MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 824         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 6 octombrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.275. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.233/1996 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti

 

1.346. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sibiu, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Sibiu

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

461. - Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 315/2006 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 16/1995 privind protectia topografiilor produselor semiconductoare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.233/1996 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti

În temeiul ari. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.233/1996 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 29 noiembrie 1996, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 se abrogă.

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti, stabilit pe baza situatiilor financiare la data de 31 decembrie 2005, este de 405.328 lei, din care: active imobilizate 164.623 lei si active circulante nete 240.705 lei.”

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum si cu regulamentul de organizare si functionare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

4. Articolul 9 se abrogă.

5. Anexa nr. 1 se abrogă.

6. Anexa nr. 2 se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 30 martie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 2 litera E, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:  

.

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Localitatea

„4.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti

Bucuresti”

 

2. La anexa nr. 2 litera F, punctul 25 se abrogă.

Art. III. - în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se aprobă, prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, structura organizatorică a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti.

Art. IV. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia art. I pct. 5, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

Lászlö Borbély

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 septembrie 2006.

Nr. 1.275.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti, denumit în continuare institut national, este persoană juridică română aflată în coordonarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, denumit în continuare minister coordonator.

(2) Institutul national functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară, calculează amortismente si conduce evidenta contabilă în regim economic si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum si ale prezentului regulament.

Art. 2. - (1) Institutul national este înfiintat în scopul desfăsurării activitătii de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului, corespunzător hotărârii Guvernului de înfiintare a acestuia.

(2) Institutul national contribuie, în principal, la elaborarea strategiei de dezvoltare în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului, potrivit hotărârii de înfiintare, si la realizarea cu prioritate a obiectivelor stiintifice si tehnologice stabilite prin programele nationale de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

 

Art. 3. - (1) Obiectul principal de activitate este cercetarea-dezvoltarea în stiinte sociale si umaniste, conform Clasificării activitătilor din economia natională.

(2) Obiectul de activitate al institutului national cuprinde, în principal:

A. Activităti de cercetare-dezvoltare: cod CAEN 7320:

a) în cadrul Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, având ponderea majoră din totalul activitătii:

- cercetare fundamentală de bază si orientată, realizată în scopul cresterii nivelului conceptual în domeniile dezvoltării regionale, amenajării teritoriului si urbanismului;

- cercetare aplicativă pentru realizarea de studii-pilot si modele experimentale cu rol de suport pentru cercetările aplicative din diferite sectoare sau activităti;

- elaborarea de studii si cercetări aplicative din domeniul amenajării teritoriului si dezvoltării regionale: studii de competitivitate interregională, dezvoltarea retelei de localităti, policentricitate, protectia zonelor construite si naturale, reabilitare zonală si reconstructie ecologică, zone în declin socioeconomic, zone rurale defavorizate;

- elaborarea de studii si cercetări aplicative în urbanism pentru dezvoltarea durabilă a asezărilor umane: restructurarea si modernizarea oraselor, politici de locuire, managementul strategic si operational, conservarea si gestionarea terenului urban, protectia patrimoniului construit, reconversii functionale;

- elaborarea de strategii, diagnoze si prognoze în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului;

b) pentru realizarea programelor sectoriale si a programelor-nucleu, pentru participarea în cadrul programelor internationale de cercetare-dezvoltare si realizarea altor activităti de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică:

- cercetare fundamentală de bază si orientată, realizată în scopul perfectionării conceptiei globale de amenajarea teritoriului si urbanism si dezvoltare regională;

- elaborare de cercetări aplicative, studii si studii-pilot axate pe tematici specifice: amenajarea teritoriului, amenajare si dezvoltare regională, mediu si dezvoltare durabilă, populatie si calitatea vietii, aspecte economice si sociale, infrastructuri ale teritoriului, mobilitate urbana, echipamente publice, noi tehnologii;

- elaborare de studii-pilot si proiecte experimentale pentru promovarea unor măsuri de amenajare a unor zone specifice: regiuni de dezvoltare, euroregiuni, regiuni geografice de interes european, zone de cooperare transfrontalieră;

- construire si utilizare a unor bănci de date specifice;

- elaborare de diagnoze, prognoze si strategii în domeniile dezvoltării regionale, amenajării teritoriului si urbanismului;

- elaborare de studii pentru fundamentarea legislatiei si a reglementărilor din domeniile amenajării teritoriului, urbanismului si locuirii;

c) în afara programelor sus-amintite:

- cercetare aplicativă pentru solutionarea unor probleme concrete din domeniul de activitate.

B. Activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare, desfăsurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministerului coordonator si cu avizul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare si, după caz, cu autorizarea institutiilor abilitate, constând în:

a) participare la elaborarea strategiei domeniului;

b) formare si specializare profesională;

c) consultantă si asistentă de specialitate cuprinzând: asistentă tehnică, furnizare de servicii stiintifice si metodologice agentilor economici sau oricăror beneficiari interesati si executie de documentatii de urbanism si amenajare a teritoriului cu caracter de unicat si importantă deosebită;

d) prestări de servicii.

C. Activităti de elaborare si revizuire a reglementărilor tehnice din domeniile amenajării teritoriului, urbanismului, locuirii si cerintelor functionale ale constructiilor.

(3) Activitătile mentionate pot fi efectuate si în cadrul unor contracte internationale.

(4) în cadrul obiectului său de activitate, institutul national poate colabora si la realizarea unor activităti de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice si de apărare natională sau poate desfăsura si alte activităti conexe, cu aprobarea ministerului coordonator si cu avizul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

 

CAPITOLUL III

Patrimoniul

 

Art. 4. - (1) Conform situatiilor financiare la data de 31 decembrie 2005, institutul national are un patrimoniu în valoare de 405.328 lei, din care: active imobilizate 164.623 lei si active circulante nete 240.705 lei.

(2) Institutul national administrează, cu diligenta unui bun proprietar, bunurile proprietate publică si privată a statului, precum si bunurile proprii dobândite în conditiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică si privată a statului administrate de institutul national, precum si bunurile proprii dobândite în conditiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, prevăzute

În hotărârea Guvernului de înfiintare a institutului national, se înregistrează distinct în patrimoniul acestuia.

