MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 839         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 11 octombrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

33. - Hotărâre privind validarea unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 581 din 19 septembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (1) lit. b)din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

Decizia nr. 599 din 21 septembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1) lit. b) si c), art. 18, art. 28 alin. (1), art. 32, 33 si 35 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.357. - Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor

 

1.358. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

614. - Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 558/2006 privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contraventiile si faptele ce pot fi considerate infractiuni si să aplice sanctiunile pentru contraventiile constatate

 

1.212. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind aprobarea Normelor de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice

 

1.214. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională adecvată a personalului implicat în stabilirea admiterii la donarea, colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distributia si administrarea de sânge si componente sanguine umane

 

1.657. - Ordin al ministrului finantelor publice privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitătii de consultant fiscal - sesiunea noiembrie 2006

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii

 

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a) si alin. (4) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 18 alin. (4) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează doamna judecător Ana Cristina Lăbus si doamna procuror Gratiana Daniela Petronela Isac, ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 octombrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2006.

Nr. 33.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 581

din 19 septembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

loan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - judecător

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Ipso Serv” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 29.653/299/2005 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal răspunde partea Ciulin Nedelcu, personal si asistat de avocat Haralambie Voicilas, lipsă fiind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, avocatul părtii prezente solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. în acest sens, face referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, făcând referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 10 februarie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 29.653/299/2005, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Ipso Serv” - S.R.L. cu ocazia solutionării unei cauze ce are ca obiect obligarea de a desfiinta lucrări nelegal realizate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate, care prevăd posibilitatea organului care a aplicat sanctiunea de a sesiza instantele judecătoresti pentru a se dispune demolarea constructiilor realizate nelegal, încalcă prevederile art. 44 alin. (2) din Constitutie, deoarece desfiintează dreptul de proprietate privată asupra unui imobil deja edificat, fără a fi nevoie de obtinerea unei autorizatii de demolare. De asemenea, arată că dispozitiile art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 contravin si prevederilor art. 53 si 136 din Constitutie.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. în acest sens, face referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004.

Textul de lege criticat are următorul continut: „(1) În cazul în care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sanctiunea va sesiza instantele judecătoresti pentru a dispune, după caz: (...)

b) desfiintarea constructiilor realizate nelegal.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 44 alin. (2) referitoare la dreptul de proprietate privată, ale art. 53 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si ale art. 136 alin. (5) referitoare la inviolabilitatea proprietătii private.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prin Decizia nr. 159 din 28 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 24 martie 2006, a statuat că în ceea ce priveste edificarea de constructii nu se poate sustine că prin desfiintarea unei constructii nelegal executate s-ar încălca dreptul de proprietate, întrucât demolarea, dispusă de o instantă judecătorească la finalul unui proces în care s-au putut formula apărări si administra probe, este consecinta nerespectării de către constructor a prevederilor imperative ale legii privitoare la autorizările necesare edificării imobilului respectiv. în ceea ce priveste necesitatea emiterii unei autorizatii prealabile de desfiintare a constructiei, prevăzută la art. 8 din lege, de către presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari, după caz, se constată că această obligatie nu incumbă, în mod evident, instantelor de judecată, care pot dispune demolarea prin hotărâre judecătorească, în virtutea prerogativei lor generale de jurisdictie.

Totodată, prin Decizia nr. 367 din 28 septembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.118 din 27 noiembrie 2004, Curtea a statuat că dispozitiile de lege criticate nu contravin nici prevederilor art. 136 alin. (5) din Constitutie.

De asemenea, prin Decizia nr. 199 din 14 aprilie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 15 iunie 2005, referitor la „Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti”, Curtea a retinut că prin textul de lege criticat se instituie obligatia obtinerii autorizatiei de constructie, al cărei scop este prevenirea consecintelor negative în cazul unor constructii necorespunzătoare, sanctiunea nerespectării acestei obligatii - desfiintarea constructiei - nefiind contrară prevederilor constitutionale mentionate.

Ratiunile care au stat la baza adoptării solutiei anterioare îsi păstrează valabilitatea si în prezent, astfel încât aceasta se impune a fi mentinută.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

în numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Ipso Serv” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 29.653/299/2005 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 19 septembrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOANVIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 599

din 21 septembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1) lit. b) si c), art. 18, art. 28 alin. (1), art. 32, 33 si 35 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1) lit. b) si c), art. 18, art. 28 alin. (1), art. 32, 33 si 35 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, modificată si completată, exceptie ridicată direct de Avocatul Poporului.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Adresa nr. 2.412 din 29 martie 2006, trimisă Curtii Constitutionale în temeiul prevederilor art. 146 lit. d) teza finală din Constitutie, Avocatul Poporului a ridicat direct exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1) lit. b) si c), art. 18, art. 28 alin. (1), art. 32, 33 si 35 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, modificată si completată, la solicitarea deputatului Eugen Nicolicea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textele de lege mentionate nu sunt conforme cu prevederile constitutionale ale art. 44 alin. (8) si (9), deoarece „se abat terminologic de la uniformitatea reglementării cuprinse în celelalte treizeci si patru de articole”. Consideră că lipsa de claritate si de uniformitate a textelor de lege indicate cu prevederile constitutionale „ar putea genera interpretări gresite, confuzii în aplicarea acestora, de natură să aducă atingere garantării dreptului de proprietate”. Astfel, în legătură cu dobândirea sau provenienta bunurilor, sunt utilizate alternativ conceptele de provenienta bunurilor - dobândirea bunurilor si caracter licit/ilicit - justificat/nejustificat, formularea provenienta bunurilor este justificată nefiind sinonimă cu provenienta sau dobândirea legală este licită. „Justificarea” nu poate fi o dovadă certă, în întelesul art. 1 din Legea nr. 115/1996, si nu este recunoscută ca mijloc de probă în fata instantelor judecătoresti. Folosirea unor asemenea exprimări duce la îndepărtarea de norma constitutională instituită prin alin. (8) al art. 44 privind prezumtia caracterului licit al dobândirii averii, corelată cu garantarea dreptului de proprietate privată care încetează să functioneze numai în conditiile legii. în acest context, autorul exceptiei apreciază că legea criticată operează cu „măsuri diferite, ceea ce poate dezechilibra balanta justitiei”, în sensul că „instantele judecătoresti nu pot aplica terminologia mentionată, care vine în contradictie cu terminologia consacrată constitutional si de codurile de procedură civilă si penală”.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) si ale art. 33 din Legea nr. 47/1992, sesizarea a fost transmisă presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată de Avocatul Poporului este neîntemeiată. în acest sens, arată că art. 44 alin. (8) si (9) din Constitutie instituie o prezumtie relativă a dobândirii bunurilor în mod licit, ca o măsură de protectie a dreptului de proprietate privată, ceea ce face ca sarcina probei să incumbe celui care sustine caracterul ilicit al dobândirii unui bun. Legea nr. 115/1996 reglementează procedura si conditiile în care această prezumtie poate fi răsturnată. Consideră că notiunile folosite în acest act normativ, ilicit - nejustificat, provenientă - dobândire, au aceeasi semnificatie si valoare juridică, fără nicio diferentă de continut, iar legiuitorul, folosindu-le alternativ, nu le acordă efecte juridice diferite.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) teza finală din Constitutie si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 10 si 29-33 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 14 alin. (1) lit. b) si c), art. 18, art. 28 alin. (1), art. 32, 33 si 35 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările si completările ulterioare.

