MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 825         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 6 octombrie 2006

 

SUMAR

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

621. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de promovare a judecătorilor si procurorilor

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

276. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale

 

277. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin proiectie publică a repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale

 

278. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale

 

279. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale

 

298. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune

 

307. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin împrumut public prin biblioteci a operelor scrise

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de promovare a judecătorilor si procurorilor

 

În temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 43-47 si ale art. 106 lit. f) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. 1. - Se aproba Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului de promovare a judecătorilor si procurorilor, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 194/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de promovare a judecătorilor si procurorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 23 martie 2006, se abrogă.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Iulian Gîlcă

 

Bucuresti, 21 septembrie 2006.

Nr. 621.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea si desfăsurarea concursului de promovare a judecătorilor si procurorilor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Promovarea judecătorilor si procurorilor în functii de executie, efectivă sau pe loc, la tribunale, tribunale specializate, curti de apel, parchetele de pe tângă aceste instante, precum si la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie se face numai prin concurs, organizat la nivel national, în limita posturilor vacante existente, respectiv a numărului de locuri aprobat anual de Consiliul Superior al Magistraturii pentru promovarea pe loc.

Art. 2. - Concursul de promovare în functii de executie se organizează pe baza unor criterii obiective de apreciere a performantelor profesionale ale judecătorilor si procurorilor.

Art. 3. - Concursul de promovare prevăzut la art. 1 se organizează anual sau ori de câte ori este nevoie de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii.

Art. 4. - Promovarea judecătorilor si procurorilor în functii de executie, efectivă sau pe loc, se face în gradul imediat superior celui pe care îl detine judecătorul ori procurorul, până la nivelul curtii de apel, pentru judecători, respectiv până la nivelul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, pentru procurori.

 

CAPITOLUL II

Conditii pentru înscrierea la concurs

 

Art. 5. - Pot participa la concursul de promovare în functii de executie vacante sau pe loc judecătorii si procurorii care îndeplinesc conditiile minime de vechime prevăzute la art. 44 alin. (1) lit. aj, b) si c) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare, care la ultima evaluare au avut calificativul „foarte bine” si nu au fost sanctionati disciplinar în ultimii 3 ani.

Art. 6. - (1) Data si locul organizării concursului, posturile stabilite pentru concurs, modul de desfăsurare a concursului, calendarul de desfăsurare, precum si tematica si bibliografia de concurs se aprobă prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii si a Directiei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, după caz, si se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, cu cej putin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs. în acelasi termen, aceste date se comunică tuturor curtilor de apel si parchetelor de pe lângă acestea, care le vor transmite de îndată instantelor si parchetelor din circumscriptia lor pentru a fi afisate la sediile acestora si aduse la cunostintă tuturor judecătorilor si procurorilor.

(2) Data si locul organizării concursului, posturile stabilite pentru concurs, precum si modul de desfăsurare a concursului se publică si în 3 cotidiene centrale, în termenul prevăzut la alin. (1).

(3) În termen de 15 zile de la data publicării datelor prevăzute la alin. (1), cei interesati pot depune cereri de înscriere la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii, în care se mentionează felul promovării, efectivă sau pe loc, instanta ori parchetul la care se solicită promovarea, specializarea si, pentru promovarea la curtile de apel, sectia pentru care optează.

(4) Fiecare candidat poate formula o singură optiune cu privire la felul promovării, instanta ori parchetul la care solicită promovarea, respectiv sectia pentru care optează în cazul promovării la curtile de apel, precum si specializarea pentru care optează, în vederea stabilirii materiilor de concurs.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si desfăsurarea concursului

 

SECŢIUNEA 1

Comisiile de concurs

 

Art. 7. - (1) Comisia de organizare a concursului si comisiile de elaborare a subiectelor, de corectare si de solutionare a contestatiilor sunt numite de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Directiei resurse umane si organizare si a Institutului National al Magistraturii, după caz.

(2) Nu pot fi numite în comisii persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidatilor. Toti membrii comisiilor completează declaratii în acest sens. Dacă incompatibilitatea se iveste ulterior desemnării membrilor comisiilor, persoana în cauză are obligatia să se retragă si să comunice de îndată această situatie presedintelui comisiei în vederea înlocuirii sale.

Art. 8. - Comisia de organizare a concursului se compune din:

- presedinte: secretarul general ori secretarul general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii sau directorul Directiei resurse umane si organizare;

- vicepresedinti: directorii Institutului National al Magistraturii sau directorii Directiei resurse umane si organizare;

- membri: directori, sefi de servicii, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, experti ai Institutului National al Magistraturii, functionari publici si personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii.

Art. 9. - Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atributii:

1. centralizează cererile de înscriere la concurs, întocmeste listele de înscriere, verifică îndeplinirea de către candidati a conditiilor legale de participare la concurs, întocmeste si afisează lista candidatilor care îndeplinesc conditiile legale de participare la concurs si afisează lista finală a candidatilor;

2. controlează si îndrumă actiunile privind organizarea si desfăsurarea concursului, constând, în principal, în: identificarea si, după caz, închirierea spatiilor adecvate pentru sustinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistentei medicale pe parcursul desfăsurării concursului si a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs si de evaluare, asigurarea cheltuielilor de cazare si masă pentru membrii comisiilor;

3. asigură paza subiectelor si a lucrărilor scrise la sediul său si în timpul transportului acestora, precum si păstrarea ordinii publice la centrele de concurs si de evaluare;

4. asigură confectionarea stampilelor-tip pentru concurs, numerotate;

5. instruieste, cu 24-48 de ore înaintea datei concursului, persoanele care asigură supravegherea în sălile de concurs, respectiv responsabilii de sală si supraveghetorii, numite prin hotărâre a presedintelui comisiei;

6. repartizează candidatii pe săli pentru probele scrise tip grilă, în ordine alfabetică, si dispune afisarea listelor pe usile sălilor în care se desfăsoară concursul, precum si publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, cu cel putin 24 de ore înainte de sustinerea probelor;

7. preia, de la comisiile de elaborare a subiectelor, subiectele pentru testele-grilă si baremele de evaluare si notare, în plicuri sigilate;

8. păstrează în conditii de deplină sigurantă subiectele si baremele de evaluare si notare;

9. distribuie candidatilor materialele pentru sustinerea testelor-grilă;

10. afisează baremele de evaluare si notare la centrele de concurs, cu 15 minute înainte de încheierea probei scrise, si asigură publicarea acestora, precum si a subiectelor de concurs pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie;

11. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de concurs la centrul de evaluare si răspunde de securitatea acestora;

12. ia măsuri pentru ca în spatiile în care îsi desfăsoară activitatea comisiile de corectare sau de solutionare a contestatiilor ori în care se desfăsoară probele scrise de concurs să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;

13. asigură respectarea procedurii de evaluare si notare;

14. asigură transmiterea către curtile de apel, tribunale, judecătorii si către parchete, în vederea afisării, precum si publicarea simultană pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si justitie a listelor cu rezultatele concursului;

15. calculează mediile generale si întocmeste listele finale;

16. analizează desfăsurarea si rezultatele concursului si prezintă concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;

17. informează de îndată Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la orice situatie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum si cu privire la orice situatie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi pierderea, deteriorarea ori desecretizarea unui subiect;

18. propune Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificări în modul de organizare si desfăsurare a concursului;

19. îndeplineste orice alte atributii necesare bunei desfăsurări a concursului.

Art. 10. - (1) Presedintele comisiei de organizare a concursului ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a atributiilor prevăzute la art. 9.

(2) În acest scop, presedintele comisiei de organizare a concursului stabileste fisa de atributii pentru vicepresedintii, membrii comisiei si pentru persoanele care asigură supravegherea în sălile de concurs, precum si sarcinile ce revin curtilor de apel, tribunalelor si judecătoriilor, respectiv parchetelor, în vederea bunei desfăsurări a concursului.

(3) Presedintii instantelor, precum si procurorii generali sau, după caz, prim-procurorii parchetelor răspund de ducerea la îndeplinire a dispozitiilor prevăzute mai sus, sub coordonarea presedintelui comisiei de organizare a concursului.

Art. 11. - (1) Comisiile de elaborare a subiectelor, de corectare si de solutionare a contestatiilor sunt numite prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, distinct pentru judecători, respectiv procurori.

(2) Fiecare comisie pentru judecători este alcătuită din judecători de la înalta Curte de Casatie si Justitie, judecători de la curtile de apel si formatori de la Institutul National al Magistraturii.