(3) Rezultatele cercetărilor obtinute în baza derulării unui contract finantat din fonduri publice apartin institutului national, în calitate de persoană juridică executantă, si ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Administrarea, înregistrarea în evidenta contabilă a institutului national, precum si înstrăinarea, închirierea sau concesionarea si casarea rezultatelor cercetărilor obtinute în baza derulării unui contract finantat din fonduri publice se fac potrivit Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobată prin Legea nr. 324/2003.

(4) în exercitarea drepturilor sale, institutul national posedă si foloseste bunurile aflate în patrimoniul sau si, după caz, dispune de acestea în conditiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate.

(5) Institutul national poate realiza servicii sau activităti de microproductie prin asociere în participatiune, în scopul stimulării valorificării rezultatelor cercetării, cu aprobarea ministerului coordonator si a autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(6) Patrimoniul institutului national poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică si functională

 

Art. 5. - (1) Institutul national poate avea în structură subunităti, cu sau fără personalitate juridică, departamente, sectii, compartimente si alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate.

(2) Structura organizatorică a institutului national se aprobă prin ordin al conducătorului organului administratiei publice coordonator, denumit în continuare ministru coordonator, si cuprinde, pe lângă structura organizatorică prevăzută la alin. (1), si următoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing, compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit si control financiar, compartimentul de diseminare a informatiilor, relatii publice si mass-media.

(3) în functie de specificul activitătii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administratie, se pot organiza colective specializate sau colective ihterdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităti din tară sau din străinătate.

 

CAPITOLUL V

Organele de conducere

 

Art. 6. - Conducerea institutului national este asigurată de:

a) consiliul de administratie;

b) comitetul de directie;

c) directorul general.

Art. 7. - Orientarea si coordonarea activitătii tehnico-stiintifice din institutul national sunt asigurate de consiliul stiintific.

Art. 8. - (1) Relatiile dintre subunitătile aflate în structura institutului national, precum si relatiile acestora cu tertii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului national, cu avizul consiliului de administratie.

(2) Conducătorii subunitătilor din structura institutului national răspund în fata consiliului de administratie si a directorului general de îndeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitătilor si competentelor încredintate de acestia.

 

Consiliul de administratie

Art. 9. - (1) Consiliul de administratie este format din 7 membri, cetăteni români, numiti prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea conducerii autoritătii de la care acestia provin, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit pentru o perioadă de cel mult 4 ani.

(2) Din consiliul de administratie fac parte în mod obligatoriu:

a) directorul general al institutului national, care este presedintele consiliului de administratie;

b) presedintele consiliului stiintific al institutului national;

c) un reprezentant al autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare;

d) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

f) un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(3) Celălalt membru al consiliului de administratie este specialist în domeniu, numit de ministerul coordonator.

(4) Revocarea membrilor consiliului de administratie se face de acelasi organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.

Art. 10. - (1) Membrii consiliului de administratie îsi păstrează calitatea de angajat la institutia sau la unitatea de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile care derivă din această calitate.

(2) Pentru activitatea desfăsurată, în calitatea de membru al consiliului de administratie, acestia beneficiază de o indemnizatie lunară stabilită de consiliul de administratie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al institutului national.

(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administratie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administratie ale institutelor nationale si nu pot participa în aceeasi calitate, la alte unităti cu care institutul national are relatii contractuale sau interese concurente.

(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal, sotul/sotia ori rudele pînă la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelasi timp patroni sau asociati la alte unităti cu acelasi profil ori cu care institutul national se află în relatii comerciale directe.

Art. 11. - (1) Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) aprobă, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului national, de introducere a unor tehnologii de vârf si de modernizare a celor existente, în concordantă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;

b) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului national, înfiintarea, desfiintarea si comasarea de subunităti din structura acestuia;

c) analizează si avizează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, care se depune la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea aprobării conform reglementărilor legale;

d) analizează si avizează situatiile financiare anuale pe care le supune spre aprobare ministerului coordonator si aprobă raportul de gestiune asupra activitătii desfăsurate de institutul national în anul precedent;

e) analizează realizarea criteriilor de performantă si raportarea trimestrială privind activitatea realizata de institutul national si aprobă măsuri pentru desfăsurarea acesteia în conditii de echilibru ale bugetului de venituri si cheltuieli;

f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmează a fi realizate de institutul national;

g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum si concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului national, în conditiile legii;

h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;

i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 31 si stabileste modul de rambursare a acestora;

j) aprobă utilizarea disponibilitătilor în valută;

k) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă:

I) aprobă criteriile si comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului national.

(2) Consiliul de administratie exercită orice alte atributii stabilite potrivit prevederilor legale.

Art. 12. - Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, avizat de ministerul coordonator. Acesta hotărăste în problemele privind activitatea institutului national, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date în competenta altor organe.

Art. 13. - (1) Consiliul de administratie se întruneste o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului national o cer, la convocarea presedintelui sau a cel putin 3 membri din numărul membrilor consiliului de administratie.

(2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de vicepresedintele ales de membrii acestuia.

Art. 14. - (1) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în prezenta a cel putin 5 membri din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această conditie, sedinta consiliului de administratie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeasi ordine de zi.

(2) Hotărârile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.

Art. 15. - La sedintele consiliului de administratie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul national sau un reprezentant al salariatilor, în cazul în care acestia nu sunt constituiti în sindicat.

Art. 16. - Pentru luarea unor decizii privind problemele complexe, consiliul de administratie poate atrage în activitatea de analiză consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.

Art. 17. - (1) Membrii consiliului de administratie sunt răspunzători, în conditiile legii, pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin si răspund solidar pentru gestionarea patrimoniului institutului national.

(2) Membrii consiliului de administratie care s-au abtinut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institutul national nu răspund, dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de sedinte al consiliului de administratie si au anuntat în scris despre aceasta Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(3) Membrii consiliului de administratie care nu respectă prevederile art. 10 alin. (3) si (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului national ca urmare a acestui fapt.

Art. 18. - În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administratie prezintă Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului un raport asupra activitătii desfăsurate în anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Art. 19. - Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de institutul national. Atributiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie.

 

Comitetul de directie

Art. 20. - (1) Conducerea operativă a institutului national este asigurată de un comitet de directie, compus din directorul general si conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului national.