Textele de lege criticate au următorul continut:

- Art. 14 alin. (1) lit. b) si c): „(1) Comisia de cercetare hotărăste cu majoritate de voturi, în cel mult 3 luni de la data sesizării, pronuntând o ordonantă motivată, prin care poate dispune: [...J

b) clasarea cauzei, când constată că provenienta bunurilor este justificată;

c) suspendarea cercetării si trimiterea cauzei parchetului competent, dacă în legătură cu bunurile a căror provenientă este nejustificată rezultă săvârsirea unei infractiuni.”;

- Art. 18: „(1) Dacă se constată că dobândirea unor bunuri anume determinate sau a unei cote-părti dintr-un bun nu este justificată, curtea de apel va hotărî fie confiscarea bunurilor sau a cotei-părti nejustificate, fie plata unei sume de bani, egală cu valoarea bunului, stabilită de instantă pe bază de expertiză. In cazul obligării la plata contravalorii bunului, instanta va stabili si termenul de plată.

(2) Dacă în legătură cu bunurile a căror provenientă este nejustificată rezultă săvârsirea unei infractiuni, instanta trimite dosarul la parchetul competent, pentru a analiza dacă este cazul să pună în miscare actiunea penală.

(3) In cazul în care se constată că provenienta bunurilor este justificată, instanta hotărăste închiderea dosarului.”;

- Art. 28 alin. (1): „(I)Procedura de cercetare si de judecare a provenientei bunurilor, începută asupra unei persoane, continuă si împotriva mostenitorilor acesteia.”;

- Art. 32: „Ordonanta de clasare a comisiei de cercetare rămasă definitivă sau, după caz, hotărârea instantei de judecată rămasă irevocabilă, prin care se constată că provenienta bunurilor este justificată, va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Ministerului Justitiei.”;

- Art. 33: „(1) Persoana a cărei avere a fost declarată, în total sau în parte, nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, va fi destituită sau revocată, după caz, din functia pe care o detine.

(2) Deputatul sau senatorul a cărui avere a fost declarată nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, este considerat incompatibil.”;

- Art. 35: „(1) Fapta aceluia care, în sesizarea adresată persoanelor prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a) si la art. 22 lit. a), face afirmatii mincinoase cu privire la caracterul ilicit al provenientei bunurilor unei persoane fizice ce ocupă una dintre functiile prevăzute la art. 2, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

(2) Producerea ori ticluirea de probe mincinoase cu privire la caracterul ilicit al provenientei bunurilor unei persoane ce ocupă una dintre functiile publice prevăzute la art. 2 se pedepseste cu închisoare de la un an la 5 ani.”

Critica de neconstitutionalitate constă, în esentă, în sustinerea că redactarea textelor de lege sus-mentionate „excedează sau deformează” art. 44 alin. (8) si (9) din Constitutie, care consfinteste că: „(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, desi dispozitiile de lege criticate sunt redactate cu destulă precizie si claritate pentru a face efectivă protectia instituită de textul constitutional invocat si pentru a permite reglarea conduitei celor interesati, în cuprinsul lor sunt utilizate formule inadecvate, ceea ce, într-adevăr, ar putea genera probleme si greutăti în aplicarea acestora.

Pe această linie de interpretare, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a admis că, datorită caracterului de generalitate al legilor si în scopul evitării unei rigidităti excesive, redactarea acestora nu poate avea o precizie absolută. (Cauza Cantoni contra Frantei, 1996)

Astfel, rămâne în sarcina judecătorilor ca, în cadrul actului de justitie pe care îl înfăptuiesc, să decidă cu privire la interpretarea si aplicarea unor norme legale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) teza finală si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 alin. (1), al art. 2, 3, 10 si 29-33 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1) lit. b) si c), art. 18, art. 28 alin. (1), art. 32, 33 si 35 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, modificată si completată, exceptie ridicată direct de Avocatul Poporului.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 septembrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOANVIDA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute În anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, litera g) va avea următorul cuprins: ,,g) denumirea sau denumirea comercială si adresa producătorului ori ale ambalatorului sau ale distribuitorului; în cazul produselor din import se înscriu numele si adresa importatorului sau ale distribuitorului înregistrat în România;”.

2. Anexa nr. 1f) la normele metodologice se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Până la data de 25 noiembrie 2007 sunt exceptate din cuprinsul anexei nr. 1f) la Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2002, cu modificările si completările ulterioare, următoarele produse:

 

Ingrediente

Produse provizoriu excluse din această cauză

Cereale care contin gluten

Siropuri de qlucoză pe bază de grâu continând dextroză*)

Maltodextrine pe bază de grâu*)

Siropuri de qlucoză pe bază de orz

Cereale utilizate în distilate pentru băuturi spirtoase

Ouă

Lizozim (produs obtinut din ouă) utilizat în vin

Albumină (produs obtinut din ouă) utilizată ca stabilizator pentru vin si cidru

Peste

Gelatină de peste utilizată ca suport pentru vitamine sau preparate carotenoidice si arome

Gelatină de peste sau clei de peste, utilizate ca stabilizatori pentru bere, cidru si vin

Soia

Ulei si grăsime de soia complet rafinate*)

Amestec natural de tocoferoli (E 306), tocoferol D-alfa natural, acetat de tocoferol D-alfa natural, succinat de tocoferol D-alfa natural obtinuti din soia

Fitosteroli si esteri de fitosteroli derivati din uleiuri veqetale de soia

Ester de stanol vegetal produs din steroli obtinuti din uleiuri vegetale din soia

Lapte

Zer utilizat în distilate pentru băuturi spirtoase

Lactitol

Produse din lapte (caseină) utilizate ca stabilizatori la fabricarea vinului si a cidrului

Fructe în coajă

Fructe în coajă utilizate în distilatele pentru băuturi spirtoase

Fructe în coajă (migdale, nuci) utilizate (ca aromă) în băuturi spirtoase

Telină

Ulei de frunze de telină si seminte

Oleorăsini din seminte de telină

Mustar

Ulei de mustar

Ulei de seminte de mustar

Oleorăsini din seminte de mustar

 

*) Si produse care rezultă din acestea, în măsura în care procesul pe care l-au suferit nu este probabil să crească nivelul de alergenicitate stabilit de EFSA (European Food Safety Authority) pentru produsul relevant din care provine.