(3) Fiecare comisie pentru procurori este alcătuită din procurori de la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, procurori de la parchetele de pe lângă curtile de apel si formatori de la Institutul National al Magistraturii.

(4) Pentru jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, respectiv pentru jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene, se numeste câte o comisie de elaborare a subiectelor, de corectare si, respectiv, de solutionare a contestatiilor, comune pentru judecători si procurori, din care fac parte judecători de la înalta Curte de Casatie si Justitie, procurori de la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie si formatori de la Institutul National al Magistraturii.

(5) În componenta comisiilor sunt numiti si membri supleanti.

(6) Numărul membrilor comisiilor se stabileste de Consiliul Superior al Magistraturii pentru fiecare concurs, în functie de numărul candidatilor si de materiile pentru care acestia au optat.

Art. 12. - (1) Comisiile de elaborare a subiectelor, de corectare si de solutionare a contestatiilor au un presedinte comun, membru al comisiei de elaborare a subiectelor. Presedintele veghează la respectarea regulilor enumerate la art. 13 pct. 1 si coordonează activitatea comisiilor. Presedintele nu poate corecta lucrări si nici nu poate solutiona contestatii.

(2) Aceeasi persoană, cu exceptia presedintelui comisiilor, nu poate face parte din mai mult de 6 comisie.

(3) Desemnarea membrilor comisiilor se face pe baza consimtământului scris, exprimat anterior.

(4) Membrii comisiilor sunt numiti, de regulă, dintre persoanele care au fost înscrise tn baza de date a Institutului National al Magistraturii si au urmat cursurile acestuia privind metodele si tehnicile de evaluare.

(5) Numirea membrilor comisiilor are loc cu cel putin 5 zile înaintea datei de desfăsurare a concursului.

(6) Contractele de participare a membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor, de corectare si de solutionare a contestatiilor, prin care se stabilesc modalitătile de plată si atributiile ce le revin, se încheie între acestia si un reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit dispozitiilor prezentului regulament.

(7) Declaratiile si contractele de participare în comisii se centralizează de comisia de organizare a concursului si se păstrează alături de celelalte documente de concurs.

Art. 13. - Comisiile de elaborare a subiectelor au, în principal, următoarele atributii:

1. elaborarea subiectelor pentru testele-grilă, cu respectarea următoarelor reguli:

a) să fie în concordantă cu tematica si bibliografia aprobate si publicate de Consiliul Superior al Magistraturii si de Institutul National al Magistraturii;

b) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător continutului tematicii si bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit;

c) să fie diferentiate, în functie de gradul instantei si, respectiv, al parchetului;

d) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;

e) să asigure o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte si a numărului de răspunsuri corecte între variantele de răspuns;

f) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăsească timpul alocat desfăsurării probei de concurs;

g) să se asigure unitatea de evaluare la nivel national; 2. predarea către comisia de organizare a concursului, cu cel putin 12 ore înainte de desfăsurarea probelor scrise, a subiectelor si baremelor de evaluare si notare, în plicuri sigilate.

Art. 14. - (1) Comisiile de corectare constituite pentru disciplinele de concurs examinează, sub coordonarea presedintelui comisiilor, contestatiile la bareme si adoptă baremele definitive, care se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie.

(2) Comisiile de solutionare a contestatiilor reevaluează lucrările scrise ale căror note initiale au fost contestate si acordă note conform baremelor de evaluare si notare definitive.

(3) Instruirea corectorilor se efectuează de către presedintele comisiilor.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Desfăsurarea concursului

 

Art. 15. - (1) Centralizarea cererilor de înscriere la concurs ale judecătorilor si procurorilor si verificarea îndeplinirii conditiilor legale de participare la concurs se realizează de comisia de organizare a concursului.

(2) Cu cel putin 25 de zile înainte de data desfăsurării concursului, comisia de organizare a concursului întocmeste lista candidatilor care îndeplinesc conditiile legale de participare la concurs si o transmite în vederea afisării la sediile curtilor de apel, tribunalelor, judecătoriilor si ale parchetelor. Lista candidatilor se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie.

(3) Candidatii respinsi în urma verificării pot formula contestatii în termen de 48 de ore de la afisarea listelor prevăzute la alin. (2).

(4) Contestatiile se depun la sediile curtilor de apel, respectiv ale parchetelor de pe lângă curtile de apel, ori, după caz, la sediul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie si se înaintează de îndată, prin fax, comisiei de organizare a concursului.

(5) Contestatiile vor fi solutionate de Sectia pentru judecători, respectiv Sectia pentru procurori, a Consiliului Superior al Magistraturii.

(6) Hotărârile prevăzute la alin. (5) pot fi atacate la Plen în termen de 48 de ore de la comunicare.

(7) Comisia de organizare a concursului întocmeste, de îndată după pronuntarea hotărârii Plenului, lista finală a candidatilor care îndeplinesc conditiile de participare la concurs, care se afisează la sediile curtilor de apel, tribunalelor si judecătoriilor si la sediile parchetelor si se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 16. - (1) Concursul constă în sustinerea unor probe scrise cu caracter teoretic si practic.

(2) Probele scrise cu caracter teoretic si practic se sustin la:

a) una dintre următoarele materii, în functie de specializarea pentru care optează judecătorul sau procurorul: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar si fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept international privat;

b) drept procesual civil pentru materiile de specialitate: drept civil, drept comercial, drept administrativ, drept financiar si fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei si drept international privat sau drept procesual penal pentru materia de specialitate drept penal;

c) jurisprudenta înaltei Curti de Casatie si Justitie si jurisprudenta Curtii Constitutionale, jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene, indiferent de specializare.

Art. 17. - (1) Probele scrise se desfăsoară în două etape si constau în:

1. sustinerea unei probe scrise tip grilă pentru verificarea cunostintelor teoretice;

2. sustinerea unei probe scrise tip grilă pentru verificarea cunostintelor practice.

(2) Testul-griiă pentru verificarea cunostintelor teoretice cuprinde 100 de întrebări din materiile de concurs prevăzute la art. 16 alin. (2), astfel:

a) 50 de întrebări din următoarele materii, în functie de specializarea pentru care optează judecătorul sau procurorul: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar si fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei sau drept international privat;

b) 30 de întrebări din dreptul procesual civil sau, după caz, din dreptul procesual penal;

c) 5 întrebări din jurisprudenta înaltei Curti de Casatie si Justitie si 5 întrebări din jurisprudenta Curtii Constitutionale;

d) 5 întrebări din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si 5 întrebări din jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene.

(3) La testul-grilă pentru verificarea cunostintelor teoretice fiecare răspuns corect primeste 0,1 puncte în sistemul de notare de la 0 la 10.

(4) Testul-grilă pentru verificarea cunostintelor practice cuprinde 10 subiecte din materiile de concurs prevăzute la art. 16 alin. (2).

(5) La testul-grilă pentru verificarea cunostintelor practice fiecare răspuns corect primeste 1 punct în sistemul de notare de la 0 la 10.

(6) Nota lucrărilor care au primit notări între 0 si 1 va fi 1.

(7) Evaluarea răspunsurilor la întrebările testului-grilă se realizează prin procesare electronică.

(8) Testele-grilă se sustin în aceeasi zi, cu o pauză de o oră între acestea.

Art. 18. - (1) Cu cel putin 24 de ore înainte de sustinerea probelor scrise, comisia de organizare a concursului repartizează candidatii pe săli, în ordine alfabetică, si dispune publicarea listelor candidatilor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, precum si afisarea acestora pe usile sălilor în care se desfăsoară concursul.

(2) Accesul candidatilor în săli este permis pe baza unui act de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probelor. în mod exceptional, pot fi admisi candidati în sală si cu mai putin de 30 de minute înainte de începerea probelor, dar nu si după deschiderea plicului cp subiecte.

(3) Înainte de aducerea subiectelor în săli, supraveghetorii aduc la cunostinta candidatilor modul de desfăsurare a probelor si modul de completare a datelor personale pe teza de concurs tipizată.

Art. 19. - (1) Se interzice candidatilor să detină asupra lor pe timpul desfăsurării probelor scrise orice fel de lucrări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si orice mijloc electronic de comunicare. Candidatii pot folosi în timpul concursului acele materiale a căror posibilitate de utilizare este mentionată explicit în tematica si bibliografia de concurs. Supraveghetorii verifică respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea acestor dispozitii duce ia eliminarea din sală a candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

(2) Candidatii se asază în ordine alfabetică, conform listelor afisate. Candidatii primesc teze de concurs tipizate pe care îsi scriu cu majuscule numele si prenumele si completează citet celelalte date de pe coltul paginii ce urmează să fie lipit, precum si coli obisnuite pentru ciorne, marcate cu stampila Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Coltul tezei de concurs tipizate se lipeste si se stampilează în momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidatilor si completarea corectă a tuturor datelor prevăzute si după ce responsabilii de sală semnează în interiorul portiunii din pagină care urmează să fie sigilată.