(2) La sedintele comitetului de directie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul national sau un reprezentant al salariatilor, în cazul în care acestia nu sunt constituiti în sindicat.

Art. 21. - (1) Comitetul de directie exercită atributii si are răspunderi în limita competentelor propuse de directorul general si aprobate de consiliul de administratie.

(2) Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:

a) strategia programelor de dezvoltare a institutului national;

b) programul anual de cercetare-dezvoltare;

c) bugetul de venituri si cheltuieli;

d) programul de investitii;

e) sistemul de asigurare a calitătii;

f) alte obligatii.

Art. 22. - Comitetul de directie se întruneste decadal si ori de câte ori interesele institutului national b impun, la convocarea directorului general sau, după caz, a înlocuitorului acestuia.

 

Directorul general

Art. 23. - (1) Activitatea curentă a institutului national este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selectie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, în functie de performantele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.

(2) Numirea si eliberarea din functie a directorului general se fac prin ordin al ministrului coordonator.

Art. 24. - (1) Directorul general are, în principal, următoarele atributii si responsabilităti:

a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului national în relatiile cu alte organe, organizatii si operatori economici, precum si cu persoane fizice din tară si din străinătate;

b) stabileste atributiile, competentele si relatiile la nivelul subunitătilor si departamentelor institutului national, precum si relatiile acestora cu tertii, cu avizul consiliului de administratie;

c) propune consiliului de administratie modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului national;

d) numeste directorii si conducătorii compartimentelor din structura organizatorica a institutului national, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de directie, si îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administratie;

e) angajează si concediază personalul institutului national, conform prevederilor legale si ale contractului colectiv de muncă;

f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului national si a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de directie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;

g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;

h) adoptă măsuri si urmăreste realizarea operatiunilor de comert interior si de import-export, prin compartimentele proprii specializate;

i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;

j) are atributii si răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului national de la bugetul de stat;

k) poate delega, în conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului national;

l) exercită orice alte atributii ce îi sunt delegate de consiliul de administratie.

(2) în exercitarea atributiilor sale, directorul general emite decizii.

 

Consiliul stiintific

Art. 25. - (1) Consiliul stiintific este format din 9 membri, dintre care 7 membri reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului national care desfăsoară activităti de cercetare-dezvoltare si 2 membri

din afară, cercetători cu realizări deosebite, cu capacitate de sinteză si de prospectare în domeniu, cadre didactice din învătământul superior.

(2) Consiliul stiintific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite tn domeniu, salariati ai institutului national sau din afară, alesi pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul national.

(3) Din consiliul stiintific fac parte, de drept, directorul general si directorul stiintific al institutului national.

(4) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi prin vot secret de către membrii consiliului stiintific.

(5) Consiliul stiintific se organizează si functionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administratie.

Art. 26. - Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt următoarele:

a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitătii de cercetare-dezvoltare a domeniului si la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;

b) analizează, avizează si urmăreste realizarea lucrărilor de cercetare stiintifică;

c) propune spre aprobare consiliului de administratie programul anual de cercetare-dezvoltare si inovare al institutului national;

d) avizează hotărârile consiliului de administratie care implică politica de cercetare a institutului national si a ramurii;

e) propune măsuri pentru perfectionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;

f) organizează si coordonează desfăsurarea manifestărilor cu caracter stiintific;

g) avizează actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;

h) avizează acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare în tară si în străinătate.

 

CAPITOLUL VI

Bugetul de venituri si cheltuieli si executia acestuia. Relatii financiare

 

Art. 27. - (1) Institutul national întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, situatiile financiare anuale, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice si reglementărilor legale în vigoare.

(2) Situatiile financiare anuale se aprobă de ministerul coordonator, în conditiile legii.

Art. 28. - (1) Veniturile si cheltuielile institutului national se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli se întocmeste pe baza indicatorilor de performantă stabiliti de ministerul coordonator si se aprobă prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 29. - Institutul national determină anual volumul de venituri de realizat si de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.

Art. 30. - (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale si prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plătii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli stabilit, potrivit legii.

(2) Salariul de bază al directorului general se stabileste prin ordin al ministrului coordonator, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 31. - (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situatia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului national nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea ministerului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor Publice.

Art. 32. - (1) Institutul national hotărăste cu privire la investitiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finantarea efectuându-se din surse proprii si din credite bancare, precum si din surse bugetare, prin ministerul coordonator, potrivit legii.

(2) Ministerul coordonator va cuprinde în bugetul său de venituri si cheltuieli fondurile necesare realizării unor investitii, dotări, achizitionării de aparatură, echipamente si instalatii pentru institutul national.

(3) Executia investitiilor prevăzute la alin. (1) si (2) se adjudecă potrivit legii.

Art. 33. - (1) Operatiunile de încasări si plăti ale institutului national se efectuează prin conturi deschise la bănci cu sediul în România.

(2) Institutul national poate efectua operatiuni de încasări si plăti, în lei si în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă si a normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare.

(3) Institutul national poate efectua operatiuni de comert exterior, aferente obiectului său de activitate, potrivit legii! Operatiunile de încasări si plăti cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitătile bancare specializate, cu sediul în România.

(4) Încasările si plătile din fondurile de la bugetul de stat se efectuează prin trezorerie, conform legii.

Art. 34. - Institutul national îsi va organiza controlul financiar preventiv propriu si auditul financiar potrivit legii.

 

CAPITOLUL VII

Reglementarea litigiilor

 

Art. 35. - Litigiile institutului national cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instantelor judecătoresti române de drept comun.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 36. - (1) Prezentul regulament de organizare si functionare se completează cu celelalte reglementări legale care se referă la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.