 

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.870/2005 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 7 februarie 2006.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor,

Cătălin Florin Teodorescu,

secretar de stat

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

 

 

Bucuresti, 27 septembrie 2006.

Nr. 1.357.

 

ANEXĂ

 [anexa nr. 1f) la normele metodologice]

 

LISTA

cuprinzând ingredientele la care se face referire în art. 7 alin. (62), (11)-(14)

 

- Cereale care contin gluten (de exemplu: grâu, secară, orz etc. sau soiurile lor hibride) si produse pe bază de cereale

- Crustacee si produse pe bază de crustacee

- Ouă si produse pe bază de ouă

- Peste si produse pe bază de peste

- Arahide si produse pe bază de arahide

- Soia si produse pe bază de soia

- Lapte si produsele lactate (inclusiv lactoza)

- Fructe în coajă, de exemplu: migdale (Amygdalus communis L), alune {Corylus avellana), nuci {Juglans regia), nuci de cajou (Anacardium occidentale), nuci Pecan [Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch], nuci de Brazilia {Bertholletia excelsa), fistic (Pistacia vera), nuci de Macadamia si nuci de Queensland {Macadamia terifolia) si produsele pe bază de aceste fructe

- Telină si produse pe bază de telină

- Mustar si produse pe bază de mustar

- Seminte de susan si produse pe bază de seminte de susan

- Dioxid de sulf si sulfiti la concentratii mai mari de 10 mg/kg sau 10 mg/litru, exprimate în S02.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 20 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Activitatea de control privind respectarea legalitătii si regularitătii în utilizarea si administrarea fondurilor comunitare si a fondurilor de cofinantare aferente prezintă două forme: controlul intern si controlul prin misiuni de control operativ.

(2) Controlul intern reprezintă ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitătii, inclusiv auditul intern, si include structurile organizatorice, metodele, procedurile, scopul fiind cel de asigurare a administrării fondurilor comunitare si de cofinantare în mod economic, eficient si eficace.

(3) Auditul public intern si controlul financiar preventiv se organizează si se exercită la toate structurile de implementare, conform legislatiei în vigoare privind auditul public intern si controlul financiar preventiv.

(4) Sfera auditului public intern cuprinde activitătile financiare sau cu implicatii financiare desfăsurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din asistenta externă. Auditorii interni elaborează un proiect de raport de audit public intern la sfârsitul fiecărei misiuni de audit public intern.

(5) Conducătorul entitătii trebuie să asigure elaborarea, aprobarea, aplicarea si perfectionarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor si criteriilor de evaluare pentru a satisface cerintele generale si specifice de control intern.

(6) Controlul prin misiuni de control operativ se declansează în cazurile când există indicii si/sau sesizări din partea compartimentelor operative interne, a structurilor de audit intern si/sau extern, a altor institutii abilitate de lege, precum si a cetătenilor sau mass-media cu privire la gestiunea financiară defectuoasă sau frauduloasă a fondurilor publice, inclusiv asistenta financiară externă nerambursabilă. Acest control poate fi efectuat si pe esantion de proiecte, în baza Unor analize de risc elaborate de fiecare agentie de implementare.

(7) În urma efectuării controlului documentar si/sau operativ, pentru cele două forme definite conform art. 4 alin. (1)-(6), se întocmeste un proces-verbal de control care individualizează creanta bugetară, document ce reprezintă în conditiile legii titlu de creantă.”

2. Alineatele (1), (2), (3), (10), (14) si (15) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:

„(1) Conducerea institutiei care îndeplineste rolul de agentie de implementare este responsabilă de luarea măsurilor necesare pentru organizarea si functionarea structurilor specializate în efectuarea controlului prevăzut la art. 4.

(2) Pentru controlul efectuat prin misiuni de control operativ conform art. 4 alin. (6), conducătorul entitătii stabileste prin decizie următoarele:

a) componenta nominală a echipei de control;

b) durata controlului, care nu poate depăsi 90 de zile;

c) mandatul privind verificarea obiectivelor sesizării, stabilirea prejudiciului si a persoanelor responsabile.

(3) În cazul efectuării controlului prin misiune de control operativ, echipa de control comunică structurii supuse

verificării data declansării actiunii cu cel putin 5 zile înainte, precizându-se scopul si durata acesteia; controalele declansate ca urmare a unor sesizări nu se comunică.

(10) Cuantumul prejudiciului va fi stabilit de la data la care acesta a fost produs, iar în cazul în care această dată nu poate fi stabilită, de la data la care a fost constatat; creanta bugetară din nereguli si/sau fraudă va cuprinde, pe lângă prejudiciu, penalitătile si dobânzile prevăzute în contractele economice/acordurile încheiate în conformitate cu procedurile de implementare.

(14) După expirarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (2), organele structurilor specializate prevăzute la art. 5 vor sesiza în scris organele de executare din cadrul organelor teritoriale subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscală sau ale celorlalti creditori bugetari care administrează, potrivit legii, bugetele prevăzute la art. 2 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 79/2003, cu modificările si completările ulterioare, după caz, comunicându-le documentul care constituie titlu de creantă devenit titlu executoriu, în conditiile legii, precum si dovada comunicării procesului-verbal de control către debitor.”

(15) Titlul executoriu va cuprinde elementele prevăzute la art. 137 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

3. După alineatul (3) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) În cazul efectuării controlului intern, conform art. 4 alin. (2) -(5), persoanele care efectuează verificările conform atributiilor din procedurile interne de lucru si a documentelor elaborate conform acestor proceduri vor întocmi procese-verbale de control, potrivit alin. (11).”

4. La articolul 6 alineatul (11), literele b) si d) vor avea următorul cuprins:

,,b) descrierea contextului în care s-au/s-a produs neregulile/frauda, actele normative încălcate, creanta bugetară, penalitătile si dobânzile prevăzute în contractele economice/acordurile încheiate în conformitate cu procedurile de implementare, precum si accesoriile datorate de la data producerii/constatării prejudiciului, calculate potrivit prevederilor legale în vigoare referitoare la colectarea creantelor fiscale, cu defalcarea acestora pe bugetele afectate, inclusiv fondurile europene, precum si persoanele responsabile;

d) întregul material probant care a condus la stabilirea constatărilor se constituie ca anexă la procesul-verbal de control.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 27 septembrie 2006.

Nr. 1.358.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 558/2006 privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contraventiile si faptele ce pot fi considerate infractiuni si să aplice sanctiunile pentru contraventiile constatate

 

Având în vedere prevederile art. 64 si 65 din Legea cadastrului si publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată,

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Se înlocuieste anexa nr. 1 la Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 558/2006 privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contraventiile si faptele ce pot fi considerate infractiuni si să aplice sanctiunile pentru contraventiile constatate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 21 septembrie 2006 cu anexa care face parte din prezentul ordin.

Art. II. – Celelalte dispozitii ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr 553/2006 rămân neschimbate.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară,

Minai Busuioc

 

Bucuresti, 3 octombrie 2006.

Nr. 614.

