 noiembrie 2006, cu respectarea preveaeruor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2006.

Nr. 32.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 719

din 24 octombrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) si ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) si ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali, exceptie ridicată de Asociatia Toplacer Topraisar în Dosarul nr. 31.770/2/2005 (5.166/2005) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 12 aprilie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 31.770/2/2005 (5.166/2005), Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) si ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali. Exceptia a fost ridicată de Asociatia Toplacer Topraisar într-o cauză comercială având drept obiect o contestatie la executare si suspendarea executării până la solutionarea acesteia.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 1 alin. (2) si ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2005 sunt neconstitutionale în raport cu art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală, privind principiul neretroactivitătii legii civile.

În opinia autorului exceptiei art. 2 din ordonantă, potrivit căruia contractele de vânzare-cumpărare de actiuni încheiate de Agentia Domeniilor Statului constituie titluri executorii, precum si art. 1 alin. (2) din aceasta, referitor la aplicarea unor dispozitii din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului si Agentiei Domeniilor Statului, încalcă principiile tempus regit actum si pacta sunt servanda. Încălcarea constă în aceea că aceste texte de lege se aplică si unor contracte încheiate în anul 2000, înainte de momentul intrării în vigoare a ordonantei de urgentă criticate, precum si a legii de aprobare a sa. Deoarece Legea nr. 368/2005 aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2005 fără nicio modificare asupra aspectelor de neconstitu­tionalitate sesizate, autorul exceptiei apreciază că si aceasta este neconstitutională, pentru aceleasi ratiuni expuse mai sus.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, având în vedere că art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2005, aprobată prin Legea nr. 368/2005, nu cuprinde dispozitii care să contravină principiului neretroactivitătii legii. Critica de neconstitu­tionalitate vizează, în realitate, modul de aplicare a legii, aspect ce urmează a fi analizat de instanta de judecată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Dispozitiile art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2005 sunt de imediată aplicare si produc efecte pentru viitor, aplicându-se tuturor actelor ce se regăsesc în ipoteza normei legale, fără a exista vreo referire în lege cu privire la aplicarea lor asupra actelor juridice încheiate înaintea intrării în vigoare a ordonantei criticate. Totodată, pentru ratiuni specifice, legiuitorul poate institui, pentru anumite acte juridice, caracter executoriu, astfel cum a procedat si în alte situatii (anumite acte notariale, contracte bancare sau acte juridice încheiate de institutii publice), fără ca această solutie să releve vreun fine de neconstitutionalitate. În cazul de fată, contractele de vânzare-cumpărare de actiuni încheiate de Agentia Domeniilor Statului au un roi important pentru diminuarea participării statului la viata economică si sporirea rolului capitalului privat, cât si pentru recuperarea de urgentă a sumelor de bani datorate de cumpărătorii de actiuni, sume ce se fac venit la bugetul de stat si sunt destinate atingerii obiectivelor de interes public.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2005, aprobată prin Legea nr. 368/2005, sunt constitutionale, deoarece acestea nu contravin sub niciun aspect principiului neretroactivitătii legii. Mai mult, sustinerile formulate de autorul exceptiei se referă la aplicarea în timp a legii, aspect ce nu intră în competenta Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, potrivit încheierii de sesizare a instantei, îl constituie dispozitiile art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2005, si aprobată prin Legea nr. 368/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.140 din 16 decembrie 2005. Din notele scrise ale autorului exceptiei rezultă însă că pe lângă dispozitiile art. 2 critica de neconstitutionalitate vizează si pe cele ale art. 1 alin. (2) din ordonanta mentionată, astfel că obiectul exceptiei de neconstitu­tionalitate îl constituie în realitate prevederile art. 1 alin. (2) si ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2005, care au următorul continut:

- Art. 1 alin. (2): „Dispozitiile cap. VIII, IX si X din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aplică si Agentiei Domeniilor Statului în calitate de institutie implicată în procesul de privatizare.”;

- Art. 2: „Contractele de vânzare-cumpărare de actiuni încheiate de Agentia Domeniilor Statului constituie titluri executorii.”

Autorul exceptiei consideră că aceste dispozitii legale contravin principiului neretroactivitătii legii civile, statuat în art. 15 alin. (2) din Constitutie.

Analizând conformitatea textelor de lege criticate cu prevederile constitutionale invocate, Curtea Constitutională constată următoarele:

Autorul exceptiei sustine, în esentă, că dispozitiile art. 1 alin. (2) si ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a

Guvernului nr. 64/2005 încalcă art. 15 alin. (2) din Constitutie, întrucât se aplică în mod retroactiv si contractelor de privatizare si de concesionare încheiate între Administratia Domeniilor Statului si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei în anul 2000.

Analizând criticile formulate, Curtea constată că aceste texte de lege nu contin nicio referire expresă cu privire la aplicarea lor asupra actelor juridice încheiate înaintea intrării în vigoare a ordonantei de urgentă în discutie. Reglementările legale contestate au intrat în vigoare, potrivit art. 115 alin. (5) din Constitutie, la data depunerii spre dezbatere la Camera competentă să fie sesizată si după publicarea în Monitorul Oficial al României a actului normativ si produc efecte pentru viitor. Ca atare, Curtea nu poate retine nicio contradictie între acestea si normele constitutionale prevăzute de art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală.