(2) Modificările si completările regulamentului de organizare si functionare se pot face la propunerea consiliului de administratie, cu respectarea actelor normative în vigoare, cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si cu avizul autoritătii centrale pentru cercetare-dezvoltare, si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 37. - Statutul de institut national se reînnoieste prin reacreditare, conform prevederilor legale, sau la modificarea obiectului de activitate al institutului national.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sibiu, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Sibiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din ) Î nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sibiu, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Sibiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 si 689 bis din 19 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 31 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jina”:

a) pozitia nr. 26 se abrogă;

b) la pozitia nr. 97, coloana nr. 5 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „2.280 ha, incluzând 1,4 km drum forestier Râul Mic - Valea Dobrei (tronson II)”;

c) după pozitia nr. 98 se introduc sapte noi pozitii, pozitiile nr. 99-105, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Slimnic”:

a) pozitia nr. 107 se abrogă;

b) după pozitia nr. 112 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 113, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

3. La anexa nr. 54 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Seica Mare”, după pozitia nr. 682 se introduc sapte noi pozitii, pozitiile nr. 683-689, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 27 septembrie 2006.

Nr. 1.346.

 

ANEXA Nr. 1

 

JUDETUL SIBIU

 

COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI JINA

 

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Poz. în reg.

 

Cod de clasifi­care

 

Denumirea bunului

 

Elemente de identificare

 

Anul dobândirii sau după caz al dării in folosintă

 

Valoa­rea de inven­tar

 

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau

orice alt act doveditor

Nr. act

Data act

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

99

99

5.2.8.1

Pădure

CF nr.l  Jina A+31

nr.top 2959

Suprafata =11064 mp

De Ia localizare

5000 RON

HCL

17

11.04.2003

100

100

1.3.7.4

Drum forestier

Valea Nedeiului 15

Suprafata = 1,60 ha

Lungime = 2,600 km

2006

 

LEGE

LEGE

HCL

1

247

19

11.01.2000

19.07.2005

21.05.2006

101

101

1.3.7.4

Drum forestier

Valea Dobrei 16

Suprafata = 5,20 ha

Lungime - 10,800 km

2006

 

LEGE

LEGE

HCL

1

247

19

11.01.2000

19.07.2005

21.05.2006

102

102

1.3.7.4

Drum forestier

Hasu 19

Suprafata = 0,80 ha

Lungime = 1,600 km

2006

 

LEGE

LEGE

HCL

1

247 19

11.01.2000

19.07.2005

21.05.2006

103

103

1.3.7.4

Drum forestier

Mocirle 21

Suprafata =1,20 ha

Lungime - 2,200 km

2006

 

LEGE

LEGE

HCL

1

247 19

11.01.2000

19.07.2005

21.05.2006

104

104

1.3.7.4

Drum forestier

Săloi 22

Suprafata = 2,80 ha

Lungime = 5,500 km

2006

 

LEGE

LEGE

HCL

1

247 19

 11.01.2000

19.07.2005

21.05.2006

105

105

1.3.7.4

Drum forestier

Sugãgi 46

Suprafata = 2.2 ha

Lungime = 4,800 km

2006

 

LEGE

LEGE

HCL

1

247 19

11.01.2000

19.07.2005

21.05.2006

 

ANEXA Nr. 2

 

JUDETUL SIBIU

 

COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI SLIMNIC

 

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Poz. în reg.

 

Cod de clasifi­care

 

Denumirea bunului

 

Elemente de identificare

 

Anul dobândirii sau după caz al dării in folosintă

 

Valoa­rea de inven­tar

 

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau

orice alt act doveditor

Nr. act

Data act

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

113

113

1.8.8

Teren extravilan

Suprafată; 7000 mp

Tarla 110

Parcela 4332

2003

5000 RON

Hotărârea Consiliului local

42

28. 10. 2002

 

ANEXA Nr. 3

 

JUDETUL SIBIU

 

 

COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI SEICA MARE

 

Bunuri imobile

 

Nr.crt.

Poz. în reg.

 

Cod de clasificare

 

Denumirea bunului

 

Elemente de identificare

 

Anul dobândirii sau după caz al dării in folosintă

 

Valoa­rea de inventar

 

Situatia juridică actuală

Denumire act  proprietate sau orice alt act doveditor

Nr. act

Data act

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

683

683

1.8.8

Teren intravilan

CF nr. l/I Calvaser

Nr. top.516/1/1

-Valea Visei

Suprafată: 7537 mp

De la localizare

 

Hotărârea Consiliului local

4

9.02.2003

684

684

1.8.8

Teren intravilan

CF nr. 1/I Calvaser

Nr. top.532/3

-Valea Visei

Suprafată: 16.708 mp

De la localizare

 

Hotărârea Consiliului local

4

9.02.2003

685j

685

1.8,8

Teren intravilan

CF nr.7 Seica Mare

Nr. top.2494 neproductiv

Suprafată: 30.848 mp în cota de 1/4

De la localizare

 

Hotărârea Consiliului local

4

9.02.2003

686

686

1.8.8

Teren intravilan

CF nr.7 Seica Mare

Nr.top. 2495 neproductiv

Suprafată: 9.963 mp în cota de 1/4

De la localizare

 

Hotărârea Consiliului local

4

9.02.2003

687

687

1.8.8

Teren intravilan

CF nr.7 Seica Mare

Nr.top.2496

Păsune în suprafată de: 3.384 mp în cota de 1/4

De la localizare

 

Hotărârea Consiliului local

4

9.02.2003

688

688

1.8.8

Teren intravilan

CF nr.7Seica Mare

Nr.top.5810/5

Fânat în suprafată de: 8.105 mp în cota de 1/2

De la localizare

 

Hotărârea Consiliului local

4

9.02.2003

689

689

1 8.8

Teren intravilan

CF nr.7 Seica Mare

Nr.top.58101/1

Fânat în suprafată de; 10.380 mp în cota de 1/2

De la localizare

 

Hotărârea Consiliului local

4

9.02.2003

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 315/2006 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

Având în vedere: - art. 15 lit. d) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 706/2006;

- Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 681/243/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- Referatul Directiei generale planificare si relatii cu furnizorii nr. III 1.540 din 26 septembrie 2006, avizat de directorul general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si aprobat de presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate” al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 315/2006 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 17 august 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

- Anexa nr. 7 „Scrisoare medicală” va avea următorul cuprins:

 

.ANEXA Nr. 7

 

Cabinet medical din ambulatoriul de specialitate/spital......................

Medic............................................................................................

Specialitatea...................................................................................

Contract încheiat cu CAS....................................Nr. contract.........

 

SCRISOARE MEDICALĂ

 

Domnului/doamnei Dr. (adresa cabinetului medical) ..............................................................................