(4) Înscrierea numelui candidatului pe tezele tipizate în afara rubricii care se sigilează si orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării atrag anularea lucrării scrise respective.

(5) Frauda dovedită atrage eliminarea candidatului din concurs. Se consideră fraudă si încălcarea dispozitiilor alin. (1) si (4). în aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele constatate si măsurile luate, iar lucrarea scrisă se anulează cu mentiunea „fraudă”. Procesul-verbal se comunică comisiei de organizare a concursului si candidatului respectiv.

Art. 20. - (1) Niciun membru al comisiei nu poate părăsi centrul de concurs si nu poate comunica în exterior continutul subiectelor de concurs până la încheierea probelor scrise.

(2) Responsabilii de săli primesc plicurile cu subiecte de la presedinte, vicepresedinte sau un membru al comisiei de organizare a concursului, verifică integritatea acestora, le deschid si distribuie subiectele multiplicate fiecărui candidat.

(3) Pe parcursul desfăsurării probelor scrise membrii comisiei de organizare a concursului si supraveghetorii de săli nu pot da candidatilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor si nu pot aduce modificări subiectelor sau baremelor. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisiile de elaborare a subiectelor.

(4) Baremele de evaluare si notare se afisează la centrele de concurs cu 15 minute înainte de încheierea probei scrise. în termen de 24 de ore de la afisare candidatii pot face contestatii la bareme, care se depun la Institutul National al Magistraturii si se solutionează în termen de 24 de ore potrivit art. 14 alin. (1). Baremele definitive stabilite în urma solutionării contestatiilor se publică de îndată pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.

Art. 21. - (1) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte niciun candidat nu mai poate intra în sală si niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă si semnează de predarea acesteia. Candidatii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine probele scrise.

(2) În cazuri exceptionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însotit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de concurs.

(3) Timpul destinat elaborării lucrării scrise, stabilit de comisiile de elaborare a subiectelor, se socoteste din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor de concurs pentru fiecare candidat.

(4) Pentru elaborarea lucrării scrise candidatii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare neagră. Nu se foloseste altă hârtie decât cea distribuită candidatilor de către supraveghetori. Rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe teza de concurs tipizată, iar solutiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau în considerare.

(5) În cazul în care unii candidati doresc să îsi transcrie lucrarea, fără să depăsească timpul stabilit, acestia primesc alte teze tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite initial se anulează pe loc de către supraveghetori, mentionându-se pe ele „anulat”, se semnează de cei 2 supraveghetori si se păstrează în conditiile stabilite pentru documentele de concurs.

(6) Fiecare candidat primeste atâtea teze de concurs tipizate si atâtea coli de ciornă câte îi sunt necesare.

Art. 22. - (1) Pe măsură ce îsi încheie lucrările candidatii le predau supraveghetorilor.

(2) La expirarea timpului acordat candidatii predau lucrările în faza în care se află, sub semnătură, fiind interzisă depăsirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidati rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

(3) Toti candidatii semnează în momentul predării lucrărilor, în procesele-verbale de predare-primire a acestora.

(4) Pentru fiecare sală se întocmeste un proces-verbal.

(5) Ciornele si lucrările anulate se strâng separat si se păstrează de comisia de organizare a concursului alături de celelalte documente de concurs.

(6) Supraveghetorii predau lucrările scrise, sub semnătură, presedintelui si unui membru al comisiei de organizare a concursului.

Art. 23. - Rezultatele se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie si se transmit în vederea afisării la sediile curtilor de apel, tribunalelor si judecătoriilor si ale parchetelor.

Art. 24. - (1) Candidatii pot contesta notele obtinute la probele scrise tip grilă.

(2) Contestatiile se depun la sediile curtilor de apel, respectiv ale parchetelor de pe lângă acestea, ori, după caz, la sediul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, în termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor, si se trimit de îndată, prin fax, comisiei de organizare a concursului.

(3) În vederea solutionării contestatiilor, lucrările scrise se renumerotează si se sigilează, fiind înscrise într-un borderou separat.

(4) Lucrările se predau comisiilor de solutionare a contestatiilor, însotite de un borderou de predare-primire în care se mentionează numărul de ordine al lucrărilor.

Art. 25. - (1) Nota acordată de comisia de solutionare a contestatiilor este definitivă si nu poate fi mai mică decât nota contestată.

(2) Nota obtinută la concurs este media aritmetică a notelor de la cele două probe scrise tip grilă.

(3) După primirea rezultatelor de la comisiile de solutionare a contestatiilor, comisia de organizare a concursului recalculează, după caz, mediile generale ale candidatilor.

Art. 26. - (1) În urma calculării mediilor generale ale candidatilor, comisia de organizare a concursului întocmeste listele finale.

(2) Rezultatele finale ale concursului se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie si se transmit în vederea afisării la sediile curtilor de apel, tribunalelor si judecătoriilor si ale parchetelor.

Art. 27. - Pentru a fi declarat admis la concurs candidatul trebuie să obtină cel putin media generală 7 si nu mai putin de 5 la fiecare dintre cele două probe de concurs mentionate la art. 17.

Art. 28. - (1) Rezultatele finale se prezintă Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) În termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor finale, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dispune, prin hotărâre,promovarea judecătorilor si a procurorilor declarati admisi.

(3) Promovarea în functii de executie vacante sau pe loc a candidatilor declarati admisi la concurs se face în ordinea mediilor obtinute, în limita numărului de posturi aprobate,

(4) Promovarea efectivă se face în raport de optiunea candidatului, cu respectarea dispozitiilor alin. (3).

Art. 29. - La medii egale au prioritate, în următoarea ordine: candidatii care au titlul stiintific de doctor în drept, cei care au calitatea de doctorand, cei care au vechime mai mare în functia de judecător sau de procuror, candidatii care au absolvit cursuri de masterat sau care au absolvit cursuri postuniversitare ori candidatii care au activitate publicistică în specialitate.

Art. 30. - (1) Judecătorii si procurorii care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 27, dar care nu au fost promovati ca urmare a lipsei posturilor vacante pot fi promovati în posturile ce se vacantează la instantele si parchetele pentru care au optat la înscriere, în termen de 6 luni de la data comunicării rezultatelor finale ale concursului. (2) Dispozitiile art. 28 alin. (3) si ale art. 29 se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 31.- Toate termenele stabilite în cadrul prezentului regulament se calculează potrivit art.101si următoarele din Codul de procedură civilă.

Art. 32.- (1) Pentru cazurile în care în prezentul regulament se prevede afisarea la sediile curtilor de apel, tribunalelor, judecătoriilor si ale parchetelor,anuntul respectiv se afisează de îndată pe sau lângă usa de intrare a instantei ori parchetului.

(2) Presedintii instantelor, precum si procurorii generali sau, după caz, prim-procurorii parchetelortransmit documentele primului-grefier sau, după caz, grefierului-sef ori grefierului însărcinat cu activitatea de registratură, pentru a_fi afisate, indicând perioada pentru care vor fi afisate.înmomentulafisării,precumsialretragerii documentului, grefierul notează ora si dată afisării sau a retragerii pe document, sub semnătura sa, transmitând de îndată documentul retras presedintelui sau procurorului general ori, după caz, prim-procurorului.

Art. 33.- (1) Toate documentele întocmite pentru concurs se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Directiei resurse umane si organizare.

(2) Lucrările de concurs se păstrează în original la dosarele profesionale ale candidatilor.