Totodată, Curtea observă că, în jurisprudenta sa în materie, instanta de contencios constitutional a retinut în mod constant că „o lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior si nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situatii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că în aceste cazuri legea nouă nu face altceva decât să refuze supravietuirea legii vechi si să reglementeze modul de actiune în timpul următor intrării ei în vigoare, adică în domeniul ei propriu de aplicare”. (Decizia nr. 291 din 1 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 18 august 2004). Tot referitor la principiul neretroactivitătii legii, Curtea Constitutională a mai arătat că „Legea nouă este însă aplicabilă de îndată tuturor situatiilor care se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum si tuturor efectelor produse de situatiile juridice formate după abrogarea legii vechi”. (Decizia nr. 146 din 25 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 10 mai 2004)

De altfel, Curtea observă că în realitate critica de neconstitutionalitate, constând în caracterul retroactiv al dispozitiilor de lege, se întemeiază pe modul de interpretare si aplicare al acestora, si nu pe cuprinsul lor normativ. Or, interpretarea si aplicarea reglementărilor legale în cadrul unor litigii sunt atributii ce revin în exclusivitate instantelor de judecată, si nu Curtii Constitutionale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) si ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali, exceptie ridicată de Asociatia Toplacer Topraisar în Dosarul nr. 31.770/2/2005 (5.166/2005) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială. Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 octombrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reconstructie pod Gura Lotrului, km 325+704, linia C.F. Podu Olt-Piatra Olt”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reconstructie pod Gura Lotrului, km 325+704, linia C.F. Podu Olt-Piatra Olt”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor,

Constructiilor si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii, si, în completare, din sursele proprii ale Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2006.

Nr. 1.626.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

Lâszlo Borbely

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată, potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem Între [Furnizorul de servicii tehnologice de sistem] si Compania Natională „Transelectrica” - S.A.

 

În temeiul art. 2 lit. c), al art. 9 alin. (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si i) si al art. 34 alin. (1) si (3) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, al prevederilor Codului comercial al pietei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 din 27 octombrie 2004, si al prevederilor Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2006 privind achizitia serviciilor tehnologice de sistem, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 27 iulie 2006,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul piată de energie si în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 10 noiembrie 2006,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem între [Furnizorul de servicii tehnologice de sistem] si Compania Natională „Transelectrica” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Furnizorii de servicii tehnologice de sistem si Compania Natională „Transelectrica” - S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 decembrie 2006.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/1999 pentru aprobarea unor contracte-cadru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 23 iulie 1999.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2006.

Nr. 29.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT-CADRU

de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem între [Furnizorul de servicii tehnologice de sistem] si Compania Natională „Transelectrica” - S.A.

Nr............J...............

 

            1. Părtile contractante

 

Acest Contract de vânzare/cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem (“Contract”) este încheiat la data de ... Între:

[FURNIZORUL DE SERVICII TEHNOLOGICE DE SISTEM ], societate comercială cu sediul în ... , înregistrată la Oficiul Registrului Comertului cu numărul ... , cod unic de Înregistrare nr.....cont de virament IBAN ..., deschis la...., reprezentată de ..., în calitate de vânzător

Si

C.N. TRANSELECTRICA S.A., societate comercială cu sediul în Bucuresti, Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului cu numărul J40/8060/2000, Cod unic de înregistrare nr. 13328043, cont de virament IBAN .... deschis la ... reprezentată de ... Director Directia Comercială si ... , Director Directia Financiară, Contabilitate, Patrimoniu , în calitate de cumpărător,

ambele denumite în continuare părti.

Părtile au convenit următoarele:

 

            Definitii si documente de referinta

 

Art. 1. (1) Termenii utilizati în prezentul Contract sunt definiti în anexa 1a.

(2) Documentele de referinta ale Contractului sunt prezentate in anexa 1b.

 

2. Obiectul Contractului

 

Art. 2. Obiectul Contractului constă în vânzarea de către vânzător si cumpărarea de către cumpărător a serviciilor tehnologice” de sistem în regim reglementat si concurential în conditiile aplicării Procedurii operationale „Achizitia prin licitatie a serviciilor tehnologice de sistem”, prevăzuta la punctul 2 din anexa 1b numită în continuare Procedura, si reglementarea raporturilor dintre părti privind obligatiile financiare si modalitătile de plată a următoarelor categorii de servicii:

a) rezerve de reglaj secundar;

b) rezerve de reglaj tertiar rapid ;

c) rezerve de reglaj tertiar lent;

d) putere reactivă pentru reglarea tensiunii.

Art. 3. Vânzătorul întelege si acceptă că dreptul de a vinde serviciile tehnologice de sistem mentionate în art.2 lit. a), b), si c) poate fi acordat numai dacă acesta are în portofoliu grupuri calificate de cumpărător pentru aceste categorii de servicii si este înscris ia Piata de Echilibrare conform Procedurii.