............................................................................................................................................................

Stimate(ă) coleg(ă), vă informăm că pacientul

Dumneavoastră ............................................................................................................. născut la data

.................................... , CNP ....................................... , a fost consultat în serviciul nostru la data de

......................................................

 

            Diagnosticul:     ........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

            Anamneză: - motivul prezentării ................................................................

            ................................................................................................................

            - factori de risc ................................................................

           ........................................................ .....................................................

            Examen clinic: - general ...........................................................................

            ........................................................ ......................................................

            - local .............................................................................

            Examene de laborator: - cu valori normale ...............................................

            ....................................................... ......................................................

            - cu valori patologice ......................................................

            Examene paraclinice:     EKG .................................................................

ECO .................................................................

Rx  ....................................................................

Alte  ..................................................................

            ..............................................................................................................

            Tratament recomandat: ..........................................................................

            ..............................................................................................................

            ..............................................................................................................

            ..............................................................................................................

            ..............................................................................................................

            ..............................................................................................................
            ..............................................................................................................

 

Unitate judeteană de diabet zaharat:

 

Nr. înregistrare a asiguratului:

 

 

Data:

 

Semnătura si parafa medicului;

 

Calea de transmitere:    - prin asigurat

- prin postă...............”

 

            Art. II. - Casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

Bucuresti, 26 septembrie 2006,

Nr. 461.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 16/1995

privind protectia topografiilor produselor semiconductoare*)

 

CAPITOLUL I

Obiectul protectiei

 

Art. 1. - Topografiile produselor semiconductoare sunt protejate pe teritoriul României, prin înregistrarea la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, în conditiile prevăzute prin prezenta lege.

Art. 2. - În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) B.O.P.I. - Buletinul Oficial de Proprietate Industrială - Sectiunea Topografii;

b) produs semiconductor - forma finală sau intermediară a oricărui produs: - compus dintr-un substrat ce comportă un strat de material semiconductor; si

- constituit din unul sau mai multe straturi de materiale conductoare, izolante ori semiconductoare, straturile fiind dispuse conform unei configuratii tridimensionale prestabilite; si - destinat să îndeplinească, în mod exclusiv sau nu, o functie electronică;

c) topografie a unui produs semiconductor - o serie de imagini legate între ele, indiferent de modalitatea în care acestea sunt fixate sau codate, reprezentând configuratia tridimensională a straturilor care compun un produs semiconductor si în care fiecare imagine reproduce desenul sau o parte din desenul unei suprafete a produsului semiconductor, în orice stadiu al fabricatiei sale;

d) exploatare comercială - vânzarea, închirierea, leasingul sau orice altă metodă de distribuire comercială ori ofertă făcută în aceste scopuri. Cu toate acestea exploatarea comercială nu include exploatarea în conditii de confidentialitate; se aplică sub conditia ca nicio distribuire către terti să nu aibă loc în afară de situatia în care exploatarea topografiei se efectuează în conditiile de confidentialitate cerute de măsurile necesare în vederea protectiei intereselor esentiale pentru siguranta natională.

Art. 3. - (1) Sunt protejate, în conditiile prezentei legi, topografiile originale. Sunt originale topografiile care constituie rezultatul efortului intelectual al creatorilor lor si care, la data când au fost create, nu erau uzuale pentru creatorii de topografii si pentru fabricantii de produse semiconductoare.

(2) O topografie constituită dintr-o combinatie de elemente si de interconexiuni uzuale poate fi protejată numai dacă combinatia, luată în ansambul ei, este originală, în sensul alin. (1).

Art. 4. - Drepturile titularului unei topografii protejate asupra produsului semiconductor nu sunt conditionate de faptul că acesta este sau nu încorporat într-un produs.

Art. 5. - Protectia acordată, potrivit art. 3, se aplică numai topografiei propriu-zise, cu excluderea oricărui concept, procedeu, sistem, oricărei tehnici sau informatii codate încorporate în această topografie.

 

CAPITOLUL II

Dreptul la protectie

 

Art. 6. - (1) Pot beneficia de protectia oferită prin prezenta lege:

a) persoanele fizice care sunt resortisante ale unui stat membru al Uniunii Europene sau al Organizatiei Mondiale a Comertului ori care au resedinta obisnuită pe teritoriul unui astfel de stat;

b) societătile sau alte persoane juridice care desfăsoară o activitate industrială ori comercială, reală si efectivă, pe teritoriul României sau al unui stat membru al Uniunii Europene ori al Organizatiei Mondiale a Comertului.

(2) În cazul negocierii unor acorduri internationale cu state terte sau al adoptării de dispozitii interne, prin care se intentionează extinderea protectiei acordate prin prezenta lege altor persoane decât cele prevăzute la alin. (1), Comisia Europeană va fi informată cu 30 de zile în avans.

(3) Încheierea acordurilor sau adoptarea dispozitiilor prevăzute la alin. (2) nu poate avea loc mai devreme de două luni de la data informării Comisiei Europene, în cazul în care aceasta comunică statului român, în termenul prevăzut la alineatul precedent, intentia de a prezenta Consiliului European o propunere în sensul extinderii protectiei de către toate statele membre în ceea ce priveste persoanele sau statele terte respective.

(4) Dacă în această perioadă de două luni Comisia Europeană prezintă Consiliului European o astfel de propunere, încheierea acordurilor sau adoptarea dispozitiilor prevăzute la alin. (2) nu poate avea loc mai devreme de 4 luni de la data prezentării propunerii.

(5) În lipsa unei comunicări din partea Comisiei Europene în termenul prevăzut la alin. (3) sau a prezentării unei propuneri ori a adoptării unei decizii a Consiliului European în termenele prevăzute la alin. (4), statul român poate încheia acordurile sau poate adopta dispozitiile prevăzute la alin. (2).

(6) Decizia Consiliului European, adoptată în baza propunerii Comisiei Europene, nu împiedică încheierea acordurilor sau adoptarea dispozitiilor prevăzute la alin. (2),

cu exceptia cazului în care Consiliul decide în sens contrar, cu majoritate calificată.

Art. 7. - (1) Persoana îndreptătită să obtină protectia legală a unei topografii poate fi reprezentată, în relatiile cu Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, prin mandatar.