(3) Originalele documentelor în privinta cărora prezentul regulament dispune că se înaintează prin fax către Directia resurse umane si organizare se transmit în cel mai scurt timp de către curtile de apel, tribunale si judecătorii si de către parchete, prin grija presedintilor instantelor si a procurorilor generali sau, după caz, a prim-procurorilor parchetelor, si se arhivează la mapele de concurs. Art. 34. - Dispozitiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător judecătorilor si procurorilor militari.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 
DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale

 

Având în vedere Cererea organismului de gestiune colectivă DACIN SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie-Audiovizual, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.649 din 24 august 2006, Cererea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România - Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPFAR-ARGOA), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.863 din 31august 2006, precum si Referatul nr. SG/4.658 din 31august 2006 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice, conform prevederilor art. 121 alin. (1) si (2) coroborat cu art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului hr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 329/2006, tinând cont de dispozitiile pct. 13 din Metodologia privind utilizarea de retransmitere prin cablu a operelor muzicale, audiovizuale, cinematografice, scrise, plastice, a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, preluate prin radiodifuzări initiale, si tabelul cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe dreptului de autor, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 22 iunie 2005, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 124/2005, în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie, începând cu data de 9 octombrie 2006, Comisia pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale, după cum urmează:

- un reprezentant al organismului de gestiune colectivă DACIN SARA -Drepturi de Autor în Cinematografie-Audiovizual si un reprezentant al organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România - Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPFAR-ARGOA), pe de o parte, si

- câte un reprezentant al principalelor structuri asociative ale utilizatorilor, respectiv al Asociatiei de Comunicatii prin Cablu (ACC) si al Asociatiei Nationale de Cabloviziune si Comunicatii în Mediul Rural (ANCCMR), pe de altă parte.

Art. 2. - Din comisia prevăzută la art. 1 va face parte si câte un reprezentant al primilor 3 utilizatori majori potrivit cifrei de afaceri si cotei de piată din domeniu, cu conditia ca acestia să declare la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, până la data constituirii comisiei de negociere, pe propria răspundere, cifra de afaceri si cota de piată.

Art. 3. - Comisia constituită potrivit art. 1 si, după caz, art. 2 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 4. - Comisia îsi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 5. - Propunerea de metodologie privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale, depusă de DACIN SARA -Drepturi de Autor în Cinematografie-Audiovizual pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1 si, după caz, art. 2, este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 6. - Propunerea de metodologie privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale, depusă de Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România - Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPFAR-ARGOA) pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1 si, după caz, art. 2, este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 7. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 31 august 2006.

Nr. 276.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROPUNERE DE METODOLOGIE

privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale

 

Baza legală: Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare

1. Prin retransmiterea prin cablu, în sensul legii, se întelege retransmiterea simultană, nealterată si integrală, de către un operator, prin fir, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu similar, cu exceptia retelelor de calculatoare, ori printr-un sistem de difuzare prin unde ultrascurte, pentru receptionarea de către public, a unei transmisii initiale, cu sau fără fir, inclusiv prin satelit, de servicii de programe de radiodifuziune ori de televiziune, destinate receptionării de către public.

2. Distribuitorii prin cablu retransmit prin cablu opere cinematografice sau alte opere audiovizuale numai în baza unor contracte de licentă neexclusivă. Utilizatorii au obligatia de a obtine autorizatii de la organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale, desemnat colector al remuneratiilor stabilite prin prezenta metodologie prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

3. Contractele de licentă neexclusivă, încheiate între organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale si distribuitorii prin cablu, acordă utilizatorilor autorizarea de a retransmite orice operă cinematografică sau altă operă audiovizuală din repertoriul propriu si din repertoriile asociate ale organismelor de gestiune colectivă, reprezentate prin contracte-acorduri.

4. În cazul utilizării operelor audiovizuale în spoturi publicitare, în spoturi de promovare a unui post de televiziune ori a unui distribuitor prin cablu, în generice de emisiuni sau în rubrici proprii ale distribuitorului prin cablu, acesta are obligatia de a obtine acordul expres al titularului de drepturi, prin organismul de gestiune colectivă sau individual.

5. Utilizatorii autorizati potrivit prevederilor pct. 2 si 3 au obligatia să plătească o remuneratie unică reprezentând drepturile cuvenite exclusiv titularilor de drepturi asupra operelor cinematografice si altor opere audiovizuale, calculată procentual din încasările brute lunare, potrivit tabelului de mai jos.

 

Anul

%

2006 si următorii

2

 

6. Pentru distribuitorii prin cablu baza de calcul o constituie totalitatea veniturilor brute lunare provenite din abonamente, din care se scade taxa pe valoarea adăugată, dacă este cazul.

7.Utilizatorii au obligatia să furnizeze grila completă a serviciilor de programe retransmise. Această grilă va fi comunicată la încheierea contractului de licentă neexclusivă si lunar, în caz de modificare, până la data de 15 a lunii următoare.

8. Grila serviciilor de programe, împreună cu lista operelor cinematografice sau altor opere audiovizuale retransmise, identificate de organismele de gestiune colectivă, constituie baza de repartizare a remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi.

9. Plata remuneratiilor datorate de distribuitorii prin cablu se efectuează lunar. Termenul limită de plată este data de 25 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata.

10. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează penalităti echivalente nivelului dobânzii de referintă stabilit de Banca Natională a României, aferente sumelor neachitate la termen.

11. Operatorii prin cablu care au restante fată de organismul de gestiune colectivă, în baza Hotărârii Guvernului nr. 144/2003 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectivă si a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu exceptia autorilor muzicii, sunt obligati să onoreze remuneratiile restante în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei metodologii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

12. Prezenta metodologie si tabelul continând cifrele stabilite intră în vigoare la 3 zile de la data publicării lor în formă definitivă în Monitorul Oficial al României, Partea 1, si vor putea fi renegociate numai după 3 ani de la data publicării, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, vor fi modificate înainte de împlinirea acestui termen.

13. Până la publicarea noilor metodologii rămân valabile vechile metodologii.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROPUNERE DE METODOLOGIE

privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale

 

1. În sensul prezentei metodologii,prinutilizare se întelege retransmiterea simultană, nealterată si integrală, prin fir,prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu similar sau printr-un sistem de difuzare prin unde ultrascurte, pentru receptionarea de către public a unei transmisii initiale, cu sau fără fir, inclusiv prin satelit, a operelor audiovizuale cuprinse în servicii de programe de radiodifuziune si de televiziune.

2. Este utilizatorîn sensul prezentei metodologii persoana fizică sau juridică autorizată ce realizează activităti de utilizare, astfel cum este definită la pct. 1.

3. Utilizarea reglementată de prezenta metodologie se poate realiza numai după obtinerea autorizatiei sub formă delicentăneexclusivă de la organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere cinematografice si de alte opere audiovizuale, desemnat colector unic pe domeniul audiovizual prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Licenta acoperă drepturile de autor ale producătorului de audiovizual si include atât drepturile de autor pe care producătorul die audiovizual Ie-a dobândit de la autorii de audiovizual prin efectul legii sau prin contract, cât si acele drepturi de autor pentru care producătorul este titular originar,potrivit legislatiei nationale.

4. Obtinerea autorizatiei se poate realiza numai în schimbul unei remuneratii lunare de 6%, calculată procentual din baza de calcul,reprezentând drepturile patrimoniale aletitularilor de drepturideautor.Prin pachetul de servicii de programe de bază se întelege tipul de abonament pe care utilizatorul îl oferă clientilor ca optiune standard.

5. Baza de calcul a remuneratiei reprezentând drepturile patrimoniale ale titularilor de drepturi de autor, datorată de utilizator, o constituie totalitatea veniturilor lunare cuvenite utilizatorilor din activitatea de retransmitere de servicii de programe, din care se scade taxa pe valoarea adăugată.

6. Remuneratiile datorate de utilizatori potrivit pct. 4 si 5 nu vor putea fi mai mici de 6.000 lei/trimestru.

7. Remuneratia se plăteste până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care este datorată.

8. (1) Utilizatorii au obligatia să comunice organismului de gestiune colectivă colector unic pe domeniul audiovizual, până la data de15 a fiecărei luni,un raport privind serviciile de programe retransmise în luna precedentă. Raportulva cuprinde pentruluna de raportare:lista serviciilor de programe retransmise, baza de calcul asupra căreia se aplică procentul prevăzut la pct. 4, valoarea abonamentelor, numărul total de abonati si numărul de abonati pentru fiecare tip de abonament în parte. Raportul va fi însotit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura si stampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informatiilor ce sunt continute în raport sau în documentele ce îl însotesc.

(2) Listele de programe retransmise constituie baza de repartizare între organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor a remuneratiilor încasate de colectorul unic.

(3) Informatiile ce fac obiectul raportării vor fi retransmise si în format electronic.

9. Ori de câte ori organismul de gestiune colector unic solicită în scris, utilizatorul are obligatia de a-i comunica acestuiacopii, certificatepepropriarăspunderede reprezentantul legal, de pe documentele financiar-contabile privind contractele de abonament încheiate si sumele ce trebuiau încasate de utilizator, pe baza cărora se determină baza de calcul.

10. Pentru întârzieri la plata remuneratiilor utilizatorii datorează penalităti echivalente nivelului dobânzii de referintă stabilit de Banca Natională a României, aferente sumelor neachitate la termen.