 

ANEXĂ

(anexa nr. 1 la Ordinul nr. 558/2006)

 

MODEL DE LEGITIMATIE

INTERIOR

 

 

8cm.

8cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6cm

 

 

LEGITIMATIE NR....

 

 

FOTO

 

 

Numele:...........................

Prenumele: .........................

Functia:........................

BI/CI: Scria.....nr..........

eliberat de ..... la data de ............, este împuternicit să constate contraventiile si infractiunile si să aplice sanctiuni pentru contraventiile constatate, potrivit art. 64 si art. 65 din Legea 7/1996, în care scop, organele de politie vor acorda sprijinul necesar.

 

DIRECTOR GENERAL A.N.C.P.I.

 

 

Vize anuale

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

COPERTĂ

 

8cm.

 

 

 

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

 

 

 

AGENTIA NATIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice

 

În conformitate cu prevederile art. 179 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 4.829/2006,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2006.

Nr. 1.212.

 

ANEXĂ

 

 

NORME

de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme reglementează selectionarea managerului, persoană fizică, care conduce un spital public din reteaua Ministerului Sănătătii Publice.

(2) Managerul este selectionat prin concurs de o comisie numită prin ordin al ministrului sănătătii publice.

(3) Concursul de selectie a managerului de spital public se organizează la nivel regional, astfel:

a) la Bucuresti - pentru municipiul Bucuresti si judetul Ilfov;

b) la Cluj-Napoca - pentru judetele: Bihor, Bistrita-Năsăud, Cluj, Maramures, Satu Mare, Sălaj;

c) la Constanta - pentru judetele: Brăila, Buzău, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea;

d) la Craiova - pentru judetele: Dolj, Olt, Mehedinti, Gorj, Vâlcea;

e) la Iasi - pentru judetele: Bacău, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui;

f) la Ploiesti - pentru judetele: Arges, Călărasi, Dâmbovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman;

g) la Timisoara - pentru judetele: Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis;

h) la Târgu Mures - pentru judetele: Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu.

(4) Autoritătile de sănătate publică ale judetelor Cluj, Constanta, Dolj, Iasi, Mures, Prahova, Timis si a municipiului Bucuresti, denumite în continuare institutii organizatoare, asigură logistica, personalul si spatiile necesare organizării concursurilor, conform prezentelor norme.

Art. 2. - (1) Concursul de selectie cuprinde:

a) studierea dosarului de candidat - etapă eliminatorie;

b) concursul propriu-zis.

(2) În cadrul concursului propriu-zis candidatii sustin următoarele probe de evaluare:

a) test-grilă de verificare a cunostintelor - eliminatoriu;

b) sustinerea proiectului de management;

c) interviu de selectie.

(3) Concursul de selectie se finalizează, pentru fiecare post scos la concurs, cu ierarhizarea candidatilor în ordinea descrescătoare a mediilor finale obtinute în urrria concursului si cu nominalizarea candidatului admis pe postul pentru care a concurat.

(4) Pentru a fi declarati „Admis” candidatii trebuie să obtină media finală cel putin 8,00, iar la fiecare probă de evaluare minimum nota 7,00.

Art. 3. - (1) Numirea în functia de manager al spitalului public se face prin ordin al ministrului sănătătii publice.

(2) Managerul încadrat în conditiile alin. (1) încheie contract de management cu Ministerul Sănătătii Publice pe o perioadă de 3 ani. Contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, în urma evaluării anuale efectuate pe baza indicatorilor de performantă stabiliti prin ordin al ministrului sănătătii publice.

Art. 4. - (1) În vederea organizării si desfăsurării concursului, Ministerul Sănătătii Publice publică în ziarul „Viata Medicală” anuntul de concurs, cu cel putin 30 de zile înainte de data începerii concursului de selectie.

(2) Anuntul de concurs cuprinde:

a) posturile scoase la concurs;

b) locul si perioada de desfăsurare a concursului de selectie;

c) criteriile de selectie;

d) locul si perioada de înscriere;

e) continutul dosarului de înscriere;

f) cuantumul sumei de participare la concurs.

(3) Temele-cadru pentru proiectul de management si bibliografia de concurs sunt stabilite de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar, la solicitarea Ministerului Sănătătii Publice. După ce sunt avizate de presedintele comisiei centrale de concurs, temele-cadru si bibliografia sunt publicate, cu cel putin 30 de zile înainte de data începerii concursului, pe site-urile Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar: www.snsprris.ro , www.drg.ro , www.incds.ro .

(4) Cuantumul sumei de participare la concurs se stabileste prin ordin al ministrului sănătătii publice.

 

CAPITOLUL II

Organizarea concursului de selectie

 

Art. 5. - (1) Pentru organizarea si desfăsurarea concursului

de selectie se constituie o comisie centrală si 8 comisii regionale.

(2) Comisia centrală de concurs are următoarea componentă:

a) presedinte:

- un secretar de stat sau director general din Ministerul Sănătătii Publice;

b) membri: - 3-5 reprezentanti ai Ministerului Sănătătii Publice;

- 2 reprezentanti ai Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar;

- un cadru didactic (profesor sau conferentiar) de la Catedra de sănătate publică si management a Universitătii de Medicină si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti;

- un cadru didactic (profesor sau conferentiar) în specialitatea management din cadrul Facultătii de Management a Academiei de Studii Economice Bucuresti;

- un cadru didactic (profesor sau conferentiar) în specialitatea psihologie din cadrul Facultătii de Psihologie si Stiintele Educatiei a Universitătii Bucuresti;

c) secretariat: 1-2 persoane din cadrul Ministerului Sănătătii Publice.

(3) Comisia regională de concurs are următoarea componentă:

a) presedinte: un director din Ministerul Sănătătii Publice;

b) vicepresedinte: un cadru didactic (profesor sau conferentiar) în specialitatea management din cadrul facultătilor  de management (similare) de stat;

c) membri: - 2 reprezentanti ai Ministerului Sănătătii Publice;

- un reprezentant al Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar;

- un cadru didactic (profesor sau conferentiar) de la Catedra de sănătate publică (similare) a unei universităti de medicină si farmacie de stat;

- două cadre didactice (profesor sau conferentiar) în specialitatea management din cadrul facultătilor de management (similare) de stat;

- un cadru didactic (profesor sau conferentiar) în specialitatea psihologie din cadrul facultătilor de psihologie (similare) de stat;

d) secretariat: 1-2 persoane din cadrul institutiei organizatoare, în functie de numărul de candidati, comisiile regionale de concurs pot avea un număr mai mare de membri, aprobat prin ordin al ministrului sănătătii publice.

(4) Cadrele didactice din componenta comisiei centrale si comisiilor regionale de concurs sunt propuse de rectorii institutiilor de învătământ superior, la solicitarea Ministerului Sănătătii Publice.

(5) La constituirea comisiilor regionale de concurs, cadrele didactice de specialitate sunt nominalizate din cadrul institutiilor de învătământ superior de stat, altele decât cele din centrul universitar situat în localitatea organizatoare.