Art. 4. Cantitătile de servicii tehnologice de sistem contractate în regim reglementat si preturile aferente sunt stabilite în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE prevăzut la punctul 1 din anexa 1b si prezentate cumulat în anexele 3.1, 3.2, 3.3 si 3.4 precum si în defalcare orară în anexele 4.1, 4.2 si 4.3.

Art. 5. Cantitătile orare de servicii tehnologice de sistem contractate în conditiile Procedurii sunt prezentate în anexele 5.1, 5.2 si 5.3 precum si preturile orare si contravalorile lunare aferente sunt prezentate în anexele 6.1, 6.2 si 6.3.

 

3. Conditii de desfăsurare a tranzactiilor

 

Art. 6. Vânzătorul va vinde către cumpărător cantitătile de servicii tehnologice de sistem contractate în regim reglementat conform programelor din anexele 4.1, 4.2 si 4.3 la Contract.

Art. 7. Vânzătorul va vinde către cumpărător cantitătile de servicii tehnologice de sistem contractate în conditiile Procedurii conform programelor din anexele 5.1, 5.2 si 5.3 la Contract.

Art. 8. Serviciile contractate la art.4 si art.5 vor fi asigurate prin portofoliul de centrale/grupuri calificate pentru serviciile tehnologice de sistem al vânzătorului.

Art. 9. (1) Vânzătorul va asigura prin ofertare pe Piata de Echilibrare energia de echilibrare aferenta cantitătilor de servicii tehnologice de sistem contractate, astfel:

a) banda de reglaj secundar, în fiecare interval orar la cantitatea cumulată rezultată prin însumarea cantitătilor orare corespunzătoare din anexele

4.1 si 5.1.; banda de reglaj ofertată va fi compusă din rezerve egale de reglaj secundar de crestere si reducere de putere pentru fiecare grup ofertat apartinând vânzătorului;

b) rezerva tertiară rapidă în fiecare interval orar la cantitatea cumulată rezultată prin însumarea cantitătilor orare corespunzătoare din anexele4.2 si 5.2;

c) rezerva tertiară lentă în fiecare interval orar la cantitatea cumulată rezultată prin însumarea cantitătilor orare corespunzătoare din anexele 4.3 si 5.3

(2) Vânzătorul va asigura puterea reactivă pentru reglarea tensiunii în fiecare interval orar în conformitate cu anexa nr. 3.4.

Art. 10. (1) Cantitătile de servicii tehnologice de sistem realizate fata de cele contractate se determina conform Procedurii Operationale

„Determinarea cantitătilor de servicii tehnologice de sistem realizate fată de cele contractate” prevăzuta la punctul 3 din anexa 1b.

(2) Cantitătile de servicii tehnologice de sistem realizate in regim reglementat, respectiv in conditiile Procedurii, pe fiecare interval orar, se determina astfel:

a) pentru rezerva de reglaj secundar se considera realizata mai întâi cantitatea cu pretul orar cel mai mic dintre pretul reglementat din anexa 3.1 si cel din anexa 6.1;

b) pentru rezerva tertiară rapidă se considera realizata mai întâi cantitatea cu pretul orar cel mai mic dintre pretul reglementat din anexa 3.2 si cel din anexa 6.2 ;

c) pentru rezerva tertiară lentă se considera realizata mai întâi cantitatea cu pretul orar cel mai mic dintre pretul reglementat din anexa 3.3 si cel din anexa 6.3;

d) pentru puterea reactivă se considera cantitatea realizata la pretul reglementat din anexa 3.4.

Art. 11. Pentru fiecare interval orar, serviciile tehnologice de sistem solicitate suplimentar de către OTS cu minim 24 de ore înainte de ziua de livrare, fată de cantitătile contractate prevăzute în anexele 4 si 5, vor fi decontate la pretul cel mai mare dintre cele prevăzute în anexele 3 si 6 corespunzătoare.

Art. 12. Pentru nerealizarea serviciilor tehnologice de sistem prevăzute la art.9

alin. (1) lit.a), b) si c), vânzătorul se obligă să plătească cumpărătorului o penalizare specifică corespunzătoare fa 200% din pretul de contract pentru cantitătile de servicii tehnologice de sistem contractate si nerealizate, după aplicarea prevederilor art. 10 lit. a), b) si respectiv c).

 

4. Obligatiile vânzătorului

 

Art. 13. Vânzătorul are următoarele obligatii:

a) să respecte reglementările ANRE privind achizitia în regim reglementat si prevederile Procedurii;

b) să asigure în totalitate fiecare categorie de serviciu contractat prin ofertarea pe Piata de Echilibrare a energiei de echilibrare corespunzătoare cantitătilor contractate pentru fiecare categorie de serviciu tehnologic de sistem;

c) să obtină si să mentină toate autorizatiile, licentele si/sau aprobările necesare îndeplinirii obligatiilor proprii;

d) să informeze UnO - DEN despre orice eveniment produs în instalatiile proprii care are consecinte asupra sigurantei în functionarea SEN;

e) să asigure mentinerea în functiune a echipamentelor proprii necesare legăturilor de telecomunicatii operative directe ale treptelor de dispecer;

f) să efectueze lucrările de exploatare si întretinere pentru instalatiile proprii si statiile de transformare, aflate în gestiunea proprie;

g) să plătească cumpărătorului penalizarea specificată în art.12 pentru cantitătile de servicii tehnologice de sistem contractate si nerealizate.