11. Prezenta metodologie intră în vigoare după publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată la care încetează si aplicabilitatea metodologiei negociate anterior.Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de ia data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismul de gestiune colectivă sau utilizatorul va putea solicita initierea unei noi proceduri de negociere si înainte de împlinirea termenului de 3 ani.

12. Modificarea remuneratiilor stabilite în sumă fixă se poate efectua si periodic prin reactualizarea cu indicele inflatiei, în conformitate cu dispozitiile art. 1314 din Legea nr. 8/19J96, cu modificările si completările ulterioare.

13. În cazul utilizării operelor în spoturi publicitare, în spoturi de promovare a unui post de televiziune ori a unui distribuitor de servicii de televiziune prin cablu, în generice de emisiuni sau în rubrici proprii ale distribuitorului de servicii de televiziune prin cablu, acesta are obligatia de a obtineacordulexpresaltitularuluidedrepturi,prin organismul de gestiune colectivă.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin proiectie publică a repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale

 

Având în vedere Cererea organismului de gestiune colectivă DACIN SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie-Audiovizual, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.653 din 24 august 2006, si Referatul nr. SG/4.659 din 31 august 2006 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

conform prevederilor art. 1232 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului hr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 329/2006,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentruDrepturile de Autori

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie, începând cu data de 9 octombrie 2006, Comisia pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin proiectie publică a repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale, după cum urmează:

- un reprezentant al organismului de gestiune colectivă DACIN SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie-Audiovizual, pe de o parte; si

- câte un reprezentant al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor „Româniafilm” - RADEF „Româniafilm”, al Societătii Comerciale „Hollywood Multiplex Operations” - S.R.L. si al Societătii Comerciale „Movieplex Cinema” - S.R.L., pe de altă parte.

Art. 2. - Comisia constituită potrivit art. 1 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. - Comisia îsi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. - Propunerea de metodologie privind utilizarea prin proiectie publică a repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale, depusă de organismul de gestiune colectivă DACIN SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie-Audiovizual pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 5. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 31 august 2006.

Nr. 277.

 

ANEXĂ

 

PROPUNERE DE METODOLOGIE

privind utilizarea prin proiectie publică a repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale

 

Baza legală: Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare

1. Prin proiectie publică a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale se întelege orice comunicare către public a acestora, prin orice mijloc tehnic, în spatii de cinema, închise sau deschise, săli de cinema si alte spatii adecvate, în care publicul plăteste bilete de acces si/sau consumatii ori în care au loc actiuni promotionale, publicitare, demonstrative si altele asemenea.

2. Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, orice persoană fizică sau juridică ce desfăsoară activităti de natura celor enumerate la pct. 1.

3.Utilizatorii au obligatia să obtină din partea organismului de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere audiovizuale, desemnat prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, contracte de licentă neexclusivă pentru utilizarea operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale, înainte de utilizarea repertoriului, si să plătească o remuneratie reprezentând drepturile cuvenite autorilor de opere audiovizuale nominalizati, calculată procentual din veniturile brute lunare din care se scade valoarea timbrelor instituite prin legislatia în vigoare, potrivit următorului tabel:

 

Anul

%

2006 si următorii

1

 

4. Baza de calcul a remuneratiei o reprezintă încasările brute din vânzarea de bilete, programe, materiale promotionale, consumatii etc. la locul reprezentatiei, din care se scad valoarea timbrelor instituite prin legislatia în vigoare si taxa pe valoarea adăugată, dacă este cazul.

5. Plata remuneratiilor se efectuează trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se efectuează plata. Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează penalităti echivalente nivelului dobânzii de referintă stabilit deBanca Natională a României, aferente sumelor neachitate la termen.

6. Odată cu efectuarea plătilor, în vederea repartizării corecte a remuneratiilor încasate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere audiovizuale, utilizatorii au obligatia să comunice acestora informatiile statistice, tehnice si contabile aferente utilizării prin proiectie publică a repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale, respectiv: listele de filme cuprinzând titlul filmelor din productia natională, titlul filmelor străine, numărul spectatorilor înregistrati, valoarea încasărilor.

7. Utilizatorii care au restante fată de organismul de gestiune colectivă în baza Hotărârii Guvernului nr. 144/2003 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale ale organismelor de gestiune colectivă si a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu exceptia autorilor muzicii, a contractelor anterioare sau a altor acte normative sunt obligati să onoreze remuneratiile restante în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei metodologii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

8. Prezenta metodologie si tabelul cu cifrele stabilite intră în vigoare la 3 zile de la data publicării lor în formă definitivă în Monitorul Oficial al României, Partea I, si vor putea fi renegociate numai după 3 ani de la data publicării, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii vor fi modificate înainte de împlinirea acestui termen.

9. Până la publicarea noii metodologii rămân valabile vechile metodologii, precum si contractele încheiate pentru anul 2006.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale

 

Având în vedere cererea organismului de gestiune colectivă DACIN SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie-Audiovizual, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.650 din 24 august 2006, si Referatul nr. SG/4.660 din 31 august 2006 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

conform prevederilor art. 1232 coroborat cu art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 329/2006,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie, începând cu data de 9 octombrie 2006, Comisia pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale, după cum urmează:

- un reprezentant al organismului de gestiune colectivă DACIN SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie-Audiovizual, pe de o parte; si

- un reprezentant al Federatiei Industriei Hoteliere din România (FIHR), un reprezentant al Federatiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) si un reprezentant al Societătii Comerciale „Turism FELIX” - S.A., pe de altă parte.

Art. 2. - Din comisia prevăzută la art. 1 va face parte si câte un reprezentant al altor 2 utilizatori majori potrivit cifrei de afaceri si cotei de piată din domeniu, cu conditia ca acestia să declare la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, până la data constituirii comisiei de negociere, pe propria răspundere, cifra de afaceri si cota de piată.

Art. 3. - Comisia constituită potrivit art. 1 si, după caz, art.2 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si ale art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 4. - Comisia îsi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 5. - Propunerea de metodologie privind comunicarea publică a repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale, depusă de organismul de gestiune colectivă DACIN SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie-Audiovizual pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1 si, după caz, art. 2, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 6. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 31 august 2006.

Nr. 278.

 

ANEXĂ

 

PROPUNERE DE METODOLOGIE

privind comunicarea publică a repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale

 

Baza legală: Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare

1. Prin comunicare publică a operelor cinematografice-audiovizuale, în sensul legii, se întelege comunicarea acestora, realizată direct sau prin orice mijloace tehnice, făcută într-un loc deschis publicului sau în orice loc în care se adună un număr de persoane care depăseste cercul normal al membrilor unei familii si al cunostintelor acesteia, prezentarea într-un loc public, prin intermediul înregistrărilor sonore sau audiovizuale, precum si prezentarea într-un loc public, prin intermediul oricăror mijloace, a unei opere radiodifuzate.

2. Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, orice persoană fizică sau juridică ce foloseste cu orice titlu (de proprietate, de administrare, de închiriere, de subînchiriere, comodat etc.) spatii în care sunt comunicate public opere audiovizuale sau reproduceri ale acestora.

3. Organismul de gestiune colectivă DACIN SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie-Audiovizual, beneficiar de drepturi patrimoniale pentru comunicarea publică a operelor cinematografice-audiovizuale, poate colecta direct aceste drepturi sau poate delega un alt colector, organism de gestiune colectivă.

4. Utilizatorii au obligatia să obtină din partea organismului de gestiune colectivă, desemnat prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor sau din partea organismului de gestiune colectivă desemnat colector, în schimbul unei remuneratii, în cuantumul prevăzut în tabelul de mai jos, contracte de licentă neexclusivă pentru utilizarea reglementată de prezenta metodologie, indiferent de durata efectivă a utilizării.

5. Contractele de licentă neexclusivă se eliberează pe o perioadă de până la 12 luni, iar, în cazul utilizatorilor care utilizează operele sezonier, licenta se eliberează exclusiv pentru perioada utilizării sau pentru perioada declarată pe propria răspundere de utilizator.

6. Contractul de licentă neexclusivă poate fi prelungit pe altă perioadă determinată, la cerere.

7. Plata se face de către utilizatorul care detine, indiferent de titlu, spatiul în care are loc comunicarea publică, calculată lunar si înmultită cu termenul autorizat.

8. În situatia transmiterii partiale, cu orice titlu, a folosintei unui spatiu, subdobânditorii vor plăti remuneratii distincte dacă utilizează surse proprii de sunet si imagine.