(6) După constituire, până la finalizarea concursului de selectie si solutionarea contestatiilor, comisia centrală si comisiile regionale de concurs îsi desfăsoară activitatea în încăperi destinate special, dotate cu mijloace birotice si de securitate a informatiilor, asigurate de Ministerul Sănătătii Publice si de institutiile organizatoare.

Art. 6. - Nu pot face parte din comisia centrală, comisiile regionale de concurs si din comisia de solutionare a contestatiilor cei care declară sau despre care sunt informatii certe că au rude ori afini până la gradul al IV-lea inclusiv în rândul candidatilor.

Art. 7. - (1) Presedintii comisiei centrale si comisiilor regionale de concurs poarta întreaga răspundere pentru buna organizare si desfăsurare a concursului, asigurarea legalitătii în ceea ce priveste evaluarea candidatilor, asigurarea sanselor egale pentru acestia, securitatea continutului probelor de evaluare si a documentelor elaborate de comisie si candidati în vederea evaluării si ierarhizării acestora.

(2) Presedintele comisiei centrale de concurs stabileste:

a) cu cel putin 45 de zile înainte de data începerii concursului, componenta nominală a comisiei centrale si a comisiilor regionale de concurs, în baza nominalizărilor făcute de rectorii institutiilor de învătământ superior, pe care le supune aprobării ministrului sănătătii publice;

b) atributiile membrilor comisiei centrale de concurs si ale presedintilor comisiilor regionale de concurs, astfel încât să se asigure răspunderea personală a fiecăruia;

c) componenta nominală a comisiei de solutionare a contestatiilor, pe care o supune aprobării ministrului sănătătii publice, cu cel putin 10 zile înainte de data începerii concursului.

Art. 8. - (1) Atributiile comisiei centrale de concurs sunt:

a) elaborarea anuntului de concurs si publicarea acestuia;

b) avizarea temelor pentru proiectul de management si a bibliografiei de concurs stabilite de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar si dispunerea publicării lor pe internet;

c) elaborarea variantelor de întrebări pentru testul de verificare a cunostintelor.

(2) Atributiile comisiei regionale de concurs sunt: a) preluarea si studierea dosarelor de înscriere ale candidatilor;

b) luarea în evidentă a candidatilor al căror dosar a fost declarat „Admis”;

c) instruirea candidatilor înainte de începerea probelor de evaluare privind regulile ce trebuie respectate pe timpul desfăsurării concursului;

d) organizarea si desfăsurarea probelor de evaluare;

e) elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativă a probelor de evaluare si pentru finalizarea concursului;

f) înaintarea contestatiilor depuse la secretariatul comisiei regionale de concurs către comisia de solutionare a contestatiilor.

Art. 9. - (1) Comisia de solutionare a contestatiilor se constituie la nivel central si este formată din presedinte si alti 2 membri ai comisiei, personal de specialitate.

(2) Atributiile presedintelui comisiei de solutionare a contestatiilor sunt:

a) pregătirea comisiei;

b) înregistrarea contestatiilor primite de la comisiile regionale de concurs;

c) repartizarea sarcinilor ce revin fiecărui membru al comisiei;

d) comunicarea deciziei de solutionare a contestatiilor.

(3) Comisia solutionează contestatiile cu privire la respingerea dosarelor, la rezultatul testului-grilă si la rezultatul final al concursului. Deciziile comisiei de solutionare a contestatiilor sunt definitive.

 

CAPITOLUL III

Înscrierea candidatilor

 

Art. 10. - La concursul de selectie se pot înscrie candidatii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

a) sunt absolventi de învătământ universitar de lungă durată cu diplomă de licentă;

b) sunt absolventi ai cursului de perfectionare în management sanitar, stabilit prin ordin al ministrului sănătătii publice;

c) au cel putin 2 ani vechime în posturi cu studii universitare de lungă durată;

d) nu sunt condamnati penal sau în curs de urmărire penală;

e) sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);

f) au achitat suma de participare la concurs.

Art. 11. - Dosarul de înscriere trebuie să contină următoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copia legalizată a actului de identitate;

c) copia legalizată a diplomei de licentă;

d) copia legalizată a certificatului de absolvire a cursului de perfectionare în management spitalicesc;

e) curriculum vitae;

f) copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atestă efectuarea unor specializări, competente/atestate etc. în domeniul managementului sanitar;

g) adeverinta care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată „în conformitate cu originalul” de către conducerea unitătii;

hj cazierul judiciar;

i) adeverinta din care rezultă că este apt medical;

j) declaratia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

k) copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care si-a schimbat numele, după caz;

I) proiectul de management realizat de candidat;

m) chitanta de plată a sumei de participare la concurs.

Art. 12. - (1) Dosarele de înscriere se depun la secretariatele comisiilor regionale de concurs, până la termenul stabilit pentru finalizarea înscrierilor, care nu poate fi mai târziu de 5 zile înainte de începerea concursului.

(2) Comisia regională de concurs, în termen de 3 zile de la data finalizării înscrierilor, studiază dosarele depuse si stabileste pentru fiecare rezultatul prin înscrierea mentiunii „Admis” sau „Respins”.

(3) Rezultatul studierii dosarelor de înscriere se afisează la sediul institutiei organizatoare.

(4) Candidatii au dreptul să conteste rezultatul studierii dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afisării. Contestatia

se rezolvă în timp de 72 de ore de la data depunerii de către comisia de solutionare a contestatiilor.

(5) Concursul de selectie este continuat numai de candidatii al căror dosar a fost declarat „Admis”.

(6) Candidatilor al căror dosar a fost declarat „Respins” li se returnează 75 % din suma de participare la concurs, în termen de 30 de zile de la data la care a fost declarat „Respins”.

 

CAPITOLUL IV

Desfăsurarea concursului propriu-zis

 

Art. 13. - (1) Testul-grilă de verificare a cunostintelor se elaborează de un colectiv de specialitate din cadrul comisiei centrale de concurs, stabilit de presedintele acesteia.

(2) Testul-grilă are caracter eliminatoriu si se desfăsoară pe durata a 2 ore.

(3) Testul-grilă contine 50 de întrebări, din care 40% din domeniul legislatiei specifice activitătii spitalului public si 60% din domeniul managementului sanitar.

(4) Fiecare întrebare are 4 variante de răspuns (a, b, c, d), din care:

a) 40% din totalul întrebărilor au un singur răspuns corect din 4 si se notează fiecare răspuns corect cu 0,2 puncte;

b) 60% din totalul întrebărilor au două răspunsuri corecte din 4 si se notează fiecare răspuns corect cu 0,1 puncte.

Art. 14. - (1) Colectivul stabilit de presedintele comisiei centrale de concurs pentru elaborarea testului-grilă se întruneste cu cel mult 12 ore înaintea sustinerii probei, în spatii special destinate care să asigure secretizârea activitătii si conditii optime de lucru.