 

5. Drepturile vânzătorului

 

Art. 14. Vânzătorul are următoarele drepturi:

a) să factureze contravaloarea serviciilor tehnologice de sistem contractat la valoarea stabilită conform capitolului 6 si majorări de întârziere conform art.23, dacă este cazul;

b) să încaseze la termenul stabilit contravaloarea facturilor emise conform lit. a);

c) să initieze modificarea si/sau completarea Contractului sau a anexelor la acesta ori de câte ori părtile convin acest lucru;

d) În situatii justificate, notificate de vânzător cu 10 zile înainte de luna de contract, vânzătorul are dreptul cu acordul cumpărătorului, de a cesiona drepturile si obligatiile acestui contract referitoare la cantitătile contractate in regim reglementat către un alt furnizor semnatar de contract de servicii tehnologice de sistem, prin semnarea unei conventii tripartite conform anexei 7 in care se păstrează pretul serviciului tehnologic de sistem cesionat; noul furnizor preia în acest fel obligatiile si drepturile contractuale ale vânzătorului în perioada respectivă.

 

6. Obligatiile Cumpărătorului

 

Art. 15. Cumpărătorul are următoarele obligatii:

a) să respecte prevederile Procedurii;

b) să respecte prevederile Procedurii Operationale „Determinarea cantitătilor de servicii tehnologice de sistem realizate fată de cele contractate” prevăzuta la punctul 3 din anexa 1b;

c) să plătească vânzătorului serviciile tehnologice de sistem contractate la preturile prevăzute în anexele 3 si 6, in conditiile prevederilor art. 11, pentru fiecare interval orar al perioadelor de achizitie;

d) să asigure dezvoltarea, exploatarea si întretinerea infrastructurii de telecomunicatii si aplicarea programelor software necesare achizitionării st prelucrării datelor de proces si a datelor obtinute din măsurători;

e) să pună la dispozitia vânzătorului toate datele de interes privitoare la cantitătile de servicii tehnologice de sistem realizate conform prezentului contract;

f) să respecte reglementările stabilite în prescriptii si norme în vigoare, necesare pentru functionarea normală a SEN;

g) să obtină si mentină toate autorizatiile si licentele necesare îndeplinirii obligatiilor proprii.

 

7. Drepturile cumpărătorului

 

Art. 16. Cumpărătorul are următoarele drepturi:

a) să beneficieze de serviciile asigurate de vânzător, în conformitate cu prevederile prezentului contract, prevederile „Codului tehnic al retelei de transport” prevăzut la pct. 5 din anexa 1b, si prevederile Procedurii;

b) să stabilească cantitătile realizate de servicii tehnologice de sistem, în conformitate cu reglementările în vigoare;

c) să solicite vânzătorului datele privind serviciile vândute în conformitate cu prezentul contract;

d) să solicite vânzătorului o penalizare specifică în conformitate cu art.12 pentru cantitătile de servicii tehnologice de sistem contractate si nerealizate.

 

8. Termene si conditii de plată

 

Art. 17. Contravaloarea serviciilor tehnologice de sistem ce urmează a fi facturată si încasată de către vânzător de la cumpărător, conform acestui contract, în fiecare lună contractuală se determină pentru cantitătile de servicii tehnologice de sistem contractate, la preturile din anexele 3 si 6, precum si în conditiile prevăzute în art. 11,

Art. 18. Pe întreaga durată a contractului, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la începutul lunii calendaristice care urmează lunii în care s-au prestat serviciile contractate, vânzătorul va întocmi o factură pentru fiecare categorie de serviciu tehnologic de sistem contractat.

Art. 19. Pe întreaga durată a contractului, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la începutul lunii calendaristice care urmează lunii în care s-au prestat serviciile contractate, cumpărătorul va întocmi o factură pentru penalitătile stabilite în conformitate cu art. 12 pentru cantitătile de servicii tehnologice de sistem contractate si nerealizate.

Art. 20. În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea facturii pentru serviciile

contractate în luna contractuală, cumpărătorul va plăti către vânzător contravaloarea serviciilor facturate pentru luna contractuală respectivă.

Art. 21. În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea facturii pentru penalitătile referitoare la luna contractuală, vânzătorul va plăti către cumpărător contravaloarea penalitătilor facturate pentru luna contractuală respectivă.

Art. 22. Părtile confirmă că au agreat reciproc băncile prin care să se desfăsoare derularea plătilor. Acestea sunt cele mentionate la capitolul 1 din prezentul contract sau, în cazul vânzătorului, banca specificata în facturile emise de acesta în baza prezentului contract.

Art. 23. În cazul neîndeplinirii în termen de 30 de zile de la data scadentei a obligatiilor prevăzute la art.20, cumpărătorul va plăti în afara sumei datorate, majorări de întârziere la această sumă, corespunzătoare ca procent majorării de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, până în ziua plătii (exclusiv). Valoarea totală a penalitătilor nu poate depăsi valoarea sumei datorate.