9. Plata remuneratiilor se efectuează în cel mult 3 zile de la data autorizării pentru întreaga perioadă autorizată.

10. Pentru întârzieri la plata remuneratiei, utilizatorii datorează penalităti echivalente nivelului dobânzii de referintă stabilit de Banca Natională a României, aferente sumelor neachitate la termen.

11. Contractul de licentă neexclusivă acordat potrivit prezentei metodologii încetează de drept în cazul întârzierilor de plată mai mari de 10 zile,

12. Organismul de gestiune colectivă desemnat colector poate delega reprezentanti ai săi care să monitorizeze utilizarea reglementată de prezenta metodologie. Accesul reprezentantilor organismului de gestiune colectivă colector unic se face pe baza legitimatiei emise de acesta, utilizatorii având obligatia să le permită accesul în spatiile în care se face utilizarea.

13. Modificarea remuneratiilor se poate efectua prin renegociere, precum si periodic, prin reactualizarea cu indicele inflatiei, în conformitate cu dispozitiile art. 1314 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

14. Prezenta metodologie si tabelul cu cifrele stabilite intră în vigoare la 3 zile de la data publicării lor în formă definitivă în Monitorul Oficial al României, Partea I, si vor putea fi renegociate numai după 3 ani de la data publicării, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, vor fi modificate înainte de împlinirea acestui termen.

15. Până la publicarea noilor metodologii rămân valabile vechile metodologii.

 

TABEL

cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale comunicate public, calculate lunar în lei

 

Utilizatori

Remuneratii

Autori de opere

muzicale

Autori de opere

audiovizuale

Artisti

Interpreti

Producători

de fonograme

Producători

de videograme

0

1

2

3

4

5

A. Unităti de alimentatie publică (restaurante, cafenele, braserii, baruri, fast-fooduri, cofetării sau unităti asimilate), săli de jocuri ori cazinouri

 

1. în orase sau statiuni turistice:

 

a) cu suprafata de până la 100 m2 inclusiv

 

30

 

 

 

b) cu suprafata cuprinsă între 101 m2 si 200 m2 inclusiv

 

40

 

 

 

c) cu suprafata cuprinsă între 201 m2 si 500 m2 inclusiv

 

50

 

 

 

d) cu suprafata de peste 500 m2

 

60

 

 

 

2. In comune si sate:

 

a) cu suprafata de până la 50 m2 inclusiv

 

15

 

 

 

b) cu suprafata de peste 50 m2

 

25

 

 

 

3. Cazinouri

 

200

 

 

 

B. Turism

 

1. Hoteluri până la categoria trei stele inclusiv, situate în statiuni turistice:

 

a) cu capacitate de cazare mică

 

20

 

 

 

b) cu capacitate de cazare medie (31-100 de camere)

 

25

 

 

 

c) cu capacitate de cazare mare

 

30

 

 

 

2. Hoteluri până la categoria trei stele inclusiv, altele decât cele mentionate la pct. 1:

 

a) cu capacitate de cazare mică

 

30

 

 

 

b) cu capacitate de cazare medie (31-100 de camere)

 

50

 

 

 

c) cu capacitate de cazare mare

 

100

 

 

 

3. Hoteluri de categorie patru si cinci stele

 

150

 

 

 

4. Moteluri, cabane, campinguri si sate de vacantă

 

30

 

 

 

5. Unităti de cazare agroturistice, popasuri turistice, pensiuni

 

20

 

 

 

C. Transporturi

 

 

 

 

 

1. Feroviare:

 

 

 

 

 

- vagoane-restaurant sau bar în trafic international

 

50

 

 

 

2. Aeriene:

 

 

 

 

 

a) zboruri continentale (conform contractelor ocazionale)

 

100

 

 

 

b) zboruri transcontinentale

 

150

 

 

 

3. Spatii de asteptare:

 

 

 

 

 

3.1. Aeroporturi internationale

 

100

 

 

 

3.2. Statii de aprovizionare cu produse petroliere

 

50

 

 

 

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale

 

Având în vedere Cererea organismului de gestiune colectivă DACIN SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie-Audiovizual, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.652 din 24 august 2006, si Referatul nr. SG/4.661 din 31 august 2006 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

conform prevederilor art. 13 lit. a) coroborat cu art. 1233, ale art. 130 alin. (1) lit. a) si ale art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 329/2006,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie, începând cu data de 9 octombrie 2006, Comisia pentru negocierea Metodologiei privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale, după cum urmează:

- un reprezentant al organismului de gestiune colectivă DACIN SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie-Audiovizual, pe de o parte; si

- un reprezentant al Societătii Comerciale „Real Video International - S.R.L.” si un reprezentant al Societătii Comerciale „TVR Media - S.R.L.”, pe de altă parte.

Art. 2. - Din comisia prevăzută la art. 1 va face parte si un reprezentant al celui de-al treilea utilizator major potrivit cifrei de afaceri si cotei de piată din domeniu, cu conditia ca acesta să declare la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, până la data constituirii comisiei de negociere, pe propria răspundere, cifra de afaceri si cota de piată.

Art. 3. - Comisia constituită potrivit art. 1 si, după caz, potrivit art. 2 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si aii. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 4. - Comisia îsi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 5. - Propunerea de metodologie privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale, depusă de organismul de gestiune colectivă DACIN SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie-Audiovizual pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1 si, după caz, la art. 2, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 6. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 31august 2006.

Nr. 279.

 

ANEXĂ

 

PROPUNERE DE METODOLOGIE

privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale

 

Baza legală: art. 7 lit. e); art. 10-12; art. 13 lit. a); art. 25; art. 64-66; art. 69; art. 71 alin. (1); art. 92 alin. (1); art. 1233; art. 130 alin. (1) lit. a)-c) si h); art. 131 alin. (1)-(3), art. 1311; art. 1312 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

1. Prin reproducere, în sensul legii, se întelege realizarea, integrală sau partială, a uneia ort a mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc si sub orice formă, inclusiv realizarea oricărei înregistrări sonore sau audiovizuale a unei opere, precum si stocarea permanentă sau temporară a acesteia cu mijloace electronice.

2. Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, orice persoană fizică sau juridică ce desfăsoară activitatea de reproducere, astfel cum a fost definită la pct. 1, pe orice fel de suporturi, cum ar fi: casete video, CD, DVD etc, cu scopul comercializării acestor produse.

3. Utilizatorii au obligatia să obtină din partea organismului de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale, desemnat prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, contracte de licentă neexclusivă pentru reproducerea operelor cinematografice si ale altor opere audiovizuale, înainte de utilizarea repertoriului, si să plătească o remuneratie reprezentând drepturile cuvenite autorilor de opere audiovizuale nominalizati, calculată procentual din veniturile brute obtinute din comercializarea produselor realizate, din care se scade taxa pe valoarea adăugată, dacă este cazul.

 

Tabel

 

Anul

%

2006 si următorii

7,75

 

4. Baza de calcul a remuneratiei o reprezintă încasările brute din vânzarea produselor, a materialelor promotionale de pe etichete, dacă este cazul, a altor încasări subventionate sau sponsorizări.

5. Între organismul de gestiune colectivă DACIN SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie-Audiovizual si utilizator se încheie contract de licentă neexclusivă, pe termen determinat sau nedeterminat, pentru fiecare titlu de operă sau pentru o listă de titluri de opere, cu nominalizarea autorilor operelor cinematografice sau a altor opere audiovizuale.

6. Cererile de acordare a contractelor de licentă neexclusivă se depun înainte de utilizarea prin reproducere a repertoriului de opere cinematografice si de alte opere audiovizuale.

7. În cazul utilizării unor opere cinematografice sau a altor opere audiovizuale achizitionate de la terte persoane juridice, aflate sub contract de cesiune a exploatării filmelor cu Centrul National al Cinematografiei, administrator legal al patrimoniului cinematografic national, sau cu producători privati, utilizatorii sunt obligati să precizeze raportul drepturilor de autor, în sensul că persoana fizică sau juridică contractantă nu poate dispune decât de drepturile înscrise pe genericul operei, în calitate de autor, sau de drepturile cesionate legal.

8. Utilizatorii, titulari ai contractelor de licentă neexclusivă, potrivit prevederilor prezentei metodologii, au obligatia să raporteze trimestrial reproducerile efectuate si să plătească remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor mentionati în prezenta metodologie.