(2) La stabilirea testului-grilă se folosesc si variantele de întrebări elaborate de membrii comisiei centrale de concurs.

(3) Testul-grilă elaborat se transmite presedintilor comisiilor regionale de concurs cu două ore înainte de începerea probei, în format electronic, pe o adresă special creată. în cazul în care nu functionează intemetul, testul-grilă se poate transmite si prin fax.

(4) Grila de corectare a testului se transmite comisiilor regionale de concurs după finalizarea probei, în conditiile alin. (3).

(5) Testul-grilă primit se multiplică, în prezenta presedintelui comisiei regionale de concurs, într-un număr de exemplare mai mare cu 10% fată de numărul candidatilor înscrisi în concurs. După multiplicare testele-grilă se introduc în plicuri, câte unul pentru fiecare sală de concurs, si se sigilează. Fiecare plic va contine o rezervă de 10% fată de numărul candidatilor din sala respectivă.

(6) Persoanele care au participat la multiplicarea si sigilarea plicurilor cu testele-grilă, indiferent de functia pe care o au, pot să părăsească spatiile în care s-au desfăsurat aceste activităti după 30 de minute de la ora fixată pentru deschiderea plicurilor cu teste si difuzarea lor candidatilor.

Art. 15. - Exigente cu privire la elaborarea întrebărilor:

a) continutul să fie clar exprimat, să fie exclusă orice ambiguitate sau capcană;

b) formularea să fie în strictă concordantă cu bibliografia stabilită pentru concurs;

c) gradul de complexitate al întrebărilor să fie de nivel mediu;

d) să acopere o arie cât mai extinsă a bibliografiei de concurs;

e) să poată fi rezolvate în timpul stabilit.

Art. 16. - (1) Pentru fiecare sală de concurs în care se desfăsoară proba de test-grilă, vicepresedintele comisiei regionale de concurs stabileste, prin tragere la sorti, cu două ore înainte de începerea probei, din rândul personalului pus la dispozitie de institutia organizatoare, responsabilul de sală.

(2) Responsabilul de sală are următoarele atributii;

a) verifică sala de concurs îndepărtând toate materialele care îi pot influenta pe candidati în rezolvarea testului-grilă;

b) afisează la intrare tabelul nominal cu candidatii, în ordine alfabetică, repartizati să sustină proba de evaluare în sala respectivă;

c) stabileste locul fiecărui candidat, în functie de numărul curent din tabelul nominal;

d) verifică prezenta si identitatea candidatilor si o consemnează în documentele de evidentă;

e) distribuie candidatilor, la ora stabilită pentru începerea probei, câte un test-grilă;

f) precizează si verifică modul de identificare a fiecărei lucrări si ia măsuri de secretizare a acestora, aplicând pe fiecare test, până la finalizarea probei, stampila specială de concurs sau cea stabilită de presedintele comisiei centrale de concurs;

g) verifică existenta unor semne distinctive pe teste, luând măsuri de anulare a celor descoperite cu asemenea semne prin înscrierea pe lucrare „anulat”, cu semnătura proprie, si asigură un nou test-grilă candidatului în cauză, cu respectarea transparentei acestei activităti. La fel se procedează si în cazul în care uriii candidati doresc să îsi transcrie testul-grilă, fără să depăsească timpul afectat probei;

h) preia de la candidati, pe bază de semnătură, testele-grilă;

i) predă secretariatului comisiei regionale de concurs, pe bază de semnătură, în prezenta cel putin a unui supraveghetor si a doi candidati, testele-grilă ale candidatilor.

Art. 17. - (1) Supraveghetorii se numesc de vicepresedintele comisiei regionale de concurs, prin tragere la sorti, cu două ore înainte de începerea probei, din rândul personalului pus la dispozitie de institutia organizatoare, asigurându-se un supraveghetor la 25 de candidati, dar nu mai putin de 3 pentru o sală.

(2) Supraveghetorii se subordonează sefului de sală si îndeplinesc sarcinile stabilite de acesta.

Art. 18. - Pe timpul desfăsurării probei, responsabilii de săli si supraveghetorii nu rezolvă întrebări, nu dau indicatii privind rezolvarea întrebărilor, nu permit intrarea în sală a altor persoane, cu exceptia presedintelui comisiei regionale de concurs.

Art. 19. - (1) Candidatii au acces în sălile de sustinere a testului-grilă înainte cu 30 de minute de deschiderea plicurilor cu teste, dar nu cu mai putin de 15 minute, pe baza tabelelor aflate la sefii de săli si afisate la intrare si a actului de identitate.

(2) Candidatii care nu se află în sălile de sustinere a probei de evaluare în momentul deschiderii plicului cu testele-grilă pierd dreptul de participare la concurs.

(3) În sălile de concurs este interzisă utilizarea telefoanelor mobile.

Art. 20. - (1) La ora înscrisă pe plic, responsabilul de sală deschide plicul cu teste în fata tuturor candidatilor, le distribuie fiecărui candidat si stabileste ora de finalizare a probei.

(2) Din momentul deschiderii plicului cu teste, candidatii nu pot părăsi sala de concurs decât după 30 de minute si numai după predarea lucrării. Pentru necesităti fiziologice candidatii pot părăsi sala de concurs numai însotiti de 2 supraveghetori, iar timpul absentei din sală nu prelungeste durata probei pentru candidatii respectivi.

(3) Pentru rezolvarea testului-grilă candidatii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră ori neagră.

Art. 21. - (1) După expirarea timpului, lucrările candidatilor se preiau de secretariatul comisiei, sub semnătură, si se repartizează pentru a fi evaluate de membrii comisiei regionale de concurs nominalizati de presedintele comisiei.

(2) Fiecare test-grilă este evaluat, independent, de două persoane si se apreciază separat, conform grilei de corectare aprobate de presedintele comisiei centrale de concurs. Punctajul maxim este de 10 puncte, corespunzător notei 10.

(3) În situatia în care există diferente între punctajele acordate de cei doi evaluatori, presedintele comisiei regionale de concurs stabileste un alt membru al comisiei care, în prezenta celor care au evaluat testul-grilă, reverifică si stabileste punctajul definitiv.

Art. 22. - (1) Rezultatul testului-grilă se comunică prin afisare, la sediul institutiei organizatoare, în termen de 24 de ore de la finalizarea probei, dar nu mai târziu de 48 de ore.

(2) Sunt declarati „respins” candidatii care au obtinut la testul-grilă de verificarea cunostintelor o nota mai mică de 7,00 sau un număr de puncte echivalent cu aceasta, fiind scosi din concurs si nemaiputându-se prezenta la sustinerea probelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) si c).

(3) Candidatii au dreptul să conteste rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la data afisării. Contestatia se solutionează de comisia de solutionare a contestatiilor în termen de 48 de ore de la data depunerii.