(2) În cazul persoanelor fizice si al persoanelor juridice străine, cu domiciliul, respectiv sediul, în străinătate, reprezentarea prin mandatar este obligatorie, mandatarul trebuind să aibă domiciliul sau sediul pe teritoriul României.

Art. 8. - (1) Dreptul la protectia topografiei unui produs semiconductor apartine creatorului topografiei sau succesorului în drepturi al acestuia. în cazul în care sunt mai multi creatori, coautori, drepturile apartin acestora în comun.

(2) Dreptul la protectie este acordat si persoanelor prevăzute la art. 6, care:

a) procedează la o primă exploatare comercială a unei topografii, în România sau în Uniunea Europeană, ce nu a mai făcut obiectul niciunei exploatări în lume; si

b) au primit din partea unei persoane în drept să dispună de topografie autorizatia exclusivă de a exploata comercial această topografie pe teritoriul României sau în Uniunea Europeană.

Art. 9. - (1) Dacă topografia a fost creată de un salariat în cadrul sarcinilor de serviciu, dreptul la protectia topografiei apartine unitătii al cărei salariat este creatorul topografiei.

(2) Dacă topografia a fost creată la comanda unei persoane fizice sau persoane juridice, dreptul la protectia topografiei apartine persoanei care a comandat-o.

(3) În cazul în care există dispozitii contractuale contrare celor de la alineatele precedente, se aplică aceste dispozitii contractuale.

Art. 10. - Dacă o topografie a fost exploatată comercial, în tară sau în străinătate, topografia poate beneficia de protectie, în conditiile prezentei legi, numai dacă cererea de înregistrare a fost depusă la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci în termen de 2 ani de la data primei exploatări comerciale.

Art. 11. - În situatia în care o topografie nu a fost exploatată comercial timp de 15 ani de la data la care a fost creată sau codată pentru prima oară, la împlinirea acestui termen dreptul la protectie încetează, după cum urmează:

a) dacă topografia nu a fost înregistrată, ea nu mai poate face obiectul unei cereri de înregistrare;

b) dacă topografia a fost înregistrată, drepturile conferite prin înregistrare se sting.

 

CAPITOLUL III

Înregistrarea topografiilor

 

Art. 12. - (1) Înregistrarea unei topografii de produs semiconductor este conditionată de constituirea la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci a unui depozit reglementar al cererii de înregistrare.

(2) O cerere de înregistrare poate avea ca obiect o singură topografie, iar o topografie poate fi înregistrată numai o singură dată.

Art. 13. - (1) Depozitul cererii de înregistrare a unei topografii este reglementar constituit dacă se depun următoarele:

a) o cerere scrisă prin care se solicită înregistrarea topografiei si care trebuie să evidentieze cel putin:

- numele, prenumele si domiciliul creatorului/creatorilor topografiei;

- numele si prenumele sau denumirea si adresa solicitantului, dacă acesta este altul decât creatorul topografiei;

- indicatii privind dreptul solicitantului de a înregistra topografia;

- denumirea si destinatia produsului semiconductor realizabil pe baza topografiei;

- data fixării sau a primei codări a topografiei;

- data primei exploatări comerciale a topografiei, când este cazul;

- numele si prenumele sau denumirea si adresa mandatarului, când este cazul;

- semnătura solicitantului sau, după caz, a mandatarului;

b) o documentatie tehnică, constituită din materiale grafice si texte, care să contină informatii suficiente pentru a permite identificarea topografiei si pentru a evidentia functiunea electronică a produsului semiconductor care încorporează topografia;

c) două exemplare ale produsului semiconductor, dacă acesta a fost realizat si exploatat comercial;

d) împuternicirea de reprezentare a mandatarului, după caz;

e) dovada de plată a taxelor prevăzute de lege.

(2) Toate documentele mentionate mai sus se depun dactilografiate în limba română.

Art. 14. - (1) Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci examinează cererile de înregistrare a topografiilor din punct de vedere al îndeplinirii cerintelor legale pentru constituirea depozitului reglementar si, dacă constată îndeplinirea acestora, efectuează înregistrarea topografiei în Registrul national al topografiilor, publică înregistrarea topografiei în conditiile prevăzute la art. 17 si eliberează persoanei îndreptătite un certificat de înregistrare a topografiei, în termen de 3 luni de la data publicării.

(2) Data depozitului reglementar este data înregistrării cererii de protectie.

Art. 15. - (1) în cazul în care, la examinarea cererii, se constată lipsuri sau deficiente ale actelor prevăzute la art. 13, acestea se comunică în scris solicitantului, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii, acordându-i-se un termen de două luni pentru a efectua completările si rectificările necesare.

(2) Dacă în termenul acordat s-au efectuat toate aceste completări si rectificări, Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci efectuează procedura prevăzută la art. 14.

(3) Data depozitului reglementar va fi, în acest caz, data la care s-au primit toate completările si rectificările necesare.

(4) Dacă în termenul acordat nu s-au efectuat completările si rectificările cerute, cererea este respinsă si se comunică în scris solicitantului motivele respingerii.

Art. 16. - (1) Hotărârile privind cererile de înregistrare a topografiilor pot fi contestate pe cale administrativă, în scris si motivat, la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, în termen de 3 luni de la comunicare.

(2) Contestatia va fi examinată, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia, de către Comisia de reexaminare din cadrul Departamentului de apeluri al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci.

(3) Hotărârea motivată a Comisiei de reexaminare se comunică părtilor în termen de 15 zile de la pronuntare si poate fi atacată cu apei la Tribunalul Bucuresti, în termen de 3 luni de la comunicare.

(4) Hotărârea Tribunalului Bucuresti poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 15 zile de la comunicare.

(5) Hotărârile Comisiei de reexaminare rămase definitive si irevocabile se publică în B.O.P.I., în termen de 60 de zile.

Art. 17. - (1) Înregistrarea topografiilor se publică în B.O.P.I., în termen de două luni de la data înregistrării.

(2) Titularul este obligat să comunice, în cel mai scurt termen, Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci orice modificări survenite în ceea ce priveste numele sau denumirea titularului ori a mandatarului acestuia. Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci operează modificările în Registrul national al topografiilor si le publică în B.O.P.I., în termen de 3 luni de la primirea comunicării.