Art. 24. (1) În cazul în care o sumă facturată este contestată integral sau partial de cumpărător acesta va efectua plata sumei necontestate si va înainta, în termen de 5 zile financiare de la primirea facturii, o notă explicativă către vânzător cuprinzând obiectiile sale. Vânzătorul analizează contestatia primită si în termen de 5 zile financiare de la primirea ei transmite cumpărătorului punctul său de vedere privind contestatia.

(2) Eventualele corectii sau regularizări rezultate prin rezolvarea contestatiei pe cale amiabilă sau prin hotărâre judecătorească definitivă vor fi efectuate în termen de 5 zile financiare de la rezolvare.

Art. 25. Plata facturilor prevăzute conform capitolului 8 va fi efectuată prin orice mijloc legal de plată prevăzut de legislatia în vigoare. Corespunzător modului de plată convenit, factura se consideră achitată de către cumpărător la data înregistrării plătii în extrasul bancar al vânzătorului, la data preluării cecului de către vânzător, sau la data considerată de reglementările în vigoare pentru celelalte mijloace legale de plată.

 

9. Obligatii si garantii

 

Art. 26. Părtile se obligă una fată de cealaltă să obtină si să păstreze pe toată durata Contractului toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligatiilor cuprinse în contract, conformându-se în acelasi timp tuturor cerintelor legale.

Art. 27. Părtile garantează una celeilalte că prezentul Contract reprezintă o obligatie validă, legală, opozabilă în justitie în termenii acestui Contract.

 

10. Modificarea circumstantelor

 

Art. 28. În contextul acestui Contract modificările de circumstantă semnifică: legiferarea, intrarea în vigoare, modificarea textului sau modificarea interpretării privind orice cerintă legală sau reglementare (inclusiv încetarea valabilitătii unei cerinte legale, retragerea sau reînnoirea acesteia) sau aplicarea unei noi cerinte legale care nu era în vigoare la data semnării acestui contract. Aceasta include introducerea unui nou impozit sau taxe, sau o schimbare a cuantumului oricăreia din taxele existente.

Art. 29. Dacă la un moment dat după data întrării în vigoare apare o modificare de circumstante, părtile vor modifica în mod corespunzător, prin act aditional prevederile prezentului Contract.

 

11. Legea aplicabilă – litigii

 

Art. 30. Acest Contract este supus si interpretat potrivit legii românesti.

Art. 31. (1) Litigiile care decurg din interpretarea prezentului Contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă-inaintea perfectării Contractului, vor fi supuse spre solutionare ANRE in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

(2) Litigiile care decurg din executarea Contractului perfectat, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi supuse spre solutionare instantei judecătoresti competente.

Art. 32. Dacă orice prevedere a acestui Contract sau a anexelor sale intră în conflict cu o prevedere a Codului Comercial sau a Codului Tehnic ai Retelei Electrice de Transport, va prevala prevederea aplicabilă a Codului Comercial sau a Codului Tehnic al Retelei Electrice de Transport.

Art. 33. Rezultatul unei licitatii pentru achizitionarea serviciilor tehnologice de sistem poate fi contestat la ANRE de către vânzător în cazul în care prevederile Procedurii nu sunt aplicate.

 

12. Documentele Contractului

 

Art. 34. Anexele 1a,1b, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2 , 6.3 si 7 fac parte integrantă din prezentul Contract.

13. Comunicări si notificări

Art. 35. Persoanele de contact autorizate pentru derularea acestui Contract sunt mentionate in anexa 2.

Art. 36. Părtile trebuie să se asigure că persoanele de contact nominalizate în anexa 2 pot fi contactate telefonic sau în alt mod, asa cum este specificat în anexă.

Art. 37. Fiecare parte trebuie să notifice celeilalte părti în format scris orice schimbare care a apărut în informatiile de contact specificate în anexa 2 cu cel putin sapte (7) ziie înainte ca schimbarea să intre în vigoare.

 

14. Durata Contractului

 

Art. 38. Prezentul Contract intră în vigoare o dată cu semnarea sa de către părti si rămâne în vigoare până la ... sau până la rezilierea de către oricare dintre părti, în conformitate cu prevederile din capitolul 16.

 

15. Revizuirea Contractului

 

Art. 39. Contractul încheiat de părti se poate prelungi, modifica sau completa prin acte aditionale, inclusiv pentru includerea prevederilor legislative si de reglementare ulterioare încheierii Contractului, la propunerea oricărei părti.

Art. 40. Părtile sunt de acord să revizuiască acest Contract la cererea scrisă a oricăreia dintre Părti dacă siguranta în functionare a SEN este afectată în mod nefavorabil de îndeplinirea continuă a acestui Contract

 

16. Încetarea Contractului

 

Art. 41. Partite pot cu acordul ANRE, fără a-si prejudicia vreunul din drepturi să initieze rezilierea acestui Contract prin notificare înregistrată, efectivă în treizeci (30) de zile de la data exprimării notificării în următoarele situatii:

a) suspendarea sau retragerea oricărei autorizatii, licente sau aprobări necesare vânzătorului pentru a continua în mod legal activitătile sale comerciale în conformitate cu capitolul 2 din acest Contract;

b) pierderea statutului de Participant ia Licitatie al vânzătorului, în conditiile Procedurii;

Art. 42. Orice culpă a uneia dintre părti referitoare la oricare obligatie rezultată din, sau prevăzută în acest Contract, va îndreptăti cealaltă parte, fără a-i fi prejudiciat nici unul din drepturile sale, fie să denunte unilateral acest Contract în nouăzeci (90) de zile calendaristice după data notificării prin postă înregistrată la partea în culpă, fie să o supună părtii în culpă pentru a remedia lipsa, în treizeci (30) de zile calendaristice de la termenul de notificare.