Art. 23. - (1) Proiectul de management urmăreste modul în care candidatul analizează si propune solutii de rezolvare a temei date, utilizând aparatul stiintific si conceptual specific.

(2) Tema aleasă de candidat pentru proiectul de management vizează spitalul public pentru care candidează. Informatiile necesare pentru realizarea proiectului trebuie să fie libere la publicare si obtinute în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) La cererea candidatilor, autoritătile de sănătate publică sau Ministerul Sănătătii Publice, după caz, pun/pune la dispozitia acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată prin ordin al ministrului sănătătii publice si structura de personal la data solicitării, aferente unitătilor sanitare la care sunt înscrisi candidatii.

Art. 24. - (1) Candidatii îsi aleg tema pentru proiectul de management si îl depun odată cu înscrierea la concurs.

(2) Proiectul de management trebuie să fie realizat individual de către candidat si să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8-10 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu fonturi de 14.

(3) Proiectele sunt evaluate, până la data sustinerii orale de către candidat, de un colectiv de specialisti stabilit de presedintele comisiei regionale de concurs dintre membrii comisiei de concurs.

(4) Fiecare lucrare este notată, independent, de minimum două persoane, conform grilei de punctare stabilite de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare evaluator.

(5) Grila de punctare a proiectelor de management este elaborată de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar si publicată pe site-urile sale, după încheierea perioadei de fnscriere a candidatilor.

(6) În cazul în care există diferente mai mari de un punct între notele acordate de cei doi evaluatori, proiectul de management este încredintat altul specialist care, în prezenta celor care au evaluat lucrarea, reverifică si stabileste nota finala.

Art. 25. - (1) Sustinerea proiectului se face în plenul comisiei regionale de concurs sau pe subcomisii, pe durata a maximum 15 minute, plus 5 minute acordate pentru răspunsurile la întrebările adresate de membrii comisiei/subcomisiei de concurs. O subcomisie are cel putin 3 membri.

(2) Nota acordată initial poate fi mărită sau micsorată în functie de modul de sustinere a lucrării si a răspunsurilor date membrilor comisiei de concurs.

(3) În urma sustinerii orale a proiectului de management, comisia regională de concurs stabileste nota definitivă pentru această probă de evaluare.

(4) Comunicarea notelor definitive la proiectul de management se face prin afisare, la sfârsitul fiecărei zile de concurs, la sediul institutiei organizatoare.

Art. 26. - (1) Interviul de selectie are scopul de a permite membrilor comisiei regionale de concurs să constate, analizând si rezultatele obtinute la probele de evaluare sustinute anterior, dacă respectivul candidat îsi va putea îndeplini obligatiile în noua functie si dacă este cel mai potrivit pentru acest post.

(2) Fiecare membru al comisiei regionale de concurs, după finalizarea interviului, întocmeste „Fisa interviului de selectie” (conform anexei).

(3) Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs în fisă.

Art. 27. - (1) Interviul de selectie se desfăsoară pe durata a maximum 15 minute, în plenul comisiei regionale de concurs sau pe subcomisii, în functie de numărul candidatilor. O subcomisie are cel_putin 3 membri.

(2) În cadrul interviului de selectie se pot adresa candidatului următoarele categorii de întrebări:

a) întrebări deschise: cu scopul de a atrage mai multe informatii de la candidat, dezvoltând datele furnizate prin curriculum vitae (de exemplu: Ce puteti să spuneti despre......?);

b) întrebări închise: cu scopul de a clarifica unele fapte, evenimente sau situatii (de exemplu: Ati condus un colectiv de muncă/echipă vreodată?);

c) întrebări ipotetice: cu scopul de a evalua răspunsurile candidatului asupra unor anumite situatii sau evenimente ipotetice (de exemplu: In cazul în care sunteti angajat, cum ati proceda în administrarea cheltuielilor legate de personal);

d) întrebări de probă: cu scopul de a clarifica unele aspecte prezentate de candidat prin revenirea la subiectul anterior (de exemplu: Am dori să revenim la subiectul anterior. Spuneati că:........).

(3) Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, la activitatea sindicală, religie, etnie, sex, starea materială si originea socială.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 28. - (1) Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obtinute la testul-grjlă, proiectul de management si interviul de selectie.

(2) În baza mediilor finale ale candidatilor se întocmesc, pentru fiecare post scos la concurs, în ordine descrescătoare, listele finale ale concursului de selectie.

(3) La medii egale, departajarea candidatilor se face pe baza mediei obtinute la testul-grilă, iar la mentinerea egalitătii, pe baza notei obtinute la interviul de selectie.

Art. 29. - (1) Comunicarea rezultatelor finale se face prin afisare la sediul institutiei organizatoare, în termen de 24 de ore de la finalizarea concursului.

(2) Mediile finale obtinute de candidati sunt valabile pentru stabilirea ordinii de cIasificare numai la postul pentru care acestia au candidat.

(3) Candidatii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului, în termen de 24 de ore de la data afisării. Contestatia se solutionează de comisia de solutionare a contestatiilor în timp de 48 de ore de la data depunerii.

Art. 30. - (1) În termen de 48 de ore de la finalizarea concursului si rezolvarea contestatiilor, presedintele comisiei regionale de concurs înaintează comisiei centrale de concurs procesul-verbal cu rezultatele concursului si nominalizările pentru fiecare post de manager scos la concurs, însotite de o copie a dosarelor de înscriere ale celor nominalizati, certificate pe fiecare pagină de presedintele comisiei regionale de concurs.

(2) Presedintele comisiei centrale de concurs, după verificarea documentelor primite de la comisiile regionale de concurs, propune ministrului sănătătii publice validarea concursurilor si emiterea ordinelor de încadrare pentru cei nominalizati.

(3) Lucrările scrise ale candidatilor, precum si toate documentele întocmite pentru organizarea si desfăsurarea concursului se păstrează în arhiva institutiei organizatoare si au regimul documentelor de personal si învătământ.

Art. 31. - Anexa face parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXĂ

 

ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

.............................................................

(institutia organizatoare)

 

Comisia de concurs

FISA INTERVIULUI DE SELECTIE

Candidat ................................................................

Postul solicitat ......................................................

Data interviului ......................................................

Intervievator ...........................................................