Art. 18. - (1) După publicarea înregistrării, documentatia din depozitul reglementar al topografiilor poate fi consultată la sediul Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci de către persoanele interesate.

(2) Nu pot fi consultate documentele din depozitul reglementar, care contin informatii declarate de solicitantul protectiei ca fiind secrete comerciale.

Art. 19. - (1) Orice persoană interesată are dreptul să formuleze în scris si motivat la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci o cerere de revocare împotriva hotărârilor privind cererile de înregistrare a topografiilor produselor semiconductoare, în termen de 3 luni de la publicarea acestora, dacă hotărârile au fost luate cu nerespectarea art. 13.

(2) Cererea de revocare va fi solutionată, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, de către Comisia de reexaminare din cadrul Departamentului de apeluri al oficiului.

(3) Hotărârea motivată a Comisiei de reexaminare se comunică părtilor în termen de 15 zile de la pronuntare si va fi supusă căilor de atac prevăzute la art. 16 alin. (3) si (4).

(4) Hotărârile privind revocarea, definitive si irevocabile, se publică în B.O.P.I., în termen de 60 de zile.

 

CAPITOLUL IV

Drepturi

 

Art. 20. - Drepturile exclusive se sting la 10 ani de la prima dintre următoarele date:

a) sfârsitul anului în care topografia a făcut obiectul unei exploatări comerciale pentru prima dată în lume;

b) sfârsitul anului în care s-a constituit depozitul reglementar.

Art. 21. - (1) Titularul unei topografii înregistrate are, pe toată durata de protectie, dreptul exclusiv de exploatare a topografiei, precum si dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice următoarele acte:

a) reproducerea acelei topografii, în măsura în care este protejată conform art. 3 alin. (1);

b) exploatarea comercială sau importul în acest scop al unei topografii sau al unui produs semiconductor fabricat cu ajutorul acestei topografii.

(2) Se exceptează de la dispozitiile alin. (1):

a) reproducerea unei topografii cu titlu privat în scopuri necomerciale;

b) reproducerea în scop de analiză, evaluare sau învătământ privind concepte, procedee, sisteme ori tehnici încorporate în topografie sau privind topografia însăsi;

c) actele privind o topografie protejată si care a fost creată plecând de la o analiză si o evaluare a unei alte topografii, efectuate potrivit lit. b).

(3) Dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice actele prevăzute la alin. (1) lit. b) nu este aplicabil actelor săvârsite după ce topografia sau produsul semiconductor a fost pus pe piată în România sau în Uniunea Europeană, de către titular sau cu consimtământul acestuia.

Art. 22. - Drepturile exclusive prevăzute la art. 21 se nasc:

a) la data depozitului reglementar;

b) la data la care topografia a făcut obiectul unei exploatări comerciale pentru prima dată, oriunde în lume, dacă aceasta este anterioară datei prevăzute la lit. a).

Art. 23. - Titularul are dreptul să marcheze produsele semiconductoare fabricate pe baza topografiei protejate, cu majuscula T.

Art. 24. - Creatorii de topografii au dreptul să li se mentioneze numele si calitatea de creator al topografiei în certificatul de înregistrare a topografiei si în publicatiile efectuate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci cu privire la topografiile înregistrate.

Art. 25. - Creatorii de topografii, care, în virtutea prevederilor art. 9, nu sunt titulari, au dreptul la o remuneratie care se stabileste prin contract încheiat între acestia si titularul topografiei protejate.

Art. 26. - (1) Nu constituie o încălcare a drepturilor titularului unei topografii protejate exploatarea topografiei de către persoana care a achizitionat cu bună-credintă produsul semiconductor, fără să aibă posibilitatea de a sti că produsul semiconductor respectiv încorporează o topografie protejată, reprodusă ilegal. Începând de la data la care persoana în cauză a luat cunostintă că topografia este protejată, ea nu mai are dreptul de a achizitiona, fără autorizatia titularului, produse semiconductoare similare, dar poate continua exploatarea comercială a produselor semiconductoare, achizitionate sau contractate anterior acestei date, cu conditia plătii către titular a unei despăgubiri echitabile.

(2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si succesorilor în drepturi ai titularului topografiei protejate.

Art. 27. - Pentru perioada anterioară nasterii drepturilor exclusive, în conformitate cu prevederile art. 22, persoana care are dreptul la protectie în temeiul prezentei legi si care poate dovedi că un tert a reprodus în mod fraudulos sau a exploatat comercial ori a importat în aceste scopuri topografia poate solicita daune potrivit dreptului comun.

 

CAPITOLUL V

Transmiterea drepturilor

 

Art. 28. - Dreptul la protectie si drepturile ce decurg din înregistrarea unei topografii pot fi transmise, în tot sau în parte, prin cesiune si prin succesiune legală sau testamentară.

Art. 29. -- Drepturile conferite prin înregistrarea unei topografii pot fi transmise prin acordarea de licente exclusive sau neexclusive.

Art. 30. - Transmiterea drepturilor prevăzute la art. 28 si 29 produce efecte fată de terti numai începând cu data publicării în B.O.P.I. a mentiunii transmiterii înregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci.

Art. 31. - (1) Tribunalul Bucuresti poate acorda o licentă obligatorie de exploatare unor persoane care, cu toate eforturile depuse, nu au reusit să obtină autorizatia titularului de a exploata o topografie protejată, dacă:

a) acordarea licentei este necesară în situatii de urgentă care privesc apărarea si siguranta natională, prevenirea sau lichidarea efectelor unor calamităti naturale, încălcarea Legii concurentei nr. 21/1996, republicată, ori nerespectarea standardelor nationale privind poluarea atmosferei;

b) au trecut cel putin 4 ani de la începerea perioadei de protectie si topografia nu a fost exploatată comercial pe teritoriul României.

(2) Licentele obligatorii sunt neexclusive si nu pot fi transmise decât împreună cu patrimoniul afectat aplicării lor.

(3) Licentele obligatorii acordate se comunică Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, care le înscrie în Registrul national al topografiilor.

(4) Beneficiarul licentei obligatorii datorează titularului o remuneratie echitabilă.