 

17. Forta majoră

 

Art. 43. (1) Părtile sunt absolvite de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a obligatiilor ce decurg din acest Contract, dacă acest lucru este rezultatul actiunii fortei majore, dovedită conform legii. Circumstantele de fortă majoră sunt acelea care pot apare pe perioada de valabilitate a prezentului Contract, în urma producerii unor evenimente extraordinare, de exemplu calamităti naturale, război, embargo, care nu au putut fi luate în considerare de părti la încheierea Contractului si care sunt în afara vointei si controlului părtilor.

(2) Partea care invocă forta majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părti în decurs de 48 de ore de la aparitia acesteia, apreciind si perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea în termen de 5 (cinci) zile a autoritătii abilitate să constate forta majoră de la locul producerii evenimentului ce constituie fortă majoră.

(3) Neîndeplinirea obligatiei de comunicare a fortei majore nu înlătură efectul exonerator de răspundere al acesteia, dar antrenează obligatia părtii care trebuia să o comunice de a repara pagubele cauzate părtii contractante prin faptul necomunicării.

 

18. Confidentialitate

 

Art. 44. Părtile vor considera confidentiale prevederile acestui Contract, la fel ca si orice document si/sau orice informatie schimbată de părti în contextul acestui Contract. Fac exceptie de la aceste prevederi:

a) informatiile solicitate de autoritătile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) informatiile care au fost făcute publice până la încheierea Contractului.

 

19. Daune

 

Art. 45. Nici una dintre părti nu este responsabilă pentru pierderi sau daune provocate celeilalte părti cu exceptia cazurilor în care a actionat cu premeditare sau cu neglijentă dovedită.

Art. 46. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligatiilor prevăzute în prezentul Contract, părtile răspund conform prevederilor legale în vigoare.

 

20. Nulitatea unei clauze

 

Art. 47. Nulitatea sau invaliditatea uneia sau mai multor prevederi ale acestui Contract nu vor afecta validitatea celorlalte prevederi rămase.

Art. 48. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării.

Art. 49. Prezentul Contract a fost redactat si semnat în două exemplare deopotrivă originale, câte unul pentru fiecare parte, la data de ...

 

Vânzător,

SC. ... S.A.

Cumpărător,

C.N. TRANSELECTRICA S.A.

 

Anexa 1a

 

Definitii

 

Autoritate Competentă

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

Cod Comercial

Codul comercial al pietei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 25/2004

Cod Tehnic Al Retelei Electrice de Transport

Act normativ care face parte din sistemul de reglementari specific transportului energiei electrice si conducerii prin dispecer a SEN, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 23/2004

Licenta

Actul tehnic si juridic emis de ANRE, prin care, la solicitarea unei persoane fizice/juridice, romane sau străine, acesteia i se acorda permisiunea de exploateare comerciala a unor capacităti energetice din sectorul energiei electrice si al energiei termice produsa in cogenerare sau de a presta servicii necesare functionarii coordonate a SEN, respectiv pietei angro de energie electrica

Operatorul Pietei de Echilibrare

Operator de piata care asigura înregistrarea Participantilor la Piata de Echilibrare precum si colectarea si verificarea formala a Ofertelor pe Piata de Echilibrare Operatorul Pietei de Echilibrare este C.N. TRANSELECTRICA SA.

Operator de Transport si de Sistem

Persoana juridica, titulara de licenta pentru transportul energiei electrice si servicii de sistem Operatorul de Transport si de sistem este C.N. TRANSELECTRICA S.A.

Pereche Cantitate -Pret

O combinatie intre o cantitate si un pret, indicând pretul minim pe care participantul la licitatie doreste să îl primească pentru furnizarea respectivei cantităti de serviciu tehnologic de sistem specificate în intervalul orar respectiv

Perioada de achizitie

O perioada definita de Operatorul de Transport si de Sistem pentru achizitionarea Serviciilor tehnologice de sistem conform prevederilor sectiunii 8 din Codul Comercial

Piata de Echilibrare - PE

Piata centralizata organizata si administrata de Operatorul de Transport si de Sistem în vederea echilibrării în timp real a productiei cu consumul în vederea asigurării sigurantei si stabilitătii in functionare a Sistemului Electroenergetic National si pentru rezolvarea Restrictiilor de Retea

Pretul de închidere a Licitatiei

Pretul la care sunt încheiate Tranzactiile pentru achizitionarea de servicii tehnologice de sistem pe un anumit Interval de Tranzactionare

Puterea reactivă pentru reglarea tensiunii în RET

Puterea reactivă produsă de grupurile generatoare care asigură stabilitatea tensiunii în nodurile RET.