 

1. Aptitudini de comunicare

- Excelente (10-9,50)

- Foarte bune (9,49-9,00)

- Acceptabile (8,99-7,00)

- Minime (6,99-5,00) - Insuficiente (4,99-1,00)

2. Aptitudini si cunostinte manageriale

- Excelente, capabil să îsi asume postul fără o pregătire prealabilă (10-9,50)

- Foarte bune, este necesară putină pregătire (9,49-9,00)

- Bune, are cunostinte elementare, dar este capabil să învete (8,99-7,00)

- Necesită multă pregătire (6,99-5,00)

- Nu are aptitudini manageriale (4,99-1,00)

3. Ambitii profesionale

- Fixează obiective foarte ambitioase (10-9,50)

- Scopuri de nivel înalt (9,49-9,00)

- Obiective de nivel mediu (8,99-7,00)

- Obiective limitate, nu este foarte ambitios (6,99-5,00)

- Se bazează pe altii prea des, obiective minime (4,99-1,00)

4. Motivare

- Motivare excelentă, dorintă puternică de a munci (10-9,50)

- Foarte interesat de post; pune multe întrebări (9,49-9,00)

- Dorintă de a munci (8,99-7,00)

- Putin interesat de post (6,99-5,00)

- Nu este interesat de post, impasibil (4,99-1,00)

5. Potrivire de post

- Excelent pentru acest post (10-9,50)

- Foarte bun pentru acest post (9,49-9,00)

- Satisfăcător pentru acest post (8,99-7,00)

- Incert pentru acest post (6,99-5,00)

- Nesatisfăcător pentru acest post (4,99-1,00)

6. Autocontrol

- Are o excelentă abilitate de a se controla (10-9,50)

- Sigurantă de sine, încredere în capacitatea sa de a rezolva problemele (9,49-9,00)

- Autocontrol mediu (8,99-7,00)

- Pare suprasolicitat, nervos (6,99-5,00)

- Greoi, pare preocupat, îngrijorat (4,99-1,00)

7. Impresie generală

- Excelentă (10-9,50)

- Foarte bună (9,49-9,00)

- Bună (8,99-7,00)

- Satisfăcătoare (6,99-5,00)

- Nesatisfăcătoare (4,99-1,00)

 

Solicitantul este un candidat*):

- Foarte potrivit (10-9,50)

- Potrivit (9,49-9,00)

- Destul de potrivit (8,99-7,00)

- Posibil, dar pentru un alt post (6,99-5,00)

- Nepotrivit (4,99-1,00)

 

Evaluator,

.............................................

(semnătura)

 

.............................................

(data)

 

*) Se trece nota finală a interviului de selectie, calculată cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor acordate la fiecare dintre cei 7 indicatori evaluati.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională adecvată a personalului implicat În stabilirea admiterii la donarea, colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distributia si administrarea de sânge si componente sanguine umane

 

Având în vedere prevederile art. 23 din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activitătii de transfuzie sanguină, donarea de sânge si componente sanguine de origine umană, precum si asigurarea calitătii si securitătii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, văzând Referatul de aprobare al Directiei generale relatii externe si afaceri europene si al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 4.791/2006,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Formarea profesională a personalului implicat în stabilirea admiterii la donarea, colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distributia si administrarea de sânge si componente sanguine umane se realizează prin programe de educatie continuă, organizate anual de Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, în colaborare cu Institutul National de Transfuzie Sanguină, Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucuresti, centrele regionale de transfuzie sanguină si cu organizatiile profesionale respective.

Art. 2. - (1) Programele de educatie continuă se elaborează de Comisia consultativă de specialitate hematologie si transfuzii a Ministerului Sănătătii Publice pentru satisfacerea nevoilor de formare în domeniul transfuziei sanguine a grupurilor-tintă, corespunzător profesiei, nivelului de pregătire si activitătilor desfăsurate.

(2) Programele de educatie continuă sunt structurate în programe de pregătire initială si programe de pregătire continuă în domeniul transfuziei sanguine.

(3) Pregătirea initială în domeniul transfuziei sanguine se efectuează în mod obligatoriu în primele 6 luni de la implicarea în activitatea de transfuzie sanguină, donarea de sânge si componente sanguine de origine umană, precum si asigurarea calitătii si securitătii sanitare. Activitatea profesională în această perioadă se desfăsoară sub supravegherea unei persoane cu experientă în domeniu.

Art. 3. - (1) Programele de educatie continuă sunt acreditate si certificate de Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, fiind creditate de către Colegiul Medicilor din România, Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din România, respectiv de Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor în Sistemul Sanitar din România.

(2) La evaluarea finală a programelor de educatie continuă se acordă note cuprinse între 1-10, nota minimă de promovare fiind 7. Participantilor care au promovat evaluarea finală li se eliberează certificate conform reglementărilor în vigoare.

Art. 4. - Programele de educatie continuă pentru personalul prevăzut la art. 1 sunt sustinute de către formatorii acreditati în domeniul medicinii transfuzionale si se desfăsoară în cadrul Institutului National de Transfuzie Sanguină, al Centrului de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucuresti, al centrelor regionale de transfuzie sanguină, precum si al centrelor de transfuzie sanguină judetene.

Art. 5. - În termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Comisia consultativă de specialitate hematologie si transfuzii a Ministerului Sănătătii Publice va elabora programele de pregătire initială si continuă în domeniul transfuziei sanguine pentru grupurile-tintă mentionate la art. 2 alin. (1), urmând ca organizarea acestor programe de educatie continuă să se facă până la sfârsitul anului 2007.

Art. 6. - Se asimilează ca pregătire initială în domeniul transfuziei sanguine experienta profesională dobândită de personalul care la data intrării în vigoare a prezentului ordin lucrează de cel putin 3 ani în Institutul National de Transfuzie Sanguină, Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucuresti, centrele regionale de transfuzie sanguină, precum si în centrele de transfuzie sanguină judetene, eliberându-se certificate în acest sens.

Art. 7. - Masteratul efectuat în domeniul transfuziei sanguine se echivalează cu programele de pregătire initială si continuă în domeniul transfuziei sanguine pentru o perioadă de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 8. - Documentele care atestă efectuarea cursurilor si stagiilor de pregătire în domeniul transfuziei sanguine efectuate în ultimii 3 ani anteriori intrării în vigoare a prezentului ordin se asimilează cu certificatul acordat pentru pregătirea initială în domeniul transfuziei sanguine.

Art. 9. - Directia generală relatii externe si afaceri europene. Directia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare, Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, Institutul National de Transfuzie Sanguină, Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucuresti, centrele regionale de transfuzie sanguină si centrele de transfuzie sanguină judetene vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2006.

Nr. 1.214.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitătii de consultant fiscal - sesiunea noiembrie 2006

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 3 din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.614/2006,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Examenul de atribuire a calitătii de consultant fiscal va avea loc în municipiul Bucuresti, în zilele de 25-26 noiembrie 2006. (2) Locul de desfăsurare a examenului se va publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice si în presa centrală până la data de 13 noiembrie 2006.

Art. 2. - Examenul va fi sustinut din tematica de examen prevăzută în anexa nr. 1 la Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.614/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 3 octombrie 2006, si va consta într-o probă scrisă sub formă de test-grilă.

Art. 3. - Înscrierile la examen si depunerea dosarelor se fac în perioada 23 octombrie - 3 noiembrie 2006 inclusiv, în municipiul Bucuresti, la sediul Scolii de finante publice din str. Lucretiu Pătrăscanu nr. 10, sectorul 3.

Art. 4. - Colectivul pentru organizarea si desfăsurarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal, numit prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.523/2006, si comisiile de examinare si de solutionare a contestatiilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2006.

Nr. 1.657.