9. În cazul unor venituri brute care nu permit remuneratii evaluate procentual, între organismul de gestiune colectivă DACIN SARA -Drepturi de Autor în Cinematografie-Audiovizualsiutilizatoripotinterveni acorduri pentru remuneratii forfetare.

10. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează penalităti echivalente nivelului dobânzii de referintă stabilit de Banca Natională a României, aferente sumelor neachitate la termen.

11. Organismul de gestiune colectivă DACIN SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie-Audiovizual care a acordat contracte de licentă neexclusivă poate cere audit extern pentru verificarea raportărilor de venituri brute în timp real.

12. Producătorii de reproduceri care au realizat copii de pe operele gestionate de DACIN SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie-Audiovizual în perioada anterioară prezentei metodologii sunt obligati să calculeze remuneratiile cuvenite autorilor, în sensul tabelului cuprins în prezenta anexă.

13. Prezenta metodologie intră în vigoare la 3 zile de la data publicării ei, în formă definitivă în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va putea fi renegociată numai după 3 ani de la data publicării, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, vor fi modificate înainte de împlinirea acestui termen.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune

 

Având în vedere cererea Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.766 din 30 august 2006, cererea principalei structuri asociative mandatate de utilizatorii din domeniu, respectiv Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.809 din 30 august 2006, precum si Referatul nr. SG/4.665 din 6 septembrie 2006 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii cu publicul,

conform prevederilor art. 1231 alin. (1) lit. d), art. 130 alin. (1) lit. a) si ale art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 329/2006,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie, începând cu data de 9 octombrie 2006, Comisia pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune, după cum urmează:

- un reprezentant al Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), pe de o parte; si

- un reprezentant al principalei structuri asociative din domeniu, respectiv Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), un reprezentant al Societătii Comerciale EUROPE DEVELOPPMENT INTERNATIONAL -S.R.L. (EUROPA FM), precum si un reprezentant al Societătii Române de Radiodifuziune (SRR), pe de altă parte.

Art. 2. - Din comisia prevăzută la art. 1 va face parte si câte un reprezentant al altor 2 utilizatori majori, potrivit cifrei de afaceri si cotei de piată din domeniu, cu conditia ca acestia să declare la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, până la data constituirii comisiei de negociere, pe propria răspundere, cifra de afaceri si cota de piată.

Art. 3. - Comisia constituită potrivit art. 1, si respectiv, art. 2, după caz, are obligatia să desfăsoare negocierile în conlormitate cu dispozitiile  art. 1311 si art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 4. - Comisia îsi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 5. - Propunerea de metodologie privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune, depusă de organismul de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1, si, respectiv, la art. 2, este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 6. - Propunerea de metodologie privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune, depusă de principala structură asociativă mandatată de utilizatorii din domeniu, respectiv Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1, si, respectiv, la art. 2, este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 7. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 298.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROPUNERE DE METODOLOGIE

privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune

 

1. Organismele de radiodifuziune vor putea reproduce si radiodifuza opere muzicale numai în baza unei autorizatii sub formă de licentă neexclusivă, eliberată de organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical, desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor colector pe domeniul muzical.

2. Organismele de radiodifuziune au obligatia să plătească organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical prevăzut la pct. 1 o remuneratie procentuală trimestrială, reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerea si radiodifuzarea operelor muzicale, după cum urmează:

 

Anul 2006 si următorii

Radiodifuzare

Reproducere

1.

Organisme de radiodifuziune care difuzează opere muzicale ce reprezintă mai mult de 70% din programele totale

7,00%

2,00%

2.

Organisme de radiodifuziune care difuzează programe mixte („radio generalist”) în care operele muzicale reprezintă mai mult de 25% din programele totale

5,00%

1,50%

3.

Organisme de radiodifuziune care difuzează programe specializate de stiri si operele muzicale reprezintă mai putin de 20% din durata de emisie

2,50%

1,00%

 

3. Prin contractele de autorizatie sub formă de licentă neexclusivă organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical si posturile comerciale de radio pot stabili o remuneratie forfetară constând:

a) fie într-o sumă brută anuală plătibilă în rate trimestriale;

b) fie în cuantum de 10 lei/minut de emisie operă muzicală.

4. Pentru radiodifuzarea operelor muzicale în cadrul posturilor publice de radio: Radio România Actualităti, Radio România Cultural, Radio România Tineret, Radio România Muzical si al posturilor teritoriale de radio ale Societătii Române de Radiodifuziune, acestea din urmă vor plăti o remuneratie anuală forfetară, în 4 rate trimestriale egale, până la data de 25 a fiecărei luni următoare trimestrului pentru care este datorată, după cum urmează:

 

Anul 2006 si următorii

Radiodifuzare

Reproducere

 

8.000.000 lei

2.500.000 lei

 

5. Baza de calcul asupra căreia se aplică procentul prevăzut la pct. 2 este reprezentată de veniturile obtinute de utilizator din activitatea de radiodifuzare, cum ar fi cele rezultate din: abonamente, publicitate, anunturi si informatii, barter, sponsorizări, teleshopping, numere suprataxate! concursuri si jocuri televizate, închirieri de spatiu de emisie, venituri din asocieri si participatiuni etc. Pentru utilizatorii care nu obtin venituri baza de calcul o constituie bugetul de cheltuieli privind activitatea de radiodifuzare.

6. În cazul în care, prin aplicarea procentului prevăzut la pct. 2 asupra bazei de calcul a utilizatorului, remuneratia trimestrială este mai mică de 3.000 lei, utilizatorul datorează trimestrial o remuneratie forfetară de 3.000 lei.

7. Remuneratia se plăteste până la data de 25 a lunii următoare expirării trimestrului pentru care este datorată, dată la care se transmite si un raport cuprinzând: baza de calcul a remuneratiei, durata zilnică de emisie a fiecărei opere muzicale, lista operelor muzicale utilizate zilnic, autorul/autorii fiecărei opere muzicale si interpretul/interpretii, numărul de difuzări zilnice ale unei opere muzicale. Raportul va mentiona si numele reprezentantului legal, semnătura acestuia si stampila utilizatorului. Raportul va fi transmis în format scris si electronic si va fi însotit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura acestuia si stampila utilizatorului, informatiile cuprinse în raport vor constitui bâza de repartizare către titularii de drepturi de autor de opere muzicale a remuneratiilor încasate de organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical.

8. Utilizatorii vor transmite organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical până la data de 25 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, un raport cuprinzând lista operelor muzicale utilizate, cu mentionarea denumirii fiecărei opere muzicale utilizate zilnic, a autorului acesteia, numărului de difuzări zilnice, orei de difuzare si a duratei de utilizare a fiecărei opere muzicale.

9. Utilizatorii au obligatia de a realiza, de a păstra si de a pune la dispozitie organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical, în termen de 5 zile de la solicitarea acestuia, înregistrările emisiunilor radiodifuzate.

10. La solicitarea scrisă a organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical, în termen de 15 zile de la primirea acesteia, utilizatorul are obligatia de a-i comunica acestuia copii de pe documentele financiar-cdntabile, certificate de reprezentantul legal, ce au stat la baza determinării bazei de calcul sau a celorlalte informatii furnizate prin raport.

11. În situatia în care utilizatorul utilizează operele muzicale prin asociere în participatiune sau altă formă de asociere legală, ia determinarea bazei de calcul se tine seama de veniturile obtinute de toti asociatii.

12. Pentru determinarea bazei de calcul se vor avea în vedere si veniturile obtinute de societătile de intermediere a serviciilor de publicitate afiliate utilizatorului.

13. Prin afiliat, în sensul prezentei metodologii, se întelege orice persoană juridică la care, direct sau prin persoane interpuse, sunt actionari/asociati utilizatorul si/sau actionarii/asociatii săi.

14. Pentru întârzieri la plata remuneratiilor utilizatorii vor plăti organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical penalităti de 0,15% pe zi de întârziere.

15. Pentru verificarea exactitătii datelor cuprinse în raportul transmis de utilizator, referitor la baza de calcul a remuneratiei si la operele muzicale utilizate, în perioada de raportare, organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical este îndreptătit să realizeze sau să comande tertilor monitorizări ale activitătii de radiodifuzare a utilizatorilor.

16. Pentru utilizarea operelor muzicale prin radiodifuzare, înainte de încheierea cu organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical, în conditiile prezentei metodologii, a contractului de autorizatie sub formă de licentă neexclusivă privind autorizarea utilizării operelor muzicale, utilizatorii datorează organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical despăgubiri, reprezentând triplul remuneratiilor prevăzute de prezenta metodologie.

17. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical sau utilizatorul va putea solicita initierea unei noi proceduri de negociere si înainte de împlinirea termenului de 3 ani.

18. Modificarea remuneratiilor stabilite în sumă forfetară se poate efectua anual de către organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical prin reactualizarea cu indicele de inflatie în conformitate cu dispozitiile art. 1314 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROPUNERE DE METODOLOGIE

privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune

 

1. Utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale aduse anterior la cunostintă publică, apartinând repertoriului protejat si determinat conform legii (ale căror drepturi de autor se află în termenele de protectie prevăzute de lege), de către organisme de radiodifuziune se poate face numai în baza unei autorizatii sub formă de licentă neexclusivă eliberată de organismul de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector în domeniul titularilor de drepturi în cauză.

2. Utilizatorii autorizati potrivit prevederilor pct. 1 au obligatia să plătească organismului de gestiune colectivă prevăzut la pct. 1 o remuneratie trimestrială, reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor operelor muzicale utilizate, stabilită prin aplicarea la baza de calcul determinată conform pct. 5 a unor procente diferentiate direct proportional cu ponderea utilizării repertoriului de opere muzicale gestionat colectiv în raport cu timpul total de radiodifuzare.

3. Procentul aplicabil corespunzător unei ponderi de 100% a utilizării repertoriului de opere muzicale gestionat colectiv în raport cu timpul total de radiodifuzare va fi de 1,5%.

4. Pentru ponderi ale utilizării inferioare, procentul de 1,5%, corespunzător ponderii de 100%, se va diminua direct proportional cu diminuarea ponderii.

De exemplu: pentru o pondere de 33%, procentul diminuat va avea valoarea de 0,5%, iar pentru o pondere de 10%, procentul diminuat va avea valoarea de 0,15%.

5. Baza de calcul se constituie astfel:

a) din veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul muzical protejat se scad: taxa pe valoarea adăugată, taxa pentru publicitatea la băuturi alcoolice, contributia la Fondul cinematografic national si orice alte taxe similare către bugetul de stat sau local ce ar putea fi introduse ulterior;

b) în cazul societătii publice de radiodifuziune, din totalul veniturilor se scad si alocatiile bugetare.

6. În conditiile în care utilizatorul nu înregistrează venituri, baza de calcul va fi cea constituită de cheltuielile ocazionate de utilizare a repertoriului de opere muzicale.

7. Organismul de gestiune colectivă va pune la dispozitie utilizatorilor (prin intermediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor) repertoriul de opere muzicale care generează drepturi de autor aflate în termenele de protectie, operele aflate în afara acestui repertoriu nefiind luate în calcul la stabilirea ponderii utilizării repertoriului protejat si utilizarea lor neimplicând autorizarea în ceea ce priveste drepturile de autor.

9. Remuneratia se plăteste până la data de 25 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată, dată la care se va transmite si baza de calcul a sumelor virate.

10. Utilizatorii de opere muzicale prin radiodifuzare au obligatia să comunice organismului de gestiune colectivă, până la data mentionată la pct. 9, un raport privind utilizarea operelor muzicale în trimestrul precedent. Pentru trimestrul de raportare, raportul va cuprinde lista operelor muzicale utilizate, cu mentionarea denumirii operei, a autorului acesteia si a duratei utilizării fiecărei opere muzicale. Raportul va fi însotit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura si stampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informatiilor ce sunt continute în raport. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor încasate de organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale respectiv. Raportul va fi transmis si în format electronic.

11. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează, de la data scadentei, dobânda legală.

12. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismul de gestiune colectivă sau utilizatorul va putea solicita initierea unei noi proceduri de negociere.

13. În relatiile contractuale cu utilizatorii, organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere muzicale poate negocia tarife procentuale reduse fată de cele prevăzute la pct. 3 si 4, în conditiile legale si statutare care reglementează activitatea acestuia.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin împrumut public prin Biblioteci a operelor scrise

 

Având în vedere Cererea organismului de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere scrise COPYRO, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.901 din 1 septembrie 2006, precum si Referatul nr. SG/4.722 din 8 septembrie 2006 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

conform prevederilor art. 1231 alin. (1) lit. b), ale art. 130 alin. (1) lit. b) si ale art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 329/2006,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie, începând cu data de 9 octombrie 2006, Comisia pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin împrumut public prin biblioteci a operelor scrise, după cum urmează:

- un reprezentant al organismului de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere scrise COPYRO, pe de o parte; si

- un reprezentant al Asociatiei Nationale a Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice din România si un reprezentant al Bibliotecii Metropolitane Bucuresti, pe de alta parte.

Art. 2. - Din comisia prevăzută la art. 1 va face parte si câte un reprezentant al altor 2 utilizatori majori, potrivit cifrei de afaceri si cotei de piată din domeniu, cu conditia ca acestia să declare la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, până la data constituirii comisiei de negociere, pe propria răspundere cifra de afaceri si cota de piată.

Art. 3. - Comisia constituită potrivit art. 1 si, după caz, potrivit art. 2, are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si ale art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 4. - Comisia de negociere îsi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 5. - Propunerea de metodologie privind utilizarea prin împrumut public prin biblioteci a operelor scrise, depusă de organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere scrise COPYRO pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1 si, după caz, la art. 2, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 6. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 8 septembrie 2006.

Nr. 307.

 

ANEXĂ

 

PROPUNERE DE METODOLOGIE

privind utilizarea prin împrumut public prin biblioteci a operelor scrise

 

1. Prin împrumut public, în sensul prezentei metodologii, se întelege punerea la dispozitie spre utilizare, pentru un timp limitat si fără un avantaj economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere scrise, prin intermediul unei institutii care permite accesul publicului în acest scop.

2. Prin utilizator se întelege orice persoană juridică de drept public sau privat autorizată care pune la dispozitie publicului operele scrise, indiferent de modul de prezentare a acestora prin intermediul oricăror mijloace.

3. Utilizatorii prevăzuti la pct. 2 au obligatia de a obtine din partea organismului de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, colector unic în domeniul operelor scrise, o autorizatie sub formă de licentă neexclusivă privind împrumutul public al operelor scrise si de a plăti o remuneratie privind drepturile de autor.

4. Împrumutul efectuat prin biblioteci, precum si prin alte institutii care permit accesul publicului în acest scop, prin orice mijloace si în orice mod, dă dreptul autorului la o remuneratie echitabilă.

5. Remuneratia echitabilă datorată se calculează prin aplicarea procentului de 10% asupra bazei de calcul, astfel cum este reglementată de prezenta metodologie, dar nu mai putin de 0,8 lei pentru fiecare împrumut al unei opere scrise.

6. Baza de calcul a remuneratiei pentru utilizarea operelor scrise este formată din totalitatea veniturilor brute lunare ale utilizatorului, din care se scade taxa pe valoarea adăugată, dacă este cazul.

7. (1) Plata remuneratiilor se va face lunar până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna precedentă.

(2) În caz de întârzieri la plata remuneratiei, utilizatorii datorează dobânzi la nivelul ratei de scont a Băncii Nationale a României.

8. Utilizatorii au obligatia de a pune la dispozitie organismului de gestiune colectivă pană la data de 10 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, o documentatie în format scris si electronic, însotită de o adresă de înaintare purtând numele si semnătura reprezentantului legal, precum si stampila utilizatorului, adresă ce va confirma pe propria răspundere veridicitatea informatiilor din documentatia furnizată. Documentatia va cuprinde:

a) totalitatea operelor scrise pe domeniile de creatie aflate în administrare, inclusiv noile achizitii;

b) fisa operelor scrise împrumutate, care contine: date privitoare la codul de inventar, titlul operei, autorul si/sau autorii operei, domeniul din care face parte si numărul utilizărilor prin împrumut aferent fiecărei opere scrise;

c) documentele financiar-contabile indispensabile stabilirii bazei de calcul a remuneratiei.

9. Neprezentarea documentatiei prevăzute la pct. 8 constituie contraventie si se sanctionează conform art. 1392 lit. d) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

10. Organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor în domeniul operelor scrise desemnat unic colector poate numi unu sau 2 reprezentanti în vederea monitorizării utilizării operelor scrise prin împrumut public. Acestia vor avea acces liber în cadrul institutiilor ce desfăsoară activităti de împrumut public al operelor scrise, numai pe baza legitimatiilor emise de organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor.

11. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificarea dispozitiilor Legii nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, îndreptătesc organismul de gestiune colectivă să solicite initierea unei noi proceduri de negociere înainte de împlinirea termenului prevăzut în prezenta metodologie.