Reglaj Secundar

Reglarea automată si centralizată a puterii active a unor grupuri generatoare desemnate, în scopul readucerii frecventei si soldului SEN la valorile de consemn în cel mult 15 minute,

Reglaj Tertiar Lent

Reglajul centralizat al puterilor active ale unor grupuri generatoare in scopul refacerii rezervei de reglaj tertiar rapid în conditiile prevăzute de Codul Tehnic al Retelei Electrice de Transport

Reglai Tertiar Rapid

Reglajul centralizat al puterilor active ale unor grupuri generatoare in scopul refacerii rezervei de reglaj secundar in conditiile prevăzute de Codul Tehnic al Retelei Electrice de Transport

Retea Electrica de Transport

Retea electrica de interes national si strategic cu tensiunea de linie nominala mai mare de 110 kV

Rezerva de Reglaj Secundar

Rezerva de putere care, la abaterea frecventei si/sau soldului SEN de la valoarea de consemn, poate fi mobilizată automat într-un interval de maximum 15 minute.

Rezerva Tertiara Lenta

Rezerva de putere asigurată de grupuri generatoare care au timp de pornire si preluare a sarcinii mai mic de 7 ore.

Rezerva Tertiara Rapida

Rezerva de putere asigurată de grupuri generatoare care sunt calificate pentru a realiza încărcarea sarcinii în maximum 15 minute.

Rezerve

Disponibilitatea garantata pentru anumite Servicii de Sistem, incluzând reglajul Secundar si Tertiar, pe care operatorul de Transport si de  Sistem a contractat-o

Servicii de Sistem

Servicii asigurate pentru mentinerea nivelului de siguranta in functionare a SEN, precum si a calitătii energiei electrice conform reglementarilor in vigoare

Servicii tehnologice de sistem

Servicii de sistem asigurate de regulă de către producători, la cererea operatorului de transport si sistem.

Titular de Licenta

Persoana juridica detinătoare a unei licente acordate de ANRE

Unitate Dispecerizabila

Unitate de Productie care a fost inregistrata ca Unitate Dispecerizabila in conformitate cu Codul Tehnic al Retelei Electrice de Transport

Website

Pagina web pe care se publică informatiile necesare aplicării prezentei proceduri; www.ope.ro

 

Anexa 1 b

 

Documente de referinta

 

Reglementările care stau la baza prezentului Contract sunt

 

1. Ordinul presedintelui ANRE nr. 17/19 iulie 2006 privind achizitia serviciilor tehnologice de sistem pe perioada 1 august - 31 decembrie 2006, publicat in MO.648/27.07.2006;

2. Procedura operatională „Achizitia prin licitatie a serviciilor tehnologice de sistem”, cod TEL 00.38, revizia în vigoare, Aviz ANRE nr. 11/14.06.2006, numită în Contract „Procedura”,

3. Procedura operatională „Determinarea cantitătilor de servicii tehnologice de sistem realizate fată de cele contractate” cod TEL-01 05, Aviz ANRE nr. 16/18.07.2006;

4. Prevederile Codului comercial al pietei angro de energie electrică aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 25/2004, numit în Contract Cod Comercial, publicat in MO.989/27.10.2004;

5. Prevederile Codului Tehnic al Retelei Electrice de Transport, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 20/2004, 2006 publicat in MO.828/08.09.2004, cu modificările si completările din Ordinul presedintelui ANRE nr. 35/2004 publicat in MO 1195/14.12.2004.

 

Anexa 2:

 

Persoane de contact si informatii comerciale

 

Contact Comercial:

Nume:

Telefon:

E-Mail:

 

Contact Tehnic:

Nume:

Telefon:

E-Mail:

Mobil:

 

Anexa 3.1:

Achizitia de rezervă de reglaj secundar in regim reglementat pentru perioada ......

 

Situatie cumulată lunară

 

FURNIZOR:

Luna

Cantitate

Pret

Contravaloare

TVA

Total cu TVA

h*MW

lei/h*MW

lei

lei

lei

Ianuarie

 

 

 

 

 

Februarie

 

 

 

 

 

Martie

 

 

 

 

 

Aprilie

 

 

 

 

 

Mai

 

 

 

 

 

Iunie

 

 

 

 

 

Iulie

 

 

 

 

 

August

 

 

 

 

 

Septembrie

 

 

 

 

 

Octombrie

 

 

 

 

 

Noiembrie

 

 

 

 

 

Decembrie

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

FURNIZOR

C.N. TRANSELECTRICA S.A.

 

Anexa 3.2:

Achizitia de rezervă tertiară rapidă in regim reglementat pentru perioada ...

 

Situatie cumulată lunară

 

FURNIZOR:

Luna

 

Cantitate

Pret

Contravaloare

TVA

Total cu TVA

h*MW

1ei/h*MW

lei

lei

lei

Ianuarie

 

 

 

 

 

Februarie

 

 

 

 

 

Martie

 

 

 

 

 

Aprilie

 

 

 

 

 

Mai

 

 

 

 

 

Iunie

 

 

 

 

 

Iulie

 

 

 

 

 

August

 

 

 

 

 

Septembrie

 

 

 

 

 

Octombrie

 

 

 

 

 

Noiembrie

 

 

 

 

 

Decembrie

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

FURNIZOR

C.N. TRANSELECTRICA S.A.