(5) întinderea si durata licentelor obligatorii vor fi limitate la scopurile pentru care acestea au fost acordate.

(6) Beneficiari ai licentei obligatorii pot fi inclusiv Guvernul sau tertii autorizati de acesta.

Art. 32. - (1) La solicitarea motivată prezentată de persoana interesată, Tribunalul Bucuresti poate retrage licenta obligatorie atunci când circumstantele care au condus la acordarea acesteia au încetat să mai existe, cu conditia ca interesele legitime ale persoanei care a dobândit-o să fie protejate într-o manieră corespunzătoare.

(2) Licenta nu va fi retrasă dacă există iminenta repetării circumstantelor care au determinat acordarea acesteia.

(3) Hotărârile Tribunalului Bucuresti privind acordarea unei licente obligatorii, precum si cele privind retragerea acesteia vor putea fi atacate la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 15 zile de la comunicare.

(4) Hotărârile judecătoresti definitive si irevocabile privind acordarea sau, după caz, retragerea licentei obligatorii se comunică de persoana interesată Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, care le înregistrează în Registrul national al topografiilor si publică mentiunea acestor hotărâri în B.O.P.I., în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 33. - Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci publică în B.O.P.I. toate cesiunile si licentele înregistrate cu privire la topografiile protejate, precum si modificările survenite în legătură cu acestea, în termen de 3 luni de la înregistrarea lor.

 

CAPITOLUL VI

Încetarea drepturilor

 

Art. 34. - (1) Drepturile conferite titularului prin înregistrarea topografiei se sting la data expirării perioadei de protectie, dată la care topografia intră în domeniul public, putând fi exploatată de orice persoană fără nicio restrictie.

(2) Drepturile titularului se sting înainte de expirarea duratei de protectie, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 11 lit. b).

Art. 35. - Titularul poate renunta la protectia unei topografii înregistrate oricând în cursul duratei de protectie; renuntarea are ca efect stingerea drepturilor titularului cu toate consecintele prevăzute la art. 34 alin. (1), începând de la data publicării cererii de renuntare în B.O.P.I.

Art. 36. - (1) Orice persoană interesată poate cere Tribunalului Bucuresti anularea în tot sau în parte a înregistrării unei topografii, în cazul în care se constată că nu au fost îndeplinite conditiile legale pentru acordarea protectiei. Cererea de anulare poate fi formulată pe întreaga perioadă de protectie a topografiei.

(2) Hotărârile Tribunalului Bucuresti pot fi atacate cu apel la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(3) Hotărârile Curtii de Apel Bucuresti pot fi atacate cu recurs la înalta Curte de Casatie si Justitie, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 37. - Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci înscrie în Registrul national al topografiilor si publică în B.O.P.I. toate modificările privind protectia topografiilor survenite ca urmare a aplicării dispozitiilor art. 34-36.

 

CAPITOLUL VII

Apărarea drepturilor

 

Art. 38. - (1) Constituie infractiune de contrafacere, în sensul prezentei legi, exploatarea comercială sau producerea fără drept a unei topografii protejate ori a unui produs semiconductor în care este încorporată o topografie protejată sau a unui element de circuit care încorporează un astfel de produs semiconductor, în măsura în care acest element continuă să contină o topografie.

(2) Actiunile prevăzute la alin. (1) sunt calificate contrafacere dacă au fost săvârsite după data publicării înregistrării topografiei în Registrul national al topografiilor si se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.

(3) Actiunea penală se pune în miscare din oficiu.

(4) Pentru prejudiciile cauzate, titularul are dreptul la despăgubiri, potrivit dreptului comun, si poate solicita instantei judecătoresti competente să dispună măsura confiscării sau, după caz, a distrugerii produselor contrafăcute; aceste dispozitii se aplică si echipamentelor care au servit nemijlocit la săvârsirea infractiunii de contrafacere.

Art. 39. - Litigiile cu privire la calitatea de creator al topografiei sau de titular, precum si cele cu privire la drepturile născute din înregistrarea topografiilor - inclusiv drepturile patrimoniale ale creatorilor - sau din contractele de cesiune sau licentă sunt de competenta instantelor judecătoresti.

Art. 40. - În cazul în care, prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, se constată că o altă persoană decât titularul certificatului de înregistrare este îndreptătită la obtinerea protectiei topografiei, Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci eliberează certificatul de înregistrare persoanei îndreptătite, înscrie în Registrul national ai topografiilor modificarea de titular si o publică în B.O.P.I.

Art. 41. - În situatia în care drepturile asupra unei topografii înregistrate au încetat pentru o perioadă de timp ca urmare a renuntării la protectie, a decăderii din drepturi sau a anulării înregistrării, despăgubirile si celelalte drepturi patrimoniale dobândite de titular, corespunzător perioadei mentionate, se restituie de către acesta persoanelor de la care au fost dobândite.

Art. 42. - La cererea instantei judecătoresti, Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci este obligat să înainteze actele, documentele si informatiile necesare judecării cauzei cu care a fost învestită, acestea restituindu-se la încetarea procesului. Citarea în instantă se va face numai în acest scop.

Art. 43. - (1) Procedurile privind cererile si certificatele de înregistrare a topografiilor produselor semiconductoare sunt supuse taxelor, în cuantumul si la termenele stabilite conform legii. Taxele se plătesc în contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci.

(2) Taxele datorate de persoanele fizice si persoanele juridice cu domiciliul sau, după caz, cu sediul în străinătate se plătesc în valută în contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci.

(3) Neplata taxelor la termenele legale prevăzute atrage neefectuarea procedurii respective.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 44. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 87/54/CEE din 16 decembrie 1986 privind protectia juridică a topografiilor produselor semiconductoare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 024 din 27 ianuarie 1987.

 

NOTĂ:

Reproducem mai jos art. II din ) Î nr. 337/2005 care nu este încorporat în textul republicat al Legii nr. 16/1995 si care se aplică, în continuare, ca dispozitii proprii ale Legii nr. 337/2005:

„Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

În termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi, Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci va adopta norme de aplicare a Legii nr. 16/1995 privind protectia topografiilor circuitelor integrate, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

La data intrării în vigoare a normelor prevăzute la alin. 2 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 535/1996 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea topografiilor circuitelor integrate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 1 august 1996.”