 

Anexa 3.3:

Achizitia de rezervă tertiară lentă in regim reglementat pentru perioada ...

 

Situatie cumulată lunară

 

FURNIZOR:

Luna

 

Cantitate

Pret

Contravaloare

TVA

Total cu TVA

h*MW

lei/h*MW

lei

lei

lei

Ianuarie

 

 

 

 

 

Februarie

 

 

 

 

 

Martie

 

 

 

 

 

Aprilie

 

 

 

 

 

Mai

 

 

 

 

 

Iunie

 

 

 

 

 

Iulie

 

 

 

 

 

August

 

 

 

 

 

Septembrie

 

 

 

 

 

Octombrie

 

 

 

 

 

Noiembrie

 

 

 

 

 

Decembrie

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

FURNIZOR

C.N. TRANSELECTRICA S.A.

 

Anexa 3.4:

Achizitia de putere reactivă pentru reglajul tensiunii in regim reglementat pentru perioada ...

 

Situatie cumulată lunară

 

FURNIZOR:

Luna

 

Cantitate

Pret

Contravaloare

TVA

Total cu TVA

h*MVar

lei/h*MVar

lei

lei

lei

Ianuarie

 

 

 

 

 

Februarie

 

 

 

 

 

Martie

 

 

 

 

 

Aprilie

 

 

 

 

 

Mai

 

 

 

 

 

Iunie

 

 

 

 

 

Iulie

 

 

 

 

 

August

 

 

 

 

 

Septembrie

 

 

 

 

 

Octombrie

 

 

 

 

 

Noiembrie

 

 

 

 

 

Decembrie

 

 

 

 

 

TOTAL

.. - ....

 

 

 

 

 

FURNIZOR

C.N. TRANSELECTRICA S.A.

 

Anexa 4.1:

Cantitătile orare si contravaloarea lunară a rezervei de reglaj secundar contractate în regim reglementat

 

Luna

 

Rezervă Reglaj Secundar

Furnizor

IBD

Cantităti orare (MW)

De la

Până

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

Ma

Mc

J

V

S

D

L

Ma

Mc

J

V

S

D

L

Ma

Mc

J

V

S

D

L

Ma

Mc

J

V

S

D

L

Ma

Mc

J

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total zilnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cantitate lunară contractata (hMW)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pret reglementat RON/(MW*h))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contravaloare lunara serviciu - RON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FURNIZOR

C.N. TRANSELECTRICA S.A.

 

Anexa 4.2:

Cantitătile orare si contravaloarea lunară a rezervei tertiare rapide contractate în regim reglementat

 

Luna

 

Rezerva Tertiară Rapida

Furnizor

IBD

Cantităti orare (MW)

De la

Până

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

Ma

Mc

J

V

S

D

L

Ma

Mc

J

V

S

D

L

Ma

Mc

J

V

S

D

L

Ma

Mc

J

V

S

D

L

Ma

Mc

J

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total zilnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cantitate lunară contractata (hMW)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pret reglementat RON/(MW*h))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contravaloare lunara serviciu - RON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FURNIZOR

C.N. TRANSELECTRICA S.A.

 

Anexa 4.3:

Cantitătile orare si contravaloarea lunară a rezervei tertiare lente contractate în regim reglementat

 

Luna

 

Rezerva Tertiară Lentă

Furnizor

IBD

Cantităti orare (MW)

De la

Până

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

Ma

Mc

J

V

S

D

L

Ma

Mc

J

V

S

D

L

Ma

Mc

J

V

S

D

L

Ma

Mc

J

V

S

D

L

Ma

Mc

J

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total zilnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cantitate lunară contractata (hMW)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pret reglementat RON/(MW*h))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contravaloare lunara serviciu - RON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FURNIZOR

C.N. TRANSELECTRICA S.A.

 

Anexa 5.1:

Cantitătile orare de rezervă de reglaj secundar contractate în baza Procedurii

 

Luna

 

Rezerva Reglaj Secundar

Furnizor

IBD

Cantităti orare (MW)

De la

Până

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

Ma

Mc

J

V

S

D

L

Ma

Mc

J

V

S

D

L

Ma

Mc

J

V

S

D

L

Ma

Mc

J

V

S

D

L

Ma

Mc

J

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total zilnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cantitate lunară contractata (hMW)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FURNIZOR

C.N. TRANSELECTRICA S.A.

 

Anexa 5.2:

Cantitătile orare de rezervă tertiară rapidă contractate în baza Procedurii

 

Luna

 

Rezerva Tertiară Rapidă

Furnizor

IBD

Cantităti orare (MW)

De la

Până

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

Ma

Mc

J

V

S

D

L

Ma

Mc

J

V

S

D

L

Ma

Mc

J

V

S

D

L

Ma

Mc

J

V

S

D

L

Ma

Mc

J

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

21